A A A A A


Batla

Matheu 6:5
Le mohla le rapelago, le se etše baikaketši; gobane ba rata go rapela ba eme phuthegong le magahlanong a mekgotha, e le gore ba bonwe ke batho. Ruri, ke a le botša, ke gona ge ba tšere moputso wa bona.


Matheu 6:6
Wena, ge o rapela, tsena phapošing ya ngwako wa gago, o tswalele mojako, o rapele Tatago o utame; ke mo Tatago yena mošetšaphihlo, a tlo go go bušetša ka tše di bonalago.


Matheu 6:7
Ge le rapela, le se ke la touta bjalo ka ba ditšhaba; gobane bona ba re ba tlo kowa ge ba bolabola tše ntši.


Matheu 6:9
Lena, ge le rapela, le re: Tatawešo wa magodimong! Leina la gago a le kgethwe;


Matheu 8:34
Bohle ka motse ba tswa ba gahlanetša Jesu; gomme ge ba mmone, ba mo rapela ba re a fete, a tloge mo mellwaneng ya bona.


Matheu 14:23
Ya re a laelane le ona, a rotogela thabeng mo go sego batho, a rapela, la ba la dikela a le moo a nnoši.


Matheu 15:23
Yena a se mo arabe le ka lentšu le tee. Barutiwa ba gagwe ba tla ba mo rapela ba re: O nke mo hunolle, gobane o re šetše nthago ka lešata!


Matheu 18:29
Mohlanka eo ka yena a ikušetša fase, a mo rapela a re: A nke o se mphelele pelo; ke tlo go lefela tšohle.


Matheu 26:36
Ya ba gona ba fihlago felo go bitšwago Getsemane; Jesu a bolela le barutiwa a re: Dulang mo, ge ke sa ya mola go rapela.


Matheu 26:39
A fetela pejana, a wela fase ka sefahlogo, a rapela a re: Tata, ge go kgonega, a senwelo se se fete se ntloge. Fela, e se be ka mo go ratago nna, e be ka mo go ratago wena.


Matheu 26:42
A buša a ya la bobedi, a rapela a re: Tata, ge go sa kgonege ge senwelo se se feta sa ntloga ke sa ka ka se nwa, gona a go dirwe thato ya gago.


Matheu 26:44
A ba tlogela gape, a ya a rapela la boraro, a boeletša mantšu ala.


Mark 1:35
Ka la ka moswana a tsoga e sa le bošego, a tšwa a ya felo mo gongwe lešokeng, a rapela gona.


Mark 5:23
A mo rapela a re: Morwedi wa ka o a felela. A nke o tle o mmee diatla a phologe a phele.


Mark 6:46
A re a ba kgaoletše, a rotogela thabeng a yo rapela.


Mark 11:24
Ke ka baka leo ke le botšago ke re: Tšohle tše le kago di kgopela le rapela, le dumele gore le tlo newa; gomme le tlo fiwa.


Mark 11:25
E re ge le eme le rapela, le rapele le lebaletše yoo a nago le taba le lena, gore le Tataweno wa magodimong a le lebalele dikarogo tša lena.


Mark 14:35
A fetela pejana, a wela fase, a rapela a re ge go kgonega lebaka le le fete le mo tloge.


Mark 14:39
A buša ya a rapela, a boeletša ona mantši ao.


Luka 1:10
Lešaba ka moka la batho le be le eme ntle, ba rapela ka lebaka leo ge go thuntšwa diorelo.


Luka 2:37
bjale e be e le mohlologadi wa nywaga e masome a seswai a metšo e mene; a sa tloge Ntlongkgethwa, a direla Modimo ka go ikona le ka go rapela Modimo bošego le mosegare.


Luka 3:21
Mehla yela ge batho ka moka ba kolobetšwa, le Jesu a kolobetšwa; ya re ge a rapela, legodimo la bulega.


Luka 5:16
Yena gomme a ba wa go itulela mašokeng a rapela.


Luka 6:12
Mehleng yeo Jesu o kile a tšwela thabeng a yo rapela, a itiša bošego ka moka a rapela Modimo.


Luka 8:28
A re go bona Jesu, a goa a wela fase pele ga gagwe, a hlaboša lentšu le legolo a re: Ke na le tabamang le wena Jesu Morwa wa Modimo yo godimodimo? Ke a go rapela, o se ke wa ntlaiša.


Luka 8:31
Yona yeo ya rapela Jesu ya re a se ke a e lelekela moleteng.


Luka 8:32
Gomme gona mo go be go na le mohlape wa dikolobe tše ntši, o fula thabeng. Meoya ya mo rapela ya re a e dumelele go tsena go tšona; mme a e dumelela.


Luka 8:38
Monna yola wa go tšwiwa ke meoya e mebe a mo rapela a re a ye le Jesu. Jesu a mo gomiša a re: Boela gae o tsebatše tše kgolo tše Modimo a go dirilego tšona.


Luka 8:41
Gwa tšwelela monna e mongwe, e a bitšwago Jairo, e le mogolo wa phuthego; a khunamela Jesu, a mo rapela a re a tle ga gagwe.


Luka 9:28
Ge go fetile matšatši a e ka bago a seswai a boletše ditaba tše, a tloga a na la Petro le Johane le Jakobo, a rotogela thabeng a yo rapela.


Luka 9:29
Ya re ge a sa rapela, sefahlago sa gagwe sa fetoga, le diaparo tša gagwe tša šweufala tša phadima.


Luka 9:38
Ba bona monna e mongwe a le gare ga lešaba, a goa a re: Moruti, ke a Go rapela, a nke o lebelele morwa waka, gobane ke a lego nnoši go nna.


Luka 11:1
Ya re ge Jesu a le mo gongwe mo a bego a rapela, a re go fetša, e mongwe wa barutiwa ba gagwe a mo kgopela a re: Morena, re rute go rapela, bjalo ka Johane le yena a rutile barutiwa ba gagwe.


Luka 11:2
Jesu a re: Ge le rapela le re: Tatawešo wa magodimong! Leina la gago a le kgethwe; mmušo wa gago a o tle; thato ya gago a e dirwe mono lefaseng bjalo ka ge e dirwa legodimong;


Luka 14:18
Ba latola ka moka ka o tee ka o tee; wa pele a re: Ke rekile tšhemo; mme ke swanetše go yo e bona. Ke a go rapela, o ko mpolelele o re ga ke tle.


Luka 14:19
E mongwe a re: Ke rekile pholo tša yoko tše tlhano: mme ke ya go di leka. Ke a go rapela, o ko mpolelele o re ga ke tle.


Luka 15:28
Mogolwagwe a befelwa, a gana go tsena. Tatagwe a ba a tšwa a mo rapela.


Luka 16:27
Bjale a re: Gona tata, ke a go rapela, mo rome a ye ngwakong wa tate;


Luka 18:1
A bolela ka seswantšho sa go re motho a fele a rapela a sa lape, a re:


Luka 18:10
Ntlongkgethwa go kile gwa tla batho ba babedi ba rapela. E mongwe e be e le mofarisei, e mongwe e be e le wa lekgetho.


Luka 21:36
Phakgamang gee le fele le rapela ka mabaka ohle, gore le hwetšwe le loketše go phonyokga tšeo ka moka di tlogo direga, le go tlo ema pele ga Morwamotho.


Luka 22:40
Ge a fihla felo fao, a bolela a re: Rapelang gore le se tsene melekong.


Luka 22:41
A ubuga go bona, a ya go kago fihla leswika ge le betšwa, a khunama ka matolo a rapela.


Luka 22:44
A rapela a tlaletšwe wa motho e a hwago; dikudumela tša gagwe tša ba bjalo ka marotholodi a madi a rothelago fase.


John 4:20
Botatawešo ba be ba rapela thabeng ye; gomme lena le re mo go swanetšego go rapelwa ke Jerusalema.


John 4:21
Jesu a re: Mosadi! Ntumele ge ke re: Go etla lebaka leo le ka se kego la rapela Tate thabeng ye, le ge e le Jerusalema.


John 4:22
Lena le rapela se le sa se tsebego, Rena re rapela se re se tsebago; gobane phološo e tšwa go Bajuda.


John 4:23
Fela, go tla lebaka, le bjale ke lona, leo barapedi ba makgonthe ba tlogo rapela Tate ka Moya le ka therešo. Le gona Tate o nyaka ba ba Mo rapelago ka mokgwa woo.


John 4:24
Modimo ke Moya; gomme ba ba mo rapelago ba tlo mo rapela ka moya le ka go rereša.


John 4:47
Motseng wa Kaperenaume go be go na le mokgoma e mongwe, yo morwa wa gagwe a bego a babja. Ge a ekwa gore Jesu o mo Galilea a etšwa Jerusalema, a ya go yena a mo rapela a re a fologe a tle a fodiše morwa wa gagwe, gobane o be a šetše a nyako hwa.


John 12:20
Mo go ba ba rotogetšego go rapela ka monyanya go be go na le Bagerika ba bangwe.


Liketso 1:14
Ke bona ba bego ba fela ba tiišetša go rapela le go kgopela ba le pelotee, gammogo le basadi ba bangwe, le Maria mmago Jesu, le bana babo.


Liketso 1:24
Ba rapela ba re: Wena Morena o tsebago dipelo tša bohle! Šupa yo o mo hlaolago go ba babedi ba,


Liketso 2:21
Gomme ba ba tlogo phološwa ke ba ba rapelago ina la Morena.


Liketso 4:31
Ya re ge ba feditše go rapela, felo mo ba bego ba phuthegetše gona gwa šišinyega; ka moka ba tlala Moya o mokgethwa, ba bolela lentšu la Modimo ka mafolofolo.


Liketso 7:59
Ge ba thuma Stefano ka maswika, yena Stefano a rapela a re: Morena Jesu! Amogela moya wa ka.


Liketso 8:27
Filipi a tsoga a ya; a bona monna wa Ethiopia, molaki le letona la Kandatse mohumagadi wa Etiopia, wa go laka mahumo a gagwe ka moka. Monna yo o be a tlile Jerusalema go rapela.


Liketso 9:11
Morena a re: Tsoga, o ye mokgotheng wo ba rego ke mokgotha wa go loka; ngwakong wa Juda o botšiše motho e a bitšwago Saulo wa Tareso; gobane šoo o a rapela.


Liketso 9:14
Le gona baperisita ba bagolo ba mo file maatla a gore le motseng wo a tleme bohle ba ba rapelago leina la gago.


Liketso 9:21
Ba ba mo kwago ka moka ba tšhoga ba re: A ga se yena a bego a šuhla ba ba rapelago leina leo kua Jerusalema? A ga se yena wa go tlela go ba tlema le go ba iša go baperisita ba bagolo?


Liketso 9:38
Bjale, ka ge motse wa Lida o le kgauswi le wa Jope, mme barutiwa ba kwele gore Petro o tlile moo, ba roma banna ba babedi, ba ya ba mo rapela ba re a se ke a diega go kgaoletša go bona.


Liketso 9:40
Petro a ba ntšhetša ntle bohle, a khunama ka matolo a rapela; a fetogela go setoto, a re: Tabitha, tsoga! Tabitha a ponyolla mahlo; a re go bona Petro, a tsoga a dula.


Liketso 10:2
E be e le motho wa borapedi e a boifago Modimo, yena le ba lapeng la gabo ka moka. O be a fela a hlallela badiidi dineo tša kgaugelo, a rapela Modimo ka mehla.


Liketso 10:9
Ka moswana ge banna ba ba sa le tseleng, ba šetše ba le kgauswi le motse, Petro a rotogela bookamong bja ngwako a yo rapela ka nako ya go selela.


Liketso 10:30
Koronelio a fetola a re: Maloba ke be ke ikonne dijo matšatši a mane. Nako ya senyane ge e fihla, ke ge ke rapela fa ngwakong wa ka. Ka bona monna wa diaparo tše di phadimago a eme pele gaka;


Liketso 11:5
Ke be ke le motseng wa Jope ke rapela, ka tšewa ke Moya ka bona pono, sephutha se fologa se etša lešela le legolo le le swerwego ka dintlha tše nne, se etšwa legodimong sa tla sa fihla go nna.


Liketso 12:12
A re a sa eleletša, a fihla ngwakong wa Maria mmago Johane e a reilwego la Mareka. Ke mo go bego go phuthegetše ba bantši ba rapela.


Liketso 13:3
Ke moka ba ikona, ba rapela, ba ba bea diatla, ba ba fa tsela.


Liketso 16:9
Paulo a bona pono bošego; a bona monna wa Matsedonia a eme a mo rapela a re: Selela Matsedonia o re hlakodiše!


Liketso 16:13
Ka la Sabatha ra tšwela nokeng ka ntle ga motse, felo mo ba bego ba lemetše go rapela gona; ra dula ra bolela le basadi ba ba bego ba phuthegela gona.


Liketso 16:25
E le mašegogare Paulo le Silase ba rapela, ba opelela Modimo difela; bagolegwa ba theetša.


Liketso 16:39
Ba tla ba rapela, ba ba ntšha; ba ba kgopela ba re ba tloge motseng woo.


Liketso 17:23
Ke sepetše le motse wo, ka bona mo le išago didimo tša lena; ka hwetša aletare ye e tlokilwego lengwalo la go re: Ke ya MODIMO WA GO SE TSEBJE. Bjale nna ke le tsebiša yena Modimo eo, yo le mo rapelago le sa mo tsebe.


Liketso 19:31
Le ba bangwe ba babuši ba Asiana ba ba bego ba gwerane le yena, ba roma motho ba mo rapela ba re a se ke a ya kgorong.


Liketso 20:36
Ge a feditše go bolela ditaba tše, a khunama a rapela le bona ka moka.


Liketso 21:5
Ge re feditše matšatši ao ra tšwa ra sepela re felegetšwa ke bona ka moka, le ka basadi le bana; ba re fihliša ka ntle ga motse. Moo lebotong la lewatle ra khunama ka matolo ra rapela.


Liketso 21:12
Ge re mo kwa a realo, ra rapela Paulo re na le ba motse woo, ra re a se ke a rotogela Jerusalema.


Liketso 22:16
Bjale o sa diegelang? Ema o kolobetšwe, o hlatswiwe dibe tša gago ka go rapela leina la Morena.


Liketso 22:17
Ya re mohla ke boetše Jerusalema, ke rapela Ntlongkgethwa, ka ya le Moya.


Liketso 24:4
A re se go ditele hle, ge ke go rapela gore o re sekegele tsebe ka bonolo; nka se iše kgole.


Liketso 24:11
O ka hlatha taba ka go bona, ge ke se ne matšatši a kago feta a lesome la metšo e mebedi ke le Jerusalema ke le rotogetše gona go rapela.


Liketso 26:3
Ka gobane o matsebetsebe wa mekgwa ka moka ya Bajuda le dikgang tša bona. Ke gona ke go rapela gohle, se mphelele pelo o kwe se ke se bolelago.


Liketso 28:8
Ra hwetša tatago Pubulio a le dilaong a babja ke letadi le teng e khubedu. Paulo a ya go yena, a rapela a mmea diatla, a mo fodiša.


Baroma 12:1
Bjale lena bana bešo, ke a le rapela ka go bona mabobo a Modimo, ke re: Tlišang mebele ya lena, e be sedimo se se phelago, se sekgethwa, sa go kgahla Modimo; e be gona go direla Modimo ka mo go swanetšego.


Baroma 15:30
Gomme lena bana bešo, ke le rapela ka Mong a rena Jesu Kriste le ka lerato la Moya, gore le ntlhabanele ka go nthapelela go Modimo.


Baroma 16:17
Bana bešo, ke le rapela gore le phafogele ba ba dirago dikgaogano le dikgopišo, ba gana thuto ye le e rutilwego. Le ba širogele.


1 Bakorinthe 1:2
Re ngwalela phuthego ya Modimo e lego motseng wa Korinthe, bakgethegi ka Jesu Kriste, babidiwa ba bakgethwa, le bohle ba ba rapelago gohle ina la Mongarena Jesu Kriste, Mong wa bona le wa rena.


1 Bakorinthe 1:10
Gomme lena banabešo, ke a le rapela, ka ina la Jesu Kriste Mong a rena, ke re: Bohle bolelang se tee, gore mo go lena go se be le diphapang; le be ba go bapelana, kgopolo e le e tee, kelelo e le e tee.


1 Bakorinthe 4:16
Ke gona ke a le rapela, ke re le be baetši baka.


1 Bakorinthe 7:5
Le se ke la hlokana, ge e se ka go kwana ka mabaka a gore le bone lebaka la go rapela, la tsebo boelana, gore Sathane a se ke a le leka ka ge le sa kgone go itshwara.


1 Bakorinthe 11:4
Monna mang le mang ge a rapela, goba a porofeta a apešitše hlogo, o nyatšiša hlogo ya gagwe.


1 Bakorinthe 11:5
Gomme mosadi mang le mang ge a rapela, goba ge a porofeta a apotše hlogo o nyatšiša hlogo ya gagwe; go swana le ge a kotilwe hlogo.


1 Bakorinthe 11:13
Le lena beng le ka di bona ge go swanetše ge mosadi a ka rapela a apotše hlogo.


1 Bakorinthe 14:14
Gobane ge ke rapela ka maleme, go rapela moya wa ka, mme tlhaologanyo ya ka ga e tšweletše se se kago hola motho.


1 Bakorinthe 14:15
Bjale taba ke eng? Ke tlo rapela ka moya ke rapela le ka tlhaologanyo; ke tlo opela ka moya ke opela le ka tlhaologanyo.


1 Bakorinthe 14:25
Gwa tlo utologa tše di lego mo pelong ya gagwe, a tlo khunama a inama a rapela Modimo, a le hlatsela a re: Ruri, Modimo o na le lena.


2 Bakorinthe 10:1
Bjalo nna Paulo yo, ke le rapela ka bonolo le ka botho bja Kriste, nna yo ba rego: Ke moikokobetši re lebane ka difahlogo, ge ke fulere ya ba gona ke galefago.


Baefese 3:13
Ke ka baka leo ke le rapelago gore le se ke la lapišwa ke ditlaišego tša ka di nkwetšego ka baka la lena, tše le kago kgantšha tšona.


Baefese 4:1
Ke a le rapela ge nna mogolegwa Moreneng, ke re swarang ka tsela ye e swanetšego se le bileditšwego sona,


1 Bathesalonika 5:17
Le se kgaotše go rapela.


Filemone 1:9
Ke upša ke rata go go rapela ka ge lerato e le le kaakaa, e le nna e, Paulo mokgalabje, mehleng yeno ke le mogolegwa wa Jesu Kriste.


Baheberu 11:21
Ke ka tumelo ge Jakobo mola a ehwa a šegofatša barwa ba Josefa ba babedi, mme a rapela a inametše nthla ya lehlotlo la gagwe.


Baheberu 13:19
Gomme ke le rapela gagologolo gore le dire bjalo, gore ke bušetšwe go lena ka pela.


Baheberu 13:22
Ke a le rapela lena banabešo ke re: Lentšu le la keletšo le le amogele; le gona ke le ngwaletše ka boripana fela.


James 4:3
Le a rapela, mme ga le fiwe selo, ka ge le rapela ka mokgwa o mobe, le kgopela tše le ratago go di tšitlanya le eya le dikganyogo tša lena.


James 5:17
Eliya e be e le motho e a fokolago boka rena; gomme o kile a rapela a re pula a e se ke ya na; mme gwa feta nywaga e meraro le dikgwedi tše di seletšego go sa ne pula lefaseng.


James 5:18
A boela a rapela, mme legodimo la neša pula, lefase la mediša dienywa tša lona.


1 Petrose 2:11
Barategi! Ke a le rapela, lena bafaladi le baeng; ke re le ile ditumo tša nama tše di lošago moya.


Tšenolo 11:1
Ka newa lehlaka le e kego ke lehlotlo; gwa thwe: Ema o ele Ntlokgethwa ya Modimo, le aletare, le ba ba rapelago mo go yona.


Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved