A A A A A


Batla

Matheu 2:18
“Kua Rama go kwagala mebokolelo le go golola le sello sa masetlapelo. Ragele o llela bana ba gagwe; o gana go homotšwa, ka gobane ga ba sa le gona.”


Matheu 5:8
Ba lehlogonolo ke ba dipelo tše di hlwekilego, gobane ba tla bona Modimo.


Matheu 5:28
Ge e le nna ke le botša gore mang le mang yo a lebelelago mosadi ka go mo duma, o šetše a otswitše le yena ka pelong.


Matheu 6:7
“Ge le rapela le se ke la touta go swana le baditšhaba, gobane bona ba gopola gore ba tla kwewa ka ge dithapelo tša bona e le tše telele.


Matheu 6:21
Gobane mo go lego lehumo la motho ke mo go bago pelo ya gagwe.”


Matheu 8:28
Ge Jesu a fihla nageng ya Gadara ka mošola wa letsha, banna ba babedi ba ba bego ba etšwa mabitleng ba gahlana le yena. Ba be ba tsenwe ke bademone, gomme ba le kotsi mo go bego go se motho yo a bego a ka beta pelo a feta ka tsela yeo.


Matheu 9:2
Ke moka batho ba bangwe ba tliša monna yo a rephilego ditho go yena, a robetše legogweng. Ge Jesu a bona ka moo ba dumelago go yena ka gona, a re go morephaditho: “Beta pelo, ngwanaka! O lebaletšwe dibe tša gago.”


Matheu 9:4
Jesu a lemoga se ba se gopolago, mme a re: “Le reng le gopola dilo tše mpe ka dipelong tša lena?


Matheu 9:21
O be a rile ka pelong: “Ge nka no kgwatha seaparo sa gagwe, ke tla fola.”


Matheu 9:22
Jesu a retologa, a mmona a re: “Beta pelo, morwedi wa ka! Tumelo ya gago e go fodišitše.” Ka yona nako yeo mosadi yoo a fola.


Matheu 11:29
Phelang ka dithuto tša ka, gomme le ithuteng ka nna, ka gobane ke yo botho, ke wa pelo ya boikokobetšo, gomme ke tla le khutšiša.


Matheu 12:34
Dinoga tenang, le ka bolela bjang dilo tše dibotse mola le le ba babe? Ga ke re se motho a se bolelago ke se se tšwago ka pelong ya gagwe?


Matheu 12:35
Motho wa go loka o nagana tše di lokilego ka pelong ya gagwe, ka gona o bolela tše di lokilego. Yo mobe yena o nagana tše mpe, ka fao o bolela tše mpe.


Matheu 13:19
Bohle ba ba kwago molaetša wa mmušo wa Modimo eupša ba sa kwešiše, ba bjalo ka peu yela ya go wela tseleng. Yomobe a tla mme a ba amoga se se bjetšwego ka dipelong tša bona.


Matheu 13:21
Eupša ga o dule sebaka ka dipelong tša bona, gomme ba dumela lebakanyana fela. Ge ba tlaišwa goba ba hlomarwa ka baka la wona, ba o lahla ka pela.


Matheu 14:27
Jesu a akgofa a bolela le bona a re: “Betang dipelo! Ke nna – le se ke la boifa!”


Matheu 15:8
“ ‘Setšhaba se se ntheta ka molomo, eupša dipelo tša bona di kgole le nna.


Matheu 15:18
Eupša dilo tše di tšwago ka molomong wa motho tšona ke tše di tšwago ka pelong ya gagwe, gomme tšeo ke tšona tše di tšhilafatšago motho.


Matheu 15:19
Gobane ka pelong ya motho ke mo go tšwago megopolo ye mebe, e lego dipolao, bohlotlolo, bootswa, bohodu, bohlatse bja maaka, le lesebo.


Matheu 15:32
Jesu a bitša barutiwa ba gagwe, gomme ge ba fihla go yena a re go bona: “Batho ba ba ntlhomola pelo ka gobane e šetše e le matšatši a mararo ba na le nna, gomme ga ba sa na le se ba ka se jago. Nka se re ba sepele ba swerwe ke tlala, ka gobane ba ka tla ba lapa tseleng.”


Matheu 17:17
Jesu a mo fetola a re: “Aowii, lena moloko wa go hloka tumelo, wo mokgopo! Ke se le felele pelo go fihlela neng? Ke le kgotlele go iša kae? Tlišang mošemane yoo mo.”


Matheu 18:26
Mohlanka yoo a itahlela fase ka matolo pele ga kgoši, a lotšha, a phophota a re: ‘Hle, se mphelele pelo, ke tla go lefa molato woo ka moka!’


Matheu 18:29
Mohlanka yola a itahlela fase pele ga gagwe, a mo phophotha a re: ‘Hle, se mphelele pelo, ke tla go lefa!’


Matheu 18:35
“Le Tate wa legodimong o tla le swara ka yona tsela yeo, ge motho a sa lebalele ngwanabo ka pelo ya gagwe ka moka.”


Matheu 19:8
Jesu a ba fetola a re: “Moshe o le dumeletše go hlala basadi ba lena ka baka la bothata bja dipelo tša lena; eupša mathomong go be go se bjalo.


Matheu 21:13
mme a re go bona: “Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ngwako wa ka o tla bitšwa ngwako wa thapelo.’ Eupša lena le o dira legolo la bahlakodi!”


Matheu 21:21
Jesu a ba fetola a re: “Ruri, ke le botša gore ge le dumela ka dipelo tša lena ka moka, le tla kgona go dira se ke se dirilego mogo wo. E sego sona fela, eupša le go botša thaba ye la re: ‘Tloga fa o yo itahlela ka lewatleng,’ gomme go tla ba bjalo.


Matheu 21:22
Ge le dumela le tla fiwa se sengwe le se sengwe se le se kgopelago ka thapelo.”


Matheu 22:37
Jesu a mo fetola a re: “Ke wa go re: ‘O rate Morena Modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka.’


Matheu 23:28
Le lena le bjalo: le bonala le le ba ba lokilego, mola ka dipelong tša lena le tletše boikaketši le bokgopo.”


Matheu 24:21
Gobane masetlapelo a mehla yeo e tla ba a a šiišago ao a se a kago a bonwa go tloga mola lefase la bago gona go fihlela gonabjale, gape a ka se sa tsogago a bile gona.


Matheu 24:22
Eupša Modimo o šetše a ikemišeditše go fokotša matšatši a masetlapelo ao; ge a ka be a ka se a fokotše, go ka be go ka se phologe motho. Modimo o tla a fokotša ka baka la bao a ba kgethilego.


Matheu 24:29
“Masetlapelo a mehleng yeo a tla re a sa tšo feta, letšatši la fifala, ngwedi wa se sa taga, dinaledi tša arošwa tseleng ya tšona mme tša wela fase di etšwa godimo.


Matheu 24:48
Eupša mohlanka ge e le yo mobe, ka pelong o tla re: ‘Mong wa ka o diegile go boa,’


Mark 2:6
Boramangwalo ba bangwe ba ba bego ba dutše moo ba re ka dipelong tša bona:


Mark 4:15
Ba bangwe ba bjalo ka peu ya go wela tseleng; ba re go kwa molaetša wo o bjetšwego ka dipelong tša bona, Sathane a nape a ba amoge wona.


Mark 4:17
Eupša wa se dule sebaka ka dipelong tša bona; e be ba lebakanyana fela. Fela ge go tsoga ditlaišo goba go hlomarwa ka baka la molaetša wo, ba akgofe ba kgeloge.


Mark 5:28
a rile ka pelong: “Ge nka kgwatha le ge e le diaparo tša gagwe, ke tla fola.”


Mark 6:19
Herodiase o be a swere Johanese ka pelo a bile a rata go mmolaya, eupša a palelwa,


Mark 6:50
Bohle ba tšhoga kudu ge ba mmona. Yena, ntle le go senya sebaka, a re go bona: “Betang dipelo, ke nna! Se boifeng!”


Mark 7:6
Jesu a ba fetola a re: “Jo, kganthe Jesaya o porofetile gabotse ka lena, baikaketši tenang, mola a ngwala a re: “ ‘Setšhaba se se ntheta ka molomo, mola dipelo tša bona di le kgole le nna.


Mark 7:19
Ka gobane ga se tsene ka pelong ya gagwe, eupša se tsena ka mpeng, mme se tle se tšwe e le mantle.” A era gore dijo tšohle di loketše go lewa.


Mark 7:21
Gobane ka gare, ka pelong ya motho, ke mo go tšwago dikgopolo tše mpe, e lego tša bohlola, le tša bohodu, le tša polao,


Mark 7:23
Tše mpe tše ka moka di tšwa ka pelong ya motho mme tša mo tšhilafatša.”


Mark 9:19
Jesu a mo fetola a re: “Aowii, lena moloko wa go hloka tumelo! Ke se le felele pelo go fihlela neng? Ke le kgotlelele go iša kae? Mo tlišeng mo go nna.”


Mark 9:29
Jesu a ba fetola a re: “Moya wa mohuta wo o ka se lelekwe ka selo, ge e se ka thapelo.”


Mark 11:17
A ba lemoša a re: “Ga ke re Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ngwako wa ka o tla bitšwa ngwako wa ditšhaba ka moka wa thapelo,’ eupša lena le o dirile legolo la bahlakodi!”


Mark 11:23
Ruri, ke le botša gore yo a ka botšago thaba ye a re: ‘Tloga mo o yo itahlela ka lewatleng’ a sa belaele ka pelong ya gagwe, eupša a dumela gore tše a di bolelago di tla direga, di tla mo diregela.


Mark 11:24
Ka baka leo ke le botša gore tšohle tše le kago di kgopela ka thapelo, le dumele gore ruri le tla di fiwa, gomme le tla di fiwa.


Mark 12:30
O rate Morena Modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka, le ka maatla a gago ka moka.’


Mark 12:33
Gomme go mo rata ka pelo ka moka, le ka tlhaologanyo ka moka, le ka maatla ka moka, le go rata bangwekawena bjalo ka ge o ithata go phala go direla Modimo dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tše dingwe.”


Mark 12:34
Ge Jesu a bona gore o fetotše ka bohlale, a re go yena: “Ga o kgole le mmušo wa Modimo.” Gwa se sa ba le yo mongwe yo a betago pelo a mmotšiša ditaba tše dingwe.


Mark 12:40
Ba tšeela bahlologadi dintlo tša bona, mme ba ikaketše ka go rapela dithapelo tše ditelele. Ba ikobela molato le go feta.”


Mark 13:19
Gobane masetlapelo a matšatši ao e tla ba a a šiišago ao a se a kago a bonwa go tloga mola Modimo a hlolago lefase go fihlela gonabjale, gape a ka se tsogego a bile gona.


Mark 13:24
“Mehleng ya ge masetlapelo ao a fetile, letšatši le tla fifala, ngwedi wa se sa taga,


Mark 15:42
E rile ge e šetše e le mantšiboa gwa tla monna yo mongwe wa go tšwa Arimathea, leina la gagwe e le Josefa. E be e le molekgotla yo a tsebegago, yo le yena a bego a letetše go hlongwa ga mmušo wa Modimo. E be e le letšatši le le tlago pele ga Sabatha, leo ka lona go bego go lokišetšwa yona Sabatha. Ka gona Josefa a beta pelo a ya go Pilato mme a kgopela setopo sa Jesu.


Luka 1:13
Morongwa a re go yena: “Se boife, Sakaria, gobane Modimo o kwele thapelo ya gago. Mosadi wa gago, Elisabetha, o tla go belegela morwa, mme o mo thee leina la Johanese.


Luka 1:46
Maria a re: “Pelong ya ka ke reta Morena;


Luka 2:19
Maria yena ditaba tše ka moka a di lota ka pelong mme a di nagantšhiša.


Luka 2:29
“Bjale gona, Morena, o ka no ntesa, nna, mohlanka wa gago, ka itshepelela ke wele pelo, bjalo ka ge o boletše.


Luka 2:35
ya ba gona go utologa ga dikgopolo tša bona. Ge e le wena, mahloko a tla go hlaba pelo bjalo ka tšhoša.”


Luka 2:51
Ke moka a gomela le bona Nasaretha, a dula a ba theeletša. Mmagwe yena ditaba tše ka moka a di lota ka pelong.


Luka 3:15
Batho ba ile ba thoma go beega dipelo, mme bohle ba nagana gore mohlomong Johanese yo ke yena Mesia.


Luka 6:8
Fela Jesu o be a tseba tše di lego ka dipelong tša bona, gomme a re go morephaletsogo: “Etla o eme mono pele.” Monna yoo a emelela a ya go ema ka pele.


Luka 6:45
Motho wa go loka o nagana tše di lokilego ka pelong ya gagwe, ka gona o bolela tše di lokilego; yo mobe le yena o nagana tše mpe, ka fao o bolela tše mpe. Ga ke re se motho a se bolelago ke se se tšwago ka pelong ya gagwe?”


Luka 7:39
Ge Mofarisei yola a di bona, a re ka pelong: “Etse monna yo ge e ka be e le moprofeta, a ka be a tseba gore mosadi yo a mo kgomago yo ke mang, le gore ke motho wa mohuta mang, a ka be a tseba gore ke modiradibe.”


Luka 8:12
Peu ya go wela tseleng e šupa bao ba rego go kwa lentšu la Modimo, Sathane a tle a tloše molaetša wo ka dipelong tša bona gore ba se ke ba dumela, ba phološwa.


Luka 8:13
Peu ya go wela lekgwareng e šupa bao ba rego go kwa molaetša ba o amogela ka thabo. Eupša wa se dule sebaka ka dipelong tša bona; ba dumela lebakanyana fela, gomme ya re ge ba lekwa, ba kgeloga.


Luka 10:27
Yena a fetola ka go re: “ ‘O rate Morena Modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka maatla a gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka,’ le ‘bangwekawena o ba rate bjalo ka ge o ithata.’ ”


Luka 10:33
Mosamaria yo mongwe, yo le yena a bego a tšea ka tsela yeo, a mo wela. Yena ge a mmona a mo hlomogela pelo.


Luka 10:37
Ramangwalo yola a mo fetola a re: “Ke yola wa go mo hlomogela pelo.” Jesu a re: “Agaa, le wena sepela o yo dira bjalo.”


Luka 11:39
Morena a re go yena: “Etse lena Bafarisei le hlatswa senwelo le mogopo ka ntle, mola ka dipelong tša lena le tletše šiši le bokgopo.


Luka 12:17
A bolela ka pelong a re: ‘Ke direng, ka ge ke se na bobeo bja go lekana mabele a ka?’


Luka 12:19
Ka napa ka re ka pelong: Ekwa nna! Tše ke nago le tšona ke tše dintši tše di kgobokeleditšwego mengwagangwaga. Bjale ge, a ke iketle, ke je, ke nwe, ke ipshine!’


Luka 12:34
Gobane mo go lego lehumo la motho ke mo go bago pelo ya gagwe.”


Luka 12:45
Fela ge mohlanka yoo a ka re ka pelong: ‘Mong wa ka o diegile go boa,’ gomme a thoma go betha bahlankakayena ba banna le ba basadi, le go dulela go ja le go nwa le go tagwa,


Luka 15:20
Ke moka a tloga a boela go tatagwe. “O rile a sa le kgole tatagwe a mmona; a mo hlomogela pelo, a mo kitimela, a mo gokarela, a mo atla.


Luka 16:3
Molaodi yoo a re ka pelong: ‘Bjale ge mong wa ka a nthakile modirong ke tla dirang? Etse go lema go a mpalela, go kgopela le gona go nteša dihlong.


Luka 16:28
gobane moo go na le banabešo ba bahlano. A yo ba sebotša gore bona ba se tlo tla felo mono ga masetlapelo.’


Luka 18:1
Jesu a botša barutiwa ba gagwe seswantšho, a ba ruta gore motho o swanetše go dula a rapela le gona a sa fele pelo,


Luka 18:11
“Mofarisei yoo a fihla a emelela a rapela ka pelong a re: ‘Ke a go leboga, Modimo, ge ke sa swane le batho ba bangwe ba bahlalefetši, ba baradia, ba diotswa; ebile ga ke swane le molekgetho yo.


Luka 19:46
a re go bona: “Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ngwako wa ka e tla ba ngwako wa thapelo.’ Eupša lena le o dira legolo la bahlakodi!”


Luka 20:47
Ba tšeela bahlologadi dintlo tša bona, mme ba ikaketše ka go rapela dithapelo tše ditelele. Ba ikobela molato le go feta.”


Luka 21:14
Le fetše le pelo gore le ka se lakalele gore na le tla iphetolela bjang,


Luka 21:23
Ba madimabe mehleng yeo ke bao e tlago be e le baimana le batswetši, gobane naga ye e tla welwa ke masetlapelo a a šiišago, gomme Modimo o tla otla setšhaba se.


Luka 22:45
Ge a emelela moo thapelong ya gagwe, a boela go barutiwa bale ba gagwe gomme a ba hwetša ba robetše, ba lapišitšwe ke manyami.


Luka 23:48
Batho ka moka ba ba bego ba kgobokane moo go tlo bogela, ba rile go di bona ba boela magae ba hlomogile pelo.


John 2:25
gomme go sa nyakege gore a botšwe ke motho tša yo mongwe, ka ge a be a itsebela ka boyena tša ka pelong ya motho.


John 3:4
Nikodemose a mmotšiša a re: “Motho a ka tswalwa gape bjang e šetše e le mokgalabje? Kgane a ka boela ka popelong ya mmagwe, a tswalwa?”


John 5:38
le tše a di bolelago ga le di sware ka dipelo gobane ga le dumele yo a mo romilego.


John 11:33
Jesu ge a bona a lla, ebile go lla le Bajuda ba ba mo feleseditšego, a huduega moyeng a hlomogile pelo,


John 13:5
A tšhela meetse ka lešapelong, a thoma go hlapiša barutiwa ba gagwe maoto, a a phumola ka lešela lela a ipofilego letheka ka lona.


John 14:8
Filipi a re go yena: “Morena, re bontšhe Tatago, ke mo re tlago wa pelo.”


John 16:33
Ditaba tše ke le boditše tšona gore le beege dipelo ka ge le le ba tee le nna. Mo lefaseng le tla hlorišwa, fela le bete dipelo; nna lefase ke le paletše!”


John 21:12
Jesu a re go bona: “Etlang le jeng!” Gwa se be le o tee mo go bona wa go beta pelo a mmotšiša a re: “Ke wena mang?” gobane ba be ba tseba gore ke Morena.


Liketso 1:14
Ba be ba kgothalela go rapela e le ba pelo e tee, ba na le basadi ba bangwe gotee le Maria, mmagoJesu, le banababo.


Liketso 1:24
Ke moka ba rapela ba re: “Morena, wena o tsebago dipelo tša bohle, re bontšhe yo o mo kgethilego mo go ba babedi ba,


Liketso 2:26
Ke ka baka leo ke thabilego, mme ke bolelago ke nyakaletše e le ruri. Le ge ke le mothwana wa nama bjale, ke dula ke wele pelo ke holofetše,


Liketso 3:1
Ka tšatši le lengwe Petrose le Johanese ba kile ba ya Tempeleng ka iri ya boraro mathapama, nako ya thapelo.


Liketso 4:32
Badumedi bjale e be e šetše e le ba bantši, mme e le ba pelo e tee le moya o tee. Go be go se yo a rego tše a nago le tšona ke tša gagwe a nnoši, eupša tšohle e be e le tša bona ka moka.


Liketso 5:3
Petrose a mmotšiša a re: “Ananiase, o reng o dumeletše Sathane a laola pelo ya gago a go dira gore o botše Moya wo Mokgethwa maaka, o ipeele tšhelete ye nngwe ye e lefetšwego tšhemo ya gago?


Liketso 5:13
Go be go se motho yo a ka rego e se modumedi a beta pelo a ikopanya le bona, le ge mokagona batho ba be ba ba hlompha kudu.


Liketso 7:51
“Lena dinganga, ga le na tumelo ka dipelong tša lena, le ditsebe di thibane! Ka mehla le ganetša Moya wo Mokgethwa, le etša borakgolokhukhu ba lena.


Liketso 7:54
Ge ba Kgorokgolo ba ekwa Stefane a realo, ba betwa ke dipelo, ba lomanya meno ba mo galefetše.


Liketso 8:21
Le gatee o ka se šome le rena mo modirong wa rena, ka gobane Modimo o a bona gore o na le pelo ye mpe.


Liketso 10:4
Yena a mo hlaba ka mahlo a tšhogile a re: “Ke eng, morena?” Morongwa yoo a mo fetola a re: “Modimo o šeditše dithapelo tša gago le dimpho tše o di filego bahloki, gomme o go kwele.


Liketso 10:31
a mpitša a re: ‘Korneliose, Modimo o kwele thapelo ya gago, o šeditše le dimpho tše o di filego bahloki.


Liketso 11:23
Ge a fihla gona a bona tše Modimo a di dirilego ka botho bja gagwe, a thaba, gomme a ba kgothatša bohle gore ba botegele Morena ka pelo tša bona ka moka,


Liketso 14:17
le ge a be a sa lese go itlhatsela se yena a lego sona ka go dira tše dibotse: o le nešetša pula ya go tšwa legodimong, a le fa le dibjalo ka dihla tša gona; o le fa dijo ka bontši, dipelo tša lena a di tlatša lethabo.”


