A A A A A

Batla
Matheu 17:21
Fela, mohuta wo wa meoya e mebe ga o tšwe ge e se ka thapelo le ka go ikona.


Matheu 21:13
A bolela le bona a re: Go ngwadilwe gwa thwe: Ngwako wa ka o tlo bitšwa Ngwako wa thapelo; mme lena, le o dirile legolo la bahlakodi.


Matheu 21:22
Mme tšohle tše le di lopago ka thapelo le dumela, le tlo di amogela.


Matheu 23:5
Mediro ya bona ka moka ba e direla go bonwa ke batho; ba kgantšha mangwalwana a dithapelo le matobolo a dikobo tša bona.


Matheu 23:14
Le ba madimabe lena bamangwalo le bafarisei, lena baikaketši, ka gobane le ja malapa a bahlologadi, le ba fora ka thapelo tše telele; molato wa lena kahlolong e tlo ba o mogolo ka tšona tšeo.


Mark 9:29
Jesu a re: Mohuta woo o ka se ke wa tšwa ge e se ka thapelo le ka go ikona.


Mark 11:17
A ruta batho a re: A ga go a ngwalwa gwa thwe: Ngwako wa ka ba tlo re ke Ngwako wa thapelo! Mme lena la o dira legolo la bahlakodi.


Mark 12:40
Ba ja malapa a bahlologadi ba ba fora ka dithapelo tše telele. Ke bona ba obago molato o fetišago.


Luka 1:13
Morongwa a bolela nae a re: Se boife, Tsakaria! Thapelo ya gago e kwilwe. Elisabetha mosadi wa gago o tlo go belegela morwa, wa tlo mo rea leina la Johane.


Luka 9:18
Mohla a le thapelong, a na le barutiwa ba gagwe ba nnoši, a ba botšiša a re: Mašaba a re ke nna mang?


Luka 19:46
A bolela le bona a re: Go ngwadilwe gwa thwe: Ngwako wa ka ke ngwako wa thapelo; mme lena le o dirile legolo la bahlakodi.


Luka 20:47
Ba metša malapa a basadi ba bahlologadi, ba ba fora ka thapelo tše telele. Ke bona bao molato wa bona kahlolong e tlogo ba o mogolo.


Luka 22:45
A tsoga moo thapelong, a tla go barutiwa ba gagwe, a ba hwetša ba robetše ka go nyama.


Liketso 2:42
Bona bao ba dula e le ba go rutwa ke baapostala, ba dula e le ba go kwana, ba go ngwatha senkgwa ba le dithapelong.


Liketso 3:1
Petro le Johane ba kile ba rotogela Ntlongkgethwa, e le nako ya senyane, ya thapelo.


Liketso 6:4
Ge e le rena re tlo fela re tiišetša thapelong le modirong wa thuto.


Liketso 10:31
A bolela a re: Koronelio, thapelo ya gago e kwelwe, ditlhallelo di tsebilwe pele ga Modimo.


Liketso 12:5
Petro a letwa kgolegong; phuthegong gwa fela go bewa thapelo e sa kgaotšego, ba mo rapelela.


Liketso 14:23
Diphuthegong ka moka ba ba beela bagolo, ba bea dithapelo ba ikona dijo, ba ba gafela Morena yo ba mo dumetšego.


Liketso 16:16
Ka tšatši le lengwe ge re ya thapelong, ra gahlana le mosetsana e mongwe e a nago le moya wa bonoge, e a bego a ruiša beng ba gagwe gagolo ka go noga.


Baroma 12:12
Thabang kholofelong; kgotlelelang tlaišegong; tiišang thapelo.


2 Bakorinthe 9:14
Le gona ba tlo le beela dithapelo ba dula ba le hlologetšwe, ge ba bona kgaugelo ya Modimo mo go lena e le e kaakaa.


Baefese 1:16
ga ke kgaotše go le lebogela, ge ke le gopola dithapelong tša ka,


Baefese 6:18
Le be barapedi ba go tliša dithapelo tšohle le kgopelo tšohle ka mabaka ohle ka Moya; modiro woo le o phakgamele ka go kgotlelela ruri, le ka go rapelela bakgethwa ka moka.


Bafilippi 1:4
Dithapelong tša ka ka moka ke le rapelela, ka moka ga lena, ke thabile;


Bafilippi 1:19
Gobane nna ke tseba gore ka dithapelo tša lena, le ka go thekgetšwa ke Moya wa Jesu Kriste, dilo tše di tlo nkiša phologong.


Bafilippi 4:6
Le se ke la belaela selo. Mo go kago ba le tše le di nyakago, le di tliše pele ga Modimo ka kgopelo le ka thapelo e nago le tebogo.


Bakolose 4:2
Tiišang thapelo. Le phakgame mo go yona le leboga.


1 Bathesalonika 1:2
Re le lebogela go Modimo ka mehla ge re le gopola dithapelong tša rena.


2 Bathesalonika 2:4
Yena lenaba, e a nyatšago tšohle tše ba kago re ke Modimo le thapelo; a tlo ba a dula Ntlongkgethwa ya Modimo, a ipolela a re: Modimo ke nna!


1 Timothea 2:1
Keletšo ya ka še: Se segolo thata ke dithapelo le dithapelelo, go rapelela le go lebogela batho bohle.


1 Timothea 4:5
Gobane di kgethega ka lentšu la Modimo le ka thapelo.


1 Timothea 5:5
Ge e le mohlologadi e a šiilwego a nnoši, o holofela Modimo, o tiiša dithapelo le kgopelo bošego le mosegare.


2 Timothea 1:3
Ke leboga Modimo, yo boka borrawešo ke mo hlankelago letswalo la ka le kgodilwe, ke sa kgaotše go go gopola dithapelong tšaka bošego le mosegare.


Filemone 1:4
Ke leboga Modimo wa ka ka mehla ge ke go gopola dithapelong tša ka,


Filemone 1:22
Le gona o ntokišetše bodulo, gobane ke holofetše gore le tlo fiwa se le se kgopelago ka dithapelo, ka tla ka ba wa lena.


Baheberu 5:7
Ke yena, yo mehleng a le motho a tlišitšego didimo tša dithapelo le ditopo le dillo tše thata le ka megokgo, a di fihliša go yo a kgonnego go mo phološa lehung; mme a kwewa a hlakodišwa poifong.


1 Petrose 3:7
Le lena banna! Le phedišane le bona le tseba gore mosadi re ka re ke yena sebjana se se swanetšego go neneketšwa. Ba godišeng le tseba ge le bona e le baji ba bohwa bja neo ya bophelo, gore dithapelo tša lena di se tlo šitišwa.


1 Petrose 4:7
Bofelo bja dilo tšohle bo batametše. Bang le kelelo le phakgamele dithapelo.


Tšenolo 5:8
Kwana ge e tšea lengwalo leo, diphedi tše nne le bagolo ba masome a mabedi le metšo e mene, ba lotšha Kwana, e mongwe le e mongwe a swere seletšo le moruswi wa gauta o tletšego diorelo; ke dithapelo tša bakgethwa.


Tšenolo 8:3
Morongwa e mongwe a tla a ema aletareng a swere moruswi wa go tšhuma diorelo, e le wa gauta; a newa diorelo tše ntši gore a di ntšheletše dithapelo tša ba bakgethwa bohle moo aletareng ya gauta e bego e le pele ga sedulo sa bogoši.


Tšenolo 8:4
Muši wa diorelo tša dithapelo tša ba bakgethwa wa rotoga moo aletareng moo seatleng sa Morongwa wa fihla pele ga Modimo.


Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved