A A A A A


Batla

Matheu 1:1
Lengwalo la lešika la Jesu Kriste, morwa wa Dafida, morwa wa Aborahama.


Matheu 1:16
Jakobo a tswala Josefa monna wa Maria e a belegego Jesu e a bitšwago Kriste.


Matheu 1:18
Tša matswalo a Jesu Kriste šidi: Maria mmagwe a sa beeleditšwe ke Josefa, ba sešo ba kopana, o hweditšwe e le moima ka Moyamokgethwa.


Matheu 1:21
O tlo belega morwa, wa tlo mo rea leina la Jesu, gobane ke yena a tlo go phološa sethšaba sa gagwe dibeng tša sona.


Matheu 1:25
Me a se ke a mo tseba, a ba a belege morwa wa gagwe wa leitšibolo; a mo rea leina la Jesu.


Matheu 2:1
Eitše ge Jesu a belegwe motseng wa Betlehema nageng ya Juda mehleng ya kgoši Herode, gwa tšwelela ba bohlale ba Bohlabela, ba fihla Jerusalema.


Matheu 3:13
Mehleng yeo gwa fihla Jesu a etšwa Galilea; a tla nokeng ya Jorodane go kolobetšwa ke Johane.


Matheu 3:15
Jesu a fetola a re: Lesa bjalo go dirwe ka mokgwa wo; gobane go re swanetše ge re phetha toko ka moka. -- Ke mo Johane a mo dumeletšego.


Matheu 3:16
Ya re ge Jesu a kolobeditšwe, a etšwa meetseng, gwa napa gwa bulega legodimo, mme a bona Moya wa Modimo o theoga bjalo ka leeba, o etla godimo ga gagwe.


Matheu 4:4
Jesu a fetola a re: Go ngwadilwe gore motho ga a phele ka bogobe fela; o phela ka mantšu ohle a a tšwago molomong wa Modimo.


Matheu 4:7
Jesu a fetola a re: Le gona go ngwadilwe gwa thwe: Morena Modimo wa gago o se ke wa mo leka!


Matheu 4:10
Ke mo Jesu a fetotšego a re: Ntlogele Sathane, gobane go ngwadilwe gwa thwe: o khunamele Morena Modimo wa gago, o direle Yena a nnoši!


Matheu 4:12
Mohla Jesu a kwele gore Johane o golegilwe, o tlogile a ya Galilea.


Matheu 4:17
Ke lona lebaka le Jesu a thomilego ka lona go goelela a re: Sokologang, gobane mmušo wa magodimo o batametše.


Matheu 4:23
Bjale Jesu a sepela le naga ya Galilea ka moka, a fela a ruta diphuthegong tša bona, a tsebatša Ebangedi ya mmušo wa magodimong, a fodiša malwetši ka moka le mefokolo ka moka mo bathong.


Matheu 7:28
Gomme ya re ge Jesu, a feditše dipolelo tše, mašaba a batho a tlabja ke thuto ya gagwe,


Matheu 8:3
Jesu a ntšha seatla, a mo kgwatha, a re: Ke rata fao! Fola! Mme lephera la gagwe la napa la fola.


Matheu 8:4
Jesu a bolela nae a re: Bona! O se ke wa botša motho. Sepela o yo ipontšha go moperisita, o iše neo e laetšwego ke Moše gore e be bohlatse go bona.


Matheu 8:5
Eitše ge Jesu a tsena Kaperenaume, gwa tla tona ya lekgolo ya mo kgopela ya re:


Matheu 8:7
Jesu a re: Ke tlo tla ka mo fodiša.


Matheu 8:10
Jesu ge a ekwa a kgotsa, a bolela le ba mo latelago a re: Ruri, ke a le botša, le go Isiraele ga ke ešo ka hwetša tumelo e kaakaa!


Matheu 8:13
Ge e le tona yeo, Jesu a bolela le yona a re: Sepela, o diregelwe ka mo o dumetšego ka gona. Mme mohlanka wa yona a fola ka yona nako yeo.


Matheu 8:14
Eitše ge Jesu a tsena ngwakong wa Petro, a hwetša mogwegadi wa Petro a letše a babja ke letadi.


Matheu 8:16
Ya re e šetše e le mantšibua, ba tliša ba bantši ba ba nago le meoya e mebe; mme Jesu a leleka meoya yeo e mebe ka go bolela le yona, a fodiša bohle ba ba babjago.


Matheu 8:18
Jesu ge a bona a bokanetšwe ke mašaba a mantši, a re: A re seleleng mošola.


Matheu 8:20
Jesu a fetola a re: Diphukubje di na le melete, le dinonyana tša sebakeng di na le dihlaga; ge e le Morwamotho ga a na mo a kago samiša hlogo.


Matheu 8:22
Jesu a fetola a re: Latela nna, o lese bahu ba boloke bahu ba bona.


Matheu 8:29
Banna bao ba goa ba re: Re na le tabamang le Wena? Wena Jesu Morwa-Modimo! A o tlile mono go re tlaiša e sešo ya ba lebaka?


Matheu 8:32
Jesu a re: Yang! Gomme ya tšwa ya ya mohlapeng wa dikolobe. Mme mohlape ka moka šoolee, o iphekemetša ka legaga, wa wela lewatleng, wa hwela meetseng.


Matheu 8:34
Bohle ka motse ba tswa ba gahlanetša Jesu; gomme ge ba mmone, ba mo rapela ba re a fete, a tloge mo mellwaneng ya bona.


Matheu 9:1
Jesu a tsena leselawatleng, a sela a tsena motseng wa gagwe.


Matheu 9:2
Gwa napa gwa tla batho, ba tliša motho e a rephilego ditho, a letše malaong. Jesu ge a bona tumelo ya bona, a bolela le motho eo a rephilego ditho a re: Beta pelo, ngwanaka! O lebaletšwe dibe tša gago.


Matheu 9:4
Jesu ge a bona megopolo ya bona, a re: Le reng le eleletša tše mpe dipelong tša lena?


Matheu 9:9
Ge Jesu a tloga moo, a bona motho e a bitšwago Mateo, a dutše ngwakong wa lekgetho; a mmitša a re: Ntatele! Mateo a tsoga a mo latela.


Matheu 9:10
Ya re ge Jesu a dutše dijong ngwakong wa Mateo, gwa tla ba lekgetho ba bantši le badiradibe, ba dula dijong le Jesu le barutiwa ba gagwe.


Matheu 9:12
Jesu a ba kwa, mme a re: Ballangaka ga se ba ba thabilego, ke ba balwetši.


Matheu 9:15
Jesu a fetola a re: Afa bagwera ba monyadi ba ka kgona go hlokofala ge monyadi a sa na le bona? Matšatši a monyadi a sa na le bona? Matšatši a monyadi a tlo go tlošwa go bona a setla; ke mo ba tlo go ikona.


Matheu 9:19
Jesu a tsoga a mo latela, a na le barutiwa ba gagwe.


Matheu 9:20
Gwa napa gwa tla mosadi, e a feditšego nywaga e lesome le metšo e mebedi a babja ke ngope; a batamela ka morago a swara morumo wa kobo ya Jesu.


Matheu 9:22
Jesu a retologa a mmona, a re: Beta pelo, ngwanaka! Tumelo ya gago e go phološitše! Mme mosadi eo a phološwa ka yona nako yeo.


Matheu 9:23
Bjale Jesu ge a fihla ngwakong wa mogolo, a hwetša go na le baletši le lešaba le le tlatšago lešata.


Matheu 9:27
Jesu ge a tloga moo, a latelwa ke difofu tše pedi; tša goa tša re: Morwa-Dafida, re šokelwe!


Matheu 9:28
Jesu a tsena ngwakong, mme difofu tšeo tša tla go yena; a di botšiša a re: A le dumela gore ke na le maatla a go dira seo? Tšona tša re: E, Morena!


Matheu 9:30
Mahlo a bona a buduloga; mme Jesu a ba laela a re: Le bone gore go se ke gwa tseba motho.


Matheu 9:35
Gomme Jesu a hlomaganya metse ka moka le metsana, a fela a ruta diphuthegong tša gona, a goelela Ebangedi ya mmušo wa magodimo, a fodiša malwetši ka moka le mefokolo ka moka mo bathong.


Matheu 10:5
Ke bona ba lesome la metšo e mebedi ba Jesu a ba romilego, a ba laela a re: Le se ke la fapogela tseleng ya go ya go ba ditšhaba; le gona le se ke la tsena motseng wa ba Samaria.


Matheu 11:1
Eitše ge Jesu a feditše go laela barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo e mebedi, a tloga moo a yo goelela a ruta batho metseng ya bona.


Matheu 11:3
A botšiša Jesu a re: A ke wena e a boletšwego a thwe: O etla? Goba re sa letela e mongwe?


Matheu 11:4
Jesu a fetola a re: Yang, le tsebiše Johane tše le di kwago le tše le di bonago.


Matheu 11:7
Ya re ge bao ba sepela, Jesu a thoma go bolela le mašaba a batho tša Johane, a re: Le be le tšwetše šokeng go bogang? A le be le bona lehlaka le le tšokotšwago ke phefo?


Matheu 11:20
Mehleng yeo Jesu a thoma go kgalema metse yeo a dirilego ditiro tše ntši tše matla mo go yona, ka gobane e sa ka ya sokologa, a re:


Matheu 11:25
Ka lona lebaka leo Jesu a bolela a re: Ke a go reta, wena Tate Mong a legodimo le lefase, ka gobane tšeo o di fihletše ba bohlale le ba tlhaloganyo mme wa di utollela ba e lego bana.


Matheu 12:1
Ka mohla o mongwe wa Sabatha Jesu o be a phatša mašemong. Barutiwa ba gagwe ba swerwe ke tlala, ba thoma go kga diako ba di ja.


Matheu 12:3
Jesu a fetola a re: A ga la bala se Dafida a kilego a se dira mohla wola a swerwe ke tlala, a na le batho ba gagwe?


Matheu 12:11
Jesu a fetola a re: Motho ke mang mo go lena, yo e rego ge a na le nku e tee, ya wela moleteng ka Sabatha, e a ka se kego a e swara a e ntšha?


Matheu 12:15
Jesu, ka go ba lemoga, a tloga felo fao, a latelwa ke mašaba a mantši a batho; a fodiša bohle.


Matheu 12:22
Ka lebaka leo gwa tlišwa motho, e a nago le moya o mobe, e le sefofu le semuma; Jesu a mo fodiša; mme motho eo wa sefofu le semuma a bona, a bolela.


Matheu 12:25
Gomme Jesu ka ge a tseba kgopolo tša bona, a re: Mmušo ofe le ofe, ge o ikgaoganya, o a šwalalana; le ngwako ge o ikgaoganya, ga o eme.


Matheu 12:39
Jesu a fetola a re: Moloko o mobe wo wa bahladi o nyaka mohlolo; mme o ka se ke wa fiwa mohlolo o mongwe, ge e se mohlolo wa Jona moporofeta.


Matheu 12:48
Jesu a fetola a bolela le monna eo a re: Mmane ke mang? Le bana bešo ke bomang?


Matheu 13:1
Ka lona tšatši leo Jesu a tšwa gae, a yo dula lewatleng.


Matheu 13:3
Jesu a ba botša ditaba tše ntši ka diswantšho, a re: Bonang, go tšwile mobjadi a bjala.


Matheu 13:34
Tše ka moka Jesu o di boletše ka diswantšho a bolela le mašaba a batho; mme ga a ka a bolela nabo ge e se ka diswantšho.


Matheu 13:36
Bjale Jesu a laelana le mašaba a batho, a ya gae. Barutiwa ba gagwe ba tla go yena ba re: Re hlathollele seswantšho sa mefoka tšhemong.


Matheu 13:37
Jesu a fetola a re: Mobjadi wa peu ke Morwamotho.


Matheu 13:51
Jesu a ba botšiša a re: A ditaba tše ka moka le di kwišitše? Bona ba re: Ee, Morena!


Matheu 13:53
Jesu ge a feditše go bolela ka diswantšho tšeo, a tloga felo fao.


Matheu 13:57
Ba re: O a re gakiša. Jesu a re: Moporofeta ga a ke a nyatšega ge a se motseng wa gabo le lapeng la gabo.


Matheu 14:1
Mehleng yeo Herode Teterareka a kwa ba bolela Jesu.


Matheu 14:12
Gwa tla barutiwa ba Johane ba rwala setopo sa gagwe, ba ya ba se fihla; ba tloga ba yo botša Jesu.


Matheu 14:13
Jesu ge a kwile tšeo, a tloga felo fao ka leselawatle, a ya felo ga lešokeng mo go sego batho. Batho, bona ba re go di kwa, ba mo latela ka dinao ba etšwa metseng.


Matheu 14:14
Jesu ge a tšwelela, a bona lešaba le lentši la batho, a ba šokelwa, a fodiša balwetši ba bona.


Matheu 14:16
Jesu a fetola a re: Ba tlogelang? A ba fiwe dijo ke bolena.


Matheu 14:18
Jesu a re: Di tlišeng fa go nna!


Matheu 14:22
Bjale Jesu a gapeletša barutiwa ba gagwe, a re ba namele leselawatle, ba mo etepele ba selele mošola, yena a sa laelana le mašaba.


Matheu 14:25
Ka lebaka la tišo ya bone ya bošego Jesu a tla go bona a sepela godimo ga bodiba.


Matheu 14:27
Jesu a akgofa a bolela le bona a re: Beang dipelo; ke nna; se boifeng!


Matheu 14:29
Jesu a re: Tlaa! Petro a tšwa leselawatleng a sepela godimo ga meetse, a ya go Jesu.


Matheu 14:31
Jesu a akgofa a iša seatla a mo swara, a re: O reng o belaela wena mohlayatumelo!


Matheu 14:35
Banna ba felo fao ge ba mmona, ba roma batho, ba ya mathokong ka moka a naga yeo, ba tliša bohle ba ba nago le mahloko, ba tla go Jesu.


Matheu 15:1
Mehleng yeo bamangwalo le bafarisei ba ba tšwago Jerusalema, ba tla go Jesu ba re:


Matheu 15:3
Jesu a fetola a re: Le lena le selelang molao wa Modimo le eya ka metlwae ya lena?


Matheu 15:13
Jesu a fetola a re: Dibjalo ka moka tše di sa kago tša bjalwa ke Tate wa legodimong, di tlo tomolwa.


Matheu 15:16
Jesu a re: A le lena le sa fela le hloka tlhaologanyo?


Matheu 15:21
Jesu a tloga moo, a širogela dinageng tša Tiro le Sidone.


Matheu 15:24
Jesu a fetola a re: Ga ka rongwa gošele ge e se go dinku tše di lahlegilego tša moloko wa Isiraele.


Matheu 15:26
Jesu a fetola, a re: Ga go botse ge motho a tšea bogobe bja bana, a bo lahlela dimpjanyana.


Matheu 15:28
Ke mo Jesu a fetotšego a re: Mosadi! Tumelo ya gago ke e kgolo; o nke direlwe tše o di ratilego. Gomme ngwananyana wa gagwe a fola go tloga ka yona nako yeo.


Matheu 15:29
Jesu a tloga felo fao a tla lewatleng la Galilea, a namela thaba a dula.


Matheu 15:32
Jesu a bitša barutiwa ba gagwe a re: Batho ba ke ba kwela bohloko gobane e šetše e le matšatši a mararo, ba ehlwa le nna ba se na se ba se llego. Gomme ga ke rate go ba laela ba sa na le tlala, ba se tlo lapa tseleng.


Matheu 15:35
Ke mo Jesu a laetšego a re mašaba a bokane fase.


Matheu 16:2
Jesu a fetola a re: Ka mantšibua le re: Le tlo tsoga go sile, gobane le hubetše.


Matheu 16:6
Jesu a bolela le bona a re: Phafogang, le ile dikomelo tša bafarisei le basadutsei.


Matheu 16:8
Jesu, ka go tseba tša mo dipelong tša bona, a re: Le eleletšang mo dipelong tša lena? Lena bahlayatumelo! Le re ke ra mphago wo le sa kago la tšwa nawo!


Matheu 16:13
Eitše ge Jesu a fihlile mathokong a Kesarea-Filipi, a botšiša barutiwa ba gagwe a re: Batho ge ba bolela Morwamotho ba re ke mang?


Matheu 16:15
Jesu a re: Gomme lena le re ke mang?


Matheu 16:17
Ke mo Jesu a fetotšego a re: O wa lehlogonolo wena Simone Morwa-Jona; gobane ga se nama le madi di go utolletšego seo; ke Tate wa magodimong.


Matheu 16:21
Mehla yeo ke ye Jesu a thomilego ka yona go šupetša barutiwa ba gagwe, ge sa gagwe e le go ya Jerusalema le go tlaišwa ka tše ntši ke ba bagolo le baperisita ba bagolo le bamangwalo, le go tsoga ka letšatši la boraro.


Matheu 16:23
Jesu a mo fularela a re: Tloga fa pele ga ka, wena lenaba; o a nkgopiša, gobane ga o eletše tša Modimo, o eleletša tša batho.


Matheu 16:24
Bjale Jesu a bolela le barutiwa ba gagwe a re: Ge motho a rata go ntšhala morago, a ikgafe, a rwale sefapano sa gagwe, mme a ntatele.


Matheu 17:1
Ge go fetile matšatši a selelago, Jesu a tloga a na le Petro, le Jakobo, le Johane monnagwe; mme ba ya thabeng e telele ba nnoši.


Matheu 17:7
Jesu a tla go bona a ba kgwatha a re: Tsogang, le se boife.


Matheu 17:8
Ge ba taditetša mahlo, ba se ke ba bona motho, ge e se Jesu a nnoši.


Matheu 17:9
Ge ba fologa thabeng, Jesu a ba laela a re: Le se ke la botša motho pono ye, Morwamotho a be a tsoge bahung.


Matheu 17:11
Jesu a fetola a re: Eliya ke wa go tla pele, le go lokiša tšohle.


Matheu 17:17
Jesu a fetola a re: Aowii! Moloko o sa dumelego, o sa tsebalegego! Ke tlo ba le lena go le gokae? Ke tlo le kgotlelela go le gokae? Mo tlišeng fa go nna.


Matheu 17:18
Jesu a napa a kgalema moya woo, mme wa tšwa; mošemanyana a fola ka yona nako yeo.


Matheu 17:19
Barutiwa ba tla go Jesu ba bolela le yena thopeng, ba re: Ke ka baka lang ge rena re paletšwe go o leleka?


Matheu 17:20
Jesu a re: Le šitišitšwe ke go hlaela tumelo; gobane ke le botša therešo ge ke re: Ge le ka ba le tumelo e kakago thorwane ya lehloko, le ka bolela le thaba ye la re: Tloga mo, o ye kua; ya tlo tloga ya ya. Go ka se ke gwa ba le se se le palelago.


Matheu 17:22
Ge ba sepela le naga ya Galilea, Jesu a bolela le bona a re: Morwamotho o tlo gafelwa diatleng tša batho.


Matheu 17:25
Petro a re: O a ntšha. Ya re ge a tsena ngwakong, Jesu a mo rakapele a re: Simone, go bjang ge o bona; dikgoši tša lefase di tšea lekgetho le dibego go bomang? A di tšhediša bakgomana goba batho ba bangwe?


Matheu 17:26
Petro a re: Ba tšhediša batho ba bangwe. Jesu a re: Anthe bakgomana ga ba tšhele!


Matheu 18:1
Ka yona nako yeo barutiwa ba tla go Jesu, ba re: E mogolo mmušong wa magodimo ke mang?


Matheu 18:2
Jesu a bitša ngwana, a mmea mo gare ga bona,


Matheu 18:22
Jesu a re: Nna ga ke re gašupa; a e be masome a šupago ge a balwa gašupa.


Matheu 19:1
Eitše ge Jesu a feditše dipolelo tšeo, a tloga Galilea, a tla dinageng tša Judea mošola wa Jorodane.


Matheu 19:4
Jesu a fetola a re: A ga la ka la bala gore, E a ba dirilego mathomong, o ba dirile monna le mosadi?


Matheu 19:8
Jesu a fetola a re: Moshe ge a le dumelela go hlala basadi, o dirišitšwe ke bothata bja dipelo tša lena. Fela, go tloga mathomong go be go se bjalo.


Matheu 19:11
Jesu a re: Taba še, ye e sa hlaloganywego ke bohle, ge e se ba ba filwego:


Matheu 19:14
Jesu a re: Lesang bana bao; le se ke la ba thibela ge ba tla go nna, gobane mmušo wa magodimo ke wa ba ba bjalo.


Matheu 19:17
Jesu a re: O reng o ntira yo botse. Yo botse ke yena o tee fela. Fela, ge o rata go tsena bophelong, dira tše molao o di bolelago.


Matheu 19:18
Monna yoo a re: Ke di fe? Jesu a re: Ke melao ye e rego: o se ke wa bolaya; o se ke wa otswa; o se ke wa utswa; o se ke wa bolela bohlatse bja maaka.


Matheu 19:21
Jesu a re: Ge o rata go ba yobolo ka tlalo, gona yaa o rekiše tše o nago natšo, o di abele bahloki, mme o tle o ntatele.


Matheu 19:23
Jesu a bolela le barutiwa ba gagwe a re: Ruri, ke a le botša, go tsena mmušong wa magodimo go thatafalela mohumi.


Matheu 19:26
Jesu a ba lebelela, a re: Mo go batho seo ga se kgonege; go Modimo ke mo go kgonegago tšohle.


Matheu 19:28
Jesu a re: Ruri, ke a le botša, mohla go tlogo mpshafala tšohle, mohla Morwamotho a tlogo dula sedulong sa letago la gagwe, lena ba le ntatetšego le tlo dula ditulong tše lesome le metšo e mebedi, la ahlolela meloko e lesome le metšo e mebedi ya Isiraele.


Matheu 20:21
Jesu a re: O ratang? Yena a re: A nke o re barwa ba ka ba babedi ba mmušong wa gago e mongwe a dule ka go le letona la gago, e mongwe a dule go la ntšogošo.


Matheu 20:22
Jesu a fetola a re: Ga le tsebe se le se kgopelago. A le ka kgona go nwa senwelo se ke yago go se nwa, le ge e ka ba go kolobetšwa ka kolobetšo ye ke kolobetšwago ka yona? Bona ba re: Re ka kgona.


Matheu 20:23
Jesu a re: Senwelo sa ka le tlo se nwa; le kolobetšo ye ke kolobetšwago ka yona, le tlo kolobetšwa ka yona; ge e le go dula ka mo letsogong la ka le letona le go la ntsogošo, ga se mo motho a kago newa ke nna; go tlo newa bao ba go lokišeditšwego ke Tate.


Matheu 20:25
Jesu a ba bitša bohle a re: Le a tseba; marena a ditšhaba sa bona ke go buša, mme sa ba bagolo ke go dira batho ka maatla.


Matheu 20:30
Ba bona batho ba babedi ba difofu ba dutše hleng ga tsela. Bona bao ge ba ekwa gore ke Jesu e a fetago, ba goeletša ba re: Re gaogele, Morena Morwa wa Dafida!


Matheu 20:32
Jesu a ema, a ba bitša, a re: Le rata ge nka le direlang?


Matheu 20:34
Jesu a ba šokelwa, a kgwatha mahlo a bona, ba napa ba bona e sa le semeetseng; mme ba mo latela.


Matheu 21:1
Eitše ge ba batametše Jerusalema, ba fihlile Bethefage thabeng ya mehlware, Jesu a roma barutiwa ba babedi a re:


Matheu 21:6
Barutiwa ba ya, ba dira ka mo Jesu a ba laetšego ka gona.


Matheu 21:11
Mašaba a re: Ke Jesu moporofeta wa Natsaretha wa Galilea.


Matheu 21:12
Bjale Jesu a ya Ntlongkgethwa ya Modimo, a leleka bohle ba ba bego ba bapatša le ba ba bego ba reka moo Ntlongkgethwa, a uša dithalana tša bao ba bego ba rekanya ditšhelete, a uša le ditulo tša babapatši ba maeba.


Matheu 21:16
Ba botšiša Jesu ba re: Tše ba di bolelago a o a di kwa? Yena a fetola a re: Ee! A ga lešo la bala mo go rego: O itheetše theto ka melomo ya bana ba masea?


Matheu 21:21
Jesu a fetola a re: Ruri, ke a le botša, ge le ka ba le tumelo le sa belaele, le ka se ke la dira tše tša mogo fela; le tlo ba la laela le thaba ye la re: Tloga fa, o ikwetše lewatleng; gwa tlo direga ka mokgwa woo.


Matheu 21:24
Jesu a fetola a re: Le nna ke tlo le botšiša taba e tee, ye e tlogo re ge le mpotša yona, le nna ka le botša gore ke maatla mang a ke dirago ka ona.


Matheu 21:31
Bjale go ba babedi bao ke o fe e a dirilego thato ya tatagwe? Ba fetola ba re: Ke wa pele. Jesu a re: Ruri, ke a le botša, ba lekgetho le diotswa ba le šia ba tsena mmušong wa Modimo.


Matheu 21:42
Jesu a re: A ga le ešo la bala mangwalong mo go rego: Leswika le baagi ba le nyaditšego le bile la motheo wa sekhutlo? Tše bjalo ge di direga di tšwa go Morena; re bona e le matete.


Matheu 22:1
Jesu a buša a bolela a ba ruta ka diswantšho, a re:


Matheu 22:18
Jesu ka go tseba bobe bja bona, a re: Le ntekelang, lena baikaketši?


Matthew 22:29
Jesu a fetola a re: Le a timela, ka gobane ga le tsebe mangwalo; le maatla a Modimo ga le a tsebe.


Matthew 22:37
Jesu a fetola a re: Še, Morena Modimo wa gago o mo rate ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka.


Matthew 22:41
Mohla bafarisei ba phuthegile, Jesu a ba botšiša a re:


Matthew 22:43
Jesu a re: Gomme Dafida, a le Moyeng, o reng ge a re: Mong wa ka a era yena ge a re:


Matthew 23:1
Mohla woo Jesu a bolela le mašaba a batho le barutiwa ba gagwe, a re:


Matthew 24:1
Ge Jesu a etšwa Ntlongkgethwa, a sa tloga moo, barutiwa ba gagwe ba tla go yena, ba mo šupetša meago ya Ntlokgethwa.


Matthew 24:2
Jesu a fetola a re: A ga le di bone dilo tše ka moka? Ruri, ke a le botša felo fa ga go leswika le le tlo go leswa le le godimo ga le lengwe le sa šuthišwa.


Matthew 24:4
Jesu a fetola a re: Le bone gore le se tlo forwa ke motho.


Matthew 26:1
Eitše ge Jesu a feditše go ba anegela ditaba tšeo ka moka, a bolela le barutiwa ba gagwe a re:


Matthew 26:4
ba lakana go swara Jesu ka maano gore ba mmolaye,


Matthew 26:6
Mohla woo, Jesu a le motsaneng wa Bethania, ga Simone walephera,


Matthew 26:7
Gwa batamela mosadi e mongwe a swere setlolo sa theko e kgolo ka sebjana, a se tšhollela hlogong ya Jesu, ba dutše dijong.


Matthew 26:10
Jesu ka go tseba ge ba realo a re: Mosadi yo le mo nyamišetšang? Tše a ntirilego tšona ke modiro o botse.


Matthew 26:17
Ka tšatši la go thoma monyanya wa dinkgwa tše di se nago komelo, barutiwa ba tla go Jesu ba re: O rata ge re go lokišetša kae dijo tša Paseka?


Matthew 26:18
Jesu a re: Yang motseng go mokete, le mmotše le re: Moruti o re: Lebaka la ka le kgauswi; Paseka ke tla e ja ga gago ke na le barutiwa ba ka.


Matthew 26:19
Barutiwa ba ya ba dira tše Jesu a ba laetšego tšona, ba lokiša Paseka.


Matthew 26:20
E šetše e le mantšiboa, Jesu a dula dijong le ba lesome le metšo e mebedi.


Matthew 26:25
Gwa bolela le Judase, yena wa go mo eka, a re: Moruti, a ke nna? Jesu a re: O boletše.


Matthew 26:26
Ge ba eja, Jesu a tšea senkgwa, a leboga, a se ngwathaganya, a se neela barutiwa, a re: Tšeang le je, ke mmele wa ka.


Matthew 26:31
Ya re ge ba sa ya. Jesu a bolela a re: Lena ka moka bošego bjo le tlo gakanega ka tše ke tlo go di dirwa; gobane go ngwadilwe gwa thwe: Ke tlo otla modiši, mme dinku tša mohlape di tlo gašanywa.


Matthew 26:34
Jesu a re: Ruri, ke a go botša, ka bjona bošego bjo, mogogonope o sešo wa lla, o tlo ba o latotše gararo wa re ga o ntsebe.


Matthew 26:36
Ya ba gona ba fihlago felo go bitšwago Getsemane; Jesu a bolela le barutiwa a re: Dulang mo, ge ke sa ya mola go rapela.


Matthew 26:49
A napa a batamela Jesu, a re: Dumela, Moruti, mme a mo atla.


Matthew 26:50
Jesu a mmotšiša a re: Mogweraka! O tletšeng fa? Ke mo ba batametšego ba iša matsogo, ba swara Jesu.


Matthew 26:51
Ba bona e mongwe wa bao ba nago le Jesu, a khwamola tšhoša, a rema mohlanka wa moperisita e mogolo, a mo kgaola tsebe.


Matthew 26:52
Jesu a mo sola a re: Bušetša tšhoša ya gago bodulong bja yona; gobane e a swarago tšhoša, o tlo bolawa ka yona.


Matthew 26:55
Ke yona nako ye Jesu a boletšego le lešaba leo a re: Le tšwile wa go tšwela mohlakodi ka marumo le melamo, e le go swara nna ke bego ke dutše le lena ka mehla ke ruta Ntlongkgethwa; fela, moo la se ntshware.


Matthew 26:57
Ba ba swerego Jesu ba mo iša ga Kayafa moperisita e mogolo, mo go bego go phuthegetše bamangwalo le ba bagolo.


Matthew 26:59
Baperisita ba bagolo, le ba lekgotla ka moka ba nyaka bohlatse bja maaka bja go bega Jesu gore ba mmolaye.


Matthew 26:62
Moperisita e mogolo a ba a ema a mmotšiša a re: A ga o fetole ge batho ba ba go bea molato woo? Jesu a homola.


Matthew 26:64
Jesu a fetola a re: O boletše gona; fela, ke a le botša go tloga bjale Morwamotho le tlo mmona a dutše ka letsogong le letona la Yomaatla, a etla ka maru a legodimo.


Matthew 26:69
Petro yena o be a dutše ka ntle lapeng. Gwa tla mosetsana a re: Le wena o be o na le Jesu wa Galilea.


Matthew 26:71
Ya re ge a re ke tšwela kgorong, e mongwe a mmona, a botša ba ba bego ba eme moo, a re: Motho yo o be a na le Jesu wa Natsaretha.


Matthew 26:75
Ke mo Petro a eletšwego tše Jesu a di boletšego mola a re: Mogogonope o tlo ba o sešo wa lla, wena o latotše gararo wa re ga o ntsebe. A tšwela ntle a lla o bohloko.


Matthew 27:1
Ge go esa baperisita ba bagolo ka moka le ba bagolo ba sethšaba ba lakana Jesu, gore ba mo iše polaong.


Matthew 27:3
Judase e a mo ekilego, ge a bona Jesu a tšwilwe, a itshola a bušetša mašeleng ala a masome a mararo go baperisita ba bagolo le go ba bagolo.


Matthew 27:11
Jesu a ema pele ga mmuši. Mmuši a mmotšiša a re: A ke wena Kgoši ya Bajuda? Jesu a re: O boletše gona.


Matthew 27:14
Jesu a se fetole le ka lentšu le tee; le mmuši a ba a kgotsa ka kudu.


Matthew 27:17
Bjale ge ba phuthegile, Pilato a ba botšiša a re: Le rata ge nka le gololela ofe? A le rata Baraba? Goba le rata Jesu yo ba rego ke Kriste?


Matthew 27:18
A realo ka gobane a tseba gore ge ba mo gafetše Jesu, ba be ba dirwa ke mona.


Matthew 27:20
Ke ge baperisita ba bagolo le bamangwalo ba hlohloleditše setšhaba, ba re ba kgopele Baraba, Jesu ba mmolaye.


Matthew 27:22
Pilato a re: Gomme Jesu yo ba rego ke Kriste ke tlo mo dirang? Bohle ba re: A a bapolwe sefapanong!


Matthew 27:26
Mmuši a ba gololela Baraba, a gafa Jesu, a re a otliwe mme a bapolwe sefapanong.


Matthew 27:27
Bahlabani ba mmuši ba tšea Jesu, ba tsena nae ngwakong wa kahlolo, ba mmokela ba le sephohla ka moka,


Matthew 27:32
Ge ba sa tšwa, ba hlakana le monna e mongwe wa Kirene, yo leina la gagwe e lego Simone; ba mo gapeletša a rwalela Jesu sefapano.


Matthew 27:37
Godimo ga hlogo ya Jesu ba bea lengwalo la molato wa gagwe, la re: Yo ke Jesu Kgoši ya Bajuda.


Matthew 27:46
Ka yona nako ya senyane, Jesu a goeletša ka lentšu le legolo a re: Eli! Eli! Lama sabagthani? Ke go re: Modimo wa ka! Modimo wa ka! O ntlogeletšeng?


Matthew 27:50
Gomme Jesu a buša a goeletša ka lentšu le legolo, ya ba gona a neelago moya.


Matthew 27:53
Ba tšwa mabitleng, ba tla motseng o mokgethwa, ba bonwa ke ba bantši mehleng ya ge Jesu a šetše a tsogile.


Matthew 27:54
Bala ba go hlapetša Jesu ba na le tona ya bona, ge ba bona tšhišinyego ya lefase le tše di diregilego, ba tšhoga gagolo, ba re: Ka kgonthe, yena yo e be e le Morwa wa Modimo.


Matthew 27:55
Le basadi ba bantši ba be ba le gona moo, ba lebeletše ba le kgole, ke bala ba go latela Jesu ba etšwa Galilea, ba ba bego ba mo direla.


Matthew 27:57
E šetše e le mantšiboa, gwa tla monna wa mohumi wa Arimathea; leina la gagwe e be e le Josefa; le yena e be e le morutiwa wa Jesu.


Matthew 27:58
A ya go Pilato a mo kgopela mmele wa Jesu. Pilato a laela a re a newe.


Matthew 27:59
Josefa a tšea mmele wa Jesu, a o phuthela ka mašela a mašweu.


Matthew 28:5
Morongwa a bolela le basadi bala, a re: Lena le se tšhogeng. Ke tseba gobane le nyaka Jesu yo a bego a bapotšwe sefapanong.


Matthew 28:9
Ge ba sa ya ba gahlana le Jesu; a re: Thabang! Bona ba batamela ba swara maoto a gagwe ba mo lotšha.


Matthew 28:10
Jesu a bolela le bona a re: Se tšhogeng! Sepelang le botše bana bešo le re ba ye Galilea. Gona kua ba tlo mpona.


Matthew 28:16
Barutiwa ba lesome le motšo o tee ba ya Galilea, thabeng ye Jesu a ba laetšego.


Matthew 28:18
Jesu a batamela a bolela le bona a re: Ke neilwe maatla ka moka legodimong le lefaseng.


Luka 1:31
Tseba; o tlo ima mmeleng wa gago, wa tlo belega morwa wa tlo mo rea leina la Jesu.


Luka 2:21
Ge go fetile matšatši a seswai ngwana a bolotšwa, a rewa leina la Jesu, lonalela le a le reetšwego ke Morongwa a sešo a amogelwa mmeleng wa mmagwe.


Luka 2:27
Motho eo a tla Ntlongkgethwa a išwa ke Moya; a hwetša batswadi ba Jesu ba tliša ngwana wa bona, ba tlile go mo dira ka mokgwa wa Molao.


Luka 2:43
Ya re ge be feditše matšatši a wona, ba boa; ngwana Jesu a šala, batswadi ba gagwe ba sa tsebe.


Luka 2:52
Jesu a tšwelela pele a hlalefa, a eya le nywaga, a kgahla Modimo le batho.


Luka 3:21
Mehla yela ge batho ka moka ba kolobetšwa, le Jesu a kolobetšwa; ya re ge a rapela, legodimo la bulega.


Luka 3:23
Jesu mola a thoma modiro, o be a na le nywaga e masome a mararo. Batho ba be ba re ke morwa wa Josefa wa Eli,


Luka 4:1
Jesu a tloga nokeng ya Jorodane a tletše Moya o mokgethwa, a išwa šokeng ke Moya.


Luka 4:4
Jesu a fetola a re: Go ngwadilwe gore motho ga a phele ka bogobe fela; o phela ka mantšu ohle a a tšwago molomong wa Modimo.


Luka 4:8
Jesu a re: Ntlogele Sathane; go ngwadilwe gwa thwe: O khunamele Morena Modimo wa gago, o direle yena a nnoši.


Luka 4:12
Jesu a fetola a re: Go itšwe: Morena Modimo wa gago o se ke wa mo leka.


Luka 4:14
Jesu a boela Galila, a tla a na le matla a Moya; tumo ya gagwe ya tšwela thoko tšohle.


Luka 4:23
Jesu a re: E fela le tlo mpotša seema se se rego: Moreku ithekole. Le tlo re: Tše re di kwilego ba re di dirilwe Kaperenaume, dira tše kao le mono motseng wa geno.


Luka 4:34
Lesa! O na le taba mang le rena, wena Jesu wa Natsaretha? A o tlile go re fediša? Ke a go tseba; o Mokgethwa wa Modimo.


Luka 4:35
Jesu a mo kgalema a re: Homola! Tšwaa go motho eo! Gomme moya o mobe wa mo lahlela gare ga batho, wa tšwa go yena, wa se mo dire selo.


Luka 4:38
A tsoga moo phuthegong, a tšwa a ya ga Simone. Ke ge mogwegadi wa Simone a swerwe gagolo ke letadi; ba mo kgopelela go Jesu.


Luka 4:39
Jesu a tla a mo okamela, a kgalema bolwetši bjoo bja letadi, mme bja mo tlogela. Molwetši a tsoga ka pela a ba apeela.


Luka 4:40
Ya re letšatši ge le dikela, gwa tla bohle ba ba nago le balwetši ba bona ba mahloko a mehutahuta, ba ba tliša go Jesu; Yena a ba bea diatla e mongwe le e mongwe, a ba fodiša.


Luka 5:3
Jesu a namela le lengwe la maselawatle ao, e bego e le la Simone, a mo kgopela a re a le šuthiše ka gonyane le tlogelane le leboto. A dula mo go lona leselawatle, a ruta lešaba a le moo.


Luka 5:8
Simone Petro ge a di bona a khunama a inametše matolo a Jesu, a re: Tšwaa mo go nna, gobane ke monna wa modiradibe, Morena!


Luka 5:10
Ke tšona tše di wetšego le Jakobo le Johane barwa ba Tsebedeo ba e bego e le badirišani ba Simone. Jesu a bolela le Simone a re: Se boife; go tloga bjalo o tlo ba morei wa go phutha batho.


Luka 5:12
Ka mohla o mongwe a le motseng o mongwe ba bona go etla monna a tletše lephera, yo a itšego go bona Jesu, a wela fase ka sefahlogo, a mo kgopela a re: Morena, ge o ka rata, o ka kgona go mphodiša.


Luka 5:13
Jesu a iša seatla a mo kgwatha a re: Ke rata fao; fola! Mme lephera la gagwe la napa la mo tloga.


Luka 5:18
Ba bona go etla banna ba rwele motho ka malao; e be e le e a rephilego ditho; ba nyaka botseno bja gore ba mo tliše ngwakong ba mmee pele ga Jesu.


Luka 5:19
Ba bo hloka ka go tlala ga batho ba namela godimo ga ngwako, ba rutlolla, ba fološa motho eo a le malaong, a fihla mo gare ga bona pele ga Jesu.


Luka 5:20
Jesu ge a bona tumelo ya bona, a re: o lebaletšwe dibe tša gago.


Luka 5:22
Jesu ge a bona dikgopolo tša bona, a ba botšiša a re: Le eleletšang dipelong tša lena?


Luka 5:31
Gwa fetola Jesu a re: Ballangaka ga se ba ba thabilego, ke balwetši.


Luka 5:34
Jesu a re: Bagwera ba monyadi le ka se kgone go ba gapeletša go ikona, ge monyadi a sa na le bona.


Luka 6:3
Gwa fetola Jesu a re: A ga lešo la bala se Dafida a kilego a se dira mohla wola a lapile le ba a bego a na nabo?


Luka 6:8
Jesu yena o be a tseba dikgopolo tša bona; a bolela le motho eo wa go oma seatla, a re: Tsoga, o eme fa gare! Monna eo a tsoga.


Luka 6:9
Jesu a re: Ke tlo le botšiša: Se se dumeletšwego go dirwa ka Sabatha ke eng? A ke go dira botse, goba bobe? A ke go phološa bophelo, goba ke go bo senya?


Luka 6:11
Mme bao ba dira tša bošiloruri, ba ya ba lakana tše ba tlo go dira Jesu.


Luka 6:12
Mehleng yeo Jesu o kile a tšwela thabeng a yo rapela, a itiša bošego ka moka a rapela Modimo.


Luka 6:20
Jesu a emiša mahlo, a bona barutiwa ba gagwe, a re: Ba lehlogonolo ke lena bahumanegi, gobane mmušo wa Modimo ke wa lena.


Luka 7:3
Tona yeo ge e ekwa tša Jesu, ya roma bagolo ba Bajuda, ba ye go Jesu ba mo kgopele ba re a tle a phološe mohlanka eo.


Luka 7:4
Ge ba fihla go Jesu, ba mo kgopela, ba mo phegelela ba re: Go mo swanetše ge o ka mo dira tše re di kgopelago,


Luka 7:6
Jesu a ya le bona. A sa le kgojana le ngwako, tona ya roma bagwera ba yona, ba tla go Jesu ba re: Morena, se itapiše, gobane ga ke a swanela ge O ka tsena ka tlase ga hlaka ya ntlo yaka.


Luka 7:9
Jesu ge a ekwa tšeo, a mo kgotsa a retologela go lešaba le le bego le mo latela, a re: Ke a le botša, le go Isiraele ga kešo ka hwetša tumelo e kaakaa.


Luka 7:14
A batamela a kgwatha laeko, barwadi ba lona ba ema. Jesu a re: Lesogana, ke ra wena ge ke re: Tsoga!


Luka 7:19
Johane a bitša ba babedi ba barutiwa ba gagwe, a ba roma a re ba yo botšiša Jesu ba re: A ke wena e a boletšwego a thwe: O etla; goba re sa letela e mongwe?


Luka 7:20
Banna bao ba tla go Jesu ba re: Johane Mokolobetši o re romile go wena; o re: A ke wena e a boletšwego a thwe: O etla; goba re sa letela e mongwe?


Luka 7:21
Ka lona lebaka leo Jesu o be a fodiša ba bantši ba malwetši le mahloko, le ba meoya e mebe, le ba bantši ba difofu a ba gaugela, ba buša ba bona.


Luka 7:24
Ba ba romilwego ke Johane ge ba sepetše, Jesu a thoma go bolela le mašaba a batho a era Johane, a re: Le be le tšwetše šokeng go bonang? A le be le bona lehlaka le le tšokotšwago ke phefo?


Luka 7:36
E mongwe wa bafarisei a mo laletša a re a je le yena. Jesu a tsena ngwakong wa mofarisei eo, a dula dijong.


Luka 7:37
Gwa rotoga mosadi e mongwe wa motse woo, yo e bego e le modiradibe. O be a kwile gore Jesu o dutše dijong ngwakong wa mofarisei; a tla a swere sebjana se se nago le setlolo.


Luka 7:38
A batamela dinaong tša Jesu a lla, a kolobiša dinao tša Jesu ka megokgo, a e phumola ka meriri ya hlogo ya gagwe; a atla maoto a Jesu, a a tlotša ka setlolo.


Luka 7:40
Jesu a fetola a bolela a re: Simone, ke na le se ke ratago go go botša. Simone a re: Bolela, Moruti!


Luka 7:41
Jesu a re: Batho ba babedi ba be ba tšere metšhokga go monna wa lehumagadi; wa e mongwe e be e le mašeleng a makgolo a mahlano; wa e mongwe e be e le wa masome a mahlano.


Luka 7:43
Simone a fetola a re: Nka re ke eo a mo gaugetšego a na le molato o mogolo. Jesu a re: O ahlotše ka go rereša.


Luka 7:50
Jesu a bolela le mosadi eo a re: Tumelo ya gago e go phološitše; rola pelo o ikele.


Luka 8:1
Mehleng yeo Jesu a thoma go ya le metse le metsana a goelela a bolela Ebangedi ya mmušo wa Modimo, a ya a na le bao ba lesome la metšo e mebedi.


Luka 8:10
Jesu a re: Lena le filwe gore le tsebe diphiri tša mmušo wa Modimo; e fela ba bangwe ba di kwa ka diswantšho, gore le ge ba bona ba se ke ba bona; le ge ba ekwa ba se ke ba lemoga.


Luka 8:28
A re go bona Jesu, a goa a wela fase pele ga gagwe, a hlaboša lentšu le legolo a re: Ke na le tabamang le wena Jesu Morwa wa Modimo yo godimodimo? Ke a go rapela, o se ke wa ntlaiša.


Luka 8:29
A realo ka gobane Jesu o be a laela moya woo wa ditšhila a re o tšwe go monna eo. Gobane moya o mobe woo o be o mo utlautla gantši, a ba a tlengwa matsogo le maoto ka ditšhipi le ka mefiri, e le go mo lotola; mme a kgaoganya ditlemo tšeo, moya o mobe wa mo kwatakwatiša wa mo iša lešokeng.


Luka 8:30
Jesu a mmotšiša a re: Leina la gago o mang? Yena a re: Ke nna Madira! A realo ka gore o be a tsenwe ke meoya e mebe e mentši.


Luka 8:31
Yona yeo ya rapela Jesu ya re a se ke a e lelekela moleteng.


Luka 8:35
Batho ba tšwela go bona se se diregilego; ba hwetša motho eo a tšwilwego ke meoya e mebe, a dutše fase maotong a Jesu, a apere, a na le tlhaologanyo; mme ba tšhoga.


Luka 8:37
Gomme lešaba ka moka la batho ba naga yeo ya Bagadara ba kgopela Jesu ba re a tloge moo go bona; ba realo ba swerwe ke poifo e kgolo. Gomme Jesu a goma a namela leselawatle.


Luka 8:38
Monna yola wa go tšwiwa ke meoya e mebe a mo rapela a re a ye le Jesu. Jesu a mo gomiša a re: Boela gae o tsebatše tše kgolo tše Modimo a go dirilego tšona.


Luka 8:39
Monna eo a goma, a yo kwalakwatša motseng ka moka tše Jesu a mo dirilego tšona.


Luka 8:40
Jesu ge a boa, a gahlanetšwa ke lešaba la batho, ka gobane ba be ba mo letetše gohle.


Luka 8:41
Gwa tšwelela monna e mongwe, e a bitšwago Jairo, e le mogolo wa phuthego; a khunamela Jesu, a mo rapela a re a tle ga gagwe.


Luka 8:42
Gobane o be a na le ngwanenyana wa gagwe a lego nnoši, wa nywaga e ka bago e lesome la metšo e mebedi; yenaeo o be a ehwa. Gomme Jesu ge a eya gona, mašaba a mo kgohlaganya.


Luka 8:44
Mosadi e a batamela ka morago, a kgwatha morumo wa kobo ya Jesu, gomme go falala ga madi a gagwe gwa kgaotša e sa le moo.


Luka 8:45
Jesu a re: Ke mang e a nkgwathilego? Ge ka moka ba latola, Petro le ba a bego a na nabo ba re: Morena! Ge mašaba a go katelela ka gohle a go kgohlaganya, a o sa re: Ke mang e a nkgwathilego?


Luka 8:46
Jesu a re: O gona e a nkgwathilego, gobane ke kwile ge mo go nna go etšwa matla.


Luka 8:47
Mosadi eo ge a bona a sa ka a utagala, a tla a roromela, a phuhlama pele ga Jesu, a ipolela pele ga batho ka moka, a mmotša se se mo gapeleditšego go mo kgwatha, le ka mo a fodilego ka gona e sa le semetseng.


Luka 8:48
Jesu a re: Beta pelo, morwedi waka. Tumelo ya gago e go phološitše. Sepela o rotše pelo.


Luka 8:50
Jesu a di kwa, a bolela le mogolo wa phuthego a re: Se tšhoge; sa gago a e be go dumela.


Luka 8:52
Ka moka ba be ba lla ba mo hlokofalela. Jesu a re: Lesang go lla; ga a hwa; o robetše.


Luka 8:55
Ya ba gona moya wa gagwe o boa, a tsoga. Jesu a ba laela a re a fiwe dijo.


Luka 9:10
Baapostola bao, ba anegela Jesu tše kgolo tše ba di dirilego. Yena a tloga le bona, a ya nageng ya lešoka la kgaufsi le motse wa Betsaida.


Luka 9:13
Jesu a fetola a re: A ba fiwe dijo ke bolena. Bona ba re: Ga re na selo ge e se dinkgwa tše tlhano le dihlapi tše pedi, ge o sa re re ye re rekele lešaba le lekaakaa le dijo.


Luka 9:14
Gomme banna ba ba bego ba le moo e nyakile go ba ba dikete tše tlhano. Jesu a laela barutiwa ba gagwe a re: Ba dudišeng ka dihlopha tša ba masome a mahlano.


Luka 9:21
Jesu a ba phegelela a ba iletša a re taba yeo ba se ke ba e botsa motho.


Luka 9:33
Ge bao ba tloga, Petro a bolela le Jesu a re: Morena, ke mo go botse re le fa; a re hlomeng mekutu e meraro; o mongwe e be wa gago; o mongwe e be wa Moše; o mongwe e be wa Eliya. A realo a sa tsebe se a se bolelago.


Luka 9:36
Ge Lentšu le le kwala, ba hwetša Jesu a le nnoši. Bona ba homola; tše ba di bonego ba se di botše motho mehleng yeo.


Luka 9:41
Jesu a fetola a re: Aowii! Moloko wa ba ba sa dumelego wa ba kgopo! Ke tlo ba le lena go le gokae ke le kgotlelela? Morwa wa gago mo tliše fa.


Luka 9:42
Ya re a sa tlišwa, moyamobe wa mo akgaakga o mo utlautla Jesu a kgalema moya woo wa ditšhila a fodiša mošemanyana eo, a mo gafela tatagwe.


Luka 9:43
Ka moka ba tlabega ka bogolo bja Modimo. Ge batho ba sa kgotsa tšohle tše Jesu a bego a di dira, yena a bolela le barutiwa ba gagwe a re:


Luka 9:47
Jesu ge a bona kgopolo ya dipelo tša bona, a tšea ngwana e mongwe a mo emiša hleng ga gagwe.


Luka 9:50
Jesu a re: Le se mo iletše; gobane e a sa lwego le rena o a re lwela.


Luka 9:55
Jesu a retologa a ba kgalema a re: Moya wo le lego ba wona, a ga le o tsebe?


Luka 9:58
Jesu a re: Diphukubje di na le melete; le dinonyana tša sebakeng di na le dihlaga; ge e le Morwamotho ga a na mo a kago samiša hlogo.


Luka 9:60
Jesu a re: Lesa bahu ba boloke bahu ba bona; mme wena o ye o kwalakwatše mmušo wa Modimo.


Luka 9:62
Jesu a re: E a išitšego seatla mogomeng, mme a retologela tša kwa nthago, ga a lokela mmušo wa Modimo.


Luka 10:18
Jesu a re: Sathane ke mmone a ewa legodimong bjalo ka legadima.


Luka 10:21
Ka lona lebaka leo Jesu a hlalala mo moyeng, a re: Ke a go leboga wena Tata Mong a legodimo le lefase, ge tšeo o di fihletše ba bohlale le ba tlhaloganyo, mme wa di utollela ba e lego bana. Go bjalo, Tata, gobane ke tšona tše o di ratilego.


Luka 10:26
Jesu a mmotšiša a re: Go ngwadilweng Molaong? O balang?


Luka 10:28
Jesu a re: O fetotše ka gona; dira seo, ke mo o tlo go phela.


Luka 10:29
Yena, ka go rata go ikemela, a botšiša Jesu a re: Gomme wa gešo ke mang?


Luka 10:30
Moo Jesu a fetola a re: Motho e mongwe o be a fologa a etšwa Jerusalema a ya Jeriko; mme a wela gare ga bahlakodi. Ba mo hlobodiša, ba montšha dintho, ba ikela, ba mo tlogela a le makgatheng.


Luka 10:37
Yola a re: Ke e a mo dirilego ka kgaugelo. Jesu a re: Sepela, o yo dira ka mokgwa woo le wene.


Luka 10:39
Gomme o be a na le ngwanabo; leina la gagwe ke Maria. Yena eo a tla a dula fase naong tša Jesu, a theetša tše Jesu a di bolelago.


Luka 10:41
Jesu a fetola a re: Mareta! Mareta! O a belaela, o itapiša ka tše ntši.


Luka 11:1
Ya re ge Jesu a le mo gongwe mo a bego a rapela, a re go fetša, e mongwe wa barutiwa ba gagwe a mo kgopela a re: Morena, re rute go rapela, bjalo ka Johane le yena a rutile barutiwa ba gagwe.


Luka 11:2
Jesu a re: Ge le rapela le re: Tatawešo wa magodimong! Leina la gago a le kgethwe; mmušo wa gago a o tle; thato ya gago a e dirwe mono lefaseng bjalo ka ge e dirwa legodimong;


Luka 11:28
Jesu a re: Go bjalo! Wa lehlogonolo ke eo a kwago lentšu la Modimo mme a le lotola.


Luka 11:37
A sa bolela, gwa tla Mofarisei, a mo laletša a re e tle a je ga gagwe. Jesu a tsena a dula dijong.


Luka 11:46
Jesu a re: Le lena ba melao le ba madimabe, gobane batho le ba rweša merwalo e robago; mme lena merwalo yeo ga le e kgwathe le ka monwana o tee wa lena.


Luka 12:14
Jesu a re: Monna! Ke mang e a mpeilego moahlodi le maoroledi wa lena?


Luka 13:1
Mehleng yeo gwa rotoga ba bangwe ba botša Jesu taba ya Bagalilea, bao Pilato a hlakantšego madi a bona le didimo tša bona.


Luka 13:2
Jesu a fetola a re: A le re Bagalilea bao, ge ba wetšwe ke bohloko bjo bokaakaa, e be e le badiradibe ba ba fetišago Bagalilea bohle?


Luka 13:12
Jesu ge a mmona, a mmitša a tla; a bolela le yena a re: Mosadi, o hunolotšwe bolwetšing bjoo bja gago.


Luka 13:14
Mogolo wa phuthego a mmefela ge Jesu a fodišitše motho ka la Sabatha, a bolela le lešaba a re: Matšatši a go dira mediro ke a selelago. Tlang ka onaao le fodišwe: Le lese go tla ka Sabatha.


Luka 13:18
Jesu a re: Mmušo wa Modimo o swana le eng? Ke tlo o swantšha le eng?


Luka 13:23
E mongwe a mmotšiša a re: Morena, a ke ba bakae fela ba ba tlo go phološwa? Jesu a fetola a re:


Luka 13:32
Jesu a re: Sepelang le yo botša phukubye yeo, le re: Tseba gore ke leleka meoya e mebe, ke fodiša batho lehono le bosasa; ka moso ke yo feleletša.


Luka 14:3
Jesu a ba raka pele a botšiša bamangwalo le bafarisei bao, a re: A go dumeletšwe go fodiša motho ka la Sabatha?


Luka 14:4
Bona ba homola. Jesu a mo swara ka seatla a mo fodiša, a mo lesa a ikela.


Luka 14:12
Le eo wa go mo laletša, Jesu a bolela nae a re: Ge o lokišitše sefihlulo le ge e le selalelo, o se bitše bagwera ba gago, le ge e le bana beno, le ge e le metswalo ya gago, le ge e le ba geno ba bahumi, e se be gore le bona ba go bitše, ya ba go boelwa ke tše o ba neilego tšona.


Luka 14:16
Jesu a re: Motho e mongwe o be a dirile selalelo se segolo, a laleditše bantši.


Luka 15:3
Jesu a ba botša seswantšho a re:


Luka 16:15
Jesu a bolela le bona a re: Ke lena le ipeilego baloki pele ga batho; mme Modimo o tseba dipelo tša lena. Gobane se batho ba se semago se segolo, Modimo o bona e le se makgapha.


Luka 17:13
ba hlaboša lentšu ba re: Jesu Morena, re gaugele!


Luka 17:14
Jesu ge a ba bona, a ba laela a re: Sepelang le ipontšhe go baperisita! Ya re ge ba sa ya, ba fola.


Luka 17:16
A tla a wela fase ka sefahlogo maotong a Jesu, a mo leboga. Gomme yena e be e le Mosamaria.


Luka 17:17
Jesu a fetola a re: A ga go a fodišwa ba lesome? Ba senyane ba kae?


Luka 18:15
Ba tliša bana go Jesu, gore a ba sware; mme barutiwa ge ba di bona, ba ba kgalema.


Luka 18:16
Jesu a ba bitša, a re: Lesang bana ba tle go nna; le se ke la ba thibela, gobane mmušo wa Modimo ke wa ba bjalo.


Luka 18:19
Jesu a re: O reng o ntha yo botse? Ga go yo botse ge e se Modimo.


Luka 18:22
Jesu ge a mo kwa a realo a re: O sa hlaelelwa ke se tee. Ka moka tše o nago le tšona di rekiše o abele bahloki; ke mo o tlogo ba le lehumo legodimong; mme o tle o ntatele.


Luka 18:23
Monna eo ge a ekwa Jesu a realo a nyama; ka gobane o be a ruile ka kudu.


Luka 18:24
Jesu ge a mmona a nyamile, a re: Go tsena mmušong wa Modimo go thatafalela mohumi.


Luka 18:27
Jesu a re: Tše di sa kgonegego go batho, di kgonega go Modimo.


Luka 18:29
Jesu a fetola a re: Ruri, ke a le botša, ga go e a tlogetšego lapa le batswadi, le bana babo le mosadi, le ge e le bana, ka baka la mmušo wa Modimo.


Luka 18:37
Ba mmotša ba re: Ke Jesu wa Natsaretha. O a feta.


Luka 18:38
Ya ba gona a goeletšago a re: Jesu Morwa Dafida! Nkgaugele!


Luka 18:40
Jesu a ema, a re ba mo tliše go yena. Ge a batametše a mmotšiša a re:


Luka 18:42
Jesu a re: Boela o bone! Tumelo ya gago e go phološitše.


Luka 19:3
Yena yo o be a phegelela go bona Jesu, a re: Ke ofe? Fela, a širetšwa ke lešaba, gobane e be e le motho e mokopana.


Luka 19:4
A kganyelela kua pele, a namela sehlare sa mogo, gore a tle a mmone, gobane Jesu o be a tlo feta ka gona fao.


Luka 19:5
Jesu ge a fihla moo, a iša mahlo godimo, a mmona, a re: Sakeo, akgofa o fologe; gobane lehono ke swanetše go dula ngwakong wa gago.


Luka 19:9
Jesu a bolela le Sakeo a re: Lehono ngwako wo o tletšwe ke phološo, gobane le yena ke ngwana wa Aborahama.


Luka 19:28
Jesu ge a feditše go bolela, a ba eta pele ge ba rotogela Jerusalema.


Luka 19:35
Ba e tliša go Jesu, ba bea dikobo tša bona godimo ga yona, ba tsebo mo nametša.


Luka 19:40
Jesu a fetola a re: Ke a le botša, ge bao ba ka homola, go tlo goa maswika.


Luka 20:8
Jesu a re: Gona le nna nka se le botše gore ke maatlamang a ke dirago dilo tše ka ona.


Luka 20:17
Jesu a ba lebelela, a re: Ke eng ge se mangwalo a se bolelago ge a re: Leswika le baagi ba le nyaditšego, le bile la motheo wa sekhutlo?


Luka 20:23
Jesu a lemoga maano a bona, a re: Le ntekelang?


Luka 20:25
Jesu a re: Gona ntšhetšang Kesara tše e lego tša Kesara; Modimo le mo ntšhetše tše e lego tša Modimo.


Luka 20:34
Jesu a fetola a re: Bana ba lefase la mehla yeno ba a tšea, ba a tšeišwa.


Luka 22:8
Jesu a roma Petro le Johane, a re: Yang le re lokišetše Paseka, re tle re je.


Luka 22:10
Jesu a re: E tlo re ge le tsena motseng, le tlo gahlana le motho e a rwelego moeta wa meetse. Le mo latele, le ye ngwakong wo a tsenago go wona.


Luka 22:25
Jesu a bolela le bona a re: Dikgoši tša ditšhaba di a di buša; le ba ba di bušago ka tše thata, ba retwa ba thwe Sethakga.


Luka 22:34
Jesu a re: Ke a go botša, wena Petro, mogogonope lehono o tlo ba o sešo wa lla o šetse o latotše gararo wa re ga o ntsebe.


Luka 22:47
A sa bolela, ba bona go fihlile lešaba la batho; yola a bitšwago Judase, e mongwe wa ba lesome la metšo e mebedi, a ba etile pele, a batamela Jesu, a mo atla.


Luka 22:48
Jesu a mmotšiša a re: Judase, a o eka Morwamotho ka go mo atla?


Luka 22:51
Jesu a re: Lesang: Le se ke la boeletša. A swara tsebe ya mohlanka eo, a mo fodiša.


Luka 22:52
Gomme Jesu a bolela le baperisita ba bagolo le ditona tša Ntlokgethwa le ba bagolo, ba ba tlilego go mo swara, a re: Le tšwile ka marumo le ka melamo, eke le tlile go swara mohlakodi.


Luka 22:63
Banna bao ba go swara Jesu, ba mo kwera, ba mo itia;


Luka 22:70
Bohle ba re: A o re o Morwa wa Modimo? Jesu a fetola a re: Le boletše, gobane ke nna.


Luka 23:3
Pilato a mmotšiša a re: A ke wena Kgoši ya Bajuda? Jesu a fetola a re: O boletše.


Luka 23:8
Herode ge a bona Jesu, a thaba gagolo, gobane e be e šetše e le kgale a rata go mmona ka baka la ditaba tše ntši tša gagwe tše a bego a di kwile; mme a holofela gore o tlo mmonna ge a dira mohlolo.


Luka 23:9
A mmotšiša ditaba tše ntši; fela, Jesu a se mo fetole le ka se tee.


Luka 23:20
Bjale Pilato a buša a hlaboša lentšu a bolela le bona a rata go golola Jesu.


Luka 23:25
A golola motho eo a bego a lahletšwe kgolegong ka baka la mpherefere le polao, yo bona ba mo hlaotšego; gomme Jesu a mo gafela bona gore a dirwe se bona ba se ratago.


Luka 23:26
Ba sa mo iša, ba swara monna e mongwe, Simone wa Kirene, e a bego a boa nageng, ba mo rwadiša sefapano ba re a latele Jesu a mo rwaletše.


Luka 23:27
Gomme Jesu a ya a latetšwe ke lešaba le lentši la batho le la basadi ba ba bego ba itshetla dihuba ba mo llela.


Luka 23:28
Bona, Jesu a ba retologela a bolela le bona a re: Lena barwedi ba Jerusalema, lesang go llela nna. Iteleleng, le llele le bana ba lena.


Luka 23:34
Gomme Jesu a bolela a re: Tata! Ba lebalele, gobane ga ba tsebe se ba se dirago! -- Gomme ba arolelana diaparo tša gagwe ka go dira matengwa.


Luka 23:42
A tsebo bolela le Jesu a re: Morena! O nkgopole ge o etla ka mmušo wa gago.


Luka 23:43
Jesu a fetola a re: Ruri, ke a go botša lehono o tlo ba le nna Paradiseng.


Luka 23:46
Gomme Jesu a hlaboša lentšu a re: Tata! Moya wa ka ke o gafela diatleng tša gago! Ge a itšalo a fela moya.


Luka 23:49
Ba ba bego ba tsebana le Jesu, le basadi bala ba go mo latela ba etšwa Galilea, ka moka ba be ba emetše kgakala, ba di bona.


Luka 23:52
yena a tla go Pilato a kgopela mmele wa Jesu.


Luka 24:3
Ba tsena ba hwetša mmele wa Morena Jesu o se gona.


Luka 24:15
Ba re ba sa ya ba boledišana, yena Jesu a batamela a sepela le bona.


Luka 24:19
Jesu a re: Ke dife? Bona ba re: Ke tša Jesu wa Natsaretha yo e bego e le Moporofeta yo maatla medirong le dipolelong tša gagwe pele ga Modimo le pele ga batho bohle.


Luka 24:36
Ba sa bolela tšeo, yena Jesu a ema gare ga bona, a re: Khutšo a e be le lena!


John 1:17
Gobane molao, batho ba o neilwe ka Moshe; ge e le kgaugelo le therešo ke tša go ba gona ka Jesu Kriste.


John 1:29
Ka la ka moswana Johane a bona Jesu a etla go yena; a re: Bonang Kwana ya Modimo e rwelego sebe sa lefase.


John 1:36
A bona Jesu a itshepelela, a re: Bonang Kwana ya Modimo.


John 1:37
Barutiwa ba babedi bao ba mo kwa a realo, ba latela Jesu.


John 1:38
Jesu a retologa a ba bona ba mo latela, a ba botšiša a re: Le nyakang? Bona ba re: Rabi, (ke go re: Moruti) o dula kae?


John 1:40
E mongwe wa bona babedi bao ba go kwa Johane mme ba latela Jesu, e be e le Andrea, ngwanabo Simone Petro.


John 1:42
A mo iša go Jesu. Jesu a re go mmona, a re: Ke wena Simone Morwa-Jona; O tlo bitšwa ka la Kefase (ke go re Petro).


John 1:43
Ka la ka moswana, Jesu ge a re ke ya Galilea, a hwetša Filipi; a bolela le yena a re: Ntatele.


John 1:45
Filipi a hwetša Nathanaele, a mmotša a re: Yola, yo Moshe a ngwadilego tša gagwe le bona baporofeta, re mo hweditše; ke Jesu Morwa Josefa wa Natsaretha.


John 1:47
Jesu a bona Nathanaele a etla go yena, a mmolela a re: Šo Moisiraele wa makgonthe, a se nago bomenetša.


John 1:48
Nathanaele a mmotšiša a re: O ntsebela kae? Jesu a re: Ke go bone Filipi a sešo a go bitša, o le moriting wa mogo.


John 1:50
Jesu a re: O dumela ka ge ke re ke go bone moriting wa mogo; o sa tlo bona tše di fetišago tšeo.


John 2:1
Ka tšatši la boraro go be go na le monyanya wa lenyalo motsaneng wa Kana wa Galilea. Le mmago Jesu o be a le moo.


John 2:2
Jesu le yena a biletšwa monyanyeng, le barutiwa ba gagwe.


John 2:3
Gomme ge beine e hlaela, mmago Jesu a mmotša a re: Ga ba na beine.


John 2:4
Jesu a fetola a re: A ke tša ka le tša gago, wena Mosadi? Nna nako ya ka ga e ešo ya tla.


John 2:7
Jesu a botša bahlanka a re: Tlatšang dinkgo tšeo meetse. Ba di tlatša ba gomiša ka melomo.


John 2:11
Mohlolo wo wa pele Jesu o o dirile motseng wa Kana wa Galilea, a bonagatša letago la gagwe; mme barutiwa ba gagwe ba mo dumela.


John 2:12
Ka moso Jesu a fologela motseng wa Kaperenaume a na le mmagwe le bana babo le barutiwa ba gagwe; ba dula gona matšatši a sego makae.


John 2:13
Paseka ya Bajuda e be e le kgauswi; mme Jesu a rotogela Jerusalema.


John 2:15
Jesu a dira tshelane ka dithala, a ba raka Ntlongkgethwa ka moka ga bona, le dinku le dikgomo, a tšholla ditšhelete tša barekanyi ba tšona, a uša dithalana tša bona.


John 2:19
Jesu a fetola a re: Phušolang Ntlokgethwa ye, ke buše ke e tsoše ka matšatši a mararo.


John 2:21
Gomme Jesu o be a era Ntlokgethwa ya mmele wa gagwe.


John 2:22
Mehleng ya ge a tsogile bahung, ke mo barutiwa ba gagwe ba eletšwego taba ye a e boletšego ye, ba dumela mangwalo le lentšu le Jesu a le boletšego.


John 2:24
Ge e le Jesu ga a ka a ikholofetša ka bona, ka gore a tseba bohle.


John 2:25
Gobane Jesu e be e se wa go lemoga motho ka go kwa bohlatse bja e mongwe, gobane a hlatha se se lego mothong.


John 3:2
Yena e a tla go Jesu e le bošego a bolela a re: Moruti! Re tseba ge o le moruti e a tšwago go Modimo, ka gobane ga go motho e a kgonago go dira mehlalo ye o e dirago ge Modimo a se na le yena.


John 3:3
Jesu a fetola a re: Ruri, ruri, ke a go botša, ge motho e se wa go tswalwa lefsa, a ka se ke a bona mmušo wa Modimo.


John 3:5
Jesu a re: Ruri, ruri, ke a go botša, ge motho a sa tswalwe ka meetse le ka Moya, a ka se ke a tsena mmušong wa Modimo.


John 3:10
Jesu a fetola a re: O re o le moruti wa Isiraele wa se tsebe tšeo?


John 3:22
Ka la ka moswana Jesu a tšwela nageng ya Judea a na le barutiwa ba gagwe; a fetša lebaka a le gona a na le bona a kolobetša.


John 4:6
Gona moo go be go na le sediba sa Jakobo. Bjale Jesu, a lapile ka leeto, a dula moo sedibeng seo. E be e ka ba nako ya go selela.


John 4:7
Gwa tla mosadi wa Mosamaria go ga meetse. Jesu a mo kgopela a re: Mphe ke nwe.


John 4:10
Jesu a fetola a re: Ge o ka be o tseba neo ya Modimo, wa tseba le yo a go kgopelago a re: Mphe ke nwe, ke wena o ka bego o kgopela yena, mme a go nea meetse a phelago.


John 4:13
Jesu a fetola a re: Bohle ba nwago meetse a ba tlo buša ba nyorwa.


John 4:16
Jesu a re: Sepela o yo bitša monna wa gago, le tle mo.


John 4:17
Mosadi a re: Ga ke na monna. Jesu a re: O a rereša ge o re ga ke na monna;


John 4:21
Jesu a re: Mosadi! Ntumele ge ke re: Go etla lebaka leo le ka se kego la rapela Tate thabeng ye, le ge e le Jerusalema.


John 4:26
Jesu a re: Yena eo ke nna ke bolelago le wena.


John 4:30
Ba motseng ba tšwa ba tla go Jesu.


John 4:32
Jesu a fetola a re: Ke na le sejo se ke se jago, seo le sa se tsebego.


John 4:34
Jesu a bolela le bona a re: Sejo sa ka ke ge ke dira thato ya e a nthomilego, ge ke phetha mediro ya gagwe.


John 4:40
Bjale Basamaria, ge ba tlile go Jesu, ba mo phegelela ba re a dule le bona. Mme a fetša matšatši a mabedi a le moo.


John 4:47
Motseng wa Kaperenaume go be go na le mokgoma e mongwe, yo morwa wa gagwe a bego a babja. Ge a ekwa gore Jesu o mo Galilea a etšwa Jerusalema, a ya go yena a mo rapela a re a fologe a tle a fodiše morwa wa gagwe, gobane o be a šetše a nyako hwa.


John 4:48
Jesu a fetola a re: Ge le sa bone dika le mehlolo, ga le dumele.


John 4:50
Jesu a re: Sepela; morwa wa gago o a phela. Motho eo a dumela lentšu leo Jesu a mmotšago lona, a sepela.


John 4:53
Yena tatago ngwana a tseba ge e le lona lebaka la ge Jesu a mmotša a re: Morwa wa gago o a phela. Mme a dumela, le bohle ba lapeng la gagwe.


John 4:54
Ke wona mohlolo wa bobedi wo Jesu a o dirilego a boetše Galilea, a etšwa nageng ya Juda.


John 5:1
Gwa tla lebaka la monyanya o mongwe wa Bajuda; mme Jesu a rotogela Jerusalema.


John 5:6
Jesu ge a mmona a letše malaong, a tseba ge e šetše e le kgale motho eo a babja, a mmotšiša a re: A o rata go fola?


John 5:8
Jesu a re: Tsoga! O tšee malao a gago o sepele.


John 5:13
Gomme motho eo a fodišitšwego o be a sa mo tsebe, ka gobane Jesu o be a širetše ka ge felo fao go ne batho ba bantši.


John 5:14
Ge go fetile lebakanyana, Jesu a mo hwetša Ntlongkgethwa; a bolela a re: O ko bone! O fodišitšwe. O se ke wa hlwa o dira dibe, o se tlo welwa ke tše di fetago tšela.


John 5:15
Motho eo a tloga moo, a yo botša Bajuda a re ke fodišitšwe ke Jesu.


John 5:16
Ke ka baka leo Bajuda ba hloilego Jesu, ba rata go mmolaya, ka gobane a dira tše bjalo ka Sabatha.


John 5:17
Jesu ge a bolela le bona a re: Tate o sa dira le bjalo; mme le nna ke a dira.


John 5:19
Jesu ge a bolela le bona a re: Ruri, ruri, ke a le botša, ga go se Morwa a kgonago go se dira ka la gagwe; gobane tše Tatagwe a di dirago ke tšona tše le Morwa a di dirago.


John 6:1
Ka le lengwe lebaka Jesu a tloga a selela mošola wa lewatle la Galilea, la Tiberia.


John 6:3
Jesu a namela thaba a dula gona a na le barutiwa ba gagwe.


John 6:5
Jesu ge a emiša mahlo a bona lešaba le lentši le etla go yena, a botšiša Filipi a re: Re tlo reka kae dinkgwa gore batho bao ba je?


John 6:10
Jesu a re: Bokanyang batho fase. Gomme felo fao bjang e be e le bjo bontši; gwa bokana banna ba e ka bago ba dikete tše tlhano.


John 6:11
Jesu a tšea dinkgwa tšeo, a leboga, a nea barutiwa, barutiwa ba abela ba ba dutšego; le dihlapi a ba abela ka mo ba bego ba rata.


John 6:14
Bjale batho ge ba bona mohlolo woo Jesu a o dirilego, ba re: Ka kgonthe ke yena Moporofeta wa go tla lefaseng.


John 6:15
Gomme Jesu, ka ge a tseba gore ba tlo tla ba mo goga gore ba mmee kgoši, a ba ngwegela a boela thabeng a nnoši.


John 6:17
Ba namela leselawatle, ba boela mošono wa lewatle, motseng wa Kaperenaume. Ke ge leswiswi le šetše le swere; mme Jesu o be a sešo a tla go bona.


John 6:19
Ya re ge ba sa sela, ba feditše sebaka se e ka bago dikgato tše dikete tše tharo le go fetiša fao, ba bona Jesu a sepela godimo ga lewatle, a batamela leselawatle; gomme ba boifa.


John 6:22
Ka la ka moswana batho ba ba bego ba eme mošono wa lewatle, ba bona ge go se na leselawatle le lengwe moo, ge e se leo barutiwa ba le nametšego. Gomme ba be ba bone ge Jesu a sa ka a namela le bona barutiwa, ba tlogile ba nnoši.


John 6:24
Batho bao ge ba bona Jesu a se gona fao, le barutiwa ba se gona, ba namela maselawatle ba tla Kaperenaume ba nyaka Jesu.


John 6:26
Jesu a fetola a re: Ruri, ruri ke a le botša, ga le nnyake ka gobane le bone mohlolo; Le nnyaka ka gobane le lle dinkgwa tšela la hora.


John 6:29
Jesu a fetola a re: Modiro ke gore le dumele Moromiwa wa gagwe.


John 6:32
Jesu a re: Ruri, ruri, ke a le botša, ga se Moshe e a le neilego bogobe bjoo bo tšwilego legodimong. Ke Tate wa go le nea bogobe bja makgonthe bjo bo tšwago legodimong.


John 6:35
Jesu a re: Bogobe bja bophelo ke nna. E a tlago go nna a ka se ke a kwa tlala; e a ntumelago a ka se ke a ba a nyorwa.


John 6:42
Ba re: A ga se yena Jesu morwa wa Josefa yo re tsebago tatagwe le mmagwe? Bjale o bolela bjang ge a re: Ke fologile legodimong?


John 6:43
Jesu a re: Lesang go tsota seng sa lena.


John 6:53
Jesu a re: Ruri, ruri, ke a le botša, ge le sa je nama ya Morwamotho la nwa madi a gagwe, le ka se be le bophelo mo teng ga lena.


John 6:59
Ke tšona Jesu a di boletšego ge a ruta phuthegong ya Kaperenaume.


John 6:61
Jesu ka go tseba se barutiwa ba gagwe ba dumadumago ka baka la sona, a ba botšiša a re: A seo ke se boletšego se a le kgopiša?


John 6:64
Fela, mo go lena go na le ba bangwe ba ba sa dumelego. Gobane go tloga mathomong Jesu o be a tseba gore ba ba dumelago ke bafe, le gore e a tlogo mo eka ke mang.


John 6:67
Jesu a botšiša ba lesome la metšo e mebedi a re: Afa le lena ga le rate go tloga?


John 6:70
Jesu a fetola a re: A ga nka ka le hlaola la ba ba lesome la metšo e mebedi? Gomme e mongwe wa lena ke Diabolo.


John 7:1
Go tloga moo Jesu a sepela le naga ya Galilea; o be a sa rate go sepela le naga ya Juda, ka gobane Bajuda ba be ba rata go mmolaya.


John 7:6
Jesu a fetola a re: Lebaka la ka ga le ešo la ba gona; la lena lebaka le dula le le gona.


John 7:14
Ya re mola monyanya o šetše o hlakane, Jesu a rotogela Ntlongkgethwa a ruta.


John 7:16
Jesu a fetola a re: Thuto ya ka ga se ya ka; ke ya e a nthomilego.


John 7:21
Jesu a re: Ke modiro o tee wo ke o dirilego, la kgotsa ka moka.


John 7:28
Bjale Jesu ge a ruta Ntlongkgethwa, a hlaboša lentšu a re: Nna le a ntseba; le mo ke tšwago le a go tseba. Fela, ge ke tla, ga ka itliša; o gona ruri e a nthomilego, yo le sa mo tsebego.


John 7:33
Jesu a bolela le bona a re: Ke sa na le lebakanyana fela ke na le lena, ka tlo tsebo boela go e a nthomilego.


John 7:37
Ka tšatši la go kgaotša monyanya, e lego lona le legolo, Jesu a ema a hlaboša lentšu a re: Ge motho a nyorwa, a tle go nna a nwe.


John 7:39
A realo a era Moya, wo ba dumelago ba tlogo o fiwa; gobane Moyamokgethwa o be o sešo wa ba gona ka ge Jesu a sešo a ba letagong la gagwe.


John 7:50
Ke mo Nikodemo, yola wa go tla go Jesu bošego, e le e mongwe wa bona, a ba botšišitšego a re:


John 8:1
Jesu a ya thabeng ya Mehlware.


John 8:6
Ge ba realo e be e le go mo leka gore ba hwetše se ba kago mmea molato ka sona. Gomme Jesu a inamela fase, a ngwala mo fase ka monwana.


John 8:9
Bona ge ba mo kwile a realo ba tšwa ba šalane morago, ba solwa ke letswalo bohle, ba bagolo le banyane. Jesu a šala a nnoši; le mosadi eo a šala a sa eme moo ba mmeilego gare.


John 8:10
Jesu ge a inamologa, a bona ge go se motho, ge e se mosadi eo; a mmotšiša a re: Mosadi, ba kae babegi ba gago? A ga go na e a go lahlilego?


John 8:11
Mosadi a re: Aowa, Morena! Jesu a re: Gona le nna ga ke go lahle. Sepela, mme o se ke wa hlwa o dira dibe.


John 8:12
Jesu a buša a bolela le bona a re: Ke nna seetša sa lefase. E a ntatelago a ka se ke a sepela leswiswing; o tlo ba le seetša sa bophelo.


John 8:14
Jesu a fetola a re: Le ge ke itlhatsela, bohlatse bja ka ke bja go rereša, gobane mo ke tšwago le mo ke yago ke a go tseba; mme lena ga le tsebe mo ke tšwago le mo ke yago.


John 8:19
Bjale bona ba re: Tatago o kae? Jesu a re: Nna ga le ntsebe, mme le Tate ga le mo tsebe, ge le ka be le ntseba, le ka be le tseba le yena Tate.


John 8:20
Ditaba tše Jesu o di boletše mo go lego polokelo ya mahumo a ruta Ntlongkgethwa. Gwa se be le e a mo swarago, gobane e be e sešo ya ba lebaka la gagwe.


John 8:23
Jesu a re: Lena le ba mono tlase; nna ke wa godimo. Lena le ba lefase leno, nna ga ke wa lefase leno.


John 8:25
Bona ba re: O mang? Jesu a fetola a re: Ke sa le se ke felago ke le botša sona.


John 8:28
Ke mo Jesu a itšego: E tlo re ge le fegile Morwamotho, ke mo le tlogo lemoga se ke lego sona, le gore ga ke dire selo ka la ka, le gore ke bolela ka mo Tate a nthutilego.


John 8:31
Bona Bajuda bao ba bego ba mo dumela Jesu o boletše le bona a re: Ge le nama le lentšu la ka, le barutiwa ba ka ka go rereša,


John 8:34
Jesu a fetola a re: Ruri, ruri, ke a le botša, mang le mang e a dirago sebe, ke mohlanka wa sona sebe.


John 8:39
Ba fetola ba re: Rena tatawešo ke Aborahama. Jesu a re: Ge le ka be le le bana ba Aborahama, le ka be le dira mediro ya Aborahama.


John 8:42
Jesu a re: Ge Modimo e ka be e le yena Tataweno, le ka be le nthata, gobane ge ke tlile, setlogo sa ka ke yena Modimo. Ga ka itliša ke romilwe ke yena.


John 8:49
Jesu a fetola a re: E a nago le moyamobe ga se nna. Se se lego gona sese, ke godiša Tate, mme lena le a nkgoboša.


John 8:54
Jesu a re: Ge nka be ke ikgodiša, kgodišo ya ka e ka be e se ya selo. E a nkgodišago ke Tate, yo le rego ke Modimo wa lena.


John 8:58
Jesu a fetola a re: Ruri, ruri, ke a le botša, mola Aborahama a sešo a tšwelela ke ge nna ke le gona.


John 8:59
Bjale gona ba topa mabje a go mmetša. Jesu a ikuta, a tšwa Ntlongkgethwa a iphetela gare ga bona, a tloga.


John 9:1
Jesu, ge a iphetela, a bona motho e a tswetšwego e le sefofu.


John 9:3
Jesu a fetola a re: Ga go a senya yena, le ge e le batswadi ba gagwe. Ge a le bjale ke gore mo go yena go bonagatšwe mediro ya Modimo.


John 9:11
A ba botša a re: Motho yola ba rego ke Jesu o dubile seretse a ntlotša mahlo, a re: Sepela o yo hlapa sedibeng sa Siloa. Nna ka ya; ke re ke sa hlapa ka bona.


John 9:14
Bjale, tšatši leo le Jesu a dubilego seretse ka lona a budulola mahlo a sefofu, e be e le la Sabatha.


John 9:35
Jesu a kwa gobane ba mo lelekile. A re go mo hwetša Ntlongkgethwa, a mmotšiša a re: A o dumela Morwa-Modimo?


John 9:37
Jesu a re: Gomme o mmone. E a bolelago le wene ke yena.


John 9:39
Jesu a re: Nna se ke se tletšego mo lefaseng ke kahlolo, gore ba ba sa bonego ba bone; mme ba ba bonago e be difofu.


John 9:41
Jesu a re: Ge le ka be le le difofu, le ka be le se na sebe. Gomme bjale le re: Re a bona! Ke ka baka leo sebe sa lena se dulago se le gona.


John 10:6
Jesu ge a ba botša seswantšho se ga ba ka ba lemoga se a ba botšago ka sona.


John 10:7
Jesu a buša a bolela le bona a re: Ruri, ruri, ke a le botša, mojako wa dinku ke nna.


John 10:23
Jesu a le Ntlongkgethwa a itshepelela mathuding a Salomo.


John 10:25
Jesu a fetola a re: Ke le boditše, me ga le dumele. Mediro ye ke e dirago ka ina la Tate ke yona e ntlhatselago.


John 10:32
Jesu a bolela a re: Ke le bontšhitše mediro e mentši e botse ye e tšwago go Tate; ke ka baka la ofe wa yona le tlogo nthuma ka mabje?


John 10:34
Jesu a fetola a re: Molaong, a ga go a nagwalwa gwa thwe: Nna ke be ke re le badimo?


John 11:3
Bokgaetšediagwe ba roma motho a tla go Jesu, a re: Morena, tseba gore yola o mo ratago o a babja.


John 11:4
Jesu a di kwa, a re: Bolwetši bjoo ga se bja go iša lehung, ke bja gore go retwe Modimo, le gore Morwa Modimo a retwe ka bjona.


John 11:5
Gomme Mareta, le ngwanabo, le yena Latsaro, Jesu o be a ba rata.


John 11:9
Jesu a fetola a re: A letšatši ga le na nako tše lesome le metšo e mebedi? Ge motho a sepela mosegare, a ka se ke a kgopša, ka gobane a bona seetša sa lefase le.


John 11:13
Ge e le Jesu, o be a era go hwa; mme bona ba re o ra go robala boroko.


John 11:14
Ke mo Jesu a ba boditšego ka tlhathologanyo, a re: Latsaro o hwile.


John 11:17
Jesu ge a fihla Bethania, a hwetša matšatši e šetše e le a mane a le lebitleng.


John 11:20
Mareta bjale ge a ekwa gore Jesu o etla, a ya a mo gahlanetša. Ge e le Maria o be a dutše ka ngwakong.


John 11:21
Mareta a tla go Jesu a re: Morena, ge o ka be o be o le fa, kgaetšedi ya ka a ka be a sa ka a hwa.


John 11:23
Jesu a re: Kgaetšedi ya gago e tlo tsoga.


John 11:25
Jesu a re: Ke nna tsogo le bophelo. E a ntumetšego o tlo phela le ge a ka hwa.


John 11:29
Maria a re go mo kwa a napa a nanoga a ya go Jesu.


John 11:30
Ge e le Jesu, o be a sešo a tsena motseng; o be a sa le felo fala Mareta a mo gahlaneditšego gona.


John 11:32
Maria ge a fihla moo Jesu a bego a le ntshe, a mmona, a wela fase maotong a Jesu, a re: Morena, ge o ka be o be o le fa, kgaetšedi ya ka a ka be a sa ka a hwa.


John 11:33
Jesu ge a mmona a lla, go lla le Bajuda ba ba tlilego le yena, a huduega moyeng, a hlokofala.


John 11:35
Gomme Jesu a tšwa megokgo.


John 11:38
Jesu a boela a huduega moyeng; mme ba fihla lebitleng. Lebitla e be e le leriba, le le tswaletšwego ka letlapa.


John 11:39
Jesu a re: Pshikološang letlapa leo. Mareta kgaetšedi ya mohu a re: Morena! O šetše a nkga, gobane e šetše e le matšatši a mane a hwile.


John 11:40
Jesu a re: A ga nka ka go botša ka re: Ge o dumela, o tlo bona letago la Modimo?


John 11:41
Ke ge ba pshikološa letlapa la moo mohu a bolokilwego gona. Jesu a lelalela godimo a re: Tata, ke a go leboga gobane o nkwile.


John 11:44
Mohu a tšwa a tatetšwe matsogo le maoto ka mašela, sefahlogong a tatetšwe ka lešelana. Jesu a re: Mo tlemolleng le mo lese a ikele.


John 11:45
Ba bantši ba Bajuda ba ba tlilego go Maria, ge ba bona tše Jesu a di dirago, ba mo dumela.


John 11:46
Ba bangwe ba bona ba ya go bafarisei, ba ba botša tše Jesu a di dirilego.


John 11:51
Lentšu leo ga a ka a le bolela ka la gagwe; o porofetile ka ge e le yena moperisita e mogolo ka ngwaga woo; gobane Jesu e be e le wa go hwela setšhaba.


John 11:54
Jesu go tloga moo a se hlwe a sepela pepeneneng gare ga Bajuda; a tloga a ya nageng ye e bataganego le lešoka, motseng wo ba rego ke Efurema, a dula moo a na le barutiwa ba gagwe.


John 11:56
Ba nyaka Jesu; ba botšišana ba eme Ntlongkgethwa, ba re: Le reng ge le bona? A a ka se tle monyanyeng?


John 11:57
Ge e le baperisita ba bagolo le bafarisei ba be ba beile molao wa go re, ge motho a tseba mo Jesu a lego gona, a mmege gore ba tle ba mo sware.


John 12:1
Monyanya wa Paseka ge o fihla, go sa šetše matšatši a selelago, Jesu a tla motsaneng wa Bethania, mo go bego go le Latsaro, yo Jesu a mo tsošitšego mola a hwile.


John 12:2
Gona moo ba mo direla monyanya; Mareta a ba apeela; mme Latsaro e be e le mongwe wa ba ba dutšego dijong le Jesu.


John 12:3
Maria a tšea sebjana sa setlolo sa theko e kgolo, a tlotša dinao tša Jesu, a di phumola ka meriri ya gagwe; mme ngwako ka moka wa tlala monko wa setlolo seo.


John 12:7
Jesu a re: Mo lese! O di diretše letšatši la go bolokwa ga ka lebitleng.


John 12:9
Batho ba bantši ba Bajuda ba kwa ge a le fao; mme ba tla, e sego ka baka la Jesu fela; ba tla gore ba bone Latsaro eo a mo tsošitšego a hwile.


John 12:11
Ka gobane e be e le ka baka la gagwe ge Bajuda ba eya mme ba dumela Jesu.


John 12:12
Ka la ka moswana batho ba bantši ba ba tlilego monyanyeng, ba kwa gore Jesu o etla Jerusalema.


John 12:14
Jesu a hwetša pokolwana, a e namela, bjalo ka ge go ngwadilwe,


John 12:16
Taba ye barutiwa ba gagwe ga ba ka ba e hlaologanya mehleng yeo; ba e lemogile mola Jesu a šetše a ile letagong, ba elelwa gore mangwalo a mmoletše, mme batho ba mo dira ka mokgwa woo.


John 12:21
Bona bao ba tla go Filipi wa Betsaida wa Galilea, ba mo kgopela ba re: Morena, re rata go bona Jesu.


John 12:22
Filipi a tla a botša Andrea; Andrea le Filipi ba botša Jesu.


John 12:23
Jesu a bolela le bona a re: Lebaka la gore Morwamotho a ye letagong la gagwe le tlile.


John 12:30
Jesu a re: Lentšu leo ga la tlela nna; le tletše bolena.


John 12:35
Jesu a fetola a re: Seetša se sa tlo fetša lebakanyana e sego lekae se le mo go lena. Sepelang bjale le sa na le sona seetša, gore le se tlo welwa ke leswiswi. Gomme e a sepelago leswiswing ga a tsebe mo a yago.


John 12:37
Jesu ge a boletše ditaba tše, a tloga a ikuta, ba se hlwe ba mmona, mme bona ba se dumele le ge a dirile mehlolo e mekao mo go bona.


John 12:44
Jesu a hlaboša lentšu a re: E a ntumelago ga se gore o dumela nna; o dumela e a nthomilego.


John 13:1
Monyanya wa Paseka ge o tla, ke ge Jesu a tseba gore lebaka la gagwe le tlile la go tloga lefaseng le go ya go Tatagwe. Ka ge a ratile ba gagwe ba lefaseng, a hlwa a ba rata go fihla bofelong.


John 13:3
Jesu yena o be a tseba gore Tatagwe o mo neetše tšohle diatleng, le gore a boele go Modimo, boka ge a tšwile go Modimo.


John 13:7
Jesu a fetola a re: Se ke go dirago sona, ga o ešo wa se tseba; o tlo se lemoga ka morago.


John 13:8
Petro a gana a re: O ka se ke wa ba wa ntlhatswa maoto le neng. Jesu a re: Ge ke sa go hlatswe, gona o ka se be le kabelo go nna.


John 13:10
Jesu a re: E a hlapilego go mo lekane ge a hlatswiwa maoto fela, gobane o hlatswegile moka. Lena le hlatswegile; fela, e sego bohle.


John 13:23
Gomme e mongwe wa barutiwa ba gagwe o be a dutše dijong a batagane le Jesu; e be e le yena yo Jesu a bego a mo rata.


John 13:25
Morutiwa eo wa go batagana le Jesu, a mmotšiša a re: Morena, ke mang?


John 13:26
Jesu a re: Ke eo ke tlogo ina thathana ka mo nea. A ina thathana a e nea Judase wa Simone wa Isikariothe.


John 13:27
Yena eo, a re ge a e lle, a ba a tsenwa ke Sathane. Jesu a bolela nae a re: Se o se dirago, akgofiša go se dira.


John 13:29
Ba bangwe, ka ge Judase a swere sekhwama, ba hloma eke Jesu o re a rekele monyanya tše ba di hlokago, goba a yo hlallela badiitšana.


John 13:31
Ya re ge a tšwile, Jesu a re: Bjalo Morwamotho o fiwa letago; gomme Modimo e ba wa letago ka yena.


John 13:36
Ke mo Simone Petro a itšego Morena, o ya kae? Jesu a re: Mo ke yago o ka se ke wa ntatela bjale; o tlo ba wa ntatela ka morago.


John 13:38
Jesu a fetola a re: A o re le bophelo bja gago o ka bo gafa ka baka la ka? Ruri, ruri, ke a go botša, mogogonope ge o lla, o tlo ba o latotše gararo wa re ga o ntsebe.


John 14:6
Jesu a re: Tsela ke nna, le therešo, le bophelo. Ga go e a tlago go Tate ge e se ka nna.


John 14:9
Jesu a re: E sa le mola ke na le lena, mme ga o ešo wa ntseba? Filipi, e a bonego nna o bone Tate. O bolela bjang ge o re: Re laetše Tatago?


John 14:23
Jesu a fetola a re: Ge motho a nthata, o tlo lotola lentšu la ka; le Tate o tlo mo rata. Gomme re tlo tla go yena ra mo dira madulo.


John 16:19
Jesu a tseba gore ba rata go mmotšiša; a bolela le bona a re: Naa le nyakišana taba ye ke e boletšego ka re: Go šetše lebakanyana le se sa tlo mpona?


John 16:31
Jesu a bolela a re: Bjale le a dumela.


John 17:1
Jesu ge a itšalo, a lelalela legodimong a re: Tata! Lebaka le tlile; nea Morwago letago, gore le wena o be le letago ka yena morwago.


John 17:3
Bophelo bjo bo sa felego ke ge ba go tseba, wena Modimodimo o le noši. Ba tsebe le Moromiwa wa gago Jesu Kriste.


John 18:1
Ya re ge Jesu a feditše go bolela ditaba tšeo, a tšwa le barutiwa ba gagwe, a sela nokana ya Kidirone, a tla mo go bego go le serapa, a tsena gona le barutiwa ba gagwe.


John 18:2
Le Judase wa go mo eka, felo fao o be a go tseba, ka gobane ke gantši Jesu a phuthegela gona le barutiwa ba gagwe.


John 18:4
Bjale Jesu, ka gobane a tseba tšohle tše di tlogo mo tlela, a tšwa a ba botšiša a re: Le tsoma mang?


John 18:5
Ba fetola ba re: Jesu wa Natsaretha. Jesu a re: Ke nna e! Ke ge Judase wa go mo eka a eme le bona.


John 18:6
Bjale Jesu ge a re: Ke nna e, ba kgaramologa ba wela fase.


John 18:7
A buša a ba botšiša a re: Le tsoma mang? Bona ba re: Jesu wa Natsaretha.


John 18:8
Jesu a re: Ke le boditše ka re ke nna. Bjale ge le tsoma nna, lesang ba ba ikele.


John 18:11
Gomme Jesu a sola Petro a re: Bušetša thšoša bodulong bja yona. A o re senwelo se Tate a nneilego sona ke se ke ka se nwa?


John 18:12
Bjale ba sehlopha, le tona, le bahlanka ba Bajuda, ba swara Jesu ba mo tlema.


John 18:15
Simone Petro, a na le morutiwa e mongwe, a latela Jesu. Morutiwa eo o be a tsebana le moperisita e mogolo, a tsena le Jesu lapeng la moperisita e mogolo.


John 18:19
Ke ge moperisita e mogolo a botšiša Jesu barutiwa ba gagwe le thuto ya gagwe.


John 18:20
Jesu a fetola a re: Nna ke boletše le lefase pepeneneng. Ke rutile ka mehla diphuthegong le Ntlongkgethwa, mo go phuthegelago Bajuda ka moka. Ga nka ka bolela thopeng.


John 18:22
Ge a realo, e mongwe wa bahlanka e a bego a eme fao, a phasola Jesu thama a re: A o fetola ka mokgwa wo ge o bolela le moperisita e mogolo?


John 18:23
Jesu a fetola a re: Ge o re ke boletše le lebe, laetša bobe bja lona; ge ke boletše gabotse, o ntielang?


John 18:28
Moo ga Kayafa ba tloga ba na le Jesu, ba mo iša ngwakong wa kahlolo. Gomme e be e sa le ka meso. Bona ba se tsene gore ba se tlo tšhilafala ba ithibela go ja Paseka.


John 18:32
E be e le gore go phethege lentšu la Jesu, le a le boletšego a ba botša mokgwa wo a tlogo bolawa ka wona.


John 18:33
Pilato a boela ngwakong wa kahlolo, a bitša Jesu a mmmotšiša a re: A ke wena kgoši ya Bajuda?


John 18:34
Jesu a fetola a re: A tše o di bolelago ke tša gago, goba ke tša ba bangwe ba go mpolela go wena?


John 18:36
Jesu a fetola a re: Mmušo wa ka ga se o tšwago faseng leno. Ge mmušo wa ka o ka be o etšwa lefaseng leno, bahlanka ba ka ba ka be ba o hlabanela. Bjale mmušo wa ka ga se o tšwago mono.


John 18:37
Pilato a mmotšiša a re: Anthe o kgoši? Jesu a fetola a re: O boletše; ke kgoši. Ke se ke se tswaletšwego; ke tletše sona lefaseng gore ke be hlatse ya therešo. Gomme mang le mang e lego wa therešo o kwa lentšu la ka.


John 19:5
Jesu a tla a rwele mphapahlogo woo wa meetlwa, a apere kobo yeo ya matsaka. Pilato a re: Bonang, ke motho mang!


John 19:9
A boela ngwakong wa kahlolo, a botšiša Jesu a re: O wa go kae? Mme Jesu a se fetole.


John 19:11
Ke mo Jesu a fetotšego a re: O ka be o se ne maatla a go ntira selo le sefe, ge o ka be o sa ka wa a fiwa a etšwa legodimong. Ke ka baka leo molato o mogolo e le wa bao ba nkgafetšego wena.


John 19:13
Pilato ge a ekwa ba realo, a ntšhetša Jesu ntle, a dula sedulong sa kahlolo, felo ga mathudi, mola Sehebere ba rego ke Gabatha.


John 19:16
Ya ba gona a mo gafelago bona gore a bapolwe. Ba tšea Jesu ba tloga nae.


John 19:17
Jesu a ya a rwele sefapano sa gagwe. Ba tšwela, felo mo ba rego ke Legateng. Ka Sehebere ba re ke Gologotha.


John 19:18
Gona moo ba mmapola; gwa bapolwa le ba bangwe ba babedi ba bewa thoko ye le ye, Jesu a ba gare.


John 19:19
Pilato a ngwala lengwalo, a le bea nthleng ya sefapano; a ngwala a re: JESU WA NATSARETHA KGOŠI YA BAJUDA.


John 19:20
Bajuda ba bantši ba bala lengwalo leo, gobane felo mo Jesu a bapotšwego, e be e le kgauswi le motse; gomme le be le ngwadilwe ka Sehebere le ka Segerika le ka Seroma.


John 19:23
Bahlabani ge ba feditše go bapola Jesu, ba tšea diaparo tša gagwe, ba di aroganya karolo tše nne, mohlabani a tšea karolo. Ba tšea le yona kobo. Yona e be e se na moroko, e logilwe go tloga godimo go ya mo go fela.


John 19:25
Mo sefapanong sa Jesu go be go eme mmagwe, le ngwanabommagwe, le Maria mogatša Kleopa, le Maria Magdalena.


John 19:26
Jesu ge a bona mmagwe, le morutiwa yo a bego a mo rata a eme le yena, a bolela le mmagwe a re: Mosadi, morwa wa gago šoo.


John 19:28
Ge go fetile lebaka, ge Jesu a tseba gore go phethegile tšohle gore go phethege mangwalo, a re: Ke nyorilwe!


John 19:30
Gomme Jesu ge a nwile mokgope woo, a re: Go phethegile, a duta hlogo a neela moya.


John 19:33
Ge ba etla go Jesu, ba hwetša a šetše a hwile; ba lesa go mo roba maoto.


John 19:38
Ge go fetile lebaka, Josefa wa Arimathea, e bego e le morutiwa wa Jesu, gomme a ikutile ka go boifa Bajuda, a tla a kgopela Pilato mmele wa Jesu. Pilato a dumela. Josefa a tla a fegolla mmele wa Jesu.


John 19:39
Gwa tla le Nikodemo. Ke yola wa go tla go Jesu bošego. Yena a tla le ditlolo tše di hlakantšhitšwego le dinoko, tše e nyakilego go ba tša diponto tše lekgolo.


John 19:40
Ba tšea mmele wa Jesu, ba o phuthela ka mašela le dinoko tšeo; ba dira ka mokgwa wa Bajuda wa go boloka mohu.


John 19:41
Gomme felo moo Jesu a bego a bapotšwe gona, go be go le serapa. Serapeng seo go be go le lebitla le lefsa, le go sešogo gwa bewa motho go lona.


John 19:42
Ke gona moo ba beilego Jesu gona, ka gobane lebitla leo le be le le kgauswi, le gona e be e le letšatši la Bajuda la go itokiša.


John 20:2
A napa a kitima a tla go Simone Petro, le go morutiwa eo Jesu a bego a mo rata, a bolela a re: Ba ntšhitše Morena lebitleng; gomme mo ba mmeilego ga re go tsebe.


John 20:7
Lešelana le bego le le hlogong ya Jesu, a bona le sa ka la bewa le mašela a mangwe, le mennwe le beilwe thoko.


John 20:12
A bona barongwa ba babedi ba ba bego ba apere bošweu ba dutše moo mmele wa Jesu o bego o beilwe gona, e mongwe ka hlogong, e mongwe ka maotong.


John 20:14
Ge a sa realo a retologa, a bona Jesu a eme moo, mme a se tsebe ge e le Jesu.


John 20:15
Jesu a mmotšiša a re: Mosadi, o llelang? Maria a sa re ke moloti wa serapa, a re: Morena, ge o mo tlošitše, mpotše mo o mmeilego, ke tle ke mo tšee.


John 20:16
Jesu a re: Maria! Maria a retologa, a bolela ka Sehebere, a re: Rabuni, ke gore: Moruti.


John 20:17
Jesu a bolela nae a re: Se ntshware; gobane ke sa tlo rotogela go Tate. Sepela o ye go bana bešo, o ba botše o re: Ke rotogela go Tate, le go Tataweno, go Modimo wa ka, le go Modimo wa lena.


John 20:19
Ka mantšiboa a lona tšatši leo la go hlatlama la Sabatha, mejako ya mo barutiwa ba phuthegetšego gona e tswaletšwe ka go boifa Bajuda, Jesu a tla a ema mo gare, a ba dumediša a re: Khutšo a e be go lena!


John 20:21
Jesu a boela a re: Khutšo a e be go lena. Bjale ka ge Tate a nthomile, bjale nna ke roma bolena.


John 20:24
Tomase, e mongwe wa ba lesome le metšo e mebedi, e a bitšwago ka la Didimo, o be a se gona ge Jesu a etla.


John 20:26
Ge go fetile matšatši a seswai barutiwa ba gagwe ba be ba le ngwakong gape, le Tomase a na le bona. Jesu a tla mejako e tswaletšwe, a ema mo gare, a ba dumediša a re: Khutšo a e be go lena!


John 20:29
Jesu a re: Tomase! O dumela o mpone. Ba lehlogonolo ke ba dumetšego ba sa bona.


John 20:30
Mehlolo ye Jesu a e dirilego a bonwa ke barutiwa ba gagwe ke e mentši, ye e sa kago ya ngwalwa pukung ye.


John 20:31
Gomme tše di ngwadilwego ke tša gore le dumele ge Jesu e le yena Kriste, le gore ka go dumela le be le bophelo ineng la gagwe.


John 21:1
Ge go fetile lebaka, Jesu a boela a iponatša go barutiwa ba gagwe lewatleng la Tiberia. Tša ge a iponatša moo šedi:


John 21:4
Ya re ge go šetše go esa, Jesu a ema lebotong, barutiwa ba se tsebe ge e le yena Jesu.


Johannes 21:5
Jesu a bolela nabo a re: Bana ba ka! A ga le na sešeba? Ba fetola ba re: Aowa.


Johannes 21:6
Jesu a re: Lahlelang malokwa ka lehlakoreng le letona la leselawatle; ke mo le tlogo swara. Ba a lahlela gona, ba šitwa le go a goga ka bontši bja dihlapi.


Johannes 21:7
Ke mo morutiwa eo Jesu a bego a mo rata a boletšego le Petro a re: Ke Morena. Petro a re go kwa ge e le Morena, a itlema ka seaparo, gobane o be a hlobotše, a napa a ikušetša lewatleng.


Johannes 21:10
Jesu a re: Tlišang tše dingwe tša dihlapi tše le tšwago go di swara.


Johannes 21:12
Jesu a re: Tlang re fihloleng. Gwa se be le o tee wa barutiwa ba gagwe e a lekilego le go re: O mang? Gobane ba tsebile ge e le yena Morena.


Johannes 21:13
Jesu a tla, a tšea senkgwa a ba nea, le hlapi a e dira ka mokgwa woo.


Johannes 21:14
E be e šetše e le la boraro ge Jesu a iponatša go barutiwa ba gagwe a tsogile bahung.


Johannes 21:15
Ge ba feditše go fihlola, Jesu a bolela le Simone Petro a re: Simone Morwajona! A o nthata go fetiša ba? Petro a re: E Morena, o tseba gobane ke a go rata. Jesu a re: Fudiša dikwanyana tša ka.


Johannes 21:16
A boela a mmotšiša la bobedi a re: Simone Morwajona! A o a nthata? Petro a re: E Morena, o tseba gobane ke a go rata. Jesu a re: Diša dinku tša ka.


Johannes 21:17
A mmotšiša la boraro a re: Simone Morwajona! A o a nthata? Petro a hlokofala ge a mmotšiša la boraro a re: A o a nthata; a fetola a re: Morena, o tseba tšohle, o tseba gobane ke a go rata. Jesu a re: Fudiša dinku tša ka.


Johannes 21:20
Petro ge a retologa, a bona morutiwa yola Jesu a bego a mo rata, a latela. Ke yola a bego a batagane le Jesu ba le salalelong, a botšiša Jesu a re: Morena, ke mang a tlogo go eka?


Johannes 21:21
Petro a re go mmona, a botšiša Jesu a re: Morena, gomme eo o tlo reng?


Johannes 21:22
Jesu a re: Ge nka rata gore mohla ke tlago ke mo hwetše a le gona, a ke taba ya gago? Wena ntatele.


Johannes 21:23
Ke mo go tšwago morero mo go badumedi, wa go re morutiwa eo a ka se ke a hwa. Fela, Jesu ga a ka a re: A ka se ke a hwa; o itše: Ge nka rata gore mohla ke tlago ke mo hwetše a le gona, a ke taba ya gago?


Johannes 21:25
Go sa na le tše dingwe tše ntši tše Jesu a di dirilego, tše e rego ge di ka ngwalwa ka go hlatlamana ga tšona, nna ke re lefase le ka se akaretše mangwalo ao a bego a ka ngwalwa.


Liketso 1:1
Den første bok skrev jeg, Teofilus, om alt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære,


Liketso 1:11
og de sa: I galileiske menn! hvorfor står I og ser op mot himmelen? Denne Jesus som er optatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare op til himmelen.


Liketso 1:14
alle disse holdt samdrektig ved i bønnen sammen med nogen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre.


Liketso 1:16
Brødre! Det skriftord måtte opfylles som den Hellige Ånd forut talte ved Davids munn om Judas, som blev veiviser for dem som grep Jesus;


Liketso 1:21
Derfor bør en av de menn som vandret sammen med oss i all den tid den Herre Jesus gikk inn og ut hos oss,


Liketso 2:22
Israelittiske menn! hør disse ord: Jesus fra Nasaret, en mann som var blitt utpekt for eder av Gud ved kraftige gjerninger og under og tegn, som Gud gjorde ved ham midt iblandt eder, således som I selv vet,


Liketso 2:32
Denne Jesus opreiste Gud, som vi alle er vidner om.


Liketso 2:36
Så skal da hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som I korsfestet.


Liketso 2:38
Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!


Liketso 3:6
Men Peter sa: Sølv og gull eier jeg ikke; men det jeg har, det gir jeg dig: I Jesu Kristi, nasareerens navn - stå op og gå!


Liketso 3:13
Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, ham som I forrådte og fornektet for Pilatus da han dømte at han skulde løslates;


Liketso 3:20
og han kan sende den for eder utkårede Messias, Jesus,


Liketso 4:2
de harmedes over at de lærte folket og forkynte i Jesus opstandelsen fra de døde,


Liketso 4:10
da være det vitterlig for eder alle og for hele Israels folk at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som I korsfestet, han som Gud opvakte fra de døde, ved ham står denne helbredet for eders øine.


Liketso 4:13
Men da de så Peters og Johannes' frimodighet og fikk vite at de var ulærde og lege menn, undret de sig, og de kjente dem igjen, at de hadde vært med Jesus;


Liketso 4:18
Så kalte de dem inn og bød dem at de aldeles ikke skulde tale eller lære i Jesu navn.


Liketso 4:27
ja i sannhet, i denne by samlet de sig mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus med hedningene og Israels folk,


Liketso 4:30
idet du rekker din hånd ut til helbredelse og til tegn og undergjerninger ved din hellige tjener Jesu navn.


Liketso 4:33
Og med stor kraft bar apostlene frem vidnesbyrdet om den Herre Jesu opstandelse, og det var stor nåde over dem alle.


Liketso 5:30
Våre fedres Gud opvakte Jesus, som I drepte ved å henge ham på et tre;


Liketso 5:40
De lød ham da, og kalte apostlene inn igjen og lot dem hudstryke, og bød dem at de ikke skulde tale i Jesu navn, og så lot de dem gå.


Liketso 5:42
og de holdt ikke op med å lære hver dag i templet og hjemme og å forkynne evangeliet om Kristus Jesus.


Liketso 6:14
for vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nasaret skal bryte ned dette sted og forandre de skikker som Moses gav oss.


Liketso 7:55
Men han var full av den Hellige Ånd og skuet ufravendt op mot himmelen, og han så Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høire hånd,


Liketso 7:59
Og de stenet Stefanus, mens han bad og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd!


Liketso 8:12
Men da de nu trodde Filip, som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de sig døpe, både menn og kvinner.


Liketso 8:16
for Ånden var ennu ikke falt på nogen av dem, de var bare døpt til den Herre Jesu navn.


Liketso 8:35
Da oplot Filip sin munn, og idet han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han ham evangeliet om Jesus.


Liketso 8:37
Og Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.


Liketso 9:5
Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.


Liketso 9:17
Så gikk Ananias avsted og kom inn i huset og la hendene på ham og sa: Saul, bror! Herren har sendt mig, Jesus, han som åpenbarte sig for dig på veien hvor du kom, forat du skal få ditt syn igjen og bli fylt med den Hellige Ånd.


Liketso 9:20
Og straks forkynte han Jesus i synagogene, at han er Guds Sønn.


Liketso 9:22
Men Saulus blev enn mere styrket, og han målbandt jødene som bodde i Damaskus, idet han beviste at Jesus er Messias.


Liketso 9:27
Men Barnabas tok sig av ham og førte ham til apostlene, og han fortalte dem hvorledes han hadde sett Herren på veien, og at han hadde talt til ham, og hvorledes han i Damaskus hadde lært frimodig i Jesu navn.


Liketso 9:34
Og Peter sa til ham: Æneas! Jesus Kristus helbreder dig; stå op og red selv din seng! Og straks stod han op,


Liketso 10:36
Det ord som han sendte ut til Israels barn, idet han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus han er alles Herre


Liketso 10:38
hvorledes Gud salvet Jesus fra Nasaret med den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var overveldet av djevelen, fordi Gud var med ham.


Liketso 10:48
Og han bød at de skulde døpes i Jesu Kristi navn. De bad ham da bli der nogen dager.


Liketso 11:17
Gav nu altså Gud dem den samme gave som han gav oss, da de var kommet til troen på den Herre Jesus Kristus, hvem var da vel jeg, at jeg skulde være i stand til å hindre Gud?


Liketso 11:20
Men iblandt dem var det nogen menn fra Kypern og Kyrene, som kom til Antiokia, og der talte de også til grekerne og forkynte dem evangeliet om den Herre Jesus.


Liketso 13:6
Efterat de nu hadde vandret gjennem hele øen like til Pafus, traff de på en trollmann, en falsk profet, en jøde ved navn Barjesus,


Liketso 13:23
Av hans ætt førte han efter sitt løfte en frelser frem for Israel, Jesus,


Liketso 13:32
Og vi forkynner eder evangeliet om det løfte som blev gitt til fedrene, at dette har Gud opfylt for oss, deres barn, idet han opreiste Jesus,


Liketso 15:11
Men ved den Herre Jesu nåde tror vi at vi blir frelst, på samme måte som de.


Liketso 15:26
menn som har våget sitt liv for vår Herre Jesu Kristi navns skyld.


Liketso 16:7
og da de var kommet bortimot Mysia, prøvde de på å fare til Bitynia, men Jesu Ånd gav dem ikke lov;


Liketso 16:18
Dette gjorde hun i mange dager. Da harmedes Paulus og vendte sig om og sa til ånden: Jeg byder dig i Jesu Kristi navn å fare ut av henne! Og den fór ut i samme stund.


Liketso 16:31
De sa da: Tro på den Herre Jesus, sa skal du bli frelst, du og ditt hus!


Liketso 17:3
og la ut og forklarte at Messias skulde lide og opstå fra de døde, og sa: Dette er Messias, den Jesus som jeg forkynner eder.


Liketso 17:7
og Jason har tatt imot dem; og alle disse gjør stikk imot keiserens bud og sier at en annen, en som heter Jesus, er konge.


Liketso 17:18
Nogen av de epikureiske og stoiske visdomslærere innlot sig også i ordskifte med ham, og nogen sa: Hvad mener vel denne ordgyder? Andre igjen sa: Han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og opstandelsen.


Liketso 18:5
Da nu Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, var Paulus helt optatt av å lære, idet han vidnet for jødene at Jesus er Messias.


Liketso 18:25
Han var oplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes' dåp.


Liketso 18:28
for med kraft målbandt han jødene offentlig, idet han viste av skriftene at Jesus er Messias.


Liketso 19:4
Da sa Paulus: Johannes, han døpte med omvendelses dåp, idet han sa til folket at de skulde tro på den som kom efter ham, det er på Jesus.


Liketso 19:5
Da de hørte dette, lot de sig døpe til den Herre Jesu navn,


Liketso 19:13
Men også nogen av de jødiske ånde-manere som fór omkring, tok sig fore å nevne den Herre Jesu navn over dem som hadde onde ånder, og sa: Jeg maner eder ved den Jesus som Paulus forkynner.


Liketso 19:15
Men den onde ånd svarte dem: Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om; men I, hvem er I?


Liketso 19:17
Dette blev da vitterlig for alle dem som bodde i Efesus, både jøder og grekere, og det falt frykt over dem alle, og den Herre Jesu navn blev prist,


Liketso 20:21
idet jeg vidnet både for jøder og for grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus.


Liketso 20:24
Men for mig selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av den Herre Jesus: å vidne om Guds nådes evangelium.


Liketso 20:35
I alle deler viste jeg eder at således bør vi ved strevsomt arbeid ta oss av de skrøpelige og komme den Herre Jesu ord i hu, som han selv har sagt: Det er saligere å gi enn å ta.


Liketso 21:13
Men Paulus svarte: Hvorfor gråter I og sønderriver mitt hjerte? Jeg er rede ikke bare til å bindes, men også til å dø i Jerusalem for den Herre Jesu navn.


Liketso 22:8
Jeg svarte: Hvem er du, Herre? Og han sa til mig: Jeg er Jesus fra Nasaret, han som du forfølger.


Liketso 25:19
men de hadde nogen stridsspørsmål med ham om sin egen gudsdyrkelse og om en ved navn Jesus, som var død, men som Paulus sa var i live.


Liketso 26:9
Jeg for min del trodde nu at jeg burde gjøre meget imot Jesu, nasareerens navn;


Liketso 26:15
Jeg sa da: Hvem er du, Herre? Og Herren sa: Jeg er Jesus, han som du forfølger.


Liketso 28:23
Efterat de da hadde avtalt en dag med ham, kom de i større mengde til ham i hans herberge; han la da ut for dem, idet han vidnet om Guds rike og søkte å overbevise dem om Jesus ut av Mose lov og profetene, fra årle morgen til aften silde.


Liketso 28:31
og han forkynte Guds rike og lærte om den Herre Jesus med all frimodighet, uten hindring.


Baroma 1:1
Paulo mohlanka wa Jesu Kriste, Moapostola wa go bitšwa le go hlaolelwa Ebangedi ya Modimo,


Baroma 1:4
a bonala e le Morwa wa Modimo ka maatla le ka Moya wa bokgethwa, le ka go tsoga bahung, yena Jesu Kriste mong wa rena.


Baroma 1:6
Gomme le lena le ba mohuta woo wa babidiwa ba Jesu Kriste.


Baroma 1:7
Nna Paulo ke ngwalela lena ba motseng wa Roma, lena baratiwa ba Modimo, lena bakgethiwa ba ba biditšwego bohle. Kgaugelo a e be le lena le khutšo e tšwago go Modimo Tata wešo le go Morena Jesu Kriste.


Baroma 1:8
Ke thoma ka go leboga Modimo wa ka ka Jesu Kriste ge ke bona lena bohle, tumelo ya lena ge e bolelwa mo go fela lefaseng.


Baroma 2:16
Di tlo bonala mohla Modimo a tlogo ahlola dithopa tša batho ka Jesu Kriste. E reyalo Ebangedi ya ka.


Baroma 3:22
Ke toko ya Modimo e tlago ka go dumela Jesu Kriste, ya tlela bohle ba ba dumelago.


Baroma 3:24
Ge ba lokafala, ke go fo fiwa ka kgaugelo ya gagwe ba lopolotšwe ke Jesu Kriste.


Baroma 3:26
E be gona go bonagatša toko ya gagwe ka tša mehla yeno, ge a tlo thwe o ya ka toko ge a lokafatša ba ba dumelago Jesu.


Baroma 4:24
di ngwaletšwe le rena ba re tlogo balelwa ge re dumela yena a tsošitšego Jesu Mong a rena bahung,


Baroma 5:1
Bjale, ge re lokafaditšwe ka tumelo, ke gona ge re boelantšwe le Modimo ke Mong a rena Jesu Kriste.


Baroma 5:11
Gomme ga se tšeo fela; re bile re kgantšha Modimo ka Jesu Kriste mong a rena, yo re bonego poelano ka yena.


Baroma 5:15
Ga se go re karogo yela e swana le neo ya kgaugelo. Gobane mola go hwile ba bantši ka karogo ya motho o tee; mono go humišwa ba bantši gagolo-golo ka kgaugelo ya Modimo, ka neo ya kgaugelo e tlago ka motho o tee yena Jesu Kriste.


Baroma 5:17
Gomme ge lehu le bušitše ka motho o tee ka baka la karogo ya yena o tee eo, bjale go tlo buša ba ba amogetšego khumišo e kgolokgolo ya kgaugelo le neo ya tokafalo, ba le bophelong ka yena o tee, Jesu Kriste.


Baroma 5:21
Gore bjale ka ge sebe se be se buša ka lehu, bjale go buše kgaugelo ka tokafalo, e iše bophelong bjo bo sa felego ka Jesu Kriste mong a rena.


Baroma 6:11
Le lena, thoko ya dibe le itire bahu; le phelele Modimo ka Jesu Kriste Mong a rena.


Baroma 6:23
Gobane moputso wa sebe ke lehu; mme neo ya kgaugelo ya Modimo ke bophelo bjo bo sa felego ka Jesu Kriste mong a rena.


Baroma 7:25
Ke leboga Modimo ka Jesu Kriste mong a rena. Ke nna e! Ka pelo ya ka ke hlankela Molao wa Modimo; ka nama ya ka ke hlankela molao wa sebe.


Baroma 8:1
Bjale gomme ga go sa na go lahlwa go ba e lego ba Jesu Kriste, ba ba lahlilego tsela ya nama, ba upša ba ya ka ya Moya.


Baroma 8:2
Gobane molao wa Moya wa go phela ka Kriste Jesu o nkhunolotše molaong wa sebe le wa lehu.


Baroma 8:11
Gomme ge mo go lena go agile Moya wa yoo a tsošitšego Jesu bahung, gona le mebele ya lena ya go hwa e tlo phedišwa ke yenayo a tsošitšego Kriste Jesu bahung ka wona Moya woo wa gagwe o agilego mo go lena.


Baroma 8:34
Ke mang a kago ba lahla? Jesu Kriste šo, e a hwilego; gomme se se fetago seo ke ge a tsogile bahung, ke ge a le ka letsogong le letona la Modimo mme a re rapelela.


Baroma 8:39
Le ge e ka ba tša kua godimong, goba tša kwa tlase, le sebopšamang, ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo le lego mo go Jesu Kriste Mong a rena.


Baroma 10:9
Gobane ge o ipolela ka molomo wa re: Jesu ke yena Morena, wa realo o dumela ka pelo gore Modimo o mo tsošitše bahung, gona o tlo phološwa.


Baroma 13:14
Aparang Morena Jesu Kriste; gomme pabalelo ya mmele le se ke la e fetišetša dikganyogong.


Baroma 14:14
Ke a tseba, gomme ke kgodilwe ka Morena Jesu, ge go se seila sa go ilwa ka baka la sona seng; e ba seila ka eo a se ilago.


Baroma 15:5
Gomme Modimo, yena mong wa tiišo le khomotšo, lena ka moka a le fe kgopolo e tee ya go amana le Kriste Jesu.


Baroma 15:6
Gore Modimo Tatago mong a rena Jesu Kriste le mo rete ka bopelotee le ka molomo o tee.


Baroma 15:8
Gomme nna ke re: Jesu Kriste o tlile a direla ba lebollo ka baka la therešo ya Modimo, gore a phethe tše botatawešo ba di holofedišitswego.


Baroma 15:16
Gore ke be motseta wa Jesu Kriste mo go bantle, gore ke be mphamodimo wa Ebangedi ya Modimo, gore bantle e be sedimo se se kgahlago Modimo, se se kgethegilego ka Moyamokgethwa.


Baroma 15:17
Ke sona sereto sa ka ke le wa Kriste Jesu mo go tše tša Modimo.


Baroma 15:30
Gomme lena bana bešo, ke le rapela ka Mong a rena Jesu Kriste le ka lerato la Moya, gore le ntlhabanele ka go nthapelela go Modimo.


Baroma 16:3
Dumedišang Perisika le Akwila badirišani baka ka Jesu Kriste.


Baroma 16:18
Ba ba bjalo ga ba direle Mong a rena Jesu Kriste; ba direla dimpa tša bona; mme ba ba se nago maano ba ba foraforetša ka dipolelo tše boreledi tša go kgahla batho.


Baroma 16:20
Modimo wa molao o tlo tloga a kgabutlanya Sathana la mo gata ka dinao. Kgaugelo ya Mong a rena Jesu Kriste a e be le lena.


Baroma 16:24
Kgaugelo ya mong a rena Jesu Kriste a e be le lena bohle. Amen.


Baroma 16:25
Bjale yena e a kgonago go le tiiša ka yona Ebangedi ya ka ka lona foko le la Jesu Kriste, ka kutollo ya phihlo ye e bego e homoletšwe mehleng le mehla,


Baroma 16:27
Yena Modimo Mong a bohlale a nnoši, a a retwe ka Jesu Kriste ka mehla le neng le neng. Amene.


1 Bakorinthe 1:1
Paulo e a bileditšwego go ba Moapostola wa Jesu Kriste ka thato ya Modimo, le Sostene ngwanešo.


1 Bakorinthe 1:2
Re ngwalela phuthego ya Modimo e lego motseng wa Korinthe, bakgethegi ka Jesu Kriste, babidiwa ba bakgethwa, le bohle ba ba rapelago gohle ina la Mongarena Jesu Kriste, Mong wa bona le wa rena.


1 Bakorinthe 1:3
Kgaugelo a e be le lena, le khutšo e tšwago go Modimo Tata wešo, le go Mong a rena Jesu Kriste.


1 Bakorinthe 1:4
Ke leboga Modimo wa ka mo go fela ge ke bona kgaugelo ya Modimo ye le e filwego ka Jesu Kriste.


1 Bakorinthe 1:6
ya ba gona go tiiša bohlatse bja Jesu Kriste mo go lena.


1 Bakorinthe 1:7
Le humišitšwe wa go se hlokišwe le e tee ya dineo tša kgaugelo, le le ba ba letetšego kutologo ya Mong wa rena Jesu Kriste.


1 Bakorinthe 1:8
Ke yena a tlogo le tiiša go fihla bofelong, gore le se be le bosodi bofe ka letšatši la yena Mong a rena Jesu Kriste.


1 Bakorinthe 1:9
Modimo ke Mmotegi, yena wa go le biletša go kopana le Morwa wa gagwe Jesu Kriste Mong a rena.


1 Bakorinthe 1:10
Gomme lena banabešo, ke a le rapela, ka ina la Jesu Kriste Mong a rena, ke re: Bohle bolelang se tee, gore mo go lena go se be le diphapang; le be ba go bapelana, kgopolo e le e tee, kelelo e le e tee.


1 Bakorinthe 1:30
Gomme ke ka yena ge le le ba Kriste Jesu, yo Modimo a mo dirilego bohlale bja rena, le tokafatšo ya rena, le kgethego ya rena, le topologo ya rena.


1 Bakorinthe 3:11
Gobane ga go e a kago bea motheo o šele ka ntle ga wo o beilwego, yena Jesu Kriste.


1 Bakorinthe 4:15
Gobane le ge le ka ba le baruti ba diketekete ba tša Kriste, ga le na botataweno ba bantši; gobane motswadi wa lena ka Ebangedi ke nna re le ba Jesu Kriste.


1 Bakorinthe 4:17
Ke ka ba ka leo ke le rometšego Timotheo, yena ngwana wa ka moratiwa, mmotegi Moreneng; ke yena a tlogo le eletša ditsela tša ka tše ke di swerego ke le wa Kriste Jesu, ka mo ke rutago gohle diphuthegong ka moka.


1 Bakorinthe 5:4
Ke re: Ka leina la Mong wa rena Jesu Kriste, moya wa ka o na le lena le phuthegile, le maatla a Mong wa rena Jesu Kriste a na le rena,


1 Bakorinthe 5:5
Motho eo a a gafelwe Sathane, a senyege nama, gore moya o phologe ka letšatši la Mong wa rena Jesu.


1 Bakorinthe 6:11
Ba bangwe ba lena e be e le ba ba bjalo. Fela, le hlatswitšwe, le kgethegile, le lokafaditšwe ka leina la Morena Jesu le ka Moya wa Modimo wa rena.


1 Bakorinthe 8:6
wa rena Modimo ke o tee fela, yena Tata wešo, yena tlhago ya tšohle le boyo bya rena bohle. Le Mong wa rena ke o tee, yena Jesu Kriste Motšweletšašohle le rena.


1 Bakorinthe 9:1
A ga ke molokologi? A ga ke Moapostola? A ga ka bona Jesu Kriste Mong wa rena? Modiro wa ka Moreneng a ga se bolena?


1 Bakorinthe 11:23
Se nna ke se filwego ke Morena, ke sona se nna ke le neetšego sona. Šedi: Morena Jesu, bošego bjo a ekilwego ka bjona o tšere senkgwa.


1 Bakorinthe 12:3
Ke gona ke le botšago gore ga go motho yo e rego a na le Moya wa Modimo, a kago roga Jesu. Le gona ga go e a kago re: Jesu ke Mong wa ka, ge e se ka Moyamokgethwa.


1 Bakorinthe 15:57
Gomme a go lebogwe Modimo e a re fago go fenya ka Mong wa rena Jesu Kriste.


1 Bakorinthe 16:22
Ge go na le e sa ratego Morena Jesu Kriste, a a tšwewe. Morena o etla.


1 Bakorinthe 16:23
Kgaugelo ya Morena Jesu Kriste a e be le lena.


1 Bakorinthe 16:24
Lerato la ka le mo go lena bohle ka Kriste Jesu. Amene.


Bagalata 1:1
Paulo Moapostola wa go se bewe ke batho, wa go se be gona ka batho, e lego Moapostola ka Jesu Kriste le ka Modimo Tatagwe e a mo tsošitšego bahung.


Bagalata 1:3
Kgaugelo a e le tlele le khutšo e tšwago go Modimo Tata wešo le go Mong wa rena Jesu Kriste,


Bagalata 1:12
Le gona ga nka ka e fiwa ke motho, ga nka ka e rutwa ke motho; ke e utolletšwe ke Jesu Kriste.


Bagalata 2:4
Ge e le badumedi ba maaka, ba ba bego ba re tsene ba sa lemogiwe, e le dihlodi tša go bona bolokologi bja rena, bjo re nago le bjona ka Jesu Kriste, mme ba rata go re bušetša bohlankeng,


Bagalata 2:16
Fela, ka ge re tseba gore motho ga a lokafale ka mediro ya Molao, re tseba gore o lokafala ka go dumela Jesu Kriste, le rena re dumela yena Kriste Jesu, gore re lokafale ka yona tumelo ya go dumela Yena Jesu Kriste, e sego ka mediro ya Molao; ka gobane ga go motho e a kago lokafatšwa ka go dira se Molao o se bolelago.


Bagalata 3:1
Joo Bagalatia! Lena mašilo! Le loilwe ke mang ge le sa kwe therešo? Lena ba go swantšhetšwa mmapolwa Jesu Kriste la ka le mmona ka mahlo!


Bagalata 3:14
Go bile bjalo gore tšhegofatšo ya Aborahama e fihlele ditšhaba tšohle ka Jesu Kriste, gore tše di holofedišitšwego ke Moya, re di amogele ka tumelo.


Bagalata 3:22
Fela, Mangwalo a tlemile tšohle ka sebe, gore se se holofedišitšwego se tle se newe ba ba dumelago, ba se bone ka tumelo ya go dumela Jesu Kriste.


Bagalata 3:26
Gobane ka moka le bana ba Modimo ka tumelo ya go dumela Jesu Kriste.


Bagalata 3:28
Moo ga go hlaolwe Mojuda goba Mogerika; ga go mohlanka goba mohunologi; ga go monna goba mosadi; le batee ka moka ka Jesu Kriste.


Bagalata 4:14
Gomme moleko woo le o bonego mmeleng wa ka, ga la ka la nnyatša la ntlhaswa ka baka la wona. Se le se dirilego ke go nkamogela bjalo ka Morongwa, bjalo ka eke le amogela yena Jesu Kriste.


Bagalata 5:6
Gobane mo go Kriste Jesu go bolla le go se bolle ga di kgone selo; go kgona tumelo e dirago ka lerato.


Bagalata 5:24
Gomme ba e lego ba Jesu Kriste ba kokotetše nama sefapanong gotee le ditumo le dikganyogo.


Bagalata 6:14
Gomme nna, go ikgantšha a go be kgole le nna, ge e se go kgantšha sefapano sa Mong wa rena Jesu Kriste, yo lefase le mpapoletšwege ka yena, mme nna ka bapolelwa lefase.


Bagalata 6:17
Bjalo ge, go se ke gwa hlwa go eba e a ntapišago, gobane mmeleng wa ka ke na le mabadi a Morena Jesu.


Bagalata 6:18
Kgaugelo ya Mong wa rena Jesu Kriste a e be le meoya ya lena, bana bešo. Amene.


Baefese 1:1
Paulo Moapostola wa Jesu Kriste ka mo Modimo a ratilego, ke ngwalela bakgethwa ba motseng wa Efeso, ba ba dumetšego Jesu Kriste.


Baefese 1:2
Kgaugelo a e le tlele le khutšo ye e tšwago go Modimo Tata wešo le go Morena Jesu Kriste.


Baefese 1:3
A go tumišwe Modimo Tatago Mong wa rena Jesu Kriste, e a re šegoafaditšego ka ditšhegofatšo tšohle tša Moya ka tša magodimong ka Kriste,


Baefese 1:5
Ka lerato o re hlaoletše go ba bana ba gagwe ka Jesu Kriste, a ikgahletše go rata fao,


Baefese 1:15
Ke gona le nna, ge ke kwele ka mo le dumelago Morena Jesu, le ka mo le ratago bakgethwa ka moka,


Baefese 1:17
gore yena Modimo wa Mong wa rena Jesu Kriste, yena Raletago, a le fe Moya wa bohlale le wa go le utollela tsebo ya go mo tseba;


Baefese 2:6
Le rena o re tsošitše a re dudiša mo go tša magodimong ka Jesu Kriste.


Baefese 2:7
E be e le gore mehleng e tlogo tla a bonagatše lehumo le legologolo la kgaugelo ka botho bja go re tlela ka yena Kriste Jesu.


Baefese 2:13
Bjale lena ba le bego le le kgole, le batameditšwe ka Kriste Jesu, ka madi a Kriste.


Baefese 2:20
Le agišitšwe godimo ga motheo wa Baapostola le Baporofeta, mo lebje le le thekgilego e lego yena Jesu Kriste.


Baefese 3:1
Ke ka baka leo nna Paulo ke lego mogolegwa wa Jesu Kriste ka baka la lena bantle.


Baefese 3:6
Ke yona thopa yeo ya go re bantle le bona ke baji ba bohwa, le bona ke ditho tša mmele o tee le rena, le bona ba lebanwe ke dikholofedišo ka Kriste Jesu, ka Ebangedi.


Baefese 3:9
e be go ba bonegela bohle gore ba bone pušo ya thopa ya Modimo, ye e bego e utilwe go tloga mehleng ya kgalelele, e le thopa ya Modimo Mohlodi wa tšohle ka Jesu Kriste,


Baefese 3:11
Gore go phethege tše a bego a rerile go di dira ka Jesu Kriste Mong wa rena.


Baefese 3:14
Ke tšona tše di nkhunamišago ka matolo, ke khunamela Tatago Mong wa rena Jesu Kriste,


Baefese 3:21
a a retwe phuthegong ka Kriste Jesu ke ba meloko yohle ya mehleng ya neng le neng. Amene.


Baefese 4:21
Mme le ithutile ruri, la rutega ka yena, la bona ge therešo e le mo go Jesu.


Baefese 5:20
Ka mehla le leboge Modimo Tata wešo ka Leina la Mong a rena Jesu Kriste ka baka la tšohle.


Baefese 6:23
Khutšo a e be le lena bana bešo, le lerato le nago le tumelo, le le tšwago go Modimo Tata wešo le go Morena Jesu Kriste.


Baefese 6:24
Kgaugelo a e tlele bohle ba ba ratago Mong wa rena Jesu Kriste ba sa thiše. Amene.


Bafilippi 1:1
Paulo le Timotheo bahlanka ba Jesu Kriste, re ngwalela ba e lego bakgethwa ka Kriste Jesu ba lego motseng wa Filipi, le balebeledi le badiredi.


Bafilippi 1:2
Kgaugelo a e le tlele le khutšo e tšwago go Modimo Tata wešo le go Morena Jesu Kriste.


Bafilippi 1:6
Gomme se ke se holofetšego ke gore e a thomilego modiro woo o botse go lena, o tlo o phetha, gwa tlo ba gwa fihla letšatši la Jesu Kriste.


Bafilippi 1:8
Gobane Modimo ke hlatse ya ka ka mo ke le hlolegetšwego ka moka ga lena ke le ratile boka Jesu Kriste.


Bafilippi 1:11
Le be ba ba tletšego kenyo tša toko ya Jesu Kriste, tše Modimo a tlogo retwa a tumišwa ka tšona.


Bafilippi 1:19
Gobane nna ke tseba gore ka dithapelo tša lena, le ka go thekgetšwa ke Moya wa Jesu Kriste, dilo tše di tlo nkiša phologong.


Bafilippi 1:26
Gore ge ke boetše go lena ke le wa lena, ditumišo tša lena e tle e be tše di tletšego re le ba Kriste Jesu.


Bafilippi 2:5
Kgopolo ye e swanetšego go ba mo go lena, ke yeo e bego e le go Kriste Jesu.


Bafilippi 2:10
gore Leineng la Jesu go khuname matolo ohle a ba lego kua legodimong le mo lefaseng le ka tlase ga lefase;


Bafilippi 2:11
maleme ohle a dumele a re: Jesu Kriste ke yena Morena, mme ya tlo ba go reta Modimo Tatagwe.


Bafilippi 2:19
Ka go tseba Morena Jesu ke holofela gore ke tlo tloga ke roma Timotheo a tla go lena, gore le nna ke we pelo ge ke ekwa ka mo go dutšego le lena ka gona.


Bafilippi 2:21
Gobane batho ka moka ba inyakela tša bona; ga ba nyake tša Kriste Jesu.


Bafilippi 3:3
Gobane bona babolodiruri ke borena ba re direlago Modimo Moyeng, ra kgantšha Kriste Jesu, re sa bote tša nama.


Bafilippi 3:8
Gomme le bjale ke sa tiiša ke re ke tshenyegelo, ge ke di bapetša le bogolo bja tsebo ya go tseba Jesu Kriste mong wa ka; ka baka la gagwe ka re: Tšeo ka moka ke tshenyegelo; ka re: Ke maudi fela, gore ke tle ke hume ka Kriste,


Bafilippi 3:14
Se se lego gona sese: Ke lebala tša kua nthago; ke obelela tša kua pele; ke kganyelela boyo, mo go lego mphapahlogo wa ba go biletšwa kua legodimong ke Modimo ka Jesu Kriste.


Filippenserne 3:20
Ge e le rena, gagešo ke magodimong; le Mophološi Morena Jesu Kriste re mo lebeletše re re o tlo boa gona.


Filippenserne 4:7
Gomme khutšo ya Modimo, ye e fetago tlhaologanyo yohle, a e boloke dipelo tša lena le kgopolo tša lena go Kriste Jesu.


Filippenserne 4:19
Gomme Modimo wa ka o tlo tlatša mo lena le kago hloka, ka ge e le yena mohumi wa letago ka Kriste Jesu.


Filippenserne 4:21
Dumedišang bakgethwa ka moka ba Kriste Jesu. Bana bešo ba ke nago nabo ba a le dumediša.


Filippenserne 4:23
Kgaugelo ya mong wa rena Jesu Kriste a e be le lena ka moka. Amene.


Bakolose 1:1
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og broderen Timoteus


Bakolose 1:3
Vi takker alltid Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader når vi beder for eder,


Bakolose 1:4
efterat vi har hørt om eders tro på Kristus Jesus og den kjærlighet som I har til alle de hellige,


Bakolose 2:6
Likesom I altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham,


Bakolose 3:17
og alt som I gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud Fader ved ham!


Bakolose 4:11
og Jesus med tilnavnet Justus; iblandt de omskårne er disse de eneste medarbeidere for Guds rike som er blitt mig en trøst.


Bakolose 4:12
Epafras hilser eder, han som er fra eders by, en Kristi Jesu tjener som alltid strider for eder i sine bønner, at I må stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje;


1 Bathesalonika 1:1
Paulus og Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud Fader og den Herre Jesus Kristus: Nåde være med eder og fred!


1 Bathesalonika 1:3
idet vi uavlatelig minnes eders virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten og tålmod i håpet på vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Faders åsyn,


1 Bathesalonika 1:10
og vente på hans Sønn fra himlene som han opvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede.


1 Bathesalonika 2:14
For I, brødre, er blitt efterfølgere av de Guds menigheter som er i Kristus Jesus i Judea, idet og I har lidt det samme av eders egne landsmenn som de har lidt av jødene,


1 Bathesalonika 2:15
som og slo den Herre Jesus og profetene ihjel og forfulgte oss og ikke tekkes Gud og står alle mennesker imot,


1 Bathesalonika 2:19
For hvem er vel vårt håp eller vår glede eller vår hederskrans? er ikke også I det for vår Herre Jesu åsyn ved hans komme?


1 Bathesalonika 3:11
Men han, vår Gud og Fader, og vår Herre Jesus styre vår vei til eder!


1 Bathesalonika 3:13
forat han kan styrke eders hjerter, så de blir ulastelige i hellighet for vår Guds og Faders åsyn, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige!


1 Bathesalonika 4:1
For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi eder i den Herre Jesus at likesom I har lært av oss hvorledes I bør vandre og tekkes Gud, således som I også gjør, så må I enn mere gjøre fremgang deri.


1 Bathesalonika 4:2
I vet jo hvilke bud vi gav eder ved den Herre Jesus.


1 Bathesalonika 4:14
For så sant Vi tror at Jesus døde og stod op, så skal og Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham.


1 Bathesalonika 5:9
for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,


1 Bathesalonika 5:18
takk for alt! for dette er Guds vilje i Kristus Jesus til eder.


1 Bathesalonika 5:23
Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!


1 Bathesalonika 5:28
Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!


2 Bathesalonika 1:1
Paulo le Silibano le Timotheo, re ngwalela phuthego ya ba Thesalonika ineng la Modimo Tata wešo le la Mong wa rena Jesu Kriste.


2 Bathesalonika 1:2
Kgaugelo a e be le lena le khutšo e tšwago go Modimo Tata wešo le go Morena Jesu Kriste.


2 Bathesalonika 1:7
Mme lena ba le hlokofatšwago le rena o tlo re lapološa mohla wa kutollo ya Morena Jesu ge a etšwa legodimong a na le Barongwa ba gagwe ba maatla.


2 Bathesalonika 1:8
Ba ba sa tsebego Modimo, le ba ba sa kwego Ebangedi ya Mong wa rena Jesu Kriste, o tlo ba lefetša ka dikgabo tša mollo.


2 Bathesalonika 1:12
Gore leina la Mong wa rena Jesu Kriste le tagafale ka lena, le lena le tagafale ka yena ka kgaugelo ya Modimo wa rena le ya Morena Jesu Kriste.


2 Bathesalonika 2:1
Bana bešo! Re na le se re le kgopelago sona ka baka la go tla ga Mong wa rena Jesu Kriste, le go tlo bothelwa ga rena go yena.


2 Bathesalonika 2:14
O le bileditše sona ka Ebangedi ya rena, gore le fihlele letago la Mong wa rena Jesu Kriste.


2 Bathesalonika 2:16
Gomme yena Mong wa rena Jesu Kriste, le Modimo Tata wešo e a re ratilwego, e a re filego khomotšo ya neng le neng, a re fa kholofelo e botse ka kgaugelo,


2 Bathesalonika 3:6
Gomme re laela lena bana bešo, ka ina la Mong wa rena Jesu Kriste gore le ikaroganye le ngwaneno e mongwe le e mongwe e a arogago a se ye ka molao le ka taelo ye a e filwego ke rena.


2 Bathesalonika 3:12
Badiratšeo re a ba laela, re bile re ba kgopela ka Mong wa rena Jesu Kriste, gore ba sware modiro ba ikhomoletše, ba je bogobe e lego bja bona.


2 Bathesalonika 3:18
Kgaugelo ya Mong wa rena Jesu Kriste a e be le lena ka moka. Amene.


2 Timothea 1:1
Paulo Moapostola wa Jesu Kriste ka thato ya Modimo, yo ke beetšwego go bolela bophelo bjo bo re holofedišitšwego bja tla bja ba gona ka Kriste Jesu,


2 Timothea 1:2
Ke ngwalela Timotheo ngwanaka moratwa. Go gaugelwa le go šokelwa le go khutšišwa a di go tlele di etšwa go Modimo Tata wešo le go Jesu Kriste Mong wa rena.


2 Timothea 1:9
Ke yena a re phološitšego a re bitša ka mmiletšo o mokgethwa, e sego ka baka la mediro ya rena; o re biditše ka go ithatela le ka kgaugelo ye a re seditšego ka yona ka Jesu Kriste mola go sešo gwa thoma mehla ya mabaka.


2 Timothea 1:10
Ke yona kgaugelo ya go bonagatšwa mehleng yeno ka go bonagala ga Mophološi wa rena Jesu Kriste, e a fedišitšego lehu, a tšweletša bophelo le go se hwe ka seetša sa Ebangedi.


2 Timothea 1:13
Mantšu ao a se nago senyalo, a o a kwelego go nna, o tšee ka mohlala wa ona, ka tumelo le ka lerato, le re le hwetšago go Jesu Kriste.


2 Timothea 2:1
Bjale wena Ngwanaka! Tia maatla ka kgaugelo e lego go Kriste Jesu.


2 Timothea 2:3
Mme le wena o kgotlelele o le mohlabani o botse wa Jesu Kriste.


2 Timothea 2:8
Gopola Jesu Kriste Motsogabahung, wa peu ya Dafida, ka mo Ebangedi ya ka e bolelago,


2 Timothea 2:10
Ke ka baka leo ke kgotlelelago ke direla bahlaolwa, gore le bona ba bone phološo ka Jesu Kriste le letago le le sa felego.


2 Timothea 3:12
Ke tše di tlogo diregela bohle ba ba ratago go phela ka borapedi ka Kriste Jesu; le bona ba tlo hlomarelwa.


2 Timothea 3:15
Gobane Mangwalo a Makgethwa o a tseba go tloga bjaneng. Ke ona a kgonago go go hlalefišetša phologo ka tumelo, o dumetše Jesu Kriste.


2 Timothea 4:1
Ke go laela wa go go eniša re le pele ga Modimo le pele ga Morena Jesu Kriste, e a tlogo sekiša ba ba phelago le ba ba hwilego, re tseba ponagalo ya gagwe le mmušo wa gagwe,


2 Timothea 4:22
A Morena Jesu Kriste a be le moya wa gago. Kgaugelo a e le tlele. Amene.


Tite 1:1
Paulo mohlanka wa Modimo le Moapostola wa Jesu Kriste ka go ya ka tumelo ya bahlaolwa ba Modimo, le ka tsebo ya therešo ye e išago borapeding.


Tite 1:4
Ke ngwalela wena Tito, e o lego ngwanaka wa ruri ka tumelo ye re lego batee ka yona. Go gaugelwa le go šokelwa le go khutšišwa a di be nago di etšwa go Modimo Tata wešo le go Jesu Kriste Mophološi wa rena.


Tite 2:13
re dula re lebeletše mahlogonolo a re a holofetšego, le go bonala ga Modimo o mogolo le Mophološi wa rena Jesu Kriste.


Tite 3:6
wo a o tšhetšego godimo ga rena wa go re humiša ka Jesu Kriste Mophološi wa rena;


Filemone 1:1
Paulo mogolegwa wa Kriste Jesu le Timotheo ngwanešo, re ngwalela Filemone moratiwa modiriši wa rena,


Filemone 1:3
Kgaugelo a e be le lena le khutšo e tšwago go Modimo Tata wešo le go Morena Jesu Kriste.


Filemone 1:5
ka gobane ke kwa tša lerato la gago le tumelo ya gago ya ge o dumetše Morena Jesu, o rata bakgethwa ka moka.


Filemone 1:6
Ke go rapelela gore kopano ye ya ge re le batee ka tumelo ya gago, mo go lena e ka tšweletša tsebo ya go hlatha bolo bjohle bo išago go Kriste Jesu.


Filemone 1:9
Ke upša ke rata go go rapela ka ge lerato e le le kaakaa, e le nna e, Paulo mokgalabje, mehleng yeno ke le mogolegwa wa Jesu Kriste.


Filemone 1:23
Epafora e a nago le nna e le mogolegwa wa Kriste Jesu, o a go dumediša.


Filemone 1:25
Kgaugelo ya Mong wa rena Jesu Kriste a e be le meoya ya lena. Amene.


Baheberu 2:9
E a feditšego lebakanyana a hlaeditšwe a se lekane le Morongwa, ke Jesu yo re mmonago a hlamilwe ke borena le letago ka tsela ya go tlaišwa le ya go hwa; gore ka kgaugelo ya Modimo a kwe lehu ka baka la bohle.


Baheberu 3:1
Bjale lena bana bešo ba bakgethwa, ba le lego ba tee le nna ka go bitšwa magodimong, hlokomelang Motseta yo le Moperisita e mogolo yo re mmolelago, yena Kriste Jesu.


Baheberu 4:14
Bjale, ge re na le Moperisita e Mogolo yo mokaakaa, e a tsenego a fihla moseo wa magodimo, yena Jesu Morwa wa Modimo, a re tiišeng go ipolela ka tumelo.


Baheberu 6:20
Ke mo Jesu Moetapele a tsenego ka baka la rena, yena a tlilego a ba Moperisita e Mogolo wa neng le neng ka mokgwa wa Melekitsedeke.


Baheberu 7:22
Ke ka tšona tše ge Jesu e le Khumedi ya kgwerano ye e fetago yela ka bogolo.


Baheberu 7:24
Ge e le Jesu o na le boperisita bjo bo sa šielwego e mongwe, ka gobane a dula a le gona neng le neng.


Baheberu 10:12
Gomme Jesu a tliša sedimo se tee sa go tloša dibe, a yo dula ka letsogong le letona la Modimo go ya go ile.


Baheberu 10:19
Bjale bana bešo! Re na le mafolofolo a go tsena Sekgethwakgethweng ka madi a Jesu.


Baheberu 12:2
re iše mahlo go Moetapele le Mophethi wa tumelo, yena Jesu, e a kgotleletšego sefapano, le ge se se bego se mo loketše e le lethabo, a dumela go gobošwa, a kgona go yo dula ka letsogong le letona la sedulo sa bogoši bja Modimo.


Baheberu 12:24
Le tlile go Jesu yena Khumedi ya kgwerano e mpsha; Le tlile go fokelwa madi a a bolelago a fetiša a Abele.


Baheberu 13:8
Kriste Jesu ke wa maabane, le wa lehono; mme e tlo ba yena wa neng le neng.


Baheberu 13:12
Ke tše Jesu a di dirilwego mola a hlatswa setšhaba ka madi a gagwe; ba mmolaetše kua ntle ga kgoro.


Baheberu 13:20
Modimo Rakhutšo, e a tsošitšego bahung Modiši e mogolo wa dinku ka madi a kgwerano ya neng le neng, e lego yena Mong wa rena Jesu Kriste,


Baheberu 13:21
a a le dire ba bolo ka tlalo medirong e botse yohle, gore le dire se yena a se ratago, a le diriše se se mo kgahlago ka Jesu Kriste yena Mong wa borena bja mehleng le neng le neng. Amene.


James 1:1
Jakobo mohlanka wa Modimo le wa Morena Jesu Kriste o ngwalela ba meloko e lesome la metšo e mebedi, o re: Thabang!


James 2:1
Bana bešo! Tumelo ya go dumela Jesu Kriste Mong wa rena wa letago, ga le nayo ge le sa fela le beba batho.


1 Petrose 1:1
Petro Moapostola wa Jesu Kriste, o ngwalela bahlaolwa, bafaladi ba ba gašanego le dinaga tša Ponto, le Galatia, le Kapadotsia, le Asia, le Bithinia,


1 Petrose 1:2
Ba go hlaolwa ka mo Modimo a tsebilego pele, le ka go kgethega ka Moya, ya ba ba ba kwago Jesu Kriste, ba fokelwa ka madi a gagwe. Kgaugelo le khutšo a di fele di le tlela ka botlalo.


1 Petrose 1:3
A go retwe Modimo Tatago Mong wa rena Jesu Kriste, wa go re tswala gape ka kgaugelo e kgolo ya gagwe, ra tla re ba ba kholofelo ye e phelago ka ge Jesu Kriste a tsogile bahung,


1 Petrose 1:7
e le gore go bonale go botega ga tumelo ya lena ya theko ye e fetago ya gauta ye e onalago le ge e lekotšwe ka mollo, gore tumelo ya lena e hwetšwe e ratega, e tumišega, e na le letago mohla wa ponagalo ya Jesu Kriste.


1 Petrose 1:13
Ke gona itlemeng matheka kgopolong ya lena, le phele le phafogile; mme kgaugelo ya mohla wa ponagalo ya Jesu Kriste le e holofele ka kholofelo ye e tletšego,


1 Petrose 2:5
le tle le agiwe boka mabje a phelago, le be ngwako wa Moya wa boperisita bjo bokgethwa, wa go tliša didimo tša moya tše di kgahlišago Modimo ka Jesu Kriste.


1 Petrose 3:21
Meetse ao, ka lehlakore le lengwe, a a re phološa, ke ra kolobetšo, ye e sego go hlatswa mmele ditšhila, e lego go kgopela letswalo le le botse go Modimo. Kolobetšo e re phološa ka tsogo ya Jesu Kriste,


1 Petrose 4:11
Ge e mongwe e le wa go bolela, a ye ka dithuto tša Modimo; ge e mongwe e le wa go direla, a dire ka mo Modimo a mo neilego ka gona; e be gore dilong tšohle go tumišwe Modimo ka Jesu Kriste, mong wa letago le maatla go iša mehleng ya neng le neng. Amene.


1 Petrose 5:14
Dumedišanang ka katlo ya lerato. Khutšo a e be le lena ka moka ba le lego ba Jesu Kriste. Amene.


2 Petrose 1:1
Simone Petro Mohlanka wa Jesu Kriste le Moapostola wa gagwe, o ngwalela ba ba filwego tumelo e bohlokwa ya rena ka toko ya Modimo wa rena le ya Mophološi Jesu Kriste.


2 Petrose 1:2
Kgaugelo le khutšo a di le tlele ka botlalo ka go tseba Modimo le Jesu Kriste Mong wa rena.


2 Petrose 1:8
Ge dilo tše di ata, gona le ka se dule fela le hloka dienywa tše di išago tsebong ya go tseba Mong wa rena Jesu Kriste.


2 Petrose 1:11
Gobane ke mo le tlogo humišwa ka go bulelwa tsela ya go tsena mmušong wa neng le neng wa Mong wa rena Jesu Kriste Mophološi wa rena.


2 Petrose 1:14
Gobane go khudušwa fa mokutwaneng wo, ke tseba gore go tlo ntlela ka pela ka mo Mong wa rena Jesu Kriste a nkutolletšego ka gona.


2 Petrose 1:16
Gobane ge re le tsebiša maatla a Mong wa rena Jesu Kriste le go tla ga gagwe, e be e se go le anegela dinonwane tša mahlajana a batho; rena bogolo bja gagwe re bo bone ka mahlo.


2 Petrose 2:20
Gobane ge ba šetše ba phonyokgile ditšhila tša lefase ka go tseba Mong wa rena Jesu Kriste Mophološi, mme ba boela ba yo tanywa ke tšona ditšhila, gona tša mafelelo di tlo ba befela tša phala tša pele.


2 Petrose 3:18
Sa lena a e be go tšwelela pele le le ba go gaugelwa le ba go tseba Mong wa rena Mophološi Jesu Kriste. Go retwa a e be ga gagwe mehleng ya bjale, go be go fihle letšatši leo le le sa fetego. Amene.


1 Johanne 1:3
Le lena re le anegela sona seo re se bonego, se re se kwelego, gore le lena le be batee le rena; mme botee bjo bja rena e be go ba batee le Tata wešo le Morwa wa gagwe Jesu Kriste.


1 Johanne 1:7
Fela, ge re swere ka tsela ya seetša, boka le yena e le wa seetšeng, gona re batee seng sa rena, mme madi a Jesu Kriste Morwa wa gagwe a re hlatswa dibe tšohle.


1 Johanne 2:1
Bana ba ka! Ke le ngwalela ditaba tše, gore le se ke la dira dibe. Ge go ka ba le e a dirago dibe, gona re na le Morapeledi go Tata wešo, Jesu Kriste yena Moloki.


1 Johanne 2:22
Wa maaka ke mang? A ga se eo a ganetšago a re: Jesu ga se yena Kriste? Ke yena molwalekriste, e a ganetšago Tatawešo le Morwa wa gagwe.


1 Johanne 3:23
Gomme molao wa gagwe ke gore re dumele leina la Morwa wa gagwe Jesu Kriste, mme re ratane ka mokgwa wo a re lailego ka wona.


1 Johanne 4:2
Se le tlogo tseba Moya wa Modimo ka sona, sese: Moya o bolago Jesu Kriste wa re o tlile a ba motho, -- ke Moya wo o tšwago go Modimo.


1 Johanne 4:15
Bjale e a emago ka la go re: Jesu ke Morwa wa Modimo, -- Modimo o tlo dula e le wa gagwe, mme yena a dula e le wa Modimo.


1 Johanne 5:1
Motho e a dumetšego gore Jesu ke yena Kriste, o tswetšwe ke Modimo; gomme motho e a ratago Motswadi eo wa gagwe, o rata le ba ba tswetšwego ke yena Motswadi.


1 Johanne 5:5
Ke mang e a fenyago lefase, ge e se e a dumelago gore Jesu ke yena Morwa wa Modimo?


1 Johanne 5:20
Le gona re tseba gore Morwa wa Modimo o tlile a re nea tlhaologanyo ya gore re tsebe therešo. Bjale re ba yena Morereši, re ba Morwa wa gagwe Jesu Kriste. Yena yo ke Modimo wa makgonthe; ke yena bophelo bjo bo sa felego.


2 Johanne 1:3
A nke le be ba go gaugelwa le go šokelwa le go khutšišwa ke Modimo Tatawešo le Jesu Kriste Morwa wa Tatagwe; di le tlele ka thereso le ka lerato.


2 Johanne 1:7
Gobane lefaseng le go tsene baaroši, ba ba sa emego ka la go re: Jesu Kriste o tlile a ba motho. Motho e a sa emego ka lentšu le ke yena molwalekriste.


2 Johanne 1:9
Motho e a rego ke eketša thuto, mme a se eme ka thuto ya Jesu Kriste, ga a na Modimo. E a emago ka thuto ya Kriste, o na le Tatawešo, mme le Morwa wa gagwe o na nae.


Juda 1:1
Juda Mohlanka wa Jesu Kriste ngwanabo Jakobo, o ngwalela babidiwa ba ba kgethilwego ke Modimo Tatawešo, ba ba boloketšwego Jesu Kriste.


Juda 1:4
Gobane go na le batho ba ba le khukhunetšego, bao ditaba tša bona di ngwadilwego kgale tša re ba tlo wela molatong woo, e le ba ba sa boifego Modimo, ba ba retollago tše Modimo wa rena a re gaugetšego ka tšona ba di dira tša maipshino, mme ba se dumele Modimo le Jesu Kriste Mmuši a nnoši Mong wa rena.


Juda 1:17
Ge e lena barategi, le se lebale ditaba tše di boletšwego kgale ke baapostola ba Mong wa rena Jesu Kriste.


Juda 1:21
Le dule le ipatile ka lerato la Modimo le letetše kgaugelo ya Mong wa rena Jesu Kriste ye e išago bophelong bjo bo sa felego.


Tšenolo 1:1
Kutollo ya Jesu Kriste ye Modimo a mo filego yona, ya ba go bontšha bahlanka ba gagwe tše di tlogo direga ka pela. O di tsebišitše ka Morongwa wa gagwe yo a mo romilego a tla go Johane mohlanka wa gagwe,


Tšenolo 1:2
e a hlatsetšego lentšu la Modimo, a ba hlatse ya Jesu Kriste le ya tše a di bonego.


Tšenolo 1:5
le go Jesu Kriste yena Hlatse ye e botegago, yena Thakaletswalo ya bahu, yena Mmuši wa dikgoši tša lefase, yena a re ratilego a re hlatswa dibe ka madi a gagwe,


Tšenolo 1:9
Nna Johane ngwana bolena, wa go ba le lena re tlaišwa, re bušwa, re kgotlelela re le ba Jesu Kriste, ke be ke le sehlakehlakeng se ba rego ke sa Patimo, molato e le lentšu la Modimo, e le go hlatsela Jesu Kriste.


Tšenolo 12:17
Noga ya galefela mosadi eo, ya ba ya tloga ya yo tsoša ntwa le bao ba bego ba šaletše, e le ba peu ya gagwe, ba ba gomaretšego melao ya Modimo, ba ba nago lebohlatse bja Jesu Kriste.


Tšenolo 14:12
Ke mo go nyakago kgotlelelo ya bakgethwa ba go gomarela melao ya Modimo le go dumela Jesu.


Tšenolo 17:6
Ka bona mosadi eo a tagilwe ke madi a bakgethwa le a dihlatse tša Jesu; ka tlabega gagolo ge ke mmona.


Tšenolo 19:10
Nna ka wela fase dinaong tša gagwe ka mo khunamela. Yena a re: O ko lese tšeo! Nna ke mohlanka boka wena le bana beno ba ba nago le bohlatse bja Jesu. Khunamela Modimo. Gobane bohlatse bja Jesu ke Moya wa go porofeta.


Tšenolo 20:4
Ka bona didulo tša bogoši; gwa dula ba ba neilwego go ahlola; ka bona meoya ya ba ba kgaotšwego dihlogo ka baka la bohlatse bja Jesu le ka baka la Lentšu la Modimo, le bao ba go se lotšhe sebata le seswantšho sa sona, ba se dumele go swaiwa ka leswao la sona diphatleng tša bona. Bona bao ka ba bona ba phedile, ba buša le Kriste nywaga e sekete.


Tšenolo 22:16
Nna Jesu ke romile morongwa wa ka, gore a le tsebiše ditaba tše, gore di tsebje diphuthegong. Ke nna modu wa Dafida le moloko wa gagwe; ke nna naledi e phadimago ya meso.


Tšenolo 22:20
Yena mohlatsedi wa ditaba tše o re: Go bjalo! Ke tla tloga ke etla! -- Amene! Tlaa Morena Jesu!


Tšenolo 22:21
Kgaugelo ya Jesu Kriste Mong wa rena a e tlele bakgethwa bohle. Amene.


Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved