A A A A A


Batla

Matheu 6:30
Bjale, ešita le bjang bja mohla o tee wa lehono, ge bjona Modimo a bo apeša ka mokgwa woo, a ka lesa bjang go direla lena tše di fetišago? Lena bahlayatumelo!


Matheu 8:10
Jesu ge a ekwa a kgotsa, a bolela le ba mo latelago a re: Ruri, ke a le botša, le go Isiraele ga ke ešo ka hwetša tumelo e kaakaa!


Matheu 8:26
Yena a re: Le boifang lena bahlayatumelo! A tsoga, a kgalema phefo le lewatle; gwa napa gwa ruthela ruri.


Matheu 9:2
Gwa napa gwa tla batho, ba tliša motho e a rephilego ditho, a letše malaong. Jesu ge a bona tumelo ya bona, a bolela le motho eo a rephilego ditho a re: Beta pelo, ngwanaka! O lebaletšwe dibe tša gago.


Matheu 9:22
Jesu a retologa a mmona, a re: Beta pelo, ngwanaka! Tumelo ya gago e go phološitše! Mme mosadi eo a phološwa ka yona nako yeo.


Matheu 14:31
Jesu a akgofa a iša seatla a mo swara, a re: O reng o belaela wena mohlayatumelo!


Matheu 15:28
Ke mo Jesu a fetotšego a re: Mosadi! Tumelo ya gago ke e kgolo; o nke direlwe tše o di ratilego. Gomme ngwananyana wa gagwe a fola go tloga ka yona nako yeo.


Matheu 16:8
Jesu, ka go tseba tša mo dipelong tša bona, a re: Le eleletšang mo dipelong tša lena? Lena bahlayatumelo! Le re ke ra mphago wo le sa kago la tšwa nawo!


Matheu 17:20
Jesu a re: Le šitišitšwe ke go hlaela tumelo; gobane ke le botša therešo ge ke re: Ge le ka ba le tumelo e kakago thorwane ya lehloko, le ka bolela le thaba ye la re: Tloga mo, o ye kua; ya tlo tloga ya ya. Go ka se ke gwa ba le se se le palelago.


Matheu 21:21
Jesu a fetola a re: Ruri, ke a le botša, ge le ka ba le tumelo le sa belaele, le ka se ke la dira tše tša mogo fela; le tlo ba la laela le thaba ye la re: Tloga fa, o ikwetše lewatleng; gwa tlo direga ka mokgwa woo.


Mark 2:5
Jesu ge a bona tumelo ya bona, a re: Ngwanaka, o lebaletšwe dibe tša gago! A era morephaditho yoo.


Mark 4:40
A bolela le bona a re: Le reng le boifa ka mokgwa wo? Le reng le hloka tumelo gakaakaa?


Mark 5:34
Jesu a re: Ngwanaka! Tumelo ya gago e go phološitše; sepela o rotše pelo, o fodile bohloko bja gago.


Mark 10:52
Jesu a re: Sepela! Tumelo ya gago e go phološitše. Monna yoo a boela a bona a sa le moo; a wela tsela a latela Jesu.


Mark 11:22
Jesu a fetola a re: Bang le tumelo ya go dumela Modimo.


Luka 5:20
Jesu ge a bona tumelo ya bona, a re: o lebaletšwe dibe tša gago.


Luka 7:9
Jesu ge a ekwa tšeo, a mo kgotsa a retologela go lešaba le le bego le mo latela, a re: Ke a le botša, le go Isiraele ga kešo ka hwetša tumelo e kaakaa.


Luka 7:50
Jesu a bolela le mosadi eo a re: Tumelo ya gago e go phološitše; rola pelo o ikele.


Luka 8:25
A bolela le bona a re: Tumelo ya lena e kae? Bona ba tlabega ba tšhogile, ba botšišana ba re: Bjale yena-e ke mang, ge a laela diphefo le meetse? Gomme di a mo kwa!


Luka 8:48
Jesu a re: Beta pelo, morwedi waka. Tumelo ya gago e go phološitše. Sepela o rotše pelo.


Luka 12:28
Bjalo, bjona bjang bja naga bjo, bja go ba gona lehono, mme bosasa bja tlo lahlelwa sebešong, ge Modimo a bo apeša ka mokgwa wo, a ka lesa bjang go direla lena tše di fetišago, lena bahlayatumelo?


Luka 17:5
Baapostola ba kile ba kgopela Morena ba re: Re ekeletše tumelo.


Luka 17:6
Morena a re: Ge le na le tumelo e kakago thorwana ya lehloko, le ka bolela le sehlare se sa mogo la re: Tomoga, o yo itlhoma lewatleng, mme se tlo le kwa.


Luka 17:19
A bolela le motho eo a re: Tsoga o sepele. Tumelo ya gago e go phološitše.


Luka 18:8
Ke a le botša, o tlo ba namolela ka bjako. Fela, Morwamotho mohla a tlago a le re o tlo hwetša lefaseng go sa na le tumelo?


Luka 18:42
Jesu a re: Boela o bone! Tumelo ya gago e go phološitše.


Luka 22:32
Fela, ke go rapeletše, gore tumelo ya gago e se ke ya fela; gomme wena, e tlo re ge o sokologile o tiiše bana beno.


Liketso 3:16
Gomme motho yo le mmonago le mo tseba, ke leina la Jesu le mo tiišitšego ka tumelo. Ke tumelo ka lona leina la gagwe e mo neilego go fola sa ruri, ka mo le di bonego bohle.


Liketso 6:5
Taba ye ya kgahla pitšo ka moka: Ba hlaola Stefano monna e a tletšego tumelo le Moyamokgethwa, le Filipi, le Prokoro, le Nikanoro, le Timone, le Paramena, le Nikolao mosokologi wa Antiokia.


Liketso 6:7
Gomme lentšu la Modimo la enela, palo ya barutiwa ya ba e kgolokgolo motseng wa Jerusalema. Le lešaba le lentši la baperisita la bušwa ke tumelo.


Liketso 6:8
Stefano yena, ka go tlala tumelo le maatla, a dira mehlolo e megolo le dika tša bohlatse mo setšhabeng.


Liketso 10:23
Petro a ba iša ka ngwakong, ya ba baeng ba gagwe. Ka moswana Petro a tsoga a sepela le bona. Le ba bangwe ba bana babo ba tumelo ba motse wa Jope ba ya nae.


Liketso 11:24
Gobane Baranaba e be e le monna wa makgonthe, a tletše moya o mokgethwa le tumelo; mme ba go ba ba Morena ya ba ba bantši.


Liketso 14:9
Yena eo a theetša ge Paulo a bolela. Paulo ge a mo iša mahlo, a bona gore o na le tumelo ya gore a ka fodišwa.


Liketso 14:22
Ba tšama ba tiiša dipelo tša barutiwa, ba ba kgothatša ba re ba tielele tumelong, ba re: Mmušong wa Modimo re tsena ka ditlaišego tše ntši.


Liketso 14:27
Ge ba boetše gona, ba kgobokanya phuthego, ba ba anegela mediro e megolo ye Modimo a e dirilego a na le bona, le ka mo a buletšego bantle mojako wa go tsena tumelong.


Liketso 15:3
Phuthego ya ba felegetša. Ba phatša naga ya Fenikia le ya Samaria, ba tšama ba anegela badumedi tša tshokologo ya bantle; ba tsoša lethabo le legolo go bana babo ba tumelo.


Liketso 15:9
A se hlaole mo go rena le go bona, a sekiša dipelo tša bona ka tumelo.


Liketso 15:22
Baapostola le ba bagolo, le pitšo ka moka, ba tlema la go re: Go hlaolwe banna mo go bona, ba rongwe ba ye Antiokia le Paulo le Baranaba. Ba hlaola Juda e a reilwego la Barasaba, le Silase, ba e bego e le diketapele mo go bana babo ba tumelo.


Liketso 15:32
Juda le Silase, ba e bego e le baporofeta le bona, ba eletša bana babo ba tumelo ka ditaba tše ntši, ba ba tiiša.


Liketso 15:33
Ba fetša sebaka ba dutše gona; ba tsebo laelana le bana babo ba tumelo, ba boela go baapostola ba thabile.


Liketso 16:2
Yena Timotheo a hlatselwa ke bana babo ba tumelo ba Lisitara le ba Ikonio.


Liketso 16:5
Diphuthego tša tiišwa tumelong, badumedi ba fela ba ata ka mehla.


Liketso 16:40
Ge ba tšwele kgolegong, ba ya ga Lidia, ba bona bana babo ba tumelo; ba ba homotša, ba tsebo tloga.


Liketso 17:14
Ke mo bana babo ba tumelo ba hlaganetšego ba laelana le Paulo, ba mo felegetša go fihla lewatleng. Silase le Timotheo ba šala.


Liketso 17:31
Ka gobane o beile tšatši a tlogo ahlola lefase ka lona ka toko. Moahlodi ke Monna yo a mmeilego, a bulela batho bohle tsela ya tumelo ge a mo tsoša bahung.


Liketso 18:18
Paulo ge a feditše lebaka leo a dutše moo, a laelana le bana babo ba tumelo, a leba go selela Siria, a tloga a na le Perisila le Akwila. Ba le motseng wa Kenkerea a ikota hlogo, gobane o be a itlemile ka keno.


Liketso 18:27
Mohla Apollo a rego ke fetela Akaya, bana babo ba tumelo ba mo tutuetša, ba ngwalela barutiwa ba gona, ba ba kgopela gore ba mo amogele. Apollo a fihla gona kua, mme ba ba dumetšego a ba tšweletša pele gagolo ka neo ya gagwe.


Liketso 24:24
Ge go fetile matšatši a mangwe Felikisi a tla a na le Dirusila mosadi wa gagwe wa Mojuda; a bitša Paulo, a mo theetša ge a bolela tša tumelo ya go dumela Jesu Kriste.


Liketso 26:5
Ke bona ba ntsebago go tloga setlogong, ke le wa thuto ya bafarisei ba e lego bona balotodi ba Molao tumelong ya rena; ke bona ba kago kgona go ntlhatsela, ge ba ka be ba rata.


Baroma 1:5
Ke yena a re filego kgaugelo le boapostola, gore mo go bohle bantle go be le ba ba mo kwago ka tumelo, gore a tle a be le leina.


Baroma 1:8
Ke thoma ka go leboga Modimo wa ka ka Jesu Kriste ge ke bona lena bohle, tumelo ya lena ge e bolelwa mo go fela lefaseng.


Baroma 1:12
E tlo ba go emelana ka tumelo ya rena, go le ya lena, go le ya ka.


Baroma 1:17
Gomme ka yona Ebangedi go utollwa toko ya Modimo e tšwago tumelong e iša tumelong, bjalo ka ge go ngwadilwe gwa thwe: Moloki o tlo phela ka tumelo.


Baroma 3:25
Ke yena yo Modimo a mmeilego kgale, gore ka madi a gagwe a be seboelanyi ka tumelo; e be gona go bonagatša toko ya Modimo, ge ka go se fele pelo ga gagwe a hlokomologile dibe tše di dirilwego kgale.


Baroma 3:27
Bjale boikgantšho bo ka ba kae? Bo lelekilwe. Ka Molao ofe? A ke ka Molao wa mediro? Aowa; ke ka Molao wa tumelo.


Baroma 3:28
Gobane re hwetša motho ge a lokafala ka tumelo, e sego ka mediro ya Molao.


