A A A A A


Vyhľadávanie

Matúša 3:7
Keď Ján videl, že sa prichádzajú krstiť mnohí poprední židovskí náboženskí aj politickí činitelia, farizeji a saduceji -- prísne im povedal: Hadie plemeno, myslíte si, že uniknete Božiemu hnevu?


Matúša 7:15
Majte sa na pozore pred falošnými náboženskými učiteľmi: prichádzajú k vám preoblečení za bezbranné ovce, ale v skutočnosti sú to draví vlci.


Matúša 16:19
Kdekoľvek sa bude zvestovať pravda, ktorú si vyznal o mne, otvoria sa ľuďom dvere do nebeského kráľovstva. Tým, čo ju odmietnu, oznámiš súd, a tých, čo ju prijmú, uistíš o Božej milosti. Čo sa rozhodne tu na zemi, bude platiť i v nebi."


Matúša 16:21
Od toho dňa začal Ježiš otvorene hovoriť s učeníkmi o tom, že musí ísť do Jeruzalema, aj o tom, čo ho tam čaká -- mnoho si vytrpí od židovských náboženských vodcov, zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.


Matúša 17:17
Ježiš si vzdychol: Čo je to s vami? Neveríte a prekážate Božej moci. Dokedy mám mať s vami trpezlivosť? Priveďte mi ho sem!"


Matúša 19:11
Odpovedal im: Také jednoduché to nie je. Tu je nevyhnutné porozumieť Božej vôli.


Matúša 19:12
Sú tri dôvody, aby človek zostal slobodný: Ak je na manželstvo telesne neschopný už od narodenia, ak mu v tom zabránili ľudia, alebo ak sa manželstva sám zriekne pre bezvýhradnú službu Božej veci. Rozumiete tomu?"


Matúša 27:46
A vtedy zvolal silným hlasom: Eli, Eli, lama sabachtani?", čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?"


Marka 2:21
Nový život z Boha sa nedá vtesnať do tradičných náboženských zvykov, ako sa na staré šaty nedá prišiť záplata z novej látky, lebo by vytrhla staré tkanivo a diera by sa ešte zväčšila.


Marka 3:35
Každý, kto koná podľa Božej vôle, je mojím bratom, mojou sestrou i mojou matkou."


Marka 15:34
O tretej zvolal Ježiš silným hlasom: Eloi, Eloi, lama sabachtani?" Sú to úvodné slová dvadsiateho druhého žalmu: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?


Marka 16:19
Po týchto slovách bol Pán Ježiš vzatý do neba a zaujal svoje miesto po Božej pravici.


Lukáša 2:9
Zrazu sa pred nimi zjavil anjel a celá krajina sa rozžiarila odleskom Božej slávy. Nesmierne sa vyľakali,


Lukáša 5:17
Jedného dňa, práve keď učil, zhromaždili sa židovskí náboženskí vodcovia a učitelia Mojžišovho zákona z rozličných miest Galiley a Judska, ba aj z Jeruzalema. Posadali si okolo neho a počúvali ho. A Boh mu dal moc uzdravovať.


Lukáša 9:43
Všetci boli ohromení nad týmto jasným prejavom Božej moci.


Lukáša 18:11
Farizej si zastal vpredu a takto sa modlil:Ďakujem ti, Bože, že nie som taký chamtivec, nepoctivec alebo cudzoložník ako ostatní ľudia, a najmä, že nie som ako tento colník.


Lukáša 18:13
No colník stál celkom vzadu so sklonenou hlavou, ani len oči sa neodvážil zdvihnúť k nebu. Na znamenie ľútosti sa bil do pŕs a takto sa modlil:Bože, zľutuj sa nado mnou, som veľký hriešnik.


Lukáša 19:43
a tak príde deň, keď ťa nepriatelia obkľúčia, oboženú valom a zovrú zo všetkých strán.


Jána 1:12
Ale všetkým, ktorí ho prijali a uverili v neho, dal právo stať sa Božími deťmi. A všetci tí, ktorí tomu veria, stali sa členmi Božej rodiny


Jána 3:1
Jedným z popredných Židov bol Nikodém, člen židovskej rady. Patril do skupiny farizejov, ktorí prísne dodržiavali všetky náboženské predpisy.


Jána 12:43
Väčšmi im záležalo na ľudskej sláve ako na Božej.


Skutky Apoštolov 2:33
Teraz je v nebesiach po Božej pravici, prijal Ducha Svätého, ktorého Boh sľúbil a teraz ho zoslal na nás, ako to vidíte a počujete.


Skutky Apoštolov 4:5
Na druhý deň práve zasadala v Jeruzaleme židovská veľrada -- politickí a náboženskí predstavitelia a znalci Zákona.


Skutky Apoštolov 4:24
Keď to veriaci počuli, jednomyseľne sa modlili: Pane Bože, ty si stvoril nebo, zem, more i všetko, čo len jestvuje.


Skutky Apoštolov 7:56
Vidím otvorené nebo a Ježiša Krista, ako stojí po Božej pravici!"


Skutky Apoštolov 9:31
Pre zbory v Judsku, v Galilei a v Samárii nastalo teraz pokojné obdobie, v ktorom mohli duchovne rásť, utvrdzovať sa v poslušnosti a v Božej bázni. Boží duch pôsobil medzi nimi, a tak rástli aj početne.


Skutky Apoštolov 11:1
Apoštoli i bratia v Judsku sa čoskoro dozvedeli, že aj pohania uverili Božej zvesti.


Skutky Apoštolov 13:10
a naplnený Svätým Duchom povedal: Tvoje meno síce znamenásyn Ježišov, ale v skutočnosti si syn diablov, plný klamu a falše. Si nepriateľom Božej pravdy a stojíš v ceste ľuďom, ktorí hľadajú Boha.


Skutky Apoštolov 13:36
To sa netýkalo Dávida, ktorý keď vykonal podľa Božej vôle svoje poslanie, zomrel, bol pochovaný vedľa svojich predkov a potom zotlel na prach.


Skutky Apoštolov 17:18
Tak sa dostal do rozhovoru aj s aténskymi filozofmi, epikurejcami a stoikmi. Hovoril im o Ježišovi a o tom, že vstal z mŕtvych, no reagovali rozlične. Jedni vraveli: Nepočúvajte toho táraja!" Iní zasa: Chce tu zaviesť akési nové náboženstvo!"


Skutky Apoštolov 20:24
Ale môj život nemá pre mňa vôbec cenu, keď ide o to, aby som dokončil svoje poslanie a úlohu, ktorou ma poveril Pán: niesť ľuďom radostnú zvesť o Božej dobrote a láske.


Skutky Apoštolov 23:29
Ukázalo sa, že nejde o nijaký vážny zločin, ktorý by si zasluhoval väzenie alebo smrť, iba o ich náboženské spory.


Skutky Apoštolov 25:19
išlo však iba o nejaké ich náboženské spory a o nejakého Ježiša, ktorého Židia dali popraviť. Ale Pavol tvrdí, že žije.


Skutky Apoštolov 26:5
a keby chceli, mohli by dosvedčiť, že som patril k najhorlivejšiemu náboženskému smeru, k farizejom.


Skutky Apoštolov 28:17
Tri dni po príchode do Ríma si Pavol pozval k sebe tamojších popredných Židov. Keď sa zišli, povedal im: Bratia, ničím som sa neprevinil proti nášmu národu ani proti našim náboženským obyčajom. A predsa ma v Jeruzaleme zatkli a spútaného odovzdali Rimanom.


Skutky Apoštolov 28:28
Preto sa nečudujte," doložil Pavol, že radostnú zvesť o Božej záchrane hlásame pohanom. A tí ju dychtivo prijímajú."


Rimanom 3:23
V jednom sú si všetci ľudia rovní: sú hriešnikmi, ktorí pre svoje viny stratili podiel na Božej sláve.


Rimanom 4:9
Vzťahuje sa toto zasľúbenie iba na Židov, ktorí sa podrobili náboženskému obradu obriezky? O Abrahámovi sme povedali, že ho Boh vyhlásil za spravodlivého, lebo mu uveril.


Rimanom 6:14
Hriech stratil nad vami svoju moc, preto už nepodliehate zákonu, ale žijete z Božej milosti.


Rimanom 8:15
A Boží Duch z nás nerobí vystrašených otrokov, ale členov Božej rodiny a dáva nám právo pristupovať k Bohu bez strachu a nazývať ho svojím Otcom.


Rimanom 8:39
ani nebo ani peklo, ani čokoľvek iné v celom tvorstve nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorú Boh dokázal v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.


Rimanom 10:3
Nepochopili totiž, že Kristus za nich zomrel, aby ich zmieril s Bohom. Namiesto toho si vlastným úsilím chcú získať ospravedlnenie v Božích očiach, a tak sa Božej spravodlivosti vzpierajú.


Rimanom 15:3
Ani Kristus nehľadal svoj prospech, ale podľa prorockých slov žalmu znášal výsmech nepriateľov: Urážky tých, čo teba, Bože, tupili, padali na moju hlavu."


1 Korinťanom 1:1
[1-3] Milí priatelia a drahí bratia, srdečne vás pozdravujem a zároveň odovzdávam prianie Božej milosti a pokoja aj od brata Sostena -- nielen vám v Korinte, ale aj všetkým, ktorí sa kdekoľvek hlásia ku Kristovmu menu.


1 Korinťanom 2:5
A to je dobre, lebo vaša viera sa nemá zakladať na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.


1 Korinťanom 3:9
My sme iba spolupracovníci na Božej roli, ktorou ste vy.


1 Korinťanom 3:10
Z Božieho poverenia mohol som ako skúsený v tomto smere položiť základy Božej stavby, na ktorých ďalej stavia už iný. Dávajte však pozor, ako stavia.


1 Korinťanom 10:30
Či ma niekto môže odsudzovať za to, čo vďačne prijímam z Božej ruky?


1 Korinťanom 11:21
Každý sa ponáhľa, aby zjedol a vypil, čo si sám priniesol, a tak sa niektorí prejedajú, ba aj sa pripijú, kým iní, chudobnejší, zostávajú hladní a smädní. Veď je to na hanbu Božej cirkvi.


1 Korinťanom 14:4
Neznámy jazyk má význam len pre toho, kto ním hovorí, kým zvestovanie Božej vôle buduje kresťanské spoločenstvo.


2 Korinťanom 1:1
Milí bratia, tento list vám píšem ako z Božej vôle apoštol Ježiša Krista, spolu s bratom Timotejom. Adresujem ho vám do Korintu, ale určený je všetkým kresťanom v Grécku.


2 Korinťanom 1:12
S čistým svedomím môžeme povedať, že vo všetkom sme sa k vám správali úprimne, ako nás viedol Pán Boh, a na to sme hrdí. Nič sme nerobili z ľudskej vypočítavosti, ale z Božej milosti. To platilo vždy aj vo vzťahu k vám.


2 Korinťanom 3:5
Keby sme boli závislí iba od svojich vlastných schopností, neboli by sme schopní vykonať celkom nič. Ak predsa má naša práca nejaké výsledky, je to len z Božej moci.


2 Korinťanom 3:7
Keď Mojžiš odovzdával izraelskému národu Božie zákony vytesané na kamenných doskách, na tvári sa mu skvel odlesk Božej slávy tak veľmi, že oči všetkých prítomných boli oslepené; a to išlo o zákony, ktorých nedodržiavanie sa trestalo smrťou.


2 Korinťanom 5:13
Ak to prospeje Božej sláve, nech nás ľudia pokladajú aj za bláznov. Že v skutočnosti bláznami nie sme, to je užitočné zase pre vás.


2 Korinťanom 7:10
Ľútosť podľa vôle Božej vedie človeka k zmene jeho postoja, a tým aj k záchrane. Na druhej strane zármutok bez Pána Boha človeka zabíja.


2 Korinťanom 11:22
A aké sú ich ďalšie prednosti? Starobylý pôvod? Prepáčte nerozumnému, ale môj nie je horší! Náboženské vzdelanie? Ani v tom nezaostávam.


2 Korinťanom 13:4
Zomrel na kríži ako bezmocný človek, ale teraz z moci Božej žije! Sme iba slabí ľudia, ale presvedčíte sa, že tá istá moc, ktorá vrátila život Kristovi, je aj v nás.


Galaťanom 1:4
On sa za nás obetoval podľa Božej vôle, a tak nás vytrhol z tohto zlého sveta.


Galaťanom 4:9
Ale teraz, keď ste našli Boha, alebo skôr, keď on našiel vás, ako je možné, že sa zase chcete vracať k tomu úbohému náboženstvu nespočetných príkazov a zákazov a stať sa ich otrokmi?


Galaťanom 5:4
Ak chcete obstáť pred Bohom svojimi skutkami, ste odlúčení od Krista a nemôžete sa dovolávať Božej milosti!


Efezanom 1:21
a vyzdvihla ho vysoko nad všetkých kráľov a vlády, nad veliteľov a diktátorov, až na čestné miesto po Božej pravici. Jeho sláva nemá obdoby v minulosti a nebude mať ani v budúcnosti.


Efezanom 2:5
Pre naše hriechy boli sme v Božích očiach mŕtvi. A predsa nás tak veľmi miloval, že spolu s Kristom nám daroval nový život -- spasení ste jedine z Božej milosti.


Efezanom 3:1
Ja Pavol som sa dostal do väzenia, lebo som kázal o Božej milosti aj vám pohanom.


Filipanom 1:12
Chcem vám oznámiť, bratia, že moje uväznenie veľmi prospelo Božej veci.


Filipanom 3:4
Tým a iba tým sa máme chváliť! Napokon, keby Bohu stačil iba rodový pôvod a náboženská príslušnosť, kto by mohol mať u neho väčšiu prednosť ako ja?


Filipanom 3:14
k cieľu, aby som získal nebeskú odmenu -- život v Božej sláve. Veď k tomu nás Boh prostredníctvom Ježiša Krista povolal.


Kolosanom 1:1
Milí bratia, pozdravujem vás v mene Ježiša Krista, ktorého z Božej vôle zvestujem.


Kolosanom 1:9
Od tých čias sa za vás neprestávame modliť, aby ste boli naplnení poznaním Božej vôle a aby vás Boh vyzbrojil všestrannou duchovnou múdrosťou.


1 Solúnčanom 2:13
Preto znovu a znovu musíme Bohu ďakovať, že ste od nás prijali slovo Božej zvesti nie ako slovo ľudské, ale ako slovo Božie, že ste mu uverili a že premenilo aj vaše životy.


1 Timotejovi 1:9
Uvedomme si však, že zákon nie je proti tým, čo žijú podľa Božej vôle, ale proti zlým a spurným, čo Boha neuznávajú, proti neposlušným, klamárom, krivoprísažníkom, proti tým, čo vzťahujú ruku na svojich rodičov, majú záľubu vo zvrátenostiach,


Hebrejom 1:3
On je odbleskom Božej slávy a obrazom Božej podstaty. Jeho slovo je sila, ktorá udržiava celý vesmír. Svojou smrťou nás zbavil ťarchy hriechu, zaujal najčestnejšie miesto po boku Božieho majestátu v nebesiach


Hebrejom 1:8
Ale o svojom Synovi hovorí: Bože, tvoja vláda bude trvať na večné veky a bude v nej panovať spravodlivosť.


Hebrejom 7:20
Toto Boh potvrdil aj prísahou. Leviti sa totiž stávali kňazmi bez Božej prísahy.


Hebrejom 9:5
Prikrývalo ju zlaté veko, ktoré sa volalo zľutovnica. Nad ňou boli cherubíni Božej slávy, ktorí zatieňovali zľutovnicu. Ale o tom netreba tak podrobne hovoriť.


Hebrejom 10:7
Vtedy som povedal: Tu som, aby som konal tvoju vôľu, Bože, ako je v Písme napísané o mne."


Hebrejom 10:12
Ale Kristus priniesol za hriechy jedinú obeť a navždy zasadol po Božej pravici.


Jakubov 1:27
Viete, čo Boh pokladá za pravé a rýdze náboženstvo? Starať sa o osamelých, pomáhať znášať sirotám a vdovám ich ťažký údel a seba chrániť pred špinou sveta.


1 Petrov 1:13
Vaša myseľ nech je pripravená, buďte triezvi a ostražití. Všetku svoju nádej uprite na dar Božej milosti, ktorý prijmete, keď sa vráti Ježiš Kristus.


1 Petrov 2:2
Ste ako novorodeniatka v Božej rodine. Ako si novorodeniatko žiada mlieko, tak aj vy by ste mali túžiť po Božom slove -- mali by ste ho čítať a premýšľať o ňom, aby ste rástli vo viere.


1 Petrov 2:10
Kedysi ste nevedeli o Božej dobrote, a teraz táto dobrota premenila vaše životy.


1 Petrov 3:7
Tak aj vy, muži, usilujte sa rozumieť svojim manželkám, pretože sú slabšie. Ctite ich, lebo sú v Božej milosti, rovnako ako vy, dedičkami večného života. Ak tak nerobíte, nemôžete čakať, že Boh vypočuje vaše modlitby.


1 Petrov 3:22
On je teraz v nebi po pravici Božej a anjeli i všetky nebeské sily a mocnosti sa pred ním skláňajú a poslúchajú ho.


1 Petrov 4:2
A tak, kým ste ešte tu na zemi, nepoddávajte sa hriešnym túžbam, ale žite podľa Božej vôle.


1 Petrov 4:16
Ak však trpíte ako kresťania, nie je to nijaká hanba. Chváľte Pána Boha za výsadu, že patríte do Božej rodiny a že môžete niesť Kristovo meno -- kresťania.


1 Petrov 4:19
A tak ak trpíte podľa Božej vôle, konajte naďalej dobro a zverte sa úplne do rúk svojho Stvoriteľa; on vás nikdy nesklame.


1 Jánov 1:7
Ale ak stále žijeme vo svetle Božej prítomnosti, krv Ježiša Krista, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu a nič nenarúša náš vzájomný vzťah.


1 Jánov 4:19
Naša láska pramení z Božej lásky.


1 Jánov 5:1
Kto verí, že Ježiš je Spasiteľ, patrí do Božej rodiny, a kto miluje Otca, miluje aj jeho deti.


2 Jánov 1:1
Ja, starší, píšem Božej vyvolenej cirkvi a všetkým jej členom.


3 Jánov 1:11
Môj milovaný, nespravuj sa podľa zlého, ale drž sa dobrého príkladu. Kto koná podľa Božej vôle, je jeho dieťaťom. Kto koná svojvoľne, Boha nepozná.


Júdov 1:18
ktorí nám predpovedali, že sa v poslednom čase zjavia ľudia, ktorí sa budú posmievať Božej pravde. Ich jediným cieľom je užívať života", ako sa len dá.


Júdov 1:21
a modlite sa v sile Svätého Ducha. Zotrvávajte v Božej láske a trpezlivo čakajte na večný život daný z milosti nášho Pána Ježiša Krista.


Zjavenie 4:10
padá tých dvadsaťštyri starcov na kolená pred tým, ktorý sedí na tróne, a klaňajú sa tomu, ktorý žije na veky vekov, hádžu vence pred trón a volajú: Tebe, Pane a Bože náš, patrí všetka sláva, česť i moc! Ty si stvoril všetko, z tvojej vôle všetko vzniklo i trvá."


Zjavenie 11:17
Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej moci a začal si kraľovať.


Zjavenie 15:3
Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane, Bože všemohúci! Spravodlivé a priame sú tvoje cesty, Kráľ národov.


Zjavenie 15:8
A chrám sa naplnil dymom Božej velebnosti a moci, takže nik nemohol do chrámu vstúpiť, kým sa neskončí tých sedem pohrôm.


Zjavenie 16:7
A od oltára som počul hlas: Áno, Pane, Bože všemohúci, správne a spravodlivé sú tvoje súdy!"


Zjavenie 22:11
Kto sa dopúšťa zla, nech to robí ďalej, kto sa nechce zbaviť špiny, nech v nej zostane, ale kto žije podľa Božej vôle, nech sa ešte väčšmi usiluje, a kto je svätý, nech sa ešte väčšmi posväcuje.


Slovakian Bible 1993 - Nádej Pre Kazdého
Biblica 1993