A A A A A

Batla
Baroma 4:25
yo a gafilwego ka baka la dibe tša rena, a tsošwa ka baka la tokafatšo ya rena.


Baroma 5:17
Gomme ge lehu le bušitše ka motho o tee ka baka la karogo ya yena o tee eo, bjale go tlo buša ba ba amogetšego khumišo e kgolokgolo ya kgaugelo le neo ya tokafalo, ba le bophelong ka yena o tee, Jesu Kriste.


Baroma 5:18
Sedio ge: Ge batho ka moka ba išitšwe tahlegong ka karogo ya motho o tee, bjale batho ka moka ba tletšwe ke tokafalo e išago bophelong ka yena o tee.


Baroma 5:21
Gore bjale ka ge sebe se be se buša ka lehu, bjale go buše kgaugelo ka tokafalo, e iše bophelong bjo bo sa felego ka Jesu Kriste mong a rena.


Baroma 8:10
Ge Kriste a le mo go lena, gona sa mmele ke go hwa ka baka la sebe; sa moya ke go phela ka tokafalo.


1 Bakorinthe 1:30
Gomme ke ka yena ge le le ba Kriste Jesu, yo Modimo a mo dirilego bohlale bja rena, le tokafatšo ya rena, le kgethego ya rena, le topologo ya rena.


2 Bakorinthe 5:21
Yena eo a sa kago a tseba sebe, o mo dirile sebe bakeng sa rena, gore re tle re be ba tokafatšo ya Modimo ka yena.


Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739