Baroma 3:30
Ka kgonthe, Modimo ke o tee; ke yena a lokafatšago ba lebollo ka tumelo; le ba ba sa bollego, ke yena a ba lokafatšago ka yona tumelo.


Baroma 3:31
A ke go re Molao re o fediša ka tumelo? Ga go bjalo. Ke gona ge re o tiiša.


Baroma 4:3
Lengwalo le reng? Le re: Aborahama a dumela Modimo; mme Modimo a mmalela tumelo yeo a re ke yona toko.


Baroma 4:5
E a sa yego ka mediro, mme a dumela eo a lokafatšago modiradibe, o balelwa tumelo ya gagwe gwa thwe ke yona toko,


Baroma 4:9
Ge a re: Wa lehlogonolo, o ra mang? A o ra wa lebollo? Goba o ra wa go se bolle? -- Re sa ya le lentšu lela la ge Aborahama a baletšwe tumelo, gwa thwe: Ke yona toko.


Baroma 4:11
Leswao la lebollo o le filwe ya ba seka sa bohlatse bja toko ya tumelo ye a bego a na nayo mola a sešo a bolla gore a kgone go ba tatago bohle ba ba dumelago ba sa bolle, gore le bona ba balelwe toko,


Baroma 4:12
a kgone go ba tatago ba lebollo, e sego wa bao ba go fo bolla fela; ke tatago bao ba tšeago ka mohlala wa tumelo ya Aborahama tata wešo, ye a bego a na nayo a sešo a bolla.


Baroma 4:13
Kholofedišo ya go re lefase e tlo ba bohwa bja Aborahama le la bana ba gagwe ga se ya mo tlela ka wona Molao, e mo tletše ka go loka ka tumelo.


Baroma 4:14
Ge bajalefa e le bao ba Molao, gona tumelo e ba ya lefela, le kholofedišo e fedišitšwe.


Baroma 4:16
Bajalefa ke bao ba tumelo gore go iwe ka kgaugelo, gore kholofedišo e tle e ane bohle ba e lego bana ba Aborahama, e sego ba Molao fela, e be le ya bao ba tumelo ya Aborahama, yena tatagorena bohle.


Baroma 4:19
Ga a ka a fokola tumelong, ge a bona mmele wa gagwe o notlegile ka ge nywaga ya gagwe e nyaka go ba e lekgolo, ge a bona go notlega ga mmele wa Sara.


Baroma 4:20
Kholofedišo ya Modimo ga a ka a e belaela ka go se dumele; sa gagwe ya ba go tiela tumelo le go godiša Modimo,


Baroma 5:1
Bjale, ge re lokafaditšwe ka tumelo, ke gona ge re boelantšwe le Modimo ke Mong a rena Jesu Kriste.


Baroma 9:30
Re tlo reng bjalo? Re tlo re: Bantle ba ba bego ba sa phegelele toko; ba hweditše toko ka tumelo.


Baroma 9:32
Ba šitišitšwe ke eng? Ke ka gobane ba sa ka ba o phegelela ka tumelo; ba lekile ka mediro ya Molao, ba tla ba kgopša ke lebje la sekgopi.


Baroma 10:6
Ge e le toko e tlago ka tumelo e re: Se bolele pelong ya gago wa re: Legodimong go tlo rotogela mang, e ka ba go re: a yo fološa Kriste;


Baroma 10:8
Toko e tlo reng? E tlo re: Lentšu le le fa kgauswi le wena, le fa molomong wa gago, le mo pelong ya gago. Ke lona lentšu la tumelo, le rena re le kwatšago.


Baroma 10:17
Etse tumelo e tšwa go kweng; mme go kwa go tla ka lentšu la Modimo.


Baroma 11:20
Go lokile. A phatlotšwe ka baka la go se dumele: wena wa tla wa ema ka tumelo. O se ikgodiše ge; sa gago a e be go boifa.


Baroma 12:3
Gobane, ge ke bona kgaugelo ye e ntiregetšego, ke botša lena bohle ke re: Go se ke gwa ba le e a itshemago a fetiša moo go mo swanetšego. Itshemeng ka go ya ka kelelo; mang le mang a ye ka mo Modimo a mo lekanyeditšego tumelo.


Baroma 12:7
Ge e le boboledi, a bo ye ka go amana le tumelo; ge e le bodiredi, e be go direla ba bangwe; ge e le moruti, a ye yona thuto.


Baroma 14:1
Mofokodi tumelong le mo amogeleng, e se gore le tšee kgang ka diila.


Baroma 14:22
Tumelo ye o nago nayo, a e be go itumelela pele ga Modimo. Wa lehlogonolo ke eo, yo e rego ge a iphetleka, a se hwetše se a kago ipea molato ka sona.


Baroma 14:23
Ge e a belaelago a eja, o oba molato ka ge a eja a se na tumelo. Gomme tšohle tše di sa tšwego tumelong ke sebe.


Baroma 15:13
Gomme yena Modimo wa kholofelo ye a a le tlatše lethabomoka le khutšomoka ka yona tumelo, le be ba kholofelokgolo ka maatla a Moyamokgethwa.


1 Bakorinthe 2:5
gore tumelo ya lena e se ke ya ema ka bohlale bja batho, e eme ka maatla a Modimo.


1 Bakorinthe 12:9
E mongwe gape o fiwa tumelo a na le Moya woo; e mongwe o fiwa dineo tša go fodiša ka wona Moya woo.


1 Bakorinthe 13:2
Le ge nka ba le boporofeta, ka tseba diphiri ka moka, ka ba le tlhaologanyo yohle, ka ba le tumelo wa go šuthiša dithaba, ka upša ka hloka lerato, gona ga ke selo.


1 Bakorinthe 13:13
Ke moka, di šalago di le gona ke tumelo, le kholofelo le lerato, tše tharo tše. Gomme se segolo mo go tšona ke lerato.


1 Bakorinthe 15:14
Gomme ge Kriste a sa tsoga, gona se re se tsebatšago ke lefela, mme le tumelo ya lena ke ya lefela.


1 Bakorinthe 15:17
Gomme ge yena Kriste a sa tsoga, gona tumelo ya lena ke ya lefela, gona le sa le dibeng tša lena.


1 Bakorinthe 16:13
Phakgamang le eme tumelong, le dire senna, le tie maatla.


2 Bakorinthe 1:24
Ga se go re re babuši ba tumelo; ke go re re badiriši ba lethabo la lena, gobane le eme tumelong.


2 Bakorinthe 4:13
Re na le moya wola wa tumelo, wo lengwalo le o bolelago la re: Ke be ke holofela, ge ke bolela. Mme le rena re a holofela; ke ka baka leo re bolelago.


2 Bakorinthe 8:7
Gomme le mo modirong wo wa kgaugelo le tlo dira ka botlalo, ka mokgwa wo le dirilego ka wona ka botlalo medirong ka moka tumelong, le thutong, le tsebong, le mafolofolong, le leratong le le re ratilego ka lona.


2 Bakorinthe 10:15
Ga re itumiše re iša kgole re sa tsebe modiro wa ba bangwe. Se rena re se holofetšego ke gore ge tumelo ya lena e gola, e tlo ba go katologa ga sebaka sa rena sa go tšwelela pele,


2 Bakorinthe 13:5
Itebeledišeng lena beng le bone ge le na le tumelo; iphenyekeng! A ga le lemoge gore Jesu Kriste o na le lena? Ge go se bjalo, gona le ka se botege.


Bagalata 1:23
Ba gona ba kwele fela gore motho yola wa go re hlomarela mehleng yela ke segoeledi sa tumelo diphuthegong tše kgale a bego a di šuhla.


Bagalata 2:16
Fela, ka ge re tseba gore motho ga a lokafale ka mediro ya Molao, re tseba gore o lokafala ka go dumela Jesu Kriste, le rena re dumela yena Kriste Jesu, gore re lokafale ka yona tumelo ya go dumela Yena Jesu Kriste, e sego ka mediro ya Molao; ka gobane ga go motho e a kago lokafatšwa ka go dira se Molao o se bolelago.


Bagalata 2:20
Ke bapotšwe sefapanong le Kriste; ge ke phela ga e sa hlwe e le nna; ke Kriste e a phelago mo go nna. Go phela gaka, ke phela tumelong ya go dumela Morwa wa Modimo e a nthatilego, a ikgafa ka baka la ka.


Bagalata 3:2
Se ke ratago ge le ka mpotša sese: A Moya o mokgethwa le o bone ka mediro ya Molao, goba le o bone ka go kwa tša tumelo?


Bagalata 3:5
E a le abetšego Moya, e a dirilego mehlolo mo go lena a o dirišitšwe mediro ya Molao, goba o dirišitšwe ka go kwa tša tumelo?


Bagalata 3:6
Bjalo ka ge Aborahama a dumetše Modimo, mme Modimo a mmalela tumelo yeo a re ke toko,


Bagalata 3:7
Tsebang ge! Ba e lego ba tumelo ke bona bana ba Aborahama.


Bagalata 3:8
Ke gore Mangwalo a be a dutše a bone gore Modimo o tlo lokafatša bantle ka tumelo, a napa a holofediša Aborahama, a re: Meloko ka moka ya lefase e tlo šegofatšwa ka wena.


Bagalata 3:9
Anthe go šegofatšwa ba e lego ba tumelo gotee le Aborahama e a dumetšego.


Bagalata 3:11
Gobane pele ga Modimo ga go e a lokafalago ka Molao. Moloki o tlo phela ka tumelo.


Bagalata 3:12
Molao ga o na taba le tumelo; gobane tša Molao di boletšwe gwa thwe: Ge motho a dira tša wona, o tlo phela ka tšona.


Bagalata 3:14
Go bile bjalo gore tšhegofatšo ya Aborahama e fihlele ditšhaba tšohle ka Jesu Kriste, gore tše di holofedišitšwego ke Moya, re di amogele ka tumelo.


Bagalata 3:22
Fela, Mangwalo a tlemile tšohle ka sebe, gore se se holofedišitšwego se tle se newe ba ba dumelago, ba se bone ka tumelo ya go dumela Jesu Kriste.


Bagalata 3:23
Mola tumelo e sešo ya tla, re be re sa etetšwa ka Molao, re sa tlemilwe ke wona, re letetše tumelo e bego e tlo utollwa.


Bagalata 3:24
Molao ya ba moetetši wa go re iša go Kriste, gore re tle re lokafatšwe ka tumelo.


Bagalata 3:25
Gomme bjale ge tumelo e tlile, ga re sa bušwa ke moetetši eo.


Bagalata 3:26
Gobane ka moka le bana ba Modimo ka tumelo ya go dumela Jesu Kriste.


Bagalata 5:5
Ge e le rena, seholofelwa seo sa go re re lokafale, re se lebeletše ka Moya le ka tumelo.


Bagalata 5:6
Gobane mo go Kriste Jesu go bolla le go se bolle ga di kgone selo; go kgona tumelo e dirago ka lerato.


Bagalata 6:10
Bjale ge re sa na le lebaka, a re direng botse; re bo direle batho bohle, gagolo re bo direle batho baborena ba tumelo.


Baefese 2:8
Le baphološwa ka kgaugelo ka tumelo; ga la ka la iphološa; e fo ba mpho ya Modimo.


Baefese 3:17
Gore Kriste a age dipelong tša lena ka tumelo, le be ba ba tsemilego medu leratong.


Baefese 4:5
Mong wa rena ke o tee, tumelo ke e tee, kolobetšo ke e tee.


Baefese 4:13
gore rena ka moka re be re fihlele botee bja tumelo le bja tsebo ya go tseba Morwa wa Modimo, re fihlele senna ka botlalo, le bogolwane bja go lekanela botlalo bja Kriste.


Baefese 6:16
Gagologolo le sware kotse ya tumelo, ye le kgonago go tima mesebe e tšhumago ya yena e mobe ka yona.


Baefese 6:23
Khutšo a e be le lena bana bešo, le lerato le nago le tumelo, le le tšwago go Modimo Tata wešo le go Morena Jesu Kriste.


Bafilippi 1:25
Ka go holofela moo ke tseba gore ke tlo dula, ka dula ke le wa go le tšweletša pele ka moka ga lena, gore le thabe tumelong.


Bafilippi 1:27
Tabakgolo ke gore le phedišane ka mokgwa o loketšego Ebangedi ya Kriste, gore ge nka tla ke le bone; ge nka se tle, ke kwe tša lena ge le eme le le ba moya o tee, ba pelotee, le tšea kgopu le hlabanela tumelo ya Ebangedi.


Bafilippi 2:17
Gomme le ge madi a ka a ka tšhollwa ka etša sedimo ke direla tumelo ya lena, moo ke a thaba, ke thaba le lena bohle.


Bafilippi 3:9
Ke tle ke hwetšwe ke le wa gagwe, ke se na toko ya ka e tlago ka Molao, ke na le toko ka ge ke dumetše Kriste, toko ye ke e filwego ke Modimo ka baka la tumelo,


Bakolose 1:2
Re ngwalela bana bešo ba bakgethwa ba tumelo ba motseng wa Kolose. Kgaugelo a e be le lena le khutšo e tšwago go Modimo Tata wešo le go Morena Jesu Kriste.


Bakolose 1:4
ka ge re kwele tša tumelo ya lena le dumetše Jesu Kriste, re kwele lerato la lena ge le rata bakgethwa ka moka.


Bakolose 1:23
Go bjalo, ge le tielela tumelong, ge le kgotlelela, ge le sa šišinyege la lesa go holofela Ebangedi ye le e kwelego e anegelwa babopsa bohle ba tlase ga legodimo, ye nna Paulo ke lego motseta wa yona.


Bakolose 2:7
Le be ba ba tsemilego medu, ba ba agilwego godimo ga gagwe, ba ba tiilego tumelong ka mo le rutilwego ka gona, le be ba go mo leboga ka botlalo.


1 Bathesalonika 1:3
Ge re le pele ga Modimo Tata wešo, ga re kgaotše go gopola modiro wa lena wa tumelo, ge le itapiša ka tša lerato, le kgotlelela le holofetše Mong wa rena Jesu Kriste.


1 Bathesalonika 1:8
Gobane lentšu la Morena ge le etšwa moo go lena le tumile, la se ke la enela naga ya Matsedonia fela le ya Akaya; tumelo ya lena ya ge le dumetše Modimo ya napa ya kwala gohle, gwa se hlwe go nyakwa se se kago bolelwa ke borena.


1 Bathesalonika 3:2
Ra roma Timotheo ngwanešo mohlanka wa Modimo, modiriši wa rena Ebangeding ya Kriste, gore a le tiiše a le eletše ka tša tumelo ya lena,


1 Bathesalonika 3:5
Ke ka baka leo ke fentšwego ke tlhologelo, ka ba ka roma motho, gore ke tsebe ka mo tumelo ya lena e dutšego ka gona; e se be mohlomongwe, ge moleki a le lekile, modiro wa rena wa fetoga lefela.


1 Bathesalonika 3:6
Bjale gomme Timotheo ge a boa moo ga geno, o tlile a re anegela taba tše botse tša tumelo ya lena, le tša lerato la lena; a re: Le sa re gopola o botse ka mehla, le hlologetšwe go re bona, boka le rena ge re le hlologetšwe.


1 Bathesalonika 3:7
Ke tšona tše di re ušitšego dipelo, Bana bešo. Ga re sa belaela ka baka la lena, ge re bona tumelo ya lena, le ge rena re le bothateng bjo bokaakaa, re tlaišega.


1 Bathesalonika 3:10
Bošego le mosegare re phegeletše go kgopela wa go lla, gore re dumelelwe go tla go bona difahlogo tša lena, gore re tlaleletše mo tumelo ya lena e kago hlaelwa.


1 Bathesalonika 5:8
Rena ba re lego ba mosegare, a re phafogeng, re apare sephemasefega sa tumelo le lerato, kuane e be go holofela phološo.


2 Bathesalonika 1:3
Go re swanetše ge re le lebogela go Modimo ka mehla, lena bana bešo, go swanetše, ka gobane tumelo ya lena e tielela e eya, le leratano la lena bohle le fela le tlala,


2 Bathesalonika 1:4
le tlala ka mokgwa wo le rena re kgonago go kgantšha lena diphuthegong tša Modimo kga go bona kgotlelelo ya lena, ge le tia tumelong ge ba le tlaiša ba le hlokofatša.


2 Bathesalonika 1:11
Gomme ke sona se re se nyakago ka go le rapelela ka mehla, gore Modimo wa rena a hwetše go bitšwa go le swantetše, a le tlatše lethabothabo la go kgahlwa ke tše bolo, a le tlatše maatla a go dira tša tumelo.


2 Bathesalonika 3:2
Le gore re hlakodišwe bathong ba babe ba go se tsebalege; gobane tumelo ga se ya bohle.


1 Timothea 1:2
Ke ngwalela Timotheo ngwana wa ka wa makgonthe tumelong. Kgaugelo le tšhokelo le khutšo a di go tlele di etšwa go Modimo Tata wešo le go Jesu Kriste Mong wa rena.


1 Timothea 1:4
Ka re ba se ke ba ya le dinonwane, le dipalo tša meloko e se nago mo e gomago. Dilo tšeo di tsoša dikgang; di šitiša batho go agišana le Modimo ka tumelo.


1 Timothea 1:5
Se thuto e išago go sona ke lerato le le tšwago pelongtshekegi, le letswalong le le sa imelwego ke molato, le tumelong e se nago boikaketši.


1 Timothea 1:14
Mong wa rena a ntira ka kgaugelo e kgolokgolo ruri, ya tšweletša tumelo le lerato ka Kriste Jesu.


1 Timothea 1:19
O hlabane o na le tumelo le letswalo le le sa tsebego molato. Ke tšona tše ba bangwe ba kgaoganego natšo, mme tumelong ba senyegelwa ke matšibogo.


1 Timothea 2:7
Mme nna ke beilwe ka ba motsenedi wa bjona bohlatse bjo, ka ba Moapostola wa bjona. Mme ke bolela therešo, ga ke aketše ke le moruti wa bantle wa tumelo le therešo.


1 Timothea 2:15
O tlo phološwa e le wa go belega bana, ge a dula tumelong e le wa pelokeledi.


1 Timothea 3:9
A e be ba ba swerego thopa ya tumelo ba na le letswalo le le se nago molato.


1 Timothea 3:13
Gobane ba ba dirilego modiro wo gabotse ba ithuela bogolo bjo botse, le mafolofolo tumelong ya go dumela Jesu Kriste.


1 Timothea 4:1
Moya o boletše gwa kwala, wa re mehleng e tlogo tla ba bangwe ba tlo hlanogela tumelo, ba ya le meoya ya go fora batho, ba ya le dithuto tša meoya e mebe.


1 Timothea 4:6
Ge o ruta bana ba borena taba tše, gona o tlo ba mohlanka o botse wa Jesu Kriste, yo dijo tša gagwe e lego mantšu a tumelo ye e swanetšwego ruri ke go amogelwa.


1 Timothea 4:12
Go se ke gwa ba le e a go nyatšago ka ge o sa le lesogana; baa moetapele wa badumedi go boleleng le mekgweng le leratong le Moyeng le tumelong, le ka mokgwamokgethwa.


1 Timothea 5:8
Ge motho a sa babalele babo, gagolo ba lapeng la gabo, o latola tumelo; o phalwa ke e a sa dumelego.


1 Timothea 6:10
Gobane megabaru ke wona modu wa bobe ka moka; gomme ba bangwe ba go kekela go tšona ba arogile tumelo ba ikobela mehlako e mentši.


1 Timothea 6:11
Gomme wena motho wa Modimo, tšhaba dilo tšeo; o phegelele toko, le borapedi, le tumelo le lerato, le kgotlelelo, le bonolo.


1 Timothea 6:12
Hlabana tlhabano e botse ya tumelo, o thope bophelo bjo bo sa felego, bjo o bileditšwego bjona, wa ipolela o botse pele ga dihlatse tše ntši.


1 Timothea 6:21
Ke tsebo ye ba bangwe ba ipolelago ka yona, mme ya ba go aroga tumelo. A kgaugelo e be le wena! Amene.


2 Timothea 1:5
ke elelwe tumelo ya gago e se nago boikaketši, ye e bego e agile pelong ya Loisa makgolwago, le pelong ya Oinika mmago, ye ke kgodilwego gore le mo go wena e agile.


2 Timothea 1:13
Mantšu ao a se nago senyalo, a o a kwelego go nna, o tšee ka mohlala wa ona, ka tumelo le ka lerato, le re le hwetšago go Jesu Kriste.


2 Timothea 2:18
ba arogile therešo, ba re: Go tsoga ga bahu go šetše go diregile. Ba realo ba phekgola tumelo ya ba bangwe.


2 Timothea 2:22
Tšhaba dikganyogo tša bosogana. Phegelela toko le tumelo, le lerato le leago gammogo le ba ba rapelago Morena ka pelotshekegi.


2 Timothea 3:8
Ke tšona tše Janne le Jambore ba bego ba na natšo ge ba ngangana le Moše, ya ba go ngangana le therešo. Ke batho ba ba senyegilego kgopolo, ba go se amane le tumelo.


2 Timothea 3:10
Ge e le wena o lotile thuto ya ka wa e latela, wa etša mokgwa wa ka le phegelelo ya ka, le tumelo ya ka, le go se fele pelo ga ka, le lerato, le kgotlelelo.


2 Timothea 3:15
Gobane Mangwalo a Makgethwa o a tseba go tloga bjaneng. Ke ona a kgonago go go hlalefišetša phologo ka tumelo, o dumetše Jesu Kriste.


2 Timothea 4:7
Ke hlabane tlhabano e botse; ke feditše go šiana; tumelo ke e swere.


Tite 1:1
Paulo mohlanka wa Modimo le Moapostola wa Jesu Kriste ka go ya ka tumelo ya bahlaolwa ba Modimo, le ka tsebo ya therešo ye e išago borapeding.


Tite 1:4
Ke ngwalela wena Tito, e o lego ngwanaka wa ruri ka tumelo ye re lego batee ka yona. Go gaugelwa le go šokelwa le go khutšišwa a di be nago di etšwa go Modimo Tata wešo le go Jesu Kriste Mophološi wa rena.


Tite 1:13
Lefoko le le šupa se ba lego sona. Ba sole ka thata, ba fole bolwetši bjoo ka tumelo;


Tite 2:2
Banna ba bagolo o ba eletše gore ba hlwe ba phafogile, e be ba bokwala le ba tlhaologanyo, le ba ba phedilego tumelong, e le ba lerato le go se fele pelo.


Tite 3:15
Bohle ba ba nago le nna ba a go dumediša. Dumediša ba ba re ratago e le ba tumelo. -- Kgaugelo a e be le lena ka moka. Amene.


Filemone 1:5
ka gobane ke kwa tša lerato la gago le tumelo ya gago ya ge o dumetše Morena Jesu, o rata bakgethwa ka moka.


Filemone 1:6
Ke go rapelela gore kopano ye ya ge re le batee ka tumelo ya gago, mo go lena e ka tšweletša tsebo ya go hlatha bolo bjohle bo išago go Kriste Jesu.


Baheberu 4:2
Gobane taba e botse yeo, le rena re e boditšwe bjalo ka bona. Fela, bona lentšu le ga la ka la ba thuša selo ka ge le sa ka la hlakana le tumelo ya bakwi ba lona.


Baheberu 4:14
Bjale, ge re na le Moperisita e Mogolo yo mokaakaa, e a tsenego a fihla moseo wa magodimo, yena Jesu Morwa wa Modimo, a re tiišeng go ipolela ka tumelo.


Baheberu 6:12
Gore le se ke la ba ba botšwa, eupša ka tumelo le kgotlelele le be baetši ba bao ba ruilego tše di holofedišitšwego.


Baheberu 10:22
A re batameleng ge ka pelotumelo e tletšego, re hlatswitšwe dipelo tša tloga moetlo, re hlapišitšwe mmele ka meetse a a sekilego.


Baheberu 10:38
Mme moloki wa ka o tlo phela ka tumelo; e a gomelago morago, yena pelo ya ka e ka se mo thabele.


Baheberu 10:39
Gomme rena ga re ba go gomela morago le go yo lahlwa; re ba tumelo ya go yo rua bophelo.


Baheberu 11:1
Ge e le tumelo ke kholofelo ye e tiilego ya go holofela tše di letetšwego; ke go bota tše di sa bonwego ka mahlo.


Baheberu 11:2
Ba bogologolo ba ithuetše bohlatse bja yona tumelo.


Baheberu 11:3
Tumelo re tseba ka yona ge legohle le hlodilwe ke lentšu la Modimo; tše di bonwago tša tšwelela di etšwa go tše di sa bonwego.


Baheberu 11:4
Tumelo ke ka yona Abele a ipegilego go Modimo ka sedimo se se phadilego sa Kaine; ke ka yona ge a hlatselwa dibego tša gagwe gwa thwe: o lokile. Modimo a hlatsela dibego tša gagwe; ke ka tšona ge a bolela le ge a hwile.


Baheberu 11:5
Tumelo ke ka yona ge Henoge a tlošwa a se bone lehu; gobane mola a sešo a tlošwa o hlatsetšwe gore o be a kgahla Modimo.


Baheberu 11:6
Gomme go kgahla Modimo ga go kgonege ge go se tumelo. E a batamelago Modimo o swanetše go dumela gore Modimo o gona, le gore ba ba mo nyakago o a ba putsa.


Baheberu 11:7
Ke ka tumelo ge Noa a dirile polokelo a laetšwe ke Modimo, a botšwa tše di bego di sešo tša bonwa, a phološa ba lapa la gagwe. Ke ka yona ge a sola lefase; gomme ya ba yena mojabohwa ka toko ye e tšwelego tumelong.


Baheberu 11:8
Ke ka tumelo ge Aborahama a ekwa go bitšwa, a khuduga a ya felo fao a tlogo go fiwa gore e be legae la gagwe; a tsoga a sepela a sa tsebe mo a yago.


Baheberu 11:9
Ke ka tumelo ge a diilela nageng yeo a e holofedišitšwego, gwa ba bjalo ka eke ga se naga ya gagwe, a dula merakeng; le Isaka, le Jakobo ba dira ka mokgwa woo, e le bona ba go tlo ja bohwa bjoo ba holofedišitšwego bjona.


Baheberu 11:11
Ke ka tumelo ge Sara a fiwa maatla a ba mmago setšhaba, le ge a šetše a fetilwe ke lebaka; gobane o be a re: E a nkholofedišitšego o a botega.


Baheberu 11:17
Ke ka tumelo ge Aborahama mola a lekwa, a tliša Isaka gore e be sedimo, a ntšha motswalwaeši e a bego a filwe dikholofedišo,


Baheberu 11:20
Ke ka tumelo Isaka ge a šegofatša Jakobo le Esau ka tša go tlo tla.


Baheberu 11:21
Ke ka tumelo ge Jakobo mola a ehwa a šegofatša barwa ba Josefa ba babedi, mme a rapela a inametše nthla ya lehlotlo la gagwe.


Baheberu 11:22
Ke ka tumelo ge Josefa mola a felela a gopola go tlo khuduga ga Baisiraele, a laela tša go tlo dirwa mašapo a gagwe.


Baheberu 11:23
Ke ka tumelo ge Moshe mola a belegwe a utiwa ke batswadi ba gagwe kgwedi tše tharo, ka gobane ba bone e le ngwana o botse; mme ba se boife molao wa kgoši.


Baheberu 11:24
Ke ka tumelo ge Moshe mola a godile a gana go bitšwa morwa wa morwedi wa Farao;


Baheberu 11:27
Ke ka tumelo ge a khuduga Egipita a sa boife bogale bja kgoši, a gomarela eo a sa bonwego bjalo ka eke o a mmona.


Baheberu 11:28
Ke ka tumelo ge a bea Paseka le go fokela madi, gore e a bolayago maitšibulo a se ke a ba gobatša.


Baheberu 11:29
Ke ka tumelo ge a sela Lewatle le Lehubedu le swana le naga ye e omilego; Baegipita ba leka ba betwa.


Baheberu 11:30
Ke ka tumelo ge merako ya Jeriko e ewa e dikologilwe matšatši a šupago.


Baheberu 11:31
Ke ka tumelo ge Rahaba mosadi wa seotswa a sa ka a timela le ba ba sa dumelego, a amogetše dihlodi lapeng ka khutšo.


Baheberu 11:33
ba ba fentšego dikgoši ka tumelo ba dira tša go loka, ba amogela tše ba di holofedišitšwego, ba thiba melomo ya ditau.


Baheberu 11:39
Bona bao ka moka ba ba hlasetšwego ke tumelo, tše ba di holofedišitšwego ga ba ka ba di bona ka mahlo.


Baheberu 12:2
re iše mahlo go Moetapele le Mophethi wa tumelo, yena Jesu, e a kgotleletšego sefapano, le ge se se bego se mo loketše e le lethabo, a dumela go gobošwa, a kgona go yo dula ka letsogong le letona la sedulo sa bogoši bja Modimo.


Baheberu 13:7
Gopolang baruti ba lena ba ba le boditšego Lentšu la Modimo, le bone pheletšo ya tsela ya bona, le etše bona ka tumelo.


James 1:3
Le fele le tseba gore go lekwa ga tumelo go tšweletša kgotlelelo.


James 1:6
A a kgopele ka tumelo, a se dikadike; gobane e a dikadikago o swana le lephoto la lewatle, le le tsošwago ke phefo la akgaakgwa ke yona.


James 2:1
Bana bešo! Tumelo ya go dumela Jesu Kriste Mong wa rena wa letago, ga le nayo ge le sa fela le beba batho.


James 2:5
Kwang, lena bana bešo barategi! A Modimo ga a ka a ikgethela badiitšana ba lefase ya ba bona bahumi tumelong le baji ba bohwa bja mmušo wo a o holofedišitšego ba ba mo ratago?


James 2:14
Bana bešo! Go holang ge motho a ka re o na le tumelo, mola a se na mediro? A tumelo yeo e ka mo phološa?


James 2:17
Le tumelo ge e le ya mohuta woo, ge e se na mediro, e ikhwetše ka noši.


James 2:18
Ge go ka ba le e a rego: Wena o na le tumelo nna ke na le mediro, ntaetše tumelo ya gago e se nago mediro, nna ke go laetše ya ka tumelo ka mediro.


James 2:20
Gomme wena motho wa lefela, a o rata go tseba gore, tumelo ge e se na mediro e ikhwetše?


James 2:22
Ke mo o bonago gore tumelo e dirišana le mediro ya gagwe, tumelo ya tlala ka mediro.


James 2:23
Ke gona moo go diregilego tše di ngwadilwego tša re: Aborahama o dumetše Modimo, Modimo a mmalela tumelo a re ke yona toko, mme Aborahama a bitšwa moratiwa wa Modimo.


James 2:24
Ke mo le bonago gore motho o lokafala ka mediro, e sego ka tumelo e nnoši.


James 2:26
Boka mmele ge e le o hwilego ge o se ne moya, le yona tumelo e hwile ge e se ne mediro.


James 5:15
Mme thapelo ya tumelo e tlo phološa molwetši. Morena o tlo mo tsoša; ge a dirile dibe o tlo lebalelwa.


1 Petrose 1:5
lena ba le lotegago ka maatla a Modimo ka tumelo, gore le fihlele phološo ye e lokišeditšwego go tlo utollwa lebakeng la bofelo.


1 Petrose 1:7
e le gore go bonale go botega ga tumelo ya lena ya theko ye e fetago ya gauta ye e onalago le ge e lekotšwe ka mollo, gore tumelo ya lena e hwetšwe e ratega, e tumišega, e na le letago mohla wa ponagalo ya Jesu Kriste.


1 Petrose 1:9
Gobane le šetše le swere se tumelo ya lena e lebago sona, phološo ya meoya ya lena.


1 Petrose 1:21
Lena ba le dumetšego Modimo ka yena yo Modimo a mo tsošitšego bahung, a mo nea borena gore tumelo ya lena e tle e be go holofela Modimo.


1 Petrose 5:9
Lwang le yena le tiile tumelong; le fele le tseba gore ke tšona ditlaišego tše di welago le bana beno ba ba lego mo lefaseng.


2 Petrose 1:1
Simone Petro Mohlanka wa Jesu Kriste le Moapostola wa gagwe, o ngwalela ba ba filwego tumelo e bohlokwa ya rena ka toko ya Modimo wa rena le ya Mophološi Jesu Kriste.


2 Petrose 1:5
Bjale a nke le phegeleleng ruri gore tumelo ya lena e tšweletše bokwala; bokwala bo tšweletše tsebo;


1 Johanne 5:4
Gobane tšohle tše di tswetšwego ke Modimo di fenya lefase; gomme phenyo e fentšego lefase ke tumelo ya rena.


Juda 1:3
Ke be ke re ke tla rapa maatla, gore ke le ngwalele tša phološo ye re lego batee ka yona, ka hwetša go swanetše ge ke le ngwalela ka le kgothatša go hlabanela tumelo ye bakgethwa ba e filwego gatee ya ba moka.


Juda 1:20
Mme lena barategi le be ba ba ikagetšego godimo ga motheo wa tumelo ya lena e kgethwakgethwa, le rapele le le ba Moya o Mokgethwa.


Tšenolo 2:13
O re: Mo o agilego gona ke a go tseba; ke mo go lego sedulo sa bogoši sa Sathane. Mme leina la ka o le gomaretše wa tiiša, wa se latole tumelo le mehleng yeo ya ge Antipa hlatse yeo ya go mpotegela a bolawa moo go lena moo Sathane a agilego gona.


Tšenolo 13:10
E a gapago mathopša, le yena o tlo ya bothopša. E a bolayago ka lerumo, le yena o tlo bolawa ka lerumo. Ke moo go nyakago kgotlelelo le tumelo ya bakgethwa.


Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved