A A A A A


Batla

Matheu 4:21
Ge a tloga moo, a bona ba babedi ba bangwe, barwa ba motho o tee; e be e le Jakobo morwa wa Tsebedeo, le Johane ngwanabo. Ba be ba dutše leselawatleng la Tsebedeo tatabo, ba hunaganya malokwa a bona; mme a ba bitša.


Matheu 10:2
Ge e le maina a baapostola ba lesome le metšo e mebedi šea: Wa pele ke Simone e a reetšwego la Petro, le Andrea ngwanabo; le Jakobo morwa wa Tsebedeo, le Johane ngwanabo;


Matheu 10:27
Se ke le botšago sona lefsifsing, se boleleng seetšeng; se le se kwago le sebelwa tsebeng le se goelele le le seokamong.


Matheu 11:15
E a nago le ditsebe tša go kwa, a a kwe.


Matheu 12:31
Ke ka baka leo ke rego: Batho ba tlo lebalelwa sebe mang le mang, le yona thogako; fela, go rogaka Moya, batho ba ka se ke ba go lebalelwa.


Matheu 13:9
E a nago le ditsebe tša go kwa a a kwe.


Matheu 13:15
Gobane pelo tša setšhaba se di retetše; tsebe tša bona di thibetše; ba foufetše mahlo. Ba ka se hlwe ba bona ka mahlo, ba ka se hlwe ba ekwa ka ditsebe, ba ka se hlaloganye ka dipelo, ba ka se ke ba sokologa ka ba phološa.


Matheu 13:16
A lena mahlo ke a lehlogonolo, gobane a a bona; le ditsebe tša lena, gobane di a kwa.


Matheu 13:42
Mme ba tlo ba lahlela sebešong sa mollo, mo go tlo go ba le dillo le ditsikitlano tša meeno.


Matheu 13:43
Ke moo ba ba lokilego ba tlo go taga bjalo ka letšatši ba le mmušong wa Tatabo. -- E a nago le ditsebe tša go kwa a a kwe.


Matheu 13:50
Mme ba tlo ba lahlela sebešong sa mollo, mo go tlo go ba le dillo le ditsikitlano tša meno.


Matheu 20:20
Ka lebaka leo go kile gwa tla mmago barwa ba Tsebedeo, a na le barwa ba gagwe, a mo khunamela a na le se a ratago go se kgopela.


Matheu 20:22
Jesu a fetola a re: Ga le tsebe se le se kgopelago. A le ka kgona go nwa senwelo se ke yago go se nwa, le ge e ka ba go kolobetšwa ka kolobetšo ye ke kolobetšwago ka yona? Bona ba re: Re ka kgona.


Matheu 21:27
Ba fetola ba re: Ga re tsebe. Ke mo le yena a itšego: Gona le nna ga ke le botše gore ke maatla mang a ke dirago ka ona.


Matheu 22:29
Jesu a fetola a re: Le a timela, ka gobane ga le tsebe mangwalo; le maatla a Modimo ga le a tsebe.


Matheu 24:25
Le tsebe gobane ke le boditše di sešo tša ba gona.


Matheu 24:32
Ithuteng go swantšha ka mogo. Ge thabe ya wona e eba e tala e hloga matlakala, le tsebe gore lehlabula le batametše.


Matheu 24:33
Le realo gee mohla le bonago dilo tšeo, le tsebe ge di le kgauswi, di fihlile mojakong.


Matheu 24:36
Ge e le letšatši leo, le nako ya tšona, ga go e a di tsebago. Le barongwa ba magodimong, le yena Morwa, ga ba di tsebe. Go tseba Tate a nnoši.


Matheu 24:42
Ke gona phakgamang, gobane nako ya go tla ga Morena wa lena ga le e tsebe.


Matheu 24:50
molaki yoo o tlo tšhoga mong wa gagwe a fihlile, a etla ka lebaka le a sa le tsebego.


Matheu 25:12
Yena a fetola a re: Ruri, ke a le botša, ga ke le tsebe.


Matheu 25:13
Ke gona phakgamang, gobane ga le tsebe letšatši le nako ya go tla ga Morwamotho.


Matheu 26:34
Jesu a re: Ruri, ke a go botša, ka bjona bošego bjo, mogogonope o sešo wa lla, o tlo ba o latotše gararo wa re ga o ntsebe.


Matheu 26:37
A tloga le Petro le barwa bala ba babedi ba Tsebedeo, a ya le bona, mme a thoma go nyama le go tlalelwa.


Matheu 26:51
Ba bona e mongwe wa bao ba nago le Jesu, a khwamola tšhoša, a rema mohlanka wa moperisita e mogolo, a mo kgaola tsebe.


Matheu 26:70
Petro a latola, ba mo kwa bohle ge a re: Tše o di bolelago, nna ga ke di tsebe.


Matheu 26:72
Petro a buša a latola, a ba a ena a re: Nna motho yoo ga ke mo tsebe.


Matheu 26:74
Bjale Petro a thoma go ithoga le go ena, a re: Motho yoo ga ke mo tsebe. Gwa napa gwa lla mogogonope.


Matheu 26:75
Ke mo Petro a eletšwego tše Jesu a di boletšego mola a re: Mogogonope o tlo ba o sešo wa lla, wena o latotše gararo wa re ga o ntsebe. A tšwela ntle a lla o bohloko.


Matheu 27:56
Go bona go be go le Maria Magdalena, le Maria mmago Jakobo le Jose, le mmago barwa ba Tsebedeo.


Matheu 28:7
Le tsebo hlaganela le eya le botša barutiwa ba gagwe, le re: O tsogile; mme le tsebe ge a tlo le etapele le eya Galilea. Gona kua le tlo mmona. Šedio, ke le boditše.


Mark 1:19
Ge a fetetše pejana, a hwetša Jakobo morwa wa Tsebedeo, le Johane ngwanabo, ba hunaganya malokwa a bona ba le leselawatleng;


Mark 1:20
A napa a ba bitša; bona, e sa le semeetseng, ba tlogela tatabo Tsebedeo gona moo leselawatleng a na le bathwalwa, ba tloga le Jesu ba mo šetše nthago.


Mark 3:17
Le Jakobo morwa wa Tsebedeo, le Johane ngwanabo, a ba reela la Beneharageme, ke go re Boramedumo,


Mark 3:28
Ruri, ke a le botša, bana ba batho ba tlo lebalelwa sebe mang le mang, le yona thogako ge ba rogile Modimo.


Mark 4:9
A fetša ka go re: E a nago le ditsebe tša go kwa, a a kwe.


