A A A A A


Vyhľadávanie

Matúša 12:26
Te o Satan tradel avri le Satan, korkoro peha hino rozulado. Akor sar šaj obačhela leskero kraľišagos?


Matúša 16:23
Ale o Ježiš visaľiľa ko Peter a phenďa leske: “Satan, dža mandar het! Ačhes mange andro drom, bo na gondoľines pre le Devleskere veci, ale pre le manušeskere!”


Marka 3:23
O Ježiš peske len vičhinďa a chudňa lenge te vakerel andro podobenstva: “Sar šaj tradel o Satan avri le Satan?


Marka 3:26
A the te o Satan džala korkoro pre peste a rozulavela pes, našči obačhela, ale hin leske koňec.


Marka 8:33
Ale o Ježiš visaľiľa, dikhľa pro učeňika a pokarhinďa le Peter: “Satan, dža mandar het, bo na gondoľines pre le Devleskere veci, ale pre le manušeskere!”


Lukáša 10:18
Ov lenge phenďa: “Dikhľom le Satan te perel andral o ňebos avke sar o perumos.


Lukáša 11:18
Avke, te o kraľišagos le satanoskero hino rozulado maškar peste, akor sar šaj obačhela? Bo tumen phenen, hoj me tradav avri le demonen le Beelzebuloha.


Lukáša 22:3
Akor geľa o Satan andro Judaš, so pes vičhinel Iškarijotsko. Ov sas jekh le dešudujendar.


Lukáša 22:31
O Raj phenďa: “Šimon, Šimon, dikh, o Satan peske tumen avrimangľa, hoj tumen te preceďinel sar o žužoďiv ( o zrnos).


Jána 13:27
Takoj soča iľa o Judaš o maro, avľa andre leste o Satan. Akor leske o Ježiš phenďa: “Oda so keres, ker sigo.”


Rimanom 16:20
O Del, kastar avel o smirom, sig rozmarela le Satan tel tumare pindre.


1 Korinťanom 5:5
te del ole manušes le satanoske, hoj leskero ťelos te el zňičimen a leskero duchos te el zachraňimen andro džives amare Rajeskero.


1 Korinťanom 7:5
Ma odphenen pes jekh avreske, ča te sodujdžene oda kamena pre varesavo časos ( ideos), hoj tumen te modľinen. Paľis pes pale zdžan, hoj tumen te na pokušinel o Satan, bo našči bijal oda ľikeren avri.


2 Korinťanom 2:11
hoj amen o Satan te na klaminel; bo amen prindžaras leskere plani.


2 Korinťanom 11:14
A amen pes na čudaľinas, se korkoro o Satan pes prekerel pro aňjelos le svetloskero!


2 Korinťanom 12:7
Ale vaš oda, hoj man te na ľidžav upre ole bare vecenca so dikhľom, sas mange diňi e dukh andro ťelos — oda hin o poslos le satanoskero — hoj man te dukhavel, te na man igen ľidžav upre.


1 Timotejovi 5:15
Bo varesave vdovi pes imar visarde pale a džan pal o Satan.


Zjavenie 2:9
Džanav tiro pharipen the tiro čoripen, ale sal barvalo. Džanav the pal ola so tut džungľaren a keren pre tu pľetki a phenen pal peste hoj hine Židi, ale nane a hine e sinagoga le satanoskeri.


Zjavenie 2:13
Džanav, kaj bešes, ode kaj hin o tronos le satanoskero. Ale ľikeres tut mire navestar a na preačhiľal andre ma te pačal, aňi andre ola dživesa sar svedčinelas o Antipas, miro pačivalo švedkos, saves murdarde andro tumaro foros, ode, kaj bešel o Satan.


Zjavenie 2:24
Ale phenav tumenge savorenge andro Tyatir — so tumen na ľikeren ole sikavibnastar a so na prindžarďan ‘o bare garuďipena le satanoskere’ — hoj na thovav pre tumende aver pharipen.


Zjavenie 3:9
Dikh, dav varesave dženen andral le satanoskeri sinagoga, so phenen pal peste hoj hine Židi a nane, ale klaminen — dikh, me kerava oda, hoj on te aven a te banďon anglal tire pindre a te prindžaren, hoj me mange tut zakamňom.


Zjavenie 12:9
A sas avri čhido oda baro drakos, oda phuro sap, savo pes vičhinel o beng the o Satan. Ov, so odcirdel calo svetos, sas čhido tele pre phuv a leskere aňjela sas čhide leha.


Zjavenie 20:2
A chudňa le drakos, ole phure sapes so hin o beng the o Satan, a phandľa les andre pro ezeros berša.


Zjavenie 20:7
Sar predžana ola ezeros berša, ela rozphandlo o Satan a premuklo andral peskeri bertena.


Slovakian Bible Rómska Nová Zmluva 2014
Word for the World International