A A A A A


Batla

Matheu 4:21
Ge a tloga moo a bona ba bangwe ba babedi le bona e le barwa ba motho. Bona e be e le Jakobose le Johanese, barwa ba Sebediose. Ba be ba le ka leselawatleng le Sebediose, tatagobona, ba lokiša malokwa a bona. Jesu a ba bitša.


Matheu 6:18
gore batho ba se ke ba lemoga gore o ikona dijo – go tsebe fela Tatago yo a sa bonwego. Gomme Tatago, yo a bonago tše di dirwago ka sephiring, o tla go putsa.”


Matheu 6:30
Bjale ge ešita le bjang bja naga, bjo bo bago gona lehono, ka moswane bo tsoge bo lahletšwe sebešong, Modimo a bo apeša ka mokgwa wo, na lena a ka nama a se le apeše le go feta, lena ba tumelo ye nnyane?


Matheu 9:30
Gomme ba buduloga mahlo. Jesu a ba botša tsebegokwa a re: “Le se ke la botša motho taba ye!”


Matheu 10:2
Maina a baapostola bao ba lesome le metšo ye mebedi šea: Wa mathomo e bile Simone, yo a bego a bitšwa Petrose, le Andrease, ngwanabo; Jakobose le Johanese, ngwanabo, barwa ba Sebediose;


Matheu 10:27
Se ke le botšago sona sephiring lena le se bolele phatlalatša; se le se sebelwago ka ditsebeng lena le se goelele godimo ga dintlo.


Matheu 10:29
Ga ke re diphorogohlo tše pedi di rekwa ka sente? Le ge go le bjalo le e tee ya tšona e ka se wele fase Tatagolena a sa tsebe.


Matheu 11:15
Yo a nago le tsebe a a kwe!


Matheu 12:31
Ka gona ke le botša gore motho a ka lebalelwa sebe sefe le sefe goba nyefolo ye nngwe le ye nngwe; eupša yo a nyefolago Moya wo Mokgethwa, yena a ka se lebalelwe.


Matheu 12:45
Ke moka o ye o boe le meoya ye mengwe ye mebe ye e šupago ye e o fetago ka bobe, gomme e tle e dule ka moo. Seemo sa mafelelo sa motho yoo e be se sebe go feta sela sa pele. Se ke sona se se tlago hlagela moloko wo wo mobe.”


Matheu 13:9
Jesu a fetša ka go re: “Yo a nago le tsebe a a kwe!”


Matheu 13:15
ka gobane setšhaba se se thatafetše; ba ithibile ditsebe, ba pontše mahlo, gore ba se ke ba bona ka mahlo, ba kwa ka ditsebe, goba ba kwešiša ka megopolo mme ba sokologa, ka ba fodiša.’


Matheu 13:16
“Ge e le lena le ba mahlatse, ka gore a lena mahlo a a bona, le ditsebe tša lena di a kwa.


Matheu 13:43
Baloki bona ba tla taga bjalo ka letšatši mmušong wa Tatagobona. Yo a nago le tsebe a a kwe!”


Matheu 20:20
Ya ba mosadi wa Sebediose o batamela Jesu a na le barwa ba gagwe, a khunama pele ga gagwe a na le se a nyakago go mo kgopela sona.


Matheu 20:22
Jesu a botša barwa bao a re: “Ga le tsebe se le se kgopelago. Kgane le ka kgona go meletša ditlaišo tša go swana le tše ke yogo tlaišwa ka tšona kgauswinyana?” Ba mo fetola ba re: “Ee, re ka kgona.”


Matheu 21:25
Johanese o be a laetšwe ke mang go kolobetša – ke Modimo goba ke batho?” Ba sebelana ba re: “Ge re ka re: ‘O be a laetšwe ke Modimo,’ o tla re botšiša a re: ‘Bjale ke ka baka lang le se la mo dumela?’


Matheu 21:27
Ka gona ba fetola Jesu ba re: “Ga re tsebe.” Gomme yena a re go bona: “Gona le nna nka se le botše gore ke romilwe ke mang go dira dilo tše.”


Matheu 22:29
Jesu a ba fetola a re: “Le a phoša! Ke ka baka la gore le sa tsebe Mangwalo a Makgethwa le maatla a Modimo.


Matheu 22:46
Gwa se be le yo a kgonago go mo fetola, gomme go tloga ka lona tšatši leo gwa se be le yo a bago le sebete sa go mmotšiša selo.


Matheu 24:25
Le tsebe gore ke le boditše pele di direga.


Matheu 24:33
Le lena ge le bona tšeo ka moka di direga, le tsebe gore nako ya go tla ga Morwamotho e batametše, e kgauswikgauswi.


Matheu 24:36
“Ge e le letšatši le nako ya gona ga go yo a di tsebago – le barongwa ba legodimong le yena Morwa ga ba di tsebe, di tsebja ke Tatagwe fela.


Matheu 24:42
“Ka gona le dule le itokišitše, ka gobane ga le tsebe letšatši le Morena wa lena a tlago tla ka lona.


Matheu 24:50
Ke moka mong wa mohlanka yoo a boa ka letšatši le mohlanka a sa mo naganego ka lona le ka nako ye a sa e tsebego.


Matheu 25:12
Monyadi yena a ba araba ka go re: ‘Aowa, ga ke le tsebe.’ ”


Matheu 25:13
Gomme Jesu a feleletša ka go re: “Ka gona le dule le itokišitše, ka gobane ga le tsebe letšatši le nako ya go tla ga Morwamotho.”


Matheu 26:37
A tloga le Petrose le barwa ba Sebediose ka babedi. A thoma go nyama le go tlalelwa,


Matheu 26:51
Yo mongwe wa bao ba bego ba na le Jesu a hwanyolla tšhoša ya gagwe, a rema mohlanka wa Moprista yo Mogologolo a mo kgaola tsebe.


Matheu 26:70
Eupša Petrose a latola batho bohle ba mo kwa a re: “Se o se bolelago nna ga ke se tsebe!”


Matheu 26:72
Gapegape Petrose a latola a ena a re: “Nna monna yola ga ke mo tsebe!”


Matheu 26:74
Ke moka Petrose a thoma go rogana le go ikana a re: “Monna yola ga ke mo tsebe!” Mokoko wa napa wa lla.


Matheu 27:4
“Ke dirile sebe ka go eka motho yo a se nago molato gore a bolawe.” Bona ba mo fetola ka go re: “Yeo ga se taba ya rena – ke dibonwakewena!”


Matheu 27:16
Ka nako yeo go be go na le mogolegwa yo mongwe wa go tsebega ka bosenyi yo leina la gagwe e bego e le Jesu Barabase.


Matheu 27:56
Mo go bona go be go na le Maria Magadalena le Maria, mmagoJakobose le Josefa, le mosadi wa Sebediose.


Mark 1:19
A fetela pejana gomme a bona barwa ba Sebediose, e lego Jakobose le Johanese, ngwanabo. Ba be ba lokiša malokwa a bona ba le ka leselawatleng.


Mark 1:20
Ge Jesu a ba bona, a ba bitša; ba tlogela tatagobona Sebediose le bathwalwa ka leselawatleng, gomme ba latela Jesu.


Mark 1:43
Jesu a mo fa tsela le semeetseng ge a seno mo laya tsebegokwa


Mark 2:1
Ge go fetile matšatši a se makae Jesu a boela motseng wa Kapernaume, gomme gwa tsebega gore o mo gae.


Mark 3:4
A botšiša batho a re: “Etse ke eng se motho a dumeletšwego go se dira ka letšatši la Sabatha, ke se sebotse goba ke se sebe, ke go phološa motho goba ke go mmolaya?” Eupša bona ba homola.


Mark 3:17
le Jakobose, morwa wa Sebediose, le Johanese, ngwanabo, bao Jesu a ba reilego leina la Boanergese, ke go re “Boramodumo”,


Mark 4:9
Jesu a fetša ka go re: “Yo a nago le tsebe a a kwe!”


Mark 4:23
Yo a nago le tsebe ya go kwa, a a kwe!”


Mark 4:27
Bošego le mosegare, ge a robetše goba a phafogile, peu yona e a mela ya ba ya gola yena a sa tsebe gore bjang.


Mark 5:43
Gomme Jesu a ba laya tsebegokwa gore ba se di botše motho, a laela le gore mosetsana yoo a fiwe dijo.


Mark 7:24
Jesu a tloga moo a ya tikologong ya motse wa Tirose. A fihla a tsena ka lapeng le lengwe mme a se rate gore batho ba tsebe gore o moo, eupša a šitwa go ikuta.


Mark 7:33
Jesu a mo tloša gare ga batho, a ya naye ka thoko, a mo tsenya menwana ka ditsebeng, a tshwela mare menwaneng mme a mo kgwatha leleme.


Mark 7:35
Ka bjako a thibologa ditsebe, a rarologa le leleme, mme a kgona go bolela gabotse.


Mark 8:18
A ga le bone le ge le na le mahlo bjale? A ga le kwe le ge le na le ditsebe? Kgane ga le sa gopola


Mark 8:38
Ge motho a se na sebete sa go bolela gore ke morutiwa wa ka, goba a sa begele moloko wo mobe wo wa go se botegele Modimo tše ke di rutago batho, gona Morwamotho le yena a ka se be le sebete sa go bolela gore motho yoo ke morutiwa wa gagwe, mohla a etla ka letago la Tatagwe le barongwa ba bakgethwa.”


Mark 9:6
Gape o be a sa tsebe se a se bolelago, ka ge ba be ba tšhogile kudu.


Mark 9:30
Ge Jesu le barutiwa ba gagwe ba tloga moo ba ile ba ralala le Galilea. O be a sa rate gore go tsebe motho mo a lego gona,


Mark 10:35
Ke ge Jakobose le Johanese, barwa ba Sebediose, ba batamela Jesu ba re go yena: “Moruti, re be re rata ge o ka re direla se re nyakago go go kgopela sona.”


Mark 10:38
Jesu a ba fetola a re: “Ga le tsebe se le se kgopelago. Kgane le ka kgona go meletša ditlaišo tša go swana le tše ke yogo tlaišwa ka tšona kgauswinyana, le go bolawa ka tsela ye ke swanetšego go bolawa ka yona?”


Mark 11:31
Ba sebelana ba re: “Ge re ka re: ‘O be a laetšwe ke Modimo,’ o tla re: ‘Bjale ke ka baka lang le se la mo dumela?’


Mark 11:33
Ka gona ba fetola Jesu ba re: “Ga re tsebe.” Gomme yena a re go bona: “Gona le nna nka se le botše gore ke romilwe ke mang go dira dilo tše.”


Mark 12:24
Jesu a ba fetola a re: “Le a phoša! Ke ka baka la gore le sa tsebe Mangwalo a Makgethwa le maatla a Modimo.


Mark 13:23
Gomme lena le itote; le tsebe gore ke le boditše tšohle pele di direga.


Mark 13:29
Le lena ge le bona tšeo di direga, le tsebe gore nako ya go tla ga Morwamotho e batametše, e kgauswikgauswi.


Mark 13:32
“Ge e le letšatši leo le nako ya gona ga go yo a di tsebago – le barongwa ba legodimong le yena Morwa ga ba di tsebe, di tsebja ke Tatagwe fela.


Mark 13:33
Dulang le phafogile, le tsarogile phoka, gobane ga le tsebe gore nako ya gona ke efe.


Mark 13:35
Ka gona, dulang le letile, ka ge le sa tsebe gore monglapa o tla boa neng – e ka ba mantšiboa, goba bošegogare, goba ka masa, goba ge letšatši le hlaba.


Mark 14:40
Ge a boela go barutiwa ba gagwe, a ba hwetša ba ile ka boroko gape, ka gobane ba be ba potuma kudu, ebile ba sa tsebe se ba ka mmotšago sona.


Mark 14:47
Yo mongwe wa bao ba bego ba eme moo a khwamola tšhoša ya gagwe, a rema mohlanka wa Moprista yo Mogologolo ka yona, a mo kgaola tsebe.


Mark 14:68
Fela Petrose a latola a re: “Tše o di bolelago nna ga ke di tsebe ebile ga ke di kwešiše.” A napa a ya seferong sa lapa. Ya ba mokoko o a lla.


Mark 14:71
Ke moka Petrose a thoma go rogana le go ikana a re: “Monna yoo le bolelago ka yena ga ke mo tsebe!”


Mark 15:42
E rile ge e šetše e le mantšiboa gwa tla monna yo mongwe wa go tšwa Arimathea, leina la gagwe e le Josefa. E be e le molekgotla yo a tsebegago, yo le yena a bego a letetše go hlongwa ga mmušo wa Modimo. E be e le letšatši le le tlago pele ga Sabatha, leo ka lona go bego go lokišetšwa yona Sabatha. Ka gona Josefa a beta pelo a ya go Pilato mme a kgopela setopo sa Jesu.


Luka 1:4
gore o tle o tsebe gore tše o di rutilwego ke nnete.


Luka 2:43
Ya re ge monyanya o fetile ba boela gae, eupša mošemane Jesu a šala Jerusalema. Batswadi ba gagwe ba be ba sa tsebe.


Luka 2:49
Yena a mo fetola a re: “Le be le nnyakelang? Kgane le be le sa tsebe gore ke swanetše go ba mo ntlong ya Tate?”


Luka 5:10
Le bagwera ba Simone, e lego Jakobose le Johanese, barwa ba Sebediose, ba be ba tlabegile. Jesu a re go Simone: “O se tšhoge, go tloga bjale o tla ba morei wa batho.”


Luka 6:9
Ke moka Jesu a re go bona: “Ke a le botšiša ke re ke eng se se dumeletšwego ka tšatši la Sabatha, ke se sebotse goba ke se sebe, ke go phološa motho goba ke go mmolaya?”


Luka 7:47
Bjale ge, a ke go botše: Yena o bontšhitše gore o na le lerato le legolo ka gobane o swaretšwe dibe tša gagwe tše e bego e le tše dintši. Yo a swaretšwego sebe se senyenyane fela, le lerato la gagwe ke le lenyenyane.”


Luka 8:8
Ye nngwe yona ya wela mobung wo mobotse; mabele a gona a gola a tswala. Lebele le lengwe le le lengwe la tšwa dithoro tše lekgolo.” Jesu a goeletša a re: “Yo a nago le tsebe a a kwe!”


Luka 9:21
Jesu a ba laya tsebegokwa gore seo ba se ke ba se botša motho.


Luka 9:26
Ge motho a se na sebete sa go bolela gore ke yena morutiwa wa ka, goba a se bege tše ke di rutago batho, gona Morwamotho le yena a ka se be le sebete sa go bolela gore motho yoo ke morutiwa wa gagwe, mohla a etla ka letago la gagwe le la Tatagwe le la barongwa ba bakgethwa.


Luka 9:33
Ge banna bao ba tloga, Petrose a re go yena: “Mong wa ka, ke mo gobotse bjang ge re le fa! A re hlomeng mešaša ye meraro, wo mongwe e be wa gago, mongwe e be wa Moshe, mongwe e be wa Eliya.” Gape o be a sa tsebe se a se bolelago.


Luka 10:11
‘Le marole a motse wa gabolena a a re kgomaretšego maoto re a thinthela go lena. Fela le tsebe gore nako ya gore Modimo a le buše e batametše.’


Luka 11:26
Ke moka o ye go tšea meoya ye mengwe ye e šupago, ye mebe go o feta, gomme e tle e dule ka moo. Seemo sa mafelelo sa motho yoo e be se sebe le go feta sela sa pele.”


Luka 11:44
Le ba madimabe, gobane le swana le mabitla ao a khupeditšwego, ao batho ba a gatago ba sa tsebe.”


Luka 12:3
Ka gona, se le se boletšego sephiring se tla kwagala phatlalatša; le se le se sebetšego motho ka phapošing se tla goeletšwa godimo ga dintlo.”


Luka 12:28
Bjale ge ešita le bjang bja naga, bjo bo bago gona lehono, ka moswane bo tsoge bo lahletšwe sebešong, Modimo a bo apeša ka mokgwa wo, na lena a ka nama a se le apeše le go feta, lena ba tumelo ye nnyane?


Luka 12:46
mong wa gagwe a ka boa ka tšatši le lengwe le a sa mo naganego, le ka nako ye a sa e tsebego. O tla mo kgaola ditho a ba a mo dira se se dirwago ba ba sa botegelego mong wa bona.


Luka 12:48
Eupša yo e rego a sa tsebe thato ya mong wa gagwe a dira tše di swanelago kotlo, o tla otlwa gannyane. Gape yo mongwe le yo mongwe yo a filwego tše dintši, go yena go tla nyakwa tše dintši; le yo a filwego go hlokomela tše dintšintši, go yena go tla nyakwa tše dintšintši.”


Luka 13:25
Nako e etla mo monglapa a tlago tsoga a tswalela lebati. La re le eme ka ntle le kokota mojako le re Morena a le bulele, yena a le araba a re: ‘Nna ga ke le tsebe.’


Luka 13:27
Yena o tla boeletša a re: ‘Ke re ga ke le tsebe. Ntlogeleng, lena bakgopo bohle!’


Luka 14:35
Ga le sa hola mobu ka selo ešita le wona mmutedi; sa lona ke go dio tšhollwa. Yo a nago le tsebe a a kwe!”


Luka 18:34
Fela barutiwa ba Jesu ba ile ba se kwešiše selo; polelo ya gagwe ya ba širela, gomme ba se tsebe gore o ra go reng.


Luka 19:48
eupša ba sa tsebe gore ba ka mmolaya bjang, ka gobane batho ka moka ba be ba mo hlwaela tsebe, ba fišegela go mo kwa.


Luka 20:7
Ka gona ba fetola Jesu ba re ga ba tsebe gore o be a laetšwe ke mang.


Luka 20:40
Ba nama ba se sa ba le sebete sa go mmotšiša selo.


Luka 21:20
“Mohla le bona motse wa Jerusalema o dikanetšwa ke madira, le nape le tsebe gore o kgauswi le go pšhatlwa.


Luka 21:31
Le dilo tšeo ge le bona di direga, le tsebe gore mmušo wa Modimo o kgauswi.


Luka 22:6
Judase a dumela, gomme a thoma go nyaka nako ye e lebanego ya go ba gafela yena batho ba sa tsebe.


Luka 22:50
Ke ge yo mongwe wa bona a rema mohlanka wa Moprista yo Mogologolo a mo kgaola tsebe ya la go ja.


Luka 22:51
Jesu a re: “Lesang! Le se sa boeletša!” A napa a kgwatha tsebe ya mohlanka yoo, a mo fodiša.


Luka 22:57
Petrose a latola a re: “Kgarebe, nna le go mo tseba ga ke mo tsebe!”


Luka 22:60
Petrose a mo fetola a re: “Monna, se o se bolelago nna ga ke se tsebe!” A sa realo, gateetee ke ge mokoko o lla.


Luka 23:34
Jesu a re: “Tate, ba lebalele, gobane ga ba tsebe se ba se dirago!” Ba abelana diaparo tša gagwe ka go tema.


Luka 24:16
Ba se mo tsebe ka gobane ba be ba širegile.


Luka 24:18
Gwa fetola yo mongwe wa bona yo ba rego ke Kleopase a re: “Afa ga se wena mofaladi wa Jerusalema o nnoši yo a sa tsebego tše di diregilego kua ona matšatšing a?”


Luka 24:39
Bonang diatla tša ka le maoto – ke nna ka sebele. Mphopholeng, le tla iponela ka bolena, gobane seriti ga se na nama le marapo bjalo ka nna ge le mpona.”


John 1:26
Johanese a ba fetola ka go re: “Nna ke kolobetša ka meetse, fela mo gare ga lena go na le yo le sa mo tsebego.


John 1:31
Le nna ke be ke sa tsebe gore ke ofe, etšwe ke tšwetše ke kolobetša ka meetse gore a tle a utollelwe setšhaba sa Israele.”


John 1:33
Nna ke be ke sa tsebe gore ke yena, fela Modimo yo a nthomilego go yo kolobetša ka meetse o be a rile go nna: ‘Yo o bonago Moya o theogela go yena o dula godimo ga gagwe, ke yena yo a kolobetšago ka Moya wo Mokgethwa.’


John 1:48
Nathaniele a mmotšiša a re: “O ntsebela kae?” Jesu a mo fetola a re: “Ke go bone o le mola moriting wa mogo, pele ga ge Filipi a go bitša.”


John 2:9
Ya re ge a ekwa meetse ao a fetogilego beine ye a sa tsebego gore e tšwa kae, go tseba bahlanka bale ba go ga meetse, a bitša monyadi


John 2:25
gomme go sa nyakege gore a botšwe ke motho tša yo mongwe, ka ge a be a itsebela ka boyena tša ka pelong ya motho.


John 3:8
Moya o fokela mo o ratago gona; wa kwa modumo wa wona, fela wa se tsebe mo o tšwago goba mo o yago gona. Go bjalo ge le go bohle ba ba tswetšwego ke Moya.”


John 3:10
Jesu a mo fetola a re: “Mmalo! Wa re o le moruti yo mokaaka wa Israele wa nama wa se tsebe?


John 4:22
Gape lena le rapela yo le sa mo tsebego, mola rena re rapela yo re mo tsebago, gobane Mophološi o tla tla ka Bajuda.


John 4:32
Yena a ba fetola ka go re: “Ke na le tša go ja tše lena le sa di tsebego.”


John 5:13
Fela monna yoo wa go fodišwa o be a sa tsebe gore yo a mo fodišitšego ke mang, ka ge Jesu a be a ngwegetše lešaba le le bego le le moo.


John 5:37
Tate yo a nthomilego le yena o a ntlhatsela. Lentšu la gagwe ga se la ka la le kwa, le yena ka sebele ga se la ka la mmona,


John 7:4
Gobane ge motho a nyaka go tsebega ga a fihle tše a di dirago. Le wena ka gore šemo o dira dilo tše, dira gore bohle mo lefaseng ba go tsebe.”


John 7:28
Jesu ge a le gare a ruta batho Tempeleng, a bolelela godimo a re: “Go ntseba le a ntseba, le mo ke tšwago gona le a go tseba. Fela ga se ka itliša, ke romilwe ke yo a tshepegago, gomme yena ga le mo tsebe.


John 7:49
Ga a gona, ge e se mogofe wo wa dihlobogwa wa go se tsebe melao ya Moshe!”


John 8:7
Ge ba ntše ba phegeletše go mmotšiša, a inamologa, a re go bona: “Yo a se nago sebe mo go lena a e be yena a thomago go mo foša ka leswika.”


John 8:11
Mosadi yola a re: “Ga a gona, Morena.” Jesu a re: “Gona le nna ga ke go tšwe. Sepela, fela o se sa dira sebe.”]


John 8:14
Jesu a ba fetola a re: “Le ge ke itlhatsela, se ke se bolelago ke nnete ka gore mo ke tšwago le mo ke yago gona ke a go tseba. Lena ga le tsebe mo ke tšwago le mo ke yago gona.


John 8:19
Ke mo ba mmotšišitšego ba re: “Tatago o kae?” Jesu ge a ba fetola a re: “Ga le ntsebe, le Tate ga le mo tsebe. Ge le ka be le ntseba, le ka be le tseba le Tate.”


John 8:34
Jesu a ba fetola ka go re: “Ruri, ruri, ke le botša gore mang le mang yo a dirago dibe ke lekgoba la sebe.


John 8:46
Ke mang mo go lena yo a ka mponago molato wa sebe? Bjale ge e le gore ke bolela nnete, le reng le sa ntumele?


John 8:55
Le ge le sa mo tsebe, nna ke a mo tseba. Ge nka re ga ke mo tsebe, ke tla be ke le mpheane bjalo ka lena. Nna ke a mo tseba, gomme ke phetha taelo ya gagwe.


John 9:2
Barutiwa ba gagwe ba mmotšiša ba re: “Moruti, motho yo ge a tla tswalwa e le sefofu, ke ka baka la sebe sa mang – ke ka baka la sa gagwe, goba sa batswadi ba gagwe?”


John 9:3
Jesu a ba fetola a re: “Ga se ka baka la sebe sa gagwe goba sa batswadi ba gagwe, eupša e le gore ka yena ditiro tša Modimo di tle di bonagatšwe.


John 9:12
Ba mmotšiša ba re: “O kae yena?” Yena a re: “Ga ke tsebe.”


John 9:21
Se re sa se tsebego ke gore na go tlile bjang gore a bone, le gore na go foufollwa gona o foufolotšwe ke mang. Botšišang yena mong; o godile, o tla ipolelela.”


John 9:25
Yena a ba fetola a re: “Ge e le modiradibe nnaena ga ke tsebe; se ke se tsebago ke gore ke be ke le sefofu, gomme bjale ke a bona.”


John 9:29
Re tseba ge Modimo a boletše le Moshe. Ge e le moisana yo yena, le mo a tšwago gona ga re go tsebe.”


John 9:30
Monna yoo a ba fetola a re: “Gomme go a makatša ge le sa tsebe mo a tšwago gona etšwe a mphoufolotše.


John 10:5
Yo di sa mo tsebego yena di ka se tsoge di mo latetše, di tla mo tšhaba, ka gobane ga di tsebe lentšu la gagwe.”


John 10:38
eupša ge eba ke e dira, le ge nna le sa ntumele, upšang le dumele yona mediro, gore le tle le lemoge mme le tsebe gore Tate o mo go nna, le nna ke mo go yena.”


John 11:49
Yo mongwe wa bona, e lego Khayafase, yo e bego e le yena Moprista yo Mogologolo ka ngwaga woo, a re: “Lena ga le tsebe selo!


John 12:35
Jesu a ba fetola ka go re: “Le sa tlilo ba le seetša sebakanyana. Ka gona, phelang go sona se sa le mo go lena, gore le se tlo welwa ke leswiswi, gobane mophatšaleswiswi ga a tsebe mo a yago gona.


John 14:5
Thomase a re go yena: “Morena, re ka re re sa tsebe mo o yago, tsela ya go ya gona yona ra e tseba?”


John 14:9
Jesu a mo fetola a re: “Filipi, nka re ke dutše le lena nako ye kaaka wa se ntsebe? Gape yo a bonego nna o bone Tate. Bjale wena o reng o re ke le bontšhe Tate?


John 14:17
Ke yena Moya wa go utolla therešo, wo batho ba lefase ba sa kgonego go o amogela, ka ge ba sa o bone ebile ba sa o tsebe. Lena le a o tseba ka gobane o dula le lena, ebile o tla no ba mo go lena.


John 14:31
Eupša batho ba lefase le ba swanetše ba tsebe gore ke rata Tate. Ke ka baka leo ke dirago tšohle ka mo a ntaetšego ka gona. “Emelelang, re tlogeng mo.”


John 15:15
Ga ke sa le bitša bahlanka, ka gobane mohlanka ga a tsebe se mong wa gagwe a se dirago. Lena ke le bitša bagwera ka gobane ke le begetše tšohle tše ke di boditšwego ke Tate.


John 15:21
Tšohle tše ba ntirilego tšona le lena ba tla le dira tšona ka ge le le ba ka, gobane yo a nthomilego yena ga ba mo tsebe.


John 15:22
Ge nkabe ke se tle ka bolela le bona, ba ka be ba se na molato; eupša bjale ga ba na se ba ka itatolago sebe ka sona.


John 16:3
Ba tla le hloriša ka mokgwa woo ka ge ba sa tsebe nna goba Tate.


John 16:8
Gomme ge a tlile o tla kgodiša batho ba lefase gore tše ba di naganago mabapi le sebe, le mabapi le toka, le mabapi le kahlolo ga se tšona.


John 16:9
Ga se tšona mabapi le sebe, ka gobane ga ba dumele go nna; ga se tšona mabapi le toka,


John 16:18
O ra eng ge a re ‘lebakanyana’? Rena ga re tsebe gore o bolela ka eng.”


John 17:23
nna ke le mo go bona, mme wena o le mo go nna, gore ba be selo se tee ka botlalo, batho ba lefase ba tle ba tsebe ge ke romilwe ke wena, le gore ba o ba rata bjalo ka ge o rata nna.


John 17:25
Tate yo a lokilego, batho ba lefase ga ba go tsebe, fela nna ke a go tseba, gomme le ba ba a tseba gore ke wena o nthomilego.


John 18:10
Simone Petrose, yena a bego a swere tšhoša, a e khwamola, a rema mohlanka wa Moprista yo Mogologolo a mo ripa tsebe ya la go ja. Leina la mohlanka yoo e be e le Malgose.


John 18:26
Mohlanka yo mongwe wa Moprista yo Mogologolo, wa gaboyola wa go ripša tsebe ke Petrose, a re: “Na ga se ka go bona o na le yena ka kua serapeng?”


John 19:4
Pilato a tšwela ka ntle gape, a fihla a re go batho: “Bonang mo: Ke tla laela gore a ntšhetšwe mo ntle go lena gore le tsebe gore nna ga go molato wo ke mmonago wona.”


John 19:10
Pilato a re: “O reng o nkhomolela? Kgane ga o tsebe gore ke na le maatla a go go lokolla le a go go bapola sefapanong?”


John 19:11
Jesu a mo fetola a re: “O ka be o se na maatla a go ntira selo ge o ka be o se wa a fiwa ke Modimo. Ke ka baka leo motho yo a nkgafetšego wena a nago le sebe se se fetago sa gago.”


John 20:2
A tloga a kitima a yo botša Simone Petrose le morutiwa yola yo mongwe yo Jesu a bego a mo rata kudu, a fihla a re go bona: “Ba ntšhitše setopo sela sa Morena ka lebitleng, gomme ga re tsebe mo ba se beilego gona!”


John 20:13
Ba mmotšiša ba re: “Mosadi, o llelang?” Yena a re: “Ba tšere setopo sa Morena wa ka, gomme ga ke tsebe mo ba se beilego gona.”


John 20:14
Ge a seno realo a retologa, gomme a bona Jesu a eme moo, fela a se tsebe gore ke yena.


John 21:2
Simone Petrose le Thomase, yo a bego a bitšwa Lefahla, le Nathaniele wa go tšwa Kana kua Galilea, le barwa ba Sebediose, le barutiwa ba bangwe ba babedi ba Jesu ba be ba le mmogo.


John 21:4
E rile ge go šetše go sele Jesu a ema lebopong, eupša barutiwa ba gagwe ba sa tsebe gore ke yena.


Liketso 2:36
“Ka gona, setšhaba sa Israele ka moka se swanetše se tsebe e le ruri gore yena Jesu yo le mmapotšego sefapanong yo, ke yena yo Modimo a mmeilego Morena, a mo dirilego Kriste.”


Liketso 3:17
“Bjale ge, banabešo, ke a tseba gore se le se dirilego le se dirišitšwe ke go se tsebe, le swana le baetapele ba lena.


Liketso 5:7
Ge go fetile diiri tše e ka bago tše tharo gwa tsena mosadi wa gagwe a sa tsebe se se diregilego.


Liketso 5:28
“Na ga ke re re le laile tsebegokwa gore le se sa ruta batho tše di bego di rutwa ke monna yo? Eupša ke gona le tladitše motse wa Jerusalema ka thuto ya lena, gomme le nyaka go re rweša molato wa polao ya monna yo!”


Liketso 7:18
Mafelelong kua Egepeta gwa buša kgoši ye e bego e sa tsebe Josefa.


Liketso 7:40
Ba re go Arone: ‘Re direle medimo ya go re eta pele, ka gobane ga re tsebe gore yola Moshe wa go re ntšha Egepeta o hlagetšwe ke eng.’


Liketso 7:51
“Lena dinganga, ga le na tumelo ka dipelong tša lena, le ditsebe di thibane! Ka mehla le ganetša Moya wo Mokgethwa, le etša borakgolokhukhu ba lena.


Liketso 7:57
Ke ge ba Kgorokgolo ba goa ba ithiba ditsebe ka diatla. Ke moka ba mo phuthuma,


Liketso 7:60
A khunama a goelela kudu a re: “Morena, o se ke wa ba balela sebe se!” A re go realo a ikhwela.


Liketso 8:11
Ba be ba mo hlwaela tsebe ka ge e be e šetše e le kgale a ba tlaba ka maleatlana a gagwe.


Liketso 8:23
Gobane ke a bona gore o tletše lehufa, gomme sebe sa gago se go fetošitše mogolegwa wa sona.”


Liketso 9:24
eupša a sebelwa maano a bona. Gape ba be ba dula ba dišitše masoro a motse bošego le mosegare gore ba tle ba mmolaye.


Liketso 12:9
Petrose a tšwa ka kgolegong a mo šetše morago, fela a sa tsebe ge tše di dirwago ke morongwa di direga ka mmakgonthe. Yena o be a nagana gore o bona pono.


Liketso 13:27
Gobane batho ba ba dulago Jerusalema le baetapele ba bona ba be ba sa tsebe ge Jesu e le yena Mophološi, le gona ba be ba sa kwešiše mantšu a baprofeta a a balwago tšatši le lengwe le le lengwe la Sabatha. Bona ba phethagatša mantšu a baprofeta ka go mo ahlolela lehu.


Liketso 14:3
Baapostola ba ile ba dula moo lebaka le letelele, ba bolela ka sebete ka Morena yo a ilego a hlatsela gore molaetša wa bona mabapi le kgaugelo ya gagwe ke nnete ka go ba kgontšha go dira mehlolo le dimakatšo.


Liketso 17:11
Batho ba gona ba be ba phala ba Thesalonika ka go amogela tše di begwago ke Paulose. Ba be ba theeletša molaetša wa Modimo ka ditsebe tše pedi, gomme ka mehla ba be ba ithuta Mangwalo a Makgethwa go bona ge eba tše di bolelwago ke Paulose ke tšona.


Liketso 17:20
Tše dingwe ditaba tše o di bolelago ke tše difsa ka ditsebeng tša rena, gomme re nyaka go tseba gore na di iša kae.”


Liketso 17:23
Gobane ge ke ntše ke sepelasepela ke lebeletše mafelo a le khunamelago medimo ya lena go ona, ke bone le aletare ye nngwe ye e ngwadilwego go re: ‘Go modimo yo a sa tsebjego.’ Bjale ge, se le se khunamelago etšwe le sa se tsebe ke sona se bjale nna ke le begelago sona.


Liketso 17:30
Modimo o ile a hlokomologa mehla yela go yona batho ba bego ba sa mo tsebe, eupša bjale o ba laela bohle mo gohle gore ba sokologe.


Liketso 19:32
Kgabagareng yeo go be go šetše go tsoga tlhatlhariane: bangwe ba bolela se, bangwe ba bolela sela, gape bontši bja bona bo be bo sa tsebe gore ba kgobokanetšeng.


Liketso 19:35
Mafelelong lešaba leo la homotšwa ke mongwaledi wa motse a re: “Lena Baefeso, ke mang motho yo a sa tsebego gore motse wa Efeso ke modiša wa tempele ya Artemise yo mogolo le wa leswika lela la go wa legodimong?


Liketso 20:22
Gomme bjale ke ya Jerusalema ke gapeletšwa ke Moya wo Mokgethwa, ke sa tsebe se se tlago ntlhagela gona.


Liketso 21:39
Paulose a mo fetola a re: “Nna ke Mojuda wa motse wa Tarsose kua Tsilitsia; ke modudi wa motse wo o tsebegago. Ke a go kgopela, hle, ntumelele go bolela le lešaba le.”


Liketso 22:14
A re: ‘Modimo wa borakgolokhukhu ba rena o šetše a go kgethile gore o tsebe thato ya gagwe, o bone Moloki, o mo kwe ge a bolela ka wa gagwe molomo.


Liketso 23:5
Paulose a ba fetola a re: “Bagešo, nna ke be ke sa tsebe ge e le Moprista yo Mogologolo, gobane Mangwalo a Makgethwa a re: ‘O se ke wa omanya mmuši wa setšhaba sa geno.’ ”


Liketso 23:17
Ke mo Paulose a biditšego yo mongwe wa boralekgolo, a re go yena: “Iša lesogana le go rasekete, le na le taba ye le nyakago go mo sebela yona.”


Liketso 27:39
Ge go sele ba se tsebe gore naga yela ba lebanego nayo yela ke efe, fela sekhutlo sa lewatle se se nago le leši sona ba se bona, gomme ba ipotša gore ke mo ba tlago iša leselawatle gona, ge ba ka kgona.


Liketso 28:6
Bona ba be ba lebeletše gore o tla ruruga goba a akgofa a wela fase a hwa. Eupša e rile ge e eba nako ye telele ba lebeletše mme ba sa bone se sebe se mo hlagela, ba hlanama ba re: “Ke modimo!”


Liketso 28:21
Bona ba re go yena: “Ga se ra ka ra amogela mangwalo a go tšwa Judea a go re botša tša gago; le gona ga se gwa ka gwa tla motho wa ba gaborena a etšwe kua wa go re botša taba ka wena goba se sebe ka wena.


Liketso 28:27
ka gobane setšhaba se se thatafetše, ba ithibile ditsebe, ba pontše mahlo, gore ba se ke ba bona ka mahlo, ba kwa ka ditsebe, goba ba kwešiša ka megopolo mme ba sokologa, ka ba fodiša.’ ”


Baroma 1:14
Gobane ke tlemegile go begela ba ba hlabologilego le ba ba sego ba hlabologa Taba ye Botse; ba ba rutegilego le ba ba sa tsebego selo.


Baroma 2:12
Ba ba dirilego sebe ba sa tsebe melao ya Moshe, ba tla lahlega ba sa ahlolwe ka melao yeo. Ba ba dirilego sebe ba tseba melao ya Moshe, ba tla ahlolwa ka melao yeo.


Baroma 2:14
Baditšhaba ga ba ne melao ya Moshe, eupša ge ba dira se se laelwago ke melao yeo ka go itsebela sona ka bobona, gona bona beng ke molao ka bobona, le ge melao ya Moshe mo go bona e se gona.


Baroma 2:20
o re ke wena moeletši wa ditlaela le morutiši wa ba ba sa tsebego selo, ka ge o nagana gore melao ya Moshe e go ruta tšohle mabapi le tsebo le therešo.


Baroma 3:9
Bjale ge, na rena Bajuda re phala baditšhaba? Le gatee! Gobane ke šetše ke boletše gore Bajuda le baditšhaba ba bušwa ke sebe bohle,


Baroma 3:20
Gobane ga go motho yo a lokafatšwago ka go phetha melao ya Moshe; se melao yeo e se dirago ke go lemoša motho gore o dirile sebe.


Baroma 5:12
Bjalo ka ge sebe se tlile lefaseng ka motho o tee, mme lehu la tla ka sona sebe, lehu le napile le aparetše batho bohle, ka ge bohle ba dirile dibe.


Baroma 5:13
Pele ga ge melao ya Moshe e etla sebe se be se šetše se le gona lefaseng, eupša ge go se na molao motho ga a balelwe dibe tša gagwe.


Baroma 5:14
Le ge go le bjalo, batho bohle ba ba phetšego go tloga mehleng ya Adamo go fihla mehleng ya Moshe ba ile ba lebanwa ke go hwa, ešita le bao ba bego ba se ba ka ba dira sebe sa go swana le sa Adamo mola a tshela taelo ya Modimo. Gape Adamo e be e le seswantšho sa yo a bego a tlilo tla.


Baroma 5:15
Eupša mpho ya Modimo e ka se swane le sebe sa Adamo. Ka baka la sebe sa motho o tee yola go hwile batho ba bantši. Eupša kgaugelo ya Modimo ke ye kgolo le go feta, kganthe le yona mpho ya gagwe ye a e filego batho ba bantši ka kgaugelo ya motho o tee yoo, Jesu Kriste, ke ye kgolo kudu le go feta.


Baroma 5:16
Le gona mpho ya Modimo le sebe sa motho o tee yola ga di swane. Gobane motho o tee yola o rile go dira sebe Modimo a mmona molato, gomme go bonwa molato moo ga gagwe gwa obela le batho bohle go bonwa molato. Eupša e rile ge sebe se dirwa ke batho ba bantši Modimo a ba gaugela ka mo go sa ba swanelego, a bega gore ga ba na molato.


Baroma 5:17
Ka baka la sebe sa motho o tee yola batho ba ile ba lebanwa ke go hwa. Se se phethilwego ke motho o tee yo, Jesu Kriste, sona ke se segolo kudu go feta se se sentšwego ke motho o tee yola. Ke go re ba ba gaugelwago kudu ke Modimo, ba ba fiwago ke yena mpho ya go lokafatšwa, ba tla tia moyeng ka yena Jesu Kriste.


Baroma 5:20
Molao o tlile ka morago gore o atiše diphošo, eupša mo go atilego sebe, kgaugelo ya Modimo yona e atile kudu le go feta,


Baroma 5:21
gore bjalo ka ge sebe se ile sa dira gore batho ba lebanwe ke go hwa, bjale kgaugelo ya Modimo e dire gore batho ba lebanwe ke go lokafatšwa, ba tle ba phelele sa ruri ka Jesu Kriste, Morena wa rena.


Baroma 6:1
Bjale ke ge re ka reng? Na re ka dio dula re phela sebeng gore kgaugelo ya Modimo e tle e ate?


Baroma 6:2
Le gatee! Na bjale ge re se sa phelela sebe re ka no dula re le mo go sona?


Baroma 6:3
Kgane ga le tsebe gore bjalo ka ge kolobetšo ya rena e re dirile ba tee le Kriste, ebile e re dirile ba tee le lona lehu la gagwe?


Baroma 6:6
Gape re a tseba gore bomotho bjola bja rena bja kgale bo bapotšwe le Kriste sefapanong sa gagwe, gore tlhago ya rena ya go dira sebe e fedišwe, gore re se sa laolwa ke sebe.


Baroma 6:7
Gobane motho ge a hwile ga a sa laolwa ke sebe.


Baroma 6:11
Ka yona tsela yeo le lena, mabapi le sebe le itsheme ba ba hwilego, eupša ba ba phelelago Modimo ka Kriste Jesu.


Baroma 6:12
Le se sa lakwa ke sebe, lena ba mebele ye e bolago, mo le ka laolwago ke ditumo tša yona.


Baroma 6:13
Le gona le se ke la gafela ditho tša lena sebe, ya ba tša go dira bokgopo. Le upše le ikgafele Modimo le le ba le tsošitšwego bahung la phela, gomme ditho tša lena le di gafele go dira boloki.


Baroma 6:14
Le se ke la laolwa ke sebe; gobane ga le bušwe ke molao, eupša le bušwa ke kgaugelo ya Modimo.


Baroma 6:16
Kgane ga le tsebe gore ge le ineela go direla motho le go mo theeletša, le ba bahlanka ba gagwe – e ka ba go ba bahlanka ba sebe, gona go išago lehung, goba go ba bahlanka ba go kwa Modimo, gona go išago go lokeng?


Baroma 6:17
Fela a re lebogeng Modimo, ge lena le bego le le bahlanka ba sebe bjale le latela ka dipelo tša lena ka moka thuto ye le e rutilwego.


Baroma 6:18
Le lokolotšwe sebeng la ba bahlanka ba boloki.


Baroma 6:20
Mola le sa le bahlanka ba sebe le be le sa bone le tlemegile go dira tše di nyakwago ke Modimo.


Baroma 6:22
Gomme ge bjale le lokolotšwe sebeng, le le bahlanka ba Modimo le boelwa ke bophelo bjo bokgethwa, gomme pheletšo ya gona ke go phelela sa ruri.


Baroma 6:23
Gobane moputso wa sebe ke lehu, eupša mpho ya kgaugelo ya Modimo yona ke go phelela sa ruri ka Kriste Jesu, Morena wa rena.


Baroma 7:1
Banabešo, ke botšiša lena le tsebago molao, ke re na ga le tsebe gore molao o buša motho fela ge a sa phela?


Baroma 7:5
Gobane mola re sa laolwa ke ditumo tša nama, go duma sebe mo go lego mo go rena go be go hlohleletšwa ke melao ya Moshe, gomme go re iša lehung.


Baroma 7:7
Bjale re ka reng? Na re ka re melao ya Moshe ka boyona ke sebe? Le gatee! Fela nna sebe nkabe ke sa se tsebe, ge e ka be e se ka baka la yona melao yeo. Ge molao wa Moshe o ka be o sa re: “O se ke wa duma sa motho,” nkabe ke sa tsebe gore tumo ke eng.


Baroma 7:8
Eupša ka molao woo sebe se kgonne go hlohleletša ditumo tše di fapafapanego mo go nna. Ge molao o se gona, sebe se hwile.


Baroma 7:9
Nna nkile ka phela go se na molao; eupša ya re ge molao o etla, sebe sa tsoga,


Baroma 7:11
Sebe sa ntsena ka molao wo, sa nthadia, sa mpolaya ka wona.


Baroma 7:13
Na e ka ba seo se ra gore nna ke bolailwe ke se sebotse? Le gatee! Ke bolailwe ke sebe; ka go šomiša selo se sebotse sebe se mpolaile gore bobe bja sona bo tle bo utologe. Ka baka leo, ka yona melao ye sebe se bontšhwa e le se sebe le go feta.


Baroma 7:14
Melao ya Moshe re tseba ge e le ya moya, fela nna ke motho wa nama, ke rekišitšwe ka ba lekgoba la sebe.


Baroma 7:15
Se ke se dirago ga ke se tsebe, gobane ga ke dire se ke se ratago, eupša ke dira se ke se hloilego.


Baroma 7:17
Ka gona ga se nna ke dirago se, eupša ke sebe se se dulago mo go nna.


Baroma 7:20
Gomme ge ke dira tše ke sa di nyakego ga e sa le nna ke di dirago, eupša ke sebe se se agilego mo go nna.


Baroma 7:21
Ke mo ke lemogago gore se se diregago mo go nna ke go re ge ke nyaka go dira se se lokilego, e ba fela se sebe se ke se kgonago.


Baroma 7:23
Eupša mo nameng ya ka ke hwetša molao o šele wo o lwantšhago molao wa pelo ya ka. O ntira sebofša sa molao wa sebe wo o šomago mo nameng ya ka.


Baroma 7:25
Modimo ke yena a ntlhakodišago, gomme ke mo leboga ka Jesu Kriste, Morena wa rena! Bjale ge, taba ya ka e ka mokgwa wo: melao ya Modimo ke e phetha ka pelo fela, eupša ka nama ya ka gona ke phetha molao wa sebe.


Baroma 8:2
Gobane molao wa Moya, Moya wo o re dirago gore re phele re le ba tee le Kriste Jesu, o ntokolotše molaong wa sebe le lehu.


Baroma 8:3
Gobane se se bego se palela melao ya Moshe ka baka la ge e fokodišwa ke tlhago ya motho, Modimo yena o se kgonne. O ahloletše sebe se se lego tlhagong ya motho go lahlwa ka go roma Morwagwe lefaseng a na le tlhago ya go swana le ya motho ye e sekametšego sebeng, gore a fediše sona sebe.


Baroma 8:10
Eupša ge Kriste a le ka gare ga lena, le ge mmele wona o tla hwa ka baka la sebe, Moya wona o a le phediša, ka ge le lokafaditšwe ke Modimo.


Baroma 8:26
Godimo ga moo re thušwa le ke Moya, ka ge re fokola gakaaka. Gape rena ga re tsebe gore ge re rapela re kgopele eng, le gona bjang, eupša Moya ke wona o re bolelelago le Modimo ka mefegelo ye e sa laodišegego.


Baroma 9:11
Pele ga ge ba tswalwa, pele ba dira se sebotse goba se sebe, Modimo o ile a botša Rebeka a re: “Mogolo o tla hlankela moratho.” Le Mangwalo a Makgethwa a re: “Ke ratile Jakobo, ka hloya Esau.” Morero wo wa Modimo o ya le go ikgethela ga gagwe. Ga o laolwe ke se motho a se dirago, o laolwa ke yena Modimo yo a bitšago motho.


Baroma 10:20
Jesaya yena a ba a ba le sebete, a bolela se a se laetšwego ke Modimo a re: “Ke hweditšwe ke bao ba bego ba sa nnyake, ka iponagatša go bao ba bego ba sa mpotšiše.”


Baroma 11:2
Modimo ga se a lahla setšhaba sa gagwe se a se kgethilego kgale. Na ga le tsebe gore Mangwalo a Makgethwa a reng ka temaneng yela Eliya a begago Baisraele go Modimo? A re:


Baroma 11:11
Bjale ke re: Na ke go re go kgopša ga Bajuda go ba wišeditše gore ba lahlegele sa ruri? Le gatee! Ka ge ba dirile sebe phologo e tletše baditšhaba gore Bajuda ba tle ba be le lehufa.


Baroma 11:12
Go dira sebe ga Bajuda go hotše ditšhaba tša lefase kudu, gomme go gana Modimo ga bona go hotše baditšhaba. Bjale ge, ge Bajuda ka moka ba ka be ba ka amogela Modimo, ditšhaba tšohle di ka be di ka holega le go feta.


Baroma 11:25
Banabešo, go na le sephiri se sengwe se ke nyakago gore le se tsebe, gore le se ikgopole le le ba bohlale. Sona sese: Bohlogothata bja Baisraele ga se bja dulela ruri, eupša bo tla ba kgomarela go fihlela palo ye e feletšego ya baditšhaba e sokologela go Modimo.


Baroma 13:7
Ka gona le ntšhetše bohle tše di ba lebanego: yo a lebanwego ke seloba le mo lobe; yo a lebanwego ke sebego le mmegele; yo a lebanwego ke tlhompho le mo hlomphe; yo a lebanwego ke kgodišo le mo godiše.


Baroma 14:13
Ge go le bjalo, a re leseng go bonana diphošo. Go ka ba kaone ge motho a ka ikemišetša go se kgopiše ngwanabo le ge e le go mo diriša sebe.


Baroma 14:20
Se Modimo a se dirilego o se ke wa se senya ka baka la dijo. Ga go na sejo se se sa lewego; fela ke phošo go ja sejo se se ka dirišago yo mongwe sebe.


Baroma 14:21
Ke mo gobotse go se je nama, go se nwe beine, le go se dire se se ka wetšago ngwaneno sebeng.


Baroma 14:23
Ge motho a ka re a eja sejo se sengwenyana a kwa a na le pelo tše pedi, ge a se ja Modimo o a mo tšwa, ka ge a eja a sa hlahlwe ke tumelo ya gagwe. Gomme sengwe le sengwe se motho a se dirago a sa hlahlwe ke tumelo, ke sebe.


Baroma 15:15
Fela mo lengwalong le ke tloga ke betile pelo ka ngwala ditaba tše dingwenyana tše ke le gopotšago tšona. Ke bile le sebete ka ge Modimo a bile yo botho go nna,


Baroma 16:19
Batho ka moka ba kwele ka mo le botegetšego Ebangedi ka gona; ke sona se ke le thabeletšego sona. Ke nyaka ge le ka hlalefela tše di lokilego, tše dimpe tšona la se tsebe selo ka tšona.


1 Bakorinthe 1:30
Gomme ke yena Modimo yo a le dirilego ba tee le Kriste Jesu, le gona o mo dirile bohlale bja rena. Ka yena re a lokafatšwa; re ba setšhaba se se kgethilwego ke Modimo gomme ra lokollwa sebeng.


1 Bakorinthe 2:12
Rena ga se ra fiwa moya wa go buša batho ba lefase; re filwe Moya wa go tšwa go Modimo gore re tle re tsebe tše re di filwego ke Modimo ka kgaugelo ya gagwe.


1 Bakorinthe 3:16
Kgane ga le tsebe gore ke lena tempele ya Modimo, le gore Moya wa Modimo o dula ka go lena?


1 Bakorinthe 5:6
Go ikgantšha ga lena ga go botse. Kgane ga le tsebe gore komelo ye nyenyane e bediša hlama yohle?


1 Bakorinthe 5:7
Lahlang hlama ya kgale, e lego sebe, gore le tle le be ba ba hlwekilego. Ke mo le tlago ba bjalo ka hlama ye mpsha ye e se nago komelo, ye le bjale le lego yona. Gobane Kriste, Kwanyana ya rena ya Paseka, o hlabilwe.


1 Bakorinthe 5:8
Ka gona, a re bineng Monyanya wa rena wa Paseka e sego ka go ja senkgwa se se nago le komelo ya kgale ya sebe le bokgopo, eupša ka go ja senkgwa se se hlokago komelo, e lego nnete le therešo.


1 Bakorinthe 6:2
Kgane ga le tsebe gore badumedi ke bona ba tlago ahlola lefase? Gomme ge eba le tlilo ahlola lefase, melatwana ye menyenyane yona e ka napa ya le palela?


1 Bakorinthe 6:3
Kgane ga le tsebe gore le barongwa ba tlilo ahlolwa ke rena? Ge e le go ahlola tša lefase gona, ga re sa go bolela.


1 Bakorinthe 6:9
Na ga le tsebe gore yo mobe a ka se ye legodimong? Le se ke la iphora; difebe le bakhunamelamedingwana le diotswa le banna ba go robala bannakabona


1 Bakorinthe 6:15
Kgane ga le tsebe gore mebele ya lena ke ditho tša Kriste? Na bjale nka dira ditho tša Kriste ditho tša segwebakathobalo? Le go leka!


1 Bakorinthe 6:19
Kgane ga le tsebe ge mebele ya lena e le tempele ya Moya wo Mokgethwa wo o phelago mo go lena, wo le o filwego ke Modimo? Gape ga le sa le ba lena beng,


1 Bakorinthe 7:5
Le se ke la timana thobalo, ka ntle le ge le kwane ga sebakanyana gore le iphe nako ya go rapela, eupša ka morago le boelane, gore Sathane a se tlo le diriša sebe ka ge le sa kgone go itshwara.


1 Bakorinthe 7:28
Fela le ge o ka nyala ga se gore o tla be o dira sebe; le mosadi yo a se nago monna, ge a ka nyalwa o tla be a sa dire sebe. E no ba gore ke rata go le phephiša mathata a le tlago ba le ona ge le nyetše.


1 Bakorinthe 7:36
Ge motho a bona gore ga a dire gabotse ge a lesa morwedi wa gagwe a fetwa ke lebaka la bokgarebe a se a nyalwa, a a phethe thato ya gagwe. Ga a dire sebe ge a mo nyadiša.


1 Bakorinthe 8:2
Ge motho a gopola gore o tseba selo, nnete ke gore ga a se tsebe ka mo go mo swanetšego.


1 Bakorinthe 8:9
Le ge go le bjalo, le hlokomele gore bolokologi bja lena bja go ja nama ya sedimo bo se wetše sebeng bao ba fokolago tumelong.


1 Bakorinthe 8:13
Ka gona, ge eba ka se ke se jago ke diriša modumedikanna sebe, gona nka se sa tsoga ke jele nama, gore ke se ke ka diriša modumedikanna sebe.


1 Bakorinthe 12:3
Bjale ke nyaka gore le tsebe gore ga go motho yo e ka rego a bušwa ke Moya wa Modimo a re: “Jesu a a rogakwe!” Le gona ga go motho yo a ka rego: “Jesu ke Morena,” ge e se ge a bušwa ke Moya wo Mokgethwa.


1 Bakorinthe 12:16
Tsebe le yona ge e ka re: “Ka ge ke se leihlo, ga ke wa mmele,” ga se go re ka nnete e tla be e se setho sa mmele.


1 Bakorinthe 12:17
Ge mmele wohle e ka be e le leihlo, go kwa o be o tla go tšea kae? Le ge mmele ka moka e ka be e le tsebe, go dupa o be o tla go tšea kae?


1 Bakorinthe 14:6
Ka gona, banabešo, ge nka tla go lena ke bolela ka mantšu a a sa kwešišwego, ke tla le holang, ntle le ge e le gore ke le botša taba ye ke e utolletšwego ya Modimo, goba ye le sa e tsebego, goba molaetša wa Modimo, goba ke le ruta se sengwenyana?


1 Bakorinthe 14:37
Ge motho a ka ikwa a na le mpho ya go bega molaetša wa Modimo goba mpho ye nngwenyana ya Moya, a tsebe gore tše ke le ngwalelago tšona di laetšwe ke Morena.


1 Bakorinthe 15:34
Phafogang, le tlogele dibe. Ke le botša ke le hlabiša dihlong gore ba bangwe moo go lena ga ba tsebe Modimo.


1 Bakorinthe 15:56
Gape lehu le bolaya ka sebe, mme sebe se hwetša maatla melaong ya Moshe.


1 Bakorinthe 16:13
Phafogang, le tieng tumelong, le beng le sebete, le tiiše maatla.


2 Bakorinthe 3:12
Ka ge re na le kholofelo ye, re bolela ka sebete.


2 Bakorinthe 5:21
Kriste o be a se na sebe, eupša Modimo a mo rweša dibe tša rena, gore re tle re lokafatšwe ke yena ka go dirwa ba tee le Kriste.


2 Bakorinthe 8:24
Le ba bontšhe lerato, gore diphuthego tšohle di le tsebe gomme di bone gore ge re di kgantšhetša lena ga se ka phošo.


2 Bakorinthe 10:7
Taba di a ipola! Ge motho a ipotša gore ke wa Kriste, a inagane gabedi, a tsebe gore le rena re ba Kriste bjalo ka yena.


2 Bakorinthe 10:12
Rena ga re na sebete sa go ipala goba go ipapetša le ba ba iponago e le ba bagolo. Bona ke ditlaela, ka gobane ba itekanya ka tekanyo ye ba ipeelago yona, le gona ba ipapetša le bona ka bobona.


2 Bakorinthe 11:2
Ke le fišegela bjalo ka Modimo; ke le swantšha le kgarebe ye e se nago bosodi, ye ke e beeleleditšego monna o tee, yena Kriste ka sebele.


2 Bakorinthe 11:21
Ke bolela ka dihlong ge ke re dilo tšeo re be re se na sebete sa go di dira. Fela ge eba go na le yo a kago beta pelo a itheta – ke bolela tša botlaela – gona le nna ke tla beta pelo ka itheta.


2 Bakorinthe 11:29
Ge yo mongwe a fokola, le nna ke fokola naye; ge yo mongwe a dirišwa sebe, le nna ke a galefa.


2 Bakorinthe 12:2
Go na le monnatsoko yo ke mo tsebago wa Mokriste, yo mengwaga ye lesome le ye mene ye e fetilego a kilego a phamolelwa legodimong la boraro. Ga ke tsebe ge eba seo se diregile ka nnete goba e be e dio ba pono, go tseba Modimo.


2 Bakorinthe 12:3
Ke re nna ke tseba ge monna yo a ile a phamolelwa Paradeising – se ke sa se tsebego ke ge eba seo se diregile ka nnete goba e be e dio ba pono, go tseba Modimo – gomme a fihla a kwa ditaba tše motho a sa kgonego go di bolela, le gona a sa dumelelwego go di bolela.


2 Bakorinthe 13:5
Itekoleng, le itebeledišiše, le bone ge eba le phela ka tumelo ya lena. Na ga le tsebe gore Kriste o phela ka dipelong tša lena? Ge eba ga le tsebe gona le paletšwe.


Bagalata 1:22
Diphuthego tša Bakriste tša Judea di be di sa ntsebe sefahlego.


Bagalata 2:17
Bjale ge rena re nyakago go lokafatšwa ka go dumela go Kriste re ka hwetšwa re le badiradibe bjalo ka baditšhaba, na e ka se be gore Kriste o kgothaletša batho go dira sebe? Le gatee!


Bagalata 3:22
Eupša Mangwalo a Makgethwa a re lefase lohle le golegilwe ke sebe, gore badumedi ba fiwe tše ba di holofeditšwego ka go dumela go Jesu Kriste.


Bagalata 4:8
Kgale mola le be le sa tsebe Modimo le be le khunamela dilo tše ka botšona e sego medimo.


Bagalata 4:27
Gomme Mangwalo a Makgethwa a re: “Thaba, wena moopa, wena o sa belegego! Hlaba mokgolokwane, wena o sa tsebego lešoko la pelego! Gobane bana ba mosadi yo a hladilwego ba tla feta ba yo a dulago le monna ka bontši.”


Bagalata 6:1
Banabešo, ge motho a ka swarwa a dira sebe, lena le hlahlwago ke Moya le mo kgale ka moya wo boleta, gomme motho a itote, gore le yena a se lekege.


Baefese 1:17
gomme ke kgopela Modimo wa Morena wa rena, Jesu Kriste, yena Raletago, gore a le fe Moya wo Mokgethwa, yo a tlago le hlalefiša, a le utollela Modimo gore le mo tsebe.


Baefese 1:18
Ke rapela gore a le bonegele menagano, gore le tsebe se le bileditšwego go se holofela, le tsebe ge tše Modimo a tlago di fa badumedi e le tše di makatšago ruri,


Baefese 2:12
Ka nako yeo lena le be le arogane le Kriste. Le be le se ba setšhaba sa Israele. Le be le se ba dikgwerano tše Modimo a di dirilego le setšhaba sa gagwe e le tše a bego a ba holofeditše tšona pele; le be le phela mo lefaseng le se na se le se letetšego, le sa tsebe Modimo.


Baefese 2:20
Le agilwe motheong wo o beilwego ke baapostola le baprofeta, motheo woo leswika la wona la sekhutlo e lego Kriste Jesu ka sebele.


Baefese 3:10
gore mehleng yeno ya bjale magoši a semoya le balaodi ba semoya lefaufaung ba tsebe bohlale bja gagwe bja mehutahuta ka kereke.


Baefese 3:12
Ge re le ba Kriste re bile re dumela go yena, re ba le sebete sa go ya go Modimo re sa šie.


Baefese 4:18
ba go se be le se ba se kwešišago. Bao ga ba na bophelo bja Modimo gobane ba dio se tsebe selo ebile ba gwaletše.


Baefese 4:26
Ge le ka tšhoga le galefile le se ke la lesa kgalefo ya lena e le diriša sebe, le gona letšatši le se ke la le sobelela le sa galefile.


Baefese 6:16
Ntle le tšeo, tumelo e be thebe ya lena, gobane ka yona le tla kgona go tima mesebe ye e tukago ye Rabobe a le hlaselago ka yona.


Baefese 6:21
Tigikose, ngwanaborena yo re mo ratago, yo e lego mohlanka wa go botegela modiro wa Morena, o tla le anegela tšohle ka nna, gore le lena le tsebe ka mo ke phelago ka gona.


Bafilippi 1:14
Gomme go golegwa ga ka go dirile gore badumedi ba bantši ba tshephe Morena, ba be le sebete go feta pele go bega molaetša wa Modimo ka mafolofolo.


Bafilippi 1:22
Fela ge eba nka tšwela pele le go phela nka dira mošomo wo bohlokwa. Gore na nka kgetha eng, ga ke tsebe.


Bakolose 2:1
Ke rata ge le tseba ka mo le ntlhobaetšago ka gona, lena le ba Laodisea le bohle ba ba sa ntsebego.


Bakolose 3:10
gomme la apara ye mpsha ye Modimo, Mmopi wa yona, a dulago a e mpshafatša gore e swane le yena, gore le tle le mo tsebe ka botlalo.


1 Bathesalonika 2:16
Ba leka le go re ganetša ge re begela baditšhaba molaetša wa gore ba phološwe. Se ke sona sebe sa mafelelo sa dibe ka moka tše ba duletšego go di dira. Gomme bjale Modimo o feleleditše a ba ahlola a ba galefetše.


1 Bathesalonika 4:4
Yo mongwe le yo mongwe wa lena a tsebe go nyala mosadi wa gagwe ka mokgwa wo mokgethwa wo o hlomphegago,


1 Bathesalonika 4:5
e sego go laolwa ke phišego ye mpe basading, go swana le baditšhaba ba ba sa tsebego Modimo.


1 Bathesalonika 4:16
Morena ka sebele o tla theoga legodimong ge go hlabja mokgoši le mokgolokwane wa morongwa yo mogolo, ge go letšwa phala ya Modimo. Bao ba hwilego ba dumela go Kriste ba tla tsoga pele,


1 Timothea 1:13
etšwe pele ke be ke mmolela gampe, ke mo hlomara, ke mo roga. Fela Modimo o ile a nkgaugela ka gobane ke be ke sešo ka ba modumedi, gomme ke sa tsebe se ke se dirago.


1 Timothea 2:4
yo a nyakago gore batho ka moka ba phološwe mme ba tle ba tsebe nnete.


1 Timothea 2:6
yo a ilego a ikgafa gore e be seloba sa go lokolla batho ka moka sebeng. E bile bjona bohlatse ka nako ya gona bja gore Modimo o nyaka ge bohle ba lokollwa sebeng,


1 Timothea 6:4
yo mobjalo ke moikgogomoši yo a sa tsebego selo. Sa gagwe ke go tšea kgang le go ngangišana ka tlhalošo ya mantšu, gona go tswalago mahufa le ditshele le lesebo le dikgopolelo tše mpe,


1 Timothea 6:5
le kgang ya go se fele – dilo tše di tšwago bathong ba ba senyegilego menagano ba ba sa tsebego nnete. Ba hloma nke bodumedi ke mokgwa wa go ikhumiša.


1 Timothea 6:12
O gakale ge o šiana mošianong wo mogolo wa tumelo, o tle o ithopele bophelo bjo bo sa felego, gobane o bileditšwe bophelong bjo mola o ipega tumelo ka sebete mo pele ga dihlatse tše dintši.


1 Timothea 6:13
Ke go laya Modimo, Mophedišatšohle, le Kriste Jesu yo a ilego a ipega tumelo ka sebete mo pele ga Pontiose Pilato ba le gona,


2 Timothea 2:14
Badumedi o fele o ba gopotša taba tše, o ba laya tsebegokwa mo pele ga Modimo gore ba se tšee kgang goba ba ngangišana ka tlhalošo ya mantšu, e lego taba tše di se nago mohola, ge e se go lahla ba ba di theeletšago.


2 Timothea 4:3
Nako e tla tla ya gore batho ba se rate go theeletša thuto ya nnete, eupša ba tla latela ditumo tša bona, gomme ba tla goketša baruti ba bantši ba go ba botša tše bona beng ditsebe tša bona di hlohlonelago go di kwa.


2 Timothea 4:4
Ba tla ithiba ditsebe gore ba se kwe nnete, ba di hlwaela dinonwane.


Tite 1:1
Nna, Paulose, ke mohlanka wa Modimo le moapostola wa Jesu Kriste. Ke romilwe gore bao Modimo a ba kgethilego ke ba sokollele tumelong, le gore ba tsebe nnete gabotse ye e rutwago ke sedumedi sa gaborena,


Tite 3:11
O a tseba gore motho yo mobjalo o arogile, gomme ka sebe seo sa gagwe o a itahla.


Baheberu 1:3
Go yena go bonala letago la Modimo, ke yena seswantšho sa nnete sa sebele sa Modimo, gomme o lota tšohle ka lentšu la gagwe le maatla. Ge a phethile modiro wa go hlatswa batho dibe, o ile a yo dula legodimong madulong a bogoši kgauswi le Modimo Kgoši.


Baheberu 3:6
Kriste yena o botegetše Modimo e le Morwa wa go buša lapa la gagwe. Rena, ge eba re na le sebete ebile re holofela re tiišitše, gona re ba lapa la gagwe.


Baheberu 3:13
Sa lena e be go kgothatšana tšatši le lengwe le le lengwe ge le ekwa lentšu leo la go re “Lehono”, gore go se be le yo a hlalefetšwago ke sebe a ngangabala.


Baheberu 4:15
Moprista wa rena yo Mogolo ga se wa go se re kwele bohloko mafokoding a rena. Ke yo a ilego a lekwa ka tšohle bjalo ka rena, eupša yena a se dire sebe.


Baheberu 4:16
Ka gona a re batameleng Modimo ka sebete setulong sa gagwe sa bogoši moo a gaugelago batho, gore a re šokele, a re gaugele, a re thuše ge re nyaka thušo.


Baheberu 5:2
Ka ge le yena mong a fokola, o kgona go se be le sekgapho go bao ba dirago sebe ba sa tsebe.


Baheberu 7:14
Go tsebega gabotse gore yena e be e le wa kgoro ya Juda, gomme Moshe ga se a ka a bolela ka kgoro ye ge a be a bolela ka baprista.


Baheberu 7:26
Moprista yo Mogolo yo a ka re kgonago ke yo e lego yo mokgethwa, yo a se nago sebe goba bosodi, yo a arogantšwego le badiradibe, gape a rotošeditšwego ka godimodimo ga leratadima.


Baheberu 10:12
Ge e le Kriste yena o dirile sehlabelo se tee sa dibe, ya ba sebego se se tlošetšago dibe sa ruri, ke moka a yo dula letsogong la go ja la Modimo.


Baheberu 11:8
Ke tumelo ye e dirilego gore Abrahama a se gane mola Modimo a mo laya gore a ye nageng ye a bego a mo tshephišitše yona. A tloga nageng ya gabo a sa tsebe mo a yago gona.


Baheberu 11:25
O ile a ikgethela go tlaišwa le setšhaba sa Modimo go na le gore a ipshine ga lebakanyana ka sebe.


Baheberu 12:1
Ge e le rena, re na le lešaba le legolo la dihlatse tša tumelo le le re dikaneditšego. Ka gona, a re roleng tšohle tše di re imelago, le sebe, e lego selo se se re tanyago gabonolo, gore re tle re kgone go kgotlelela go kata mokato wo re swanetšego go o kata wo.


Baheberu 12:4
Gobane ge le katana le sebe ga se la ka la katana wa go ba kotsing ya go bolawa.


Baheberu 13:2
Le hlokomele go amogela baeng, le etše ba bangwe ba ba kilego ba amogela barongwa ba sa tsebe.


James 1:15
Tumo yeo ya gagwe e nape e duše mme e tswale sebe, gomme sebe ge se seno gola go iphetša se tswale lehu.


James 2:9
Eupša ge le kgetholla batho le dira sebe, le molao wa Moshe o a le tšwa gore le batshedi ba wona.


James 4:4
Bakgelogi tenang! Kgane ga le tsebe gore go rata tša lefase ke go itira lenaba la Modimo? Gape yo a nyakago go rata tša lefase o itira lenaba la Modimo.


James 4:14
Etse tša la gosasa le bophelo bja lona ga le di tsebe. Le dio swana le kgodi ye e pipago lebakanyana, ka morago e apoge.


James 4:17
Bjale ge, motho ge a tseba se se lokilego se a kago se dira eupša a se se dire, o dira sebe.


James 5:4
Le gana go lefa badiredi ba ba le bunelago mašemo. Ekwang ge ba lla, gomme dillo tša bona di fihlile tsebeng tša Morena Ramaatlaohle.


James 5:20
le tsebe gore yo a sokollago modiradibe tseleng ya gagwe ye e mo timeditšego, o phološa modiradibe yoo lehung, gomme o dira gore a swarelwe dibe tše dintši.


1 Petrose 2:15
Gobane se Modimo a se nyakago ke gore ka go dira tše dibotse le fediše dipolelo tša batho ba mašilo ba ba sa tsebego selo ka ditaba tša Sekriste.


1 Petrose 2:22
“Ga se a ka a dira sebe goba a bolela maaka.”


1 Petrose 2:24
Kriste o ithwešitše dibe tša rena, a fegwa le tšona sefapanong gore re tle re tlogele sebe gomme re phelele go phetha thato ya Modimo. Le lena le fodišitšwe ka dintho tša gagwe.


1 Petrose 4:1
Ka ge Kriste a hlokofaditšwe mmeleng, le lena le itiišeng ka kgopolo ya go swana le ya Kriste, ya go re: Yo a hlokofatšwago mmeleng ga a sa laolwa ke sebe.


2 Petrose 1:20
Tabakgolo le tsebe gore ga go motho yo a kago hlatholla ka boyena profeto ya ka Mangwalong a Makgethwa.


2 Petrose 2:14
Ka mehla ba tsoma mosadi yo ba ka robalago le yena; ba dula ba faletše go dira sebe. Ba goketša ba ba fokolago tumelong, mola bona beng ba hlalefetše megabaru. Ke ba ba rogakilwego ke Modimo.


2 Petrose 2:20
Ge motho a ile a phonyokga motšhilafatšo wa bobe bja lefase ka go tseba Morena le Mophološi wa rena, Jesu Kriste, gomme ka morago motšhilafatšo woo wa boela wa mo kgakga, seemo sa gagwe sa mafelelo e ba se sebe go feta sela a bilego go sona pele.


2 Petrose 3:3
Sa mathomo, le tsebe gore mehleng ya mafelelo go tla tšwelela bakodutli bao maitshwaro a bona a laolwago ke ditumo tša bona,


1 Johanne 1:8
Ge re re ga re na sebe, re a iphora, re hloka nnete ka dipelong tša rena.


1 Johanne 1:10
Ge re re ga se ra dira sebe, re ra gore Modimo o na le maaka, le gore tše a re boditšego tšona ga se tša re tsena ka dipelong.


1 Johanne 2:1
Bana ba ka, ke le ngwalela ditaba tše gore le se dire dibe; eupša ge motho a ka tšhoga a dirile sebe, re na le Mmoleledi wa go re bolelela go Tatagorena, e lego yena Jesu Kriste, Moloki.


1 Johanne 2:10
Yo a ratago ngwanabo ke yena yo a phelago seetšeng, ka gona go yena ga go na se se kago mo diriša sebe.


1 Johanne 2:11
Eupša yo a hloilego ngwanabo o mo leswiswing; o sepela go lona gomme ga a tsebe mo a yago gona, ka ge leswiswi le mo foufaditše.


1 Johanne 2:21
Ka gona, ga se ka le ngwalela ka gobane le sa tsebe therešo; ke le ngwaletše ka ge le e tseba. Le tseba le gore ga go maaka ao a kago tšwa therešong.


1 Johanne 2:29
Le a tseba gore Kriste ke moloki; ka gona, le tsebe gore mang le mang yo a dirago tše di lokilego ke ngwana wa Modimo.


1 Johanne 3:1
Bonang gore ke lerato le lekaakang le Modimo Tate a re ratilego ka lona mo re bilego re bitšwa bana ba gagwe, gomme ka kgonthe re bona. Ke ka baka leo lefase le sa re tsebego, gobane ga se la ka la tseba Modimo.


1 Johanne 3:4
Mang le mang yo a phelago a dira sebe o tshela molao, ka gobane sebe ke go tshela molao.


1 Johanne 3:5
Le a tseba gore Kriste o be a tletše go tloša dibe, gomme yena mong ga a na sebe.


1 Johanne 3:9
Mang le mang yo e lego ngwana wa Modimo ga a phele a dira sebe, gobane o na le bophelo bja Modimo; le gona, ka ge e le ngwana wa Modimo, a ka se kgone go phela a dira sebe.


1 Johanne 4:8
Yo a se nago le lerato ga a tsebe Modimo, gobane Modimo ke lerato.


1 Johanne 5:13
Lena le dumelago go Morwa wa Modimo ke le ngwaletše ditaba tše gore le tsebe gore le na le bophelo bjo bo sa felego.


1 Johanne 5:16
Ge motho a ka bona modumedikayena a dira sebe se se sa išego lehung, a mo rapelele, gomme Modimo o tla mo phediša. Ke bolela ka ba go dira dibe tše di sa išego lehung. Gobane go na le sebe se se išago lehung, gomme modumedi yo a dirago se sebjalo ga se yo ke rego a rapelelwe.


Juda 1:9
Etse le Mikaele, morongwamogolo, taba ya mohuta woo ga se a ka a e dira. Mola a fapane le Diabolose ge ba be ba baka setopo sa Moshe, ga se a ka a ba le sebete sa go mo ahlola ka go mo hlapaola. O dio re: “A Morena a go otle!”


Juda 1:10
Eupša batho bao bona ba nyefola sengwe le sengwe se ba sa se tsebego, gomme le sengwe le sengwe se ba se tsebago ka tlhago, bjalo ka diphoofolo tše di sa kgonego go nagana, ba ipolaiša sona.


Tšenolo 2:7
“Yo a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego. “Yo a ka fenyago ke tla mo fa dikenywa tša sehlare sa bophelo se se lego ka Paradeising ya Modimo, a ja.”


Tšenolo 2:11
“Yo a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego. “Yo a ka fenyago, lehu la bobedi le ka se mo dire selo le gatee.”


Tšenolo 2:17
“Yo a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego. “Yo a ka fenyago ke tla mo fa manna a a fihlilwego. Ke tla mo fa le leswikana le lešweu leo go lona go ngwadilwego leina le lefsa le le sa tsebjego ke motho ntle le yena yoo a le fiwago.”


Tšenolo 2:20
Fela se ke le solelago sona ke gore le dumelela mosadi yola ba rego ke Isebele, a ipitšago moprofeta, go ruta le go fora bahlanka ba ka gore ba febe, le gore ba je didimo.


Tšenolo 2:29
“Yo a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego.”


Tšenolo 3:3
Ka gona, gopolang ka mo le ilego la theeletša Taba ye Botse ya Modimo ka mafolofolo mola le e kwa, gomme le e boloke, le sokologe. Ge le sa itsoše ke tla le wela godimo bjalo ka lehodu le sa itebetše, ebile le ka se tsebe nako ye ke tlago go le wela godimo ka yona.


Tšenolo 3:6
“Yo a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego.”


Tšenolo 3:9
Bjale theeletšang! Ge e le bao ba phuthego ya Sathane bona, bafeane bao ba go ipitša Bajuda etšwe e se bona, ke tla ba dira gore ba tle ba le khunamele, ba tsebe gore ke a le rata.


Tšenolo 3:13
“Yo a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego.”


Tšenolo 3:17
Etse le re: ‘Re humile mme re atlegile; ga re hloke selo.’ Fela ga le tsebe gore le a hloiša, le hlomola pelo, le a diila, le foufetše, le itlhobotše.


Tšenolo 3:22
“Yo a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego.”


Tšenolo 7:14
Ka mo fetola ka re: “Nnaena ga ke tsebe, morena, go tseba wena.” Yena a mphetola a re: “Ke ba ba tšwago ditlaišegong tše di šiišago. Ba hlatswitše dipurapura tša bona ba di šweufatša ka madi a Kwana.


Tšenolo 13:9
Yo a nago le tsebe a a theeletše.


Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved