A A A A A


Pencarian

Matius 12:20
Anjeunna moal motongkeun awi anu geus bengkung, moal mareuman lampu anu geus kakalincesan. Tekadna teguh nepi ka kaadilan nanjeurkeun kaunggulan.


Yohanes 7:24
Ulah ngahukum make dasar bukti lahirna, kudu make dasar kaadilan.”


Kisah Para Rasul 8:33
Dihina-hina, teu kenging kaadilan. Nyawa-Na dicabut ti alam dunya, nepi ka teu aya anu bisa nyaritakeun turunana-Na.”


Kisah Para Rasul 28:4
Narenjo oray ngambay dina panangan Paulus, pribumi ngaromong jeung babaturanana, ”Eta jelema tangtu boga dosa maehan, luput ti laut tuluy dibales pati ku Dewi Kaadilan.”


Roma 3:5
Tapi upama kalakuan urang anu goreng teh malah matak leuwih netelakeun kaadilan Allah, kumaha? Naha bisa ceuk urang, atuh ari kitu mah teu adil Allah ngahukum kagorengan urang teh? (Pananya kieu di manusa mah lumrah.)


Roma 3:6
Lain teu adil! Ari teu adil mah iasa kumaha Mantenna nerapkeun kaadilan ka ieu dunya?


Roma 3:7
Tapi upama sim kuring teu bener, tapi matak leuwih nganyatakeun agungna kaadilan Allah, naha eta dosa sim kuring teh tetep bakal disalahkeun?


Ibrani 7:2
Ku Ibrahim dihaturanan barang jarahan saperpuluhna. (Jenengan Melkisidik, kahiji hartina ”Raja Kaadilan”; jeung ku sabab anjeunna raja ti nagara Salem, oge harti jenenganana teh ”Raja Karapihan”.)


2 Petrus 3:13
Tapi ari urang mah aya anu diarep-arep, nya eta langit anyar jeung bumi anyar anu diereh ku kaadilan, sakumaha anu geus dijangjikeun ku Allah.


Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society