A A A A A

Batla
Matheu 6:5
“Ge le rapela, le se ke la etša baikaketši. Bona ba rata go rapela ba eme ka disinagogeng le magahlanong a ditsela, gore ba bonwe ke batho. Ruri, ke le botša gore ke gona ge ba hweditše moputso wa bona ka botlalo.


Matheu 6:6
Wena ge o rapela, o tsene ka phapošing ya gago, o tswalele lemati, o rapele Tatago yo a sa bonwego. Gomme Tatago, yo a bonago tše di dirwago ka sephiring, o tla go putsa.


Matheu 6:7
“Ge le rapela le se ke la touta go swana le baditšhaba, gobane bona ba gopola gore ba tla kwewa ka ge dithapelo tša bona e le tše telele.


Matheu 6:9
Ka gona, ge le rapela le re: “ ‘Tatewešo wa magodimong, leina la gago a le kgethwe;


Matheu 9:38
Rapelang Morena, yo e lego yena mong wa puno, gore a romele babuni tšhemong ya gagwe.”


Matheu 14:23
Ge a seno ba phatlalatša, a namela thaba a nnoši gore a yo rapela. Ya ba ya ba mantšiboa a le moo a nnoši;


Matheu 26:36
Ka morago Jesu a ya le barutiwa ba gagwe lefelong le lengwe le le bitšwago Getsemane, gomme a re go bona: “Dulang mo ge ke sa ya go rapela mola.”


Matheu 26:39
Ke moka a ya pejana, a itahlela fase ka sefahlego, a rapela a re: “Tate, ge go kgonega, senwelo se sa tlaišego a se mphete ka thoko. Fela go se phethege ya ka thato, go upše go phethege ya gago.”


Matheu 26:42
A ya go rapela la bobedi a re: “Tate, ge go sa kgonege gore senwelo se sa tlaišego se mphete ka thoko ke sa se nwe, a go phethege thato ya gago.”


Matheu 26:44
A ba tlogela gape a yo rapela la boraro, a boeletša ona mantšu ale.


Mark 1:35
Ka letšatši le le latelago a tsoga e sa le bošego. A tloga a ya felo mo go se nago motho, a fihla a rapela.


Mark 5:7
a goeletša kudu a re: “Na o nyakang mo go nna, wena Jesu, Morwa wa Modimo Yogodimodimo? Ka Modimo ke a go rapela, o se ke wa ntlhokofatša.”


Mark 5:10
Gomme a rapela Jesu gagolo gore a se ke a raka meoya yeo ye mebe nageng yeo.


Mark 6:46
E rile ge a seno laelana le bona a rotogela thabeng go yo rapela.


Mark 6:56
Mo gohle mo a tsenago gona, metsaneng le metseng le merakeng, batho ba be ba bea balwetši mapatlelong a motse mme ba mo rapela gore a ba dumelele go kgwatha le ge e ka ba morumo wa kobo ya gagwe; gomme bohle ba ba o kgwathilego ba be ba fola.


Mark 7:32
Ba tliša setholo sa go koakoa go yena, mme ba mo rapela gore a mmee diatla.


Mark 11:25
Ge le ema le rapela, le lebalele ba le ba tsotago, gore le lena Tatagolena wa legodimong a le lebalele dibe tša lena.”


Mark 12:40
Ba tšeela bahlologadi dintlo tša bona, mme ba ikaketše ka go rapela dithapelo tše ditelele. Ba ikobela molato le go feta.”


Mark 14:32
Ka morago Jesu a ya le barutiwa ba gagwe lefelong le lengwe le le bitšwago Getsemane, gomme a re go bona: “Dulang mo, ke sa ya go rapela.”


Mark 14:35
Ke moka a ya pejana, a itahlela fase, a rapela gore, ge go kgonega, a hlakodišwe nakong yeo ya go tlalelwa.


Mark 14:36
A rapela a re: “Tate, Tate, wena ga o palelwe ke selo. Hle, tloša senwelo se sa tlaišego mo go nna; fela go se phethege ya ka thato, go upše go phethege ya gago.”


Mark 14:39
A boelela a yo rapela, a boeletša ona mantšu ale.


Luka 1:10
mola lešaba ka moka la batho le eme ka ntle le rapela ka nako ya ge go thuntšhwa seorelo.


Luka 2:37
Bjale o be a na le mengwaga ye masome a seswai le metšo ye mene. O be a sa tloge Tempeleng, bošego le mosegare a khunamela Modimo, a ikona dijo, a rapela.


Luka 3:21
Mohla batho ka moka ba ba bego ba le moo ba kolobetšwa, Jesu le yena o ile a kolobetšwa. Ya re a sa rapela, legodimo la bulega,


Luka 5:16
O be a tlwaetše go ngwegela mašokeng, a ye go rapela.


Luka 5:33
Batho ba bangwe ba kile ba re go Jesu: “Barutiwa ba Johanese Mokolobetši ba ikona dijo gantši ba rapela, barutiwa ba Bafarisei le bona ba dira bjalo, eupša ba gago bona ba a ja, ba a nwa.”


Luka 6:12
Matšatšing ona ao Jesu a rotogela thabeng go yo rapela. A lala a rapela Modimo moo bošego ka moka.


Luka 9:18
Ka tšatši le lengwe e rile ge Jesu a ile go rapela a nnoši, barutiwa ba gagwe ba tla go yena. A ba botšiša a re: “Na batho ba re ke nna mang?”


Luka 9:28
Ge go fetile matšatši a seswai go ba Jesu a bolela ditaba tše, a tloga le Petrose le Johanese le Jakobose, a rotogela thabeng go yo rapela.


Luka 9:29
Ya re ge a rapela sefahlego sa gagwe sa fetoga, le diaparo tša gagwe tša taga bošweu bja go re pšoo!


Luka 9:38
Monna yo mongwe a goeletša a le gare ga lešaba a re: “Moruti, ke a go rapela, nke o šetše ngwanaka, gobane ke yena morwa wa ka a nnoši!


Luka 10:2
A re go bona: “Puno ga e kaaka, fela babuni ga ba nene. Rapelang Rapuno gore a rome babuni ba ye go buna.


Luka 11:1
Jesu o be a le felwanatsoko a rapela, gomme a re go fetša, yo mongwe wa barutiwa ba gagwe a re go yena: “Morena, nke o re rute go rapela, go swana le Johanese ge a rutile ba gagwe barutiwa.”


Luka 11:2
Jesu a re: “Ge le rapela le re: “ ‘Tatewešo, leina la gago a le kgethwe; mmušo wa gago a o tle.


Luka 15:28
“Morwa yo mogolo a befelwa kudu mo a ilego a ba a gana le go tsena ka gae. Tatagwe a ba a tšwa a yo mo rapela gore a tsene.


Luka 16:27
Mohumi yola a re: ‘Gona tate, ke a go rapela, mo rome a ye kua ga gešo,


Luka 18:1
Jesu a botša barutiwa ba gagwe seswantšho, a ba ruta gore motho o swanetše go dula a rapela le gona a sa fele pelo,


Luka 18:10
“Batho ba babedi ba kile ba ya Tempeleng go rapela. Yo mongwe e be e le Mofarisei, mongwe e le molekgetho.


Luka 18:11
“Mofarisei yoo a fihla a emelela a rapela ka pelong a re: ‘Ke a go leboga, Modimo, ge ke sa swane le batho ba bangwe ba bahlalefetši, ba baradia, ba diotswa; ebile ga ke swane le molekgetho yo.


Luka 20:47
Ba tšeela bahlologadi dintlo tša bona, mme ba ikaketše ka go rapela dithapelo tše ditelele. Ba ikobela molato le go feta.”


Luka 21:36
Dulang le phakgame le rapela ka mehla gore le tle le kgone go kgotlelela mathata ka moka a a tlago hlaga, le go ema pele ga Morwamotho gore a le sekiše.”


Luka 22:40
Ge a fihla fao a re go bona: “Rapelang gore le se lekwe.”


Luka 22:41
Ke ge a fetela pejana mo go fihlago leswika ge le fošwa ke motho, a fihla a khunama, a rapela a re:


Luka 22:44
Jesu a tiiša go rapela a tlaletšwe a etšwa kudumela ye nkego ke madi a rotha.


John 4:20
Borakgolokhukhu ba rena ba be ba rapela Modimo mo thabeng ye, eupša lena le re felo mo go swanetšego go rapelwa gona ke Jerusalema.”


John 4:21
Jesu a re go yena: “Mmagobatho, nkgolwe ge ke re nako e etla yeo ka yona le ka se sa rapelago Tate mo thabeng ye goba Jerusalema.


John 4:22
Gape lena le rapela yo le sa mo tsebego, mola rena re rapela yo re mo tsebago, gobane Mophološi o tla tla ka Bajuda.


John 4:23
Fela nako e etla, ebile e šetše e fihlile, yeo ka yona Moya wa Modimo o kgontšhago barapedi ba mmannete go rapela Tate ka mo go mo lebanego, gobane Tate o nyaka gore ba ba mo rapelago ba mo rapele bjalo.


John 4:24
Gape Modimo ke Moya, gomme ba ba mo rapelago ba swanetše go mo rapela ka maatla a Moya le ka mo go mo lebanego.”


John 18:1
Jesu o rile go fetša go rapela, yena le barutiwa ba gagwe ba tloga ba tshela moedi wa Kidrone. Gona moo go be go na le serapa, gomme Jesu le barutiwa ba gagwe ba tsena ka go sona.


Liketso 1:14
Ba be ba kgothalela go rapela e le ba pelo e tee, ba na le basadi ba bangwe gotee le Maria, mmagoJesu, le banababo.


Liketso 1:24
Ke moka ba rapela ba re: “Morena, wena o tsebago dipelo tša bohle, re bontšhe yo o mo kgethilego mo go ba babedi ba,


Liketso 2:42
Bona bao ba be ba dula e le ba ba rutwago ke baapostola, ba ba ikwago e le selo se tee, ba ba ngwathišanago bogobe, le ba ba rapelago.


Liketso 4:24
Bona ba rile go di kwa ba rapela Modimo mmogo ba re: “Morena, wena Mohlodi wa leratadima le lefase le lewatle le tšohle tše di lego mo go ona,


Liketso 4:31
Ya re ge ba fetša go rapela, lefelo leo ba bego ba kgobokane mo go lona la šikinyega. Bohle ba tlala Moya wo Mokgethwa, gomme ba thoma go bega molaetša wa Modimo ka go se boife.


Liketso 6:4
Ke mo rena beng re tlago ikgafela go rapela le go bega molaetša wa Modimo.”


Liketso 8:27
Filipi a ema a tloga. Mo tseleng a hwetša moamogwabonna yo mongwe wa Moetopia, mohlankedi yo mogolo wa go hlokomela mahumo a kandase, kgošigadi ya Etopia. Yena o be a etšwa Jerusalema go rapela,


Liketso 9:11
Morena a re go yena: “Ema, o ye tseleng ye ba rego ke Tselathwii, gomme ge o fihla ga Judase o nyake monna yo mongwe wa go tšwa Tarsose yo ba rego ke Saulo. Yena o a rapela,


Liketso 9:40
Petrose a re go ba ntšhetša ntle ka moka a khunama a rapela; ke moka a retologela go setopo, a re go sona: “Thabitha, tsoga!” Thabitha a ponyologa, a re go bona Petrose a tsoga, a dula.


Liketso 10:2
Yena le ba lapa la gagwe e be e le barapedi mme ba khunamela Modimo. O be a katana kudu le go thuša bahloki ba Bajuda, le gona a dula a rapela Modimo.


Liketso 10:9
Ka le le latelago, ge banna bao ba swere tsela ba šetše ba batametše Jope, Petrose a namelela tlhakeng ya ntlo go yo rapela, e le ka nako ya mosegare wo mogolo.


Liketso 10:30
Korneliose a mo fetola a re: “Gohlwamaloba, ka tšona nako tše tša boiri ya boraro mathapama ke rile ke rapela ka mo ntlong ya ka, gateetee ka bona monna wa diaparo tše ditšhweu tša mabaibai e eme pele ga ka,


Liketso 11:5
“Ke rile ke rapela kua motseng wa Jope ka tsenwa ke moya ka bona pono. Ka bona selo se nkego ke lešela le legolo se etšwa legodimong se theošwa ka dikhutlo tša sona tše nne, sa ba sa fihla mo go nna.


Liketso 12:12
Ge a seno kwešiša taba ye a ya ga Maria, mmagoJohanese yo leina la gagwe le lengwe ba bego ba re ke Markose. Ke mo go bego go kgobokane batho ba bantši ba rapela.


Liketso 13:2
E rile ge ba ntše ba rapela ba itima dijo, Moya wo Mokgethwa wa re go bona: “Mpeeleng Barnabase le Saulo thoko, ba ye modirong wo ke ba bileditšego wona.”


Liketso 13:3
Ba itima dijo ba rapela le go iša pele, ba ba bea diatla, ba laelana le bona.


Liketso 16:9
Bošegong bjoo Paulose a lala a bone pono. A bona monna wa go tšwa Matsedonia a eme a mo rapela a re: “Selela ka mono Matsedonia o re thuše!”


Liketso 16:13
Ka tšatši la Sabatha ra tšwa motseng ra ya nokeng moo re bego re gopola gore ke felo mo Bajuda ba tlwaetšego go rapela gona. Ra dula fase ra bolela le basadi ba ba bego ba kgobokane moo.


Liketso 16:25
E rile mo gare ga bošego Paulose le Silase ba rapela ba opelela Modimo difela, gomme bagolegwa ba bangwe ba be ba theeleditše.


Liketso 20:36
Paulose ge a feditše go bolela, a khunama le bona ka moka, a rapela.


Liketso 21:5
Ge re seno fetša matšatši ao le bona ra tloga ra wela tsela. Ba re felesetša ka moka ga bona, le ka basadi le bana, ba re fihliša ka ntle ga motse. Ge re le lešing la lewatle ra khunama ka dikhuru ra rapela.


Liketso 21:12
Ge re ekwa a realo, rena le badumedi ba moo ra rapela Paulose gore a se ye Jerusalema.


Liketso 22:17
“E rile ge ke boetše mono Jerusalema ke rapela ka Tempeleng, ka tsenwa ke moya, ka bona pono.


Liketso 24:11
Bjalo ka ge o ka kgonthiša ka bowena, go tloga mola ka yago Jerusalema go rapela go fihlela gonabjale, ga se matšatši a a fetago a lesome le a mabedi.


Liketso 24:14
Se ke sa se ganetšego mo pele ga gago ke gore ke rapela Modimo wa borakgolokhukhu ka go phela ka thuto ye bona ba rego ke ya bakgelogi, ke ntše ke dumela le tšohle tše di ngwadilwego ka melaong ya Moshe le ka dipukung tša baprofeta.


Liketso 25:2
Baprista ba bagolo le baetapele ba Bajuda ba tla ba latofatša Paulose mo go yena. Ba rapela Festose


Liketso 26:29
Paulose a mo fetola a re: “Ana ke ka nakonyana ana ke ka nako, nna se ke se rapelago ke gore e se be wena fela wa go ba se ke lego sona ntle le diketane tše, eupša e be le bohle ba ba ntheeleditšego lehono.”


Liketso 27:23
Gobane bošego ke letše ke tletšwe ke morongwa wa Modimo, yena Modimo yo ke lego wa gagwe, yo ke mo rapelago,


Baroma 1:9
Modimo yo ke mo direlago ka pelo ya ka yohle ka go bega Taba ye Botse ya Morwa wa gagwe, ke hlatse ya ka gore ge ke rapela ke dula ke le gopotše.


Baroma 1:10
Nako le nako ge ke rapela ke kgopela Modimo gore ge e le thato ya gagwe a dire gore ke be ke kgone go tlo le etela.


Baroma 8:26
Godimo ga moo re thušwa le ke Moya, ka ge re fokola gakaaka. Gape rena ga re tsebe gore ge re rapela re kgopele eng, le gona bjang, eupša Moya ke wona o re bolelelago le Modimo ka mefegelo ye e sa laodišegego.


Baroma 10:12
Seo se ra gore ga go kgethollwe Mojuda goba moditšhaba, gobane Morena wa bohle ke o tee mme ba ba mo rapelago o ba atla kudu;


Baroma 12:12
Le thakgatšwe ke kholofelo ye le nago le yona; ge le na le matshwenyego le se a felele pelo; le dule le rapela.


1 Bakorinthe 1:10
Banabešo, ke le rapela ka Morena wa rena, Jesu Kriste, gore ka moka ga lena le kwaneng, gore le se tšwe dihlophana. Le be ba pelo e tee le monagano o tee le maikemišetšo a tee.


1 Bakorinthe 7:5
Le se ke la timana thobalo, ka ntle le ge le kwane ga sebakanyana gore le iphe nako ya go rapela, eupša ka morago le boelane, gore Sathane a se tlo le diriša sebe ka ge le sa kgone go itshwara.


1 Bakorinthe 11:4
Ka gona, monna yo a rapelago goba a begago molaetša wa Modimo a apere selo hlogong, o goboša hlogo ya gagwe, e lego Kriste.


1 Bakorinthe 11:5
Le mosadi yo a rapelago goba a begago molaetša wa Modimo a se a apara selo hlogong, o goboša hlogo ya gagwe, e lego monna wa gagwe; o swana le mosadi yo a bootšwego hlogo.


1 Bakorinthe 11:17
Mo tabeng ye ke yago go le botša yona gonabjale ga ke le rete, gobane ge le kopana le etla go rapela, go kopana ga lena go tliša bošaedi go feta bothakga.


1 Bakorinthe 14:14
Gobane ge ke rapela ka mantšu a a sa kwešišwego, go rapela moya wa ka fela, tlhaologanyo yona ga e dire selo.


1 Bakorinthe 14:34
ge le kopane le tlilo rapela, basadi ba homole. Ga ba dumelelwe go bolela; ba swanetše go bušwa, ba phethe molao wa Moshe.


2 Bakorinthe 2:8
Ka gona ke a le rapela, le mmontšhe gore le mo rata e le ruri.


2 Bakorinthe 8:4
Ba re kgopetše kudu ba re rapela gore re ba dumelele go tsenya seatla modirong wa go thuša badumedi ba Judea ka dimpho.


2 Bakorinthe 10:2
Ke a le rapela, mohla ke etla go lena le se nkgapeletše gore ke be tau go lena, gobane ke bona gore tau yona nka no ba yona go bao ba rego re hlohleletšwa ke tša nama.


2 Коринфянам 12:8
Ka rapela Morena gararo ke mo kgopela gore a ntlhomole phatša yeo.


2 Коринфянам 13:7
Re rapela Modimo gore le se dire se sempe, e sego gore rena re bonale re nepile, eupša gore lena le dire tše di lokilego, le ge rena re bonala re palelwa.


2 Коринфянам 13:9
Rena re thabela ge go fokola rena mme lena le tiile. Ke ka baka leo re rapelago gore le be ba ba feletšego.


Baefese 1:16
ga se nke ke lese go le lebogela go Modimo ge ke le gopola ke rapela,


Baefese 1:18
Ke rapela gore a le bonegele menagano, gore le tsebe se le bileditšwego go se holofela, le tsebe ge tše Modimo a tlago di fa badumedi e le tše di makatšago ruri,


Baefese 3:17
gomme ke rapela gore nke Kriste a ka aga ka dipelong tša lena ka tumelo ye le nago le yona go yena, le gore le dule le tieletše leratong, le le ba ba agilego godimo ga lona,


Baefese 6:18
Tšohle tše le di dire le rapela, le kgopela Modimo gore a le thuše. Le rapele ka mehla ka mo le hlahlwago ke Moya. Ka gona, le phafoge le sa lape, le dule le rapelela badumedi bohle.


Bafilippi 1:4
gomme ka mehla ge ke le rapelela bohle ke rapela ke thabile,


Bafilippi 1:9
Ke rapela gore lerato la lena le gole le eya le na le tsebo le kwešišo ye e feletšego,


Bakolose 4:2
Phafogelang go rapela le kgothetše le leboga Modimo.


1 Bathesalonika 3:10
Bošego le mosegare re rapela ka pelo ka moka gore a re dumelele go tlo le bona le go tlaleletša ka tše le sa hlaelelwago ka tšona mo tumelong ya lena.


1 Bathesalonika 5:14
Re a le rapela, banabešo, le kgale dibodu, le kgothatše bomahlomašia, le thuše bafokodi, le se felele motho pelo.


1 Bathesalonika 5:17
le se kgaotše go rapela;


1 Timothea 2:8
Phuthegong ye nngwe le ye nngwe ke rata ge go rapela banna ba phagamišitše matsogo a a se nago bosodi, ba sa galefe, le gona ba sa ngangišane.


1 Timothea 5:5
Mohlologadihlologadi yo a se nago mohlokomedi o ikanya Modimo, gomme o dula a mo kgopela a mo rapela bošego le mosegare.


2 Timothea 2:22
O tšhabe ditumo tša bosogana, mme o katanele toka le tumelo le lerato le phedišano gotee le ba ba rapelago Morena ka dipelo tše di hlwekilego.


Filemone 1:4
Ka mehla ge ke go gopola ke rapela ke leboga Modimo,


Filemone 1:6
Nna ke rapela gore botee bja rena le wena bja ge re le badumedi nke bo ka tšweletša kwešišo ya tše dibotse tše re nago le tšona ka baka la Kriste.


Baheberu 5:7
Jesu ge a sa phela mo lefaseng o kile a rapela Modimo yo a bego a ka mo phološa lehung, a mo kgopela ka sello se segolo le meokgo. Ka ge a be a na le tlhompho, Modimo o ile a mo kwa.


Baheberu 11:21
Ke tumelo ye e ilego ya dira gore Jakobo a šegofatše barwa ba Josefa ka babedi mola a felela. A rapela Modimo a ithekgile ka lehlotlo la gagwe.


James 5:17
Eliya e be e le motho wa nama bjalo ka rena. O kile a rapela a kgothetše gore pula e se ne, gomme ka nnete pula ya se ne nageng mengwaga ye meraro le seripa.


James 5:18
A boelela a rapela, gomme leratadima la tšholla pula, lefase la mediša dibjalo tša lona.


1 Petrose 1:17
Etse ge le rapela Modimo, yena yo a ahlolago batho ka go se kgetholle, a yago ka tše motho a di dirilego, le re Tatagorena. Ka gona, phelang ka go mmoifa nakong yohle ya ge le le bafaladi mo lefaseng.


1 Petrose 4:7
Mafelelo a dilo ka moka a kgauswi. Ka gona le se tšeatšeege, le dule le phafogile, gore le kgone go rapela.


Juda 1:20
Ge e le lena, baratiwa, le dule le ikaga godimo ga tumelo ya lena ye kgethwakgethwa. Le dule le rapela ka maatla a Moya wo Mokgethwa,


Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved