A A A A A


Batla

Matheu 1:1
Ba lešika la boJesu Kriste, setlogolo sa Dafida, yo e bego e le setlogolo sa Abrahama, ba latelana ka mokgwa wo:


Matheu 1:16
Jakobo a tswala Josefa, monna wa Maria, mmagoJesu yo a bitšwago le ka la Kriste.


Matheu 1:17
Ka gona, go tloga ka Abrahama go fihlela ka Dafida go bile le meloko ye lesome le metšo ye mene; go tloga ka Dafida go fihlela lebakeng la go thopelwa Babilone go bile le ye lesome le metšo ye mene, le go tloga nakong yeo go fihlela matswalong a Jesu Kriste go bile le ye lesome le metšo ye mene.


Matheu 1:18
Tša matswalo a Jesu Kriste di bile ka tsela ye: Maria, mmagwe, o be a beeleditšwe ke Josefa; eupša ya re pele ba nyalana, Maria a lemoga gore o imišitšwe ke maatla a Moya wo Mokgethwa.


Matheu 1:21
O tla belega morwa, gomme o mo ree leina la Jesu, ka gobane o tla phološa setšhaba sa gabo dibeng tša sona.”


Matheu 1:25
Eupša a se ke a robala naye a ba a belega morwa yoo wa gagwe. Gomme Josefa a mo rea leina la Jesu.


Matheu 2:1
E rile ge Jesu a tswetšwe motseng wa Betlelehema, nageng ya Judea, mehleng ya Kgoši Heroda, boradinaledi ba bangwe ba tla Jerusalema ba etšwa bohlabela,


Matheu 3:13
Mehleng yeo Jesu a ya go Johanese nokeng ya Jordane a etšwa Galilea gore a kolobetšwe ke yena.


Matheu 3:15
Jesu a mo fetola a re: “Ga bjale a go no ba ka mokgwa wo, gobane ke tshwanelo gore re phethe thato ya Modimo.” Ka gona Johanese a dumela go mo kolobetša.


Matheu 3:16
Jesu ge a seno kolobetšwa, a tšwa ka meetseng. Legodimo la mmulegela, gomme a bona Moya wa Modimo o le ka sebopego sa leeba o theoga o dula godimo ga gagwe.


Matheu 4:1
Ka morago ga moo Jesu a išwa ke Moya lešokeng gore a yo lekwa ke Diabolose.


Matheu 4:4
Jesu a mo fetola a re: “Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Motho ga a phele ka bogobe fela, eupša o phela le ka se sengwe le se sengwe se Modimo a se bolelago.’ ”


Matheu 4:7
Jesu a mo fetola a re: “Le gona Mangwalo a Makgethwa a re: ‘O se ke wa leka Morena Modimo wa gago.’ ”


Matheu 4:8
Diabolose a tšea Jesu gape a mo iša thabeng ye teleletelele, a mo laetša dinaga ka moka tša lefase le mahumo a tšona


Matheu 4:10
Jesu a mo fetola a re: “Sathane, ntlogele, gobane Mangwalo a Makgethwa a re: ‘O khunamele Morena Modimo wa gago, o direle yena a nnoši!’ ”


Matheu 4:11
Ke moo Diabolose a mo tlogetšego, gomme barongwa ba tla ba hlankela Jesu.


Matheu 4:12
Ge Jesu a ekwa gore Johanese o išitšwe kgolegong, a ya Galilea.


Matheu 4:17
Go tloga ka nako yeo Jesu a thoma go ruta batho a re: “Sokologang, ka gobane mmušo wa Modimo o batametše!”


Matheu 4:18
Ya re ge Jesu a sepela lebopong la letsha la Galilea, a bona banna ba babedi, barwa ba motho, bao e bego e le barei ba dihlapi. Bona e be e le Simone, yo a bego a bitšwa Petrose, le Andrease, ngwanabo. Ba be ba rea dihlapi ka letsheng ka malokwa.


Matheu 4:19
Jesu a re go bona: “Ntateleng, gomme ke tla le dira barei ba batho.”


Matheu 4:21
Ge a tloga moo a bona ba bangwe ba babedi le bona e le barwa ba motho. Bona e be e le Jakobose le Johanese, barwa ba Sebediose. Ba be ba le ka leselawatleng le Sebediose, tatagobona, ba lokiša malokwa a bona. Jesu a ba bitša.


Matheu 4:23
Jesu a sepela le naga ya Galilea ka moka, a ruta ka disinagogeng, a bega Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo, a fodiša batho malwetši le mafokodi a bona.


Matheu 4:24
Taba ya gagwe ya kwagala nageng ya Siria ka moka, gomme batho ba mo tlišetša ba ba babjago ba swerwe ke malwetši a mehutahuta le dihlabi, le ba ba tsenwego ke bademone, le ba malwetši a go wa, le ba go repha ditho, gomme Jesu a ba fodiša ka moka.


Matheu 5:1
E rile ge Jesu a bona mašaba, a rotogela thabeng, a dula fase. Barutiwa ba gagwe ba tla go yena,


Matheu 7:28
Ge Jesu a fetša go bolela mantšu ao, lešaba la makatšwa ke ka moo a bego a ruta batho ka gona,


Matheu 8:1
Ge Jesu a theoga thabeng, lešaba le legolo le ile la mo latela.


Matheu 8:3
Jesu a otlolla letsogo a mo kgwatha a re: “Ke a rata; hlweka!” Gateetee monna yola a fola.


Matheu 8:4
Ke moka Jesu a re go yena: “O se ke wa botša motho, eupša o ye go moprista a go bone, gomme o dire sehlabelo se se laetšwego ke Moshe, e be bohlatse go batho bja gore o hlwekile.”


Matheu 8:5
Ge Jesu a tsena motseng wa Kapernaume, a gahlanetšwa ke molaodi wa bahlabani ba lekgolo gomme yena a mo kgopela gore a mo thuše a re:


Matheu 8:7
Jesu a re: “Ke tla ya ka mo fodiša.”


Matheu 8:10
Ge Jesu a ekwa mantšu ao a kgotsa, gomme a botša batho ba ba bego ba mo latela a re: “Ruri, ke a le botša, ga se ka ka ka hwetša motho yo a nago le tumelo ye kaaka mo go Baisraele.


Matheu 8:13
Ka morago Jesu a re go molaodi yola: “Boela gae; se o se dumetšego se tla direga.” Gomme mohlanka wa molaodi yola a fola ka yona nako yeo.


Matheu 8:14
Jesu a ya lapeng la Petrose, gomme a hwetša mmatswale wa Petrose a robetše a swerwe ke letadi.


Matheu 8:15
Jesu a mo kgwatha letsogo, mme a fola letadi, a tsoga, a fa Jesu dijo.


Matheu 8:16
Ge leswiswi le swara, gwa tlišwa batho ba bantši go yena ba ba tsenwego ke bademone. Jesu a leleka meoya yeo ka go bolela lentšu fela, a fodiša le bohle ba ba babjago,


Matheu 8:18
Ge Jesu a bona lešaba le mmokanetše, a laela barutiwa ba gagwe gore ba tshelele ka mošola wa letsha.


Matheu 8:20
Jesu a re go yena: “Diphukubje di na le ditšaba, le dinonyana di na le dihlaga; Morwamotho yena ga a na mo a fihlago hlogo gona.”


Matheu 8:22
Jesu a mo fetola a re: “Ntatele, o lese bahu ba boloke bahu ba bobona.”


Matheu 8:23
Jesu a tsena ka leselawatleng gomme barutiwa ba gagwe ba mo latela.


Matheu 8:24
Ka bjako gwa tsoga ledimo le legolo letsheng, gomme leselawatle la khupetšwa ke maphoto. Jesu yena o be a robetše.


Matheu 8:26
Jesu a ba botšiša a re: “Le reng le tšhogile, lena ba tumelo ye nnyane?” Ke moka a tsoga, a kgalema phefo le maphoto, gwa napa gwa homola, gwa re tuu.


Matheu 8:28
Ge Jesu a fihla nageng ya Gadara ka mošola wa letsha, banna ba babedi ba ba bego ba etšwa mabitleng ba gahlana le yena. Ba be ba tsenwe ke bademone, gomme ba le kotsi mo go bego go se motho yo a bego a ka beta pelo a feta ka tsela yeo.


Matheu 8:31
Bademone bao ba kgopela Jesu ba re: “Ge eba o tlilo re leleka bathong ba, gona re romele mohlapeng wola wa dikolobe.”


Matheu 8:32
Jesu a ba fetola a re: “Sepelang!” Ka gona bademone bao ba tloga ba yo tsena dikolobe tšela. Mohlape woo ka moka wa thetheoga leribeng le legolo, wa wela ka letsheng, wa betwa ke meetse.


Matheu 8:34
Ka gona batho bohle ba tšwa motseng go yo bona Jesu, gomme ge ba mo hweditše ba mo kgopela gore a tloge nageng ya bona.


Matheu 9:1
Jesu a tsena ka leselawatleng, a tshela letsha, a gomela motseng wa gabo.


Matheu 9:2
Ke moka batho ba bangwe ba tliša monna yo a rephilego ditho go yena, a robetše legogweng. Ge Jesu a bona ka moo ba dumelago go yena ka gona, a re go morephaditho: “Beta pelo, ngwanaka! O lebaletšwe dibe tša gago.”


Matheu 9:4
Jesu a lemoga se ba se gopolago, mme a re: “Le reng le gopola dilo tše mpe ka dipelong tša lena?


Matheu 9:9
Ge Jesu a tloga fao a bona monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Mateu a dutše ngwakong wa lekgetho. A re go yena: “Ntatele!” Mateu a emelela a mo latela.


Matheu 9:10
Ya re ge Jesu a le dijong ka ngwakong wa Mateu, balekgetho ba bantši le badiradibekabona ba tla ba ja le yena le barutiwa ba gagwe.


Matheu 9:11
Bafarisei ge ba bona seo ba botšiša barutiwa ba Jesu ba re: “Moruti wa lena o reng a eja le balekgetho le badiradibekabona?”


Matheu 9:12
Jesu a ba kwa, gomme a ba fetola a re: “Ngaka ga e nyakwe ke batho ba ba iketlilego, e nyakwa ke ba ba babjago.


Matheu 9:14
Barutiwa ba Johanese Mokolobetši ba tla go Jesu, ba mmotšiša ba re: “Ke ka baka lang rena le Bafarisei re ikona dijo gantši, barutiwa ba gago bona le gatee ba sa ikone?”


Matheu 9:15
Jesu a ba fetola a re: “Kgane baeng ba ba tlilego monyanyeng ba ka hlonama monyadi a sa na le bona? Eupša nako e tla tla yeo ka yona monyadi a tlago tlošwa go bona, ya ba gona ba ikonago dijo.


Matheu 9:18
Ya re ge Jesu a sa bolela, mookamedi yo mongwe wa sinagoge a tla go yena, a khunama pele ga gagwe a re: “Morwedi wa ka o sa tšo hlokafala, eupša etla o mmee diatla, gomme o tla buša a phela.”


Matheu 9:19
Jesu a emelela a mo latela, le barutiwa ba gagwe ba ya le yena.


Matheu 9:22
Jesu a retologa, a mmona a re: “Beta pelo, morwedi wa ka! Tumelo ya gago e go fodišitše.” Ka yona nako yeo mosadi yoo a fola.


Matheu 9:23
Jesu ge a tsena ka ngwakong wa mookamedi yola, a bona baletši ba dinaka le lešaba le le tladitšego lešata la sello,


Matheu 9:25
Ge lešaba le seno ntšhetšwa ntle, Jesu a tsena ka phapošing ya ngwanenyana yola, a mo swara ka letsogo, mme ngwanenyana a emelela.


Matheu 9:27
Ge Jesu a tloga fao a latelwa ke banna ba babedi ba difofu. Ba be ba goa ba re: “Re šokele, Morwa wa Dafida!”


Matheu 9:28
Ge Jesu a tsene ka ngwakong, banna bale ba difofu ba tla go yena, gomme yena a ba botšiša a re: “Na le dumela gore nka le fodiša?” Bona ba mo fetola ba re: “Ee, Morena!”


Matheu 9:29
Ke moo Jesu a ba kgwathilego mahlo a re: “A go direge ka mo le dumelago ka gona!”


Matheu 9:30
Gomme ba buduloga mahlo. Jesu a ba botša tsebegokwa a re: “Le se ke la botša motho taba ye!”


Matheu 9:35
Jesu a šika le metse le metsana ka moka, a ruta batho ka disinagogeng, a bega Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo, a fodiša batho malwetši le mafokodi a bona.


Matheu 10:1
Jesu a bitša barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi, a ba fa maatla a go leleka meoya ye mebe le a go fodiša batho malwetši le mafokodi a bona.


Matheu 10:4
Simone, Mollelatokologo, le Judase Iskariote, wa go eka Jesu.


Matheu 10:5
Banna bao ba lesome le metšo ye mebedi ba ile ba rongwa ke Jesu, a ba laela a re: “Le se ke la ya nageng ye e lego ya baditšhaba, goba motseng wo mongwe wa Basamaria.


Matheu 11:1
Ge Jesu a fetša go laya barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi, a tloga fao gomme a yo ruta batho, a bega molaetša wa gagwe metseng ye mengwe ya selete seo.


Matheu 11:4
Jesu a ba fetola a re: “Eyang le botše Johanese tše le di kwago le tše le di bonago:


Matheu 11:7
Ge barutiwa ba Johanese ba tloga, Jesu a botšiša lešaba mabapi le Johanese a re: “Mola le etšwa motseng le eya lešokeng, le be le yo bonang? Kgane le be le yo bona lehlaka le le tšokotšwago ke phefo?


Matheu 11:20
Jesu a thoma go kgala badudi ba metse yeo a dirilego mehlolo ye mentši go yona, ka ge ba ile ba se sokologe dibeng tša bona, a re:


Matheu 11:25
Ka nako yeo Jesu a re: “Tate, wena Morena wa legodimo le lefase, ke a go reta ka ge o bontšhitše ba go hlalefetšega gabonolo tše o di utetšego ba bohlale le ba go rutega.


Matheu 12:1
Ka morago ga fao ka letšatši la Sabatha Jesu a putla ka mašemong a korong. Barutiwa ba gagwe ba be ba swerwe ke tlala, ka gona ba tšama ba ekga diako ba di ja.


Matheu 12:2
Ge Bafarisei ba bona seo, ba re go Jesu: “Bona, barutiwa ba gago ba dira se se sego sa dumelelwa ka letšatši la Sabatha!”


Matheu 12:3
Jesu a ba fetola a re: “Na ga se la bala se Dafida a kilego a se dira mohla wola yena le banna ba gagwe ba swerwe ke tlala?


Matheu 12:9
Ge Jesu a tloga fao o ile a ya sinagogeng


Matheu 12:10
moo a ilego a hwetša monna wa go repha letsogo. Batho ba be ba nyaka go phara Jesu ka molato, ka gona ba mmotšiša ba re: “Na go fodiša motho ka letšatši la Sabatha go dumeletšwe?”


Matheu 12:11
Jesu a ba fetola a re: “Ke mang mo go lena yo e ka rego a na le nku e tee ya re go wela ka moleteng ka letšatši la Sabatha a se e ntšhe?


Matheu 12:14
Bafarisei ba tšwa ka sinagogeng ba lakana go bolaya Jesu.


Matheu 12:15
Ge Jesu a seno tseba gore ba mo lakane a tloga fao, gomme a latelwa ke batho ba bantši. A fodiša bohle ba ba babjago,


Matheu 12:22
Ke moka ba tliša go Jesu monna wa sefofu wa semumu ka ge a be a na le modemone. Jesu a mo fodiša, gomme yena a kgona go bolela le go bona.


Matheu 12:25
Jesu, ka go tseba se ba se gopolago, a re go bona: “Mmušo wo mongwe le wo mongwe wo o ikarolago dihlopha tše di lwago seng sa tšona, o tla wa. Le motse wo mongwe le wo mongwe goba lapa le lengwe le le lengwe leo batho ba lona ba ikarolago dihlopha tše di lwago seng sa tšona, le tla thubega.


Matheu 12:39
Jesu a ba fetola a re: “Ke moloko wo mobe wa bakgelogi wo o nyakago mohlolo, fela o ka se bontšhwe mohlolo wo mongwe ge e se wola wa moprofeta Jona.


Matheu 12:46
Ya re Jesu a sa bolela le batho, gwa fihla mmagwe le banababo. Ba ema ka ntle, ba nyaka go bolela le yena.


Matheu 12:48
Jesu a mo fetola a re: “Mma ke mang? Banabešo bona ke bomang?”


Matheu 13:1
Ka lona tšatši leo Jesu a tloga gae a ya lebopong la letsha, a fihla a dula fase.


Matheu 13:9
Jesu a fetša ka go re: “Yo a nago le tsebe a a kwe!”


Matheu 13:10
Barutiwa ba Jesu ba tla go yena, ba mmotšisa ba re: “O reng o bolela le batho ka diswantšho?”


Matheu 13:11
Jesu a ba fetola a re: “Lena le utolletšwe diphiri tša mmušo wa Modimo, fela bona ga se ba di utollelwa.


Matheu 13:24
Jesu a ba botša seswantšho se sengwe a re: “Mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka monna yo a gašitšego peu ye botse ka tšhemong ya gagwe.


Matheu 13:31
Jesu a ba botša seswantšho se sengwe a re: “Mmušo wa Modimo o ka swantšhwa le thorwana ya lehloko ye motho a e tšeago a e bjala ka tšhemong ya gagwe.


Matheu 13:33
Jesu a ba botša seswantšho se sengwe gape a re: “Mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka komelo ye mosadi a e tšeago a e tswakanya le bupi bjo bo tletšego seroto go fihlela hlama yohle e omelega.”


Matheu 13:34
Ditaba tše ka moka Jesu o be a di botša mašaba ka diswantšho; o be a sa bolele le bona selo ge e se ka diswantšho,


Matheu 13:36
Ge Jesu a seno botša batho gore ba ye magae, le yena a ya gae. Barutiwa ba gagwe ba tla go yena ba re: “Re hlalošetše seswantšho sela sa mphoka ka tšhemong.”


Matheu 13:37
Jesu a ba hlalošetša sona a re: “Mobjadi wa peu ye botse ke Morwamotho;


Matheu 13:51
Jesu a ba botšiša a re: “Na tšohle tšeo le a di kwešiša?” Ba mo fetola ba re: “Ee.”


Matheu 13:53
Ge Jesu a fetša go bolela ka diswantšho tšeo, a tloga fao,


Matheu 13:57
Gomme ba mo gana. Jesu a re go bona: “Moprofeta o hlomphiwa gohle ge e se motseng wa gabo le lapeng labo.”


Matheu 14:1
Ka nako yeo Kgoši Heroda a kwa ka ga Jesu.


Matheu 14:12
Barutiwa ba Johanese ba tla ba tšea setopo sa gagwe, ba yo se boloka; ke moka ba tloga ba yo botša Jesu se se diregilego.


Matheu 14:13
Ge Jesu a ekwa tše di hlagetšego Johanese, a tloga fao ka leselawatle a nnoši a ikela felo mo gongwenyana mo go se nago batho. Batho ba kwa gore o ile kae, mme ba tloga metseng ya bona ba mo latela ba sepela ka maoto.


Matheu 14:14
Jesu ge a etšwa ka leselawatleng a bona lešaba le legolo, a le šokela, gomme a fodiša balwetši ba bona.


Matheu 14:16
Jesu a ba fetola a re: “Ga ba swanela go tloga. Lena ba feng tša go ja.”


Matheu 14:18
Jesu a re: “Di tlišeng mo.”


Matheu 14:22
E sa le semeetseng Jesu a laela barutiwa ba gagwe gore ba namele leselawatle, ba mo ete pele ba tshelele ka mošola wa letsha, mola yena a sa botša batho gore ba boele magae.


Matheu 14:25
Ya re letšatši le sešo la hlaba Jesu a tla go barutiwa ba gagwe a sepela godimo ga meetse a letsha.


Matheu 14:27
Jesu a akgofa a bolela le bona a re: “Betang dipelo! Ke nna – le se ke la boifa!”


Matheu 14:29
Jesu a mo fetola a re: “Tlaa!” Ka gona Petrose a tšwa ka leselawatleng a sepela godimo ga meetse a lebile Jesu.


Matheu 14:31
Gateetee Jesu a obeletša letsogo, a mo swara, a re go yena: “Wena wa tumelo ye nnyane, o reng o belaela?”


Matheu 14:33
Ke moka barutiwa bale ba ka leselawatleng ba khunamela Jesu ba re: “Ruri, ke wena Morwa wa Modimo!”


Matheu 14:35
moo batho ba gona ba ilego ba lemoga gore ke Jesu. Ka gona ba roma batseta tikologong ka moka ya moo go yo botša batho gore ba tliše balwetši go Jesu.


Matheu 15:1
Bafarisei ba bangwe le boramangwalo ba tla go Jesu ba etšwa Jerusalema, gomme ba mmotšiša ba re:


Matheu 15:3
Jesu a ba fetola a re: “Lena le reng le tshela taelo ya Modimo le gabile tša lena ditlwaedi?


Matheu 15:10
Jesu a bitša lešaba a re go lona: “Ekwang le kwešišeng!


Matheu 15:13
Jesu a ba fetola a re: “Semela sefe le sefe se se sego sa bjalwa ke Tate wa legodimong se tla tumulwa.


Matheu 15:16
Jesu a re go bona: “Na le lena le swana le bona ka go hloka kwešišo?


Matheu 15:21
Jesu a tloga fao a ya tikologong ya motse wa Tirose le wa Sidone.


Matheu 15:23
Eupša Jesu a se mo fetole. Barutiwa ba gagwe ba tla go yena, ba mo kgopela ba re: “Mmotše a sepele, ka gobane šo o goa a re šetše morago.”


Matheu 15:24
Jesu a fetola a re: “Ke romilwe fela go ba setšhaba sa Israele ba ba lego bjalo ka dinku tše di timetšego.”


Matheu 15:25
Mosadi yola ge a ekwa mantšu ao a tla a itahlela maotong a Jesu a re: “Morena, nthuše hle!”


Matheu 15:26
Jesu a mo fetola a re: “Ga se gwa loka go tšea dijo tša bana wa di lahlela dimpša.”


Matheu 15:28
Ya ba Jesu o a mo fetola o re: “Mmagobatho, tumelo ya gago ke ye kgolo! A go direge ka mo o kgopelago ka gona.” Gomme ka yona nako yeo morwedi wa gagwe a fola.


Matheu 15:29
Jesu a tloga fao a tla lebopong la letsha la Galilea. A namela thaba a dula fase.


Matheu 15:30
Mašaba a mantši a tla go yena ba tliša digole, difofu, dihlotša, dimumu le balwetši ba bangwe ba bantši ba ba bea pele ga Jesu, gomme yena a ba fodiša.


Matheu 15:32
Jesu a bitša barutiwa ba gagwe, gomme ge ba fihla go yena a re go bona: “Batho ba ba ntlhomola pelo ka gobane e šetše e le matšatši a mararo ba na le nna, gomme ga ba sa na le se ba ka se jago. Nka se re ba sepele ba swerwe ke tlala, ka gobane ba ka tla ba lapa tseleng.”


Matheu 15:34
Jesu a ba botšiša a re: “Na le na le dinkgwa tše kae?” Bona ba mo fetola ba re: “Re na le dinkgwa tše di šupago le dihlatswana di se kae.”


Matheu 15:35
Ke mo Jesu a laetšego lešaba gore le dule fase.


Matheu 15:39
Ke moka Jesu a botša batho gore ba boele magae; yena a namela leselawatle a ya nageng ya Magadane.


Matheu 16:1
Bafarisei ba bangwe le Basadusei ba kile ba tla go Jesu gore ba mo leke, mme ba mo kgopela gore a ba bontšhe mohlolo go laetša gore o romilwe ke Modimo.


Matheu 16:2
Eupša Jesu a ba fetola a re: “Mantšiboa le re: ‘Ka moswane le tla hlaba gabotse, ka gobane leratadima le hwibitše.’


Matheu 16:6
Jesu a re go bona: “Le itoteng, le tšhabe komelo ya Bafarisei le ya Basadusei.”


Matheu 16:8
Jesu a tseba se ba se bolelago, ka gona a ba botšiša a re: “Ke ka baka lang le boledišana ka go hloka dinkgwa, lena ba tumelo ye nnyane?


Matheu 16:13
E rile ge Jesu a fihla tikologong ya motse wa Kesarea-Filipi a botšiša barutiwa ba gagwe a re: “Na batho ba re Morwamotho ke mang?”


Matheu 16:15
Jesu a ba botšiša a re: “Lena le re ke nna mang?”


Matheu 16:17
Jesu a re go yena: “O lehlogonolo, wena Simone, morwa wa Johanese, ka gobane se ga se wa se utollelwa ke motho, eupša o se utolletšwe ke Tate wa legodimong.


Matheu 16:20
Ke moka Jesu a laya barutiwa ba gagwe gore ba se ke ba botša motho gore ke yena Mesia.


Matheu 16:21
Go tloga ka nako yeo Jesu a thoma go botša barutiwa ba gagwe phatlalatša gore o swanetše go ya Jerusalema, a yo tlaišwa kudu ke bagolo ba setšhaba, le baprista ba bagolo, le boramangwalo, a be a bolawe, eupša ka letšatši la boraro a tsošwe ke Modimo bahung.


Matheu 16:23
Jesu a fularela Petrose a re: “Sathane, tloga ka morago ga ka! O a nkgopiša, ka gobane ga o nagane tša Modimo, o nagana tša batho.”


Matheu 16:24
Ke moka Jesu a re go barutiwa ba gagwe: “Ge motho a nyaka go ba molatedi wa ka, a ikone, a ikemišetše go tlaišwa bjalo ka nna, gomme a ntatele.


Matheu 17:1
Ka morago ga matšatši a a selelago Jesu a tloga le Petrose le Jakobose le Johanese, ngwanabo, a ba iša thabeng ye telele, mme fao ba ba noši.


Matheu 17:3
Ke moka ba bona Moshe le Eliya ba bolela le Jesu.


Matheu 17:4
Ya ba Petrose o re go Jesu: “Morena, ke mo gobotse bjang ge re le mo! Ge o nyaka, nka aga mešaša ye meraro fa – wo mongwe ya ba wa gago, wo mongwe ya ba wa Moshe, mme wo mongwe ya ba wa Eliya.”


Matheu 17:7
Jesu a tla go bona, a ba kgwatha a re: “Tsogang, le se ke la boifa!”


Matheu 17:8
Ge ba lebelela ba se bone motho, ge e se Jesu fela.


Matheu 17:9
Ya re ge ba theoga moo thabeng Jesu a ba laya a re: “Le se ke la botša motho ka pono ye le e bonego, go fihlela Morwamotho a tsošwa bahung.”


Matheu 17:10
Ke moo barutiwa bale ba botšišitšego Jesu ba re: “Na ke ka baka lang boramangwalo ba re pele go swanetše go tla Eliya?”


Matheu 17:11
Jesu a ba fetola a re: “Ee, Eliya o tla tla mme a bušetša dilo sekeng sa tšona.


Matheu 17:14
Ge ba seno boela lešabeng, monna yo mongwe a tla go Jesu, a khunama pele ga gagwe


Matheu 17:17
Jesu a mo fetola a re: “Aowii, lena moloko wa go hloka tumelo, wo mokgopo! Ke se le felele pelo go fihlela neng? Ke le kgotlele go iša kae? Tlišang mošemane yoo mo.”


Matheu 17:18
Jesu a kgalema modemone yoo, wa tšwa mošemaneng, mme mošemane a fola ka yona nako yeo.


Matheu 17:19
Ke moka barutiwa ba tla go Jesu ba nnoši, ba mmotšiša ba re: “Ke ka baka lang rena re šitilwe ke go leleka modemone yola?”


Matheu 17:20
Jesu a ba fetola a re: “Ke ka gobane le hlaela tumelo. Ruri, ke le botša gore ge le ka be le na le tumelo ye e lekanago le thorwana ya mphogo, le be le ka botša thaba ye la re: ‘Tloga mo o ye mola!’ gomme ya ya. Le be le ka se šitwe ke selo.”


Matheu 17:22
Ge barutiwa ba le mmogo nageng ya Galilea, Jesu a re go bona: “Morwamotho o kgauswi le go gafelwa diatleng tša batho


Matheu 17:24
Ge Jesu le barutiwa ba gagwe ba fihla Kapernaume, batšhediši ba motšhelo wa Tempele ba tla go Petrose ba mmotšiša ba re: “Afa moruti wa lena o tšhela motšhelo wa Tempele?”


Matheu 17:25
Petrose a ba fetola a re: “Ee, o a o tšhela.” Ge a tsena ka ngwakong, Jesu a bolela pele Petrose a ka bolela a re: “Simone, na taba ye wena o e bona bjang? Na magoši a lefase a tšhediša bafe metšhelo le makgetho – badudi ba naga, goba bafaladi?”


Matheu 17:26
Petrose a mo fetola a re: “A tšhediša bafaladi.” Jesu a re go yena: “Gona seo se šupa gore badudi ba naga ga ba swanela go tšhela motšhelo.


Matheu 18:1
Ka moragonyana barutiwa ba tla go Jesu, ba mmotšiša ba re: “Na yo mogolo mmušong wa Modimo ke ofe?”


Matheu 18:2
Ke mo Jesu a biditšego ngwana, a mo emiša gare ga bona


Matheu 18:21
Ke mo Petrose a tlilego go Jesu, a mmotšiša a re: “Morena, na ge ngwanešo a ka no fela a mphošetša, ke mo lebalele gakae? Ke mo lebalele gašupa?”


Matheu 18:22
Jesu a mo fetola a re: “Nna ga ke re gašupa, eupša ke re ga masome a a šupago a balwa gašupa.


Matheu 19:1
E rile ge Jesu a feditše go bolela ditaba tšeo, a tloga Galilea a ya nageng ya Judea ka mošola wa noka ya Jordane.


Matheu 19:4
Jesu a ba fetola a re: “Na ga se la bala gore mathomong Mmopi ‘o bopile batho e le monna le mosadi,’ bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela?


Matheu 19:8
Jesu a ba fetola a re: “Moshe o le dumeletše go hlala basadi ba lena ka baka la bothata bja dipelo tša lena; eupša mathomong go be go se bjalo.


Matheu 19:11
Jesu a ba fetola a re: “Taba ye ga e kgonwe ke mang le mang, eupša e kgonwa ke bao Modimo a ba kgontšhitšego yona.


Matheu 19:13
Batho ba bangwe ba tliša bana go Jesu gore a ba bee diatla a ba rapelele, eupša barutiwa ba gagwe ba kgalema batho bao.


Matheu 19:14
Jesu a re: “Lesang bana bao ba tle go nna, le se ke la ba thibela, gobane mmušo wa Modimo ke wa ba babjalo.”


Matheu 19:16
Monna yo mongwe a tla go Jesu, a mmotšiša a re: “Moruti, ke eng sa go loka se nka se dirago gore ke tle ke be le bophelo bjo bo sa felego?”


Matheu 19:17
Jesu a mo fetola a re: “O reng o mpotšiša ka sa go loka? Wa go loka ke o tee fela. Ge o nyaka go tlo ba le bophelo bjo bo sa felego, o phethe melao ya Modimo.”


Matheu 19:18
Monna yoo a mmotšiša a re: “Melao ya gona ke efe?” Jesu a mo fetola a re: “O se ke wa bolaya; o se ke wa otswa; o se ke wa utswa; o se ke wa bolela bohlatse bja maaka;


Matheu 19:21
Jesu a re go yena: “Ge o nyaka go ba moloki yo a feletšego, sepela o yo rekiša tšohle tše o nago le tšona. O tšee tšhelete ya gona o e fe badiidi, mme o tla ba le lehumo legodimong. Ke moka o tle o ntatele.”


Matheu 19:23
Ke mo Jesu a itšego go barutiwa ba gagwe: “Ruri, ke le botša gore mohumi o tla tsena legodimong ka bothata.


Matheu 19:26
Jesu a ba lebelela, a ba fetola a re: “Mo go batho taba ye ga e kgonege, eupša go Modimo tšohle di a kgonega.”


Matheu 19:28
Jesu a re go bona: “Ruri, ke le botša gore mohla lefase le mpshafatšwago, ge Morwamotho a dutše setulong sa bogoši sa letago la gagwe, lena balatedi ba ka ba lesome le metšo ye mebedi le tla dula ditulong tša bogoši, la buša ba dikgoro tše lesome le metšo ye mebedi tša Israele.


Matheu 20:16
Jesu a feleletša ka go re: “Seo se šupa gore ba mafelelo e tla ba ba mathomo, gomme ba mathomo ya ba ba mafelelo.”


Matheu 20:17
Ge ba le leetong la go ya Jerusalema, Jesu a biletša barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi ka thoko, gomme a bolela le bona ba ntše ba swere tsela a re:


Matheu 20:20
Ya ba mosadi wa Sebediose o batamela Jesu a na le barwa ba gagwe, a khunama pele ga gagwe a na le se a nyakago go mo kgopela sona.


Matheu 20:21
Jesu a mmotšiša a re: “O nyakang?” Yena a mo fetola a re: “Nke o nkholofetše gore barwa ba ba ka ba babedi ba tla dula kgauswi le wena mohla o le Kgoši, mongwe ka letsogong la go ja, mongwe ka go la nngele.”


Matheu 20:22
Jesu a botša barwa bao a re: “Ga le tsebe se le se kgopelago. Kgane le ka kgona go meletša ditlaišo tša go swana le tše ke yogo tlaišwa ka tšona kgauswinyana?” Ba mo fetola ba re: “Ee, re ka kgona.”


Matheu 20:23
Jesu a re go bona: “Go tlaišwa bjalo ka nna gona le tla tlaišwa, eupša ge e le go dula ka letsogong la ka la go ja le ka go la nngele ga se taba ye e laolwago ke nna; go lebane bao ba go lokišeditšwego ke Tate.”


Matheu 20:25
Ka gona Jesu a ba bitša ka moka, a re go bona: “Le a tseba gore babuši ba ditšhaba tša lefase ba a di gatelela, baetapele ba tšona sa bona ke go di buša ka sehlogo.


Matheu 20:29
Ge Jesu le barutiwa ba gagwe ba tloga Jeriko lešaba le legolo le ile la mo latela.


Matheu 20:30
Banna ba babedi ba difofu ba ba bego ba dutše ka thoko ga tsela ba kwa gore Jesu o a feta. Ka gona ba goa ba re: “Morena, Morwa wa Dafida, re šokele!”


Matheu 20:32
Jesu a ema, a ba bitša. A ba botšiša a re: “Le nyaka gore ke le direle eng?”


Matheu 20:34
Jesu a ba kwela bohloko, a ba kgwatha mahlo; ba napa ba boela ba bona, gomme ba mo latela.


Matheu 21:1
E rile ge Jesu le barutiwa ba gagwe ba batamela Jerusalema, ba fihlile Betfage, Thabeng ya Mehlware, Jesu a roma barutiwa ba gagwe ba babedi,


Matheu 21:6
Ka gona barutiwa bale ba ya, ba dira se Jesu a ba boditšego sona.


Matheu 21:7
Ba tliša pokolo yela le pokolwana ya yona; ba bea diaparo tša bona godimo ga tšona, mme Jesu a namela.


Matheu 21:9
Lešaba le le bego le etile Jesu pele le le le bego le mo šetše morago la goa la re: “A go tumišwe Morwa wa Dafida! A go retwe yo a tlago a romilwe ke Morena! A go retwe Yogodimodimo magodimong!”


Matheu 21:10
Ge Jesu a tsena Jerusalema motse ka moka wa biloga. Batho ba botšišana ba re: “Ke mang yola?”


Matheu 21:11
Lešaba la ba fetola la re: “Ke moprofeta Jesu wa Nasaretha kua Galilea.”


Matheu 21:12
Jesu a ya Tempeleng mme a raka bohle ba ba rekago le ba ba rekišago ka moo. A menola ditafola tša ba ba rekanyago ditšhelete, le ditulo tša ba ba rekišago maeba,


Matheu 21:16
Ka gona ba botšiša Jesu ba re: “Na o kwa gore ba reng?” Yena a ba fetola a re: “Ee, ke a ba kwa. Kgane ga se la ka la bala mo Mangwalo a Makgethwa a rego: ‘O ithetišitše bana le masea’?”


Matheu 21:18
Ge Jesu a boela motseng mosong wa le le latelago, a kwa a swerwe ke tlala.


Matheu 21:21
Jesu a ba fetola a re: “Ruri, ke le botša gore ge le dumela ka dipelo tša lena ka moka, le tla kgona go dira se ke se dirilego mogo wo. E sego sona fela, eupša le go botša thaba ye la re: ‘Tloga fa o yo itahlela ka lewatleng,’ gomme go tla ba bjalo.


Matheu 21:23
Jesu a boela Tempeleng. Ya re ge a ruta batho, baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba ba tla go yena ba mmotšiša ba re: “O romilwe ke mang go dira dilo tše? Gona ke mang yo a go boditšego gore o di dire?”


Matheu 21:24
Jesu a ba fetola a re: “Le nna ke tla le botšiša taba e tee, gomme ge le ka mphetola ke tla le botša gore ke romilwe ke mang go dira dilo tše.


Matheu 21:27
Ka gona ba fetola Jesu ba re: “Ga re tsebe.” Gomme yena a re go bona: “Gona le nna nka se le botše gore ke romilwe ke mang go dira dilo tše.”


Matheu 21:31
Ke mang go ba babedi bao yo a dirilego se tatagwe a bego a mo kgopetše sona?” Ba mo fetola ba re: “Ke yo mogolo.” Ka gona Jesu a re go bona: “Ruri, ke le botša gore balekgetho le digwebakathobalo ba tla le tsenela pele legodimong,


Matheu 21:33
Jesu a re go bona: “Ekwang se sengwe seswantšho: Go kile gwa ba le monglapa yo mongwe yo a bego a bjetše merara. A e ageletša ka legora, a epa molete moo wa go pitlela diterebe ka maoto, a aga le tora ya tlhapetšo, a hirišetša balemi merara, ke moka a tšea leeto.


Matheu 21:42
Jesu a ba botšiša a re: “Na ga se la ka la bala ka Mangwalong a Makgethwa mo go thwego: “ ‘Leswika le baagi ba le nyaditšego e bile lona la sekhutlo. Se ke se se dirilwego ke Morena, se a re tlaba ge re se bona’?


Matheu 21:45
Ge baprista ba bagolo le Bafarisei ba ekwa diswantšho tša Jesu, ba lemoga gore o ra bona.


Matheu 21:46
Ka gona ba rata go mo swara, eupša ba boifa lešaba leo le bego le tšea gore Jesu ke moprofeta.


Matheu 22:1
Jesu a buša a ruta batho ka diswantšho a re:


Matheu 22:14
Jesu a feleletša ka go re: “Ba ba laleditšwego ke ba bantši, eupša ba ba kgethilwego ga ba nene.”


Matheu 22:15
Ke moka Bafarisei ba yo lakana go rea Jesu ka potšišo.


Matheu 22:18
Fela Jesu o be a lemogile bokgopo bja bona, ka gona a re go bona: “Baikaketši tenang! Le ntheelang?


Matheu 22:21
Ba mo fetola ba re: “Ke tša Kesare.” Ke moka Jesu a re go bona: “Gona ntšhetšang Kesare tše e lego tša Kesare, le Modimo le mo ntšhetše tše e lego tša Modimo.”


Matheu 22:23
Ka lona letšatši leo Basadusei ba bangwe ba tla go Jesu. Gape ke bona ba ba rego bahu ba ka se tsoge.


Matheu 22:29
Jesu a ba fetola a re: “Le a phoša! Ke ka baka la gore le sa tsebe Mangwalo a Makgethwa le maatla a Modimo.


Matheu 22:34
Ge Bafarisei ba ekwa gore Jesu o ile a thiba Basadusei melomo, ba kgobokana,


Matheu 22:37
Jesu a mo fetola a re: “Ke wa go re: ‘O rate Morena Modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka.’


Matheu 22:41
Ge Bafarisei ba sa kgobokane, Jesu a ba botšiša a re:


Matheu 22:43
Jesu a ba botšiša a re: “Bjale ke ka baka lang Moya wa Modimo o ile wa tutuetša Dafida gore a mmitše ‘Morena’? Gobane Dafida o rile:


Matheu 23:1
Jesu a botša lešaba le barutiwa ba gagwe a re:


Matheu 24:1
Ge Jesu a tloga Tempeleng barutiwa ba gagwe ba ile ba tla go yena go mo šupetša meago ya Tempele.


Matheu 24:2
Jesu a re go bona: “Ga ke re meago ye ka moka le a e bona? Ruri, ke le botša gore ga go leswika le le tlago šala le hlatlagane le le lengwe mme la se kgerešwe.”


Matheu 24:3
E rile ge Jesu a dutše Thabeng ya Mehlware, barutiwa ba gagwe ba tla ba mmotšiša thopeng ba re: “Re botše gore dilo tšeo ka moka di tla direga neng, le gore re tla bona ka eng ge o boa, le gore ke mafelelo a lefase.”


Matheu 24:4
Jesu a ba fetola a re: “Le itlhokomele gore le se forwe ke motho.


Matheu 25:13
Gomme Jesu a feleletša ka go re: “Ka gona le dule le itokišitše, ka gobane ga le tsebe letšatši le nako ya go tla ga Morwamotho.”


Matheu 26:1
E rile ge Jesu a feditše go anega ditaba tšeo ka moka a re go barutiwa ba gagwe:


Matheu 26:4
gomme ba lakana go swara Jesu ka bohwirihwiri gore ba tle ba mmolaye.


Matheu 26:6
Jesu o be a le motseng wa Bethania, ka ga Simone, monna yo a bego a kile a swarwa ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša.


Matheu 26:7
Ya re Jesu a sa ja, mosadi yo mongwe a tla go yena a swere sedibelo sa leswika le le bitšwago alapastere se swere senkgabose sa theko ye kgolo, gomme a se tšhela Jesu hlogong.


Matheu 26:10
Jesu, ka go tseba se ba se bolelago, a re go bona: “Le tshwenyetšang mosadi yo? Gape o nthakgile.


Matheu 26:14
Ke moka yo mongwe wa barutiwa ba Jesu ba lesome le metšo ye mebedi, yo leina la gagwe e bego e le Judase Iskariote, a ya go baprista ba bagolo,


Matheu 26:15
a ba botšiša a re: “Le tla mphang ge nka le gafela Jesu?” Bona ba mo fa dipapetlana tše masome a mararo tša silibera.


Matheu 26:16
Go tloga yona nakong yeo Judase a thoma go nyaka nako ye e lebanego ya go gafela Jesu diatleng tša bona.


Matheu 26:17
Ka letšatši la pele la Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo, barutiwa ba Jesu ba tla go yena ba mmotšiša ba re: “O nyaka gore re yo go lokišetša dijo tša Paseka kae?”


Matheu 26:18
Jesu a ba fetola a re: “Eyang go monna yo mongwe kua motseng, gomme le fihle le mmotše le re: ‘Moruti o re: Nako ya ka e batametše. Nna le barutiwa ba ka re tlilo ja Paseka ka ga gago.’ ”


Matheu 26:19
Barutiwa bale ba dira ka mo Jesu a ba laetšego ka gona, ba lokiša dijo tša Paseka.


Matheu 26:20
Ya re mantšiboa Jesu le barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi ba dula fase gore ba je.


Matheu 26:21
Ge ba eja, Jesu a re: “Ruri, ke le botša gore yo mongwe wa lena o tla nkeka.”


Matheu 26:23
Jesu a ba fetola a re: “Yo a šebago le nna ka thiswaneng ke yena a tlago nkeka.


Matheu 26:25
Judase, yena yo a bego a tlilo mo eka, a re: “Kgane o ra nna, Moruti?” Jesu a mo fetola a re: “Go bjalo.”


Matheu 26:26
Ya re ge ba eja, Jesu a tšea senkgwa, a tumiša Modimo, a mo leboga, a se ngwathaganya, a se fa barutiwa ba gagwe a re: “Tšeang le jeng, se ke mmele wa ka.”


Matheu 26:31
Ya ba Jesu o re go bona: “Ka moka ga lena bošegong bjo le tla ntšhabela, ka gobane Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ke tla bolaya modiši, gomme dinku tša gagwe tša šwalalana.’


Matheu 26:34
Jesu a re go yena: “Ruri, ke go botša gore gona bošegong bjo, pele mokoko o lla, o tla be o ntatotše gararo.”


Matheu 26:36
Ka morago Jesu a ya le barutiwa ba gagwe lefelong le lengwe le le bitšwago Getsemane, gomme a re go bona: “Dulang mo ge ke sa ya go rapela mola.”


Matheu 26:47
E rile ge Jesu a sa bolela gwa fihla Judase, e lego yo mongwe wa barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi. O be a na le lekoko le legolo le le itlhamilego ka ditšhoša le melamo, le romilwe ke baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba.


Matheu 26:49
Judase a ya go Jesu ntle le go dikadika, a mo lotšha a re: “Thobela, Moruti!” Gomme a mo atla.


Matheu 26:50
Jesu a mo araba a re: “Mogwera, dira se o se tletšego mo!” Ke moo lekoko le batametšego Jesu la mo swara la mo tiiša.


Matheu 26:51
Yo mongwe wa bao ba bego ba na le Jesu a hwanyolla tšhoša ya gagwe, a rema mohlanka wa Moprista yo Mogologolo a mo kgaola tsebe.


Matheu 26:52
Jesu a re go yena: “Bušetša tšhoša ya gago madulong a yona. Bohle ba ba lwago ka tšhoša ba tla bolawa ka tšhoša.


Matheu 26:55
Ya ba yona nako yeo Jesu a botšišago lekoko leo a re: “Le reng le tlile ka ditšhoša le melamo go ntshwara mo nkego ke nna mohlakodi? Tšatši le lengwe le le lengwe ke be ke dula le batho ke ba ruta ka Tempeleng, gomme le sa ntshware.


Matheu 26:57
Bale ba go swara Jesu ba mo iša ga Khayafase, Moprista yo Mogologolo, moo go bego go kgobokane boramangwalo le bagolo ba setšhaba.


Matheu 26:58
Petrose a ba latela a le kgojana, go ba go yo fihla ka lapeng ga Moprista yo Mogologolo. A tsena ka lapeng gomme a dula fase le baleti gore a bone gore go tla feletša kae ka Jesu.


Matheu 26:59
Baprista ba bagolo le Kgorokgolo ka moka ba leka go phara Jesu ka bohlatse bja maaka gore ba tle ba mmolaye,


Matheu 26:62
Moprista yo Mogologolo a emelela a re go Jesu: “Na ga o iphetolele? O reng ka se ba go beago molato ka sona?”


Matheu 26:63
Eupša Jesu a no ikhomolela. Moprista yo Mogologolo a mmotšiša gape a re: “Ke go eniša ka Modimo yo a phelago gore o re botše ge eba o Mesia, Morwa wa Modimo.”


Matheu 26:64
Jesu a mo fetola a re: “O a bolela. Eupša ke le botša gore go tloga bjale le tla bona Morwamotho a dutše ka letsogong la go ja la Ramaatlaohle a etla ka maru!”


Matheu 26:69
Petrose o be a dutše ka lapeng. Modiredi yo mongwe wa mosetsana a tla go yena a re: “Le wena o be o na le Jesu wa Galilea.”


Matheu 26:71
Ya re ge a eya seferong sa lapa, yo mongwe modiredi wa mosetsana a mmona gomme a botša ba ba bego ba le moo a re: “Monna yo le yena o be a na le Jesu wa Nasaretha.”


Matheu 26:75
Ya ba Petrose o elelwa sela Jesu a mmoditšego sona mola a re: “Pele ga ge mokoko o lla, o tla be o ntatotše gararo.” A napa a tšwela ka ntle a lla gabohloko.


Matheu 27:1
Ya re ge go esa baprista ba bagolo ka moka le bagolo ba setšhaba ba lakana Jesu gore ba mmolaye.


Matheu 27:3
Judase yola wa go mo eka, ge a ekwa gore Jesu o ahloletšwe lehu, a itshola mme a bušetša dipapetlana tšela tše masome a mararo tša silibera go baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba a re:


Matheu 27:11
Jesu a ema pele ga mmušiši, gomme yena a mmotšiša a re: “Na ke wena kgoši ya Bajuda?” Jesu a mo fetola a re: “O a bolela.”


Matheu 27:14
Eupša Jesu a se ke a fetola selo, mo mmušiši a ilego a ba a makala kudu.


Matheu 27:16
Ka nako yeo go be go na le mogolegwa yo mongwe wa go tsebega ka bosenyi yo leina la gagwe e bego e le Jesu Barabase.


Matheu 27:17
Bjale ge lešaba le kgobokane, Pilato a le botšiša a re: “A le nyaka gore ke le lokollele ofe: Jesu Barabase, goba Jesu yo a bitšwago Kriste?”


Matheu 27:18
Gape o be a realo ka gobane a tseba gore ba gafetše Jesu go yena ka baka la mona.


Matheu 27:20
Baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba ba hlohleletša lešaba gore le kgopele Pilato gore a ba lokollele Barabase mme a bolaye Jesu.


Matheu 27:22
Pilato a ba botšiša a re: “Bjale ke direng ka Jesu yo a bitšwago Kriste?” Ka moka ga bona ba re: “A a bapolwe sefapanong!”


Matheu 27:26
Ke moo Pilato a ba lokolletšego Barabase; gomme ge Jesu a seno itiwa ka tshelane ka taelo ya gagwe, a mo gafela go bapolwa sefapanong.


Matheu 27:27
Bahlabani ba Pilato ba iša Jesu ka ntlong ya mmušiši gomme sekgao ka moka sa bahlabani sa mmokanela.


Matheu 27:32
Ya re ge ba etšwa ba gahlana le monna yo mongwe wa Sirene yo leina la gagwe e bego e le Simone, ba mo gapeletša go rwalela Jesu sefapano.


Matheu 27:34
Fao ba neela Jesu beine ye e hlakantšwego le selo sa go galaka; eupša ya re ge a e kwele, a gana go e nwa.


Matheu 27:37
Ka godimo ga hlogo ya gagwe gwa ngwalwa molato wo a pharilwego ka wona wa go re: “Yo ke Jesu, Kgoši ya Bajuda.”


Matheu 27:39
Batho ba ba bego ba feta ka tsela ba be ba šišinya dihlogo, ba nyefola Jesu ba re:


Matheu 27:46
Ya re ka nako ye e ka bago ya boraro mathapama, Jesu a goelela kudu a re: “Eli, Eli, lama sabagtani?” Ke go re: “Modimo wa ka, Modimo wa ka, o ntlogeletšeng?”


Matheu 27:50
Jesu a buša a goelela kudu, ya ba o a ikhwela.


Matheu 27:53
Ba tšwa mabitleng, gomme ya re ge Jesu a tsogile bahung, ba ya Motseng wo Mokgethwa, ba bonwa ke batho ba bantši.


Matheu 27:54
Molaodi wa bahlabani gotee le bahlabani bale ba go leta Jesu, ge ba bona lefase le šikinyega le tše dingwe tše di diregilego, ba tšhoga kudu ba re: “Ka nnete motho yo e be e le Morwa wa Modimo!”


Matheu 27:55
Go be go na le basadi ba bantši moo, ba lebeletše ba le kgojana, e le ba ba bego ba latela Jesu mme ba mo hlokomela go tloga mola a etšwa Galilea.


Matheu 27:57
E rile mantšiboa gwa tla monna yo mongwe wa mohumi wa go tšwa Arimathea. Leina la gagwe e be e le Josefa, le yena e le morutiwa wa Jesu.


Matheu 27:58
A ya go Pilato, a fihla a mo kgopela setopo sa Jesu. Pilato a laela gore a se fiwe.


Matheu 28:5
Morongwa a re go basadi bale: “Le se ke la boifa; ke a tseba gore le nyaka Jesu yo a bego a bapotšwe sefapanong.


Matheu 28:9
Gateetee Jesu a gahlana le bona a re: “Dumelang!” Bona ba mmatamela, ba mo swara maoto, ba mo khunamela.


Matheu 28:16
Barutiwa bale ba lesome le o tee ba ya Galilea, thabeng yela Jesu a bego a ba laetše gore ba ye go yona.


Matheu 28:18
Jesu a ba batamela, a re go bona: “Ke filwe maatla ohle legodimong le lefaseng.


Mark 1:1
Taba ye Botse ya Jesu Kriste, Morwa wa Modimo, e thoma ka mokgwa wo:


Mark 1:9
Ka tšona nako tšeo Jesu a tla a etšwa Nasaretha, nageng ya Galilea, gomme a kolobetšwa ke Johanese ka nokeng ya Jordane.


Mark 1:10
Ge Jesu a seno tšwa ka meetseng, a bona leratadima le gagoga gomme Moya wa Modimo o theogela godimo ga gagwe o le bjalo ka leeba.


Mark 1:12
Ke moka Moya wa akgofa wa iša Jesu lešokeng,


Mark 1:14
Ge Johanese a seno lahlelwa ka kgolegong, Jesu a ya Galilea gomme a begela batho Taba ye Botse ya Modimo.


Mark 1:16
Ya re ge Jesu a sepela lebopong la letsha la Galilea, a bona barei ba dihlapi ba babedi, Simone le Andrease, ngwanabo, ba rea dihlapi ka malokwa ka letsheng.


Mark 1:17
Jesu a re go bona: “Ntateleng, gomme ke tla le dira barei ba batho.”


Mark 1:20
Ge Jesu a ba bona, a ba bitša; ba tlogela tatagobona Sebediose le bathwalwa ka leselawatleng, gomme ba latela Jesu.


Mark 1:21
Jesu le barutiwa ba gagwe ba fihla motseng wa Kapernaume, gomme ka letšatši la Sabatha Jesu a tsena ka sinagogeng, a thoma go ruta batho.


Mark 1:24
a re: “O nyakang mo go rena, wena Jesu wa Nasaretha? A o tlile go re fediša? Nna ke a go tseba – o Mokgethwa wa Modimo!”


Mark 1:25
Jesu a laela moya woo wo mobe a re: “Homola, o tšwe go motho yo!”


Mark 1:28
Setumo sa Jesu sa akgofa sa phatlalala gohle le naga ya Galilea.


Mark 1:29
Ge Jesu le barutiwa ba gagwe ba tloga ka sinagogeng, ba ile ba ya ga gaboSimone le Andrease ba na le Jakobose le Johanese.


Mark 1:30
Mmatswale wa Simone o be a robetše a swerwe ke letadi; Jesu a botšwa ka ga yena.


Mark 1:38
Jesu a ba fetola a re: “A re yeng mo gongwe metsaneng ye e lego fa kgauswi, gore le gona ke yo ruta batho, gobane ke sona se ke se tletšego.”


Mark 1:40
Monna yo mongwe yo a bego a swerwe ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša a tla go Jesu, a khunama pele ga gagwe a re: “Morena, etse ge o rata o ka mphodiša ka hlweka!”


Mark 1:41
Jesu a mo šokela, a otlolla letsogo a mo kgwatha a re: “Ke a rata; hlweka!”


Mark 1:43
Jesu a mo fa tsela le semeetseng ge a seno mo laya tsebegokwa


Mark 1:45
Eupša monna yola ge a tloga a tšama a gaša taba yeo mo gohle. A e phatlalatša mo Jesu a bego a bile a palelwa le ke go tsena metseng a bonwa, a dula ntle mašokeng, gomme batho ba etla go yena ba etšwa thoko tšohle.


Mark 2:1
Ge go fetile matšatši a se makae Jesu a boela motseng wa Kapernaume, gomme gwa tsebega gore o mo gae.


Mark 2:2
Batho ba kgobokana ka bontši mo go ilego gwa hlokega sebaka, le gona pele ga mojako. Jesu a ba begela molaetša wa Modimo.


Mark 2:3
Gwa fihla banna ba bane ba rwadišane motho wa go repha ditho, ba mo tliša go Jesu.


Mark 2:4
E rile ge ba šitwa ke go batamela Jesu ka baka la bontši bja batho, ba phula lešoba tlhakeng go lebana le mo Jesu a bego a le gona. Ge ba seno phula lešoba ba fološetša leako leo morephaditho a bego a robaditšwe go lona ka lona.


Mark 2:5
Ge Jesu a bona ka moo ba dumelago go yena ka gona, a botša morephaditho a re: “Ngwanaka, o lebaletšwe dibe tša gago.”


Mark 2:8
Jesu a lemoga ka pela se ba se naganago, ka gona a re go bona: “Le reng le nagana ka mokgwa wo?


Mark 2:13
Jesu a buša a boela kua letsheng la Galilea; lešaba le legolo la tla go yena, mme a ba ruta.


Mark 2:15
Ya re ge Jesu a le dijong ka ngwakong wa Lefi, balekgetho ba bantši le badiradibe ba bangwe ba tla ba ja le yena gotee le barutiwa ba gagwe, ka ge ba be ba dula ba mo šala morago ka bontši.


Mark 2:16
Ge boramangwalo ba bangwe ba e bego e le Bafarisei ba bona Jesu a eja le badiradibe le balekgetho, ba botšiša barutiwa ba gagwe ba re: “O reng a eja le batho ba mohuta wo?”


Mark 2:17
Jesu a ba kwa gomme a ba fetola a re: “Ngaka ga e nyakwe ke ba ba phedilego gabotse, e nyakwa ke ba ba babjago. Ga se ka tlela go botša baloki gore ba sokologe, ke tletše go botša badiradibe.”


Mark 2:18
Barutiwa ba Johanese Mokolobetši le ba Bafarisei ba kile ba re ba ikona dijo gwa tla batho ba bangwe go Jesu, ba mmotšiša ba re: “Barutiwa ba Johanese le ba Bafarisei ba reng ba ikona dijo, mola barutiwa ba gago bona ba sa ikone?”


Mark 2:19
Jesu a ba fetola a re: “Kgane bagwera ba monyadi ba ka ikona dijo monyadi a sa na le bona? Ge monyadi a sa na le bona ba ka se ikone.


Mark 2:23
E kile ya re ge Jesu a putla ka mašemong a korong ka letšatši la Sabatha, barutiwa ba gagwe ba tšama ba ekga diako.


Mark 2:24
Bafarisei ba botšiša Jesu ba re: “Barutiwa ba gago ba reng ba dira se se sego sa dumelelwa ka letšatši la Sabatha?”


Mark 2:25
Jesu a ba fetola a re: “Na ga se la ka la bala se Dafida a kilego a se dira mola a hloka sa go ja, mola yena le banna ba ba bego ba na le yena ba swerwe ke tlala –


Mark 2:27
Jesu a fetša ka go re: “Letšatši la Sabatha le diretšwe motho, ga se motho yo a diretšwego letšatši la Sabatha.


Mark 3:1
Jesu a buša a tsena ka sinagogeng, ka moo go bego go na le monna wa go repha letsogo.


Mark 3:2
Go be go na le batho ba ba bego ba beile Jesu leihlo gore ba bone ge a ka mo fodiša ka letšatši la Sabatha, gore ba tle ba mmee molato.


Mark 3:3
Jesu a re go monna yoo wa go repha letsogo: “Etla o eme mono pele.”


Mark 3:5
Jesu a ba gadima a befetšwe, a bile a nyamišitšwe ke go ba le melala ye methata ga bona. A botša monna yola a re: “Otlolla letsogo la gago!” A le otlolla, gomme la fola.


Mark 3:6
Bafarisei ba napa ba tšwa ka sinagogeng, ba lakana le ba sehlopha sa Heroda gore ba tle ba bolaye Jesu.


Mark 3:7
Jesu a tloga le barutiwa ba gagwe a ya letsheng la Galilea, mme batho ba bantši ba mo latela ba etšwa Galilea le Judea


Mark 3:9
Lešaba la batho e be e le le legolo moo Jesu a ilego a ba a laela barutiwa ba gagwe gore ba dule ba mo lokišeditše leselawatle gore lešaba leo le se ke la mo pitlaganya.


Mark 3:12
Jesu a ba kgala kudu gore ba se mo tsebagatše.


Mark 3:13
Jesu a rotogela thabeng, a bitša ba a ikgethetšego bona, mme ba tla go yena.


Mark 3:17
le Jakobose, morwa wa Sebediose, le Johanese, ngwanabo, bao Jesu a ba reilego leina la Boanergese, ke go re “Boramodumo”,


Mark 3:20
Jesu a boela gae, mme lešaba le legolo la tla la kgobokana gape mo yena le barutiwa ba gagwe ba ilego ba ba ba se hwetše nako ya go ja.


Mark 3:23
Jesu a ba bitša, a bolela le bona ka diswantšho a re: “Na kgane Sathane a ka kgona go leleka Sathane?


Mark 3:30
Jesu a realo ka ge batho ba be ba re o na le moya wo mobe.


Mark 3:31
MmagoJesu le banababo ba fihla. Ba ema ka ntle, mme ba roma motho go yo ba biletša yena.


Mark 3:33
Jesu a ba fetola a re: “Mma le bomorwarre ke bomang?”


Mark 4:1
Jesu a thoma go ruta batho gape a le lebopong la letsha la Galilea. A kgobokanelwa ke lešaba le legolo kudu mo a ilego a ba a namela leselawatle, a dula ka go lona le le ka letsheng, lešaba lona le eme lebopong.


Mark 4:9
Jesu a fetša ka go re: “Yo a nago le tsebe a a kwe!”


Mark 4:11
Jesu a ba fetola a re: “Lena le utolletšwe sephiri sa mmušo wa Modimo, eupša ba bangwe ba rutwa dilo tšohle tša wona ka diswantšho,


Mark 4:13
Jesu a re go bona: “Ge le sa kwešiše seswantšho se, tše dingwe ka moka tšona le tla di kwešiša bjang?


Mark 4:21
Jesu a re go bona: “Kgane lebone le re go thumašwa le khurumelwe ka seroto goba le bewe ka fase ga malao, ga ke re le bewa sehlomong sa lona?


Mark 4:26
Jesu a tšwela pele a re: “Mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka motho yo a gašago peu ka tšhemong ya gagwe.


Mark 4:30
Jesu a re: “Na mmušo wa Modimo re ka o swantšha ka eng? Re ka o bapiša le eng?


Mark 4:33
Jesu a ba begela molaetša wa Modimo ka diswantšho tše dintši tše dibjalo, go ya ka mo ba bego ba kgona go kwešiša ka gona.


Mark 4:35
Mantšiboa a letšatši leo Jesu a re go barutiwa ba gagwe: “A re seleleng ka mošola.”


Mark 4:36
Ba laelana le lešaba, ba tloga le Jesu ka leselawatle le a bego a le nametše, maselawatle a mangwe a mo felegetša.


Mark 4:39
Jesu a emelela, a kgalema ledimo, mme a re go letsha: “Homola, o re tuu!” Ledimo la napa la homola, gwa re tuu!


Mark 4:40
Jesu a botšiša barutiwa ba gagwe a re: “Le reng le tšhogile ka tsela ye? Le reng le hloka tumelo?”


Mark 5:1
Jesu le barutiwa ba gagwe ba fihla ka mošola wa letsha la Galilea, nageng ya Bagerasa.


Mark 5:2
Ge Jesu a seno tšwa ka leselawatleng, a gahlana le monna yo mongwe yo a nago le moya wo mobe a etšwa mabitleng,


Mark 5:6
E rile ge a bona Jesu a sa le kgojana, a mo kitimela, a fihla a mo khunamela,


Mark 5:7
a goeletša kudu a re: “Na o nyakang mo go nna, wena Jesu, Morwa wa Modimo Yogodimodimo? Ka Modimo ke a go rapela, o se ke wa ntlhokofatša.”


Mark 5:8
O ile a realo ka baka la ge Jesu a be a rile: “Etšwa go motho yo, wena moya wo mobe!”


Mark 5:9
Jesu a mmotšiša a re: “Ke wena mang?” Yena a mo fetola a re: “Ke nna ‘Lekoko’, ka gobane re ba bantši!”


Mark 5:10
Gomme a rapela Jesu gagolo gore a se ke a raka meoya yeo ye mebe nageng yeo.


Mark 5:12
Meoya yeo ye mebe ya kgopela Jesu ya re: “Re dumelele go ya mola dikolobeng tšela gore re di tsene.”


Mark 5:13
Jesu a e dumelela, gomme ya tšwa go monna yola ya yo tsena dikolobe tšela. Gomme mohlape ka moka wa dikolobe tše e ka bago tše dikete tše pedi wa thetheoga motheogeng wa wela ka letsheng wa betwa.


Mark 5:15
Ge ba fihla go Jesu ba bona motho yola a bego a tsenwe ke bademone. O be a dutše, a apere, le tlhaologanyo ya gagwe e boetše sekeng, mme ba boifa.


Mark 5:17
Ba kgopela Jesu gore a tšwe ka nageng ya bona.


Mark 5:18
E rile ge Jesu a tsena ka leselawatleng, monna yola a bego a tsenwe ke bademone a mo kgopela gore a sepele le yena.


Mark 5:19
Jesu a se ke a mo dumelela, fela a mo laela a re: “Boela gae go ba geno, o ba botše tše dikgolo tše Morena a go diretšego tšona tše, le ka mo a go šoketšego ka gona.”


Mark 5:20
Monna yola a napa a tloga a ya seleteng sa Metse ye Lesome, a thoma go bega tše Jesu a mo diretšego tšona, gomme batho ka moka ba tlabega.


Mark 5:21
E rile ge Jesu a seletše gape ka mošola wa letsha ka leselawatle, lešaba le legolo la mo kgobokanela a le lebopong la letsha.


Mark 5:22
Gwa tla le mookamedi yo mongwe wa sinagoge yo leina la gagwe e bego e le Jairose. Yena ge a bona Jesu, a itahlela fase maotong a gagwe,


Mark 5:24
Jesu a ya naye, lešaba le legolo le mo latela ebile le mo pitlaganya.


Mark 5:27
O be a šetše a kwele ka ga Jesu, mme a tla ka morago ga gagwe gare ga lešaba, a kgwatha seaparo sa gagwe,


Mark 5:30
Jesu a kwa le semeetseng gore mo go yena go tšwile maatla, gomme a retologa a le gare ga lešaba, a botšiša a re: “Ke mang yo a kgwathilego diaparo tša ka?”


Mark 5:32
Jesu a ba gadima go bona yo a mo kgwathilego.


Mark 5:34
Jesu a re go yena: “Morwedi wa ka, tumelo ya gago e go fodišitše; sepela gabotse mme e be gona ge o fodile.”


Mark 5:35
Ya re Jesu a sa bolela, gwa fihla baromiwa ba go tšwa ga Jairose, ba re go yena: “Morwedi wa gago ga a sa phela, bjale Moruti o sa mo tshwenyetšang?”


Mark 5:36
Jesu a hlokomologa se ba se bolelago, gomme a re go Jairose: “Se tšhoge, sa gago a e be go dumela.”


Mark 5:38
Ba fihla ga Jairose mo Jesu a ilego a bona batho ba gakanegile, ba lla ba golola gagolo.


Mark 5:43
Gomme Jesu a ba laya tsebegokwa gore ba se di botše motho, a laela le gore mosetsana yoo a fiwe dijo.


Mark 6:1
Jesu a tloga moo a ya motseng wa gabo, mme barutiwa ba gagwe ba mo latela.


Mark 6:6
A tlabja ke go se dumele ga bona. Jesu a šika le metse ya tikologo ya Nasaretha a tšama a ruta batho.


Mark 6:14
Kgoši Heroda a kwa ka ga Jesu, ka gobane mo gohle batho ba be ba bolela ka yena. Ba bangwe ba be ba re: “Ke Johanese Mokolobetši o tsogile bahung, ke ka baka leo a nago le maatla a go dira mehlolo.”


Mark 6:30
Baapostola ba boela go Jesu, ba mo anegela tšohle tše ba di dirilego le tše ba di rutilego batho.


Mark 6:33
Fela batho ba ba bona ge ba tloga, le gona ba bantši ba tseba gore ba ya kae; ka gona ba tloga metseng ka moka ba sepela ka go itlhaganela, mme ba fihla lefelong leo pele ga ge Jesu le barutiwa ba gagwe ba fihla.


Mark 6:34
Jesu ge a etšwa ka leselawatleng a bona lešaba leo le legolo, mme a le šokela gobane le be le le bjalo ka dinku tše di se nago modiša; mme a thoma go ba begela ditaba tše dintši tša mmušo wa Modimo.


Mark 6:37
Jesu a ba fetola a re: “Lena ba feng tša go ja.” Bona ba mmotšiša ba re: “A o ra gore re ye re reke dinkgwa tša dipapetlana tše makgolo a mabedi tša silibera gore re tle re ba fe ba je?”


Mark 6:38
Jesu a ba botšiša a re: “Le na le dinkgwa tše kae? Sepelang le yo lebelela gore le na le tše kae.” Ge ba seno lebelela, ba tla go yena ba re: “Dinkgwa ke tše tlhano, dihlapi ke tše pedi.”


Mark 6:39
Jesu a laela barutiwa ba gagwe gore ba dudiše batho ka moka ka dihlopha bjanyeng bjo botala.


Mark 6:41
Jesu a tšea dinkgwa tšela tše tlhano le dihlapi tšela tše pedi, a lebelela legodimong, a tumiša Modimo, a mo leboga. A ngwathaganya dinkgwa tšela, a di nea barutiwa ba gagwe gore ba di abele batho. Dihlapi tšela tše pedi le tšona a di arolela bohle.


Mark 6:45
Jesu a kgareetša barutiwa ba gagwe gore ba tsene ka leselawatleng ba mo ete pele, ba ye motseng wa Betsaida, ka mošola wa letsha, ge yena a sa botša lešaba gore le boele magae.


Mark 7:1
Bafarisei ba bangwe gammogo le boramangwalo ba ba bego ba etšwa Jerusalema ba tla ba bokanela Jesu.


Mark 7:6
Jesu a ba fetola a re: “Jo, kganthe Jesaya o porofetile gabotse ka lena, baikaketši tenang, mola a ngwala a re: “ ‘Setšhaba se se ntheta ka molomo, mola dipelo tša bona di le kgole le nna.


Mark 7:9
Jesu a tšwela pele a re: “Le kgonetše mathaithai a go phaela molao wa Modimo thoko, le gabile go phetha ditlwaedi tša borakgolokhukhu ba lena.


Mark 7:14
Ka morago Jesu a bitša lešaba gape, a re go lona: “Ka moka ga lena ekwang le kwešišeng!


Mark 7:24
Jesu a tloga moo a ya tikologong ya motse wa Tirose. A fihla a tsena ka lapeng le lengwe mme a se rate gore batho ba tsebe gore o moo, eupša a šitwa go ikuta.


Mark 7:25
Mosadi yo mongwe yo morwetšana wa gagwe a bego a tsenwe ke moya wo mobe a kwa ka ga Jesu, mme a akgofa a tla a itahlela fase maotong a gagwe.


Mark 7:26
E be e le moditšhaba, a belegetšwe seleteng sa Fenikia, nageng ya Siria. A kgopela Jesu gore a leleke modemone morweding wa gagwe.


Mark 7:27
Jesu a mo fetola a re: “A go je bana pele, gobane ga se gwa loka go tšea dijo tša bana wa di lahlela dimpša.”


Mark 7:29
Jesu a mo fetola a re: “Ka ge o nkarabile gabotse, ipoelele gae, gobane modemone o šetše a tšwile morweding wa gago.”


Mark 7:31
Ke moka Jesu a tloga tikologong ya Tirose, a feta ka motseng wa Sidone, a ya letsheng la Galilea, a putla naga ya Metse ye Lesome.


Mark 7:33
Jesu a mo tloša gare ga batho, a ya naye ka thoko, a mo tsenya menwana ka ditsebeng, a tshwela mare menwaneng mme a mo kgwatha leleme.


Mark 7:36
Jesu a ba laela a re ba se ke ba botša motho; fela go ba iletša ga gagwe ya ba gona go ba gakatša gore ba phatlalatše taba yeo.


Mark 8:1
Mehleng ya ge Jesu a le seleteng sela sa Metse ye Lesome lešaba le lengwe le legolo le ile la tla la kgobokana. Ge ba se na se ba ka se jago, Jesu a bitša barutiwa ba gagwe a re go bona:


Mark 8:5
Jesu a ba botšiša a re: “Le na le dinkgwa tše kae?” Bona ba re: “Ke tše di šupago.”


Mark 8:9
Batho ba ba llego e be e ka ba ba dikete tše nne. Ya ba gona Jesu a ba gomišetšago magaeng a bona.


Mark 8:12
Jesu a ehuga a re: “Moloko wo o nyakelang mohlolo? Ruri, ke le botša gore o ka se bontšhwe mohlolo.”


Mark 8:15
Jesu a ba laya a re: “Le itote, le hlokomele komelo ya Bafarisei le ya Heroda.”


Mark 8:17
Jesu, ka go tseba se ba se bolelago, a ba botšiša a re: “Le reng le bolela ka go se be le dinkgwa ga lena? Na ga sešo la kwešiša goba la hlaologanya? Kgane le mašilo?


Mark 8:23
Jesu a mo swara ka seatla, a mo ntšhetša ka ntle ga motse, a mo tshwela ka mare ka mahlong, a mmea diatla, a mmotšiša a re: “A o a bona?”


Mark 8:25
Jesu a buša a mmea diatla, fela bjale ya ba mo mahlong, gomme sefofu ge se lebeledišiša, sa bona se foletše ruri se bona gabotse.


Mark 8:26
Jesu a re a boele gae, a mo laya a re: “O se ke wa boela motseng.”


Mark 8:27
Jesu a tloga le barutiwa ba gagwe, ba ya metsaneng ya kgauswi le Kesarea-Filipi. Mo tseleng a ba botšiša a re: “Na batho ba re ke nna mang?”


Mark 8:30
Jesu a ba laya a re: “Le se ke la botša motho ka nna.”


Mark 8:31
Jesu a thoma go hlalošetša barutiwa ba gagwe gore Morwamotho o swanetše go tlaišwa kudu le go lahlwa ke bagolo ba setšhaba, le baprista ba bagolo, le boramangwalo, le go bolawa, eupša ka tšatši la boraro a tsoga bahung.


Mark 8:33
Jesu a retologa, a lebelela barutiwa ba gagwe, a kgalema Petrose a re: “Tloga ka morago ga ka, Sathane, ka gobane ga o nagane tša Modimo, o nagana tša batho!”


Mark 8:34
Ke moka Jesu a bitša lešaba le barutiwa ba gagwe a re go bona: “Ge motho a rata go ba molatedi wa ka, a ikone, a ikemišetše go tlaišwa bjalo ka nna, mme a ntatele.


Mark 9:1
Jesu a tšwela pele a re: “Ruri, ke le botša gore go na le ba bangwe mo ba ba ka se kego ba hwa ba sešo ba bona Modimo a etla ka letago.”


Mark 9:2
Ka morago ga matšatši a a selelago Jesu a tloga le Petrose le Jakobose le Johanese, a ba iša thabeng ye telele, mme fao ba ba noši; a fetoga sebopego pele ga bona.


Mark 9:4
Barutiwa bao ba bararo ba bona Eliya le Moshe ba bolela le Jesu.


Mark 9:5
Petrose a re go Jesu: “Moruti, ke mo gobotse bjang ge re le fa! A re hlomeng mešaša ye meraro, wo mongwe e be wa gago, mongwe e be wa Moshe, mongwe e be wa Eliya.”


Mark 9:8
Ba lealea eupša ba se bone motho, ba bona fela Jesu a šetše le bona.


Mark 9:9
Ge ba theoga thabeng Jesu a ba laya a re ba se ke ba botša motho tše ba di bonego, go fihlela ge Morwamotho a tsogile bahung.


Mark 9:11
Ba botšiša Jesu ba re: “Ke ka baka lang boramangwalo ba re pele go swanetše go tla Eliya?”


Mark 9:15
Ge lešaba leo le bona Jesu a fihla le sa nagane, la tlabega, mme ba mo kitimela ba yo mo dumediša.


Mark 9:16
Jesu a botšiša barutiwa ba gagwe a re: “Le phegišana le bona ka eng?”


Mark 9:19
Jesu a mo fetola a re: “Aowii, lena moloko wa go hloka tumelo! Ke se le felele pelo go fihlela neng? Ke le kgotlelele go iša kae? Mo tlišeng mo go nna.”


Mark 9:20
Ba mo tliša go Jesu. Ge moya wola wo mobe o bona Jesu, wa akgofa wa akga mošemane, mme a wela fase a pshikologa, a etšwa mapshilo ka molomo.


Mark 9:21
Jesu a botšiša tatagwe a re: “E šetše e le lebaka le lekaakang a le ka mokgwa wo?” Tatagwe a re: “Ke go tloga bobjaneng bja gagwe.


Mark 9:23
Jesu a mo fetola a re: “O re ‘ge o kgona’? Gape tšohle di a kgonega go yo a nago le tumelo.”


Mark 9:25
Jesu ge a bona lešaba le mo phalalela, a kgalema moya wola wo mobe a re: “Wena moya wa semumu wa setholo, ke go laela gore o tšwe go ngwana yo mme o se sa mo tsena!”


Mark 9:27
Jesu a mo swara ka seatla a mo emiša, mme a ema.


Mark 9:28
E rile ge Jesu a tsene ka ngwakong, barutiwa ba gagwe ba mmotšiša ka sephiring ba re: “Ke ka baka lang rena re paletšwe ke go leleka moya wola?”


Mark 9:29
Jesu a ba fetola a re: “Moya wa mohuta wo o ka se lelekwe ka selo, ge e se ka thapelo.”


Mark 9:30
Ge Jesu le barutiwa ba gagwe ba tloga moo ba ile ba ralala le Galilea. O be a sa rate gore go tsebe motho mo a lego gona,


Mark 9:33
Ba fihla motseng wa Kapernaume, mme ya re ge Jesu a le ka gae a ba botšiša a re: “Le be le phegišana ka eng mo tseleng?”


Mark 9:35
Jesu a dula fase, a bitša barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi, mme a re go bona: “Yo a ratago go ba yo mogolo, a itire yo monyenyane go bohle mme e be mohlanka wa bohle.”


Mark 9:38
Johanese a re go Jesu: “Moruti, re bone motho yo mongwe a leleka bademone ka go bolela leina la gago, mme ra mo iletša, ka ge e se wa rena.”


Mark 9:39
Jesu a re: “Le se ke la mo iletša, gobane ga go motho yo a ka rego go dira mohlolo ka go bolela leina la ka a kgona go nkgoboša.


Mark 10:1
Jesu a tloga moo a ya nageng ya Judea, a selela ka mošola wa noka ya Jordane. Mašaba a buša a mmokanela, gomme yena a ba ruta ka mo a bego a tlwaetše ka gona.


Mark 10:3
Jesu a ba fetola ka potšišo a re: “Moshe o le laetšeng?”


Mark 10:5
Jesu a re go bona: “Moshe o le ngwaletše taelo yeo ka baka la go ba le melala ye mathata ga lena.


Mark 10:11
Jesu a re go bona: “Monna yo a hlalago mosadi wa gagwe mme a tšea yo mongwe, o phošetša mosadi wa pele ka go otswa.


Mark 10:13
Batho ba bangwe ba tliša bana go Jesu gore a ba bee diatla, eupša barutiwa ba gagwe ba kgalema batho bao.


Mark 10:14
Jesu ge a di bona a befelwa, a re go barutiwa ba gagwe: “Lesang bana bao ba tle go nna, le se ke la ba thibela, gobane mmušo wa Modimo ke wa ba babjalo.


Mark 10:17
Jesu ge a etšwa ka gae a wela tsela gape, monna yo mongwe a mo kitimela, a khunama pele ga gagwe, a mmotšiša a re: “Moruti wa go loka, ke direng gore ke tle ke be le bophelo bjo bo sa felego?”


Mark 10:18
Jesu a mo fetola a re: “O reng o mpitša wa go loka? Ga go yo a lokilego ge e se Modimo fela.


Mark 10:21
Jesu a mo tseparela ka mahlo a go bontšha lerato, a re go yena: “O sa hlaelelwa ke se sengwe. Sepela o yo rekiša tšohle tše o nago le tšona, o tšee tšhelete ya gona o e fe badiidi, mme o tla ba le lehumo legodimong. Ka morago ga moo o tle o ntatele.”


Mark 10:23
Jesu a gaša barutiwa ba gagwe mahlo, a re go bona: “Go bothata bjang gore mohumi a tsene legodimong!”


Mark 10:24
Ge a realo barutiwa ba gagwe ba tlabega, fela Jesu a tšwela pele a re: “Bana ba ka, ga se ka bothata go tsena legodimong!


Mark 10:27
Jesu a ba lebelela, a ba fetola a re: “Batho taba ye ga ba e kgone, eupša e sego Modimo, gobane yena o kgona tšohle.”


Mark 10:29
Jesu a mo fetola a re: “Ruri, ke le botša gore mang le mang yo a tlogetšego legae, goba bomorwarragwe, goba dikgaitšedi tša gagwe, goba tatagwe, goba mmagwe, goba bana ba gagwe, goba mašemo a gagwe ka baka la ka le ka baka la Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo,


Mark 10:32
Jesu le barutiwa ba gagwe ba be ba le tseleng ba rotogela Jerusalema, Jesu a ba etile pele. Barutiwa ba gagwe ba be ba tlabegile, le batho ba ba bego ba mo latela ba be ba boifa. Jesu a buša a biletša barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi ka thoko, mme a ba botša tše di yago go mo hlagela.


Mark 10:35
Ke ge Jakobose le Johanese, barwa ba Sebediose, ba batamela Jesu ba re go yena: “Moruti, re be re rata ge o ka re direla se re nyakago go go kgopela sona.”


Mark 10:36
Jesu a ba botšiša a re: “Le rata ge nka le direlang?”


Mark 10:38
Jesu a ba fetola a re: “Ga le tsebe se le se kgopelago. Kgane le ka kgona go meletša ditlaišo tša go swana le tše ke yogo tlaišwa ka tšona kgauswinyana, le go bolawa ka tsela ye ke swanetšego go bolawa ka yona?”


Mark 10:39
Bona ba mo fetola ba re: “Ee, re ka kgona.” Jesu a re go bona: “Go tlaišwa bjalo ka nna gona le tla tlaišwa, le go bolawa bjalo ka nna le tla bolawa.


Mark 10:42
Ke mo Jesu a ba biditšego ka moka, a re go bona: “Le a tseba gore bao go thwego ke babuši ba ditšhaba tša lefase ba a di gatelela; baetapele ba tšona sa bona ke go di buša ka sehlogo.


Mark 10:46
Ba fihla motseng wa Jeriko, mme ya re ge Jesu a etšwa motseng woo a na le barutiwa ba gagwe le lešaba le legolo, mokgopedi yo mongwe wa sefofu yo a bitšwago Bartimeose, morwa wa Timeose, a be a dutše ka thoko ga tsela.


Mark 10:47
Ge a ekwa gore ke Jesu wa Nasaretha, a goeletša a re: “Jesu, Morwa wa Dafida, ntšhokele!”


Mark 10:49
Jesu a ema, a re ba mmitše. Ba mmitša, ba re go yena: “Tia maatla, emelela, o a go bitša.”


Mark 10:50
A lahla seaparo sa gagwe, a nanoga, a tla go Jesu.


Mark 10:51
Jesu a mmotšiša a re: “O rata gore ke go direle eng?” Monna yoo wa sefofu a mo fetola a re: “Moruti, ke nyaka gore ke boele ke bone.”


Mark 10:52
Jesu a re go yena: “Sepela, tumelo ya gago e go fodišitše.” A boela a bona le semeetseng, gomme a latela Jesu.


Mark 11:1
Ge ba batamela Jerusalema, ba etla Betfage le Bethania, Thabeng ya Mehlware, Jesu a roma barutiwa ba gagwe ba babedi,


Mark 11:6
Bona ba ba fetola ka mokgwa wola Jesu a ba laetšego, gomme batho bao ba ba lesa.


Mark 11:7
Ba iša pokolwana yela go Jesu, ba bea diaparo tša bona godimo ga yona, mme Jesu a e namela.


Mark 11:9
Batho ba ba bego ba etile Jesu pele le ba ba bego ba mo šetše morago ba goa ba re: “A go tumišwe Modimo! A go retwe yo a tlago a romilwe ke Morena!


Mark 11:11
Jesu a tsena Jerusalema, a ya ka Tempeleng, a fihla a bogela tšohle moo, gomme ka ge e be e šetše e le mathapama, a tšwa a ya Bethania a na le barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi.


Mark 11:15
Ba fihla Jerusalema. Ge Jesu a fihla Tempeleng, a raka ba ba rekago le ba ba rekišago Tempeleng. A menola ditafola tša ba ba rekanyago ditšhelete, le ditulo tša ba ba rekišago maeba.


Mark 11:19
Mathapama Jesu le barutiwa ba gagwe ba tloga motseng.


Mark 11:21
Petrose a elelwa, mme a re go Jesu: “Moruti, bona mogo wola o o rogakilego, o omeletše.”


Mark 11:22
Jesu a ba fetola a re: “Dumelang go Modimo.


Mark 11:27
Ba buša ba tla Jerusalema. Ya re ge Jesu a sa sepelasepela ka Tempeleng, baprista ba bagolo, le boramangwalo, le bagolo ba setšhaba ba tla go yena,


Mark 11:29
Jesu a ba fetola a re: “Le nna ke tla le botšiša taba e tee, gomme ge le ka mphetola, ke tla le botša gore ke romilwe ke mang go dira dilo tše.


Mark 11:33
Ka gona ba fetola Jesu ba re: “Ga re tsebe.” Gomme yena a re go bona: “Gona le nna nka se le botše gore ke romilwe ke mang go dira dilo tše.”


Mark 12:1
Jesu a ba anegela ka go swantšha a re: “Go be go na le monna yo mongwe yo a bego a bjetše merara. A e ageletša ka legora, a epa molete moo wa go pitla diterebe ka maoto, a aga le tora ya tlhapetšo, a hirišetša balemi merara, ke moka a tšea leeto.


Mark 12:12
Baetapele ba setšhaba ba rata go swara Jesu, ka ge ba be ba lemogile gore o ra bona ka seswantšho seo, fela ba be ba boifa lešaba. Ka gona ba mo lesa, mme ba tloga.


Mark 12:15
Jesu a lemoga gore ba a ikgakantšha, gomme a ba botšiša a re: “Le ntheelang? Ntlišetšeng papetlana ya tšhelete gore ke e bone.”


Mark 12:17
Jesu a re go bona: “Gona ntšhetšang Kesare tše e lego tša Kesare, le Modimo le mo ntšhetše tše e lego tša Modimo.” Gomme ba tlabega.


Mark 12:18
Basadusei ba bangwe ba tla go Jesu. Gape ke bona bale ba go se dumele gore bahu ba tla tsoga, gomme ba re go yena:


Mark 12:24
Jesu a ba fetola a re: “Le a phoša! Ke ka baka la gore le sa tsebe Mangwalo a Makgethwa le maatla a Modimo.


Mark 12:28
Yo mongwe wa boramangwalo yo a bego a theeleditše kgang yeo a bile a kwele ka mo Jesu a kgonnego go fetola Basadusei ka gona, a batamela, a botšiša Jesu a re: “Molao wo mogologolo gare ga melao yohle ya Moshe ke ofe?”


Mark 12:29
Jesu a mo fetola a re: “Molao wo mogologolo gare ga melao yohle ya Moshe šo: ‘Theeletšang, lena setšhaba sa Israele! Morena Modimo wa rena ke yena Morena a nnoši.


Mark 12:32
Ramangwalo yola a re go Jesu: “O boletše gabotse, Moruti! O rerešitše ge o re Morena ke yena Modimo a nnoši, ga go na yo mongwe ka ntle le yena.


Mark 12:34
Ge Jesu a bona gore o fetotše ka bohlale, a re go yena: “Ga o kgole le mmušo wa Modimo.” Gwa se sa ba le yo mongwe yo a betago pelo a mmotšiša ditaba tše dingwe.


Mark 12:35
Ya re ge Jesu a dutše a ruta batho ka Tempeleng, a ba botšiša a re: “Go tla bjang gore boramangwalo ba re Mesia ke setlogolo sa Dafida?


Mark 12:41
Ya re ge Jesu a dutše a lebane le polokelo ya Tempele, a bona ka mo lešaba le lokelago ditšhelete tša bona ka polokelong. Bahumi ba bantši ba be ba tšhela tšhelete ye ntši.


Mark 12:43
Jesu a bitša barutiwa ba gagwe a re go bona: “Ruri, ke le botša gore mohlologadi yo wa modiitšana o tšhetše tšhelete ye ntši go feta bohle ba ba tšhetšego ka mo polokelong.


Mark 13:1
E rile ge Jesu a tloga Tempeleng, yo mongwe wa barutiwa ba gagwe a re go yena: “Moruti, nke o bone gore maswika a a botse bjang le meago ye!”


Mark 13:2
Jesu a mo fetola a re: “Ga ke re meago ye megolo ye o a e bona? Ga go leswika le le tlago šala le hlatlagane le le lengwe mme la se kgerešwe.”


Mark 13:5
Jesu a ba fetola a re: “Le hlokomele gore le se forwe ke motho.


Mark 14:1
Go be go šetše matšatši a mabedi pele ga Monyanya wa Paseka le wa Dinkgwa tše di se nago komelo. Baprista ba bagolo le boramangwalo ba be ba lakane go swara Jesu ka bohwirihwiri, gore ba tle ba mmolaye.


Mark 14:3
Jesu o be a le motseng wa Bethania, ka ga Simone, monna yo a bego a kile a swarwa ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. Ya re Jesu a sa ja, mosadi yo mongwe a tla a swere sedibelo sa leswika le le bitšwago alapastere se tletše senkgabose se se sego sa tswakwa sa theko ye kgolo sa narete, a fihla a thuba sedibelo sela, mme a tšhela Jesu ka senkgabose seo hlogong.


Mark 14:6
Jesu a re: “Mo leseng, le mo tshwenyetšang? Gape o ntiretše se sebotse.


Mark 14:10
Yo mongwe wa barutiwa ba Jesu ba lesome le metšo ye mebedi, yo leina la gagwe e bego e le Judase Iskariote, a ya go baprista ba bagolo gore a ba gafele yena.


Mark 14:11
Bona ge ba di kwa, ba thaba, mme ba mo holofetša tšhelete. Ke moka Judase a thoma go nyaka nako ye e lebanego ya go gafela Jesu diatleng tša bona.


Mark 14:13
Ke moka Jesu a roma barutiwa ba gagwe ba babedi, a re go bona: “Eyang motseng, mme le tla gahlanetšwa ke monna yo mongwe a rwele moeta wa meetse.


Mark 14:16
Barutiwa bale ba tloga ba ya motseng, ba fihla ba hwetša go le bjalo ka ge Jesu a be a ba boditše, mme ba lokišetša Paseka.


Mark 14:17
E rile ge e le mantšiboa Jesu a tla le barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi.


Mark 14:18
Ya re ge ba dutše tafoleng ba eja, Jesu a re go bona: “Ruri, ke le botša gore yo mongwe wa lena yo a jago le nna o tlilo nkeka.”


Mark 14:20
Jesu a ba fetola a re: “Ke yo mongwe wa lena ba lesome le metšo ye mebedi, yo a šebago le nna ka thiswaneng.


Mark 14:22
Ya re ge ba eja, Jesu a tšea senkgwa, a tumiša Modimo, a mo leboga, a se ngwathaganya, a se fa barutiwa ba gagwe a re: “Tšeang le jeng, se ke mmele wa ka.”


Mark 14:27
Jesu a re go bona: “Ka moka ga lena bošegong bjo le tla ntšhabela, ka gobane Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ke tla bolaya modiša, gomme dinku tša gagwe tša šwalalana.’


Mark 14:30
Jesu a re go yena: “Ruri, ke go botša gore lehono, gona bošegong bjo, e tla re mokoko o sešo wa lla la bobedi, wa be o ntatotše gararo.”


Mark 14:32
Ka morago Jesu a ya le barutiwa ba gagwe lefelong le lengwe le le bitšwago Getsemane, gomme a re go bona: “Dulang mo, ke sa ya go rapela.”


Mark 14:43
Jesu a re a sa bolela, Judase, e lego yo mongwe wa barutiwa ba gagwe, a fihla a na le lekoko le legolo le le itlhamilego ka ditšhoša le melamo, le romilwe ke baprista ba bagolo, le boramangwalo, le bagolo ba setšhaba.


Mark 14:45
Judase ge a fihla a ya go Jesu, mme a re go yena: “Thobela, Moruti!” Gomme a mo atla.


Mark 14:46
Ke moka ba swara Jesu ba mo tiiša.


Mark 14:48
Jesu a re go bona: “Le reng le tlile ka ditšhoša le melamo go ntshwara mo nkego ke nna mohlakodi?


Mark 14:53
Jesu a išwa go Moprista yo Mogologolo, moo go bego go kgobokane baprista ba bagolo ka moka, le bagolo ba setšhaba ka moka, le boramangwalo ka moka.


Mark 14:55
Baprista ba bagolo le Kgorokgolo ka moka ba nyaka bohlatse bjo ba ka pharago Jesu ka bjona gore ba tle ba mmolaye, eupša ba bo hloka.


Mark 14:60
Moprista yo Mogologolo a emelela a ya ka pele ga bona ka moka, a botšiša Jesu a re: “Na ga o iphetolele? O reng ka se ba go beago molato ka sona?”


Mark 14:61
Eupša Jesu a no ikhomolela, a se fetole selo. Moprista yo Mogologolo a mmotšiša gape a re: “Na ke wena Mesia, Morwa wa Modimo Motumišwa?”


Mark 14:62
Jesu a mo fetola a re: “Ee, ke nnaena. Gomme ka moka le tla bona Morwamotho a dutše ka letsogong la go ja la Ramaatlaohle a etla ka maru.”


Mark 14:67
Ge a bona Petrose a ikomoša, a mo tomolela mahlo a re: “Le wena o be o na le Jesu wa Nasaretha.”


Mark 14:72
Ka yona nako yeo mokoko wa lla la bobedi, gomme Petrose a elelwa sela Jesu a ilego a mmotša sona a re: “Pele mokoko o lla la bobedi o tla be o ntatotše gararo.” A napa a thoma go lla.


Mark 15:1
E rile ge go esa baprista ba bagolo, le bagolo ba setšhaba, le boramangwalo ba lakana ka pelapela e le Kgorokgolo ka moka. Ba bofa Jesu ka diketane, ba tloga naye ga Moprista yo Mogologolo ba yo mo gafela Pilato.


Mark 15:2
Pilato a mmotšiša a re: “Na ke wena kgoši ya Bajuda?” Jesu a mo fetola a re: “O a bolela.”


Mark 15:10
Gape o be a tseba gore baprista ba bagolo ba gafetše Jesu go yena ka baka la mona.


Mark 15:15
Pilato, ka go rata go kgahliša lešaba, a ba lokollela Barabase, gomme ge Jesu a seno itiwa ka tshelane ka taelo ya gagwe, a mo gafela go bapolwa sefapanong.


Mark 15:16
Bahlabani ba iša Jesu ka lapeng la mošate gomme ba kgoboketša sekgao ka moka sa bahlabani.


Mark 15:21
Bahlabani ba gapeletša monna yo mongwe yo a bego a iphetela a etšwa mašemong a eya motseng go rwalela Jesu sefapano. Leina la gagwe e be e le Simone, wa motse wa Sirene, tatagoAleksandere le Rufose.


Mark 15:22
Ba iša Jesu felo mo gongwe mo go bitšwago Golgotha, ke go re “Felo ga Legata”.


Mark 15:29
Batho ba ba bego ba feta ka tsela ba be ba šikinya dihlogo, ba nyefola Jesu ba re: “Owaa, wena wa go kgereša Tempele mme wa e tsoša ka matšatši a mararo!


Mark 15:34
Ya re ka nako ya boraro mathapama Jesu a goelela kudu a re: “Eloi, Eloi, lama sabagtani?” Ke go re: “Modimo wa ka, Modimo wa ka, o ntlogeletšeng?”


Mark 15:37
Jesu a goelela kudu, ya ba o a ikhwela.


Mark 15:39
Ge molaodi wa bahlabani ba lekgolo yo a bego a eme pele ga Jesu a mmona a ehwa ka mokgwa woo, a kgotsa a re: “Jo, ka nnete motho yo e be e le Morwa wa Modimo!”


Mark 15:41
Ke bale ba bego ba latela Jesu mme ba mo hlokomela mola a le Galilea. Ba bangwe ba bantši basadi ba ba bego ba tlile le yena Jerusalema le bona ba be ba le gona.


Mark 15:42
E rile ge e šetše e le mantšiboa gwa tla monna yo mongwe wa go tšwa Arimathea, leina la gagwe e le Josefa. E be e le molekgotla yo a tsebegago, yo le yena a bego a letetše go hlongwa ga mmušo wa Modimo. E be e le letšatši le le tlago pele ga Sabatha, leo ka lona go bego go lokišetšwa yona Sabatha. Ka gona Josefa a beta pelo a ya go Pilato mme a kgopela setopo sa Jesu.


Mark 15:44
Pilato a makala ge a ekwa gore Jesu o šetše a hwile. A bitša molaodi wa bahlabani ba lekgolo, a mmotšiša ge eba e šetše e le lebaka Jesu a hwile.


Mark 15:45
Ya re ge Pilato a seno kwa se se bolelwago ke molaodi, a fa Josefa setopo sa Jesu.


Mark 15:46
Josefa a ya go reka lešela, a tla a fegolla setopo sa Jesu, a se phuthela ka lešela leo, mme a se bea ka lebitleng le le bego le gwailwe leswikeng. Ke moka a kgokološetša leswika mojako wa lebitla.


Mark 15:47
Maria Magadalena le Maria, mmagoJosese, ba be ba lebeletše mme ba bona mo Jesu a bolokwago gona.


Mark 16:1
Ya re ge letšatši la Sabatha le fetile, Maria Magadalena le Maria, mmagoJakobose, le Salome ba reka ditlolo gore ba ye ba tlotše setopo sa Jesu.


Mark 16:6
Lesogana leo la re go bona: “Le se ke la tšhoga. Etse le nyaka Jesu wa Nasaretha yo a bego a bapotšwe sefapanong. Ga a gona mo, o tsogile bahung. Bonang felo mo ba bego ba mmeile gona.


Mark 16:9
Ya re ge Jesu a tsogile bahung mosong wa Sontaga, la mathomo a itšweletša go Maria Magadalena, yola Jesu a bego a kile a leleka bademone ba ba šupago go yena.


Mark 16:10
Yena Maria a ya a tsebiša bale ba bego ba šika le Jesu. Ba be ba nyamile ba lla.


Mark 16:12
Ka morago ga tšeo Jesu a itšweletša go balatedi ba gagwe ba babedi ka sebopego se sengwe. Bona ba be ba eya mašemong.


Mark 16:19
Ka morago ga ge Morena Jesu a feditše go bolela le bona, a rotošetšwa ke Modimo legodimong, a yo dula ka letsogong la go ja la Modimo.


Mark 16:20
Barutiwa ba gagwe bona ba ya go kwatša Ebangedi gohle, gomme Morena a ba thuša, a bontšha ka mehlolo ye ba bego ba e dira gore thuto ya bona ke ya nnete.] [Ba ya go bale ba bego ba na le Petrose, mme ba ba anegela ka boripana tšohle tše ba bego ba laetšwe gore ba di dire. Ka morago ga moo Jesu ka boyena a phatlalatša molaetša wo mokgethwa wo o ka se tsogego o paletšwe, wa go bega phologo ya go ya go ile, ka balatedi ba gagwe go tloga bohlabela go ya bodikela. Amene.]


Luka 1:31
O tla ima, wa tla wa belega morwa yo o swanetšego go mo rea leina la Jesu.


Luka 2:21
E rile ge go fetile matšatši a seswai, mola e le nako ya gore ngwana a bolotšwe, a thewa leina la Jesu, lona leina lela a bego a ile a le thewa ke morongwa a sešo a ingwa ke mmagwe.


Luka 2:27
Simeone yo a išwa ke Moya Tempeleng. Ya re ge batswadi ba ngwana Jesu ba mo tliša gona Tempeleng go mo phethela se se nyakwago ke molao,


Luka 2:41
Ngwaga wo mongwe le wo mongwe batswadi ba Jesu ba be ba eya Jerusalema Monyanyeng wa Paseka.


Luka 2:42
Ge Jesu a na le mengwaga ye lesome le ye mebedi, ba ya monyanyeng bjalo ka mengwageng.


Luka 2:43
Ya re ge monyanya o fetile ba boela gae, eupša mošemane Jesu a šala Jerusalema. Batswadi ba gagwe ba be ba sa tsebe.


Luka 2:52
Jesu a gola, a hlalefa le go feta, a kgahla Modimo le batho.


Luka 3:21
Mohla batho ka moka ba ba bego ba le moo ba kolobetšwa, Jesu le yena o ile a kolobetšwa. Ya re a sa rapela, legodimo la bulega,


Luka 3:23
Jesu ge a thoma modiro wa gagwe o be a na le mengwaga ye e ka bago ye masome a mararo. Batho ba be ba re ke morwa wa Josefa, Josefa morwa wa Eli,


Luka 4:1
Jesu a tloga nokeng ya Jordane a tletše Moya wo Mokgethwa gomme a išwa ke wona lešokeng,


Luka 4:4
Jesu a mo fetola a re: “Mangwalo a Makgethwa a re motho ga a phele ka bogobe fela.”


Luka 4:8
Jesu a mo fetola a re: “Mangwalo a Makgethwa a re o khunamele Morena Modimo wa gago, o direle yena a nnoši.”


Luka 4:12
Jesu a mo fetola a re: “Mangwalo a Makgethwa a re: ‘O se ke wa leka Morena Modimo wa gago.’ ”


Luka 4:13
Ge Diabolose a seno leka Jesu ka tšeo ka moka, a mo tlogela lebakanyana.


Luka 4:14
Go tloga moo Jesu a boela Galilea a na le maatla a Moya wo Mokgethwa. Setumo sa gagwe sa phatlalala le selete seo ka moka.


Luka 4:16
Jesu a boela Nasaretha moo a bego a goletše gona, gomme ka letšatši la Sabatha a ya sinagogeng bjalo ka ge a be a tlwaetše. A ema gore a bale Mangwalo a Makgethwa.


Luka 4:20
Ke moka Jesu ge a seno phutha puku yeo, a e bušetša go mohlanka mme a dula fase. Batho ka moka ka sinagogeng ba mo tomolela mahlo.


Luka 4:31
Ke moka Jesu a ya Kapernaume, motse wo o lego Galilea, a fihla a ruta batho ka matšatši a Sabatha.


Luka 4:34
“Ao! O nyakang mo go rena, wena Jesu wa Nasaretha? A o tlile go re fediša? Nna ke a go tseba – o Mokgethwa wa Modimo!”


Luka 4:35
Jesu a laela modemone yoo a re: “Homola, o tšwe go motho yo!” Modemone wa lahlela motho yola fase gare ga bona, wa napa wa tšwa go yena o se wa mo dira selo.


Luka 4:38
Jesu a tloga moo sinagogeng a ya ga Simone. Mmatswale wa Simone o be a lwala kudu a bolawa ke letadi, gomme Jesu a kgopelwa gore a mo thuše.


Luka 4:40
Ge letšatši le dikela bohle ba ba nago le balwetši ba mehutahuta ba ba tliša go Jesu; yena a bea yo mongwe le yo mongwe wa bona diatla, a ba fodiša.


Luka 4:41
Le bademone ba tšwa go batho ba bantši ba goeletša ba re: “Wena o Morwa wa Modimo!” Jesu a ba kgalema a ba ganetša go bolela, ka gore ba be ba tseba gore ke yena Mesia.


Luka 4:42
Ge go esa Jesu a tloga motseng a ya felo mo go se nago motho. Batho ba thoma go mo nyaka, gomme ya re ge ba mo hweditše ba leka go mo thibela gore a se tloge.


Luka 5:1
Ka tšatši le lengwe e rile ge Jesu a eme lebopong la letsha la Genesarete, lešaba la mo pitlaganya, le rata go kwa lentšu la Modimo.


Luka 5:3
Jesu a tsena ka go le lengwe la ona, e le la Simone, gomme a mo kgopela gore a le šuthišetše lebopong go se nene. A dula ka gare ga lona a ruta lešaba leo.


Luka 5:8
Ge Simone Petrose a bona se se diregilego a itahlela fase pele ga Jesu, a re: “Morena, tloga mo go nna, ka gobane ke nna monna wa modiradibe!”


Luka 5:10
Le bagwera ba Simone, e lego Jakobose le Johanese, barwa ba Sebediose, ba be ba tlabegile. Jesu a re go Simone: “O se tšhoge, go tloga bjale o tla ba morei wa batho.”


Luka 5:11
Ba bušetša maselawatle ale lebopong, ba tlogela tšohle, ba latela Jesu.


Luka 5:12
Ka tšatši le lengwe Jesu o be a le motseng wo mongwe moo go bego go na le monna yo a bolawago ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. Ya re ge a bona Jesu, a itahlela fase ka sefahlego, a mo kgopela a re: “Morena, etse ge o rata o ka mphodiša ka hlweka.”


Luka 5:13
Jesu a otlolla letsogo a mo kgwatha a re: “Ke a rata; hlweka!” Gateetee a fola.


Luka 5:14
Jesu a mo laya a re: “O se ke wa botša motho, eupša eya go moprista a go bone, gomme o dire sehlabelo ka mo go laetšego Moshe, gore e be bohlatse go batho ka moka bja gore o hlwekile.”


Luka 5:15
Setumo sa Jesu sa phatlalala le go feta, gomme mašabašaba a batho a tla a mmokanela go mo kwa, yena a fodiša ba ba lwalago gare ga bona.


Luka 5:17
Ka tšatši le lengwe Jesu o be a ruta batho. Bafarisei ba bangwe le boramangwalo ba ba bego ba etšwa metseng ka moka ya Galilea le Judea ešita le kua Jerusalema le bona ba be ba dutše fase moo. Maatla a Morena a be a le mo go Jesu gore a fodiše balwetši.


Luka 5:18
Gwa tla banna ba bangwe ba kukile monna wa go repha ditho ka leako, ba leka go mo tsenya ka ntlong gore ba mmee pele ga Jesu.


Luka 5:19
Fela ka baka la bontši bja batho ba palelwa ke go mo tsenya. Ka gona ba namela tlhakeng, ba phula lešoba gona, gomme ba mo theošetša ka gare ka leako, a ba mo pele ga Jesu gare ga batho ba ba bego ba le ka moo.


Luka 5:20
Jesu ge a bona ka mo ba nago le tumelo ka gona, a re go monna yoo: “Motho wa batho, o swaretšwe dibe tša gago.”


Luka 5:22
Jesu, ge a lemoga tše ba di naganago, a re go bona: “Le reng le nagana ka mokgwa wo?


Luka 5:27
Ka morago Jesu ge a tloga moo a bona molekgetho yo leina la gagwe e bego e le Lefi a dutše ngwakong wa lekgetho. A re go yena: “Ntatele!”


Luka 5:29
Ka morago a direla Jesu monyanya wo mogolo ka ga gagwe, gomme gare ga bao ba bego ba tlile dijong go be go na le balekgetho ba bantši le batho ba bangwe.


Luka 5:30
Bafarisei le boramangwalo ba bangwe bao le bona e bego e le Bafarisei ba ngongoregela barutiwa ba Jesu ba re: “Le reng le eja le balekgetho le bile le enwa le bona le badiradibe ba bangwe?”


Luka 5:31
Jesu a ba fetola a re: “Ngaka ga e nyakwe ke batho ba ba iketlilego, e nyakwa ke ba ba lwalago.


Luka 5:33
Batho ba bangwe ba kile ba re go Jesu: “Barutiwa ba Johanese Mokolobetši ba ikona dijo gantši ba rapela, barutiwa ba Bafarisei le bona ba dira bjalo, eupša ba gago bona ba a ja, ba a nwa.”


Luka 5:34
Jesu a ba fetola a re: “Kgane baeng ba ba tlilego monyanyeng wa lenyalo le ka kgona go ba gapeletša go ikona dijo monyadi a sa na le bona?


Luka 5:36
Jesu a ba botša le ka seswantšho a re: “Ga go motho yo a segago segaswa seaparong se sefsa go se phara go sa kgale. Ge a ka dira bjalo o tla be a kgeitše seaparo seo se sefsa, gomme segaswa seo sa go tšwa seaparong se sefsa se ka rona sa kgale.


Luka 6:1
Ka tšatši le lengwe la Sabatha Jesu o be a putla ka mašemong a korong. Barutiwa ba gagwe ba tšama ba ekga diako ba di fogohlela ka diatleng, ba eja dithoro.


Luka 6:3
Jesu a ba fetola a re: “Na ga se la bala se Dafida a kilego a se dira mohla wola yena le banna ba ba bego ba na le yena ba swerwe ke tlala –


Luka 6:6
Ka le lengwe letšatši la Sabatha Jesu a tsena ka sinagogeng a ruta batho. Go be go na le monna wa go repha letsogo la go ja.


Luka 6:7
Boramangwalo le Bafarisei ba be ba beile Jesu leihlo gore ba bone ge a ka mo fodiša ka letšatši la Sabatha, gore ba tle ba mmee molato.


Luka 6:8
Fela Jesu o be a tseba tše di lego ka dipelong tša bona, gomme a re go morephaletsogo: “Etla o eme mono pele.” Monna yoo a emelela a ya go ema ka pele.


Luka 6:9
Ke moka Jesu a re go bona: “Ke a le botšiša ke re ke eng se se dumeletšwego ka tšatši la Sabatha, ke se sebotse goba ke se sebe, ke go phološa motho goba ke go mmolaya?”


Luka 6:11
Bona ba galefa mme ba rerišana ka se ba ka se dirago Jesu.


Luka 6:12
Matšatšing ona ao Jesu a rotogela thabeng go yo rapela. A lala a rapela Modimo moo bošego ka moka.


Luka 6:17
Ge Jesu a seno theoga thabeng le baapostola ba gagwe, o ile a ema mo e lego lebala a na le barutiwa ba gagwe ba bantši. Lešaba le lentši la batho ba go tšwa gohle nageng ya Judea le Jerusalema le seleteng sa lebopong la lewatle, mo go lego Tirose le Sidone, la tla go yena.


Luka 6:20
Jesu a lebelela barutiwa ba gagwe a re: “Ba lehlogonolo ke lena le diilago, gobane mmušo wa Modimo ke wa lena.


Luka 6:39
Jesu a ba botša le ka seswantšho a re: “Kgane sefofu se ka hlahla se sengwe? Ga ke re bobedi bja bona ba tla wela ka leopeng?


Luka 7:1
Ge Jesu a feditše go botša batho ditaba tšeo ka moka, a ya motseng wa Kapernaume.


Luka 7:3
Ge molaolalekgolo yoo a ekwa ka ga Jesu, a roma bagolo ba Bajuda go yo mo kgopela gore a tle a fodiše mohlanka wa gagwe.


Luka 7:4
Ge ba fihla go Jesu ba mo kgopela ba phegeletše ba re: “Go lebane gore o mo thuše,


Luka 7:6
Ka gona Jesu a ya le bona. Ya re a sa le kgojana le lapa la gona, molaolalekgolo yola a roma bagwera ba gagwe gore ba yo botša Jesu ba re: “Morena, o se itapiše ka go tlo fihla mo. Ga se ka swanela gore o tsene ka lapeng la ka;


Luka 7:9
Ge Jesu a ekwa a realo, a mo kgotsa; a retologa a botša lešaba le le bego le mo latela a re: “Ke a le botša, ga se ka ka ka hwetša motho yo a nago le tumelo ye kaaka mo go Baisraele.”


Luka 7:11
Ka moragonyana Jesu a ya motseng wo ba rego ke Naine a na le barutiwa ba gagwe le lešaba le lentši.


Luka 7:14
Ke moka a batamela, a kgwatha leako la mohu, gomme barwadi ba lona ba ema. Jesu a re: “Lesogana, ke a go botša ke re: Tsoga!”


Luka 7:15
Mohu a tsoga mme a thoma go bolela. Jesu a mo iša go mmagwe.


Luka 7:17
Taba ye ya Jesu ya phatlalala le naga yohle ya Bajuda le mathoko a yona.


Luka 7:20
Ge ba fihla go Jesu ba re: “Johanese Mokolobetši o re romile gore re tle re go botšiše ge eba ke wena yo go lebeletšwego gore o tla tla, goba re letele yo mongwe.”


Luka 7:21
Yona nakong yeo Jesu o be a fodiša batho ba bantši malwetši le mafokodi a bona, a ntšha le meoya ye mebe, a fodiša le ba bantši ba ba foufetšego.


Luka 7:24
Ge baromiwa ba Johanese ba seno tloga, Jesu a šala a botšiša lešaba mabapi le Johanese a re: “Mola le etšwa motseng le eya lešokeng le be le yo bonang? Kgane le be le yo bona lehlaka le le tšokotšwago ke phefo?


Luka 7:31
Jesu a tšwela pele a re: “Na batho ba mehleng yeno nka ba swantšha le eng? Ba etšang?


Luka 7:36
Mofarisei yo mongwe o kile a laletša Jesu gore a tle a je le yena. Ka fao Jesu a ya ga Mofarisei yoo, a fihla a dula le yena dijong.


Luka 7:37
Gona moo motseng woo go be go na le mosadi yo mongwe wa modiradibe. O ile a kwa gore Jesu o ka lapeng la Mofarisei yoo o a ja. A napa a tla le sedibelo sa leswika le le bitšwago alapastere, se swere senkgabose,


Luka 7:38
a ema ka morago ga Jesu, kgauswi le maoto a gagwe, a lla, mme a kolobiša Jesu maoto ka meokgo. A mo phumola ka moriri, a mo atla maoto, a napa a mo tšhela ona ka senkgabose sela.


Luka 7:40
Jesu a re go yena: “Simone, ke na le taba ye ke nyakago go go botša yona.” Simone a re: “Go lokile, Moruti, mpotše.”


Luka 7:41
Jesu a re: “Go be go na le banna ba babedi ba ba bego ba adimilwe tšhelete ke moadimiši. Yo mongwe o be a adimilwe dipapetlana tše makgolo a mahlano tša silibera, mongwe a adimilwe tše masome a mahlano.


Luka 7:43
Simone a mo fetola a re: “Ke bona gore ke yo a phumoletšwego molato wo mogolo go feta yola yo mongwe.” Jesu a re: “O nepile.”


Luka 7:50
Jesu yena a re go mosadi yola: “Tumelo ya gago e go phološitše; sepela gabotse.”


Luka 8:1
Go tloga moo Jesu a sepela le metse le metsana a begela batho Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo a bile a ba ruta yona, a na le barutiwa bale ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi.


Luka 8:3
le Johana, yola monna wa gagwe e bego e le Gusa, mohlankedi wa Heroda, le Susana, le ba bangwe basadi ba bantši ba ba bego ba thuša Jesu le barutiwa ba gagwe ka tše ba bego ba na le tšona.


Luka 8:4
Batho ba ile ba fela ba etla go Jesu ba etšwa metseng ye e fapanego; ya re ge ba kgobokane e le lešaba le legolo, a ba botša seswantšho a re:


Luka 8:8
Ye nngwe yona ya wela mobung wo mobotse; mabele a gona a gola a tswala. Lebele le lengwe le le lengwe la tšwa dithoro tše lekgolo.” Jesu a goeletša a re: “Yo a nago le tsebe a a kwe!”


Luka 8:9
Barutiwa ba Jesu ba mmotšiša gore na seswantšho se se šupang,


Luka 8:19
MmagoJesu le bana ba boJesu ba kile ba re ba tlile go yena, ba palelwa ke go mmatamela ka baka la lešaba.


Luka 8:21
Jesu a botša lešaba a re: “Mma le banabešo ke ba ba rego go kwa tše Modimo a di laelago ba di phetha.”


Luka 8:22
Ka tšatši le lengwe Jesu a namela leselawatle le barutiwa ba gagwe, a re go bona: “A re seleleng ka mošola wa letsha.” Ba napa ba tloga.


Luka 8:23
Ge ba le gare ba sesa ka leselawatle, Jesu a swarwa ke boroko. Gateetee gwa tsoga ledimo ka letsheng, leselawatle leo la thoma go tlala meetse, mme ba ba kotsing.


Luka 8:24
Barutiwa ba Jesu ba ya go yena, ba mo tsoša ba re: “Mong wa rena, Mong wa rena! Re a hwa!” Jesu a tsoga, a kgalema ledimo le maphoto a re di homole; gwa homola gwa re tuu.


Luka 8:26
Jesu le barutiwa ba gagwe ba selela ka seleteng sa Bagerasa ka mošola wa letsha la Galilea ka leselawatle.


Luka 8:27
Ya re ge Jesu a fologa a gahlanetšwa ke monna yo mongwe yo a tsenwego ke bademone a etšwa motseng. E be e šetše e le go tloga kgale a sepela a itlhobotše, a sa dule ka gae, a dula mabitleng.


Luka 8:28
A re go bona Jesu a hlaba mokgoši, a itahlela fase pele ga gagwe, a goeletša a re: “Na o nyakang mo go nna, wena Jesu, Morwa wa Modimo Yogodimodimo? Hle, o se ke wa nkotla!”


Luka 8:29
Ge a realo e be e le ka gobane Jesu o be a laetše moya wo mobe a re o tšwe mo go yena. E be e šetše e bile gantši o mo utlautla, gomme le ge a be a kgokwa maoto le matsogo ka diketane bjalo ka sebofša, o be a di kgaola mme a išwe ke modemone yoo lešokeng.


Luka 8:30
Jesu a mmotšiša a re: “Ke wena mang?” Yena a mo fetola a re: “Ke nna ‘Lekoko’,” gobane o be a tsenwe ke bademone ba bantši.


Luka 8:31
Bademone bao ba kgopela Jesu gore a se ke a ba rakela ka moleteng wa go iša fasefase.


Luka 8:32
Mola kgauswinyana go be go na le mohlape wo mogolo wa dikolobe o fula motheogeng wa thaba. Bademone ba kgopela Jesu gore a ba dumelele go tsena dikolobe tšeo, gomme a ba dumelela.


Luka 8:35
Batho ba ya go bona se se diregilego. Ge ba fihla go Jesu ba bona monna yola bademone ba bego ba lelekilwe go yena a dutše pele ga Jesu, a apere, le tlhaologanyo ya gagwe e boetše sekeng, gomme ba šia.


Luka 8:37
Ke moka batho ba selete seo sa Bagerasa ba kgopela Jesu gore a tšwe ka nageng ya bona, gobane ba be ba boifa kudu. Ka gona Jesu a namela leselawatle a tloga.


Luka 8:38
Monna yola bademone ba bego ba lelekilwe go yena a mo kgopela gore a sepele le yena. Eupša Jesu a mo gomiša a re:


Luka 8:39
“Boela gae o fihle o anege tše dikgolo tše Modimo a go diretšego tšona.” A fihla a sepela le motse, a tšama a bega tše Jesu a mo diretšego tšona.


Luka 8:40
E rile ge Jesu a boela ka mošola wa letsha, a gahlanetšwa ke lešaba la batho, ka gobane ba be ba ntše ba mo letetše.


Luka 8:41
Gwa tla le monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Jairose. Yena e be e le mookamedi wa sinagoge ya moo. A itahlela fase pele ga Jesu, a mo kgopela gore a ye ga gagwe,


Luka 8:42
ka gobane morwedi wa gagwe yo e bego e le motswalwanoši wa mengwaga ye lesome le ye mebedi o be a le makgatheng. Ya re ge Jesu a eya naye, a tšama a pitlaganywa ke lešaba.


Luka 8:44
A tla ka morago ga Jesu gare ga lešaba, a kgwatha morumo wa seaparo sa gagwe, gomme gateetee a fola bolwetši bjola bja go tšwa madi.


Luka 8:45
Jesu a botšiša a re: “Ke mang yo a nkgwathilego?” Bohle ba itatola, gomme Petrose a re: “Mong wa ka, ga ke re batho ba ikgohla ka wena ebile ba a go pitlaganya?”


Luka 8:46
Jesu a re: “O gona yo a nkgwathilego, gobane ke kwele go etšwa maatla mo go nna.”


Luka 8:47
Mosadi yola ge a bona gore o lemogilwe, a tla a thothomela, a itahlela fase pele ga Jesu. A mmotša a kwewa ke bohle gore ke ka baka la eng a mo kgwathile, le ka mo a fodilego ka gona le semeetseng.


Luka 8:48
Jesu a re go yena: “Morwedi wa ka, tumelo ya gago e go fodišitše. Sepela gabotse.”


Luka 8:50
Jesu a kwa se ba se bolelago, gomme a re go Jairose: “Se tšhoge, sa gago a e be go dumela, gomme ngwana o tla tsoga.”


Luka 8:52
Ka moka ba be ba lla ba iletše ngwana. Jesu a re: “Le se ke la lla; ngwana yo ga se a hwa, o ithobaletše.”


Luka 8:54
Jesu a mo swara ka seatla, a mmitša a re: “Ngwanaka, tsoga!”


Luka 8:55
Moya wa gagwe wa boa, gomme a tsoga ka bjako. Jesu a laela gore a fiwe tša go ja.


Luka 8:56
Batswadi ba ngwana ba tlabega, gomme Jesu a ba laya gore ba se ke ba di botša motho.


Luka 9:1
Jesu a bitša barutiwa ba gagwe ba lesome le ba babedi, a ba fa maatla a go leleka bademone bathong, le go ba fodiša malwetši.


Luka 9:9
Heroda yena a re: “Johanese ke mo kgaotše hlogo, bjale yo yena ke mang yo ke kwago ditaba tše tša gagwe?” Gomme a fela a leka go bona Jesu.


Luka 9:10
Baapostola ba boela go Jesu, ba mo anegela tšohle tše ba di dirilego. A tloga le bona fela, ba ya motseng wo o bitšwago Betsaida.


Luka 9:13
Jesu a ba fetola a re: “Lena ba feng tša go ja.” Bona ba re: “Ga re na selo, ge e se dinkgwa tše tlhano le dihlapi tše pedi. Kgane o ra gore re ye go rekela lešaba le lekaaka dijo?”


Luka 9:14
Gape banna ba ba bego ba le moo e be e ka ba ba dikete tše tlhano. Jesu a botša barutiwa ba gagwe a re: “Ba dudišeng ka dihlopha tša ba e ka bago ba masome a mahlano.”


Luka 9:16
Jesu a tšea dinkgwa tšela tše tlhano le dihlapi tšela tše pedi, a lebelela legodimong, a di šegofatša, a di ngwathaganya, a di neela barutiwa ba gagwe gore ba di abele batho.


Luka 9:17
Bohle ba ja ba khora. Barutiwa ba Jesu ba kgoboketša mašaledi, a tlala diroto tše lesome le tše pedi.


Luka 9:18
Ka tšatši le lengwe e rile ge Jesu a ile go rapela a nnoši, barutiwa ba gagwe ba tla go yena. A ba botšiša a re: “Na batho ba re ke nna mang?”


Luka 9:21
Jesu a ba laya tsebegokwa gore seo ba se ke ba se botša motho.


Luka 9:28
Ge go fetile matšatši a seswai go ba Jesu a bolela ditaba tše, a tloga le Petrose le Johanese le Jakobose, a rotogela thabeng go yo rapela.


Luka 9:31
ba be ba tšweletše ka letago mme ba bolela le Jesu ka mokgwa wo a bego a swanetše go hwa ka wona Jerusalema.


Luka 9:32
Petrose le ba ba bego ba na le yena ke ge ba ile ka boroko, eupša ba re go phaphama ba bona Jesu a taga, ba bona le banna bao ba babedi ba bego ba eme le yena.


Luka 9:36
Ge lentšu leo le homola ba bona go šetše Jesu fela. Barutiwa bao ba Jesu ditaba tše ba di homolela; tše ba di bonego mohlang woo ba se di botše motho.


Luka 9:37
Ka tšatši le le latelago ge Jesu le barutiwa bale ba gagwe ba bararo ba theoga thabeng, a gahlanetšwa ke lešaba le legolo.


Luka 9:41
Jesu a mo fetola a re: “Aowii, lena moloko wa go hloka tumelo, wo mokgopo! Ke dule le lena go fihlela neng ke le kgotleletše?” Ke moka a re go monna yola: “Tliša morwago yoo mo.”


Luka 9:42
Ya re ge mošemane yoo a etla, modemone yola wa mo utlautla a ba a akgega. Jesu a kgalema moya wo mobe woo a fodiša mošemane, a mmušetša go tatagwe.


Luka 9:43
Batho ka moka ba kgotsa maatla a Modimo. E rile ge batho ba sa kgotsa tšohle tše Jesu a bego a di dira, yena a re go barutiwa ba gagwe:


Luka 9:46
Barutiwa ba Jesu ba kile ba tšea kgang ka go re yo mogolo gare ga bona ke mang.


Luka 9:47
Jesu a lemoga se ba se naganago, gomme a tšea ngwana a mo emiša ka thoko ga gagwe,


Luka 9:49
Johanese a re go Jesu: “Mong wa ka, re bone motho yo mongwe a leleka bademone ka go bolela leina la gago, mme ra mo iletša, ka ge e se wa rena.”


Luka 9:50
Jesu a re go yena le barutiwa bale ba bangwe: “Le se ke la mo iletša, ka gobane mang le mang yo a sa lwego le lena o ema le lena.”


Luka 9:51
E rile ge nako ya gore Jesu a rotogele legodimong e batametše, a ikemišetša go ya Jerusalema gomme a wela tsela a ya gona.


Luka 9:55
Jesu a retologa a ba kgala.


Luka 9:57
Ge ba ntše ba sepela, monna yo mongwe a re go Jesu: “Nna ke tla go latela gohle mo o yago gona.”


Luka 9:58
Jesu a re go yena: “Diphukubje di na le ditšaba, le dinonyana di na le dihlaga; Morwamotho yena ga a na mo a fihlago hlogo gona.”


Luka 9:60
Jesu ge a mo fetola a re: “Lesa bahu ba boloke bahu ba bobona. Wena eya o bege molaetša mabapi le mmušo wa Modimo.”


Luka 9:62
Jesu a re go yena: “Yo a lebelelago morago a swere mogoma a lema, ga se a swanela mmušo wa Modimo.”


Luka 10:18
Jesu a re: “Ke bone Sathane a ewa leratadimeng bjalo ka legadima le ratha.


Luka 10:21
Yona nakong yeo Jesu a thabišwa ke Moya wo Mokgethwa, gomme a re: “Tate, wena Morena wa legodimo le lefase, ke a go reta ka ge o bontšhitše ba ba hlalefetšegago gabonolo boka bana tše o di utetšego ba bohlale le ba go rutega. Ee, Tate, ke ka mo o nyakilego gore go be ka gona.


Luka 10:25
Ramangwalo yo mongwe a ema, a leka go thea Jesu, a mmotšiša a re: “Moruti, na ge ke nyaka go ba le bophelo bjo bo sa felego ke dire eng?”


Luka 10:26
Jesu a mmotšiša a re: “Etse Mangwalo a Makgethwa a reng? Wena o a kwešiša bjang?”


Luka 10:28
Jesu a mo fetola a re: “O fetotše gabotse; dira bjalo, gomme o tla phela.”


Luka 10:29
Yena, ka go rata go ikemelela, a botšiša Jesu a re: “Mongwekanna etse ke mang?”


Luka 10:30
Jesu a mo fetola a re: “Motho yo mongwe o kile a re a etšwa Jerusalema a eya Jeriko a kopana le bahlakodi; ba mo hlobodiša, ba mo keketa, ba sepela, ba mo tlogela a le makgatheng.


Luka 10:37
Ramangwalo yola a mo fetola a re: “Ke yola wa go mo hlomogela pelo.” Jesu a re: “Agaa, le wena sepela o yo dira bjalo.”


Luka 10:38
Jesu a re go tloga le barutiwa ba gagwe a yo fihla motsaneng wo mongwe moo mosadi yo mongwe yo a bitšwago Marta a ilego a mo amogela ka ga gagwe.


Luka 10:39
O be a na le ngwanabo yo leina la gagwe e bego e le Maria. Yena yo o ile a tla a dula fase pele ga Jesu, a theeletša tše Jesu a mo rutago tšona.


Luka 10:40
Marta yena o be a patlwa ke mošomo wa go apea. A ba a tla go Jesu a re: “Morena, na kgane ga o na taba le ge yo ngwanešo a ntlogetše ke šoma e le noši? Gape mmotše a tle a nthuše!”


Luka 11:1
Jesu o be a le felwanatsoko a rapela, gomme a re go fetša, yo mongwe wa barutiwa ba gagwe a re go yena: “Morena, nke o re rute go rapela, go swana le Johanese ge a rutile ba gagwe barutiwa.”


Luka 11:2
Jesu a re: “Ge le rapela le re: “ ‘Tatewešo, leina la gago a le kgethwe; mmušo wa gago a o tle.


Luka 11:14
Jesu o kile a leleka modemone mothong wa semumu, gomme wa re go tšwa, semumu sela sa bolela. Batho ba tlabega,


Luka 11:17
Fela Jesu, ka go tseba se ba se gopolago, a re go bona: “Mmušo wo mongwe le wo mongwe wo o ikarolago dihlopha tše di lwago seng sa tšona o tla wa. Le lapa leo batho ba lona ba ikarolago dihlopha tše di lwago seng sa tšona le tla thubega.


Luka 11:27
E rile ge Jesu a sa bolela bjalo, mosadi yo mongwe a goeletša a le ka gare ga lešaba a re go yena: “Go lehlogonolo mosadi yo a go belegego a ba a go nyantšha!”


Luka 11:28
Jesu a mo fetola ka go re: “Ee, fela gagolo go lehlogonolo bao ba kwago molaetša wa Modimo, ba o phetha!”


Luka 11:37
Ge Jesu a fetša go bolela, Mofarisei yo mongwe a mo mema gore a yo ja naye ka ga gagwe. Jesu a fihla a tsena, a dula bojelong.


Luka 11:38
Mofarisei yola a makatšwa ke ge a bona Jesu a se a hlapa diatla pele a eja.


Luka 11:46
Jesu a mo fetola a re: “Le lena, boramangwalo, le ba madimabe, gobane le rweša batho merwalo ye boima, mola lena le go e kgwatha ka monwana le sa e kgwathe.


Luka 11:53
Ge Jesu a tloga moo ga Mofarisei, o be a šetše a thomile go tena boramangwalo le Bafarisei kudu le go botšišwa ke bona ditaba tše dintši,


Luka 12:1
E rile ge batho ba bantšintši ba bothegile ebile ba gatana godimo, Jesu a botša barutiwa ba gagwe pele a re: “Le hlokomele komelo ya Bafarisei, ke ra boikaketši bja bona.


Luka 12:14
Jesu a mo fetola a re: “Warra, etse ke mang yo a mpeilego moahlodi wa go le abaganyetša lefa la lena?”


Luka 12:21
Jesu a fetša ka go re: “Agaa, seo ke se se hlagelago bao ba ikgobelelago mahumo, eupša go tša Modimo ba se na selo.”


Luka 12:22
Ya ba Jesu o re go barutiwa ba gagwe: “Ke ka baka leo ke le botšago gore le se ke la balabala ka dijo le diaparo tše le di hlokago bophelong.


Luka 12:54
Jesu a tšwela pele a botša lešaba leo a re: “Ge le bona leru le rotoga ka bodikela le akgofa go re pula e tla na, gomme e ne.


Luka 13:1
Ka tšona nako tšeo gwa tla batho ba bangwe ba botša Jesu tša Bagalilea bale Pilato a bego a ba bolaile ba direla Modimo dihlabelo.


Luka 13:2
Jesu a ba fetola a re: “Ka ge Bagalilea bao ba bolailwe ka tsela ye, na kgane le gopola gore bona e be e le badiradibe ba bagolo go feta Bagalilea bohle?


Luka 13:6
Jesu a ba botša seswantšho a re: “Go be go na le monna yo mongwe yo a bego a na le mogo ka serapeng sa gagwe sa merara. A re ge a re ke yo fula mago go wona a hwetša a se gona.


Luka 13:10
Ka tšatši le lengwe la Sabatha Jesu o be a ruta batho ka sinagogeng.


Luka 13:12
Jesu ge a mmona a mmitša a re a tle go yena. Ge a fihla a re go yena: “Mmagobatho, o imolotšwe bolwetšing bja gago!”


Luka 13:14
Mookamedi wa sinagoge yeo a galefa ka gobane Jesu a fodišitše motho ka tšatši la Sabatha, gomme a botša batho bao a re: “Matšatši a go šoma a a selela. Etlang ka ona matšatši ao go fodišwa, e sego ka Sabatha.”


Luka 13:18
Jesu a ba botšiša a re: “Na mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka eng? Nka o bapiša le eng?


Luka 13:20
Jesu a ba botšiša gape a re: “Mmušo wa Modimo nka o swantšha le eng?


Luka 13:22
Jesu a theta le metse le metsana a ntše a ruta batho, a lebile Jerusalema.


Luka 13:23
Motho yo mongwe a mmotšiša a re: “Morena, na kgane ba ba tlago phološwa ke ba mmalwa fela?” Jesu a re go bona ka moka:


Luka 13:31
Ka yona nako yeo Bafarisei ba bangwe ba tla go Jesu ba fihla ba mo sebotša ba re: “Tloga mo o tšhabe, ka gobane Heroda o nyaka go go bolaya.”


Luka 13:32
Jesu a ba fetola ka go re: “Sepelang le yo botša mokadikadi yola le re: ‘Tseba gore ke leleka bademone ebile ke fodiša batho lehono le gosasa, gomme go hlwa gosasa ke tla be ke feleletša mošomo wo wa ka.’


Luka 14:1
Ka tšatši le lengwe la Sabatha Jesu a ya go ja ka ga yo mongwe wa bagolo ba Bafarisei. Batho ba be ba tloga ba mmeile leihlo.


Luka 14:4
Bona ba homola. Ke ge Jesu a tšea molwetši yola a mo fodiša, mme a mo lesa a itshepelela.


Luka 14:7
Jesu ge a bona balaletšwa ba bangwe ba ipea madulong a ka pele a ba botša ka go swantšha a re:


Luka 14:15
Yo mongwe wa balaletšwa ba ba bego ba le dijong, ge a ekwa Jesu a realo, a re go yena: “Go lehlogonolo bao ba tlago tla dijong mmušong wa Modimo!”


Luka 14:16
Jesu a re go yena: “Motho yo mongwe o kile a dira monyanya wo mogolo, mme a laletša batho ba bantši.


Luka 14:33
Jesu a fetša ka go re: “Ka wona mokgwa woo, yo a sa tlogelego tšohle tše a nago le tšona a ka se kgone go ba morutiwa wa ka.”


Luka 15:1
Balekgetho le badiradibe ka moka ba be ba hlwa ba etla go Jesu gore ba mo kwe.


Luka 15:3
Ke moka Jesu a ba swantšhetša ka go re:


Luka 15:11
Jesu a tšwela pele a re: “Go kile gwa ba le motho yo mongwe a na le barwa ba babedi.


Luka 16:1
Jesu a ba a botša barutiwa ba gagwe taba ye nngwe a re: “Go kile gwa ba le monna yo mongwe wa mohumi a na le molaodi wa thoto ya gagwe. Molaodi yoo a tla a pharwa ka taba ya go re o senya thoto ya mong wa gagwe.


Luka 16:9
Jesu a iša pele a re: “Le nna ke le botša ke re: Itireleng bagwera ka mahumo a lefase le lebe le, gore mola mahumo a se sa le hola ka selo, ba tle ba le amogele legaeng le le sa felego.


Luka 16:15
Jesu a re go bona: “Etse ke lena bale le dirago gore batho ba bone nke le lokile, etšwe yo a tsebago se le lego sona e le Modimo. Gobane tše batho ba bonago e le tše bohlokwa, Modimo yena o bona di šišimiša.


Luka 17:1
Jesu a re go barutiwa ba gagwe: “Dilo tše di dirišago batho dibe tšona di swanetše go no ba gona, fela go madimabe yo di tlago ka yena.


Luka 17:11
Jesu ge a eya Jerusalema, o ile a šika le mollwane wa Samaria le Galilea.


Luka 17:13
ba mo goelela ba re: “Jesu, Mong wa rena, hle, nke o re šokele!”


Luka 17:14
Jesu ge a ba bona a re go bona: “Eyang go baprista ba le bone.” Ba rile ba sa ya ba ipona ba fodile ba hlwekile.


Luka 17:16
A itahlela fase ka sefahlego pele ga Jesu, a mo leboga. Yena e be e le Mosamaria.


Luka 17:17
Jesu a re: “Ga ke re go fodišitšwe banna ba lesome, bjale bale ba bangwe ba senyane ba kae?


Luka 17:20
E rile ge Bafarisei ba bangwe ba botšiša Jesu gore na mmušo wa Modimo o tlilo hlongwa neng, yena a ba fetola ka go re: “Mmušo wa Modimo ga o hlongwe ka mokgwa wo o bonagalago.


Luka 18:1
Jesu a botša barutiwa ba gagwe seswantšho, a ba ruta gore motho o swanetše go dula a rapela le gona a sa fele pelo,


Luka 18:9
Ba ba ipotšago gore ba lokile mme ba nyatša ba bangwe Jesu a ba botša ka go swantšha a re:


Luka 18:15
Batho ba bangwe ba tliša bana go Jesu gore a ba bee diatla. Barutiwa ba gagwe ge ba di bona ba kgalema batho bao,


Luka 18:16
fela Jesu a bitša bana bao, gomme go barutiwa ba gagwe a re: “Lesang bana bao ba tle go nna, le se ke la ba thibela, gobane mmušo wa Modimo ke wa ba babjalo.


Luka 18:18
Monna yo mongwe wa maemo a tla a botšiša Jesu a re: “Moruti wa go loka, ke direng gore ke tle ke be le bophelo bjo bo sa felego?”


Luka 18:19
Jesu a mo fetola a re: “O reng o mpitša wa go loka? Ga go yo a lokilego ge e se Modimo fela.


Luka 18:22
Jesu ge a ekwa a realo a re go yena: “O sa hlaelelwa ke se sengwe. Eyo rekiša tšohle tše o nago le tšona, o tšee tšhelete ya gona o e abele badiidi, gomme o tla ba le lehumo legodimong. Ka morago ga moo o tle o ntatele.”


Luka 18:23
Ge monna yoo a ekwa Jesu a realo, a nyama kudu, ka gobane o be a humile e le ruri.


Luka 18:24
Jesu ge a mmona a nyamile bjalo a re: “Go bothata bjang gore mohumi a tsene legodimong!


Luka 18:27
Jesu a ba fetola a re: “Tše di palelago batho Modimo yena ga di mo palele.”


Luka 18:29
Jesu a re go bona: “Ruri, ke le botša gore mang le mang yo a tlogetšego legae, goba mosadi, goba banababo, goba batswadi, goba bana ka baka la mmušo wa Modimo,


Luka 18:31
Jesu a biletša barutiwa ba gagwe ba lesome le ba babedi thoko, a re go bona: “Theeletšang mo, re rotogela Jerusalema, mo go yogo phethega tšohle tše di ngwadilwego ke baprofeta mabapi le Morwamotho.


Luka 18:34
Fela barutiwa ba Jesu ba ile ba se kwešiše selo; polelo ya gagwe ya ba širela, gomme ba se tsebe gore o ra go reng.


Luka 18:35
E rile ge Jesu a batamela motse wa Jeriko, gwa ba go na le monna yo mongwe wa sefofu a dutše ka thoko ga tsela a kgopela.


Luka 18:37
Ba mmotša ba re: “Ke Jesu wa Nasaretha o a feta.”


Luka 18:38
Ke moka a goelela a re: “Jesu, Morwa wa Dafida, nke o ntšhokele!”


Luka 18:40
Jesu a ema, a re sefofu seo se tlišwe go yena. Ge se batametše, a se botšiša a re:


Luka 18:42
Jesu a re go sona: “Gona bona! Tumelo ya gago e go fodišitše.”


Luka 18:43
A boela a bona le semeetseng, gomme a latela Jesu a reta Modimo. Lešaba ge le di bona la tumiša Modimo.


Luka 19:1
Jesu a re go fihla motseng wa Jeriko a o putla ka bogare.


Luka 19:3
Yena o be a nyaka go bona gore na Jesu ke ofe, eupša ka ge e be e le kgopana, o be a širwa ke lešaba la batho.


Luka 19:4
Ka gona a kitimela kua pele, a fihla a namela mohlare wa mogo gore a bone Jesu, gobane Jesu o be a ilo feta moo.


Luka 19:5
Ge Jesu a fihla moo, ge a lelala a mmona gomme a re go yena: “Sakiose, fologa ka pela, gobane lehono ke swanetše go yo hlwa ka ga gago.”


Luka 19:9
Jesu a re go yena: “Lehono lapa le le phološitšwe ke Modimo, gobane monna yo le yena ke setlogolo sa Abrahama.


Luka 19:11
E rile ge batho ba sa theeleditše tše Jesu a di bolelago, yena a iša pele a ba botša seswantšho se sengwe. Ke ge a šetše a le kgauswi le Jerusalema, gomme ba gopola gore mmušo wa Modimo o kgauswikgauswi le go hlongwa.


Luka 19:28
Jesu ge a fetša go ba swantšhetša bjalo, a ba etelela pele a ya Jerusalema.


Luka 19:32
Ba ile ba ya, ba fihla ba hwetša go le ka wona mokgwa wola Jesu a bego a ba boditše.


Luka 19:35
Ba e iša go Jesu, ba bea diaparo tša bona godimo ga yona, mme ba mo nametša yona.


Luka 19:39
Bafarisei ba bangwe moo lešabeng ba botša Jesu ba re: “Moruti, kgalema barutiwa ba gago gore ba homole!”


Luka 19:40
Jesu a ba fetola a re: “Ke le botša gore ge ba ka homola, go tla goelela maswika.”


Luka 19:45
Jesu a ya Tempeleng a fihla a raka bagwebi,


Luka 19:47
Tšatši le lengwe le le lengwe Jesu o be a ruta Tempeleng. Baprista ba bagolo le boramangwalo le baetapele ba setšhaba ba be ba rera go mmolaya,


Luka 20:1
Ka letšatši le lengwe ge Jesu a le Tempeleng a ruta batho a bile a ba begela Taba ye Botse, baprista ba bagolo le boramangwalo le bagolo ba setšhaba ba tla go yena,


Luka 20:3
Jesu ge a ba fetola a re: “Le nna ke tla le botšiša taba e tee, še:


Luka 20:7
Ka gona ba fetola Jesu ba re ga ba tsebe gore o be a laetšwe ke mang.


Luka 20:9
Jesu a anegela batho seswantšho, a re: “Go be go na le monna yo mongwe yo a bego a bjetše merara, a e hirišetša balemi, ke moka a tloga gae nako ye telele.


Luka 20:17
Jesu a ba lebelela, a ba botšiša a re: “Bjale Mangwalo a Makgethwa a ra go reng ge a re: “ ‘Leswika le baagi ba le nyaditšego e bile lona la sekhutlo’?


Luka 20:19
Boramangwalo le baprista ba bagolo ba be ba nyaka go swara Jesu le semeetseng, ka gobane ba be ba lemogile gore ka seswantšho seo o ra bona. Fela ba be ba boifa setšhaba.


Luka 20:21
Bona bao ba tla go Jesu ba re: “Moruti, re a tseba gore tše o di bolelago le tše o di rutago batho ke tšona, le gore ga o kgetholle batho, eupša o rata therešo mabapi le tšeo Modimo a nyakago gore motho a di dire.


Luka 20:23
Jesu a lemoga boradia bja bona, gomme a re go bona:


Luka 20:27
Basadusei ba bangwe ba tla go Jesu. Gape ke bona bale ba rego bahu ba ka se tsoge. Ba re go yena:


Luka 20:34
Jesu a ba fetola ka go re: “Batho ba mehleng yeno ba a nyala, ba a nyalwa,


Luka 20:41
Jesu a ba botšiša a re: “Go tla bjang gore ba re Mesia ke setlogolo sa Dafida?


Luka 21:1
Jesu ge a lebelediša, a bona bahumi ba lokela ditšhelete tša bona ka polokelong ya Tempele;


Luka 21:5
Ba bangwe ba barutiwa ba Jesu ba rile ba sa bolela ka Tempele gore e thakgilwe bjang ka maswika a mabotse le dikgabišo tšeo di neelwago Modimo, Jesu a re:


Luka 21:8
Jesu a ba fetola a re: “Le hlokomele gore le se forwe ke motho, gobane batho ba bantši ba tla tla ba re ba bolelela nna, motho a re: ‘Ke nna Mesia!’ mongwe a re: ‘Nako e fihlile!’ Le se ke la ba šala morago.


Luka 21:29
Jesu a ba anegela seswantšho a re: “Bonang mogo le dihlare tše dingwe ka moka.


Luka 21:37
Jesu o be a hlwa a ruta Tempeleng mosegare, gomme bošego a tšwe motseng a ye go lala Thabeng ya Mehlware.


Luka 22:2
Baprista ba bagolo le boramangwalo ba be ba nyaka ka mo ba ka bolayago Jesu ka gona, ka gobane ba be ba tšhaba setšhaba.


Luka 22:4
Yena a tloga a ya go baprista ba bagolo le go mantona a baleti ba Tempele, a fihla a lakana nabo ka mo a ka ba gafelago Jesu ka gona.


Luka 22:8
Jesu a roma Petrose le Johanese a re: “Sepelang le yo re lokišetša dijo tša Paseka.”


Luka 22:13
Barutiwa bale ba tloga, ba fihla ba hwetša go le bjalo ka ge Jesu a be a ba boditše, gomme ba lokiša dijo tšeo tša Paseka.


Luka 22:14
Ge nako e fihla, Jesu a dula dijong le baapostola ba gagwe.


Luka 22:24
Gwa tsoga kgang mo go barutiwa ba Jesu ya gore na ke ofe mo go bona yo a swanetšwego ke bogolo.


Luka 22:25
Jesu a re go bona: “Magoši a baditšhaba a gatelela ditšhaba tša ona, le babuši ba tšona go thwe ke ‘Bomothušabatho’.


Luka 22:34
Jesu a re go yena: “Petrose, ke a go botša, gona bošegong bjo mokoko o tla re o sešo wa lla, wa be o ntatotše gararo.”


Luka 22:39
Jesu a tloga motseng, a ya Thabeng ya Mehlware bjalo ka mehleng; barutiwa ba gagwe ba mo latela.


Luka 22:44
Jesu a tiiša go rapela a tlaletšwe a etšwa kudumela ye nkego ke madi a rotha.


Luka 22:47
E rile ge Jesu a sa bolela gwa fihla lekoko le etilwe pele ke Judase, e lego yo mongwe wa barutiwa bale ba lesome le ba babedi. A ya go Jesu gore a mo atle.


Luka 22:48
Jesu a mmotšiša a re: “Judase, na o ka napa wa eka Morwamotho ka go mo atla?”


Luka 22:49
Bao ba bego ba na le Jesu ge ba bona se se tlago direga, ba mmotšiša ba re: “Morena, re ba hlasele ka ditšhoša?”


Luka 22:51
Jesu a re: “Lesang! Le se sa boeletša!” A napa a kgwatha tsebe ya mohlanka yoo, a mo fodiša.


Luka 22:54
Ba re go swara Jesu ba tloga naye, ba mo iša ga Moprista yo Mogologolo; Petrose le yena a ba latela a le kgojana.


Luka 22:56
Ngwanenyana yo mongwe a mmona a dutše moo mollong, a mo lebelela ka mahlong a re: “Monna yo le yena o be a na le Jesu!”


Luka 22:59
Gwa feta nako ye e ka bago iri e tee gomme yo mongwe monna a bolela a tiišitše a re: “Ka nnete, monna yo le yena o be a na le Jesu! Ebile ke Mogalilea!”


Luka 22:63
Banna ba ba bego ba letile Jesu ba be ba mo kwera ba bile ba mmetha.


Luka 22:66
Ge go esa, bagolo ba setšhaba le baprista ba bagolo le boramangwalo ba kgobokana mme ba tliša Jesu kgorong ya bona.


Luka 23:1
Kgoro yela ka moka ya emelela ya iša Jesu go Pilato,


Luka 23:3
Pilato a mmotšiša a re: “Kgane ke wena kgoši ya Bajuda?” Jesu a mo fetola ka go re: “O a bolela.”


Luka 23:8
Heroda ge a bona Jesu a thaba kudu, ka gobane o be a šetše a kwele ka ga yena gomme e le kgale a nyaka go mmona. O be a holofetše gore o tla bona Jesu a dira mohlolo.


Luka 23:9
A mmotšiša ditaba tše dintši, fela Jesu a se fetole selo.


Luka 23:20
Pilato, ka ge a be a nyaka go lokolla Jesu, a hlaboša lentšu a ba kgopela gape.


Luka 23:24
Pilato a ahlola Jesu ka mo ba kgopelago ka gona.


Luka 23:25
A lokolla motho yo ba mo nyakago, yena yola a bego a lahletšwe kgolegong ka baka la mpherefere le polao, gomme a ba gafela Jesu gore ba dire ka yena se ba se nyakago.


Luka 23:26
Ya re ge ba tloga le Jesu, ba swara monna yo mongwe wa Sirene yo leina la gagwe e bego e le Simone, a etšwa mašemong a eya motseng. Ba mo athiša sefapano sa Jesu, ba re a mo šale morago.


Luka 23:27
Jesu a ya a latetšwe ke lešaba le lentši la batho, leo gare ga lona go bego go na le basadi ba ba bego ba ithwele megono ba mo llela.


Luka 23:32
Le ba bangwe banna ba babedi ba dikebeka ba gapša gore ba yo bolawa le Jesu.


Luka 23:33
Ge go fihlwa felo mo go bitšwago “Legateng”, ba bapola Jesu sefapanong. Ba bapola le dikebeka tšela tše pedi, se sengwe sa ba ka letsogong la go ja, se sengwe ka go la nngele.


Luka 23:34
Jesu a re: “Tate, ba lebalele, gobane ga ba tsebe se ba se dirago!” Ba abelana diaparo tša gagwe ka go tema.


Luka 23:42
Ke moka a re go Jesu: “Morena, o nkgopole mohla o thoma go buša.”


Luka 23:43
Jesu a mo fetola a re: “Ruri, ke go botša gore lehono o tla ba le nna paradeising.”


Luka 23:46
Jesu a goelela kudu a re: “Tate, ke gafela moya wa ka diatleng tša gago!” A re go realo a ikhwela.


Luka 23:49
Bohle ba ba bego ba tsebana le Jesu, gotee le basadi bale ba go tla le yena ge a etšwa Galilea, ba be ba eme kgojana ba lebeletše.


Luka 23:52
O ile a ya go Pilato, a fihla a mo kgopela setopo sa Jesu.


Luka 23:55
Basadi bale ba go tla le Jesu ge a etšwa Galilea ba ile ba latela Josefa, gomme ba bona lebitla la gona, le ka mo setopo sa Jesu se beilwego ka go lona ka gona.


Luka 24:3
ka gona ba tsena, fela ba se hwetše setopo sela sa Morena Jesu.


Luka 24:8
Ke mo ba eletšwego tše Jesu a ilego a di bolela.


Luka 24:9
Ba tloga moo lebitleng, ba yo botša barutiwa ba Jesu ba lesome le o tee le balatedi ba bangwe bohle ditaba tšeo ka moka.


Luka 24:13
Ka lona tšatši leo balatedi ba Jesu ba babedi ba be ba le leetong la go ya Emause, motse wo o lego dikilometara tše e ka bago tše lesome le metšo ye mebedi go tloga Jerusalema,


Luka 24:15
Ge ba ntše ba bolela ba anegelana bjalo, yena Jesu ka nama a ba batamela, a sepela le bona.


Luka 24:19
Jesu a ba botšiša a re: “Dife?” Bona ba re: “Tša Jesu wa Nasaretha. Yena e be e le moprofeta yo Modimo le setšhaba ka moka ba bego ba mmona e le yo maatla go tše a di bolelago le tše a di dirago.


Luka 24:25
Ke mo Jesu a rilego go bona: “Aowii, lena! Ga se ka ge le hloka kelelo! Le diega bjang go dumela tšohle tše di boletšwego ke baprofeta!


Luka 24:28
Ya re ge ba batamela motsana wo ba bego ba eya go wona, Jesu a dira tše nkego o fetela pele;


Luka 24:33
Ba emelela le semeetseng ba boela Jerusalema, ba hwetša barutiwa bale ba Jesu ba lesome le o tee ba kgobokane le balatedi ba gagwe ba bangwe


Luka 24:36
Bale ba babedi ba rile ba sa ba anegela, Jesu a be a eme gare ga bona, a ba dumediša a re: “Khutšo a e be le lena!”


John 1:17
Melao Modimo o re file yona ka Moshe, gomme ka Jesu Kriste a re utollela ka mo e lego yo botho go rena ka gona, a ba a re utollela se a lego sona.


John 1:29
Ka tšatši le le latelago Johanese a bona Jesu a etla go yena. A re: “Bonang Kwanyana ya Modimo ye e tlošago dibe tša lefase!


John 1:36
Ya re ge a bona Jesu a feta, a re: “Bonang Kwanyana ya Modimo!”


John 1:37
Barutiwa bao ba babedi ba mo kwa ge a realo, gomme ba latela Jesu.


John 1:38
Jesu a retologa, a ba bona ba mo latela, a ba botšiša a re: “Etse le nyakang?” Bona ba re: “Rabi,” (ke go re “Moruti”), “na o dula kae?”


John 1:40
Yo mongwe wa bao ba babedi ba go re go kwa Johanese a bolela ba latela Jesu e be e le Andrease, ngwanaboSimone Petrose.


John 1:42
A nama a iša Simone go Jesu. Jesu ge a mmona a re: “Etse ke wena Simone, morwa wa Johanese, fela o tla bitšwa Kefase.” (Ke go re “Petrose”.)


John 1:43
Ka tšatši le le latelago Jesu ge a re o ya Galilea a hwetša Filipi, gomme a re go yena: “Ntatele!”


John 1:45
O rile go hwetša Nathaniele, a re go yena: “Re hweditše yola Moshe a ngwadilego ka yena ka pukung ya melao, le baprofeta ba ngwadilego ka yena; ke Jesu wa Nasaretha, morwa wa Josefa.”


John 1:47
Ge Jesu a bona Nathaniele a etla go yena, a bolela ka yena a re: “Šo Moisraele wa mmakgonthe yo a se nago bomenetša.”


John 1:48
Nathaniele a mmotšiša a re: “O ntsebela kae?” Jesu a mo fetola a re: “Ke go bone o le mola moriting wa mogo, pele ga ge Filipi a go bitša.”


John 1:50
Jesu a re: “Na o dumela ka ge ke go boditše gore ke go bone o sa le mola moriting wa mogo? O sa tlilo bona tše di fetago tšeo.”


John 2:1
Ge go seno feta matšatši a mabedi gwa ba le monyanya wa lenyalo motseng wa Kana, nageng ya Galilea. MmagoJesu le yena o be a le gona.


John 2:2
Jesu le barutiwa ba gagwe le bona ba be ba laleditšwe moo monyanyeng.


John 2:3
Ya re ge beine e hlaetše, mmagoJesu a re go yena: “Ga ba sa na beine.”


John 2:4
Jesu a mo fetola ka go re: “Mma, etse tša ka o di tsena bjang? Gape nna nako ya ka ga sešo ya fihla.”


John 2:5
MmagoJesu a botša bahlanka a re: “Le dire tšohle tše a le botšago tšona.”


John 2:7
Jesu a botša bahlanka a re: “Tlatšang dipitša tšeo meetse.” Ba di tlatša pshi.


John 2:11
Mohlolo wo wa mathomo Jesu o o dirile motseng wa Kana, nageng ya Galilea, a bontšha batho bogolo bja gagwe, mme barutiwa ba gagwe ba dumela go yena.


John 2:12
Ka morago ga moo Jesu le mmagwe le banababo le barutiwa ba gagwe ba ya Kapernaume, ba fihla ba dula gona matšatšinyana.


John 2:13
Monyanya wa Bajuda wa Paseka o be o šetše o le kgauswi, ka gona Jesu a ya Jerusalema.


John 2:19
Jesu a ba fetola ka go re: “Kgerešang Tempele ye, gomme ka matšatši a mararo ke tla e tsoša.”


John 2:21
Jesu ge a re Tempele o be a era mmele wa gagwe.


John 2:22
E rile ge a šetše a tsogile bahung barutiwa ba gagwe ba elelwa gore taba ye o be a kile a e bolela, gomme ba dumela Mangwalo a Makgethwa le se Jesu a ilego a se bolela.


John 2:23
Mola Jesu a le Jerusalema ka nako ya Monyanya wa Paseka, batho ba bantši ba ile ba dumela go yena ge ba bone mehlolo ye a e dirago.


John 3:2
O kile a ya go Jesu e le bošego, a fihla a re go yena: “Moruti, re a tseba gore o moruti yo a tšwago go Modimo, gobane ga go motho yo a ka kgonago go dira mehlolo ye o e dirago ye, ge Modimo a se na le yena.”


John 3:3
Jesu a mo fetola ka go re: “Ruri, ruri, ke go botša gore ge motho a sa tswalwe gape, e ka se be wa mmušo wa Modimo.”


John 3:5
Jesu a mo fetola a re: “Ruri, ruri, ke go botša gore ge motho a sa tswalwe ka meetse le ka Moya e ka se be wa mmušo wa Modimo.


John 3:10
Jesu a mo fetola a re: “Mmalo! Wa re o le moruti yo mokaaka wa Israele wa nama wa se tsebe?


John 3:22
Ka morago ga moo Jesu le barutiwa ba gagwe ba ya nageng ya Judea, moo a ilego a fihla a dula nabo lebakanyana a kolobetša.


John 4:1
Bafarisei ba ile ba kwa gore Jesu o fetiša Johanese ka barutiwa le ka go ba kolobetša,


John 4:2
etšwe nnete e le gore yena Jesu go kolobetša ga a kolobetše, go kolobetša barutiwa ba gagwe.


John 4:3
Ka fao, ge Jesu a ekwa taba yeo, a tloga moo nageng ya Judea a boela Galilea.


John 4:6
Gona moo go be go na le sediba sa Jakobo. Jesu a re go kwa a lapišitšwe ke leeto a itulela fase moo sedibeng. E be e ka ba nako ya mosegare wo mogolo.


John 4:7
Gwa tla mosadi yo mongwe wa Mosamaria go ga meetse, gomme Jesu a mo kgopela a re: “Nke o nkgele ke nwe.”


John 4:10
Jesu a mo fetola a re: “Ge o ka be o tseba mpho ye Modimo a e fago batho, le gore yo a go kgopelago meetse yo ke mang, ke wena o ka bego o kgopela yena mme a go fa meetse a a phedišago.”


John 4:13
Jesu a mo fetola ka go re: “Mang le mang yo a nwago meetse a o nyorwa gape,


John 4:16
Jesu a re go yena: “Sepela o yo bitša monna wa gago, le tle mo.”


John 4:17
Yena a re: “Ga ke na monna.” Jesu a re: “O a rereša ge o re ga o na monna,


John 4:21
Jesu a re go yena: “Mmagobatho, nkgolwe ge ke re nako e etla yeo ka yona le ka se sa rapelago Tate mo thabeng ye goba Jerusalema.


John 4:26
Jesu a mo fetola a re: “Ke nnaena yo a bolelago le wena yo.”


John 4:27
Ka yona nako yeo ke ge go fihla barutiwa ba gagwe, gomme ba tlabega ge ba mo hwetša a bolela le mosadi. Fela gwa se be le yo a botšišago mosadi yoo a re: “O nyakang?” goba yo a botšišago Jesu a re: “O reng o bolela le yena?”


John 4:30
Ke moka ba tšwa motseng ba ya go Jesu.


John 4:31
Ge mosadi yola a sa ile barutiwa ba ile ba šala ba phegeletše Jesu ba re: “Moruti, eja!”


John 4:34
Jesu a re go bona: “Nna dijo tša ka ke go phetha thato ya yo a nthomilego, le go feleletša modiro wo a rilego ke o dire.


John 4:39
Basamaria ba bantši ba motse woo ba ile ba dumela go Jesu ka ge mosadi yola a be a ba boditše a re: “O mpoditše tšohle tše ke ilego ka di dira.”


John 4:43
Ge go seno feta matšatši ao a mabedi, Jesu a tloga a ya Galilea.


John 4:47
Yena o rile go kwa gore Jesu o tlile moo Galilea a etšwa Judea, a ya go yena a mo kgopela gore a ye Kapernaume go mo fodišetša morwa yo a bego a le makgatheng.


John 4:48
Jesu a mo fetola a re: “Etse ge le sa bone matete le mehlolo ga le ke le dumela.”


John 4:50
Jesu a re go yena: “Sepela, morwago o tla phela!” Monna yoo a kgolwa se a se botšwago ke Jesu, gomme a sepela.


John 4:53
Tatagongwana a lemoga gore ke yona nako yela Jesu a rilego go yena: “Morwago o tla phela.” Ka gona yena le bohle ba lapa la gagwe ba dumela.


John 4:54
Mohlolo wo ke wa bobedi wo Jesu a ilego a o dira ge a seno boela Galilea a etšwa Judea.


John 5:1
Ka morago ga moo Jesu a ya Jerusalema, monyanyeng wo mongwe wa Bajuda.


John 5:6
Jesu a re go mmona a robetše moo a tseba gore o lwetše nako ye telele, ka gona a mmotšiša a re: “Na o nyaka go fola?”


John 5:8
Jesu a re go yena: “Emelela, o tšee legogwa la gago o sepele.”


John 5:13
Fela monna yoo wa go fodišwa o be a sa tsebe gore yo a mo fodišitšego ke mang, ka ge Jesu a be a ngwegetše lešaba le le bego le le moo.


John 5:14
Ka morago ga lebakanyana Jesu a tla a mo hwetša Tempeleng, gomme a re go yena: “Ga ke re šemo o fodile; o se sa dira dibe, ka gore o ka tla wa welwa ke madimabe a go feta ale.”


John 5:15
Ke moka monna yoo a tloga a yo botša baetapele bale ba Bajuda gore motho yo a mo fodišitšego ke Jesu.


John 5:16
Bona ba napa ba thoma go hlomara Jesu, ka ge a fodišitše motho ka tšatši la Sabatha.


John 5:17
Jesu a re go bona: “Tate o dula a šoma, gomme le nna ke a šoma.”


John 5:19
Jesu ge a ba fetola a re: “Ruri, ruri, ke le botša gore Morwa wa Modimo a ka se kgone go dira selo ka boyena; o dira fela se a bonago Tate a se dira. Tše Tate a di dirago ke tše le nna, Morwagwe, ke di dirago.


John 6:1
Ka morago ga moo Jesu a tshelela ka mošola wa letsha la Galilea, le ba bangwe ba rego ke la Tiberiase.


John 6:3
Jesu a namela thaba, a fihla a dula gona le barutiwa ba gagwe.


John 6:5
Jesu ge a gadima ka gohle a bona gore lešaba le le tlago go yena ke le lentši, gomme a botšiša Filipi a re: “Dinkgwa tša go khoriša batho ba re tla di reka kae?”


John 6:10
Jesu a re: “Dudišang batho fase.” Felo moo go be go na le bjang bjo bontši. Ka gona batho ba dula fase. Banna ba ba bego ba le moo e be e ka ba ba dikete tše tlhano.


John 6:11
Jesu a tšea dinkgwa tšeo, a leboga Modimo, a laela gore di abelwe ba ba dutšego moo. Le dihlapi a ba abela tšona ka mokgwa woo, gomme batho ba ja ka mo ba nyakago ka gona.


John 6:14
Batho ge ba bona mohlolo woo wa go dirwa ke Jesu ba re: “Ka nnete yo ke yena Moprofeta yo go boletšwego gore o tla tla lefaseng!”


John 6:15
Jesu ge a bona gore ba tla tla ba mo goga gore ba yo mmea kgoši, a ba ngwegela, a namelela godingwana thabeng a nnoši.


John 6:16
Mantšiboa barutiwa ba Jesu ba theogela letsheng,


John 6:17
ba fihla ba namela leselawatle, ba boela ka mošola wa letsha, ba leba Kapernaume. Leswiswi la ba la swara Jesu a sešo a tla go bona.


John 6:19
E rile ge ba sepetše ka leselawatle sekgala se e ka bago dikilometara tše tlhano go iša go tše di selelago, ba bona Jesu a sepela godimo ga meetse, a batamela leselawatle leo la bona, gomme ba tšhoga.


John 6:20
Jesu a re go bona: “Le se ke la tšhoga – ke nna!”


John 6:22
Ka tšatši le le latelago lešaba le le bego le šetše ka mošono wa letsha, la lemoga gore ga se gwa ka gwa ba le leselawatle le lengwe moo ntle le lela barutiwa ba Jesu ba le nametšego, gomme ba be ba tseba gore Jesu yena ga se a namela nabo, bona ba tlogile ba nnoši.


John 6:24
Lešaba ge le lemoga gore Jesu ga a gona, le bona barutiwa ba gagwe ga ba gona, la namela maselawatle ao la ya Kapernaume le mo nyaka.


John 6:25
Batho ba rile go hwetša Jesu ka mošola wa letsha, ba mmotšiša ba re: “Moruti, na mo o tlile neng?”


John 6:26
Jesu a ba fetola ka go re: “Ruri, ruri, ke le botša gore ga le nnyake ka gobane le bone mehlolo, eupša le nnyaka ka gobane le ile la ja dinkgwa la khora.


John 6:29
Jesu a ba fetola ka go re: “Se Modimo a nyakago gore le se dire ke gore le dumele go nna yo a nthomilego.”


John 6:32
Jesu a re go bona: “Ruri, ruri, ke le botša gore ga se Moshe yo a le filego senkgwa se se tšwago legodimong; senkgwa sa mmannete se se tšwago legodimong le se fiwa ke Tate.


John 6:35
Jesu a re: “Ke nna senkgwa seo sa go fa motho bophelo bjo bo sa felego. Yo a tlago go nna a ka se tsoge a swerwe ke tlala; yo a dumelago go nna a ka se tsoge a nyorilwe.


John 6:42
Ba nama ba re: “Na ga se yena Jesu, morwa wa Josefa, yo re tsebago tatagwe le mmagwe? Bjale o ra go reng ge a re o theogile legodimong?”


John 6:43
Jesu a re: “Tlogelang go dulela go ngongorega.


John 6:53
Jesu a re go bona: “Ruri, ruri, ke le botša gore ge le sa je nama ya ka, nna Morwamotho, la nwa le madi a ka, gona le ka se phelele sa ruri.


John 6:59
Ditaba tše Jesu o di boletše mola a ruta batho ka sinagogeng kua Kapernaume.


John 6:61
Jesu a tseba ka boyena gore taba ye e a ba ngongoregiša, gomme a ba botšiša a re: “Na taba ye ke e boletšego ye e a le kgopiša?


John 6:64
Eupša ba bangwe ba lena ga ba dumele.” Gape go tloga mathomong Jesu o be a tseba gore ba ba sa tlego go dumela ke bomang, le gore yo a tlago mo eka yena ke mang.


John 6:70
Jesu a fetola a re: “Ga ke re ke le kgethile le le ba lesome le ba babedi? Fela yo mongwe wa lena ke diabolose!”


John 7:1
Ka morago ga moo Jesu a fela a šika le naga ya Galilea; o be a sa rate go sepela le naga ya Judea, ka gobane baetapele ba Bajuda ba moo ba be ba nyaka go mmolaya.


John 7:3
ka gona bana ba boJesu ba re go yena: “Tloga mo o ye Judea, gore barutiwa ba gago ba ba lego kua le bona ba tle ba bone tše o di dirago.


John 7:6
Jesu a re go bona: “Mo go nna ga sešo ya ba nako. Gape lena nako ye nngwe le ye nngwe e le loketše.


John 7:14
E rile mola monyanya o šetše o le gare, Jesu a ya Tempeleng mme a thoma go ruta batho.


John 7:16
Jesu a ba fetola ka go re: “Tše ke di rutago batho ga se tša ka, ke tša go tšwa go yo a nthomilego.


John 7:21
Jesu a ba fetola a re: “Ke dirile taba e tee fela, gomme ka moka la kgopišega.


John 7:28
Jesu ge a le gare a ruta batho Tempeleng, a bolelela godimo a re: “Go ntseba le a ntseba, le mo ke tšwago gona le a go tseba. Fela ga se ka itliša, ke romilwe ke yo a tshepegago, gomme yena ga le mo tsebe.


John 7:32
Bafarisei ba kwa lešaba le dumaduma ka Jesu, ka fao bona gotee le baprista ba bagolo ba roma bahlanka ba bona gore ba yo mo swara.


John 7:33
Jesu a re: “Ke sa tlilo ba le lena sebakanyana, ka kgona ke boela go yo a nthomilego.


John 7:37
Ka tšatši la mafelelo la monyanya, e lego lona le legologolo, Jesu a ema a bolelela godimo a re: “Ge motho a nyorilwe a tle go nna a nwe!


John 7:39
Gape ge a realo o be a era Moya wo Mokgethwa wo bao ba dumelago go yena ba bego ba tlilo o amogela. Ka nako yeo ke ge bao ba dumelago go yena ba sešo ba fiwa Moya wo Mokgethwa, ka ge Jesu a be a sešo a tsoga bahung le go rotogela legodimong.


John 7:43
Ya nama ya ba gore lešaba ga le molomo o tee ka Jesu.


John 7:45
Bahlanka bale ba bego ba ile go swara Jesu ge ba boa baprista ba bagolo le Bafarisei ba ba botšiša ba re: “Le reng le se la tla naye?”


John 7:50
Yo mongwe wa Bafarisei ba ba bego ba le moo e be e le Nikodemose yola a bego a kile a ya go Jesu. Yena a re go bangwekayena:


John 8:1
eupša Jesu yena a ya Thabeng ya Mehlware.


John 8:4
Ba re go Jesu: “Moruti, mosadi yo o swerwe a le gare a otswa.


John 8:9
Ge ba ekwa a realo ba tloga ka o tee ka o tee, gwa tloga ba bagolo pele. Ba tlogela Jesu le mosadi yola a sa eme moo.


John 8:10
Jesu a inamologa, a botšiša mosadi yola a re: “Mmagorena, ba kae bona? Na ga go yo a go tšwilego?”


John 8:11
Mosadi yola a re: “Ga a gona, Morena.” Jesu a re: “Gona le nna ga ke go tšwe. Sepela, fela o se sa dira sebe.”]


John 8:12
Jesu a buša a botša Bafarisei a re: “Ke nna seetša sa ba ba lego lefaseng. Yo a ntatelago a ka se phele leswiswing, o tla ba le seetša se se phedišago.”


John 8:14
Jesu a ba fetola a re: “Le ge ke itlhatsela, se ke se bolelago ke nnete ka gore mo ke tšwago le mo ke yago gona ke a go tseba. Lena ga le tsebe mo ke tšwago le mo ke yago gona.


John 8:19
Ke mo ba mmotšišitšego ba re: “Tatago o kae?” Jesu ge a ba fetola a re: “Ga le ntsebe, le Tate ga le mo tsebe. Ge le ka be le ntseba, le ka be le tseba le Tate.”


John 8:20
Ditaba tšeo Jesu o di boletše ge a ruta batho Tempeleng, ka phapošing yeo go yona go bego go beilwe mapokisi a dikabelo. Gomme gwa se be le yo a mo swarago, ka gobane e be e sešo ya ba nako ya gagwe.


John 8:21
Jesu a ba botša gape a re: “Ke a sepela, gomme le tla šala le nnyaka, eupša le tla hwela dibeng tša lena. Mo ke yago gona lena le ka se kgone go fihla.”


John 8:23
Jesu a re: “Gape lena le ba mono fase, kganthe nna ke wa kua godimo. Lena le ba lefase le, fela nna ga ke wa lona.


John 8:25
Bona ba mmotšiša ba re: “Etse o mang?” Jesu a ba fetola a re: “Go thušang go bolela le lena?


John 8:31
Jesu a botša Bajuda ba ba dumelago go yena a re: “Ge le phetha tše ke le rutago tšona, gona le barutiwa ba ka ka nnete;


John 8:34
Jesu a ba fetola ka go re: “Ruri, ruri, ke le botša gore mang le mang yo a dirago dibe ke lekgoba la sebe.


John 8:39
Ba mo fetola ba re: “Gape rena tatagorena ke Abrahama.” Jesu a re: “Ge Abrahama e ka be e le tatagolena ka nnete, le ka be le dira tše a bego a di dira.


John 8:42
Jesu a re: “Ge Modimo e ka be e le yena Tatagolena, le ka be le nthata, ka gobane ke tšwa go Modimo, gomme ke mono. Ga se ka itlela, ke romilwe ke yena.


John 8:48
Bajuda ba re go Jesu: “Ga ke re re rerešitše ge re re o Mosamaria, le gona o tsenwe ke modemone?”


John 8:49
Jesu a ba fetola a re: “Nna ga se ka tsenwa ke modemone. Taba ke gore ke hlompha Tate, eupša lena le a ntlhompholla.


John 8:54
Jesu a ba fetola a re: “Ge nkabe ke ikgodiša, bogolo bja ka e ka be e se bja selo. Yo a nkgodišago ke Tate – yena le rego ke Modimo wa lena.


John 8:58
Jesu a ba fetola a re: “Ruri, ruri, ke le botša gore pele Abrahama a tswalwa nna ke be ke ntše ke le gona.”


John 9:1
Jesu ge a ntše a sepela, a bona motho yo a tswetšwego a foufetše.


John 9:3
Jesu a ba fetola a re: “Ga se ka baka la sebe sa gagwe goba sa batswadi ba gagwe, eupša e le gore ka yena ditiro tša Modimo di tle di bonagatšwe.


John 9:11
A ba botša a re: “Monna yola ba rego ke Jesu o dubile seretse, a ntlotša mahlo, a mpotša gore ke yo hlapa ka bodibeng bja Siloamo. Ka ya, ka re go hlapa ka napa ka bona.”


John 9:14
Tšatši leo Jesu a dubilego seretse ka lona a foufolla sefofu e be e le la Sabatha.


John 9:22
Batswadi ba gagwe ge ba bolela ka mokgwa woo e be e le ka baka la go tšhaba baetapele ba Bajuda, gobane baetapele bao ba be ba kwane gore yo a ka rego o dumela gore Jesu ke yena Mesia o swanetše go rakwa sinagogeng.


John 9:35
Jesu a kwa gore ba mo rakile. A re go mo hwetša a mmotšiša a re: “Na o dumela go Morwamotho?”


John 9:37
Jesu a re go yena: “O šetše o mmone, ebile ke yena yo a bolelago le wena gonabjale.”


John 9:38
Motho yoo a re: “Ke a dumela, Morena!” Gomme a khunama pele ga Jesu a mo lotšha.


John 9:39
Jesu a re: “Gape se ke se tletšego mo lefaseng ke go dira gore batho ba kgone go ikgethela mabapi le nna. Ke mo ba ba foufetšego ba tlago bona, gwa re ba ba bonago ba foufala.”


John 9:41
Jesu a ba fetola ka go re: “Ge le ka be le foufetše, le ka be le se na molato; eupša ka ge le re le a bona, molato le tla no šima le na le wona.”


John 10:1
Jesu a re: “Ruri, ruri, ke le botša gore yo a sa tsenego ka lešakeng la dinku ka lesoro, a namela ka go šele, ke lehodu ebile ke mohlakodi.


John 10:6
Jesu ge a ba botša seswantšho seo ba ile ba se kwešiše gore o ra go reng.


John 10:23
Jesu a re a sepelasepela Tempeleng mo mathuding ale a go bitšwa mathudi a Solomone,


John 10:25
Jesu a ba fetola a re: “Ke šetše ke le boditše, fela ga le nkgolwe. Tše ke di dirago ke laetšwe ke Tate di a mpolelela;


John 10:32
Jesu a re go bona: “Ke le bontšhitše mediro ye mentši ye mebotse ye ke e dirilego ke laetšwe ke Tate. Etse ke ofe wo le nyakago go mpolaela wona ka maswika?”


John 10:34
Jesu a ba fetola a re: “Ga ke re go ngwadilwe ka melaong ya lena gore Modimo o rile: ‘Ke lena medimo’?


John 11:3
Bona ba roma motho go Jesu ba re a fihle a mmotše a re: “Morena, yola o mo ratago o a lwala.”


John 11:4
Jesu ge a ekwa a re: “Lehu e ka se be pheletšo ya bolwetši bjoo, e tla ba gore go tumišwe Modimo, le gore ka bjona Morwa wa Modimo a retwe.”


John 11:5
Gape Jesu o be a rata Marta le ngwanabo le Lasarose.


John 11:9
Jesu a re: “Na ga ke re diiri tša letšatši ke tše lesome le tše pedi? Ge motho a sepela mosegare ga a kgopše, ka gobane o bonegelwa ke seetša sa lefase le.


John 11:13
Jesu o be a era gore Lasarose o hlokafetše, gomme bona ba gopola gore o ra gore o robetše boroko.


John 11:17
Jesu ge a fihla Bethania a kwa gore e šetše e le matšatši a mane Lasarose a bolokilwe.


John 11:20
Marta ge a ekwa gore Jesu o etla, a ya go mo gahlanetša, Maria yena a šala a dutše ka gae.


John 11:21
Marta a fihla a re go Jesu: “Morena, etse ge o ka be o be o le gona, kgaetšedi ya ka a ka be a se a hwa.


John 11:23
Jesu a re go yena: “Kgaetšedi ya gago o tla tsoga bahung.”


John 11:25
Jesu a re: “Ke nna Mophedišabahu le Mobaphedišetšasaruri. Yo a dumelago go nna o tla phela le ge a ka hwa;


John 11:29
Maria ge a ekwa a realo, a nanoga a ya go Jesu.


John 11:30
Jesu ke ge a sešo a tsena motseng, a sa le mola Marta a mo gahlaneditšego gona.


John 11:32
Ge a fihla mo Jesu a lego gona, a re go mmona a itahlela fase maotong a gagwe, a re: “Morena, etse ge o ka be o be o le gona, kgaetšedi ya ka a ka be a se a hwa.”


John 11:33
Jesu ge a bona a lla, ebile go lla le Bajuda ba ba mo feleseditšego, a huduega moyeng a hlomogile pelo,


John 11:35
Jesu a rothiša meokgo.


John 11:38
Jesu a re go huduega moyeng gape, a ya lebitleng. Lebitla la gona e be e le lewa le le tswaletšwego ka leswika.


John 11:40
Jesu a re go yena: “Na ga ke re ke go boditše gore ge o dumela o tla bona letago la Modimo?”


John 11:41
Ke ge ba tloša leswika lela. Jesu a lelala a re: “Tate, ke a go leboga, ka ge o nkwele.


John 11:44
Ke ge yo a bego a hwile a etšwa a tatilwe maoto le matsogo ka mašela, a tatilwe le sefahlego ka lešela. Jesu a re: “Mo tatolleng le mo lese a sepele.”


John 11:45
Bajuda ba bantši ba ba bego ba tlile go emela Maria ba rile go bona tše Jesu a di dirago, ba dumela go yena.


John 11:46
Eupša ba bangwe bona ba ya go Bafarisei, ba fihla ba ba botša tše Jesu a di dirilego.


John 11:51
Etse ge a realo o be a sa ipolediše. Ka ge e be e le yena Moprista yo Mogologolo ngwageng woo, o be a porofeta gore Jesu o tlilo hwela setšhaba sa Bajuda,


John 11:53
Go tloga ka lona tšatši leo baetapele ba Bajuda ba lakana gore ba ya go bolaya Jesu.


John 11:54
Ka gona Jesu a se sa sepela pepeneneng le Bajuda, a tloga a ya felo mo gongwe kgauswi le lešoka, motseng wo ba rego ke Efraime, a dula gona le barutiwa ba gagwe.


John 11:56
Ba be ba nyaka Jesu, gomme ge ba ntše ba eme Tempeleng, ba fela ba botšišana ba re: “Lena le bona bjang? Afa le re o tla tla monyanyeng?”


John 11:57
Baprista ba bagolo le Bafarisei ba be ba laetše gore ge motho a ka tseba mo Jesu a lego gona a bolele, gore ba tle ba ye go mo swara.


John 12:1
E rile ge go šetše matšatši a a selelago gore Monyanya wa Paseka o fihle, Jesu a ya Bethania, motsaneng wa gaboLasarose yola Jesu a bego a mo tsošitše bahung.


John 12:2
Gona moo ba mo apeela dijo, gomme Marta a solela baeng. Lasarose e be e le yo mongwe wa bao ba bego ba dutše le Jesu dijong.


John 12:3
Ke ge Maria a ntšha sedibelo sa senkgabose se se sego sa tswakwa sa theko ye kgolo sa narete, a tšhela Jesu maoto ka sona, a mo phumola ka moriri. Ntlo yohle ya tlala monkgo wa senkgabose seo.


John 12:4
Yo mongwe wa barutiwa ba Jesu yo ba rego ke Judase Iskariote, yena yola a bego a eya go mo eka, a re:


John 12:7
Jesu a re: “Mo tlogele! Senkgabose se e be e le sa go tlo ntlotša mohla ke bolokwa.


John 12:9
Bajuda ba bantši ba ile ba kwa gore Jesu o Bethania, gomme ba ya gona, e sego ka baka la Jesu fela, eupša le gore ba bone Lasarose yo Jesu a bego a mo tsošitše bahung.


John 12:11
ka gobane Bajuda ba bantši ba be ba šetše ba ba tlogela, ba dumela go Jesu.


John 12:12
Ka tšatši le le latelago lešaba le lentši le le bego le tlile Monyanyeng wa Paseka la kwa gore Jesu o tla mono Jerusalema.


John 12:14
Jesu a re go bona pokolwana a e namela, bjalo ka ge go ngwadilwe ka Mangwalong a Makgethwa gwa thwe:


John 12:17
Batho bale ba bego ba na le Jesu ge a goelela Lasarose ka lebitleng a mo tsoša a hwile ba be ba ile ba bega taba ye.


John 12:21
Bona bao ba ya go Filipi wa go dula Betsaida kua Galilea, ba mo kgopela ba re: “Morena, re nyaka go bona Jesu.”


John 12:22
Filipi a ya go botša Andrease, gomme Andrease le Filipi ba ya go botša Jesu.


John 12:23
Ke ge Jesu a ba fetola a re: “Bjale nako ya gore letago la Morwamotho le bonagale e fihlile.


John 12:30
Jesu a re go bona: “Ga se ka baka la ka ge lentšu le le kwagala, ke ka baka la lena.


John 12:35
Jesu a ba fetola ka go re: “Le sa tlilo ba le seetša sebakanyana. Ka gona, phelang go sona se sa le mo go lena, gore le se tlo welwa ke leswiswi, gobane mophatšaleswiswi ga a tsebe mo a yago gona.


John 12:36
Ka fao, dumelang go Mohlolaseetša a sa le mo go lena, gore le be batho ba ba phelago seetšeng.” Jesu ge a seno realo a tloga a yo iphihlela bona.


John 12:41
Jesaya ge a realo e be e le ka ge a bona letago la Jesu mme a bolela ka yena.


John 12:42
Le ge go le bjalo, batho ba bantši, ešita le mo go baetapele ba Bajuda, ba be ba dumela go Jesu, fela ka baka la Bafarisei ba be ba sa ipege, gore ba se rakwe ka sinagogeng.


John 12:44
Jesu a bolelela godimo a re: “Yo a dumelago go nna ga se gore o dumela go nna, o dumela go yo a nthomilego.


John 13:1
Pele ga ge Monyanya wa Paseka o lewa ke ge Jesu a šetše a tseba gore nako ya gore a tloge mo lefaseng a ye go Tatagwe e fihlile. Ka mehla o be a be a rata ba gagwe ba mo lefaseng, gomme o ile a fela a ba rata go fihlela mafelelong.


John 13:2
Ge ba le dijong tša go lalela ke ge Sathane a šetše a thetsitše Judase, morwa wa Simone Iskariote, gore a eke Jesu.


John 13:3
Jesu yena o be a tseba gore Tatagwe o gafetše dilo ka moka diatleng tša gagwe; o be a tseba le gore o tšwa go Modimo gomme bjale o boela go yena.


John 13:7
Jesu a mo fetola a re: “Gonabjale se ke dirago ga o se kwešiše, o tla se lemoga ka morago.”


John 13:8
Petrose a re: “Nna o ka se tsoge o ntlhapišitše maoto le ka mohla!” Jesu a mo fetola a re: “Ge ke sa go hlapiše maoto, o ka se sa ba morutiwa wa ka.”


John 13:10
Jesu a re: “Yo a hlapilego mmele o hlwekile hlwekihlweki, gomme ga go nyakege gore a hlape gape a sa tšo hlapa, ge e se maoto. Lena le hlwekile, fela e sego ka moka.”


John 13:21
Jesu ge a seno realo a ikwa a huduegile moyeng, gomme a bolela phaa a re: “Ruri, ruri, ke le botša gore yo mongwe mo go lena o tlilo nkeka.”


John 13:23
Yo mongwe wa bona, yo Jesu a bego a mo rata kudu, o be a dutše kgauswi le yena.


John 13:24
Simone Petrose a mo kgwatša, a re a botšiše Jesu gore na o ra mang.


John 13:25
Morutiwa yoo ke ge a sekamela go Jesu, a mmotšiša a re: “E ka ba ke mang, Morena?”


John 13:26
Jesu a mo fetola a re: “Ke yo ke tla rego go hlosa ka nthathana ya senkgwa ka mo nea.” Ka gona a tšea nthathana ya senkgwa, a hlosa morong ka yona, a e nea Judase, morwa wa Simone Iskariote.


John 13:27
Judase ge a seno tšea nthathana yeo, Sathane ke ge a mo tsena. Jesu a re go yena: “Se o se dirago itlhaganele o se dire!”


John 13:28
Ga go le o tee wa bao ba bego ba le moo dijong yo a ilego a kwešiša gore Jesu o mmoletšang bjalo.


John 13:29
Ka ge Judase e be e le yena a ba swarelago tšhelete, barutiwa ba bangwe ba Jesu ba ile ba hloma nke Jesu o mmoditše gore a ye go reka tše ba tlago di nyaka monyanyeng, goba a fe bahloki se sengwenyana.


John 13:31
Ge Judase a seno tšwa, Jesu a re: “Bjale ke gona batho ba tlilogo utollelwa letago la Morwamotho; ba tlilo utollelwa le letago la Modimo ka yena Morwamotho.


John 13:36
Simone Petrose a mmotšiša a re: “Morena, o ya kae?” Jesu a mo fetola a re: “Ga bjale mo ke yago gona o ka se ntatele, o tla ntatela ka moso.”


John 13:38
Jesu a re: “O ra gore ka nnete o ikemišeditše go nkhwela? Ruri, ruri, ke go botša gore pele ga ge mokoko o lla o tla be o ntatotše gararo.”


John 14:6
Jesu a mo fetola a re: “Tsela ya gona le therešo le bophelo ke nna. Ga go yo a yago go Tate ge e se ka nna.


John 14:9
Jesu a mo fetola a re: “Filipi, nka re ke dutše le lena nako ye kaaka wa se ntsebe? Gape yo a bonego nna o bone Tate. Bjale wena o reng o re ke le bontšhe Tate?


John 14:23
Jesu a mo fetola a re: “Yo a nthatago o phetha tše ke di bolelago. Tate o tla mo rata, gomme re tla tla go yena ra dula mmogo le yena.


John 16:19
Jesu a lemoga gore ba nyaka go mmotšiša, ka gona a re go bona: “Na le botšišana taba ye ke le boditšego yona ka re ka morago ga lebakanyana le ka se sa mpona, ya re ka morago ga lebakanyana la buša la mpona?


John 16:31
Jesu a ba fetola a re: “Eya, bjale le a dumela?


John 17:1
Jesu ge a seno realo, a lebelela legodimong a re: “Tate, bjale ke nako. Utollela batho letago la ka, nna Morwago, gore le nna ke tle ke ba utollele la gago,


John 17:3
Etse bophelo bjo bo sa felego bjo ke go tseba wena, Modimo o nnoši wa mmakgonthe, le go tseba Jesu Kriste, yo o mo romilego.


John 18:1
Jesu o rile go fetša go rapela, yena le barutiwa ba gagwe ba tloga ba tshela moedi wa Kidrone. Gona moo go be go na le serapa, gomme Jesu le barutiwa ba gagwe ba tsena ka go sona.


John 18:2
Judase yola wa go mo eka le yena felo fao o be a go tseba, ka gobane Jesu o be a hlwa a kopanela gona le barutiwa ba gagwe.


John 18:4
Jesu, ka ge a be a tseba tšohle tše di bego di tlilo mo hlagela, a ba batamela a re: “Le nyaka mang?”


John 18:5
Ba mo fetola ba re: “Jesu wa Nasaretha.” Yena a re: “Ke nna!” Judase wa go tlo mo eka o be a na le bona.


John 18:6
E rile ge Jesu a re: “Ke nna!” ba katakata ba wela fase.


John 18:7
Jesu a ba botšiša gape a re: “Ke re na le nyaka mang?” Bona ba re: “Jesu wa Nasaretha.”


John 18:8
Jesu a re: “Ke le boditše gore ke nna. Ge eba le nyaka nna, lesang ba ba itshepelele.”


John 18:11
Jesu a re go Petrose: “Bušetša tšhoša ya gago ka segatleng sa yona! Kgane o re senwelo sa tlaišego se Tate a mphilego sona ke se ke ka se nwa?”


John 18:12
Ke ge sehlopha sela sa madira a Baroma, le molaodi wa bona, le baleti ba Tempele ba ba bego ba romilwe ke Bajuda ba swara Jesu, ba mmofa.


John 18:15
Simone Petrose le morutiwa yo mongwe ba be ba šetše Jesu morago. Morutiwa yoo yena o be a tsebja ke Moprista yo Mogologolo, ka gona a tsena le Jesu ka lapeng la Moprista yoo yo Mogologolo,


John 18:19
Moprista yo Mogologolo a sekiša Jesu mabapi le barutiwa ba gagwe le tše a di rutago batho.


John 18:20
Jesu ge a mo fetola a re: “Ke be ke hlwa ke bolela le batho phatlalatša; ka mehla ke be ke ba ruta ka disinagogeng le Tempeleng, moo go phuthegelago Bajuda ka moka. Go be go se na se ke se bolelago sephiring.


John 18:23
Jesu a mo fetola a re: “Ge eba ke boletše gampe, bolela bobe bja ka. Fela ge eba ke boletše gabotse, o ntšhapelang?”


John 18:28
E rile ge go esa ba tloša Jesu ga Khayafase ba mo iša go mmušiši. Fela ba se ke ba tsena, ka ge ba be ba sa nyake go itšhilafatša, gore ba tle ba kgone go ja Paseka.


John 18:32
E be e le gore go phethege se Jesu a bego a kile a se bolela mola a šupa lehu le a bego a tlilo le hwa.


John 18:33
Pilato a boela ka gae, a fihla a bitša Jesu, a mmotšiša a re: “Na ke wena kgoši ya Bajuda?”


John 18:34
Jesu a mo fetola ka go re: “A taba ye o mpotšišago yona ye o a ithomela, goba ke ye batho ba mpolelago go wena ka yona?”


John 18:36
Jesu a re: “Mmušo wa ka ga se wa lefase le; gape ge nkabe mmušo wa ka e le wa lefase le, ba ke ba bušago ba ka be ba ntwela gore ke se ke ka gafelwa Bajuda. Bjale mmušo wa ka ga se wa lefase le.”


John 18:37
Pilato a mmotšiša a re: “E le gore go ba kgoši gona o kgoši?” Jesu a mo fetola ka go re: “O a bolela. “Se ke se tswaletšwego mme ke se tletšego mo lefaseng ke gore ke tle ke hlatsele therešo. Mang le mang yo e lego wa therešo o a ntheeletša.”


John 19:1
Ke moka Pilato a tšea Jesu mme a laela gore a otlwe ka tshelane.


John 19:5
Ke ge Jesu a tšwela ka ntle a rwešitšwe kgare yela ya meetlwa, a bile a apešitšwe kobo yela ya bohwibidu bja moretele. Pilato a re go bona: “Ke yoo moisa yola!”


John 19:9
A boela ka gae, a fihla a botšiša Jesu a re: “O tšwa kae, monna?” Fela Jesu a se mo fetole.


John 19:11
Jesu a mo fetola a re: “O ka be o se na maatla a go ntira selo ge o ka be o se wa a fiwa ke Modimo. Ke ka baka leo motho yo a nkgafetšego wena a nago le sebe se se fetago sa gago.”


John 19:13
Pilato a re go kwa ba realo a iša Jesu ka ntle, a fihla a dula setulong sa kahlolo felo mo ba rego ke “Lebato la Maswika”, ka Seheberu ba rego ke “Gabatha”.


John 19:16
Ke ge Pilato a ba gafela Jesu gore a bapolwe sefapanong. Ba tšea Jesu ba tloga naye.


John 19:18
Gona moo ba mmapola sefapanong; a bapolwa le banna ba bangwe ba babedi, mongwe ka mo, mongwe ka mo, Jesu a ba gare.


John 19:19
Pilato a ngwala tsebišo, a laela gore e bewe godimo ga sefapano. Yona e be e re: “Jesu wa Nasaretha, Kgoši ya Bajuda.”


John 19:20
Ya balwa ke batho ba bantši ka ge felo fao Jesu a bego a bapotšwe gona e be e se kgole le motse. Tsebišo yeo e be e ngwadilwe ka Seheberu le ka Selatine le ka Segerike.


John 19:23
Bahlabani ba rile go fetša go bapola Jesu sefapanong ba tšea diaparo tša gagwe ba di aroganya diripa tše nne, mongwe le mongwe a tšea seaparo se tee. Ba tšea le seaparo sa gagwe sa ka gare, se se bego se se na moroko, se logilwe go tloga godimo go fihla fase e le selo se tee.


John 19:25
Kgauswi le sefapano sa Jesu go be go eme mmagwe, le mmaneagwe, le Maria, mosadi wa Klopase, le Maria Magadalena.


John 19:26
Jesu ge a bona mmagwe le morutiwa yola a bego a mo rata kudu a eme le yena, a re go mmagwe: “Mma, morwago šoowe.”


John 19:28
Jesu ka ge a be a tseba gore bjale tšohle di phethegile, le ka ge a be a nyaka go phethagatša tše di ngwadilwego ka Mangwalong a Makgethwa, a re: “Ke nyorilwe.”


John 19:30
Jesu ge a seno mona beine yeo sepontšheng a re: “Go phethegile!” Ya ba o inamiša hlogo, o a hwa.


John 19:32
Ka gona bahlabani ba ya ba roba monna wa mathomo maoto, ba roba le wa bobedi wa go bapolwa le Jesu.


John 19:33
E rile ge ba fihla go Jesu, ba hwetša a šetše a hwile, ka gona ba se mo robe maoto.


John 19:38
Ka morago Josefa wa go tšwa motseng wa Arimathea a ya go kgopela Pilato gore a mo dumelele go tšea setopo sa Jesu. Yo Josefa e be e le molatedi wa Jesu, fela a iphihlile ka gobane o be a boifa baetapele ba Bajuda. Pilato a mo dumelela, ka gona Josefa a ya a fihla a se fegolla.


John 19:39
Gwa ya le Nikodemose yola a bego a kile a etela Jesu bošego. Yena a ya le setlolo sa go nkga bose sa boima bjo e ka bago dikilokramo tše masome a mararo le metšo ye mebedi sa motswako wa mira le meetse a sekgopha.


John 19:40
Ba fihla ba tšea setopo sa Jesu ba se tlotša ka setlolo seo, ba se phuthela ka mašela, go ya ka mokgwa wa Sejuda wa go phutha mohu.


John 19:41
Felo mo Jesu a bapoletšwego gona go be go na le serapa. Ka mo serapeng seo go be go na le lebitla le lefsa, leo ka go lona go bego go se gwa ka gwa bolokwa motho.


John 19:42
Ke gona ka mo ba ilego ba boloka Jesu, ka ge e be e le letšatši la Bajuda la go lokišetša Sabatha, le gona lebitla leo le le kgauswi.


John 20:2
A tloga a kitima a yo botša Simone Petrose le morutiwa yola yo mongwe yo Jesu a bego a mo rata kudu, a fihla a re go bona: “Ba ntšhitše setopo sela sa Morena ka lebitleng, gomme ga re tsebe mo ba se beilego gona!”


John 20:12
gomme a bona barongwa ba babedi ba go apara diaparo tše ditšhweu ba dutše mola go bego go beilwe setopo sa Jesu, yo mongwe a le ka dihlogong, yo mongwe a le ka maotong.


John 20:14
Ge a seno realo a retologa, gomme a bona Jesu a eme moo, fela a se tsebe gore ke yena.


John 20:15
Jesu a mmotšiša a re: “Mosadi, o reng o lla? O nyaka mang?” Maria, ka go gopola gore yoo ke moletaserapa, a re go yena: “Morena, ge eba ke wena o tšerego mohu, mpotše mo o mmeilego gona, gomme ke tla mo lata.”


John 20:16
Jesu a mmitša a re: “Maria!” Yena a retologela go yena, a re ka Seheberu: “Rabuni!” (Ke go re “Moruti”.)


John 20:17
Jesu a re go yena: “O se ke wa ntshwara, ka gobane ga sešo ka rotogela go Tate. Wena eya go banabešo o yo ba botša gore ke rotogela go yo e lego Tate le Tatagobona, go yo e lego Modimo wa ka le Modimo wa bona.”


John 20:19
Mantšiboeng a sona Sontaga seo barutiwa ba be ba kopane, ba itswaleletše ka ntlong ka baka la go boifa baetapele ba Bajuda. Jesu a tla a ema mo gare ga bona, a ba dumediša a re: “Khutšo a e be le lena!”


John 20:21
Jesu a boeletša a re: “Khutšo a e be le lena! Bjalo ka ge Tate a nthomile, le nna ke a le roma.”


John 20:24
Thomase, yo mongwe wa barutiwa bale ba lesome le ba babedi, yo a bitšwago Lefahla, o be a se gona ge Jesu a itšweletša go bona.


John 20:26
Ka Sontaga se se latelago barutiwa ba be ba le ka ntlong gape, gomme Thomase a na le bona. Mabati a be a tswaletšwe, fela Jesu a tla a ema mo gare ga bona, a ba dumediša a re: “Khutšo a e be le lena!”


John 20:29
Jesu a re: “Na bjale o a dumela ka ge o mpone? Go lehlogonolo ba ba dumelago ba se ba mpona.”


John 20:30
Jesu o ile a dira mehlolo ye mengwe ye mentši a na le barutiwa ba gagwe, fela yona ga se ya ngwalwa ka pukung ye.


John 20:31
Ye e ngwaletšwe gore le dumele gore Jesu ke yena Mesia, Morwa wa Modimo, le gore ka go dumela le tle le be le bophelo bjo bo sa felego ka yena.


John 21:1
Ka morago ga moo Jesu a itšweletša gape go barutiwa ba gagwe kua letsheng la Tiberiase. A itšweletša ka mokgwa wo:


John 21:2
Simone Petrose le Thomase, yo a bego a bitšwa Lefahla, le Nathaniele wa go tšwa Kana kua Galilea, le barwa ba Sebediose, le barutiwa ba bangwe ba babedi ba Jesu ba be ba le mmogo.


John 21:4
E rile ge go šetše go sele Jesu a ema lebopong, eupša barutiwa ba gagwe ba sa tsebe gore ke yena.


John 21:6
Jesu a re go bona: “Lahlelang lelokwa la lena ka lehlakoreng la go ja la leselawatle, gomme le tla tanya.” Ke moka ba lahlela lelokwa, gomme ba šitwa le ke go le gogela ka leselawatleng ka baka la bontši bja dihlapi.


John 21:7
Morutiwa yola Jesu a bego a mo rata kudu a re go Petrose: “A! Ke Morena!” Petrose ge a ekwa gore ke Morena, a itata ka kobo, ka gore o be a e apotše, a itahlela ka meetseng.


John 21:10
Ke ge Jesu a re go bona: “Tlišang dihlapi tše dingwenyana tše le sa tšogo di tanya.”


John 21:12
Jesu a re go bona: “Etlang le jeng!” Gwa se be le o tee mo go bona wa go beta pelo a mmotšiša a re: “Ke wena mang?” gobane ba be ba tseba gore ke Morena.


John 21:13
Ke moka Jesu a batamela, a tšea senkgwa sela a ba fa sona; a ba fa le hlapi yela.


John 21:14
Ke ge bjale e šetše e le la boraro Jesu a itšweletša go barutiwa ba gagwe ka morago ga ge a tsogile bahung.


John 21:15
Ge ba feditše go ja, Jesu a re go Simone Petrose: “Simone, morwa wa Johanese, na o nthata go feta ba?” Yena a mo fetola a re: “Ee, Morena, o a tseba gore ke a go rata.” Jesu a re go yena: “Fudiša dikwanyana tša ka.”


John 21:16
A mmotšiša la bobedi a re: “Simone, morwa wa Johanese, na o a nthata?” Yena a mo fetola a re: “Ee, Morena, o a tseba gore ke a go rata.” Jesu a re go yena: “Diša dinku tša ka.”


John 21:17
A mmotšiša la boraro a re: “Simone, morwa wa Johanese, na o a nthata?” Petrose a nyama ge Jesu a mmotšiša la boraro a re: “Na o a nthata?” Ka gona a mo fetola a re: “Ke wena o tsebago tšohle; o a tseba gore ke a go rata.” Jesu a re go yena: “Fudiša dinku tša ka.


John 21:19
Etse ge a realo o be a mo swantšhetša lehu le yena Petrose a tlago le hwa a tumiša Modimo. Ke moka Jesu a re go yena: “Ntatele!”


John 21:20
Petrose ge a retologa a bona morutiwa yola wa go ratwa ke Jesu kudu a ba šetše morago, yena yola wa go ka a sekamela go Jesu a mmotšiša ba le dijong a re: “Morena, ke mang yo a tlago go eka?”


John 21:21
E rile ge Petrose a mmona, a botšiša Jesu a re: “Morena, yo yena o reng ka yena?”


John 21:22
Jesu a mo fetola a re: “Na ge eba ke nyaka gore a phele go fihlela ke boa, o tshwenywa ke eng? Wena ntatele!”


John 21:23
Mo go balatedi ba Jesu gwa napa gwa tuma gore morutiwa yoo a ka se hwe, mokagona Jesu yena a se a re morutiwa yoo a ka se hwe, a dio re: “Ge eba ke nyaka gore a phele go fihlela ke boa, wena o tshwenywa ke eng?”


John 21:25
Go sa na le dilo tše dingwe tše dintši tše Jesu a di dirilego. Ge di ka be di ngwadilwe ka moka ga tšona, ga ke kgolwe gore lefase ka bolona le be le ka kgona go phutha dipuku tše di ka bego di ngwadilwe.


Liketso 1:1
Theofilose wa ka. Ka pukung yela ka go go ngwalela yona pele ke ngwadile tšohle tše Jesu a di dirilego, le tše a di rutilego batho go tloga mola a thoma modiro wa gagwe,


Liketso 1:7
Jesu a ba fetola ka go re: “Ga se taba ya lena go tseba dinako le mabaka ao Tate a a beilego ka maatla a gagwe yena mong.


Liketso 1:11
ba re: “Lena banna ba Galilea, le emetšeng mo le lebeletše leratadimeng? Yena Jesu yo a tlošitšwego mo go lena a rotošetšwa legodimong, o tla boa ka wona mokgwa wo le mmonego a eya legodimong ka wona.”


Liketso 1:14
Ba be ba kgothalela go rapela e le ba pelo e tee, ba na le basadi ba bangwe gotee le Maria, mmagoJesu, le banababo.


Liketso 1:16
“Bagešo, go be go swanetše gore Mangwalo a Makgethwa a phethege, ao Moya wo Mokgethwa o a boletšego ka Dafida a era Judase, yo e bilego mohlahli wa bale ba go swara Jesu.


Liketso 1:21
“Ka gona, yo mongwe o swanetše gore e be hlatse le rena ya gore Morena Jesu o tsogile bahung. E swanetše go ba yo mongwe wa ba ba bego ba sepela le rena nakong ka moka ya ge Morena Jesu a be a šika le rena, go tloga ka nako yela Johanese a mo kolobetša, go fihlela mohla wola a tlošwa go rena a rotošetšwa legodimong.”


Liketso 2:22
“Lena Baisraele, ekwang taba še: Jesu wa Nasaretha ke monna yo Modimo a mo hlatsetšego mo go lena ka ditiro tše maatla le ka dimaka le ka mehlolo ye a e dirilego ka yena mo go lena, ye lena beng le e tsebago.


Liketso 2:32
“Yena Jesu yo Modimo o mo tsošitše bahung, gomme rena ka moka re dihlatse tša taba ye.


Liketso 2:36
“Ka gona, setšhaba sa Israele ka moka se swanetše se tsebe e le ruri gore yena Jesu yo le mmapotšego sefapanong yo, ke yena yo Modimo a mmeilego Morena, a mo dirilego Kriste.”


Liketso 2:38
Petrose a ba fetola a re: “Sokologang mme ka moka le kolobetšwe le be ba Jesu Kriste, gore le swarelwe dibe tša lena; gomme le tla amegedišwa mpho ya Modimo, e lego Moya wo Mokgethwa.


Liketso 3:6
Fela Petrose a re go yena: “Tšhelete yona ga ke nayo, eupša se ke nago le sona ke go fa sona: Ka maatla a Jesu Kriste wa Nasaretha, ema o sepele!”


Liketso 3:13
Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo, Modimo wa borakgolokhukhu ba rena, o tumišitše Jesu, mohlanka wa gagwe, yena yo lena le mo gafetšego babuši ba Bajuda, la mo lahla mo pele ga Pilato, ešita le mola Pilato a ikemišeditše go mo lokolla.


Liketso 3:16
Ke ka maatla a gagwe ge segole se le se bonago se gape le se tsebago se tieletše; ke ka tumelo go yena. Bjalo ka ge le lena ka moka le iponela, ke ka tumelo go Jesu ge motho yo o fodišeditšwe sa ruri.


Liketso 3:20
gore Morena a le lapološe, a le romele Jesu, yena Kriste yo a šetšego a mo kgethetše lena.


Liketso 4:2
Ba selekwa ke ge baapostola bao ba botša batho gore Jesu o tsogile bahung, e lego taba ye e šupago gore bahu ba tla tsoga.


Liketso 4:10
Bjale ge, lena ka moka le setšhaba sohle sa Israele, tsebang gore motho yo o eme mo pele ga lena a fodišitšwe ka maatla a Jesu Kriste wa Nasaretha, yola lena le mmapotšego sefapanong mme Modimo a mo tsoša bahung.


Liketso 4:13
Ba Kgorokgolo ya Bajuda ba ile ba tlabega ge ba bona Petrose le Johanese ba bolela ka go se boife, mola bona ba kwele gore banna bao ga se ba go rutega, ga se ba maemo. Le gona ba be ba lemoga gore banna bao ke ba bangwe ba bale ba bego ba šika le Jesu.


Liketso 4:17
Fela gore taba ye e se phatlalale mo setšhabeng, a re ba tšhošetšeng, re re ba se sa botša motho ka Jesu.”


Liketso 4:18
Ke ge ba ba bitša, ba ba laya gore le ka mohla o tee ba se bolele goba ba ruta tša Jesu.


Liketso 4:27
“Gape ka kgonthe Heroda le Pontiose Pilato le baditšhaba le setšhaba sa Israele ba ile ba kopana gona motseng, ba lakana Jesu, mohlanka wa gago yo mokgethwa yo o mo dirilego Motlotšwa.


Liketso 4:30
Otlolla letsogo la gago o fodiše batho, gomme mehlolo le dika di dirwe ge go bitšwa leina la Jesu, mohlanka wa gago yo mokgethwa.”


Liketso 4:33
Baapostola bona ba be ba hlatsela ka mafolofolo a magolo gore Morena Jesu o tsogile bahung, gomme bohle Modimo o ba atlile kudu.


Liketso 5:30
Modimo wa borakgolokhukhu ba rena o tsošitše Jesu yola le mmolailego ka go mo kokotela sefapanong.


Liketso 5:40
Ke ge ba bitša baapostola, ba laela gore ba otlwe ka tshelane, ba ba ba ba laya gore ba se sa ruta batho tše di bego di rutwa ke Jesu; ke moka ba ba lesa ba tloga.


Liketso 5:41
Bapostola bona ge ba tloga moo Kgorongkgolo ba be ba thabile ka gobane Modimo o be a bone go ba loketše gore ba gobošwe ka baka la Jesu.


Liketso 5:42
Gomme ka mehla ba hlwela go ruta batho Tempeleng le ka malapeng, ba bega Taba ye Botse ya go re Jesu ke yena Mesia.


Liketso 6:7
Gomme lentšu la Modimo la fela le phatlalala, palo ya badumedi Jerusalema ya fela e gola kudu, baprista le bona ba dumela go Jesu Kriste ka bontši.


Liketso 6:14
Gape re mo kwele ge a re Jesu wa Nasaretha o tla kgereša Tempele, a fetoša le ditlwaedi tše re di filwego ke Moshe.”


Liketso 7:55
Stefane yena a lelalela legodimong a tletše Moya wo Mokgethwa, a bona letago la Modimo, a bona le Jesu a eme madulong a bogoši kgauswi le Modimo.


Liketso 7:59
Ba mo keketa ka maswika, yena a fela a goelela Morena a re: “Morena Jesu, amogela moya wa ka!”


Liketso 8:12
Fela e rile ge ba seno kgolwa Filipi ge a ba begela Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo le wa Jesu Kriste, ba kolobetšwa, e le banna le basadi.


Liketso 8:16
gobane o be o sešo wa theogela go bona, ba be ba kolobeditšwe go ba ba Morena Jesu ya ba moka.


Liketso 8:35
Ke ge Filipi a thoma go mo hlalošetša; go tloga ka yona temana ye a mo anegela Taba ye Botse ya Jesu Kriste.


Liketso 8:40
Filipi o ile a ikhwetša a le kua Ashdode; a sepela le metse yohle, a eta a bega Taba ye Botse ya Jesu, a ba a yo fihla Kesarea.


Liketso 9:2
a mo kgopela mangwalo a go itsebiša disinagogeng tša motse wa Damaskose, gore ge a ka hwetša ba bangwe ba balatedi ba Jesu, banna goba basadi, a ba sware a ba tliše Jerusalema.


Liketso 9:5
A botšiša a re: “Ke wena mang, Morena?” Lentšu leo la re: “Ke nna Jesu yo o mo hlomerego.


Liketso 9:17
Ananiase a ya, a fihla a tsena ka lapeng leo Saulo a bego a le ka go lona, a mmea diatla a re: “Saulo, ngwanešo, Morena – yena Jesu yo a itšweleditšego go wena tseleng ge o etla mono – o nthomile gore wena o boele o bone, le gore o tlatšwe Moya wo Mokgethwa.”


Liketso 9:20
A thoma le gona moo semeetseng go bega ka disinagogeng gore Jesu ke Morwa wa Modimo.


Liketso 9:22
Dithero tša Saulo e ile ya fela e eba tše maatla mme di tlaba Bajuda ba Damaskose ka go ba bontšha gore Jesu ke Mesia.


Liketso 9:26
Saulo o ile a ya Jerusalema a fihla a leka go itswalanya le balatedi ba Jesu, fela ka moka ba be ba mmoifa ba sa kgolwe gore le yena e ka ba molatedi wa Jesu.


Liketso 9:27
A ba a thušwa ke Barnabase yo a ilego a mo iša go baapostola mme a ba laodišetša ka mo Saulo a bonego Morena tseleng, le gore Morena o boletše le yena. Barnabase a ba botša le ka mo Saulo a bego a ruta batho ka leina la Jesu ka mafolofolo kua motseng wa Damaskose.


Liketso 9:34
A re go yena: “Enease, Jesu Kriste o a go fodiša. Tsoga, o ikalolele malao.” Enease a akgofa a tsoga.


Liketso 10:36
Molaetša wo a o rometšego Baisraele le a o tseba, wa ge ba begelwa Taba ye Botse ya go boelanywa le yena ka Jesu Kriste, yena Morena wa bohle. Le tseba taba yela e ilego ya hlaga nageng yohle ya Bajuda, ya go thoma Galilea ge Johanese a seno bega molaetša wa gagwe wa kolobetšo.


Liketso 10:38
Ke yona taba ya Jesu wa Nasaretha, ya ge Modimo a mo tloditše a mo fa Moya wo Mokgethwa le maatla. Yena o sepetše gohle a dira tše dibotse, a fodiša bohle ba ba gateletšwego ke Diabolose, gobane Modimo o be a na le yena.


Liketso 10:43
Ke yena yo baprofeta bohle ba bolelago ka yena, ba re mang le mang yo a dumelago go yena o tla swarelwa dibe tša gagwe ka tše Jesu a di dirilego.”


Liketso 10:48
Ke moka a laela gore ba kolobetšwe e be ba Jesu Kriste. Batho bao ba mo kgopela gore a dule le bona matšatšinyana.


Liketso 11:17
Modimo o file baditšhaba mpho yela a e filego rena mola re dumela go Morena Jesu Kriste; bjale nna ke nna mang nkago thibela Modimo?”


Liketso 11:20
Eupša ba bangwe ba bona, ba go tšwa Saeprose le Sirene, bona ba ya Antiokia, ba fihla ba bolela le baditšhaba, ba ba begela Taba ye Botse ya Morena Jesu.


Liketso 13:6
Ba phatša sehlakahlaka sohle go yo fihla Pafose, moo ba hweditšego Mojuda yo mongwe wa maselamose, moprofeta wa maaka, yo ba rego ke Barjesu.


Liketso 13:23
Ke yena yo molokong wa gagwe Modimo a phethilego se a bego a rile o tla se phetha, a dira Jesu Mophološi wa šetšhaba sa Baisraele.


Liketso 13:24
Pele ga ge Jesu a thoma modiro wa gagwe, Johanese o ile a begela batho bohle ba Israele gore ba sokologe dibeng tša bona ba kolobetšwe.


Liketso 13:27
Gobane batho ba ba dulago Jerusalema le baetapele ba bona ba be ba sa tsebe ge Jesu e le yena Mophološi, le gona ba be ba sa kwešiše mantšu a baprofeta a a balwago tšatši le lengwe le le lengwe la Sabatha. Bona ba phethagatša mantšu a baprofeta ka go mo ahlolela lehu.


Liketso 13:32
Gomme bjale rena re le begela Taba ye Botse, e lego gore se Modimo a ilego a se holofetša borakgolokhukhu ba rena bjale o se diretše ditlogolo tša bona ka go tsoša Jesu bahung, bjale ka ge go ngwadilwe ka Pesalomeng ya bobedi gwa thwe: “ ‘O Morwa wa ka, lehono ke go tswetše.’


Liketso 13:38
Bjale ge, tsebang, lena banna ba gešo, gore ke ka Jesu mo le begelwago molaetša wa tshwarelo ya dibe, le gore mang le mang yo a dumelago o lokollwa dibeng tšohle tše melao ya Moshe o bego o šitwa ke go le lokolla go tšona.


Liketso 15:11
Gape re dumela gore re phološwa ka kgaugelo ya Morena Jesu, go no swana le bona.”


Liketso 15:26
ba ba ilego ba itsenya kotsing ya go bolawa, ka baka la Morena wa rena, Jesu Kriste.


Liketso 16:7
Ge ba fihla mollwaneng wa Misia ba leka go selela ka nageng ya Bithinia, fela Moya wa Jesu wa se ba dumelele.


Liketso 16:18
O ile a fela a dira bjalo matšatši a mantši, Paulose a ba a tenega mo a ilego a retologa a re go moya woo: “Ke go laela ka maatla a Jesu Kriste gore o tšwe mo go yena!” Moya woo wa tšwa go yena le semeetseng.


Liketso 16:31
Bona ba mo fetola ka go re: “Dumela go Morena Jesu, gomme o tla phološwa – wena le ba lapa la gago.”


Liketso 17:3
a bile a ba hlalošetša ditemana tša ona, a ba bontšha ka tšona gore Mesia o be a swanetše go tlaišwa le go tsoga bahung. A re: “Yena Jesu yo ke le begelago yena yo ke yena Mesia.”


Liketso 17:7