A A A A A


Vyhľadávanie

Lukáša 1:72
Dnes sa Boh láskavo priznáva k našim otcom a svojej zmluve s nimi.


Jána 17:26
Ukázal som im teba a ešte aj ukážem, aby tvoja láska ku mne aj ich napĺňala a ja aby som žil v nich."


Skutky Apoštolov 24:4
Nechcem ťa dlho zdržiavať, no prosím ťa, aby si bol taký láskavý a vypočul nás.


Skutky Apoštolov 27:3
Na druhý deň sme pristávali v Sidone. Július sa správal k Pavlovi veľmi láskavo a dovolil mu navštíviť v meste svojich priateľov, ktorí mu dali všetko, čo potreboval.


Skutky Apoštolov 28:2
Tamojší ľudia sa k nám správali neobyčajne láskavo. Keďže pršalo a bolo chladno, rozložili veľký oheň a ujali sa nás.


Rimanom 2:4
Nepohŕdaš aj ty nesmiernou Božou dobrotou, trpezlivosťou a zhovievavosťou? Neuvedomuješ si, že ťa práve Božia láskavosť vedie k tomu, aby si sa odvrátil od zlého a začal nový život?


Rimanom 12:9
Láska nech je bez pretvárky. Zlo nech sa vám protiví, milujte dobro.


Rimanom 13:10
Láska neurobí blížnemu nič zlé, preto je naplnením zákona.


Rimanom 14:15
Rozhodujúcim hľadiskom je vždy láska. Ak by sa mal tvoj brat trápiť pre to, čo ješ, nejedz to! Svojím jedlom rozhodne nesmieš pripraviť o vieru toho, za koho Kristus zomrel.


1 Korinťanom 8:3
Láska však smeruje k inému človeku, buduje vzájomné vzťahy.


1 Korinťanom 8:12
A tak sa tvoje poznanie môže stať nešťastím pre tvojho slabšieho brata, za ktorého tiež Kristus umrel. Takto zbaviť bratov pokojného svedomia a vyvolávať v nich vnútorný rozpor je teda nielen neláskavé voči bratovi, ale urážlivé voči Kristovi.


1 Korinťanom 13:4
Láska je zhovievavá, nežná, nepozná závisť. Nevystatuje sa a nie je domýšľavá, nekoná nečestne,


1 Korinťanom 13:8
Láska nemá konca. Proroctvá zamĺknu, jazyky dovravia, vedomosti sa rozplynú --


1 Korinťanom 13:13
Teraz zostáva viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska.


1 Korinťanom 14:1
Nech je teda u vás láska na prvom mieste. O duchovné dary sa tiež usilujte, ale predovšetkým o schopnosť zvestovať Božie slovo.


2 Korinťanom 5:14
Vo všetkom, čo konáme, nás vedie Kristova láska.


2 Korinťanom 11:3
Teraz mi však srdce zviera úzkosť, aby vaša verná a čistá láska k nemu nebola zakalená a pošpinená, alebo aby celkom nezanikla. Viete predsa, ako prefíkane vedel satan zviesť Evu v raji!


2 Korinťanom 13:13
Nech vás sprevádza milosť nášho Pána Ježiša Krista. Božia láska a jeho Svätý Duch nech vás napĺňajú.


Galaťanom 5:22
Ovocím Ducha Svätého však je: láska a radosť, pokoj a trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť,


Galaťanom 6:1
Bratia, ak by sa stalo, že niekto z vás podľahne pokušeniu a zhreší, usilujte sa vy, ktorí ste vedení Božím Duchom, priviesť ho späť na pravú cestu, no nie povýšenecky, ale mierne, láskavo. Pamätajte, že aj vám sa to môže stať.


Efezanom 3:18
Len tak poznáte, spolu so všetkými kresťanmi, aká je Kristova láska vo svojej plnej šírke, hĺbke aj výške,


Efezanom 4:15
Namiesto toho sa vždy budeme držať pravdy a lásky -- budeme hovoriť pravdu, láskavo konať a žiť -- a tak budeme stále podobnejší Kristovi, ktorý je našou hlavou.


Efezanom 4:32
Buďte k sebe láskaví, zhovievaví a odpúšťajte si, ako aj vám Boh pre Krista odpustil.


Filipanom 2:3
Nebuďte láskaví a jednomyseľní iba z vypočítavosti, nechcite žať vďačnosť a uznanie, ale dožičte ho aj iným.


Filipanom 4:5
Nech všetci vidia, že ste zhovievaví a láskaví! Pamätajte na to, že Pán čoskoro príde.


Kolosanom 3:12
Keď si vás teda Boh vybral, miluje vás a chce, aby ste žili čistým životom, buďte k iným láskaví a milosrdní, zahŕňajte sa navzájom ochotou, pokorou, skromnosťou a trpezlivosťou.


Kolosanom 3:14
Ale najmä nech vo všetkom rozhoduje láska -- potom bude všade vládnuť dokonalá zhoda.


Kolosanom 3:19
Vy muži, milujte svoje ženy a buďte k nim láskaví.


Kolosanom 4:6
Vaša reč nech je vždy láskavá, ale rozhodná, aby ste každému správne odpovedali.


1 Solúnčanom 2:7
Skôr sme dali prednosť matersky láskavému a nežnému prístupu,


1 Solúnčanom 3:12
A nech dá, aby rástla vaša vzájomná láska i láska k ostatným, ako aj my vás milujeme.


1 Timotejovi 1:5
Cieľom nášho úsilia musí byť láska, ktorá pramení z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery.


1 Timotejovi 2:9
Taktiež ženy nech sa obliekajú nenápadne a ozdobujú sa jednoducho a triezvo, pozornosť nech vzbudzujú radšej svojou láskavosťou ako zložitým účesom, drahými šatami a šperkami.


1 Timotejovi 6:10
Koreňom všetkého zla je totiž láska k peniazom. Mnohým už uzavrela prístup k Bohu a spôsobila veľa utrpenia.


Títovi 2:5
ovládali svoje nálady, starali sa o čistotu tela i duše, riadne viedli domácnosť, boli láskavé a milé k manželom, aby nedali nijakú príčinu rúhať sa Božiemu slovu.


Títovi 3:5
Nie pre nejaké naše zásluhy, ale zo svojej láskavosti a súcitu. Očistil nás od všetkých hriechov a dal nám svojho Ducha, ktorý v nás zrodil nový život.


Filemonovi 1:7
Tvoja láska, brat môj, mi spôsobila veľkú radosť a povzbudila ma, lebo si potešil srdcia všetkých veriacich.


Filemonovi 1:8
Chcem ťa o niečo poprosiť. Mohol by som ti síce v mene Krista prikázať, čo máš robiť, ale to by odo mňa nebolo príliš láskavé.


Filemonovi 1:20
Brat môj, mysli na Pána a urob mi tú láskavosť.


Hebrejom 13:1
Bratská láska nech trvá.


Hebrejom 13:5
Nech sa vás nezmocní láska k peniazom, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal: Nikdy ťa neopustím, ani sa ťa nezrieknem!"


Jakubov 2:8
Korunou Božích prikázaní je láska. Konáte správne, ak dodržiavate príkaz Písma: Miluj svojho blížneho práve tak, ako miluješ seba!"


Jakubov 3:17
Múdrosť, ktorá pochádza od Boha, je predovšetkým čistá, mierumilovná, láskavá a ústupčivá. Je vždy milosrdná a vedie k dobrým skutkom. Je úprimná a bez akéhokoľvek pokrytectva.


Jakubov 4:5
Myslíte si, že Boh, ktorý si nás stvoril pre seba, môže súhlasiť s tým, keď koketujeme s jeho nepriateľom? Ale Božia láska je predsa väčšia ako naša sprenevera.


1 Petrov 2:18
Rešpektujte svojich nadriadených, a to nie iba vtedy, ak sú na vás dobrí a láskaví, ale aj keď sú prísni a tvrdí.


1 Jánov 2:5
U toho, kto sa spravuje jeho slovom, prejavuje sa Božia dokonalá láska. Poslušnosť je dôkazom toho, že sme v ňom.


1 Jánov 2:8
Nové je to, že sa táto láska uskutočnila v Kristovi. On je to pravé svetlo, ktoré rozháňa tmu.


1 Jánov 2:15
Nemilujte svet ani veci tohto sveta. Láska k Bohu a láska k svetu sa vylučujú.


1 Jánov 3:19
Taká láska nám dá vnútornú istotu a upokojí naše svedomie.


1 Jánov 4:7
Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska pramení z Boha. Kto rozdáva lásku, dokazuje, že Boha pozná a je jeho dieťaťom.


1 Jánov 4:8
Kto nemiluje, nevie o Bohu nič, lebo Boh je láska.


1 Jánov 4:10
Na počiatku teda stojí Božia láska a obeť zmierenia za naše hriechy, a tam sa rodí naša láska k Bohu.


1 Jánov 4:12
Boha síce nevidíme, ale ak sa navzájom milujeme, pôsobí medzi nami a jeho láska v nás nadobúda presvedčivosť.


1 Jánov 4:16
Poznáme Božiu lásku a spoliehame sa na ňu. Boh je láska a ten, kto miluje, zostáva s Bohom v živom spojení.


1 Jánov 4:17
Božia láska nám dáva istotu, že sa nemusíme báť jeho súdu, lebo sa usilujeme uvádzať do života jeho lásku.


1 Jánov 4:18
Kde je láska, tam mizne strach. Naše konanie je až vtedy rýdze, ak nevyplýva zo strachu pred trestom, ale z lásky.


1 Jánov 4:19
Naša láska pramení z Božej lásky.


1 Jánov 5:2
Naša vzájomná láska prezrádza, ako milujeme a poslúchame Boha.


2 Jánov 1:2
[2-3] Milujem vás spolu so všetkými, ktorí poznali pravdu, čo žije v našich srdciach a zostane tu večne. A nielen pravda, ale aj láska, zľutovanie a pokoj od Boha Otca a Ježiša, jeho Syna.


2 Jánov 1:7
Láska a poslušnosť sú našou jedinou ochranou pred zvodcami, ktorých je dnes všade plno. Kto popiera, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý sa stal človekom, je zvodca a Kristov nepriateľ.


Júdov 1:23
a tých, čo sa zmietajú v ohni vlastných vášní, vytrhnite z neho. A majte zľutovanie aj s tými, ktorí ťažko zhrešili, pomáhajte im nájsť Pána svojou láskavosťou, ale dbajte, aby ste sa sami nepoškvrnili ich hriechom.


Slovakian Bible 1993 - Nádej Pre Kazdého
Biblica 1993