A A A A A


Batla

Matheu 24:12
Ka baka la go ata ga bokgopo lerato la ba bantši le tla fokotšega.


Mark 10:21
Jesu a mo tseparela ka mahlo a go bontšha lerato, a re go yena: “O sa hlaelelwa ke se sengwe. Sepela o yo rekiša tšohle tše o nago le tšona, o tšee tšhelete ya gona o e fe badiidi, mme o tla ba le lehumo legodimong. Ka morago ga moo o tle o ntatele.”


Luka 7:47
Bjale ge, a ke go botše: Yena o bontšhitše gore o na le lerato le legolo ka gobane o swaretšwe dibe tša gagwe tše e bego e le tše dintši. Yo a swaretšwego sebe se senyenyane fela, le lerato la gagwe ke le lenyenyane.”


Luka 11:42
“Ba madimabe ke lena Bafarisei, gobane le abela Modimo karolo ya lesome ya dikhonofolo le dipherefere le dinoko tše dingwe, etšwe toka le lerato la Modimo tšona le di hlokomologa. Tše ke tšona tše le swanetšego go di phetha, le sa hlokomologe tše dingwe tšeo.


John 15:13
Lerato la go feta la ge motho a ka hwela bagwera ba gagwe ga le gona.


John 17:26
Ke ba tsebišitše wena, ebile ke tla no fela ke ba tsebiša wena, gore lerato le o nthatago ka lona le bona le ba fihlele, le nna ke be selo se tee le bona.”


Baroma 1:31
ke mašilo; ba tšeiša dikeno tša bona phefo; ga ba ne lerato le lešoko.


Baroma 5:5
Kholofelo yeo ga e re swabiše, gobane lerato la Modimo le tšhetšwe ka dipelong tša rena ke Moya wo Mokgethwa wo re o filwego.


Baroma 5:8
Modimo yena o re bontšhitše lerato le a re ratago ka lona, e lego la mola Kriste a re hwela re sa le badiradibe.


Baroma 12:9
Le se be le lerato la bofora. Le hloye bobe le itshwarelele ka boloki.


Baroma 14:15
Ge eba ka go ja sejo se sengwenyana o kgopiša ngwaneno, gona ga o sa hlahlwa ke lerato. O se ke wa timetša motho yo a hwetšwego ke Kriste ka se o se jago.


Baroma 15:30
Bjale ge, banabešo, ke le kgothatša ka Morena wa rena Jesu Kriste le ka lerato le Moya o re fago lona, gore le nthapediše Modimo ka phišego.


1 Bakorinthe 4:21
Na lena le kganyogang? Le kganyoga gore ke tle go lena ka thupa, goba ke tle ka moya wa lerato le wa boleta?


1 Bakorinthe 8:1
Bjale ke tla tabeng tšela le nngwaletšego tšona mabapi le nama ya sedimo. Re a tseba gore bohle re na le tsebo ya taba ye, fela tsebonyana ya mohuta woo e fa motho makoko, kganthe lerato lona le a mo aga.


1 Bakorinthe 13:1
Le ge nka kgona go bolela mantšu ohle a go se kwešišwe a batho le a barongwa, ge ke se na lerato, ke no swana le tshipi ye e kwetenyago goba moropa wo o tidimetšago.


1 Bakorinthe 13:2
Le ge nka ba le mpho ya go kgona go bega molaetša wa Modimo, le ge nka tseba diphiri ka moka le dilo ka moka, le ge nka ba le tumelo yohle ye e nyakegago go šutiša dithaba, ge ke se na lerato, gona ga ke selo.


1 Bakorinthe 13:3
Le ge nka fa bahloki tšohle tše ke nago le tšona, le ge nka ikgafela go fišwa, ge ke se na lerato, gona ga go nkhole selo.


1 Bakorinthe 13:4
Wa lerato ga a felele motho pelo, ebile ke yo botho; ga a na mona, ga a ikgantšhe, ebile ga a na makoko.


1 Bakorinthe 13:5
Wa lerato ga a dire dihlabišadihlong, ga a nyake go ikhola; ga a selekege fela; ga a sware yo kgopo ka pelo.


1 Bakorinthe 13:8
Lerato ga le fele, kganthe mpho ya go kgona go bega molaetša wa Modimo yona e tla fela, le ya go kgona go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego e tla fela, tsebo le yona e tla fela.


1 Bakorinthe 13:13
Bjale ge, tše di dulago di le gona ke tumelo le kholofelo le lerato, tše tharo tše; gomme sa go di feta ka moka ke lerato.


1 Bakorinthe 14:1
Se le swanetšego go se bea pele ke lerato, le dimpho tša Moya le di fišegele, gagolo mpho ya go bega molaetša wa Modimo.


1 Bakorinthe 16:14
Tšohle tše le di dirago le di dire ka lerato.


1 Bakorinthe 16:24
Lerato la ka le be le lena bohle ka Kriste Jesu.


2 Bakorinthe 5:14
Re laolwa ke lerato la Kriste ka ge re lemogile gore motho o tee o hwetše batho ka moka, gomme seo se ra gore batho ka moka ba hwile naye.


2 Bakorinthe 6:6
Re ipontšha re le bahlanka ba Modimo ka go ila bobe, le ka tsebo, le ka bopelotelele, le ka botho, le ka maatla a Moya wo Mokgethwa, le ka lerato la nnete,


2 Bakorinthe 8:6
Ra ba ra kgothatša Titose gore a feleletše modiro woo wa lerato mo go lena, bjalo ka ge o be o thomilwe ke yena.


2 Bakorinthe 8:7
A e re bjalo ka ge le le dithwadi mo go tšohle tumelong, le polelong, le tsebong, le mafolofolong a a se nago kelo, le go le rateng ga rena, le modirong woo wa lerato, le gona le be dithwadi.


2 Bakorinthe 8:8
Ge ke realo ga se gore ke le beela molao. Ka go le botša mafolofolo a ba bangwe ke dio leka go lekola gore na la lena lerato ke la nnete.


2 Bakorinthe 8:19
Ntle le moo o kgethilwe ke diphuthego gore a sepele le rena ge re dira modiro wo wa lerato wo re o direlago go tumiša Morena, le go bontšha gore re nyaka go thuša.


2 Bakorinthe 8:24
Le ba bontšhe lerato, gore diphuthego tšohle di le tsebe gomme di bone gore ge re di kgantšhetša lena ga se ka phošo.


2 Bakorinthe 9:14
Ka gona, ba tla le rapelela ka lerato le legolo ge ba bona Modimo a le loketše ka kgaugelo ye e se nago tekanyo.


2 Bakorinthe 13:11
Banabešo, ke fetša ka go re le dumele. Le be baloki ka botlalo, le eletšege, le phele ka go kwana, le se ke la dula le fapana, gomme Modimo wa lerato le khutšo o tla ba le lena.


2 Bakorinthe 13:13
Kgaugelo ya Morena Jesu Kriste, le lerato la Modimo, le kopano le Moya wo Mokgethwa di be le lena ka moka.


Bagalata 5:6
Gobane ge re le ba tee le Kriste, go bolla goba go se bolle ga go bohlokwa; se se lego bohlokwa ke tumelo ye e iponatšago ka lerato.


Bagalata 5:13
Ge e le lena, banabešo, le bileditšwe tokologo. Fela le se dumelele gore tokologo ye e le diriše dibe. Sa lena a e be go direlana ka lerato.


Bagalata 5:22
Dikenywa tša Moya tšona ke lerato, le lethabo, le khutšo, le bopelotelele, le botho, le go loka, le potego,


Baefese 1:4
Le pele ga ge lefase le hlolwa, Modimo o be a šetše a re kgethile gore re be ba gagwe ka Kriste, gore re tle re be ba bakgethwa ba ba se nago molato mo pele ga gagwe, le ba ba tletšego lerato.


Baefese 2:7
O be a direla gore ka moso, ka lerato le a re ratago ka lona ka Kriste Jesu, a bonagatše kgaugelo ya gagwe ye e se nago kelo.


Baefese 3:17
gomme ke rapela gore nke Kriste a ka aga ka dipelong tša lena ka tumelo ye le nago le yona go yena, le gore le dule le tieletše leratong, le le ba ba agilego godimo ga lona,


Baefese 3:19
ga lerato la Kriste. Nke nkabe le ka tla la le lemoga – le ge mokagona lona le sa lemogege – gomme la tlala Modimo ka boyena.


Baefese 4:2
Ka mehla le be ba go ikokobetša, ba boleta, le ba go se fele pelo, le ntše le kgotlelelana ka lerato.


Baefese 4:15
Re be ba go bolela therešo ka lerato, ke mo re tlago gola go felela ra ba ba tee le Kriste yo e lego hlogo.


Baefese 4:16
Ke yena a kopanyago ditho tšohle tša mmele, mme mmele wohle wa swaragana ka makopano ohle a wona. Gomme ge setho se sengwe le se sengwe se dira mošomo wa sona, mmele wohle o a gola wa imaatlafatša ka lerato.


Baefese 5:2
Le phele ka lerato, bjalo ka ge Kriste a re ratile mme a re hwetše a ba seloba le sehlabelo se se kgahlago Modimo.


Baefese 6:24
A Modimo a gaugele bohle ba ba ratago Morena wa rena, Jesu Kriste, ka lerato le le sa felego.


Bafilippi 1:8
Modimo ke hlatse ya ka gore ke le hlolosetše bohle ka lerato la Kriste Jesu.


Bafilippi 1:9
Ke rapela gore lerato la lena le gole le eya le na le tsebo le kwešišo ye e feletšego,


Bafilippi 1:16
Bona seo ba se dirišwa ke lerato, ka ge ba tseba gore wa ka modiro ke go emela Ebangedi.


Bafilippi 2:1
Ge eba le hweditše kgothatšo mo go Kriste goba khomotšo ye e tšwago leratong, goba le ikwa le le selo se tee le Moya wo Mokgethwa, goba le ratana le bile le kwelana bohloko,


Bafilippi 2:2
gona ke le kgopela gore le nthabiše gagolo ka go ba le menagano ya go swana, le lerato la go swana, le maikemišetšo a go swana, le pelo ya go swana.


Bakolose 1:4
ka ge re kwele tša tumelo ya lena go Kriste Jesu, le tša lerato la lena la ge le rata badumedi bohle.


Bakolose 1:5
Mohla molaetša wa nnete, e lego yona Taba ye Botse ya Jesu, o le tlela la mathomo, le ile la kwa ka kholofelo ye o e tlišago. Ka gona, tumelo ya lena le lerato di ithekgile ka se le se holofetšego, se le se lotetšwego legodimong. Ebangedi e bega kgaugelo ya Modimo, gomme e phatlalala le lefase ka moka ka mokgwa wo le go lena e ilego ya phatlalala mohlamonene ge le thoma go kwa tša kgaugelo ya Modimo le bile le thoma go e tseba ka mo e lego ka gona.


Bakolose 1:8
Ke yena a re anegetšego tša lerato le le le filwego ke Moya.


Bakolose 2:2
E le ge ke gabile gore le kgothatšege mme le be ba tee ka lerato, le be le tshepo ye e tletšego ye e tlišwago ke kwešišo. Ke ka mo le tlago tseba sephiri sa Modimo, e lego Kriste ka noši.


Bakolose 3:14
Godimo ga tšeo ka moka le be le lerato, lona le le tlemaganyago ka mo go phethilego.


1 Bathesalonika 1:3
Ge re le pele ga Modimo, Tatagorena, re gopola tše le di dirilego ge le dumela, ka mo lerato la lena le le dirilego gore le šome gaboima ka gona, le ka mo le phetšego le holofela go Morena wa rena, Jesu Kriste, ka gona.


1 Bathesalonika 3:6
Bjale Timotheose o sa tšo boa moo go lena, gomme o re tletše le ditaba tše dibotse tša tumelo ya lena le lerato la lena. O re boditše gore ka mehla le dula le re gopola gabotse, le gore le re hlolosetše kudu bjalo ka rena ge re le hlolosetše.


1 Bathesalonika 3:12
Nke Morena a ka le okeletša lerato ya ba le legologolo, gore le ratane, le be le rate le batho ka moka bjalo ka ge le rena re le rata.


1 Bathesalonika 5:8
Eupša rena ba re lego ba mosegare a re ntšheng mahlo dinameng, re apareng tumelo le lerato, e be tšona difahlelakgara tša rena, mme kholofelo ya go phološwa e be mongatse wa rena wa tshipi.


2 Bathesalonika 3:5
Morena a le dire gore le kwešiše lerato la Modimo le kgotlelelo ye le e fiwago ke yena Kriste.


1 Timothea 1:5
Nepo ya taelo ye ke gore le ratane ka lerato le le tšwago ka pelong ye e hlwekilego ya motho, le letswalo le le se nago boitshetshengo, le tumelo ye e se nago boikaketši.


1 Timothea 1:14
Gomme Morena wa rena a nkgaugela kudu a ba a mpha le tumelo le lerato ka bontši, tšona dimpho tše e bago tša rena ge re eba ba Kriste Jesu.


1 Timothea 2:15
Eupša mosadi o tla phološwa ka go tswala bana, ge a ka kgotlelela tumelong le leratong le bokgethweng ka maitshwaro a mabotse.


1 Timothea 4:12
Go se be le yo a go nyatšago ka baka la ge o le yo mofsa, eupša o be mohlala go badumedi ka dipolelo tša gago, le ka boitshwaro, le ka lerato, le ka tumelo, le ka bohlweki.


1 Timothea 6:11
Ge e le wena, motho wa Modimo, dilo tšeo o di tšhabe. O katanele go loka le borapedi le tumelo le lerato le kgotlelelo le boleta.


2 Timothea 1:7
Gobane moya wo Modimo a re filego wona ga o re dire gore re boife; o re tlatša maatla le lerato le boitshwaro.


2 Timothea 1:13
O itshwarelele ka thuto ya nnete ye ke go lailego ka yona, e be tsela ye o e latelago, gomme o dule o le tumelong le leratong le re nago le lona re le ba Kriste Jesu.


2 Timothea 2:22
O tšhabe ditumo tša bosogana, mme o katanele toka le tumelo le lerato le phedišano gotee le ba ba rapelago Morena ka dipelo tše di hlwekilego.


2 Timothea 3:3
e tla ba ba go hloka lerato, le ba go gana poelano, le ba lesebo, le ba go hloka maitshwaro; e tla ba diganka, le bahloyatoka,


2 Timothea 3:10
Fela wena o botegetše thuto ya ka, wa ba le maitshwaro a go swana le a ka, le maikemišetšo, le tumelo, wa etša nna ka go se fele pelo, le ka lerato, le ka kgotlelelo,


2 Timothea 4:8
Gomme bjale se se ntetetšego ke sefoka se se fiwago ba ba phetšego bophelo bjo bo lokilego; ke letetšwe ke sefoka se ke tlago se fiwa ke Morena ka Letšatši leo a tlago tla ka lona, yena Moahlodi wa toka – sa se fiwe nna fela, eupša sa fiwa le bao ba letetšego go iponagatša ga gagwe ka lerato.


Tite 2:2
Bakgalabje o ba laye gore ba nagane gabotse, e be ba ba hlomphegago, ba go itshwara ka tlhaologanyo; ba be le tumelo ya nnete le lerato la nnete le kgotlelelo ya nnete.


Filemone 1:7
Gobane, ngwanešo, lerato la gago le tloga le nthabišitše le bile le mpeile pelo. O kgothaditše badumedi.


James 4:6
Eupša kgaugelo ya gagwe go rena e feta lerato leo. Bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela: “Modimo o gana baikgogomoši, eupša baikokobetši bona o ba direla tše dibotse.”


1 Petrose 1:22
Bjale ka gobane le itlhwekišitše ka go latela therešo gore le rate badumedikalena ka lerato la mmakgonthe, le rataneng e le ruri ka dipelo tša lena ka moka.


1 Petrose 4:8
Go feta tšohle, le rataneng ka lerato le borutho, gobane lerato le bipa dibe tše dintši.


1 Petrose 5:14
Le dumedišane ka go atlana ka lerato la Sekriste. Nke Modimo a fe lena bohle le lego ba Kriste khutšo.


2 Petrose 1:7
borapedi le bo oketše ka go ratana ga badumedi; go ratana ga badumedi le go oketše ka leratorato.


1 Johanne 3:1
Bonang gore ke lerato le lekaakang le Modimo Tate a re ratilego ka lona mo re bilego re bitšwa bana ba gagwe, gomme ka kgonthe re bona. Ke ka baka leo lefase le sa re tsebego, gobane ga se la ka la tseba Modimo.


1 Johanne 3:16
Se re tsebago lerato e le sona ke ge Kriste a gafile bophelo bja gagwe ka baka la rena. Ka gona, le rena re swanetše go gafa bja rena bophelo ka baka la bana ba borena.


1 Johanne 3:18
Bana ba ka, lerato la rena a e se be la molomo, a e be la mmannete, le le ipontšhago ka mediro.


1 Johanne 3:19
Ka gona, ke ka lona lerato mo re kago tseba gore re ba therešo; ke ka lona mo re kago tia maatla mo pele ga Modimo,


1 Johanne 4:7
Barategi, a re rataneng, gobane lerato le tšwa go Modimo. Yo a nago le lerato ke ngwana wa Modimo gomme o tseba Modimo.


1 Johanne 4:8
Yo a se nago le lerato ga a tsebe Modimo, gobane Modimo ke lerato.


1 Johanne 4:10
Se e lego lerato sese: ga se gore ke rena re ratilego Modimo, eupša ke gore ke yena a re ratilego gomme a roma Morwagwe lefaseng gore e tle e be seloba sa dibe tša rena.


1 Johanne 4:16
Le rena beng lerato le Modimo a re ratago ka lona re a le tseba ebile re a le dumela. Modimo ke lerato, gomme yo a phelago ka lerato o dula e le o tee le Modimo, le Modimo o dula e le o tee le yena.


1 Johanne 4:18
Lerato ga le na poifo; lerato le le feletšego le raka poifo. Ka gona, yo a boifago ga a na lerato le le feletšego, ka gore o tseba ge a tlilo otlwa.


2 Johanne 1:6
Lerato le ke la gore re phele ka go phetha ditaelo tša Modimo. Gomme taelo e sa le yona yela le e kwelego go tloga mathomong, e lego ya gore le phele ka go ratana.


3 Johanne 1:6
Ba hlatsetše lerato la gago mo phuthegong ya mono. O tla be o dirile gabotse ge o ka ba thuša ka mo go kgahlago Modimo leetong la bona.


Juda 1:2
Nke le okeletšwe lešoko le khutšo le lerato.


Juda 1:21
le dule le le leratong la Modimo, le ntše le letetše Morena wa rena, Jesu Kriste, gore ka ge a na le lešoko, a tle a le fe bophelo bjo bo sa felego.


Tšenolo 2:19
Tše le di dirago ke a di tseba. Ke tseba le lerato la lena, le tumelo ya lena, le go direla ba bangwe ga lena, le go kgotlelela ga lena. Ke tseba gore tše le di dirago bjale di feta tše le bego le di dira pele.


Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved