A A A A A

Batla
Матвія 24:12
Gomme ka go ata makgopo go tlo notlega lerato la ba bantši.


Luka 7:47
Lesa gee ke go botše: O lebaletšwe dibe tša gagwe tše e lego tše ntši; ke ka baka leo a ratilego ka gogolo. Go e a lebaletšwego mo gonyane, le lerato ke le lenyane.


Luka 11:42
Fela, le ba madimabe lena bafarisei, gobane le ntšha salesome go leroto le lehloko le merogo, le tle le fete toko le lerato la Modimo. Go swanetše ge go dirwa tšeno mme le tšela di se leswe.


John 5:42
Fela se ke se lemogilego, ke ge mo go lena go se na lerato la Modimo.


約翰福音 15:9
Ke le ratile bjalo ka ge Tate a nthatile. Dulang le le leratong la ka.


約翰福音 15:10
Ge le lotola melao ya ka, ke gona le dulago le le leratong la ka, bjalo ka ge ke lototše melao ya Tate, ke dutše ke le leratong la gagwe.


約翰福音 15:13
Ga go e a nago le lerato le le fetišago la eo a gafago bophelo bja gagwe ka baka la bagwera ba gagwe.


約翰福音 17:26
Ke ba tsebišitše ina lago; mme ke sa tlo ba tsebiša lona, gore lerato wa go nthata ka lona, le be go bona, le nna ke be mo go bona.


Baroma 5:5
Gomme kholofelo ga e lahletše, ka ge lerato la Modimo le tšholletšwe dipelong tša rena ka Moya o Mokgethwa wo re o filwego.


Baroma 5:8
Gomme Modimo, lerato le a re ratilego ka lona, o le bonagatša ka ge Kriste a re hwela re sa le badiradibe.


Baroma 8:35
Ke mang a kago re aroganya le lerato la Kriste? A e ka ba tlaišo, goba tlalelo, goba go hlomarwa, goba tlhobolo, goba kotsi, goba lerumo?


Baroma 8:38
Nna ke kgodilwe ruri: Ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo, e ka ba lehu goba bophelo, e ka ba barongwa goba magoši, le ge e ka ba tša mehleng ya bjale, goba tše di sa tlo go tla, le ge e le maatla mang.


Baroma 8:39
Le ge e ka ba tša kua godimong, goba tša kwa tlase, le sebopšamang, ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo le lego mo go Jesu Kriste Mong a rena.


Baroma 12:9
Lerato le se ke la ikgantšha; le be ba ba hloilego bobe, le gomarele bolo.


Baroma 13:10
Lerato ga le senyetše motho. Bjale phetho ya molao ke lona lerato.


Baroma 14:15
Bjalo ge ngwaneno a hlokofatšwa ka se wena o se jago, gona ga o sa ya ka lerato. O se ke wa mo timetša.


Baroma 15:30
Gomme lena bana bešo, ke le rapela ka Mong a rena Jesu Kriste le ka lerato la Moya, gore le ntlhabanele ka go nthapelela go Modimo.


1 Bakorinthe 4:21
Se le se ratago ke eng? A ke ge nka tla ka kgati, goba ka lerato le ka moya wa boleta?


1 Bakorinthe 7:3
Monna a nee mosadi tše di mo swanetšego ka thoko ya lerato; le mosadi a dire monna wa gagwe ka mokgwa woo.


1 Bakorinthe 8:1
Tša nama ya didimo re a di tseba, gobane ka moka re na le temogo. Temogo yona e a gogomoša; se se agišago ke lerato.


1 Corintios 13:1
Le ge nka bolela ka maleme a batho le a barongwa, ka upša ka hloka lerato, gona nka ba tshipi e llago, nka ba moropa wo o dumago.


1 Corintios 13:2
Le ge nka ba le boporofeta, ka tseba diphiri ka moka, ka ba le tlhaologanyo yohle, ka ba le tumelo wa go šuthiša dithaba, ka upša ka hloka lerato, gona ga ke selo.


1 Corintios 13:3
Le ge nka hlallela ba hlokago ka tše e lego tša ka tšohle, ge nka gafa mmele wa ka wa tšhungwa ka mollo, ka upša ka hloka lerato, go ka se nkhole selo.


1 Corintios 13:4
Lerato ga le fele pelo. Lerato ke le botho. Lerato ga le tsebe mona; ga le na go ikgantšha, ga le ikgogomoše.


1 Corintios 13:8
Lerato ga le fele neng le neng. Ge e le diporofeto, tšona di tlo fela; le ona maleme a tlo goma; le tsebo e tlo fela.


1 Corintios 13:13
Ke moka, di šalago di le gona ke tumelo, le kholofelo le lerato, tše tharo tše. Gomme se segolo mo go tšona ke lerato.


1 Corintios 14:1
Phegelelang lerato; Le latiše dineo tša Moya, gagolo le bone gore le porofete.


1 Corintios 16:14
Tšohle tša lena di dirwe ka lerato.


1 Corintios 16:24
Lerato la ka le mo go lena bohle ka Kriste Jesu. Amene.


Galaterne 5:6
Gobane mo go Kriste Jesu go bolla le go se bolle ga di kgone selo; go kgona tumelo e dirago ka lerato.


Galaterne 5:13
Gobane lena bana bešo, le bile ditšwe tokologo. Fela, a e se be tokologo ya go fa nama sebaka. Sa lena a e be go direlana ka lerato.


Galaterne 5:22
Dienywa tša Moya, tšona ke lerato, le lethabo, le molao; ke go se fele pelo, le botho le bonolo, le potego le boleta, le boitshwaro.


Bafilippi 1:9
Gomme se ke se kgopelago ke gore lerato la lena le fele le tlala le eya le na le tsebo le temogo ya ruri,


Bafilippi 1:16
Bao ba go bolela Kriste ka lerato, ba tseba ge ke beetšwe go emela Ebangedi.


Bafilippi 2:1
Ge go sa na le keletšo ka Kriste, le ge e le kgothatšo ya lerato, le ge e le go kwana ka Moya, le ge e le pelonolo le kgaugelo,


Bafilippi 2:2
gona tlatšang lethabo laka, le be ba ba kwanago kgopolong le leratong le pelong le menaganong.


Bafilippi 4:8
Banabešo! Ke fetša ka go re: Išang megopolo le tše e lego therešo, le tše e lego bokwala, le tše e lego toko, le tše e lego pelothereši, le tše di yago ka lerato, tša tumo e botse, tše e lego bolo, tše di kago ratiwa, e be tšona le di naganago.


Bakolose 1:4
ka ge re kwele tša tumelo ya lena le dumetše Jesu Kriste, re kwele lerato la lena ge le rata bakgethwa ka moka.


Bakolose 1:8
Ke yena a re anegetšego tša lerato le Moyamokgethwa o le tsošitšego mo go lena.


Bakolose 2:2
gore ba ušwe pelo, ba gomarelane leratong, ba išane lehumong le le tletšego la tlhaologanyo, gore ba tsebe thopa ya Modimo le ya Kriste.


Bakolose 3:14
Se segolo mo go tšeo ka moka ke gore le apare lerato, yona tlemo ya botlalo.


1 Bathesalonika 1:3
Ge re le pele ga Modimo Tata wešo, ga re kgaotše go gopola modiro wa lena wa tumelo, ge le itapiša ka tša lerato, le kgotlelela le holofetše Mong wa rena Jesu Kriste.


1 Bathesalonika 3:6
Bjale gomme Timotheo ge a boa moo ga geno, o tlile a re anegela taba tše botse tša tumelo ya lena, le tša lerato la lena; a re: Le sa re gopola o botse ka mehla, le hlologetšwe go re bona, boka le rena ge re le hlologetšwe.


1 Bathesalonika 3:12
Gomme lena, Modimo a a le humiše leratano e be le legologolo, le lerato la go rata batho bohle bjalo ka ge le rena re le rata.


1 Bathesalonika 5:8
Rena ba re lego ba mosegare, a re phafogeng, re apare sephemasefega sa tumelo le lerato, kuane e be go holofela phološo.


1 Bathesalonika 5:13
Le ba godiše sa ruri ka lerato, ka baka la modiro woo wa bona. Bang ba leago.


2 Bathesalonika 3:5
A Morena a etetše dipelo tša lena a di iše leratong la Modimo le kgotlelelong ya Kriste.


1 Timothea 1:5
Se thuto e išago go sona ke lerato le le tšwago pelongtshekegi, le letswalong le le sa imelwego ke molato, le tumelong e se nago boikaketši.


1 Timothea 1:14
Mong wa rena a ntira ka kgaugelo e kgolokgolo ruri, ya tšweletša tumelo le lerato ka Kriste Jesu.


1 Timothea 4:12
Go se ke gwa ba le e a go nyatšago ka ge o sa le lesogana; baa moetapele wa badumedi go boleleng le mekgweng le leratong le Moyeng le tumelong, le ka mokgwamokgethwa.


1 Timothea 6:11
Gomme wena motho wa Modimo, tšhaba dilo tšeo; o phegelele toko, le borapedi, le tumelo le lerato, le kgotlelelo, le bonolo.


2 Timothea 1:7
Gobane Modimo ga a ka a re nea Moya wa boi; o re file Moya wa maatla, le wa lerato, le wa tlhaologanyo.


2 Timothea 1:13
Mantšu ao a se nago senyalo, a o a kwelego go nna, o tšee ka mohlala wa ona, ka tumelo le ka lerato, le re le hwetšago go Jesu Kriste.


2 Timothea 2:22
Tšhaba dikganyogo tša bosogana. Phegelela toko le tumelo, le lerato le leago gammogo le ba ba rapelago Morena ka pelotshekegi.


2 Timothea 3:3
E tlo ba bahlalalerato, babatasekgoro, e tlo ba dihwirihwiri, le ba ba sa tsebego go itshwara, manaba a tše bolo;


2 Timothea 3:10
Ge e le wena o lotile thuto ya ka wa e latela, wa etša mokgwa wa ka le phegelelo ya ka, le tumelo ya ka, le go se fele pelo ga ka, le lerato, le kgotlelelo.


Tite 2:2
Banna ba bagolo o ba eletše gore ba hlwe ba phafogile, e be ba bokwala le ba tlhaologanyo, le ba ba phedilego tumelong, e le ba lerato le go se fele pelo.


Tite 3:4
Gwa tla gwa bonala lerato la Modimo Mophološi wa rena, lerato la go rata batho.


Filemone 1:5
ka gobane ke kwa tša lerato la gago le tumelo ya gago ya ge o dumetše Morena Jesu, o rata bakgethwa ka moka.


Filemone 1:7
Gobane tše ke di hweditšego ka lerato la gago ke thabo e kgolo le khomotšo, ka ge dipelo tša bakgethwa di lapološitšwe ke wena, ngwanešo.


Filemone 1:9
Ke upša ke rata go go rapela ka ge lerato e le le kaakaa, e le nna e, Paulo mokgalabje, mehleng yeno ke le mogolegwa wa Jesu Kriste.


Baheberu 6:10
Gobane Modimo ga a bebe motho, ga a lebale mediro ya lena, le lerato le le itapišitšego ka lona ineng la gagwe mola le direla bakgethwa, le ba direla le bjale.


Baheberu 10:24
A re hlokomelaneng seng sa rena, re išane leratong le medirong e botse.


Baheberu 13:1
Lerato la go ratana le bana beno a le dule le le gona.


James 4:4
Lena diotswa tenang! A ga le tsebe gore lerato la lefase ke go direla Modimo bonaba? E a ratago go gwerana le lefase, o itira lenaba la Modimo.


1 Petrose 4:8
Se segolothata le be le leratano le tletšego, gobane lerato le bipa dikarogo tšohle.


1 Petrose 5:14
Dumedišanang ka katlo ya lerato. Khutšo a e be le lena ka moka ba le lego ba Jesu Kriste. Amene.


2 Petrose 1:7
Borapedi bo tšweletše leratano; leratano le tšweletše lona leratorato.


1 Johanne 2:5
Yo lerato la Modimo le tletšego go yena sa ruri, ke yo a yago ka Lentšu la gagwe; ke sona se re tsebago ka sona ge re le ba gagwe.


1 Johanne 2:15
Le se ke la rata lefase le tša lefaseng; ge motho a rata lefase, lerato la Tata wešo ga le gona mo go yena.


1 Johanne 3:1
Bonang! Ke lerato le lekaakang le Modimo a re seditšego ka lona, ge re bile re bitšwa bana ba Modimo! Gomme ge lefase le sa re lemoge, ke ka gobane le sa mo tsebe.


1 Johanne 3:16
Ge e le lona lerato, se re le tsebilego ka sona, ke ge yena a gafile bophelo bja gagwe ka baka la rena; le rena, se se re swanetšego ke ge re gafa bophelo bja rena ka baka la bana ba borena.


1 Johanne 3:17
Bjale, ge motho a ruile tša bophelo bja lefase, mme a bona ngwanabo a hloka, a tla a mo tswalelela pelo ya gagwe, go yena lerato la Modimo le ka dula bjang?


1 Johanne 4:7
Barategi! A re rataneng, gobane, lerato le tšwa go Modimo. Gomme e a nago le lerato o tšwa go Modimo, mme o tseba Modimo.


1 Johanne 4:8
E a se nago lerato ga a tsebe Modimo, gobane Modimo ke yena lerato.


1 Johanne 4:9
Lerato la Modimo le a re ratilego ka lona, le bonagetše ka ge a roma Morwa wa gagwe Motswalwaeši, a tla lefaseng gore re phele ka yena.


1 Johanne 4:10
Lerato ge le le gona, ga se ka gore ke rena re ratilego Modimo; ke ka ge yena a re ratile a roma Morwa wa gagwe, a ba seloba sa dibe tša rena.


1 Івана 4:12
Ga go motho e a kilego a bona Modimo le gatee. Ge re ratana ke gona ge Modimo a dula a le mo go rena, mme lerato la gagwe mo go rena ya ba le le tletšego.


1 Івана 4:16
Gomme rena, lerato leo Modimo a re ratago ka lona re le lemogile, re le dumetše. Modimo ke yena lerato; gomme e a dulago e le wa lerato, o dula e le wa Modimo, mme Modimo o dula e le wa gagwe.


1 Івана 4:17
Mo go rena lerato e bile la botlalo, gore mohla wa kahlolo re be le kholofelo ye e tiilego, ka gobane re ba ba swanago le yena mo lefaseng leno.


1 Івана 4:18
Lerato ga le na poifo. Lerato ge e le la botlalo le raka poifo; gobane poifo e a hlokofatša; mme e a boifago o sa hlaelwa ke lerato.


1 Івана 5:3
Gobane lerato la go rata Modimo ke ge re eya ka melao ya gagwe; gomme melao ya gagwe ga se e thata.


3 Johanne 1:6
Ba go hlatsetše le lerato ba lebane le phuthego. E tlo ba go setša ka mo go swanetšego ba Modimo ge o ka ba thuša go iša pele leeto la bona.


Juda 1:2
Kgaugelo le khutšo le lerato a di ate mo go lena.


Juda 1:12
Ke bona ba tlišago tšhila menyanyeng ya lena ya lerato, ge ba ja le lena ba gara ba sa šie, ba re: Re a fula. Batho bao ke maru a se nago pula a fefolwago ke diphefo; ke dihlare tša marega tše di se nago dienywa, tše di hwilego gabedi, tša medu ye e omegilego.


Juda 1:21
Le dule le ipatile ka lerato la Modimo le letetše kgaugelo ya Mong wa rena Jesu Kriste ye e išago bophelong bjo bo sa felego.


Tšenolo 2:4
Se ke se solago go wena, ke ge lerato la gago la pele o le lahlile?


Tšenolo 2:19
O re: Mediro ya gago ke a e tseba, le lerato la gago, le ge o hlankela ba bangwe, le kgotlelelo ya gago, le gore mediro ya gago ya bjale e phala ya kgale.


Urdu Bible UGV 2019
Copyright 2019 Geolink Resource Consultants, LLC