A A A A A


Vyhľadávanie

Matúša 10:21
Brat vydá na smrť brata, otec syna, deti sa vzbúria proti rodičom a zabijú ich.


Matúša 20:18
Ideme do Jeruzalema, kde ma zradia a vydajú do rúk veľkňazom a židovským zákonníkom. Tí ma odsúdia na smrť


Matúša 26:38
Povedal im: Moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou."


Matúša 26:59
Veľkňazi a celá rada sa usilovali obviniť Ježiša na základe falošného svedectva a odsúdiť ho na smrť.


Matúša 26:66
Aký rozsudok vynesiete?" Odpovedali: Zaslúži si smrť!"


Matúša 27:3
Keď Judáš videl, že Ježiša odsúdili na smrť, trýznilo ho svedomie za to, že ho zradil. Vzal tridsať strieborných, ktoré dostal za zradu, a chcel ich vrátiť veľkňazom a židovským vodcom.


Matúša 27:20
Židovskí veľkňazi a predstavitelia ľudu medzitým presviedčali zástupy, aby žiadali slobodu pre Barabáša a smrť pre Ježiša.


Marka 10:33
Ideme do Jeruzalema, a tam sa Syna človeka zmocnia veľkňazi a učitelia Zákona, odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom.


Marka 12:8
A tak ho chytili, zmlátili na smrť a jeho mŕtve telo vyhodili z vinice.


Marka 13:12
Budú to ťažké časy: brat vydá na smrť svojho brata, otec syna. Deti sa postavia proti rodičom a pripravia ich o život.


Marka 14:34
Priznal sa im: Moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou."


Marka 14:55
Medzitým veľkňaz a jeho poradný zbor márne hľadali dôkazy proti Ježišovi, aby ho mohli obviniť a odsúdiť na smrť.


Marka 14:64
Sami ste počuli, ako sa rúha. Aký rozsudok si zaslúži?" Jednohlasne ho odsúdili na smrť.


Marka 15:45
Keď mu stotník potvrdil Ježišovu smrť, prikázal, aby dali mŕtve telo Jozefovi.


Marka 16:7
Choďte a oznámte jeho učeníkom, najmä Petrovi: Ježiš ide pred vami do Galiley. Stretnete sa tam s ním, tak ako vám to oznámil pred svojou smrťou."


Lukáša 7:2
Tam mal istý rímsky dôstojník sluhu, ktorého si veľmi vážil, a ten na smrť ochorel.


Lukáša 22:33
Šimon mu odpovedal: Pane, som pripravený ísť s tebou do väzenia, ba aj na smrť."


Lukáša 23:15
Ani Herodes nie, inak by nám ho neposlal späť. Nespáchal teda nič, prečo by si zaslúžil smrť.


Lukáša 23:19
Barabáš bol odsúdený na smrť pre pokus o vzburu a pre vraždu.


Lukáša 23:26
Keď Ježiša odvádzali na smrť, vojaci prinútili istého muža, aby odniesol Ježišov kríž. Bol to Šimon z Cyrény, ktorý sa práve vracal z poľa.


Lukáša 23:32
Spolu s Ježišom viedli na smrť aj dvoch zločincov.


Lukáša 24:20
Ale naši veľkňazi a členovia rady ho zatkli a odovzdali rímskemu panovníkovi, aby ho odsúdil na smrť, a potom ho ukrižovali.


Jána 4:46
Keď Ježiš prechádzal Galileou, znova zavítal do mestečka Kána, kde predtým premenil vodu na víno. Istý vysoký úradník z mesta Kafarnaum, ktorý mal na smrť chorého syna,


Jána 8:44
Vaším otcom je diabol a vy robíte to, čo vám našepkáva. Jeho lži od počiatku prinášajú smrť, lebo niet v ňom ani trocha pravdy. Rozsieva okolo seba lož, lebo je otcom lži.


Jána 8:52
Židia rozhorčene volali: Teraz sme poznali, že si naozaj posadnutý démonom. Abrahám zomrel, aj proroci zomreli, a ty vravíš, že kto dá na tvoje slovo, nikdy neokúsi smrť.


Jána 11:4
Keď sa to Ježiš dozvedel, povedal: Nebojte sa, jeho choroba sa neskončí smrťou, prejaví sa tu Božia moc a Syn Boží bude ňou oslávený."


Jána 11:37
Ale iní namietali: Keď vedel uzdraviť slepého, nemohol zachrániť Lazára pred smrťou?"


Jána 13:37
Ale prečo nemôžem ísť teraz s tebou?" nevzdával sa Peter. Veď som ochotný ísť s tebou aj na smrť."


Jána 13:38
Ísť so mnou aj na smrť?" spýtal sa Ježiš. Vravím ti, že ma tri razy zaprieš ešte skôr, ako ráno zakikiríka kohút."


Jána 19:15
Preč s ním! Preč s ním!" spustili veľký krik. Ukrižuj ho!" Mám poslať na smrť vášho kráľa?" ešte raz sa spýtal Pilát. Nepotrebujeme kráľa! Máme predsa cisára!" pokrytecky kričali veľkňazi.


Jána 21:19
Tým mu chcel naznačiť, akou smrťou oslávi Boha. A potom ešte dodal: Nasleduj ma!"


Skutky Apoštolov 5:28
Predsa sme vám prísne zakázali hovoriť o Ježišovi. A pritom celý Jeruzalem o ničom inom nehovorí ako o ňom. A navyše na nás zvaľujete zodpovednosť za jeho smrť!"


Skutky Apoštolov 13:28
Nenašli na ňom nijaký dôvod, aby ho mohli odsúdiť na smrť, a predsa naliehali na Piláta, aby ho dal popraviť.


Skutky Apoštolov 21:31
Už--už by ho boli zmlátili na smrť, no veliteľ rímskej posádky dostal hlásenie, že sa celý Jeruzalem búri,


Skutky Apoštolov 22:4
Preto som až na smrť nenávidel nové učenie Ježiša Krista a jeho vyznávačov, mužov aj ženy som dával zatýkať a väzniť.


Skutky Apoštolov 23:29
Ukázalo sa, že nejde o nijaký vážny zločin, ktorý by si zasluhoval väzenie alebo smrť, iba o ich náboženské spory.


Skutky Apoštolov 25:11
Nie. Dožadujem sa svojho práva, aby ma vypočul sám cisár. Proti Židom som sa ničím neprevinil a ty to veľmi dobre vieš. Ak som vinný a vykonal som niečo, čo si zasluhuje smrť, som ochotný zomrieť. Ale ak sú ich žaloby proti mne nepodložené, nik nemá právo vydať ma do ich rúk. Preto sa odvolávam na cisárov súd!"


Skutky Apoštolov 25:25
No podľa môjho názoru tento človek nevykonal nič, za čo by si zaslúžil smrť. Ale keďže sa odvolal na jeho cisárske veličenstvo, nemôžem ho k nemu neposlať.


Skutky Apoštolov 26:31
a odišli. Zhodne navzájom usúdili: Tento človek neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť alebo väzenie."


Skutky Apoštolov 28:18
Tí ma po výsluchu chceli prepustiť, lebo som nevykonal nič, za čo by som si zasluhoval smrť.


Rimanom 1:32
Vedia, že si podľa Božieho rozhodnutia za svoje správanie zaslúžia smrť, a predsa nielenže sami tak konajú, ale ešte nabádajú iných, aby konali podobne.


Rimanom 3:25
Boh poslal svojho Syna, aby sa svojou vlastnou smrťou stal obeťou zmierenia pre tých, ktorí veria. Až doposiaľ Boh trest za naše viny s nekonečnou zhovievavosťou odkladal, teraz ich vložil na Ježiša Krista, ktorý za ne zomrel, a tak dokázal svoju spravodlivosť.


Rimanom 5:10
Ak nás Kristova smrť zmierila s Bohom už vtedy, keď nás delilo nepriateľstvo, tým skôr nás Kristov život zachráni pred Božím hnevom teraz, keď sme už zmierení.


Rimanom 5:12
Cez jedného človeka, cez Adama, vstúpil na svet hriech aj dôsledok hriechu -- smrť. A pretože všetci podľahli hriechu, takisto všetci podliehajú smrti.


Rimanom 5:14
Výsledkom ich neposlušnosti bola však takisto smrť, i keď nešlo o to isté previnenie ako Adamovo. Aký protiklad je medzi Adamom a Kristom, ktorý ešte len mal prísť!


Rimanom 5:15
A aký rozdiel je medzi ľudským hriechom a Božím odpustením! Veď tento jediný človek, Adam, priniesol smrť mnohým pre svoj hriech. No jediný človek, Ježiš Kristus, priniesol odpustenie mnohým pre Božiu milosť.


Rimanom 5:17
A ako pre hriech jediného človeka, Adama, ovládla smrť celý svet, tak prostredníctvom Ježiša Krista budú vládnuť tí, ktorým on jediný vydobyl milosť a odpustenie.


Rimanom 6:9
Vieme, že Kristus vstal z mŕtvych a už nikdy nezomrie. Smrť už nemá nad ním nijakú moc.


Rimanom 6:21
A výsledok? Hanbíte sa na to čo len pomyslieť, lebo ste si za to zaslúžili iba smrť.


Rimanom 6:23
Lebo mzdou hriechu je smrť, ale darom Božím je večný život. Získavame ho prostredníctvom nášho Pána, Ježiša Krista.


Rimanom 7:4
Aj vy ste boli podobne podriadení zákonu, ale Kristova smrť vás od neho oslobodila. A teraz patríte inému Pánovi, vzkriesenému Kristovi, aby ste prinášali ovocie Bohu, to znamená, aby ste žili tak, ako sa jemu páči.


Rimanom 7:9
S príchodom zákona do môjho života hriech začal existovať a s hriechom prišla smrť.


Rimanom 7:10
Ukázalo sa, že prikázanie, ktoré mi malo dať život, prinieslo mi smrť.


Rimanom 7:11
Hriech využil prikázanie, aby ma oklamal, a tak namiesto života mi priniesol smrť.


Rimanom 7:13
Môže teda to, čo je sväté, správne a dobré, spôsobiť smrť? Nie, isteže nie! Ale tým, že hriech využil dobro, aby mi prinieslo smrť, prejavil sa ako hriech, a práve zákon ukázal celú hĺbku jeho hriešnosti.


Rimanom 8:6
Staré telesné zmýšľanie prináša smrť, ale Boží Duch dáva pokoj a život.


Rimanom 8:35
Čo by nás teda mohlo odlúčiť od Krista a jeho lásky? Utrpenie alebo strach? Prenasledovanie? Hlad? Bieda? Nebezpečenstvo alebo sama smrť?


Rimanom 8:36
Už žalmista o tom napísal: Denne nás vydávajú pre teba na smrť, sme ako ovce na zabitie."


Rimanom 8:38
Lebo som presvedčený, že nič nás nemôže odlúčiť od jeho lásky: ani smrť ani život, ani anjeli ani démonské sily, ani prítomnosť ani budúcnosť, nijaká moc,


1 Korinťanom 3:22
Pavol či Peter alebo Apolo -- všetci sú vaši" rovnakým dielom. Vám patrí svet, život i smrť, všetko v prítomnosti i všetko v budúcnosti.


1 Korinťanom 4:9
Tak sa mi zdá, že nám apoštolom určil Boh to najposlednejšie miesto; ako odsúdencom na smrť. Stali sme sa divadlom svetu, anjelom i ľuďom.


1 Korinťanom 11:26
Vždy, keď takto spoločne budete jesť a piť, zvestujete Pánovu smrť. Tak robte až do jeho druhého príchodu.


1 Korinťanom 11:27
Ale ak sa niekto zúčastňuje na tejto pamiatke ľahkovážne, znevažuje obeť Kristovu a berie tak na seba spoluvinu za jeho smrť.


1 Korinťanom 15:22
My sme od svojich predkov zdedili smrť ako nevyhnutný údel; kto však prijme za svoj Kristov život, bude mať účasť aj na vzkriesení z mŕtvych.


1 Korinťanom 15:26
Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, pretože -- ako sa ďalej píše -- Boh mu podrobí všetko".


1 Korinťanom 15:54
Tak sa konečne splní dávne videnie proroka: Víťazstvo je dovŕšené, smrť navždy slávne zničená!


1 Korinťanom 15:55
Kde si sa podela, ó smrť, a kde zmizol tvoj osteň?


1 Korinťanom 15:58
A tak, bratia, zostaňte pevní a nedajte sa otriasť v usilovnej práci na Božom diele. Vedzte, že nič z toho, čo ste vykonali pre Pána, sa vašou smrťou nestratí!


2 Korinťanom 1:9
Už sa zdalo, že je s nami koniec, pripravovali sme sa na smrť. Cítim, že to muselo dôjsť tak ďaleko preto, aby sme sa už nespoliehali na nič iné len na Boha, ktorý má moc aj vzkriesiť mŕtvych.


2 Korinťanom 2:16
S ňou jedni vdychujú život a druhí smrť. Ale kto je takého poslania schopný?


2 Korinťanom 3:7
Keď Mojžiš odovzdával izraelskému národu Božie zákony vytesané na kamenných doskách, na tvári sa mu skvel odlesk Božej slávy tak veľmi, že oči všetkých prítomných boli oslepené; a to išlo o zákony, ktorých nedodržiavanie sa trestalo smrťou.


2 Korinťanom 4:10
Utrpenie a smrť sa nám nevyhýbajú, ako sa nevyhli ani Pánu Ježišovi.


2 Korinťanom 4:11
Dennodenne nám hrozí mučenícka smrť pre meno Pána Ježiša, ale práve v takej situácii sa v nás najzreteľnejšie prejavuje Ježišov život.


2 Korinťanom 5:15
Je predsa zrejmé, že smrť toho, kto zomrel za všetkých, je to isté, ako keby všetci zomreli. A tak naše životy už nepatria nám, ale tomu, kto za nás zomrel a vstal z mŕtvych.


2 Korinťanom 6:9
Sme neznámi, a predsa o nás všetci vedia. Každý deň sa nad nami vznáša smrť, ale nikdy sme nežili plnšie. Bili ma až na smrť, a predsa ma nezabili.


2 Korinťanom 11:26
Často som bol na cestách -- ohrozovaný rozvodnenými riekami, lupičmi, vlastnými súkmeňovcami i pohanmi. Smrť mi hrozila v rozbesnených davoch i na ľudoprázdnych púšťach, na rozbúrenom mori, ba aj medzi falošnými bratmi.


Galaťanom 2:19
Zákon ma totiž odsúdil na smrť a rozsudok bol vykonaný; to znamená, že môj starý život sa skončil a ja žijem teraz novým životom pre Boha. S Kristom som bol ukrižovaný aj ja.


Galaťanom 5:5
Ale my smieme v Božom Duchu vierou dúfať v to, že Kristova smrť nás ospravedlnila a zmierila s Bohom.


Efezanom 2:6
Skrze vieru v Krista sme premohli smrť a získali sme miesto v Božom kráľovstve.


Efezanom 2:15
Kristus svojou smrťou tento múr zbúral a oba tábory, až doposiaľ nepriateľské, spojil v jednu Božiu rodinu, v jedno telo, a tak konečne zavládol mier.


Filipanom 1:21
Lebo Kristus je pre mňa všetkým, a tak môj život je Kristus, a smrť bude pre mňa ziskom.


Filipanom 2:27
A naozaj, ochorel takmer na smrť, ale Boh sa nad ním zľutoval. Ale aj mňa tým ušetril od veľkého zármutku.


Filipanom 2:30
Vážte si ho, veď pre Kristovo dielo vzal na seba veľké riziko a v úsilí nahradiť mi vás všetkých by sa bol vysilil takmer na smrť.


Filipanom 3:11
lebo mať účasť na jeho slávnom zmŕtvychvstaní znamená najprv zakúsiť jeho umieranie a smrť.


Kolosanom 1:18
On je hlavou cirkvi, ktorá je jeho telom. On je počiatkom všetkého a je aj prvý, kto zvíťazil nad smrťou.


Kolosanom 1:22
Ale teraz vás Kristus svojou smrťou zmieril s Bohom, takže môžete pred ním stáť čistí a bezúhonní.


1 Timotejovi 1:15
To je čistá pravda a ja túžim, aby ju všetci prijali. Ježiš Kristus prišiel na svet, aby nás, vzdialených od Boha a odsúdených na smrť, zachránil. A ak bol niekto od Boha ďaleko, bol som to predovšetkým ja.


2 Timotejovi 4:17
No Pán so mnou bol a dal mi silu, aby som radostné posolstvo o spasení v Ježišovi Kristovi zvestoval pred všetkými, ktorí sa tu zišli z rôznych národov Rímskej ríše. A dal mi milosť, že ma neodsúdili na smrť v aréne.


Hebrejom 1:3
On je odbleskom Božej slávy a obrazom Božej podstaty. Jeho slovo je sila, ktorá udržiava celý vesmír. Svojou smrťou nás zbavil ťarchy hriechu, zaujal najčestnejšie miesto po boku Božieho majestátu v nebesiach


Hebrejom 2:9
Ale vidíme, že Boh svojho Syna Ježiša Krista, ktorého na krátky čas postavil nižšie ako anjelov, ovenčil slávou a cťou. To bola odmena za jeho smrť na kríži. Lebo Boh vo svojej veľkej láske rozhodol, aby Kristus za nás všetkých okúsil smrť.


Hebrejom 2:14
Pretože súrodencov spája telo a krv, aj Ježiš sa stal človekom, aby svojou smrťou zlomil moc diabla, ktorý smrťou vládne,


Hebrejom 5:7
Ježiš za svojho pozemského života s bolestným utrpením a slzami prednášal modlitby a prosby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou. A Boh ho pre jeho pokoru počul.


Hebrejom 9:15
Kristus zomrel, a tak sa stal prostredníkom novej zmluvy, aby tí, čo sú povolaní Bohom, prijali večné dedičstvo, ktoré im bolo zasľúbené -- jeho smrť priniesla totiž vykúpenie z hriechov, spáchaných za prvej zmluvy.


Hebrejom 9:16
Pri závete sa musí dokázať smrť toho, kto ho urobil.


Hebrejom 9:17
Veď závet nadobúda účinnosť až smrťou, neplatí, kým žije ten, kto závet urobil.


Hebrejom 10:10
Svojou smrťou na kríži splnil Božiu vôľu, a tým nás raz navždy posvätil.


Hebrejom 10:19
A tak, milí bratia, môžeme teraz pre Ježišovu smrť, ktorý obetoval za nás svoju krv, smelo vstúpiť do svätyne a pristúpiť rovno k Bohu.


Hebrejom 10:28
Kto prestúpil Mojžišov zákon, bol bez milosti potrestaný smrťou, ak jeho previnenie dosvedčili dvaja alebo traja svedkovia.


1 Jánov 3:15
Kto nenávidí, rozsieva smrť a stráca podiel na večnom živote.


Zjavenie 1:5
aj od Ježiša Krista, verného svedka, ktorý prvý vstal z mŕtvych a vládne nad všetkými pozemskými panovníkmi. Jemu, ktorý nás miluje a svojou smrťou na kríži nás oslobodil od hriechov,


Zjavenie 6:8
A tu vybehol kôň mŕtvolne bledej farby a na ňom sa niesla sama Smrť a svet mŕtvych zostával za ním. A bola im daná moc, aby štvrtinu zeme hubili vojnami, hladom, epidémiami a divou zemskou zverou.


Zjavenie 9:6
Vtedy budú ľudia túžiť po smrti, ale márne, budú si žiadať zomrieť, ale smrť od nich utečie.


Zjavenie 18:8
Preto v jedinom dni postihnú ju všetky pohromy: smrť i smútok, hlad i oheň. Lebo mocný je Pán Boh, ktorý ju odsúdil."


Zjavenie 20:6
Šťastní a svätí sú tí, ktorí majú účasť na tomto prvom vzkriesení. Nad nimi druhá smrť nemá moc, Boh a Kristus si z nich urobí kňazov a budú s ním kraľovať tisíc rokov.


Zjavenie 20:13
More, smrť aj jej ríša vydali svojich mŕtvych a každý bol súdený podľa svojich skutkov.


Zjavenie 20:14
Potom smrť i jej ríša boli zvrhnuté do horiaceho jazera. To je druhá smrť: horiace jazero.


Zjavenie 21:8
Ale zbabelci, neverní, poškvrnení, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári nájdu svoj údel v jazere, kde horí oheň a síra. A to je tá druhá smrť -- večné oddelenie od Boha."


Slovakian Bible 1993 - Nádej Pre Kazdého
Biblica 1993