A A A A A


Vyhľadávanie

Marka 15:11
Ale tí nahovorili zástup, aby žiadal milosť pre Barabáša.


Lukáša 23:17
Veď viete, že každý rok na Veľkú noc udeľujem jednému väzňovi milosť."


Jána 3:18
Kto v neho neverí, odsudzuje sám seba, lebo odmieta milosť ponúkanú samým Bohom.


Skutky Apoštolov 3:14
A keď vám dal vybrať, koho má prepustiť, vy ste sa zriekli svätého, spravodlivého muža a vyžiadali ste milosť pre vraha.


Skutky Apoštolov 11:23
Keď ta prišiel a videl, ako Božia milosť pôsobí, veľmi sa z toho tešil a povzbudzoval všetkých, aby vo svojom rozhodnutí vytrvali a zostali Pánovi verní.


Skutky Apoštolov 13:43
Mnohí Židia aj obrátení pohania, ktorí uctievali jediného Boha, sprevádzali Pavla a Barnabáša, a tí ich povzbudzovali, aby prijali milosť, ktorú im Boh ponúka.


Skutky Apoštolov 14:26
Z prístavu Attalia sa potom plavili späť do Antiochie v Sýrii, kde im pred časom vyprosili Božiu milosť pre prácu, ktorú práve zakončili.


Skutky Apoštolov 15:11
Veríme predsa, že sme rovnako ako oni zachránení milosťou Pána Ježiša."


Rimanom 1:7
A tak všetkým v Ríme, ktorých si Boh zamiloval a ktorých si povolal ako svoj svätý ľud, želám milosť a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.


Rimanom 5:9
Tým skôr môžeme rátať s jeho milosťou teraz, keď sme Kristovou obeťou zbavení svojich vín!


Rimanom 5:15
A aký rozdiel je medzi ľudským hriechom a Božím odpustením! Veď tento jediný človek, Adam, priniesol smrť mnohým pre svoj hriech. No jediný človek, Ježiš Kristus, priniesol odpustenie mnohým pre Božiu milosť.


Rimanom 5:17
A ako pre hriech jediného človeka, Adama, ovládla smrť celý svet, tak prostredníctvom Ježiša Krista budú vládnuť tí, ktorým on jediný vydobyl milosť a odpustenie.


Rimanom 5:20
Boh dal ľuďom svoje zákony, aby si uvedomili, ako veľmi sa proti nim prehrešujú. Ale čím väčšmi si uvedomujú svoju hriešnosť, tým jasnejšie vidia prekvapujúcu Božiu milosť a ochotu odpustiť.


Rimanom 5:21
Predtým všetkých ľudí ovládal hriech, ktorý ich hnal do smrti, ale teraz vládne Božia milosť a prináša večný život prostredníctvom Krista, nášho Pána.


Rimanom 6:1
Čo z toho pre nás vyplýva? Budeme ďalej hrešiť, aby nám Boh mohol prejaviť ešte väčšiu milosť a lásku?


Rimanom 9:18
Boh sa teda zmiluje, nad kým chce, a komu chce, tomu milosť odoprie.


Rimanom 11:6
Boh si ich však nevyvolil pre ich zásluhy, ale zo svojej milosti. Teda nie na základe dobrých skutkov, lebo milosť by nebola milosťou.


Rimanom 11:32
Lebo Boh všetkých -- Židov aj pohanov -- ponechal ich nevere, lebo všetkých chce obdariť svojou milosťou.


Rimanom 15:9
Súčasne priniesol milosť aj všetkým ostatným národom, aby aj oni oslavovali Boha. Už v žalme čítame: Preto ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať tvoje meno."


Rimanom 16:20
Boh, darca pokoja, už čoskoro rozdrví satana pri vašich nohách. Náš Pán Ježiš Kristus nech vás obdarí svojou milosťou.


Rimanom 16:24
Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.


1 Korinťanom 1:4
[4-6] Stále znovu musím ďakovať Bohu, keď vidím, akú vzácnu milosť ste dostali v svedectve o Kristovi Ježišovi. Práve tým sa potvrdila jeho pravdivosť, takže teraz viete a poznáte všetko, čo treba.


1 Korinťanom 16:23
Modlím sa, aby vás aj naďalej sprevádzala milosť Ježiša Krista.


2 Korinťanom 1:2
Nech vás náš Otec Boh i Ježiš Kristus bohato obdarujú svojou milosťou a pokojom.


2 Korinťanom 6:1
Ako Boží služobníci vás naliehavo prosíme: nepremárnite milosť, ktorú ste dostali od Boha! Pán Boh vraví:


2 Korinťanom 8:1
Musím vám teraz porozprávať, ako veľmi sa prejavila Božia milosť v kresťanských zboroch v Macedónsku.


2 Korinťanom 13:13
Nech vás sprevádza milosť nášho Pána Ježiša Krista. Božia láska a jeho Svätý Duch nech vás napĺňajú.


Galaťanom 2:21
Nepohŕdam touto Božou milosťou. Keby totiž na ospravedlnenie stačilo plniť nariadenia zákona, bola by obeť Pána Ježiša Krista zbytočná.


Galaťanom 6:18
Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech zostáva so všetkými vami, milí bratia!


Efezanom 1:2
želám vám milosť a pokoj.


Efezanom 2:7
Takto chce Boh svojou láskou k nám, ktorá sa prejavila v Ježišovi Kristovi, ukázať aj pre budúce veky, aká nekonečne veľká je jeho milosť.


Efezanom 6:24
a nech dá svoju milosť všetkým, ktorí Pána Ježiša Krista z celého srdca milujú.


Filipanom 1:2
Želáme vám milosť a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.


Filipanom 1:7
Nemôžem o vás zmýšľať ináč, stali ste sa mi nesmierne blízki tým, že ste so mnou prežívali všetku Božiu milosť, ktorá ma sprevádzala, či už tu vo väzení, alebo na slobode, keď som obhajoval a utvrdzoval pravdu o Kristovi.


Filipanom 4:23
Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.


Kolosanom 1:2
Spolu s Timotejom želáme vám, verným kresťanom v Kolosách, milosť a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.


Kolosanom 1:6
To radostné posolstvo sa šíri po celom svete a všade mení životy ľudí takisto ako u vás, keď ste ho po prvý raz počuli a poznali Božiu milosť v pravde.


1 Solúnčanom 1:1
Milí bratia, Pavol, Silván a Timotej posielame úprimné pozdravy všetkým v tesalonickom zbore, ktorí sú spojení s Ježišom Kristom, naším Pánom, a s Bohom, jeho Otcom. Želáme vám milosť a pokoj.


1 Solúnčanom 5:28
Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je stále s vami.


2 Solúnčanom 1:2
želáme vám, Pavol, Silván a Timotej, milosť a pokoj od Boha Otca a Pána Ježiša Krista.


2 Solúnčanom 1:12
Vtedy každý uvidí vo vás Krista a bude oslavovať jeho meno a vašou slávou bude, že patríte jemu. To všetko vám umožnila jeho milosť a moc.


2 Solúnčanom 3:17
Tento pozdrav píšem vo všetkých listoch vlastnou rukou na dôkaz, že sú naozaj odo mňa. Milosť Pána Ježiša Krista nech vás sprevádza.


1 Timotejovi 1:2
Želám ti milosť, zľutovanie i pokoj od Boha Otca i Ježiša Krista, nášho Pána.


1 Timotejovi 6:21
Vyhýbaj sa prázdnym rečiam a falošným náukam, pre ktoré už tak mnohí stratili to najdôležitejšie -- vieru. Milosť Božia s tebou!


2 Timotejovi 1:2
Želám ti pokoj a milosť.


2 Timotejovi 1:9
On nás zachránil a povolal pre túto svätú službu. Nie že by sme si to boli zaslúžili, ale preto, že už pred stvorením sveta bolo v Božom pláne darovať nám milosť skrze jeho Syna Ježiša Krista.


2 Timotejovi 1:11
A mňa Boh ustanovil, aby som túto milosť zvestoval a o nej učil.


2 Timotejovi 2:1
Môj milý Timotej, nech milosť Ježiša Krista je tvojou silou.


2 Timotejovi 4:17
No Pán so mnou bol a dal mi silu, aby som radostné posolstvo o spasení v Ježišovi Kristovi zvestoval pred všetkými, ktorí sa tu zišli z rôznych národov Rímskej ríše. A dal mi milosť, že ma neodsúdili na smrť v aréne.


2 Timotejovi 4:22
Pán Ježiš Kristus nech je s tebou a Boh nech vás všetkých obdarí svojou milosťou.


Títovi 1:4
Želám ti, syn môj, aby ťa Boh Otec i Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, obdaroval svojím pokojom a milosťou.


Títovi 3:15
Všetci odtiaľto ťa pozdravujú. Pozdrav aj ty všetkých našich priateľov vo viere. Milosť Božia s vami.


Filemonovi 1:1
Milý priateľ, želám milosť a pokoj tebe,


Filemonovi 1:25
Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami.


Hebrejom 4:16
Preto smieme smelo a bez strachu pristupovať rovno k Bohu, ktorý nás zahrnie svojím milosrdenstvom a milosťou, keď budeme jeho pomoc potrebovať.


Hebrejom 12:15
Dbajte o to, aby nik z vás neprepásol Božiu milosť, aby sa medzi vami nezakorenila nejaká horkosť a nestala sa zdrojom nákazy pre mnohých.


Hebrejom 13:9
Nedajte sa strhnúť všelijakými cudzími náukami. Je dobré spoľahnúť sa na Božiu milosť a nie na predpisy o pokrmoch. Ich dodržiavaním sa nič nezíska.


Hebrejom 13:25
Božia milosť nech je s vami všetkými!


Jakubov 4:12
Jeden je zákonodarca i sudca. Len on môže udeliť milosť, alebo súdiť. Na aké miesto sa to staviaš, keď súdiš blížneho?


1 Petrov 5:5
Vy mladí podriaďujte sa starším. Všetci majte k sebe navzájom citlivý prístup a buďte pokorní, lebo Boh sa stavia proti pyšným, ale pokorným dáva milosť.


Júdov 1:4
Vkradli sa totiž medzi vás ľudia, ktorí si Pána Boha vôbec nevážia a jeho milosť zneužívajú a oddávajú sa zvrátenému životu. O takých ľuďoch sa napísalo už dávno, že sú odsúdení, lebo sa vzopreli proti nášmu jedinému Vládcovi a Pánovi -- Ježišovi Kristovi.


Zjavenie 1:4
Toto píše Ján siedmim zborom v Malej Ázii. Želám vám milosť a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. A takisto vám želám milosť a pokoj od Svätého Ducha, ktorý zastupuje pred Božím trónom každý váš zbor,


Zjavenie 22:21
Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.


Slovakian Bible 1993 - Nádej Pre Kazdého
Biblica 1993