Liketso 14:23
Mo phuthegong ye nngwe le ye nngwe ba ba beela bagolo, ba ba gafela go Morena ka dithapelo le ka go itima dijo, gobane bagolo bao ba be ba šetše ba dumela go yena.


Liketso 15:8
Gomme Modimo, yena Motsebadipelo, o bontšhitše gore o amogela baditšhaba ka go ba fa Moya wo Mokgethwa go no swana le ge a o file rena.


Liketso 15:9
Ga se a ka a bontšha kgethollo mo go rena le go bona; o ba hlwekišitše dipelo ka ge ba dumetše.


Liketso 16:16
Ka tšatši le lengwe ge re eya felong ga thapelo ra gahlana le ngwanenyana yo mongwe wa lekgoba yo a bego a tsenwe ke moya wa bodupe. O be a tlišetša beng ba gagwe tšhelete ye ntši ka bodupe.


Liketso 18:14
Paulose o rile a sa re o a bolela, Galio a botša Bajuda a re: “Ge taba ye e ka be e le ya bokebeka goba bosenyi bjo bogolo, lena Bajuda, nkabe ke tlemegile go le theeletša ke sa le felele pelo.


Liketso 23:11
Bošegong bjoo Morena a ema kgauswi le Paulose a re: “O bete pelo, Paulose, gobane bjalo ka ge o ntlhatsetše mo Jerusalema, le kua Roma o swanetše go ntlhatsela.”


Liketso 26:3
gagolo ka ge mekgwa ya Bajuda le dikgang tša bona wena o di tseba gabotse. Ka gona ke kgopela gore o ntheeletše o sa mphelele pelo.


Liketso 27:29
Ka ge ba be ba boifa gore leselawatle le le ka no gohlomela ka gare ga maswika, ba le emiša ka go theoša dikgwega tša lona tše nne tša ka morago, mme ba dula ba fela pelo ya gore bo sa neng.


Baroma 1:9
Modimo yo ke mo direlago ka pelo ya ka yohle ka go bega Taba ye Botse ya Morwa wa gagwe, ke hlatse ya ka gore ge ke rapela ke dula ke le gopotše.


Baroma 2:4
Na ga se gore o nyatša Modimo ka ge a lokile kudu, a sa go felele pelo, a le pelotelele? Ga ke re o a tseba gore Modimo, ka botho bja gagwe, o rata go go hlahla gore o sokologe?


Baroma 2:15
Maitshwaro a bona a bontšha gore se melao yeo e se laelago se ngwadilwe ka dipelong tša bona. Ebile matswalo a bona a bontšha gore seo ke nnete, ka ge ditlhaologanyo tša bona ka nako ye nngwe di ba tšwa, ka nako ye nngwe di ema le bona.


Baroma 2:29
Aowa, Mojudajuda ke yo e lego Mojuda ka pelong, le lebollobollo ke le e lego la pelo, gomme ke modiro wa Moya wa Modimo, e sego wa melao ya Moshe ye e ngwadilwego. Motho yo mobjalo o retwa ke Modimo, e sego batho.


Baroma 3:25
Modimo o ba neetše yena, gore ka go bolawa ga gagwe e tle e be mmoelanyi wa batho le Modimo ka go dumela ga bona go Kriste. Seo Modimo o be a se direla go bontšha go loka ga gagwe. Mehleng ya kgale o be a le pelotelele mme a hlokomologile dibe tša batho; eupša mehleng yeno o a ba kgala, gore a bontšhe go loka ga gagwe. Ke wona mokgwa wo ka wona Modimo a bontšhago go loka ga gagwe, mme a lokafatšago yo a dumelago go Jesu.


Baroma 5:5
Kholofelo yeo ga e re swabiše, gobane lerato la Modimo le tšhetšwe ka dipelong tša rena ke Moya wo Mokgethwa wo re o filwego.


Baroma 5:7
Gape go hwela moloki ke taba ye e nyakago e sa direge; kganthe yo botho yena mohlomong motho a ka beta pelo a mo hwela.


Baroma 6:17
Fela a re lebogeng Modimo, ge lena le bego le le bahlanka ba sebe bjale le latela ka dipelo tša lena ka moka thuto ye le e rutilwego.


Baroma 7:22
Nnaena ka pelong ya ka ke thabela melao ya Modimo.


Baroma 7:23
Eupša mo nameng ya ka ke hwetša molao o šele wo o lwantšhago molao wa pelo ya ka. O ntira sebofša sa molao wa sebe wo o šomago mo nameng ya ka.


Baroma 7:25
Modimo ke yena a ntlhakodišago, gomme ke mo leboga ka Jesu Kriste, Morena wa rena! Bjale ge, taba ya ka e ka mokgwa wo: melao ya Modimo ke e phetha ka pelo fela, eupša ka nama ya ka gona ke phetha molao wa sebe.


Baroma 8:25
Eupša ka ge se re se holofelago e le se re sa se bonego re se letela re sa fele pelo.


Baroma 8:27
Gomme Modimo yo a lekolago dipelo tša batho o tseba se Moya o se nyakago; gobane Moya o kgopelela badumedi tše Modimo a di nyakago.


Baroma 9:2
ge ke re ke kwa bohloko bjo bogolo le manyami a a sa felego ka pelong ya ka


Baroma 9:22
Agaa, le tše di dirilwego ke Modimo di bjalo. O ratile go bontšha kgalefo ya gagwe le go tsebatša maatla a gagwe. Eupša bale a bego a ba galefetše, bale ba bego ba lebanwe ke go fedišwa, ga se a ka a ba felela pelo.


Baroma 10:1
Banabešo, nna ke duma ka pelo ya ka ka moka, ebile ke kgopelela setšhaba sa gešo go Modimo gore ba phološwe.


Baroma 10:8
Se Mangwalo a Makgethwa a se bolelago se re: “Molaetša wa Modimo o kgauswi le wena, o mo molomong wa gago le ka pelong ya gago.” Ke wona molaetša wa tumelo wo re o begago.


Baroma 12:8
ge e le go kgothatša, a kgothatše; yo a abelago ba bangwe, a ba abele ka pelo ye tšhweu; yo a etago ba bangwe pele, a ba ete ka mafolofolo; yo a kwelago ba bangwe bohloko, a ba kwele a thabile.


Baroma 12:12
Le thakgatšwe ke kholofelo ye le nago le yona; ge le na le matshwenyego le se a felele pelo; le dule le rapela.


Baroma 14:23
Ge motho a ka re a eja sejo se sengwenyana a kwa a na le pelo tše pedi, ge a se ja Modimo o a mo tšwa, ka ge a eja a sa hlahlwe ke tumelo ya gagwe. Gomme sengwe le sengwe se motho a se dirago a sa hlahlwe ke tumelo, ke sebe.


Baroma 15:4
Tšohle tše di ngwadilwego ka Mangwalong a Makgethwa mehleng ya kgale di ngwaletšwe go re ruta, gore re tle re be le kholofelo ka go se fele pelo le go tiišwa ke tše di ngwadilwego.


Baroma 15:5
A Modimo yo a re kgontšhago go se fele pelo, gape a re tiišago a dire gore le phedišane ka kwano go ya ka moo go kgahlago Kriste Jesu,


Baroma 15:15
Fela mo lengwalong le ke tloga ke betile pelo ka ngwala ditaba tše dingwenyana tše ke le gopotšago tšona. Ke bile le sebete ka ge Modimo a bile yo botho go nna,


Baroma 15:18
Nka se bete pelo ka bolela tše dingwe ntle le tše Kriste a di dirilego ka nna go ruta baditšhaba go theeletša Modimo. Seo o se dirile ka dipolelo le ka mediro,


1 Bakorinthe 1:10
Banabešo, ke le rapela ka Morena wa rena, Jesu Kriste, gore ka moka ga lena le kwaneng, gore le se tšwe dihlophana. Le be ba pelo e tee le monagano o tee le maikemišetšo a tee.


1 Bakorinthe 2:2
Ke ile ka fetša le pelo gore ge ke na le lena ke tla bolela fela ka tša Jesu Kriste, gagolo tša ge e bile mmapolwa sefapanong.


1 Bakorinthe 4:5
Ka gona, le se ke la ahlola motho pele ga ge nako ya gona e fihla, pele Morena a etla, yena a tlago utolla tše di utilwego ka leswiswing, tše di lego ka dipelong tša batho a di tšweletša nyanyeng. Ya ba gona motho mang le mang a retwago ke Modimo ka mo go mo lebanego.


1 Bakorinthe 5:3
Nnaena le ge ka setopo ke le kgole le lena, ka pelo gona ke na le lena, gomme motho yo a dirago taba ya mohuta woo ke šetše ke mo ahlotše ka maatla a ke a filwego ke Morena wa rena, Jesu Kriste, go no swana le ge nkabe ke le moo. Ge le kopane mmogo le nna ka pelo ke kopane le lena, le maatla a Morena wa rena, Jesu, a le mo go rena,


1 Bakorinthe 7:34
gomme o pelopedi. Mosadi yo a sego a nyalwa le kgarebe ba kgothalela tša Morena, gore ba tle ba kgethwafale mmeleng le moyeng. Yo a nyetšwego yena o kgothalela tša lefase, ka mo a ka kgahlago monna wa gagwe.


1 Bakorinthe 7:35
Ke realo e le ge ke rata go le hola, e sego go le beela mellwane. Ke rata ge le phela ka mo go lebanego, le ikgafela go hlankela Morena ka dipelo tša lena ka moka.


1 Bakorinthe 7:37
Eupša ge motho a feditše le pelo ka boyena a se na se se mo gapeletšago go se nyadiše morwedi wa gagwe, a kgona go itshwara mme a ikemišeditše go se mo nyadiše, o tla be a dira gabotse go se mo nyadiše.


1 Bakorinthe 12:13
Le rena ka moka re bjalo; le ge re le Bajuda, goba bao e sego Bajuda, goba makgoba, goba balokologi, re kolobeditšwe ka wona Moya o tee woo ra ba mmele o tee, bohle ra fiwa Moya o tee woo wa dula ka dipelong tša rena.


1 Bakorinthe 13:4
Wa lerato ga a felele motho pelo, ebile ke yo botho; ga a na mona, ga a ikgantšhe, ebile ga a na makoko.


1 Bakorinthe 13:5
Wa lerato ga a dire dihlabišadihlong, ga a nyake go ikhola; ga a selekege fela; ga a sware yo kgopo ka pelo.


1 Bakorinthe 13:7
O kgotlelela tšohle, o dumela tšohle, o holofela tšohle, o pelotelele go tšohle.


1 Bakorinthe 14:16
Go sego bjalo, ge o ka leboga Modimo ka moya fela, mothofela yo a lego moo thapelong a ka araba bjang thapelo ya gago ya tebogo a re “Amene”, ge a sa kwešiše se o se bolelago?


1 Bakorinthe 14:17
Le ge eba thapelo ya gago ke ye botse, yo mongwe yena ga e mo hole.


1 Bakorinthe 14:25
Diphiri tša pelo ya gagwe di tla utologa; o tla itahlela fase ka sefahlego, a khunamela Modimo a bega a re: “Ruri, Modimo o mo go lena!”


2 Bakorinthe 1:11
ka ge le lena le re thuša ka go re rapelela. Ke gona dithapelo tše tša batho ba bantši ba ba re rapelelago di tlago kwewa ke Modimo, a re šegofatša, mme ba bantši ba re lebogela go yena.


2 Bakorinthe 1:12
Rena se re ikgantšhago ka sona ke gore dipelo tša rena di re hlatsela gore boitshwaro bja rena mo lefaseng, gagolo ge re be re le moo go lena, e bile bja go laolwa ke botshepegi le pelo ye e se nago bomenetša ye re e filwego ke Modimo; e bile bja go laolwa ke kgaugelo ya Modimo, e sego bohlale bja batho.


2 Bakorinthe 1:22
ke yena a re swailego, a tsenya Moya wo Mokgethwa ka dipelong tša rena ya ba tiišetšo ya gore re tla hwetša tše a re beetšego tšona.


2 Bakorinthe 1:23
Nna ke bitša Modimo gore e be hlatse ya ka, yena a tsebago pelo ya ka, gore lebaka la gore ke se tle moo Korinte e be e le gore ke se le lakaletše.


2 Bakorinthe 2:1
Ka gona, ke feditše le pelo gore nka se sa tla go lena ka taba tša go le nyamiša.


2 Bakorinthe 2:13
Fela ka se we pelo ge ke sa hwetše Titose, ngwanaborena. Ka gona ka laela batho ba moo mme ka fetela Matsedonia.


2 Bakorinthe 3:2
Gape lengwalo la rena ke lena ka noši, gomme le ngwadilwe dipelong tša rena gore le tsebje mme le balwe ke bohle.


2 Bakorinthe 3:3
Go pepeneneng gore ke lena lengwalo le le ngwadilwego ke Kriste ka boyena mme a le romela ka rena. Ga se la ngwalwa ka enke, le ngwadilwe ka Moya wa Modimo yo a phelago; ga se la ngwalwa matlapeng, le ngwadilwe dipelong tša batho.


2 Bakorinthe 4:6
Gape Modimo yo a rilego: “Seetša a se bonege mo leswiswing!” ke yena Modimo yo a bonegetšego dipelo tša rena, gore a re tsebiše letago la Modimo le le tagago sefahlegong sa Kriste.


2 Bakorinthe 4:16
Ke ka baka la tšona taba tše ge re sa lape. Le ge mebele ya rena e hlagala, re tielela pelong letšatši ka letšatši.


2 Bakorinthe 5:12
Ga se gore re leka gape go ithetiša lena; se re lekago go se dira ke go le hlalošetša tše re di dirago gore le tle le ikgantšhe ka rena, le kgone go fetola ba ba kgantšhago tše di bonwago ka mahlo, e sego tše di lego ka pelong ya motho.


2 Bakorinthe 6:6
Re ipontšha re le bahlanka ba Modimo ka go ila bobe, le ka tsebo, le ka bopelotelele, le ka botho, le ka maatla a Moya wo Mokgethwa, le ka lerato la nnete,


2 Bakorinthe 6:11
Lena Bakorinte, re boletše le lena re ahlame; re le utolletše tšohle tša ka pelong.


2 Bakorinthe 6:12
Ga se rena re le tswaleletšego dipelo tša rena, eupša ke lena le re tswaleletšego tša lena dipelo.


2 Bakorinthe 6:13
Ke bolela le lena mo nkego le bana ba ka; re direleng se re le diretšego sona: re utolleleng tša ka dipelong tša lena!


2 Bakorinthe 8:17
Gobane ga se a thabela fela kgopelo ya ka; mafolofolo a go thuša le ona o be a na le a mantši mo a bilego a ithaopile a etla go lena.


2 Bakorinthe 9:13
Ge batho bao ba bona bohlatse bja ge le efa bangwe dimpho, ba tla tumiša Modimo ka baka la ge le theeletša Ebangedi ya Kriste ye le e hlatselago, le bopelokgolo bja lena ge le abelana nabo le batho bohle.


2 Bakorinthe 11:21
Ke bolela ka dihlong ge ke re dilo tšeo re be re se na sebete sa go di dira. Fela ge eba go na le yo a kago beta pelo a itheta – ke bolela tša botlaela – gona le nna ke tla beta pelo ka itheta.


2 Bakorinthe 12:12
Dišupo tša gore ke moapostola, e lego mehlolo le dimaka le ditiro tše maatla, ke di dirile moo go lena ka bopelotelele.


2 Bakorinthe 13:5
Itekoleng, le itebeledišiše, le bone ge eba le phela ka tumelo ya lena. Na ga le tsebe gore Kriste o phela ka dipelong tša lena? Ge eba ga le tsebe gona le paletšwe.


Bagalata 2:10
Se ba re kgopetšego sona e bile gore re se lebale bahloki, e lego yona taba ye e bego e mpolaiša pelo.


Bagalata 4:6
Go laetša gore ke lena bana ba Modimo, Modimo o romile Moya wa Morwagwe ka dipelong tša rena, wona wa go goelela wa re: “Aba, Tate!”


Bagalata 5:22
Dikenywa tša Moya tšona ke lerato, le lethabo, le khutšo, le bopelotelele, le botho, le go loka, le potego,


Baefese 1:5
Modimo o be a šetše a feditše le pelo gore o tla re dira barwa ba gagwe ka Jesu Kriste – seo e le go kgahlwa ga gagwe le maikemišetšo a gagwe.


Baefese 3:16
Nna ke kgopela Modimo gore ka lehumo la letago la gagwe a le fe maatla ka Moya wa gagwe gore le tie ka dipelong tša lena,


Baefese 3:17
gomme ke rapela gore nke Kriste a ka aga ka dipelong tša lena ka tumelo ye le nago le yona go yena, le gore le dule le tieletše leratong, le le ba ba agilego godimo ga lona,


Baefese 4:2
Ka mehla le be ba go ikokobetša, ba boleta, le ba go se fele pelo, le ntše le kgotlelelana ka lerato.


Baefese 4:19
Ba hwile dipelo. Ba iphile bofebe le bohlola bja mehutahuta bja go se ba tene.


Baefese 5:19
Le boledišaneng ka dipesalome le difela le dikopelo tša semoya, le opelela Morena le mo tumiša ka dipelong tša lena.


Baefese 6:6
Seo le se se direle gore ba le bone mme ba le rete, eupša ka dipelo tšohle tša lena le dire se se nyakwago ke Modimo, ka ge le le makgoba a Kriste.


Baefese 6:7
Le ba šomele ka dipelo tše ditšhweu mo nkego le šomela Morena, e sego batho.


Bafilippi 1:7
Go ntshwanetše ge ke le gopola bohle ka mokgwa wo, ka gobane le ka mo pelong ya ka. Gobane le hlakanetše kgaugelo ya Modimo le nna ke le mo kgolegong, ke emela Ebangedi ke bile ke e hloma.


Bafilippi 1:19
ka gobane ke a tseba gore ka dithapelo tša lena le ka go thušwa ke Moya wa Jesu Kriste ke tla ba ka lokollwa.


Bafilippi 1:27
Tabakgolo ke gore le phele go ya ka mo go nyakago Ebangedi ya Kriste, gore le ge nka kgona go tlo le bona le ge nka se kgone, ke kwe gore le eme le tiile le le ba pelo e tee, gomme le tšea kgopu le hlabanela tumelo ya Ebangedi.


Bafilippi 2:2
gona ke le kgopela gore le nthabiše gagolo ka go ba le menagano ya go swana, le lerato la go swana, le maikemišetšo a go swana, le pelo ya go swana.


Bafilippi 2:19
Ge Morena Jesu a ratile ke holofela gore kgauswinyana ke tla roma Timotheose moo go lena gore le nna ke tle ke we pelo ge ke ekwa tša lena.


Bafilippi 4:6
Le se balabale ka selo; sengwe le sengwe se le se nyakago le se kgopele go Modimo ka moya wa thapelo le tebogo.


Bafilippi 4:7
Ke mo Modimo a tlago le phefiša go ja pelo le go tshwenyega le le ba Kriste Jesu, mo e lego gore ga go motho yo a kago kwešiša.


Bakolose 1:11
La tiišwa ka maatla ohle a go tšwa bogošing bja gagwe bja letago, gore le kgone go kgotlelela tšohle le sa fele pelo. La leboga Tatagorena ka thabo, yena a dirilego gore le lokelwe ke go hwetša kabelo ya bohwa bjo bo lego mmušong wa seetša bjo Modimo a bo beetšego badumedi.


Bakolose 3:12
Ke lena ba ba kgethilwego ke Modimo, ba le lego ba bakgethwa ba a le ratago. Ka gona, le apare kwelobohloko le botho le boikokobetšo le boleta le bopelotelele.


Bakolose 3:13
Le se felelaneng pelo, gomme ge le fošetšane le swarelaneng. Le swarelaneng go etša ge Morena le yena a le swaretše.


Bakolose 3:16
Molaetša wa Kriste o dule ka dipelong tša lena o feletše. Le rutaneng, le eletšaneng ka bohlale bjohle. Le opeleleng Modimo dipesalome le difela le dikopelo tša semoya ka dipelo tša lena le mo leboga.


Bakolose 3:23
Sengwe le sengwe se le se dirago le se dire ka pelo ka moka, mo nkego ga le se direle motho, le se direla Morena,


Bakolose 4:8
Ke ka baka leo ke mo romago go lena, gore a tle a le tsebiše ka mo bohle re phelago ka gona, mme a le thobe dipelo.


1 Bathesalonika 1:2
Ka moka ga lena re le lebogela go Modimo ka mehla re le gopola re le thapelong.


1 Bathesalonika 2:8
Ka ge re le rata gakaaka, re be re ikemišeditše go le fa e sego Ebangedi ya Modimo fela, eupša le tšona dipelo tša rena, gobane re le rata e le ruri.


1 Bathesalonika 2:12
Re be re le kgothatša, re le bea pelo, re le tutuetša gore le phele bophelo bjo bo kgahlago Modimo, yo a le biletšago mmušong wa gagwe le letagong la gagwe.


1 Bathesalonika 2:17
Ge e le rena, banabešo, e sa le mola re kgaoganago le lena lebakanyana, re sa bonane le lena ka mahlo, re bonana ka pelo fela, re le hlolosetše kudu, gomme re lekile ka maatla go tla go le bona.


1 Bathesalonika 3:7
Ka gona, banabešo, mo matshwenyegong le mathateng a rena re wišwa pelo ke tumelo ya lena.


1 Bathesalonika 3:10
Bošego le mosegare re rapela ka pelo ka moka gore a re dumelele go tlo le bona le go tlaleletša ka tše le sa hlaelelwago ka tšona mo tumelong ya lena.


1 Bathesalonika 4:18
Ka fao, beanang pelo ka mantšu a.


1 Bathesalonika 5:14
Re a le rapela, banabešo, le kgale dibodu, le kgothatše bomahlomašia, le thuše bafokodi, le se felele motho pelo.


1 Bathesalonika 5:23
Yena Modimo wa khutšo a le kgethwafatše ka botlalo mme a le lote moya, pelo le mmele ka mokgwa wo o phethegilego, a le šireletše le se be le bosodi mohla Morena wa rena, Jesu Kriste, a etla.


1 Timothea 1:5
Nepo ya taelo ye ke gore le ratane ka lerato le le tšwago ka pelong ye e hlwekilego ya motho, le letswalo le le se nago boitshetshengo, le tumelo ye e se nago boikaketši.


1 Timothea 1:16
fela Modimo o nkgaugetše e le gore Kriste Jesu a tle a mpontšhe go se mphelele pelo ga gagwe mo go feletšego, nna modiradibe wa go ba feta ka moka, e tle e re bohle ba ba tlago dumela go yena ba swantšhetšwe ka nna mme ba išwe bophelong bjo bo sa felego.


1 Timothea 2:2
ana ke dikgoši, ana ke batho ba maemo, gore re tle re phele re wele dipelo re iketlile, re le ba borapedi bja nnete, le maitshwaro a a swanelago.


1 Timothea 4:5
gobane di kgethwafatšwa ka lentšu la Modimo le ka thapelo.


1 Timothea 6:10
Gape go rata tšhelete ke wona modu wa makgopo ka moka. Ba bangwe, ka baka la go e duma kudu, ba kgelogile tumelong mme ba itlišetša masetlapelo a mantši.


2 Timothea 1:3
Ke leboga Modimo yo ke mo hlankelago bjalo ka borakgolokhukhu, ke sa itshetshengwe. Ke mo leboga ge ke go gopola ka mehla mo dithapelong tša ka bošego le mosegare.


2 Timothea 2:22
O tšhabe ditumo tša bosogana, mme o katanele toka le tumelo le lerato le phedišano gotee le ba ba rapelago Morena ka dipelo tše di hlwekilego.


2 Timothea 3:10
Fela wena o botegetše thuto ya ka, wa ba le maitshwaro a go swana le a ka, le maikemišetšo, le tumelo, wa etša nna ka go se fele pelo, le ka lerato, le ka kgotlelelo,


2 Timothea 4:2
o begele batho molaetša wa Modimo, o phegelele go ba begela wona, e ka ba ka nako ya gona, le ge e se nako ya gona, o ba kgale, o ba sole, o ba kgopele, o ntše o ba ruta o sa ba felele pelo.


Filemone 1:7
Gobane, ngwanešo, lerato la gago le tloga le nthabišitše le bile le mpeile pelo. O kgothaditše badumedi.


Filemone 1:12
Ke mmušetša go wena, yena yo ke mo ratago ka pelo ya ka ka moka.


Baheberu 3:12
Badumedikanna, le hlokomeleng gore mo go lena go se be le wa pelo ye mpe ya go gana go dumela, mo a kago ba a furalela Modimo yo a phelago.


Baheberu 4:12
Lentšu la Modimo le a phela, le mafolofolo ebile le bogale go feta tšhoša ya magale a mabedi. Le sega go hlaphola la ba la kgaoganya pelo le moya, la kgaoganya le malokologo le moko. Le fetleka dikakanyo le menagano ya ka pelong.


Baheberu 6:15
Abrahama a se fele pelo, ka gona Modimo a mo fa tše a mo holofeditšego tšona.


Baheberu 8:10
Bjale kgwerano ye ke tlago e dira le setšhaba sa Israele matšatšing a a tlago še, o realo, Morena: Ke tla tsentšha melao ya ka ka matswalong a bona, ka e ngwala ka dipelong tša bona. Ke tla ba Modimo wa bona, gomme bona e tla ba setšhaba sa ka.


Baheberu 9:9
Tše ke seswantšho se se šupago tša mehla ya bjale. Go ra gore dikabelo le dihlabelo tše di neelwago Modimo di ka se kgone go hlwekiša pelo ya morapedi,


Baheberu 9:14
madi a Kriste ona a ka nama a se hlatswe le go feta dipelo tša rena ditiro tše di bolayago gore re tle re khunamele Modimo yo a phelago? Ka Moya wa go ya go ile Kriste o ikgafile ya ba sehlabelo se se se nago bosodi sa go neelwa Modimo.


Baheberu 10:16
“Kgwerano ye ke tlago e dira le bona matšatšing a a tlago še, o realo, Morena: Ke tla tsentšha melao ya ka ka dipelong tša bona, ka e ngwala ka matswalong a bona.”


Baheberu 10:25
Re se lese go fela re eya dithapelong tša phuthego, ra etša ba ba itlwaeditšego go se ye. A re upše re kgothaletšaneng go fela re eya gona le go feta, ka ge le lena le iponela gore Letšatši la Kahlolo le a batamela.


Baheberu 10:36
Le se fele pelo ge le nyaka go phetha thato ya Modimo le go hwetša tše a le holofeditšego tšona.


Baheberu 11:19
Abrahama ka pelong o ile a re: “Gape Modimo a ka kgona go tsoša motho bahung” – ebile re ka re ke setšha Abrahama a tsošeditšwe Isaka bahung.


James 1:7
Motho yo mobjalo, wa pelo tše pedi, wa go hloka mahlakantšho go tšohle tše a di dirago, a se ke a gopola gore Morena a ka mo fa selo.


James 3:14
Eupša ge eba ka dipelong tša lena le hlohlonwa ke mona ebile le dijato, gona le se ke la ikgantšha la re le ba bohlale, ka gobane le tla be le sa bolele therešo.


James 4:1
Dintwa le diphapano mo go lena di hlolwa ke eng? Na ga di hlolwe ke ditumo tše di dulago di elwa ka dipelong tša lena?


James 4:8
Batamelang Modimo, gomme le yena o tla le batamela. Hee, lena badiradibe, lesang go dira dibe! Itlhwekišeng dipelo, mapelopedi tenang!


James 4:9
Hlomogang dipelo le hloname le lle; lesego la lena a le fetoge sello, lethabo le fetoge manyami.


James 5:7
Ka gona, banabešo, le se fele pelo Morena a be a tle. Bonang ka mo molemi a sa felego pelo ka gona ge a letetše gore tšhemo ya gagwe e ntšhe dibjalo tše a di nyakago. O letela pula tša lehlabula le tša selemo a sa fele pelo.


James 5:8
Le lena le se fele pelo. Le tie maatla gobane Letšatši la go tla ga Morena le kgauswi.


James 5:10
Banabešo, baprofeta ba ba bego ba romilwe ke Modimo go tlo bega molaetša wa gagwe a e be mohlala wo le o latelago wa go kgotlelela le go se fele pelo ga lena.


James 5:15
Thapelo yeo ya go rapelwa ka tumelo e tla fodiša molwetši; Morena o tla mo tsoša bolwetšing, gomme ge a dirile dibe o tla mo swarela tšona.


James 5:16
Ka gona, le ipolele dibe seng sa lena gomme le rapelelaneng, gore le tle le fodišwe. Thapelo ya moloki e na le maatla a magolo.


1 Petrose 1:22
Bjale ka gobane le itlhwekišitše ka go latela therešo gore le rate badumedikalena ka lerato la mmakgonthe, le rataneng e le ruri ka dipelo tša lena ka moka.


1 Petrose 3:2
ge ba tla be ba bona mesepelo ya lena ye e hlwekilego, le ka mo le ba hlomphago ka gona.


1 Petrose 3:4
Bja lena botšhepi a e be bja ka pelong, botšhepi bjo bo sa senyegego bja moya wo boleta wo o thotšego, e lego wona wo Modimo a bonago e le wo bohlokwa.


1 Petrose 3:7
Le lena, banna, le phedišane le basadi ba lena ka kwešišo ya gore mosadi ke sebjana se se swanetšego go hlekesetšwa. Ka gona, le ba sware ka tlhompho, ka gore le bona ba tlilo fiwa mpho ya bophelo gotee le lena. Seo le se direle gore dithapelo tša lena di se tlo paledišwa ke selo.


1 Petrose 3:8
A ke fetše ka go re bohle le be ba pelo e tee, le kwelane bohloko, le rate badumedikalena, le be ba boleta le boikokobetšo.


1 Petrose 3:12
Gobane Morena o bea baloki leihlo gomme o theeletša thapelo tša bona, eupša badiratšempe bona o a ba lwantšha.”


1 Petrose 3:15
Fela Kriste yena le mo hlomphe ka dipelo tša lena ka ge e le Morena. Le dule le itokišeditše go iphetolela go yo a le hlohlago ka tša kholofelo ye le nago le yona,


1 Petrose 3:20
Yona meoya yeo ke ya bale ba go se theeletše Modimo mehleng yela ya ge a be a ba letetše a sa ba felele pelo, nakong yela Noa a aga leselawatle la gagwe. Malotwana ale a go tsena ka leselawatleng, e lego batho ba seswai, ba ile ba hlakodišwa meetseng,


2 Petrose 3:9
Morena ga a diege go phetha tše a di tshepišitšego batho, bjalo ka ge ba bangwe ba gopola. Sa gagwe ke go se le felele pelo, ka ge a sa nyake gore go lahlege motho, eupša a nyaka gore bohle ba itsholele dibe tša bona.


2 Petrose 3:15
Le tšee go se fele pelo ga Morena e le sebaka sa go phološwa ga lena, go swana le Paulose, ngwanaborena, yo re mo ratago, ge a ile a le ngwalela mangwalo, a šomiša bohlale bjo a bo filwego ke Modimo.


2 Petrose 3:17
Le a tseba, lena barategi, gore batho ba bangwe ba menola tlhalošo ya ditemana tša Mangwalo a Makgethwa. Le itlhokomele, gore le se tlo timetšwa ke batho ba ba sa phethego molao, gomme la ba ba pelopedi tumelong ya lena.


1 Johanne 1:8
Ge re re ga re na sebe, re a iphora, re hloka nnete ka dipelong tša rena.


1 Johanne 1:10
Ge re re ga se ra dira sebe, re ra gore Modimo o na le maaka, le gore tše a re boditšego tšona ga se tša re tsena ka dipelong.


1 Johanne 2:4
Yo a rego: “Ke a mo tseba,” etšwe a sa phethe ditaelo tša gagwe, o na le maaka, o hloka nnete ka pelong ya gagwe.


1 Johanne 2:27
Fela lena Kriste o le tšhetše Moya wo o tlago dula ka dipelong tša lena; ka gona ga go sa nyakega gore le rutwe ke motho selo. Gobane Moya woo wa gagwe o le ruta tšohle, gomme tše o le rutago tšona ke therešo, ga se maaka. Le dule le le ba tee le Kriste go ya ka mo le rutilwego ke Moya.


1 Johanne 5:10
Yo a dumelago go Morwa wa Modimo o na le bohlatse bjo ka pelong ya gagwe; eupša yo a sa dumelego Modimo o ra gore Modimo o na le maaka, ka ge a sa dumele tše Modimo a di hlatsetšego mabapi le Morwagwe.


Tšenolo 2:23
Le gona ke tla bolaya balatedi ba gagwe ka bolwetši bja leuba. Ke mo diphuthego ka moka di tlago tseba gore ke nna ke tsebago tša ka pelong ya motho gabotse. Yo mongwe le yo mongwe wa lena ke tla mo otla go ya ka tše a di dirilego.


Tšenolo 3:17
Etse le re: ‘Re humile mme re atlegile; ga re hloke selo.’ Fela ga le tsebe gore le a hloiša, le hlomola pelo, le a diila, le foufetše, le itlhobotše.


Tšenolo 5:8
Ge e e tšea bjalo, diphedi tšela tše nne le bagolo bale ba masome a mabedi le ba bane ba itahlela fase mo pele ga Kwana, ba e lotšha, mongwe le mongwe a swere harepa, ba swere le dibjana tša gauta tše di tletšego seorelo; ke tšona dithapelo tša badumedi.


Tšenolo 8:3
Morongwa yo mongwe a tla a ema kgauswi ga aletare a swere setšhumeladiorelo sa gauta. A fiwa diorelo tše dintši gore a di neele gotee le dithapelo tša badumedi bohle godimo ga aletare ya gauta ye e lego pele ga setulo sa bogoši.


Tšenolo 8:4
Muši wa diorelo tšeo di bego di tšhungwa ke morongwa yola wa rotogela go Modimo gotee le dithapelo tša badumedi.


Tšenolo 9:12
Masetlapelo a mathomo a fetile; go sa tlilo tla a mangwe a mabedi.


Tšenolo 11:14
Bjale ke gona ke go fetile masetlapelo a bobedi; kgauswinyana go tla tla masetlapelo a boraro.


Tšenolo 15:3
ba opela kopelo ya Moshe, mohlanka wa Modimo, le ya Kwana ba re: “Morena Modimo Ramaatlaohle, mediro ya gago ke ye megolo, ebile e a makatša! Wena Kgoši ya ditšhaba, tsela tša gago di lokile ebile di a tshepega.


Tšenolo 16:21
Sefako se sekoto sa go imela dikilokramo tše masome a mahlano ka se tee sa rothotha batho se ewa godimo, mme bona ba nyefola Modimo ka baka la kotlo yeo ya sefako, gobane e be e le ya masetlapelo.


Tšenolo 18:10
Di tla emela kgole ka ge di boifa go otlwa le yona, gomme di tla re: “Joo, masetlapelo, Babilone, motsemogolo wola wa go tia, joo! O otlilwe ka irinyana e tee.”


Tšenolo 18:16
“Joo, masetlapelo, motsemogolo wola, joo! Etse o be o apara mašela a masethesethe, le a bohwibidu bja moretele, le a bohwibidu bja go topela, o bile o ikgabiša ka tša gauta, le magakabje, le diperela,


Tšenolo 18:19
Ba itšhela ka marole dihlogong, ba lla ba golola ba re: “Joo, masetlapelo! Motsemogolo wola boramaselawatle ka moka ba bego ba ikhumiša go wona, joo! Šo, o fedišitšwe ka iri e tee fela.”


Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved