A A A A A


Vyhľadávanie

Matúša 28:8
So strachom, ale aj s veľkou radosťou ženy rýchlo odišli od hrobu a bežali to oznámiť učeníkom.


Marka 6:51
Vstúpil k nim do člna a vietor ihneď utíchol. Tu ich premkol ešte väčší strach.


Marka 11:18
Počuli to aj veľkňazi a učitelia Zákona a začali kuť plány, ako by sa ho zbavili. Naháňal im strach, lebo ľud bol nadšený jeho učením.


Marka 12:12
Židovskí vodcovia pochopili, že tento príbeh sa vzťahuje na nich. Radi by sa ho boli zmocnili, ale báli sa naňho siahnuť zo strachu pred ľuďmi. A tak sa toho museli predbežne vzdať a odísť.


Marka 14:33
Vzal so sebou iba Petra, Jakuba a Jána. Zrazu na neho doľahol strach a úzkosť.


Lukáša 1:74
že raz budeme slúžiť Bohu po celý život, zbavení útlaku a strachu,


Lukáša 7:16
Všetkých zachvátil veľký strach a zvelebovali a oslavovali Boha: Veľký prorok povstal medzi nami! Boh navštívil svoj ľud!"


Lukáša 21:26
Ľudia na zemi budú prežívať nesmiernu úzkosť a nebudú vedieť, kam sa podieť pred hukotom rozbúreného mora. Celý svet zachváti smrteľný strach z neistoty, čo sa ide diať, lebo aj zákony vesmíru sa porušia.


Jána 14:27
Po svojom odchode vám tu niečo zanechám -- pokoj v mysli aj v srdci. Taký pokoj, aký vám nemôže dať nik na svete. Preto sa nebojte ani nestrachujte!


Jána 19:38
Potom požiadal Jozef z Arimatey Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo z kríža. Jozef tajne veril v Ježiša, ale zo strachu pred Židmi sa doposiaľ bál k nemu verejne priznať. Pilát mu dal súhlas, a tak šiel a zložil Ježišovo mŕtve telo.


Skutky Apoštolov 5:17
Pribúdanie veriacich vyvolalo veľkú žiarlivosť a strach vo veľkňazovi a jeho prívržencoch -- saducejoch. (Tí totiž učili, že sa nijaké zázraky, a najmä vzkriesenie z mŕtvych, nedejú.)


Skutky Apoštolov 16:29
Tu žalárnik rozkázal, aby mu priniesli svetlo, vbehol dnu a trasúc sa od strachu, padol pred Pavlom a Sílasom na kolená.


Skutky Apoštolov 19:17
To sa hneď rozchýrilo po celom Efeze, medzi Židmi aj Grékmi, takže všetkých sa zmocnil posvätný strach a meno Pána Ježiša vyslovovali s veľkou úctou.


使徒行傳 23:1
Pavol sa pokojne a bez strachu zahľadel na členov rady a povedal: Bratia! Až dodnes som žil s čistým svedomím pred Bohom."


1 Korinťanom 7:14
Nemusíte mať strach, že by vaše deti boli nečisté. Viera čo len jedného z manželov má v tomto prípade očistný účinok aj na druhého, neveriaceho, a i na vaše deti.


Efezanom 3:12
Preto teraz môžeme bez strachu a bez zábran pristupovať k Bohu vo viere v Ježiša Krista.


Efezanom 6:19
a proste aj za mňa, aby mi Boh dal vždy pravé slovo a aby som bez strachu hlásal pravdu o Kristovi,


Filipanom 1:14
a zdá sa, že moje okovy pomohli aj ostatným bratom zbaviť sa strachu, takže teraz hlásajú Božie slovo omnoho smelšie ako predtým.


Hebrejom 2:15
a aby tak vyslobodil tých, ktorí sú celý život zotročení strachom zo smrti.


Hebrejom 4:16
Preto smieme smelo a bez strachu pristupovať rovno k Bohu, ktorý nás zahrnie svojím milosrdenstvom a milosťou, keď budeme jeho pomoc potrebovať.


1 Petrov 1:2
Milí priatelia! Boh vás už dávno poznal a vyvolil si vás, aby ste sa stali jeho deťmi. Duch Svätý pôsobil vo vašich srdciach a očistil vás krvou Ježiša Krista, aby ste žili jemu podobným životom. Nech vás Boh bohato požehnáva a vyslobodzuje zo všetkých úzkostí a strachu!


1 Petrov 3:6
Ako Sára, ktorá poslúchala svojho manžela Abraháma a volala ho svojím pánom. Idete v jej šľapajach, ak konáte správne a nepodliehate nervozite a strachu.


2 Petrov 3:14
Moji milovaní, v tomto očakávaní sa usilujte o čistý život, lebo iba tak môžete ísť v ústrety Božiemu súdu bez strachu.


1 Jánov 4:18
Kde je láska, tam mizne strach. Naše konanie je až vtedy rýdze, ak nevyplýva zo strachu pred trestom, ale z lásky.


Zjavenie 11:13
V tej chvíli nastalo veľké zemetrasenie, desatina mesta sa premenila na rumovisko a v ňom zahynulo sedemtisíc ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi.


Slovakian Bible 1993 - Nádej Pre Kazdého
Biblica 1993