Mark 4:23
Ge motho a na le ditsebe tša go kwa, a a kwe.


Mark 4:27
A robala, a tsoga, bošego le mosegare; peu ya mela ya gola yena a sa tsebe.


Mark 7:16
Ge motho a na le ditsebe tša go kwa, a a kwe.


Mark 7:35
Motho yoo a thibologa ditsebe, le leleme la gagwe la lokologa ka pele, mme a bolela gabotse.


Mark 8:18
A ga le bone mola le na le mahlo? A ga le kwe mola le na le ditsebe?


Mark 9:6
A realo a sa tsebe se a se bolelago, gobane ba be ba tšhogile gagolo.


Mark 10:35
Gwa tla Jakobo le Johane barwa ba Tsebedeo, ba re: Moruti re rata ge o ka re direla se re tlogo se kgopela.


Mark 10:38
Jesu a fetola a re: Ga le tsebe se le se kgopelago. Senwelo se ke se nwago, a le ka kgona go se nwa? Le kolobetšo ye ke kolobetšwago ka yona a le ka kgona go kolobetšwa ka yona?


Mark 11:33
Ba fetola Jesu ba re: Ga re tsebe. Jesu a re: Gona le nna ga ke le botše mo go tšwago matla a ke dirago ka ona.


Mark 12:24
Jesu a fetola a re: Afa ga la timela ka go se tsebe mangwalo le matla a Modimo?


Mark 13:23
Gomme lena le itote; le tsebe gobane ke le boditše di sešo tša ba gona.


Mark 13:28
Ithuteng go swantšha ka mogo. Ge thabe ya wona e eba e tala e hloga matlakala, le e tsebe gore lehlabula le batametše.


Mark 13:29
Le realo gee, mohla le bona go direga tšeo, le tsebe ge di le kgaufsi, di tlile mojakong.


Mark 13:32
Ge e le letšatši leo le nako ya tšona, ga go e a di tsebago, le Barongwa ba legodimong, le yena Morwa, ga ba di tsebe. Go tseba Tate a mmoši.


Mark 13:33
Fahlogang, le phakgame le rapele, gobane lebaka la tšona ga le le tsebe.


Mark 13:35
Phakgamang, gobane lebaka la go boa ga Mong wa ngwako ga le le tsebe; goba o tlo tla ka mantšibua, goba mašegogare, goba ge kgogo e lla, goba ka masa.


Mark 14:30
Jesu a re: Ruri, ke a go botša, bošego bjo bja lehono, mogogonope o sešo wa lla gabedi, o tlo ba o latotše gararo wa re ga o ntsebe.


Mark 14:40
A boa, a ba hwetša gape ba robetše, mahlo a bona a imelwa ke boroko, ba sa tsebe se ba mo fetolago sona.


Mark 14:47
E mongwe wa ba ba emego moo a kgwamola tšhoša a rema mohlanka wa moperisita e mogolo, a mo kgaola tsebe,


Mark 14:68
Petro a latola a re: Ga ke tsebe tše o di bolelago; ga ke di kweše. A tšwela kgorong, mme mogogonope wa lla.


Mark 14:71
Petro a thoma go ithoga, le go ena, a re: Motho eo le mmolelago, nna ga ke mo tsebe.


Mark 14:72
Ke ge mogogonope o lla la bobedi. Petro a elelwa tše Jesu a mmoditšego tšona ge a re: Mogogonope ge o lla la bobedi, o tla ba o latotše gararo wa re ga o ntsebe. A re go elelwa tšeo, a lla.


Luka 1:34
Maria a botšiša a re: Tšeo di ka direga bjang, etšwe ke sa tsebe monna?


Luka 1:36
Gomme o tsebe; Elisabetha motswalo wa gago le yena o imile morwa botšofading bja gagwe; mme kgwedi ye go yena e šetše e le ya go selela; ke yena eo ba bego ba re ke moopa.


Luka 1:44
O k'o tsebe; ge lentšu la ge o ntumediša le ntsena ditsebeng ngwana wa mo mmeleng waka a sela ka go thaba.


Luka 2:43
Ya re ge be feditše matšatši a wona, ba boa; ngwana Jesu a šala, batswadi ba gagwe ba sa tsebe.


Luka 2:49
Yena a fetola a re: Le be le reng le nnyaka? A le be le sa tsebe ge ke swanetše go ba mo go tše tša Tate?


Luka 4:21
A thoma go bolela le bona a re: Lehono, ge tše di ngwadilwego fa di kwala ditsebeng tša lena, ke gore di tšweletše.


Luka 5:10
Ke tšona tše di wetšego le Jakobo le Johane barwa ba Tsebedeo ba e bego e le badirišani ba Simone. Jesu a bolela le Simone a re: Se boife; go tloga bjalo o tlo ba morei wa go phutha batho.


Luka 6:23
Mohla wa tšona le thabe le hlalale, le tsebe gobane moputso wa lena e tlo ba o mogolo kwa magodimong; gobane ke tšona tše botatabo ba di dirilego baporofeta.


Luka 6:43
Ga go sehlare se se botse se se enywago dipodiša; le gona ga go sehlare se sebe, se se enywago dienywa tše botse.


Luka 8:8
Tše dingwe tša wela mmung o botse, tša mela, tša enywa ga lekgolo. A realo a fetša ka go re: E a nago le ditsebe tša go kwa a a kwe.


Luka 8:10
Jesu a re: Lena le filwe gore le tsebe diphiri tša mmušo wa Modimo; e fela ba bangwe ba di kwa ka diswantšho, gore le ge ba bona ba se ke ba bona; le ge ba ekwa ba se ke ba lemoga.


Luka 9:33
Ge bao ba tloga, Petro a bolela le Jesu a re: Morena, ke mo go botse re le fa; a re hlomeng mekutu e meraro; o mongwe e be wa gago; o mongwe e be wa Moše; o mongwe e be wa Eliya. A realo a sa tsebe se a se bolelago.


Luka 9:44
Lentšu le a le tsene ditsebeng tša lena, ge ke re: Morwamotho o tloga a gafelwa matsogong a batho.


Luka 9:55
Jesu a retologa a ba kgalema a re: Moya wo le lego ba wona, a ga le o tsebe?


Luka 10:3
Sepelang; le tsebe gobane ke le roma bjalo ka dinku gare ga diphiri.


Luka 10:11
Le lerole la motse wa lena le le re gomaretšego dinao, re le hlohlorela go lena. Fela, le tsebe gobane mmušo wa Modimo o batametše.


Luka 11:44
Le ba madimabe lena bamangwalo le bafarisei, le baikaketši, gobane le swana le mabitla a pupeditšwego, ao batho ba a gatago ba sa tsebe.


Luka 12:3
Ke gona tše le di bolelago lefsifsing, di tlo kwala seetšeng; tše le di sebelago tsebeng le le phapošing, di tlo goelelwa godimo ga nywako.


Luka 12:28
Bjalo, bjona bjang bja naga bjo, bja go ba gona lehono, mme bosasa bja tlo lahlelwa sebešong, ge Modimo a bo apeša ka mokgwa wo, a ka lesa bjang go direla lena tše di fetišago, lena bahlayatumelo?


Luka 12:39
Le gona le tsebe, ge mong wa ngwako a ka tseba lebaka le lehodu le tlo go tla ka lona, a ka phakgama, a se dumele ge ngwako wa gagwe o phulwa.


Luka 12:46
Mong wa gagwe o tlo tla ka letšatši le a tlo go tšhoga a fihlile, ka lebaka le a bego a sa le tsebe, a mo kgabutla, a mo dira se se dirwago ba ba sa botegego.


लूका १३:२५
Mohla mong wa ngwako a šetše a tsogile a tswalela mojako, ke mo le tlo ema ntle, la re: Morena! Morena! Re bulele! A tlo fetola a re: Ga ke le tsebe mo le tšwago.


लूका १३:२७
Mong wa ngwako o tlo re: Ke le boditše, ga ke le tsebe mo le tšwago. Ntlogeleng lena bohle badiri ba bokgopo.


लूका १३:३१
Ka lona lebaka leo gwa tla ba bangwe ba bafarisei ba mo sebela ba re: Tloga mo, o ye mo gongwe; gobane Herode o nyaka go go bolaya.


लूका १४:३५
Ga le sa na modiro mo tšhemong le mo moroleng; ba le lahlela kgakala. E a nago le ditsebe tša go kwa a a kwe.


लूका १६:१
A bolela a na le barutiwa ba gagwe a re: Monna e mongwe wa mohumi o be a na le molaki wa gagwe. A sebelwa gore molaki o gašanya lehumo la gagwe.


लूका १९:१५
Mohla a boago a tšere bogoši, a laela a re bahlanka bao a ba neilego ditšhelete ba bitšwe, gore a tsebe se ba se dirilego ka tšona.


लूका २०:७
Ba fetola ba re: Ga re tsebe mo e tšwago gona.


लूका २१:२०
E re ge le bona motse wa Jerusalema o dikilwe ke makoko a madira, gona le tsebe gore go batametše go phušolwa ga wona.


लूका २१:३०
Ge le bona di hlogile le ye le tsebe ka noši gore lehlabula le batametše.


लूका २१:३१
Dirang bjalo le tabeng ye; ge le bona dilo tšeo di direga, le tsebe gore mmušo wa Modimo o batametše.


लूका २२:३१
Gomme Morena a re: Simone! Simone! O tsebe gore Sathane o le kganyogile, gore a le fefere bjalo ka mabele.


लूका २२:३४
Jesu a re: Ke a go botša, wena Petro, mogogonope lehono o tlo ba o sešo wa lla o šetse o latotše gararo wa re ga o ntsebe.


लूका २२:५०
Ke ge e mongwe wa bona a rema mohlanka wa moperisita e mogolo, a mo ripa tsebe ya le letona.


लूका २२:५१
Jesu a re: Lesang: Le se ke la boeletša. A swara tsebe ya mohlanka eo, a mo fodiša.


लूका २२:५७
Petro a latola a re: Mosadi, nna ga ke mo tsebe.


लूका २२:६०
Petro a re: Monna! Nna ga ke tsebe se o se bolelago. -- Ge a realo mogogonope wa lla.


लूका २२:६१
Morena a retologa, a lebelela Petro. Ke mo Petro a elelwago tše Morena a mmoditšego tšona, ge a re: Mogogonope ge o sešo wa lla, o tlo ba o latotše gararo wa re ga o ntsebe.


लूका २३:२९
Le tsebe gobane go tlo tla mehla yeo ba tlo go re: Ba lehlogonolo ke baopa, le mala a sa kago a belega, le mabele a sa kago a amuša!


लूका २३:३४
Gomme Jesu a bolela a re: Tata! Ba lebalele, gobane ga ba tsebe se ba se dirago! -- Gomme ba arolelana diaparo tša gagwe ka go dira matengwa.


लूका २४:१८
Gwa fetola e mongwe wa bona, ke Kleopa, a re: A mo gare ga baeng ba fa Jerusalema ke wena o nnoši o sa tsebego tše di diregilego mehleng yeno?


लूका २४:३९
Bonang diatla tša ka le maoto a ka; le bone ge e le nna ka sebele. Nkgwatheng le bone, gobane seriti ga se na nama le mašapo, tše le mponago ke na natšo.


लूका २४:४९
Gomme le tsebe gore nna ke tlo le romela se Tate a le holofedišitšego, sa tlo le tlela. Le dule motseng wa Jerusalema, go fihla ge le tlo hlamišwa maatla a tšwago godimo.


Baroma 1:19
Gobane tše di tsebegago tša Modimo, le go bantle di pepeneneng, ka ge Modimo a di beile pepeneneng mo go bona.


Baroma 2:4
A o nyatša bogolo bja botho bja Modimo, le bja go se fele pelo, le bja kgotlelelo ya gagwe? A ga o tsebe ge botho bja Modimo bo go otelela go itšhola?


Baroma 2:13
Ba ba lokago pele ga Modimo ga se bao ba go kwa Molao ka ditsebe; ba go tlo thwe ba lokile ke badiri ba Molao.


Baroma 2:20
o re: Ke moeletši wa ba ba sa tsebego, ke moruti wa ba e lego bana, ka ge o swere yona tsebo le therešo e paala ka Molao.


Baroma 3:9
Go bjang bjalo? A rena Bajuda re phala ba bangwe? Ga go bjalo, le neng. Hleng re šetše re boletše ra re Bajuda le Bagerika ba molato bohle, ba bušwa ke sebe;


Baroma 3:17
Tsela ya molao ga ba e tsebe.


Baroma 3:20
Gobane ga go motho wa nama e a kago lokafala pele ga Modimo ka mediro e yago ka Molao; se Molao o re fago sona ke go tseba se e lego sebe.


Baroma 5:12
Ke gona, bjalo ka ge sebe se tsene lefaseng ka motho o tee, mme lehu la tsena ka sebe, lehu le aparetše batho bohle ka ge ba dirile dibe bohle.


Baroma 5:13
Sebe se be se šetše se le gona lefaseng ge Molao o etla. Le ge se sa balelwe motho ge go se Molao.


Baroma 5:21
Gore bjale ka ge sebe se be se buša ka lehu, bjale go buše kgaugelo ka tokafalo, e iše bophelong bjo bo sa felego ka Jesu Kriste mong a rena.


Baroma 6:1
Re ka reng bjale? A re ka fo gomarela sebe, gore kgaugelo e be e tletšego?


Baroma 6:2
A go se be bjalo! Rena ba re hwilego ka thoko ya dibe, re sa tlo phela bjang sebeng?


Baroma 6:3
A ga le tsebe gobane bohle ba re kolobeleditšwego Kriste, re kolobeleditšwe lehu la gagwe?


Baroma 6:6
Ka ge re tseba gore mothomotala wa rena o bapotšwe le yena sefapanong, ya ba go fediša mmele wa sebe, gore re se hlwe re hlankela sona sebe.


Baroma 6:7
Gobane e a hwilego, o hunolotswe sebeng.


Baroma 6:13
Le gona le se ke la gafela ditho tša lena sebeng, ya ba marumo a bokgopo. Ineeleng Modimo, le le batsogalehung, le phela, ditho tša lena le di gafetše Modimo ya ba marumo a toko.


Baroma 6:14
Gobane sebe se ka se le laole, ka ge Le se ba go bušwa ke Molao, le bušwa ke kgaugelo.


Baroma 6:15
Bjale go bjang? A re tla fo dira sebe ka ge re sa bušwe ke Molao, re le ba go bušwa ke kgaugelo? A go se be bjalo.


Baroma 6:16
A ga le tsebe gore yo le ineelago yena la mo kwa, le balata ba yenaeo le mo kwago. Le ka ba balata ba sebe, mme sa le iša lehung. Le ka ba ba go kwa Modimo, mme la išwa tokong.


Baroma 6:18
le ba ba hunolotšwego sebeng; le balata ba toko.


Baroma 6:20
Mola le sa le bahlanka ba sebe, le be le se balata ba toko.


Baroma 6:22
Bjale gomme ge le hunologile sebeng, le le balata ba Modimo, la na le dienywa tša lena tše di išago kgethegong; mme pheletšo ya tšona ke bophelo bjo bo sa felego.


Baroma 6:23
Gobane moputso wa sebe ke lehu; mme neo ya kgaugelo ya Modimo ke bophelo bjo bo sa felego ka Jesu Kriste mong a rena.


Baroma 7:1
Bana bešo! Ke botšiša lena ba le tsebago Molao ke re: A ga le tsebe gore Molao o buša motho mehleng ya ge a sa phela?


Baroma 7:7
Re reng bjalo? A Molao ke sebe? Ga go bjalo. Fela, sebe nka be ke sa se lemoge ge e se ka Molao; nka be ke sa tsebe se kganyogo e lego sona, ge Molao o ka be o se re: O se ke wa kganyoga.


Baroma 7:8
Sebe se tla se nthumole ka Molao, sa tsoša dikganyogo tšohle mo go nna. Ge go se Molao, sebe ga se phele.


Baroma 7:9
Nna nkile ka iphelela go se Molao; mohla go etla taelo ya Molao, ya ba go tsoša sebe sa phela, nna ka ba wa go hwa;


Baroma 7:11
Sebe sa nthumola ka Molao, sa mphora, sa mpolaya ka wona.


Baroma 7:13
A ke go re tše botse di mphetogetše lehu? Ga go bjalo. -- E be e le gore sebe se bonale e le sebe ruri ge se ntlholela lehu ka se botse, gore ka yona taelo sebe se befe wa go befa.


Baroma 7:14
Molao re tseba ge e le wa Moya; gomme nna ke wa nama; ke lethopša la go bušwa ke sebe.


Baroma 7:17
Gomme ga e sa le nna ke di dirago, ke sebe se se agilego mo go nna.


Baroma 7:20
Gomme ge ke dira se ke sa se ratego, gona ga e sa hlwe e le nna ke se dirago, ke sona sebe se se agilego mo go nna.


Baroma 7:23
Gomme mo dithong tša ka ke bona molao o šele e lwantšhago le molao wa pelo ya ka, wa nthopa wa mpušiša molao wa sebe o lego dithong tša ka.


Baroma 7:25
Ke leboga Modimo ka Jesu Kriste mong a rena. Ke nna e! Ka pelo ya ka ke hlankela Molao wa Modimo; ka nama ya ka ke hlankela molao wa sebe.


Baroma 8:2
Gobane molao wa Moya wa go phela ka Kriste Jesu o nkhunolotše molaong wa sebe le wa lehu.


Baroma 8:3
Gobane se se šitilego Molao ka ge o fokodišwa ke nama. Modimo o se phethile ka go roma Morwa wa gagwe ka sebopego sa nama ya sebe, gore sebe sa nameng se ahlolelwe go lahlwa;


Baroma 8:10
Ge Kriste a le mo go lena, gona sa mmele ke go hwa ka baka la sebe; sa moya ke go phela ka tokafalo.


Baroma 8:26
Ge go le bjalo, le wona Moya o re hlatlola phokolo; gobane rena ga re tsebe se re kago se kgopela; le mokgwa wa go kgopela ga re o tsebe. Ke wona Moya o re rapedišago ka diphegelo tše di šitago molomo.


Baroma 10:3
Ba ganne go bušwa ke toko ya Modimo, ka ge toko yeo ya Modimo ba sa e tsebe, ka go rata go ipeela toko ya bona ka noši.


Baroma 10:19
Gomme ke re: A Baisiraele ga ba di tsebe? Moshe o thomile go di bolela a re: A nke le nna ke ba rumole ka se e sego setšhaba, ke ba hlohle ka setšhaba sa bošilo.


Baroma 11:2
Modimo, setšhaba sa gagwe se a se tsebilego pele, ga a ka a se lahla. A ga le tsebe mangwalo mo a bolelago tša Eliya ge a bolela le Modimo a bega setšhaba sa Isiraele, a re:


Baroma 11:8
Gwa phethega tše di ngwadilwego tša re: Morena go fihla bjale o sa ba neile pelo ya boroko, le mahlo a go se bone, le ditsebe tša go se kwe.


Baroma 11:22
O tsebe bonolo bja Modimo; O tsebe le bogale bja gagwe. Bogale bo wela ba go kgeloga. Bonolo bo lebane le wena, ge o duletše bjona bonolo bjoo. Ge go se bjalo, le wena o tlo ripša.


Baroma 11:25
Gobane ga ke rate ge le dula le sa tsebe taba ya sephiri se, gore le se tlo ya le mogopolo wa lena. Taba še: Baisiraele ka thoko e nngwe ba wetšwe ke go retela, gwa tlo ba gwa goroga motlalo wa bantle.


Baroma 14:5
E mongwe o bona letšatši le lengwe e le le legolo; e mongwe a tla a re matšatši a a lekana. A motho a tsebe se a se kgodilwego e le nnete.


Baroma 14:20
Modiro wa Modimo o se ke wa o senya ka baka la dijo. Ga go se se ilago; fela, e ka ba sebe ge motho a ka se ja mme ya ba kgopišo.


Baroma 14:23
Ge e a belaelago a eja, o oba molato ka ge a eja a se na tumelo. Gomme tšohle tše di sa tšwego tumelong ke sebe.


1 Bakorinthe 2:2
Gobane ga nka ka itshema matsebe wa selo, ge e se Kriste, ke bolela yena Mmapolwa.


1 Bakorinthe 2:9
Ke bjo bo ngwadilwego bja thwe: Tše Modimo a di lokišeditšego ba ba mo ratago, ke tše di sešogo tša bonwa ke leihlo, ke tše go sego tsebe ye e di kwilego ke tše pelong ya motho di sešogo tša tsena.


1 Bakorinthe 2:12
Gomme rena ga ra fiwa moya wa lefase; re filwe Moya o tšwago go Modimo, gore re tle re tsebe tše Modimo a re seditšego ka tšona.


1 Bakorinthe 3:16
A ga le tsebe ge le le Ntlokgethwa ya Modimo, le gore Moya wa Modimo o agile mo go lena?


1 Bakorinthe 4:4
Ga ke itsebe selo; fela, ga se go re ke tšwa ke lokile; gobane e a nkahlolago ke Morena.


1 Bakorinthe 5:6
Go itumiša ga lena ga go botse. A ga le tsebe gore komelwana e nyane e bediša bogobe ka moka?


1 Bakorinthe 6:2
A ga le tsebe gore bakgethwa ba tlo ahlola lefase? Gomme ge go ahlola lefase go loketše lena, a ga la lokelwa ke go ahlola melatwana e menyenyane?


1 Bakorinthe 6:3
A ga le tsebe gore le ba e lego Barongwa re tlo ba ahlolela? Tša bophelo bjono re tlo se di ahlole ge?


1 Bakorinthe 6:9
Le gona, a ga le tsebe gobane ba ba sa lokago ba ka se be le kabelo mmušong wa Modimo? Lesang go iphora: Ba diotswa, le ba medimo e šele, le bahladi, le dhlotlolo, le ba go dira ditšhila le banna ka bona.


1 Bakorinthe 6:15
A ga le tsebe ge mebele ya rena e le ditho tša Kriste? Bjale ditho tša Kriste a nka di dira ditho tša bootswa? A go se be bjalo!


1 Bakorinthe 6:16
Le gona, a ga le tsebe gore motho e a gomarelago seotswa o ba mmele o tee le sona, ka mo go itšwego: Ka babedi e tlo ba nama e tee?


1 Bakorinthe 6:19
Goba, a ga le tsebe ge mebele ya lena e le Ntlogethwa ya Moyamokgethwa o lego mo go lena? Gomme ga le sa le beng ba lena beng.


1 Bakorinthe 9:13
A ga le tsebe gore ba modiro wa tše kgethwa ba ja tša Ntlokgethwa? Le ba go lotola aletare ba abelwa tša aletare?


1 Bakorinthe 9:24
A ga le tsebe gore ba ba šianago dipapading ba kitima bohle; mphapahlogo wa tla wa tšewa ke o tee. Kitimang ka mokgwa woo, gore le tle le o tšee.


1 Bakorinthe 9:26
Nna gomme ga ke kitime ke sa tsebe mo ke yago; ge ke itia, ga ke etše wa go itia leswiswi.


1 Bakorinthe 10:1
Bana bešo, ga ke rate ge le dula le sa tsebe ge botatawešo ka moka ba kile ba okamelwa ke leru, ka moka ba tšwa ka gare ga lewatle.


1 Bakorinthe 12:1
Ge e le dineo tša Moya, bana bešo, ga ke rate ge le dula le sa di tsebe.


1 Bakorinthe 12:16
Ge tsebe e ka re: Nna ga ke leihlo, ga ke setho sa mmele, a e ka kgaogana le mmele?


1 Bakorinthe 12:17
Ge mmele ka moka e ka fo ba leihlo fela, go kwa ga tsebe go ka tšwa kae? Ge mmele ka moka e ka fo ba tsebe fela, go dupa ga nko go ka tšwa kae?


1 Bakorinthe 13:4
Lerato ga le fele pelo. Lerato ke le botho. Lerato ga le tsebe mona; ga le na go ikgantšha, ga le ikgogomoše.


1 Bakorinthe 14:13
Ke gona, e a bolelago ka maleme a rapele gore a tsebe go hlatholla.


1 Bakorinthe 14:37
Ge mo go lena go ka ba le e a rego: ke moporofeta, a re: ke wa Moya, a a tsebe gore tše ke le ngwalelago tšona di tšwa go Morena.


1 Bakorinthe 15:34
Phafogelang sa ruri, le lese go senya; gobane go na le ba go se tsebe Modimo. Ke realo gore ke le leše dihlong.


1 Bakorinthe 15:56
Ge e le lebola la lehu ke sebe; mme maatla a sebe ke Molao.


1 Bakorinthe 16:18
Ba khutšišitše moya wa ka le meoya ya lena. Batho ba ba bjalo a nke le ba tsebeng.


2 Bakorinthe 1:8
Ga ke rate ge lena bana bešo le ka dula le sa tsebe tša dihlokofalo tše di re tletšego nageng ya Asia, tša re imela wa go re roba, ra ba ra felelwa ke kholofelo ya go re re sa tlo phela.


2 Bakorinthe 2:4
Gobane ke le ngwaletše ke hlokofetše ruri, ke boifa, megokgo e le e mentši, ke sa re ke le hlokofatše, e le gore le tsebe lerato le legolo le ke le ratago ka lona.


2 Bakorinthe 2:11
gore re se ke ra foraforetšwa ke Sathane, gobane maano a yena eo ga se go re ga re a tsebe.


2 Bakorinthe 5:21
Yena eo a sa kago a tseba sebe, o mo dirile sebe bakeng sa rena, gore re tle re be ba tokafatšo ya Modimo ka yena.


2 Bakorinthe 7:11
A nke le boneng tša nyamo ya lena: e le nyamo ye Modimo a e ratago, e tšweleditše mafolofolo a lena a makaakaa, le go itwela, le go hlaswa sebe, le go tšhoga, le go hlologelwa, le phišego, le go sola sebe, mo gohle la bonala le se na molato tabeng yeo.


2 Bakorinthe 10:7
A nke le boneng se se lego pepeneneng. Ge motho a ipotile a re wa Kriste ke yena, a a buše a eleletše a tsebe gore le rena re ba Kriste, bjalo ka ge le yena e le wa Kriste.


2 Bakorinthe 10:10
Gobane mangwalo a ka, ba re ke a boima, ke a maatla. Ba re: Ge ke le gona ka sebele, ke a fokola, mme polelo ya ka, ba re, e a nyatšega.


2 Bakorinthe 10:11
Wa go realo a a tsebe, gore sona seo re se bolelago ka mangwalo re se gona, re tlo se dira ge re le gona.


2 Bakorinthe 10:12
Gobane rena re ka se ke ra leka go etša bao ba go itheta, le ge e le go ipapetša le bona. Bona ga ba na temogo, ka ge ba sa tsebe ba bangwe, e le ba go itseba fela.


2 Bakorinthe 10:15
Ga re itumiše re iša kgole re sa tsebe modiro wa ba bangwe. Se rena re se holofetšego ke gore ge tumelo ya lena e gola, e tlo ba go katologa ga sebaka sa rena sa go tšwelela pele,


2 Bakorinthe 11:7
A ke dirile sebe mola ke ikokobetša gore go godišwe bolena, ke bolela Ebangedi ya Modimo ke sa boelwe ke selo?


2 Bakorinthe 12:2
Nna ke tseba motho e lego wa Kriste; yena -- bjalo go fetile nywaga e lesome la metšo e mene -- o kile a rotošetšwa legodimong la boraro, ke sa tsebe ge a be a le mmeleng goba ka ntle ga mmele. Go tseba Modimo.


2 Bakorinthe 12:3
Motho eo ke a mo tseba; se ke sa se tsebego ke ge a be a le mmeleng, goba a be a le ka ntle ga mmele. Go tseba Modimo.


2 Bakorinthe 13:7
Rena re kgopela Modimo, gore le se ke la dira se e kago ba sebe. Ga re kgopele gore e be rena re bonalago re le babotegi; re kgopela gore botse bo dirwe ke lena; rena re ka no itšwela re etša ba go se botege.


Baefese 1:18
a le fe mahlo a pelo e edišitšwego, gore le tsebe kholofelo ya bao a ba biditšego, le tsebe lehumo la letago la bohwa bja ba gagwe, la ba bakgethwa,


Baefese 1:19
le tsebe bogologolo bja maatla a gagwe a a dirago mo go rena ba re dumelago.


Baefese 4:18
Ba fifetše tlhaologanyo, ba tlogelane le bophelo bja Modimo, e le ba go se tsebe, dipelo tša bona di thatafetše.


Baefese 5:28
Gomme banna a ba tsebe ge go ba swanetše ge ba rata basadi ba bona, ka mokgwa wo ba ratago mebele ya bona ka wona. Ge monna a rata mosadi wa gagwe ke gona ge a ithata.


Baefese 6:8
Le tsebe gore se botse se motho a kago se dira, se tlo mmoela se etšwa go Modimo, le ge e le mohlanka, le ge e le mohunologi.


Baefese 6:16
Gagologolo le sware kotse ya tumelo, ye le kgonago go tima mesebe e tšhumago ya yena e mobe ka yona.


Baefese 6:21
Tša bophelo bja ka, le tše ke di dirago, go rata gore le di tsebe. Le tlo di tsebišwa ke Tigiko ngwana borena morategi, modiredi e a botegago Moreneng.


Baefese 6:22
Ke mo rometše go lena ka baka lona leo gore le tsebe tša bophelo bja rena, a homotše dipelo tša lena.


Bafilippi 1:10
gore le tsebe go hlaologanya bolo le bobe, gore le be basekegi bailabosodi, go be go tle letsatsi la Kriste.


Bafilippi 1:22
Gomme ge go phela go ka tšweletša seenywa sa modiro wa ka, gona ga ke tsebe se nkago itlhaolela sona.


Bafilippi 2:7
A upša a itlhakola, a tšea lebopo la mohlanka, a ba e a swanago le batho, a hwetšwa e le motho ka sebele,


Bafilippi 4:18
Ke di amogetše tšohle, mme ke hwetša e le tše ntši, di ntlaletše ge tše di tšwago go lena ke di amogela go Epaforodito, e le seorelo se monate, e le sebego se se rategago, se se kgahlago Modimo.


Bakolose 2:1
Ke rata gore le tsebe gore ntwa ke e kaakang ye ke e lwelago lena le ba Laoditsea, le bohle ba ba sešogo ba mpona sefahlogo,


Bakolose 2:2
gore ba ušwe pelo, ba gomarelane leratong, ba išane lehumong le le tletšego la tlhaologanyo, gore ba tsebe thopa ya Modimo le ya Kriste.


Bakolose 4:6
Polelo ya lena a e be ya botho ka mehla, e be e nokilwego letswai; le tsebe go fetola mang le mang ka mo go le swanetšego.


Bakolose 4:8
Ke yena yo ke mo rometšego go lena, taba e le gore le tsebe tša maphelo a rena, a homotše dipelo tša lena.


1 Bathesalonika 3:5
Ke ka baka leo ke fentšwego ke tlhologelo, ka ba ka roma motho, gore ke tsebe ka mo tumelo ya lena e dutšego ka gona; e se be mohlomongwe, ge moleki a le lekile, modiro wa rena wa fetoga lefela.


1 Bathesalonika 4:4
Mang le mang e lego wa lena a tsebe mosadi e lego wa gagwe ka mokgwa wa kgethego le wa go mo godiša.


1 Bathesalonika 4:5
A e se be ka phišego le kganyogo boka bantle ba ba sa tsebego Modimo.


2 Bathesalonika 1:8
Ba ba sa tsebego Modimo, le ba ba sa kwego Ebangedi ya Mong wa rena Jesu Kriste, o tlo ba lefetša ka dikgabo tša mollo.


2 Bathesalonika 2:12
gore go lahlwe bohle ba sa kago ba dumela therešo, ba e lego ba go kgahlwa ke sebe.


1 Timothea 1:7
Ba rata go ba baruti ba Molao ba sa tsebeše tše ba di bolelago le tše ba di tiišago.


1 Timothea 1:13
yena nna ke bego ke le morogaki le mohlokofatši, wa go dira batho ka bogale; gomme ke gaugetšwe ka gobane dilo tšeo ke di dirile ke sa tsebe; ke sešo ka ba modumedi.


1 Timothea 1:19
O hlabane o na le tumelo le letswalo le le sa tsebego molato. Ke tšona tše ba bangwe ba kgaoganego natšo, mme tumelong ba senyegelwa ke matšibogo.


1 Timothea 3:5
Gobane ge motho a sa tsebe go laola ba lapeng la gabo, o tlo kgona bjang go babalela phuthego ya Modimo?


1 Timothea 3:15
Ge nka diega, o tsebe gore ke wona modirelo wa Ngwakong wa Modimo, ke ra wa phuthegong ya Modimo e a phelago, e lego yona kokwane le motheo wa therešo.


1 Timothea 6:1
Bohle ba e lego ba bohlanka bja go tlengwa, ba tsebe ge beng ba bona ba loketšwe ke kgodišo ka moka, gore ina la Modimo, le thuto, di se ke tša gobošwa.


1 Timothea 6:4
o foufetše ka boikgogomošo, mola a sa tsebe selo; bolwetši bja gagwe ke go bata dikgang le diphetolano tša go tsoša mona le tšhitano le maroga le kgonono tše mpe,


2 Timothea 3:3
E tlo ba bahlalalerato, babatasekgoro, e tlo ba dihwirihwiri, le ba ba sa tsebego go itshwara, manaba a tše bolo;


2 Timothea 4:3
Gobane go tlo tla lebaka le ba ka se kego ba kgona go theetša thuto ye e phedilego; ba tlo ikgobela baruti ka go ya le dikganyogo tša bona, ka go rata go kwiša ditsebe bose.


2 Timothea 4:4
Gobane ditsebe tša bona di tlo hlala therešo; ba tlo boela dinonwaneng.


Tite 2:3
Le basadi ba bagolo e be ba babjalo, ba sware ka tsela ya ba bakgethwa. E se ke ya ba baphari, le ba go bušwa ke sebela; a e be baruti ba bothakga.


Tite 2:8
Thuto e be ye e phedilego, ye e sa ganetšegego, gore e a sa emego le rena a lewe ke maseme, a hloke sebe se a kago re bolela ka sona.


Filemone 1:16
E se hlwe e eba mohlanka, e le e a fetago mohlanka ka bogolo, e le ngwaneno moratwa. Ge nna ke šetše ke re ke ngwanešo ruri, o ka se mphale ge bjalo e le wa gago ka sebele, e le wa gago Moreneng?


Baheberu 1:6
A boeletša mola a sebela lefase go tla ga Morwa wa gagwe a re: Barongwa bohle ba Modimo ba tlo lotšha yena.


Baheberu 4:15
Gobane Moperisita e mogolo e lego wa rena, ga se a kago šitwa go re kwela bohloko ge re fokola; ke e a lekilwego mo go tšohle bjalo ka rena; fela, ga a na sebe.


Baheberu 5:2
e le motho e a kgonago go šokelwa bao ba sa tsebego le ba ba timeditšwego, ka ge le yena a rarilwe ke phokolo.


Baheberu 7:26
Gobane re be re kgonwa ke Moperisita e mogolo yo bjalo, e lego e mokgethwa, e a se nago sebe e a se nago bosodi, e a sa etšego badiradibe, e a godišitšwego godimodimo ga magodimo.


Baheberu 8:12
Gobane ke tlo ba lebalela melato ya bona, ke se hlwe ke gopola sebe sa bona.


Baheberu 9:28
le Kriste o dirilwe sedimo gatee a ba wa go rwala dibe tša ba bantši; gomme bao ba mo latetšego ba tlo buša ba mmona e le Mophološi, a se ne taba le sebe.


Baheberu 10:1
Bjale Molao, sa wona ke moriti fela wa tše di tlogo tla; ga se wona sebele sa dilo tšeo. Ka ngwaga o mongwe le o mongwe ba fela ba batamela ka didimo tšona tšeo, mme ba ba di tlišago ga ba kgone go hlatswiwamoka.


Baheberu 10:2
Bjale ge ba sa kgaotše go tliša didimo, a ga ke re ke ka gobane ba ba direlago Modimo ka tšona ba kwa letswalo le sa fela le tseba sebe? Ge ba ka be ba hlatswiwa gatee ya ba moka, go ka be go sa dirwe ka mokgwa woo.


Baheberu 10:3
Bjale ka go tliša didimo ka ngwaga o mongwe le o mongwe ba fela ba eletšwa gore sebe se sa le gona.


Baheberu 10:26
Gobane ge re senya ka boomo ge re šetše re filwe go tseba therešo, gona ga go sa na sedimo sa go hlatswa sebe seo.


Baheberu 11:8
Ke ka tumelo ge Aborahama a ekwa go bitšwa, a khuduga a ya felo fao a tlogo go fiwa gore e be legae la gagwe; a tsoga a sepela a sa tsebe mo a yago.


Baheberu 12:1
Bjale le rena ge re na le leru le lekaakao la dihlatse tše di re ukametšego, a re apoleng tše di re imelago tšohle, le sebe se se re rarelago, mme re kgotlelele tlhabanong ye re lego mo go yona,


Baheberu 12:4
Gobane ge le katana le sebe, ga le ešo la lwa ntwa ya madi.


Baheberu 13:2
Le se lebale go amogela baeng; gobane ka go realo go na le ba ba amogetšego Barongwa gagabo ba sa tsebe.


Baheberu 13:23
Le tsebe gore Timotheo ngwanešo o lokolotšwe; ge a ka tla ka pela, re tlo bonana ke na nae.


James 1:15
Mme tumo ge e amere, e tswala sebe; sebe sona ge se phethegile, se tswala lehu.


James 1:19
Le tsebe, bana bešo, gore motho a a akgofiše go kwa, a diege go bolela, a diege go galefa.


Yakobo 2:9
la tloga la beba batho difahlogo, le dira sebe fao, mme Molao fao o le sola boka baarogi.


Yakobo 3:1
Bana bešo, go se ke gwa ata ba ba ratago go ba baruti; Le tsebe gobane ke bona ba ba tlogo sekišwa go fetiša ba bangwe.


Yakobo 4:4
Lena diotswa tenang! A ga le tsebe gore lerato la lefase ke go direla Modimo bonaba? E a ratago go gwerana le lefase, o itira lenaba la Modimo.


Yakobo 4:14
Le realo le sa tsebe tša ka moswana. Le gona bophelo bja lena ke eng? E fo ba kgodi ye e bonalago lebakanyana fela ya tloga e široga.


Yakobo 4:17
Bjale, motho e a tsebago botse bjo a kago bo dira, mme a se bo dire, o oba molato wa sebe.


Yakobo 5:4
Tsebang gore moputso wo le o kunnego badiri ba go le bunela mašemo a lena o a goeletša; mme dillo tša babuni di fihlile ditsebeng tša Morena wa mašaba.


Yakobo 5:9
Le se ke la tsotana, gore le se tlo sekišwa; le tsebe gore Moahlodi o eme mojako.


Yakobo 5:16
Ipoleleng sebe seng sa lena; le rapelelane gore le fodišwe. Thapelo e maatla ya moloki e kgona go dira tše kgolo.


Yakobo 5:20
a tsebe gore e a gomišago modiradibe tseleng ye a timetšego ka yona, o phološa moya wa motho eo lehung, mme o apeša bontši bja dibe.


2 Petrose 1:20
Se segolothata ke gore le tsebe ge go se porofeto e kago hlathollwa ka boithatelo,


2 Petrose 2:12
Ba bjalo ka diphoofolo tše di se nago tlhaologanyo, tše di bopetšwego go tanywa le go bolawa, ge ba goboša tše ba sa di tsebego. Ba tlo senyegela tshenyegong ya bona,


2 Petrose 2:14
Ke ba mahlo a a tletšego bootswa, ga ba hore sebe; ba goketša dipelo tša bafokodi; tša bona dipelo di hlalefetše megabaru. Ke bona ba go tlo lahlwa.


2 Petro 3:15
Le tsebe gore se se le phološago ke go se fele pelo ga Morena; boka le Paulo ngwanešo e a rategago a le ngwaletšego ka bohlale bjo a bo filwego.


2 Petro 3:17
Gomme lena barategi, ka ge le le ba go tseba, le itote gore batimedi bao ba go se tsebe molao ba se ke ba le goga la tloga moo go lego motheo wa lena wo o tiilego.


Juda 1:10
Mme batho ba ba fo goboša tšohle tše ba sa di tsebego; gomme tše ba sa di tsebego sebopego, tše di etšago diphoofolo di se nago tlhaologanyo, ba itshenya ka tšona.


Tšenolo 2:7
E a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego. E a fenyago ke tlo mo nea a ja sehlare sa bophelo se se lego Paradiseng ya Modimo.


Tšenolo 2:10
Se boife tše o tlogo hlokofatšwa ka tšona; o tsebe gore diabolo o tlo lahlela ba bangwe ba lena kgolegong gore le lekwe; gomme le tlo ba le ditlaišego ka matšatši a lesome. Botega go fihla lehung, ke tle ke go nee mphapahlogo wa bophelo.


Tšenolo 2:11
E a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego. E a fenyago a ka se ke a ba a hlokofatšwa ke lehu la bobedi.


Tšenolo 2:17
E a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego. E a fenyago ke tlo mo nea a ja Mana ye e utilwego, ke tlo mo fa talama e tšhweu ye e tlokiwego ina le lefsa le le sa tsebjego ke e mongwe, ge e se yena e a le newago.


Tšenolo 2:20
Se ke se solago mo go wena ke ge o lesa mosadi yola Isebele e a rego ke moporofeta a ruta a fora bahlanka ba ka, a re ba dire bootswa ba je didimo.


Tšenolo 2:29
E a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego.


Tšenolo 3:6
E a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego.


Tšenolo 3:9
Tseba gore ke go nea ba phuthego ya Sathane, ba ba rego re Bajuda e se bona, e le ba maaka. O tsebe gore ke tlo ba batametša ba tla ba khunama mo naong tša gago ba tseba gore ke go ratile.


Tšenolo 3:11
O tsebe gore ke etla. Swara o tiiše se o nago le sona, gore mphapahlogo wa gago o se tlo tšewa ke e mongwe.


Tšenolo 3:13
E a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago dphuthego.


Tšenolo 3:17
Gobane o re: Ke mohumi, ke ruile! Ga ke hloke selo! -- mme ga o tsebe ge o le yo madimabe, ge o nyamiša, ge o le modiitšana, ge o le sefofu, ge o hlobotše.


Tšenolo 3:20
O tsebe gore ke eme mojako, ke a opaopa. Ge motho a ekwa lentšu la ka a bula mojako, ke tlo tsena go yena ka lalela nae, yena a lalela le nna.


Tšenolo 3:22
E a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego.


Tšenolo 13:9
E a nago le tsebe a a kwe.


Tšenolo 14:8
Gwa latela morongwa e mongwe wa bobedi, a re: O wele! O wele! Motse o mogolo wa Babele, wa go noša tšhaba tšohle sebela sa kgalefo ya bootswa bja wona!


Tšenolo 14:10
yena o tlo nošwa sebela sa kgalefo ya Modimo, se se sa timolwago ge se tšhelwa senwelong sa bogale bja gagwe; mme o tlo hlokofatšwa mollong wa tshebela pele ga barongwa ba bakgethwa le pele ga Kwana.


Tšenolo 16:19
Motse o mogolo wola wa kgaogana wa tšwa karolo tše tharo; metse ya ditšhaba ya phušoga; Babele motse o mogolo wa gopolwa pele ga Modimo, gore o newe senwelo sa sebela se bogale sa ge go befetšwe yena.


Tšenolo 17:2
Ke sona se magoši a lefase a dirilego bootswa le sona, mme ba ba agilego lefaseng ba tagwa ke sebela sa bootswa bja sona.


Tšenolo 18:3
Gobane ditšhaba ka moka di nwele sebela se bogale sa bootswa bja wona; mme dikgoši tša lefase di otswitše le wona; babapatši ba lefase ba humile ka boati bja maipshino a wona.


Tšenolo 18:13
le dinoko, le diorelo, le ditlolo le moti wa dihlare, le sebela, le makhura, le maupi, le mabele, le dikgomo, le dihuswa, le dipitsi, le dikoloi, le mebele ya mathopša, le meoya ya batho.


Tšenolo 22:7
Gomme o tsebe, ke tlo tloga ke etla. Wa lehlogonolo ke eo a gomarelago ditaba tša porofeta ya puku ye.


Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved