A A A A A


Batla

Matheu 13:20
Peu yela ya go wela lekgwareng e šupa bao e rego ge ba ekwa molaetša woo ba akgofe ba o amogele ka lethabo.


Mark 4:16
Ba bangwe ba bjalo ka peu ya go wela lekgwareng. Ke bao e rego ge ba kwele molaetša wo ba akgofe ba o amogele ka lethabo.


Luka 1:44
Gobane ke rile ge ke ekwa o ntumediša, ngwana yo ke mo imilego yo a itšhikinya ka lethabo.


Luka 8:13
Peu ya go wela lekgwareng e šupa bao ba rego go kwa molaetša ba o amogela ka thabo. Eupša wa se dule sebaka ka dipelong tša bona; ba dumela lebakanyana fela, gomme ya re ge ba lekwa, ba kgeloga.


John 3:29
Mong wa monyadiwa ke monyadi. Phelesi yena sa gagwe ke go ema a theeleditše ge monyadi a etla, gomme ge a ekwa lentšu la gagwe o thaba kudu. Ke ka mo le nna lethabo la ka bjale le phethagetšego ka gona.


John 15:11
“Ditaba tše ke le boditše tšona gore le be le lethabo le ke nago le lona, le gona lethabo la lena e be le le feletšego.


John 16:20
Ruri, ruri, ke le botša gore le tla lla la golola, eupša batho ba lefase bona ba tla thaba; le tla nyama, fela manyami a lena a tla fetoga lethabo.


John 16:22
Le lena gonabjale le nyamile, eupša ke tla le bona gape gomme le tla thaba; lethabo leo la lena le ka se le amogwe ke motho.


John 16:24
Go fihlela bjale ga se la ka la kgopela selo le le ba ka. Kgopelang, gomme le tla fiwa, gore lethabo la lena e be le le feletšego.”


Liketso 13:52
Badumedi ba Antiokia ba tlala lethabo le Moya wo Mokgethwa.


Liketso 14:17
le ge a be a sa lese go itlhatsela se yena a lego sona ka go dira tše dibotse: o le nešetša pula ya go tšwa legodimong, a le fa le dibjalo ka dihla tša gona; o le fa dijo ka bontši, dipelo tša lena a di tlatša lethabo.”


Liketso 21:17
Ge re fihla Jerusalema badumedi ba re amogela ka lethabo.


Baroma 14:17
Gobane mmušo wa Modimo ga se go ja le go nwa, eupša ke boloki le khutšo le lethabo – dilo tšeo di tlišwago ke Moya wo Mokgethwa.


Baroma 15:13
Anke Modimo yo a le fago kholofelo a dire gore ka ge le mo dumetše, le be le lethabo le khutšo ka botlalo, gore kholofelo ya lena e fele e oketšwa ke Moya wo Mokgethwa ka maatla a wona.


Bagalata 4:15
Bjale lethabo lela la lena le feletše kae? Gape nna nka le hlatsela gore ge go be go kgonegile le ka be le ile la ikgonya mahlo la mpha ona.


Bagalata 5:22
Dikenywa tša Moya tšona ke lerato, le lethabo, le khutšo, le bopelotelele, le botho, le go loka, le potego,


Bakolose 1:11
La tiišwa ka maatla ohle a go tšwa bogošing bja gagwe bja letago, gore le kgone go kgotlelela tšohle le sa fele pelo. La leboga Tatagorena ka thabo, yena a dirilego gore le lokelwe ke go hwetša kabelo ya bohwa bjo bo lego mmušong wa seetša bjo Modimo a bo beetšego badumedi.


1 Bathesalonika 1:6
Le ithutile go phela bjalo ka rena le bjalo ka Morena; gomme le ge le ile la tlaišwa kudu, le amogetše molaetša ka thabo ya go tšwa go Moya wo Mokgethwa.


1 Bathesalonika 2:19
Gobane ke mang yo a re fago lehutšo le thabo, yo a re kgontšhago go kgantšha go fenya ga rena mo pele ga Morena wa rena, Jesu Kriste, mohla a etla, ge e se lena?


1 Bathesalonika 2:20
Ruri, ke lena setumo sa rena le thabo ya rena.


1 Bathesalonika 3:9
Na bjale Modimo wa rena re ka mo leboga bjang ka mo go swanelago ka baka la thabo ye re le thabetšego ka yona pele ga gagwe?


Tite 3:3
Gobane le rena re kile ra ba mašilo, ra ba le lenyatšo, ra aroga, ra laolwa ke ditumo le mathabo a mehutahuta. Re be re phela bokgopong le lehufeng; re be re hloilwe, le rena re hloyane.


Baheberu 1:9
O be o rata toka, o hloile bobe. Ke ka baka leo Modimo, yena Modimo wa gago, a tloditšego wena, e sego bagwera ba gago, a go bea kgoši ka lethabo le legolo.”


Baheberu 12:2
A re duleng re lebeletše Jesu, yo tumelo ya rena go Modimo e re tlelago ka yena, yo a bilego a tiišetša tumelo yeo. Sefapano ga se sa ka sa mo palediša go phetha maikemišetšo a gagwe. Ebile, ka baka la lethabo le a bego a le lebeletše, o ile a se lewe ke dihlong tša go hwela sefapanong, gomme bjale o dutše madulong a bogoši kgauswi le Modimo Kgoši.


Baheberu 12:23
Le tlile kopanong ya lethabo ya bašemane ba maitšibolo ba Modimo, bao maina a bona a ngwadilwego legodimong. Le tlile go Modimo yo e lego yena Moahlodi wa batho ka moka, le tlile le go meoya ya batho ba ba lokilego ba ba se nago bosodi.


James 4:9
Hlomogang dipelo le hloname le lle; lesego la lena a le fetoge sello, lethabo le fetoge manyami.


1 Petrose 1:8
Gape le a mo rata, le ge le se la ka la mmona, ebile le dumela go yena, le ge bjale le sa mmone. Ka gona le thaba ka lethabo le legologolo leo motho a sa kgonego go le hlaloša,


1 Petrose 3:10
Gobane le Mangwalo a Makgethwa a re: “Yo a ratago go ipshina ka bophelo le go bona matšatši a lethabo, a tlogele go bolela tše mpe le go thoma maaka.


1 Johanne 1:4
Re le ngwalela ditaba tšeo gore lethabo la rena e tle e be le le feletšego.


2 Johanne 1:12
Ke sa na le ditaba tše dintši tše nka le ngwalelago tšona, eupša ga ke rate go le botša tšona ka lengwalo; ke holofela gore ke tla le etela, ka tla ka le botša tšona ka molomo, gore lethabo la rena e tle e be le le tletšego.


Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved