A A A A A


Batla

Matheu 6:7
“Ge le rapela le se ke la touta go swana le baditšhaba, gobane bona ba gopola gore ba tla kwewa ka ge dithapelo tša bona e le tše telele.


Matheu 21:13
mme a re go bona: “Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ngwako wa ka o tla bitšwa ngwako wa thapelo.’ Eupša lena le o dira legolo la bahlakodi!”


Matheu 21:22
Ge le dumela le tla fiwa se sengwe le se sengwe se le se kgopelago ka thapelo.”


Mark 9:29
Jesu a ba fetola a re: “Moya wa mohuta wo o ka se lelekwe ka selo, ge e se ka thapelo.”


Mark 11:17
A ba lemoša a re: “Ga ke re Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ngwako wa ka o tla bitšwa ngwako wa ditšhaba ka moka wa thapelo,’ eupša lena le o dirile legolo la bahlakodi!”


Mark 11:24
Ka baka leo ke le botša gore tšohle tše le kago di kgopela ka thapelo, le dumele gore ruri le tla di fiwa, gomme le tla di fiwa.


Mark 12:40
Ba tšeela bahlologadi dintlo tša bona, mme ba ikaketše ka go rapela dithapelo tše ditelele. Ba ikobela molato le go feta.”


Luka 1:13
Morongwa a re go yena: “Se boife, Sakaria, gobane Modimo o kwele thapelo ya gago. Mosadi wa gago, Elisabetha, o tla go belegela morwa, mme o mo thee leina la Johanese.


Luka 19:46
a re go bona: “Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ngwako wa ka e tla ba ngwako wa thapelo.’ Eupša lena le o dira legolo la bahlakodi!”


Luka 20:47
Ba tšeela bahlologadi dintlo tša bona, mme ba ikaketše ka go rapela dithapelo tše ditelele. Ba ikobela molato le go feta.”


Luka 22:45
Ge a emelela moo thapelong ya gagwe, a boela go barutiwa bale ba gagwe gomme a ba hwetša ba robetše, ba lapišitšwe ke manyami.


Liketso 3:1
Ka tšatši le lengwe Petrose le Johanese ba kile ba ya Tempeleng ka iri ya boraro mathapama, nako ya thapelo.


Liketso 10:4
Yena a mo hlaba ka mahlo a tšhogile a re: “Ke eng, morena?” Morongwa yoo a mo fetola a re: “Modimo o šeditše dithapelo tša gago le dimpho tše o di filego bahloki, gomme o go kwele.


Liketso 10:31
a mpitša a re: ‘Korneliose, Modimo o kwele thapelo ya gago, o šeditše le dimpho tše o di filego bahloki.


Liketso 14:23
Mo phuthegong ye nngwe le ye nngwe ba ba beela bagolo, ba ba gafela go Morena ka dithapelo le ka go itima dijo, gobane bagolo bao ba be ba šetše ba dumela go yena.


Liketso 16:16
Ka tšatši le lengwe ge re eya felong ga thapelo ra gahlana le ngwanenyana yo mongwe wa lekgoba yo a bego a tsenwe ke moya wa bodupe. O be a tlišetša beng ba gagwe tšhelete ye ntši ka bodupe.


1 Bakorinthe 14:16
Go sego bjalo, ge o ka leboga Modimo ka moya fela, mothofela yo a lego moo thapelong a ka araba bjang thapelo ya gago ya tebogo a re “Amene”, ge a sa kwešiše se o se bolelago?


1 Bakorinthe 14:17
Le ge eba thapelo ya gago ke ye botse, yo mongwe yena ga e mo hole.


2 Bakorinthe 1:11
ka ge le lena le re thuša ka go re rapelela. Ke gona dithapelo tše tša batho ba bantši ba ba re rapelelago di tlago kwewa ke Modimo, a re šegofatša, mme ba bantši ba re lebogela go yena.


Bafilippi 1:19
ka gobane ke a tseba gore ka dithapelo tša lena le ka go thušwa ke Moya wa Jesu Kriste ke tla ba ka lokollwa.


Bafilippi 4:6
Le se balabale ka selo; sengwe le sengwe se le se nyakago le se kgopele go Modimo ka moya wa thapelo le tebogo.


1 Bathesalonika 1:2
Ka moka ga lena re le lebogela go Modimo ka mehla re le gopola re le thapelong.


1 Timothea 4:5
gobane di kgethwafatšwa ka lentšu la Modimo le ka thapelo.


2 Timothea 1:3
Ke leboga Modimo yo ke mo hlankelago bjalo ka borakgolokhukhu, ke sa itshetshengwe. Ke mo leboga ge ke go gopola ka mehla mo dithapelong tša ka bošego le mosegare.


Baheberu 10:25
Re se lese go fela re eya dithapelong tša phuthego, ra etša ba ba itlwaeditšego go se ye. A re upše re kgothaletšaneng go fela re eya gona le go feta, ka ge le lena le iponela gore Letšatši la Kahlolo le a batamela.


James 5:15
Thapelo yeo ya go rapelwa ka tumelo e tla fodiša molwetši; Morena o tla mo tsoša bolwetšing, gomme ge a dirile dibe o tla mo swarela tšona.


James 5:16
Ka gona, le ipolele dibe seng sa lena gomme le rapelelaneng, gore le tle le fodišwe. Thapelo ya moloki e na le maatla a magolo.


베드로전서 3:7
Le lena, banna, le phedišane le basadi ba lena ka kwešišo ya gore mosadi ke sebjana se se swanetšego go hlekesetšwa. Ka gona, le ba sware ka tlhompho, ka gore le bona ba tlilo fiwa mpho ya bophelo gotee le lena. Seo le se direle gore dithapelo tša lena di se tlo paledišwa ke selo.


베드로전서 3:12
Gobane Morena o bea baloki leihlo gomme o theeletša thapelo tša bona, eupša badiratšempe bona o a ba lwantšha.”


Tšenolo 5:8
Ge e e tšea bjalo, diphedi tšela tše nne le bagolo bale ba masome a mabedi le ba bane ba itahlela fase mo pele ga Kwana, ba e lotšha, mongwe le mongwe a swere harepa, ba swere le dibjana tša gauta tše di tletšego seorelo; ke tšona dithapelo tša badumedi.


Tšenolo 8:3
Morongwa yo mongwe a tla a ema kgauswi ga aletare a swere setšhumeladiorelo sa gauta. A fiwa diorelo tše dintši gore a di neele gotee le dithapelo tša badumedi bohle godimo ga aletare ya gauta ye e lego pele ga setulo sa bogoši.


Tšenolo 8:4
Muši wa diorelo tšeo di bego di tšhungwa ke morongwa yola wa rotogela go Modimo gotee le dithapelo tša badumedi.


Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved