A A A A A

Batla
Matheu 5:8
Ba lehlogonolo ke ba pelotshekegi, gobane bonabao ba tlo bona Modimo.


Matheu 5:28
Ge e le nna ke le botša ke re: Mang le mang e a lebelelago mosadi a mo kganyoga, o šetše a otswitše pelong ya gagwe.


Matheu 6:21
Gobane mo go lego lehumo la gago, ke mo go lego pelo ya gago.


Matheu 8:28
Ya re ge a fihlile mošola nageng ya Bagadara, a gahlana le banna ba babedi ba meoya a mebe ba etšwa mabitleng, ba galefile ka kudu, go se motho e a kago beta pelo a feta ka tsela yeo.


Matheu 9:2
Gwa napa gwa tla batho, ba tliša motho e a rephilego ditho, a letše malaong. Jesu ge a bona tumelo ya bona, a bolela le motho eo a rephilego ditho a re: Beta pelo, ngwanaka! O lebaletšwe dibe tša gago.


Matheu 9:3
Ge a realo ba bangwe ba bamangwalo ka mo dipelong tša bona ba re: Motho e o goboša Modimo!


Matheu 9:4
Jesu ge a bona megopolo ya bona, a re: Le reng le eleletša tše mpe dipelong tša lena?


Matheu 9:21
Gobane mo pelong ya gagwe o be a re: Ge nka fo swara kobo ya gagwe, ke tlo phološwa!


Matheu 9:22
Jesu a retologa a mmona, a re: Beta pelo, ngwanaka! Tumelo ya gago e go phološitše! Mme mosadi eo a phološwa ka yona nako yeo.


Matheu 11:29
Le ithweše joko ya ka, le rutwe ke nna; gobane ke yo bolo le wa pelo e kokobetšego; mme le tlo hwetša khutšo ya meoya ya lena.


Matheu 12:18
Mohlanka wa ka šo, yo ke mo hlaotšego, moratwa wa ka e a kgahlago pelo yaka. Ke tlo bea Moya wa ka mo go yena, mme o tlo tsebiša ditšhaba kahlolo.


Matheu 12:34
Lena matswinyana a dinoga, le ka kgona bjang go bolela tše di botse mola le le ba babe? Gobane molomo o bolela tše pelo e di falatšago.


Matheu 12:35
Motho yo botse o ntšha tše botse lehumong le le botse la pelo; motho e mobe o ntšha tše mpe lehumong le lebe.


Matheu 12:40
Gobane boka Jona ge a fetša matšatši a mararo le mašego a mararo a le mpeng ya hlapikgolo, le Morwamotho o tlo fetša matšatši a mararo le mašego a mararo a le pelong ya lefase.


Matheu 13:15
Gobane pelo tša setšhaba se di retetše; tsebe tša bona di thibetše; ba foufetše mahlo. Ba ka se hlwe ba bona ka mahlo, ba ka se hlwe ba ekwa ka ditsebe, ba ka se hlaloganye ka dipelo, ba ka se ke ba sokologa ka ba phološa.


Matheu 13:19
Motho e a kwago Lentšu la mmušo wa magodimo a sa le kwišiše, yo Mobe o a tle a ubule tše di bjetšwego pelong ya gagwe. Ke yena mobjalwatseleng.


Matheu 13:21
Fela, ga a na medu mo pelong ya gagwe, ke wa lebakanyana fela. Mohla go tsoga tlhokofatšo le tlaišo ka baka la lona Lentšu, o tloga a ngala.


Matheu 14:27
Jesu a akgofa a bolela le bona a re: Beang dipelo; ke nna; se boifeng!


Matheu 15:8
Setšhaba se se mpatamela ka legano, se ntheta ka melomo; mola dipelo tša bona di le kgole le nna.


Matheu 15:18
Ge e le tše di tšwago ka molomo di botoga pelong; mme ke tšona di tšhilafatšago motho.


Matheu 15:19
Gobane mo pelong ke mo go tšwago dikgopolo tše mpe, le dipolao, le ditlhalo, le maotswa, le bohodu, le bohlatse bja maaka, le maroga.


Matheu 16:8
Jesu, ka go tseba tša mo dipelong tša bona, a re: Le eleletšang mo dipelong tša lena? Lena bahlayatumelo! Le re ke ra mphago wo le sa kago la tšwa nawo!


Matheu 17:21
Fela, mohuta wo wa meoya e mebe ga o tšwe ge e se ka thapelo le ka go ikona.


Matheu 18:26
Mohlanka eo a ikušetša fase a lotšha a re: Morena, a nke o se mphelele pelo; ke tlo go lefela tšohle.


Matheu 18:29
Mohlanka eo ka yena a ikušetša fase, a mo rapela a re: A nke o se mphelele pelo; ke tlo go lefela tšohle.


Matheu 18:31
Bahlanka ka yena ba bona tše di diregilego, ba nyama dipelo gagolo; ba tla ba anegela morena wa bona tšohle tše di diregilego.


Matheu 18:35
Le Tate wa magodimong o tlo le dira ka mokgwa woo ge le sa lebalele, ge motho a sa lebalele ngwanabo ditšhito tša gagwe ka pelo.


Matheu 19:8
Jesu a fetola a re: Moshe ge a le dumelela go hlala basadi, o dirišitšwe ke bothata bja dipelo tša lena. Fela, go tloga mathomong go be go se bjalo.


Matheu 21:13
A bolela le bona a re: Go ngwadilwe gwa thwe: Ngwako wa ka o tlo bitšwa Ngwako wa thapelo; mme lena, le o dirile legolo la bahlakodi.


Matheu 21:22
Mme tšohle tše le di lopago ka thapelo le dumela, le tlo di amogela.


مەتتا ٢١:٢٦
Bona ba eleletša dipelong tša bona ba re: Ge re ka re e be e etšwa legodimong, o tlo re: Ge le sa ka la mo dumela le be le reng? Ge re ka re: E be e etšwa bathong, re boifa setšhaba; gobane ka moka ba re Johane ke moporofeta.


مەتتا ٢٢:٣٧
Jesu a fetola a re: Še, Morena Modimo wa gago o mo rate ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka.


مەتتا ٢٢:٤٦
Le o tee a se kgone go mo fetola le ka lentšu le tee. Gomme go tloga mohla woo gwa se be le e a kago tlema pelo a fetolana le yena.


مەتتا ٢٣:٥
Mediro ya bona ka moka ba e direla go bonwa ke batho; ba kgantšha mangwalwana a dithapelo le matobolo a dikobo tša bona.


مەتتا ٢٣:١٤
Le ba madimabe lena bamangwalo le bafarisei, lena baikaketši, ka gobane le ja malapa a bahlologadi, le ba fora ka thapelo tše telele; molato wa lena kahlolong e tlo ba o mogolo ka tšona tšeo.


مەتتا ٢٤:٢١
Gobane masetlapelo a mohla woo e tlo ba a magolo, a a sešogo a bonwa go tloga mola lefase le thoma go ba gona, a a ka se kego a ba gona le ka mohla o mongwe.


مەتتا ٢٤:٢٩
E tla re ge masetlapelo a mehla yeo a sa tšo fela, ke mo letšatši le tlogo fifala, le kgwedi ya tlo lesa go etša; mme dinaledi di tlo wa legodimong, le maatla a legodimo a tlo šišinyega.


مەتتا ٢٤:٤٨
Fela, molaki ge a ka ba e mobe, mme pelong ya gagwe a re: Mong wa ka o sa ile!


مەتتا ٢٦:٢٢
Barutiwa ba nyama pelo ka gogolo, ba thoma go mmotšiša ka o tee ka o tee; ba re: Morena, a ke nna?


مەتتا ٢٦:٣٠
Ge ba feditše go opela kopelo, ba tloga ba ya thabeng ya mehlware.


Luka 1:13
Morongwa a bolela nae a re: Se boife, Tsakaria! Thapelo ya gago e kwilwe. Elisabetha mosadi wa gago o tlo go belegela morwa, wa tlo mo rea leina la Johane.


Luka 1:17
Mme o tlo ba etapele ka moya wa Eliya le ka matla a gagwe, gore dipelo tša botatagobana a di sokollele go bana ba bona, le baganyetši a ba sokollele bohlaleng bja baloki, e be go lokišetša Morena setšhaba se se itlhamilego.


Luka 1:29
Maria ge a mmona, a tšhoga ge a realo; pelong ya gagwe a re: Ke go dumedišwa ka mokgwa o bjang?


Luka 1:46
Maria a re: Pelo yaka e reta Morena,


Luka 1:66
Gomme bohle ba ba di kwilego ba di bea dipelong tša bona, ba re: Bjale ngwana yo e tlo bang ka gobane seatla sa Morena se be se le moo go yena.


Luka 1:78
Ka pelotšhokwa ya Modimo wa rena, ya go re hlabišetša masa matšwagodimo,


Luka 2:19
Maria yena a boloka ditaba tše ka moka, a di akanya pelong ya gagwe.


Luka 2:29
Mong a ka! Ke gona ge o hunolla mohlanka wa gago, gore a ikele a wile pelo bjalo ka ge o boletše.


Luka 2:35
Le wena pelo ya gago e tlo phuloletšwa ke lerumo; gore go tle go utollwe megopolo ya dipelo tše di ntši.


Luka 2:51
Gomme a fologa le bona a ya Natsaretha, a dula e le e a ba kwago. Mmagwe ditaba tše ka moka a dula a di bolokile pelong ya gagwe.


Luka 3:15
Gomme ka gobane setšhaba se be se dutše se holofetše, mo dipelong bohle ba šetše ba re mohlomong Johane ke yena Kriste,


Luka 4:18
Moya wa Morena o na le nna, ka gobane o mpeetše go begela babotlana taba tše dibotse, o nthomile go alafa ba dipelo tše robegilego,


Luka 5:21
Ge a realo, bafarisei mo dipelong tša bona ba re: Motho yo ke mang? O goboša Modimo. Ke mang a kago lebalela motho dibe, ge e se Modimo?


Luka 5:22
Jesu ge a bona dikgopolo tša bona, a ba botšiša a re: Le eleletšang dipelong tša lena?


Luka 5:33
Bona ba re: Ke go reng barutiwa ba Johane ba ikona dijo gantši ba dira merapelo; le barutiwa ba bafarisei ba dira ka mokgwa woo, mola ba gago ba fo ja ba enwa?


Luka 6:24
Ba madimabe ke lena bahumi, gobane le šetše le tšere tše di le beago pelo.


Luka 6:45
Motho yo botse o tšweletša tše botse diets wa lehumong le le botse la pelo; mme motho yo mobe o tšweletša tše mpe di etšwa mo go befilego; gobane molomo wa gagwe o bolela tše pelo e di falatšago.


Luka 7:49
Ke mo ba ba dutšego dijong le yena ba thomilego go eleletša dipelong tša bona ba re: Motho e ke mang, ge a lebalela batho dibe?


Luka 7:50
Jesu a bolela le mosadi eo a re: Tumelo ya gago e go phološitše; rola pelo o ikele.


Luka 8:12
Ba tseleng, ke bao ba kwago, mme gwa tloga go etla Sathane a tloša Lentšu dipelong tša bona, gore ba se ke ba dumela ba phološwa.


Luka 8:15
Tša mmung o botse, ke ba ba kwilego Lentšu ba le lotola pelong e botse le e bolo, ba kgotlelela ba bea dienywa.


Luka 8:48
Jesu a re: Beta pelo, morwedi waka. Tumelo ya gago e go phološitše. Sepela o rotše pelo.


Luka 9:18
Mohla a le thapelong, a na le barutiwa ba gagwe ba nnoši, a ba botšiša a re: Mašaba a re ke nna mang?


Luka 9:47
Jesu ge a bona kgopolo ya dipelo tša bona, a tšea ngwana e mongwe a mo emiša hleng ga gagwe.


Luka 10:27
A fetola a re: Morena Modimo wa gago o mo rate ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka matla a gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka; le wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona.


Luka 12:34
Gobane mo go lego lehumo la lena, ke mo go tlo go ba le dipelo tša lena.


Luka 12:45
Fela, ge molaki mo pelong ya gagwe a ka re: Mong waka o diega go boa, a thoma go itia bašemane le basetsana, le go ja le go nwa le go tagwa,


Luka 16:3
Molaki ka pelong ya gagwe a re: Ke tlo dirang ge mong wa ka a nkamoga bolaki? Go lema ke a šitwa; go kgopela go ka nteša dihlong.


Luka 16:15
Jesu a bolela le bona a re: Ke lena le ipeilego baloki pele ga batho; mme Modimo o tseba dipelo tša lena. Gobane se batho ba se semago se segolo, Modimo o bona e le se makgapha.


لۇقا ١٩:٤٦
A bolela le bona a re: Go ngwadilwe gwa thwe: Ngwako wa ka ke ngwako wa thapelo; mme lena le o dirile legolo la bahlakodi.


لۇقا ٢٠:٤٠
Gomme ga ba ka ba hlwa ba tlema pelo ba mmotšiša taba e nngwe.


لۇقا ٢٠:٤٧
Ba metša malapa a basadi ba bahlologadi, ba ba fora ka thapelo tše telele. Ke bona bao molato wa bona kahlolong e tlogo ba o mogolo.


لۇقا ٢١:٣٤
Fela, le itote gore dipelo tša lena di se ke tša imelwa ke bohori le go boiwa, le dipelaelo tša bophelo bjono, mme letšatši leo la tlo le wela sehlogo.


لۇقا ٢٢:٤٥
A tsoga moo thapelong, a tla go barutiwa ba gagwe, a ba hwetša ba robetše ka go nyama.


لۇقا ٢٤:٢٥
Ke mo yena a fetotšego a re: Aowii, a batho ba go se hlaologanye le ba dipelo tše di tšwafago go dumela tšohle tše di boletšwego ke baporofeta.


لۇقا ٢٤:٣٢
Ba šala ba botšana ba re: Dipelo tša rena a ga tša ka tša swa ka mo go rena mola a bolela le rena tseleng, ge a re hlathollela mangwalo?


لۇقا ٢٤:٣٨
Yena a bolela le bona a re: Le tšhogang? Ke ka baka lang ge dipelong tša lena go tsoga pelaelo?


Liketso 1:14
Ke bona ba bego ba fela ba tiišetša go rapela le go kgopela ba le pelotee, gammogo le basadi ba bangwe, le Maria mmago Jesu, le bana babo.


Liketso 1:24
Ba rapela ba re: Wena Morena o tsebago dipelo tša bohle! Šupa yo o mo hlaolago go ba babedi ba,


Liketso 2:1
Ge letšatši la Pentekoste le fihlile, ba be ba le mmogo ka moka ba le pelotee.


Liketso 2:26
Pelo ya ka e thabele tšona; leleme la ka le hlaletše; mme mmele wa ka o robala o iketlile.


Liketso 2:37
Ge ba ekwa tšeo, tša ba hlaba dipelo, ba botšiša Petro le baapostola, ba re: Banna ba gešo, re tlo dirang?


Liketso 2:42
Bona bao ba dula e le ba go rutwa ke baapostala, ba dula e le ba go kwana, ba go ngwatha senkgwa ba le dithapelong.


Liketso 2:43
Dipelo tša bohle tša swarwa ke poifo; gwa dirwa mehlolo e mentši ke baapostola, le dika tša bohlatse moo motseng wa Jerusalema.


Liketso 3:1
Petro le Johane ba kile ba rotogela Ntlongkgethwa, e le nako ya senyane, ya thapelo.


Liketso 4:2
ba tla ba tletše pelo ka ge baapostola ba ruta setšhaba ba bolela Jesu ba re o tsogile bahung.


Liketso 4:24
Ba di kwa, ba hlatlošetša mantšu go Modimo ka bopelotee, ba re: Morena, wena o hlodilego legodimo le lefase le lewatle, le tšohle di lego mo go ona,


Liketso 4:32
Gomme lešaba la ba ba dumetšego e be e le ba pelo e tee le moya o tee. Go be go se motho e a rego dilo tše a nago natšo ke tša gagwe; ba be ba re ke tša bohle.


Liketso 5:3
Petro a mmotšiša a re: Anania, ke go reng ge Sathane a tladitše pelo ya gago, wa tla wa aketša Moyamokgethwa, o ikaroletše theko ya naga?


Liketso 5:4
O reng o sa ka wa itulela le tšhemo ya gago mola e sa le ya gago. Le mola o e rekišitše, e be e sa le atleng tša gago. O reng ge pelong ya gago o eleletša tše o di dirago tše? Ga o akele batho; o akela Modimo.


Liketso 5:12
Gwa dirwa mehlolo e mentši le dika tša bohlatse ka diatla tša baapostola mo setšhabeng; ba fela ba phuthegela mathuding a Salomo, ka moka ga bona ba le pelotee.


Liketso 5:13
Go ba bangwe go be go se e a betago pelo a fo ba tsena; ge e le setšhaba se be se ba godiša.


Liketso 5:33
Ge ba ekwa ba realo, ba betwa ke dipelo, ba rata ge ba ka bolawa.


Liketso 6:4
Ge e le rena re tlo fela re tiišetša thapelong le modirong wa thuto.


Liketso 7:25
Pelong ya gagwe a re, bana babo ba tlo bona gore Modimo o ba phološa ka letsogo la gagwe; bona ba se di lemoge.


Liketso 7:39
Ke yena botatawešo ba gannego go mo kwa, ba mo kgoromeletša kgole, dipelong tša bona ba retologela Egipita.


Liketso 7:51
Lena ba melala e methata, ba go se bolle dipelo le ditsebe! Ka mehla le ganetša moya o Mokgethwa. Tše botataweno ba di dirilego, ke tše lena le di dirago.


Liketso 7:54
Ya re ge ba ekwa Stefano a realo, ba betwa ke dipelo, ba lomanya meno ba mo lebeletše.


Liketso 8:6
Mašaba a theetša tše di bolelwago ke Filipi e le ba pelotee go kweng, ba bona mehlolo ye a bego a e dira.


Liketso 8:21
O ka se ke wa hwetša kabelo le bohwa ka lentšu le, gobane pelo ya gago ga e a loka pele ga Modimo.


Liketso 8:22
Itshole o lahle bobe bjoo bja gago; o rapele Modimo, gore mohlomongwe o lebalelwe bomenetša bjoo bja pelo ya gago.


Liketso 8:37
Filipi a re: Ge o dumela ka pelo ka moka, gona go ka ba bjalo. Molaki a re: Ke dumela gore Jesu Kriste ke yena Morwa wa Modimo.


Liketso 10:4
Koronelio a mo lebelela a swerwe ke go boifa, a re: Ke eng, Morena? Morongwa a re: Merapelo ya gago le ditlhallelo tša gago tša kgaugelo di fihlile tša tsebja ke Modimo.


Liketso 10:31
A bolela a re: Koronelio, thapelo ya gago e kwelwe, ditlhallelo di tsebilwe pele ga Modimo.


Liketso 11:23
Baranaba ge a fihla gona a bona kgaugelo ya Modimo, a thaba, a ba kgothatša bohle a re ba gomarele Morena ka pelo e phegeletšego.


Liketso 12:5
Petro a letwa kgolegong; phuthegong gwa fela go bewa thapelo e sa kgaotšego, ba mo rapelela.


Liketso 13:2
Ya re ba bokanetše merapelo ba ikonne dijo, Moyamokgethwa wa re: Ntlhaoleleng Baranaba le Saulo, ba ye modirong wo ke ba bileditšego wona.


Liketso 13:22
A re go mo tloša, a tsoša Dafida, a ba kgoši ya bona; a mmolela a re: Ke hweditše Dafida morwa wa Isai monna wa go kgahla pelo ya ka; ke yena a tlogo dira tše ke di ratago ka moka.


Liketso 14:2
Bajuda ba ba bego ba sa dumele ba tsoša bantle, ba senya dipelo tša bona, ba ba lohlanya le badumedi.


Liketso 14:17
Le ge a sa ka a lesa go itlhatsela ka go re šetša ka dilo tše ntši, a re fa dipula di etšwa legodimong, a hoša dipelo tša rena ka dijo le ka thabo.


Liketso 14:22
Ba tšama ba tiiša dipelo tša barutiwa, ba ba kgothatša ba re ba tielele tumelong, ba re: Mmušong wa Modimo re tsena ka ditlaišego tše ntši.


Liketso 14:23
Diphuthegong ka moka ba ba beela bagolo, ba bea dithapelo ba ikona dijo, ba ba gafela Morena yo ba mo dumetšego.


Liketso 15:8
Modimo Mohlathadipelo o ba beetše bohlatse ge a ba fa Moyamokgethwa, bjalo ka ge a file borena.


Liketso 15:9
A se hlaole mo go rena le go bona, a sekiša dipelo tša bona ka tumelo.


Liketso 15:24
Re kwele gore ba bangwe ba ba tšwilego go rena ba le belaeditše ba šišinya dipelo tša lena, ka go re le bolotšwe, le ye ka molao wa Moshe. Ba realo ba sa ka ba rongwa ke rena.


Liketso 16:14
Mosadi e mongwe yo leina la gagwe e lego Lidia, morekiši wa purapura, wa motse wa Tiatira, motho wa borapedi, le yena a theetša. Morena a bula pelo ya gagwe, mme a kwa tše Paulo a di bolelago.


Liketso 16:16
Ka tšatši le lengwe ge re ya thapelong, ra gahlana le mosetsana e mongwe e a nago le moya wa bonoge, e a bego a ruiša beng ba gagwe gagolo ka go noga.


Liketso 17:16
Paulo a sa ba letetše moo motseng wa Athene, a ja pelo ge a bona motse o tletše medimo ya diswantšho.


Liketso 18:25
O be a rutilwe thuto ya Morena a ruta batho ditaba tša Jesu ka go fišega pelong le ka tlhaologanyo. Gomme o be a tseba kolobetšo ya Johane fela.


Liketso 19:21
Dilo tše ge di direga, ke ge Paulo a eleletša pelong ya gagwe, a re o tlo phatša naga ya Matsedonia le ya Akaya, a tlo tsebo ya Jerusalema; a re: Ge ke boa moo, ke mo ke tlogo ya Roma, gobane go swanetše ge le motse woo ke o bona.


Liketso 19:29
Mpherefere wa hlakanya motse; ba tšhologela kgorong ya dipapadi ba le pelotee; ba tla ba goga Gayo le Aristareko ba Matsedonia bafelegetši ba Paulo.


Liketso 20:24
Fela, tše bjalo ga ke re selo ka tšona; bophelo bja ka ke a bo nyatša, gore ke yo fetša mosepelo wa ka le modiro wo ke o gafetšwego ke Morena Jesu gore ke tiiše bohlatse bja Ebangedi ya kgaugelo ya Modimo.


Liketso 21:13
Paulo a fetola a re: Le lla le reng le nkgaola pelo? Ge e le nna ga ka itokišetša go fo tlengwa; ke itokišeditše le go bolaelwa ina la Morena Jesu gona kua Jerusalema.


Liketso 23:11
Bošego bjoo Morena a ema pele ga Paulo a re: Paulo! Beta pelo! Gobane le kua Roma o tlo ba hlatse ya ka bjalo ka ge o ntlhatsetše fa Jerusalema.


Liketso 26:3
Ka gobane o matsebetsebe wa mekgwa ka moka ya Bajuda le dikgang tša bona. Ke gona ke go rapela gohle, se mphelele pelo o kwe se ke se bolelago.


Liketso 27:22
Bjale ke a le kgopela ke re tlemang dipelo; gobane mo go rena go ka se senyege le bophelo bja o tee. Se se tlogo senyega ke leselawatle.


Liketso 27:25
Tlemang pelo ge, Banna! Nna ke kgodilwe gore tše Modimo a mpoditšego tšona di tlo ba gona.


Liketso 27:36
Ke mo ba betilego dipelo, ba tšea dijo ba ja bohle.


Liketso 28:27
Gobane pelo tša setšhaba se di retetše; tsebe tša bona di thibetše; ba pontše mahlo gore ba se bone ka mahlo a bona, ba se kwe ka ditsebe, ba se hlaologanye ka dipelo, ba se sokologe; mme nna ke sa ba fodiše.


Baroma 1:10
ge ke fela ke kgopela merapelong ya ka, gore ge Modimo a rata, ke be ke bulelwe tsela ya go tla go lena.


Baroma 1:21
Gobane, le ge Modimo ba mo tsebile, ga ba ka ba mo godiša ba re ke Modimo, ga ba ka ba mo leboga. Ba išitše megopolo lefeleng, dipelo tša bona tša fifala di šilofetše.


Baroma 1:24
Modimo a ba a ba lesa ba ya le dikganyogo tša dipelo tša bona, ba tsena ditšhileng ba ikgoboša mebele.


Baroma 2:4
A o nyatša bogolo bja botho bja Modimo, le bja go se fele pelo, le bja kgotlelelo ya gagwe? A ga o tsebe ge botho bja Modimo bo go otelela go itšhola?


Baroma 2:15
ba šupetša gore mo dipelong tša bona go ngwadilwe se Molao o ratago ge se dirwa; matswalo a bona a ba hlatsela gotee le megopolo ge e begana, le ge e emelana.


Baroma 2:29
Mojudajuda ke wa teng; lebollobollo ke la pelo, ke tiro ya Moya; ga se go fo ya le lengwalo; ga se go retwa ke batho; ke go retwa ke Modimo.


Baroma 3:25
Ke yena yo Modimo a mmeilego kgale, gore ka madi a gagwe a be seboelanyi ka tumelo; e be gona go bonagatša toko ya Modimo, ge ka go se fele pelo ga gagwe a hlokomologile dibe tše di dirilwego kgale.


Baroma 5:5
Gomme kholofelo ga e lahletše, ka ge lerato la Modimo le tšholletšwe dipelong tša rena ka Moya o Mokgethwa wo re o filwego.


Baroma 5:7
Go hwela moloki, e šetše e le taba ye e nyakago go se be gona; ge e le yo botho, mohlomong motho a ka tlema pelo a mo hwela.


Baroma 6:17
Modimo a a lebogwe, ge lena le bego le le balata, le le ba ba kwago ka dipelo mohuta wo wa thuto ye Modimo a le gafetšego go yona,


Baroma 7:23
Gomme mo dithong tša ka ke bona molao o šele e lwantšhago le molao wa pelo ya ka, wa nthopa wa mpušiša molao wa sebe o lego dithong tša ka.


Baroma 7:25
Ke leboga Modimo ka Jesu Kriste mong a rena. Ke nna e! Ka pelo ya ka ke hlankela Molao wa Modimo; ka nama ya ka ke hlankela molao wa sebe.


Baroma 8:25
Ge seholofelwa sa rena re sešo ra se hwetša, gona re se letela re sa fele pelo.


Baroma 8:27
Mme yena Mofetlekapelo o tseba kelelo tša moya, a kgono emela bakgethwa ka mokgwa o kgahlago Modimo.


Baroma 9:2
ge ke re: Mo pelong ya ka ke na le bohloko bjo bogolo le nyamo ye e sa okobalego.


Baroma 9:11
Bana mola ba sešo ba belegwa, ba sešo ba dira botse le bobe, go bile bjalo, gore morero wa Modimo wa go itlhaolela o tie, e se be go ya ka mediro ya motho, e be se se tšwago pelong ya yena Mmitši.


Baroma 9:22
Bjale, ge Modimo a ratile go bonagatša bogale bja gagwe le go tsebatša maatla a gagwe, ke gore dibja tšeo tša go bonagatša bogale ka tšona, tše di diretšwego go senyega, o di neneketša ka pelotelelele.


Baroma 10:1
Bana bešo! Se pelo ya ka e se llelago, se ke ba kgopelelago sona go Modimo, ke gore bona Baisiraele ba phološwe.


Baroma 10:6
Ge e le toko e tlago ka tumelo e re: Se bolele pelong ya gago wa re: Legodimong go tlo rotogela mang, e ka ba go re: a yo fološa Kriste;


Baroma 10:8
Toko e tlo reng? E tlo re: Lentšu le le fa kgauswi le wena, le fa molomong wa gago, le mo pelong ya gago. Ke lona lentšu la tumelo, le rena re le kwatšago.


Baroma 10:9
Gobane ge o ipolela ka molomo wa re: Jesu ke yena Morena, wa realo o dumela ka pelo gore Modimo o mo tsošitše bahung, gona o tlo phološwa.


Baroma 10:10
Gobane motho o dumela ka pelo a tsebo lokafala; o ipolela ka molomo a tsebo phološwa.


Baroma 10:20
Jesaya a tla a beta pelo a re: Ba ba bego ba sa nnyake, ke re a ba nkhwetše; setšhaba se se bego se sa rapele ina la ka, ke bolela naso ke re; Ke nna e!


Baroma 11:8
Gwa phethega tše di ngwadilwego tša re: Morena go fihla bjale o sa ba neile pelo ya boroko, le mahlo a go se bone, le ditsebe tša go se kwe.


Baroma 12:10
Go ratana seng sa lena e be kwano ya dipelo; le rakene pele ka go godišana.


Baroma 12:11
Mafolofolo a a ye le go se fele pelo; phišego a e be ya Moyeng; le hlankele Morena.


Baroma 12:12
Thabang kholofelong; kgotlelelang tlaišegong; tiišang thapelo.


Baroma 12:16
Le be ba pelotee seng sa lena; le se ke la nyaka tša bogolo; le tlwaelane le babotlana.


Baroma 15:6
Gore Modimo Tatago mong a rena Jesu Kriste le mo rete ka bopelotee le ka molomo o tee.


1 Bakorinthe 2:9
Ke bjo bo ngwadilwego bja thwe: Tše Modimo a di lokišeditšego ba ba mo ratago, ke tše di sešogo tša bonwa ke leihlo, ke tše go sego tsebe ye e di kwilego ke tše pelong ya motho di sešogo tša tsena.


1 Bakorinthe 4:5
Le lena le se ke la bea motho molato e sešo ya ba lebaka la gona; lesang go be go tle yena Morena, e a tlogo ntšha phihlo tša leswiswi a di tšweletša seetšeng, a bonagatša menagano ya dipelo. Ke mo motho a tlogo bona yona theto ye e tšwago go Modimo.


1 Bakorinthe 7:37
E a tiilego pelong ya gagwe, a se na se se mo gapeletšago, a na le maatla a go dira se a se ratago, ge pelongya gagwe a rera a re: ngwanenyana wa ka ke tlo mo lotola, o dira gabotse.


1 Bakorinthe 8:10
Gobane ge e mongwe wa bona a ka bona, wena o nago le temogo o dutše mo go lewago nama ya sedimo, a pelo ya yena mofokodi eo e ka se forwe, a tloga a ja nama ya go hlabelwa medimo?


1 Bakorinthe 8:11
Ke mo temogo ya gago e tlogo senya pelo ya ngwaneno e a fokolago, yo Kriste a mo hwetšego.


1 Bakorinthe 8:12
Ge le ka senyetša bana beno ka mokgwa woo wa go gobatša dipelo tša bafokodi, e ba go senyetša Kriste.


1 Bakorinthe 13:4
Lerato ga le fele pelo. Lerato ke le botho. Lerato ga le tsebe mona; ga le na go ikgantšha, ga le ikgogomoše.


1 Bakorinthe 14:25
Gwa tlo utologa tše di lego mo pelong ya gagwe, a tlo khunama a inama a rapela Modimo, a le hlatsela a re: Ruri, Modimo o na le lena.


2 Bakorinthe 1:9
Mo dipelong tša rena go be go šetše go tiile la go re re tlo hwa; ya ba gore re lese go ipota, re bote Modimo e a kgonago go tsoša le bahu.


2 Bakorinthe 1:12
Gobane se re se kgantšhago sese: Ke bohlatse bja ge dipelo tša rena di re: Mo lefaseng re dirile ka mokgwa o mokgethwa le ka therešo e tšwago go Modimo; ga ra ka ra dira ka bohlale bja batho; re dirile ka kgaugelo ya Modimo, gagologolo mola re na le lena.


2 Bakorinthe 1:22
Ke yena a re swailego, a re beeletša ka Moya wa gagwe mo dipelong tša rena.


2 Bakorinthe 2:1
Se ke se tiišitšego pelong ya ka ke go re nka se ke ka tla wa go le nyamiša.


2 Bakorinthe 2:13
Ka hlokišwa khutšo pelong ka go se hwetše Tito ngwanešo; ka laela ka fetela Matsedonia.


2 Bakorinthe 3:2
Lengwalo la rena ke bolena; le ngwadilwe dipelong tša rena, le ka tsebja ke bohle la balwa ke batho bohle.


2 Bakorinthe 3:3
Le bonala le le lengwalo la Kriste ka modiro wa rena; ga la ngwalwa ka pilwana, le ngwadilwe ka Moya wa Modimo e a phelago. Ga la ngwalwa diphaphathing tša mabje, le ngwadilwe diphaphathing tša nama, tša dipelo.


2 Bakorinthe 3:15
Fela, le lehono ge go balwa mangwalo a Moshe, seširo seo se dutše se apešitše dipelo tša bona.


2 Bakorinthe 4:4
Ke ba ba sa dumelego, ba modimo wa lefase le o foufaditšego dipelo tša bona, gore ba se bonegelwe ke lebone la Ebangedi ya letago la Kriste, yena seswantšho sa Modimo.


2 Bakorinthe 4:6
Gobane ke yena Modimo e a itšego: Seetša a se bonege mo go lego leswiswi. Ke yena a bonegetšego dipelo tša rena, ya ba go edišwa ka go tseba letago la Modimo ka sefahlogo sa Jesu Kriste.


2 Bakorinthe 5:6
Bjale re dula re betile pelo, re tseba gore re ba Morena, le ge re sa agile mmeleng.


2 Bakorinthe 5:8
Ke re: Re betile pelo re hlologetšwe gagolo go khuduga fa mmeleng, le go yo goroga Moreneng.


2 Bakorinthe 5:11
Bjale, ka gobane re tseba go boifa Modimo, re leka go kgodiša batho. Ge e le pele ga Modimo ga ra utagala; gomme ke holofela gore le lena ka dipelong tša lena le re lemogile.


2 Bakorinthe 5:12
Ga re boeletše go ipolelela; re le anegela tše le kago fadiša rena ka tšona, la botša bao ba go kgantšha difahlogo, ka pelong go se selo.


2 Bakorinthe 6:6
re le ba go ila tšhila, ba tlhaologanyo, ba go se fele pelo, ba botho, ba Moyamokgethwa, ba lerato le se nago bomenetša,


2 Bakorinthe 6:11
Lena Bakorinthe! Molomo wa rena o le ahlametše, pelo ya rena e katologile.


2 Bakorinthe 6:12
Mo pelong ya rena le hwetša go le bodulo; re bo hloka mo pelong tša lena.


2 Bakorinthe 6:13
Ntireng se ke le dirago sona; ke realo ka gore le bana ba ka. Le lena katološang dipelo.


2 Bakorinthe 7:2
Re katološetšeng dipelo. Ga ra rumola motho, ga ra senyetša motho; ga ra hlakola motho.


2 Bakorinthe 7:3
Ge ke bolela ga ke re ke sole motho. Ke šetše ke boletše ka re: Le mo pelong ya rena, wa go hwa mmogo, le go phela mmogo.


2 Bakorinthe 7:15
Bjale pelo ya gagwe e sekametše go lena gagologolo, ge a elelwa go kwa ga lena ditabeng tšohle mola le sa mo amogela ka poifo le ka go roromela.


2 Bakorinthe 8:4
Ba re phegeletše ka kgopelo tše ntši, ba re ba se hlokišwe kgaugelo ya go ba setlemo se tee le rena modirong woo wa go thuša bakgethwa.


2 Bakorinthe 8:16
Modimo a a lebogwe ge a file Tito pelo ya mafolofolo ditabeng tša lena.


2 Bakorinthe 9:7
E mongwe le e mongwe a ntšhe ka mo a kwanego le pelo ya gagwe; a se ntšhe ka go belaela le ka go gapeletšwa, gobane Moneaathabile, Modimo o a mo rata.


2 Bakorinthe 9:14
Le gona ba tlo le beela dithapelo ba dula ba le hlologetšwe, ge ba bona kgaugelo ya Modimo mo go lena e le e kaakaa.


2 Bakorinthe 11:29
O kae motho e a fokolago mme nna ke se fokole nae? O kae motho e a hlanošwago mme nna ke sa swe pelo?


Bagalata 4:6
Gomme ka gobane le le bana, Modimo o rometše Moya wa morwa wa gagwe dipelong tša lena, wona o hlabošago lentšu wa re: Baba! Tata!


Bagalata 5:22
Dienywa tša Moya, tšona ke lerato, le lethabo, le molao; ke go se fele pelo, le botho le bonolo, le potego le boleta, le boitshwaro.


Baefese 1:9
Ka go re tsebiša sephiri sa thato ya gagwe. Ke tšona tše a bego a di rata, a dula a di beile pelong ya gagwe,


Baefese 1:16
ga ke kgaotše go le lebogela, ge ke le gopola dithapelong tša ka,


Baefese 1:18
a le fe mahlo a pelo e edišitšwego, gore le tsebe kholofelo ya bao a ba biditšego, le tsebe lehumo la letago la bohwa bja ba gagwe, la ba bakgethwa,


Baefese 3:17
Gore Kriste a age dipelong tša lena ka tumelo, le be ba ba tsemilego medu leratong.


Baefese 4:2
le ye ka go ikokobetšamoka, le ka boleta, le ka go se fele pelo, le kwana ka lerato.


Baefese 4:17
Bjale, se ke se bolelago, se ke se tiišago Moreneng ke go re: Le se ke la etša bantle ba ba swerego tsela ba šilofetše dipelong tša bona.


Baefese 4:18
Ba fifetše tlhaologanyo, ba tlogelane le bophelo bja Modimo, e le ba go se tsebe, dipelo tša bona di thatafetše.


Baefese 4:23
Sa lena a e be go mpshafatšwa moyeng wa dipelo tša lena.


Baefese 5:19
le fele le boledišana ka dipsalme le ka difela le ka dikopelo tša Moya; le opelele Morena le mminele ka dipelong tša lena.


Baefese 6:5
Lena bahlanka! Ba e lego beng ba lena ka thoko ya mmele le ba kweng ka poifo le ka tšhogo le ka pelo-thereši bjalo ka ge le ekwa Kriste.


Baefese 6:6
E se be go ba hlankela mahlong ka mokgwa wa bakgahlabatho; a e be ka mokgwa wa bahlanka ba Kriste ba ba dirago thato ya Modimo ka pelo e ratago.


Baefese 6:18
Le be barapedi ba go tliša dithapelo tšohle le kgopelo tšohle ka mabaka ohle ka Moya; modiro woo le o phakgamele ka go kgotlelela ruri, le ka go rapelela bakgethwa ka moka.


Baefese 6:22
Ke mo rometše go lena ka baka lona leo gore le tsebe tša bophelo bja rena, a homotše dipelo tša lena.


Bafilippi 1:4
Dithapelong tša ka ka moka ke le rapelela, ka moka ga lena, ke thabile;


Bafilippi 1:7
Go ntshwanetše ge ke le gopola ka mokgwa woo ka moka ga lena; ka gobane ke na le lena mo pelong ya ka, ke tlemilwe ke le bjalo, ke le wa go lwela Ebangedi le go e tiiša; mme lena le batee le nna ka go gaugelwa.


Bafilippi 1:14
Ba bantši ba bana ba borena Moreneng ba tšea kholofelo ka ditlemo tša ka, ba napa ba tlema pelo ba tiišetša go bolela lentšu ba sa boife.


Bafilippi 1:15
Ba bangwe ge ba dira ka mona le ka kgang, ba bangwe gona ba kwatša tša Kriste ka pelo e bolo.


Bafilippi 1:19
Gobane nna ke tseba gore ka dithapelo tša lena, le ka go thekgetšwa ke Moya wa Jesu Kriste, dilo tše di tlo nkiša phologong.


Bafilippi 1:27
Tabakgolo ke gore le phedišane ka mokgwa o loketšego Ebangedi ya Kriste, gore ge nka tla ke le bone; ge nka se tle, ke kwe tša lena ge le eme le le ba moya o tee, ba pelotee, le tšea kgopu le hlabanela tumelo ya Ebangedi.


Bafilippi 2:1
Ge go sa na le keletšo ka Kriste, le ge e le kgothatšo ya lerato, le ge e le go kwana ka Moya, le ge e le pelonolo le kgaugelo,


Bafilippi 2:2
gona tlatšang lethabo laka, le be ba ba kwanago kgopolong le leratong le pelong le menaganong.


Bafilippi 2:19
Ka go tseba Morena Jesu ke holofela gore ke tlo tloga ke roma Timotheo a tla go lena, gore le nna ke we pelo ge ke ekwa ka mo go dutšego le lena ka gona.


Bafilippi 2:20
Gobane ga ke na yo mongwe yo pelo ya gagwe e kwanago le ya ka, e a kago etša yena Timotheo ka go hlokomela ditaba tša lena ka pelo.


Bafilippi 4:6
Le se ke la belaela selo. Mo go kago ba le tše le di nyakago, le di tliše pele ga Modimo ka kgopelo le ka thapelo e nago le tebogo.


Bafilippi 4:7
Gomme khutšo ya Modimo, ye e fetago tlhaologanyo yohle, a e boloke dipelo tša lena le kgopolo tša lena go Kriste Jesu.


Bafilippi 4:8
Banabešo! Ke fetša ka go re: Išang megopolo le tše e lego therešo, le tše e lego bokwala, le tše e lego toko, le tše e lego pelothereši, le tše di yago ka lerato, tša tumo e botse, tše e lego bolo, tše di kago ratiwa, e be tšona le di naganago.


Bakolose 1:11
la tlo ba bafiwamaatla dilong ka moka, ka mo go kgonago letago la gagwe, la tlo kgona go kgotlelela gohle, le sa fele pelo.


Bakolose 2:2
gore ba ušwe pelo, ba gomarelane leratong, ba išane lehumong le le tletšego la tlhaologanyo, gore ba tsebe thopa ya Modimo le ya Kriste.


Bakolose 3:12
Bjale, le le bahlaolwa ba Modimo, le le bakgethwa le baratiwa, aparang kgaugelo le botho le boikokobetšo le boleta le go se fele pelo.


Bakolose 3:15
Mo dipelong tša lena go buše khutšo ya Modimo, ye le bileditšwego yona la ba mmele o tee. Le be balebogi.


Bakolose 3:16
Lentšu la Kriste a le age mo go lena wa go le humiša. Le rutane, le eletšane ka bohlale bjohle; gomme ka go leboga le binele Morena dipelong tša lena dipesalome le dikopelo le difela tša Moya.


Bakolose 3:22
Lena bahlanka! Ba e lego beng ba lena ka thoko ya mmele le ba kweng, e se go fo ba hlankela mahlong ka mokgwa wa bakgahlabatho; ba hlankeleng ka pelothereši le boifa Modimo.


Bakolose 3:23
Ka moka tše le di dirago, le di dire ka pelo e ratago, eke le direla Modimo, e sego batho.


Bakolose 4:2
Tiišang thapelo. Le phakgame mo go yona le leboga.


Bakolose 4:8
Ke yena yo ke mo rometšego go lena, taba e le gore le tsebe tša maphelo a rena, a homotše dipelo tša lena.


Bakolose 4:11
Le Jesu e a bitšwago ka la Justo. Ke bona ba e lego ba lebollo. Ke bona fela ba e lego badirašani baka mmušong wa Modimo; ke rolwa pelo ke bona.


1 Bathesalonika 1:2
Re le lebogela go Modimo ka mehla ge re le gopola dithapelong tša rena.


1 Bathesalonika 2:4
Rena re bolela re le ba Modimo a ba hweditšego re botegetše Ebangedi, re se ba go re re kgahla batho, re rata go kgahla Modimo molekodi wa dipelo tša rena.


1 Bathesalonika 2:17
Gomme rena, bana bešo, e sa le mola re le tlogela re se hlwe re bonana ka mahlo, ka pelong gona re se kgaogane, re phegeletše ka kudu go tla go bonana le lena ka difahlogo re hlologetšwe gagolo.


1 Bathesalonika 3:7
Ke tšona tše di re ušitšego dipelo, Bana bešo. Ga re sa belaela ka baka la lena, ge re bona tumelo ya lena, le ge rena re le bothateng bjo bokaakaa, re tlaišega.


1 Bathesalonika 3:13
E be go tiiša dipelo tša lena, di se be bosodi, di be le bokgethwa pele ga Modimo Tata wešo mohla mong wa rena Jesu Kriste a tlogo tla le bakgethwa ba gagwe ka moka.


1 Bathesalonika 5:14
Bana bešo, re a le eletša: Solang ba ba sa thakgego; le tsoše ba dipelo tše di tapilego; le thekgetše bafokodi; le se ke la felela motho pelo.


1 Bathesalonika 5:23
Gomme yena Modimo Rakhutšo a le dire bakgethwa ba ruri; gore meoya ya lena, le dipelo tša lena, le mebele ya lena, ka moka di lotege moka, gore Mong wa rena Jesu Kriste ge a etla, a di hwetše di se ne bosodi.


2 Bathesalonika 2:4
Yena lenaba, e a nyatšago tšohle tše ba kago re ke Modimo le thapelo; a tlo ba a dula Ntlongkgethwa ya Modimo, a ipolela a re: Modimo ke nna!


2 Bathesalonika 2:17
a a homotše dipelo tša lena, a le kgoniše go dira tše botse le go bolela tše botse fela.


2 Bathesalonika 3:5
A Morena a etetše dipelo tša lena a di iše leratong la Modimo le kgotlelelong ya Kriste.


1 Timothea 1:5
Se thuto e išago go sona ke lerato le le tšwago pelongtshekegi, le letswalong le le sa imelwego ke molato, le tumelong e se nago boikaketši.


1 Timothea 1:16
Fela, ke gaugetšwe, gore ka nna ke lego thwadi ya badiradibe Jesu Kriste a bonagatše gona go se fele pelo ga paala, gore bohle ba ba tlogo dumela ba swantšhetšwe ka nna, ba išwe bophelong bjo bo sa felego.


1 Timothea 2:1
Keletšo ya ka še: Se segolo thata ke dithapelo le dithapelelo, go rapelela le go lebogela batho bohle.


1 Timothea 2:2
Re rapelele marena le bohle ba e lego ba bagolo, gore re phele re wele dipelo re iketlile, re le ba borapedi ruri, re le batsebalegi.


1 Timothea 2:15
O tlo phološwa e le wa go belega bana, ge a dula tumelong e le wa pelokeledi.


1 Timothea 3:2
Molebeledi go swanetše ge e le motho e a se nago bosodi e le monna wa mosadi o tee, mophafogi, wa pelokeledi, wa mekgwa e botse, moratabaeng, motsebagoruta.


1 Timothea 4:5
Gobane di kgethega ka lentšu la Modimo le ka thapelo.


1 Timothea 5:5
Ge e le mohlologadi e a šiilwego a nnoši, o holofela Modimo, o tiiša dithapelo le kgopelo bošego le mosegare.


2 Timothea 1:3
Ke leboga Modimo, yo boka borrawešo ke mo hlankelago letswalo la ka le kgodilwe, ke sa kgaotše go go gopola dithapelong tšaka bošego le mosegare.


2 Timothea 1:5
ke elelwe tumelo ya gago e se nago boikaketši, ye e bego e agile pelong ya Loisa makgolwago, le pelong ya Oinika mmago, ye ke kgodilwego gore le mo go wena e agile.


2 Timothea 2:22
Tšhaba dikganyogo tša bosogana. Phegelela toko le tumelo, le lerato le leago gammogo le ba ba rapelago Morena ka pelotshekegi.


2 Timothea 3:10
Ge e le wena o lotile thuto ya ka wa e latela, wa etša mokgwa wa ka le phegelelo ya ka, le tumelo ya ka, le go se fele pelo ga ka, le lerato, le kgotlelelo.


2 Timothea 4:2
ke re: Baa segoeledi sa lentšu, o le emele ka lebaka la gona le ka le le sego la gona, o kgothatše, o eletše, o kgaleme o sa fele pelo o ruta.


Tite 2:2
Banna ba bagolo o ba eletše gore ba hlwe ba phafogile, e be ba bokwala le ba tlhaologanyo, le ba ba phedilego tumelong, e le ba lerato le go se fele pelo.


Filemone 1:4
Ke leboga Modimo wa ka ka mehla ge ke go gopola dithapelong tša ka,


Filemone 1:7
Gobane tše ke di hweditšego ka lerato la gago ke thabo e kgolo le khomotšo, ka ge dipelo tša bakgethwa di lapološitšwe ke wena, ngwanešo.


Filemone 1:12
Soo, ke mo roma gore a boele go wena. Mo amogele hle! Ke go re o amogela pelo ya ka.


Filemone 1:20
Go bjalo, wena Ngwanešo! A nke ke thabe ka wena Moreneng, gomme o lapološe pelo yaka mo go Kriste.


Filemone 1:22
Le gona o ntokišetše bodulo, gobane ke holofetše gore le tlo fiwa se le se kgopelago ka dithapelo, ka tla ka ba wa lena.


Baheberu 3:8
Se reteleng dipelo boka mohla wola wa kgalako, boka mohla wola wa moleko lešokeng,


Baheberu 3:10
Ka befelwa ke moloko wo, ka re: Ke setšhaba sa dipelo tše di felago di timela; mme ditsela tša ka ga ba di lemoge,


Baheberu 3:12
Lebelelang ge, lena bana bešo, gore mo go lena go se ke gwa ba wa pelo e mpe ya go se dumele, e a kago hlanogela Modimo e a phelago.


Baheberu 3:15
Ge go thwe; Lehono ge le ekwa Lentšu la gagwe, le se ke la retela pelo boka mohla wola wa kgalako,


Baheberu 4:7
A buša a bea letšatši le lengwe la go thwe: “Lehono”; ke mola a bolela ka Dafida ge go fetile lebaka le letelele, a tla a re: Lehono ge le ekwa lentšu la gagwe, le se ke la retela dipelo.


Baheberu 4:12
Gobane lentšu la Modimo ke le le phelago, ke le maatla; ka bogale le phala tšhoša efe le efe ya magale a mabedi; gomme le phololetša la ba la aroganya pelo le moya, le malokololo le moko; mme le tseba go fenyeka diakanyo le kgopolo tša pelo.


Baheberu 5:7
Ke yena, yo mehleng a le motho a tlišitšego didimo tša dithapelo le ditopo le dillo tše thata le ka megokgo, a di fihliša go yo a kgonnego go mo phološa lehung; mme a kwewa a hlakodišwa poifong.


Baheberu 6:15
Gomme Aborahama a se fele pelo, a ba a tlelwa ke tše a di holofedišitšwego.


Baheberu 8:10
Gobane kgwerano ye ke tlogo e dira le bona ba leloko la Isiraele ge go fetile mehla yeno, Morena o re še: Ke tlo bea melao ya ka matswalong a bona; ke tlo e tloka dipelong tša bona. Ke tlo ba Modimo wa bona; mme bona e tlo ba setšhaba sa ka.


Baheberu 10:16
Kgwerano ye ke tlogo e dira ge go fetile mehla yeno še; Ke tlo bea melao ya ka dipelong tša bona; ke tlo o tloka dipelong tša bona. O realo Morena.


Baheberu 10:22
A re batameleng ge ka pelotumelo e tletšego, re hlatswitšwe dipelo tša tloga moetlo, re hlapišitšwe mmele ka meetse a a sekilego.


Baheberu 10:36
Go rata gore le se fele pelo, gore ka go dira thato ya Modimo le tšee se le se holofedišitšwego.


Baheberu 10:38
Mme moloki wa ka o tlo phela ka tumelo; e a gomelago morago, yena pelo ya ka e ka se mo thabele.


Baheberu 11:19
Mo pelong ya gagwe a re: Modimo le go tsoša mohu o a kgona, mme a mo fiwa gape. Taba yeo ke seswantšho.


Baheberu 12:3
Le fele le tseba yena e a sa kago a fela pelo ge badiradibe ba mo ganetša gakaakaa, gore le se lape dipelo la lesetša.


Baheberu 13:9
Le se ke la gogelwa kua le kua ke dithuto tša mabalabala le tše šele; gobane ke mo go botse ge pelo e eba ye e tiilego ka kgaugelo, e sego ka dijo, tše ba ba kekago le tšona ba sa kago ba holega ka tšona.


James 1:8
monna wa pelopedi, ditseleng tša gagwe ga a loke.


James 1:26
Ge motho a ka re: ke yo borapedi, mme a se sware leleme la gagwe ka mogala, a fora pelo ya gagwe, borapedi bja motho yo bjalo ke bja lefela.


James 3:14
Fela, ge le galakelwa ke mona, le le ba dipelo tša mereba, le se ke la aketša la kgantšha therešo.


James 4:8
Batamelang Modimo, le yena a le batamele. Hlapang diatla, lena Badiradibe! Hlapišang dipelo, lena ba pelopedi.


James 5:5
Le ipheletše lefaseng ka mabose le ka maipshino; le horišitše dipelo tša lena boka mohla go hlabilwe kgomo.


James 5:7
Bana bešo! Le se feleng pelo Morena a be a fihle. Bonang molemi ge a letela dienywa tše di rategago tša lefase, ga a di felele pelo, tša ba tša fiwa pula ya tsheola le ya selemo.


James 5:8
Le lena se feleng pelo. Tiišang dipelo tša lena, gobane go tla ga Morena go kgauswi.


James 5:10
Tšeang ka mohlala wa baporofeta ba ba boletšego ka Leina la Morena, mohlala wa go kgotlelela le wa go se fele pelo.


James 5:11
Hleng re re: Ba lehlogonolo ke bakgotleledi! Kgotlelelo ya Jobo le e kwele. Pheletšo ya Morena le e bone; gobane Morena ke wa dikgaugelo tše ntši, ke yo pelotlhomogi.


James 5:15
Mme thapelo ya tumelo e tlo phološa molwetši. Morena o tlo mo tsoša; ge a dirile dibe o tlo lebalelwa.


James 5:16
Ipoleleng sebe seng sa lena; le rapelelane gore le fodišwe. Thapelo e maatla ya moloki e kgona go dira tše kgolo.


1 Petrose 1:22
Tiišang go ratana ka pelotshekegi, ka ge dipelo tša lena di hlatswitšwe ke go kwa therešo ka Moya o išago leratanong le le se nago bomenetša,


1 Petrose 3:4
Botšhepi e le motho wa go ikuta wa pelong, botšhepi bjo bo sa onalego bja moya wa boleta le leago. Ke tšona tše Modimo a bonago e le tše bohlokwa.


1 Petrose 3:7
Le lena banna! Le phedišane le bona le tseba gore mosadi re ka re ke yena sebjana se se swanetšego go neneketšwa. Ba godišeng le tseba ge le bona e le baji ba bohwa bja neo ya bophelo, gore dithapelo tša lena di se tlo šitišwa.


1 Petrose 3:15
Mme Morena Modimo mo pelong tša lena le mo tsebe ge e le Mokgethwa; Le dule le loketše go ipolela ka kholofelo ye e lego mo go lena ge le fetola mang le mang e a le sekišago ka yona,


1 Petrose 3:20
meoya ye e gannego go kwa mehla yela ge Modimo a sa e letetše ka go se fele pelo, mehleng ya Noage ya ge go sa lokišwa polokelo yela ya go tsenwa ke e sego bakae, gwa phologa ba seswai fela ba tšwa meetseng.


1 Petrose 4:7
Bofelo bja dilo tšohle bo batametše. Bang le kelelo le phakgamele dithapelo.


1 Petrose 5:2
Ke re: Dišang mohlape wa Modimo wo le nago nawo; Le se dire ka go gapeletšwa, e be ka go ithapa; e sego ka go ipabalela, e be ka pelo ye e ratago;


2 Petrose 1:19
Gomme re na le lentšu leo la porofeto le le tiilego ruri; le dira gabotse ge le le šetša boka lebone le le etšago mo go lego leswiswi, gore go be go se gohle, mme naledi ya meso e hlabe dipelong tša lena.


2 Petrose 2:8
Gobane motho eo wa moloki o lle pelo mola a agile le bona, a hlwa a bona a ekwa ge ba senya molao ka mediro ya bona.


2 Petrose 2:14
Ke ba mahlo a a tletšego bootswa, ga ba hore sebe; ba goketša dipelo tša bafokodi; tša bona dipelo di hlalefetše megabaru. Ke bona ba go tlo lahlwa.


2 Petrose 3:9
Morena ga a diegiše tše a di boletšego a re di tlo tla, boka ba bangwe ge ba re ke go diegiša; sa gagwe ke go se le felele pelo, gobane ga a rate ge go na le ba ba lahlegago; o rata ge bohle ba ka fihlela tshokologo.


2 Petrose 3:15
Le tsebe gore se se le phološago ke go se fele pelo ga Morena; boka le Paulo ngwanešo e a rategago a le ngwaletšego ka bohlale bjo a bo filwego.


1 Johanne 3:17
Bjale, ge motho a ruile tša bophelo bja lefase, mme a bona ngwanabo a hloka, a tla a mo tswalelela pelo ya gagwe, go yena lerato la Modimo le ka dula bjang?


1 Johanne 3:19
Ke sona se re tlogo tseba ka sona ge re le ba therešo; mme re tlo rola pelo pele ga gagwe,


1 Johanne 3:20
ra re, ge pelo e re bega, ra re: E Mogolo ke Modimo, o feta dipelo tša rena, mme o tseba tšohle.


1 Johanne 3:21
Barategi, ge re se ba go begwa ke pelo, gona re ka ba le mafolofolo a go tlo lebana le Modimo.


1 Johanne 5:10
E a dumelago Morwa wa Modimo o na le bohlatse mo pelong ya gagwe. E a sa dumelego Modimo, o re Modimo ke wa maaka ka ge a sa dumele bohlatse bjo Modimo a hlatsetšego Morwa wa gagwe ka bjona.


1 Johanne 5:15
Gomme ge re tseba gobane o a re kwa ge re tla le kgopelo efe le efe, gona re tseba le gore, tše re di kgopetšego re šetše re na natšo.


Tšenolo 2:23
Bana ba gagwe ke tlo ba iša lehung la ruri; mme diphuthego ka moka di tlo tseba ge e le nna Molekolapshiolepelo. Gomme mang le mang wa lena ke tlo mo nea se se lebanego mediro ya lena.


Tšenolo 5:8
Kwana ge e tšea lengwalo leo, diphedi tše nne le bagolo ba masome a mabedi le metšo e mene, ba lotšha Kwana, e mongwe le e mongwe a swere seletšo le moruswi wa gauta o tletšego diorelo; ke dithapelo tša bakgethwa.


Tšenolo 8:3
Morongwa e mongwe a tla a ema aletareng a swere moruswi wa go tšhuma diorelo, e le wa gauta; a newa diorelo tše ntši gore a di ntšheletše dithapelo tša ba bakgethwa bohle moo aletareng ya gauta e bego e le pele ga sedulo sa bogoši.


Tšenolo 8:4
Muši wa diorelo tša dithapelo tša ba bakgethwa wa rotoga moo aletareng moo seatleng sa Morongwa wa fihla pele ga Modimo.


ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ୧୮:୭
Ka mo o bego o ikgantšha o ipshina, le o lekanyetše thlokofatšo le tlaišo; gobane mo pelong ya wona o re: Ke ituletše ke le kgoši ga ke mohlologadi; nka se ke ka bona tlhokofalo.


ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ୧୮:୧୪
Le dienywa tša lehlabula tše pelo ya gago e di kganyogago, di go tlogile; le tša maipshino, le tša boitšhepi, di go timeletše. O ka se hlwe o di hwetša.


Odia Bible ERV 2010
Easy-to-Read Version Copyright © 2010 World Bible Translation Center