A A A A A


Vyhľadávanie

Matúša 10:21
Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a zabijú ich.


Matúša 16:28
Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve."


Matúša 20:18
"Pozrite, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť


Matúša 26:38
Vtedy im povedal: "Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!"


Matúša 26:59
Veľkňazi a celý sanhedrin hľadali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť.


Marka 9:1
A povedal im: "Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo prichádzať s mocou."


Marka 10:33
"Pozrite, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a znalcom Zákona. Odsúdia ho na smrť a vydajú ho pohanom,


Marka 13:12
Brat vydá na smrť brata, otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a zabijú ich.


Marka 14:34
Vtedy im povedal: "Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte a bdejte!"


Marka 14:55
Veľkňazi a celá veľrada hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli.


Lukáša 7:2
Tam mal istý stotník otroka, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý.


Lukáša 9:27
Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo."


Lukáša 22:33
On mu povedal: "Pane, s tebou som hotový ísť aj do väzenia, aj na smrť."


Lukáša 23:15
Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť.


Lukáša 23:22
On k nim tretí raz prehovoril: "A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím."


Lukáša 24:20
ako ho naši veľkňazi a poprední ľudia dali odsúdiť na smrť a ukrižovať.


Jána 8:51
Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky."


Jána 8:52
Židia povedali: "Teraz vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel, aj proroci, a ty hovoríš: ‚Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.‘


Jána 12:33
To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.


Jána 18:32
To aby sa splnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou zomrie.


Jána 19:15
Ale oni kričali: "Na smrť! Na smrť! Ukrižuj ho!" Pilát im povedal: "Vášho kráľa mám ukrižovať?" Veľkňazi odpovedali: "Nemáme kráľa, ale cisára!"


Jána 21:19
To povedal, aby naznačil, akou smrťou Peter oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho: "Poď za mnou!"


Skutky Apoštolov 2:24
Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo smrť ho nemohla držať vo svojej moci.


Skutky Apoštolov 13:28
A hoci nenašli nič, za čo by si zasluhoval smrť, dožadovali sa od Piláta, aby ho dal zabiť.


Skutky Apoštolov 21:36
lebo množstvo ľudu šlo za ním a kričalo: "Na smrť s ním!"


Skutky Apoštolov 22:4
Prenasledoval som na smrť tých, čo nasledujú túto novú Cestu. Spútaval som mužov a ženy a vrhal ich do väzenia, lebo boli kresťanmi.


Skutky Apoštolov 22:22
Až po toto slovo ho počúvali, ale potom začali kričať: "Na smrť s ním! Taký zlosyn nesmie žiť!"


Skutky Apoštolov 23:29
a zistil som, že ho žalujú pre akési sporné otázky ich Zákona. Ale obvinení, za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá, niet.


Skutky Apoštolov 25:11
Ak som sa previnil a urobil niečo také, za čo si zasluhujem smrť, nezdráham sa umrieť; ale ak nie je nič na tom, čo títo na mňa žalujú, nik ma im nemôže vydať. Odvolávam sa na cisára."


Skutky Apoštolov 25:25
Ja som však zistil, že neurobil nič také, čo by si zasluhovalo smrť; ale on sa odvolal na vznešeného cisára, tak som sa rozhodol poslať ho ta.


Skutky Apoštolov 26:31
a keď odchádzali, hovorili medzi sebou: "Tento človek nerobí nič také, za čo by si zasluhoval smrť alebo putá."


Skutky Apoštolov 28:18
Oni ma vypočuli a chceli prepustiť, lebo som neurobil nič, za čo by som si zasluhoval smrť.


Rimanom 1:32
Hoci dobre poznajú Boží zákon, podľa ktorého tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielen že to sami ďalej robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.


Rimanom 5:10
My sme boli Božími nepriateľmi a Boh nás predsa smrťou svojho Syna zmieril so sebou; tým skôr nás spasí jeho životom, keď sme už zmierení.


Rimanom 5:12
Hriech vošiel do sveta skrze jedného človeka, Adama, a skrze hriech smrť. A tak smrť prenikla celé ľudstvo, keďže všetci ľudia zhrešili.


Rimanom 5:14
a predsa smrť vždy panovala od Adama až po Mojžiša, aj nad tými, čo nezhrešili prestúpením podobným Adamovmu a ten bol predobrazom toho, kto mal prísť.


Rimanom 5:17
Ak vskutku previnením jediného človeka začala kraľovať smrť, skrze toho jedného hriešnika, o čo viac budú tí, čo dostávajú hojnosť Božej milosti a dar spravodlivosti, žiť a kraľovať skrze jediného Ježiša Krista.


Rimanom 6:3
Neviete, že náš krst nás zjednotil s Kristom, a tým nás zjednotil s jeho smrťou?


Rimanom 6:4
Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.


Rimanom 6:9
vediac, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje.


Rimanom 6:10
Jeho smrť bola smrťou hriechu, raz navždy, a jeho život je životom Bohu.


Rimanom 6:16
Neviete, že keď sa dáte niekomu do služby ako otroci, stanete sa otrokmi toho pána, ktorého musíte poslúchať, buď hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre spravodlivosť?


Rimanom 6:21
A aký úžitok ste mali zo skutkov, za ktoré sa dnes hanbíte? Veď ich koniec je smrť.


Rimanom 6:23
Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boh nám dáva svoj dar zadarmo, a to večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.


Rimanom 7:5
Lebo kým sme boli v tele, hriešne náruživosti odhalené Zákonom pôsobili v našich údoch a prinášali svoje ovocie: smrť.


Rimanom 7:13
Dobrá vec sa mi teda stala smrťou? Vôbec nie! Ale hriech použijúc to, čo je dobré, spôsobil mi smrť, aby sa ukázal ako hriech a aby sa prejavil v celej svojej hriešnosti prostredníctvom prikázania.


Rimanom 8:6
Túžba tela je smrť, zatiaľ čo túžba Ducha je život a pokoj,


Rimanom 8:38
Som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti,


1 Korinťanom 1:18
Hlásať Kristovu smrť na kríži sa zdá bláznovstvo tým, čo idú do záhuby, ale pre nás, ktorí sme na ceste spásy, je Božou mocou.


1 Korinťanom 3:22
či Pavol, či Apollo, či Peter, či svet, či život, či smrť, či prítomnosť, či budúcnosť. Všetko je vaše,


1 Korinťanom 4:9
Zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť. Stali sme sa divadlom pre svet, pre anjelov a ľudí.


1 Korinťanom 11:26
Tak kedykoľvek jete tento chlieb a pijete tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.


1 Korinťanom 15:21
Lebo smrť prišla skrze človeka, tak skrze človeka prichádza aj vzkriesenie mŕtvych.


1 Korinťanom 15:26
Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť,


1 Korinťanom 15:54
Keď si táto porušiteľná bytosť oblečie neporušiteľnosť a táto smrteľná bytosť si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní napísané slovo: Smrť bola pohltená víťazstvom.


1 Korinťanom 15:55
Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoje žihadlo?


2 Korinťanom 1:9
Cítili sme sa už odsúdení na smrť, aby sme sa naučili nevkladať dôveru v seba samých, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych.


2 Korinťanom 3:7
Zákon, vtedy vyrytý do kameňa písmom, prinášal smrť, a predsa bol obklopený takou slávou, že synovia Izraela nemohli hľadieť Mojžišovi do tváre pre jas, ktorý bol pominuteľný.


2 Korinťanom 4:12
Teda v nás účinkuje smrť, vo vás život.


2 Korinťanom 7:3
Nehovorím to preto, aby som vás odsúdil. Už som vám to povedal: ste v našich srdciach na život a na smrť.


2 Korinťanom 7:10
Zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu; zármutok sveta pôsobí smrť.


Filipanom 1:20
Túžobne očakávam a dúfam, že nebudem v ničom zahanbený, pevne dúfam, že ako vždy, tak aj teraz bude oslávený Kristus v mojom tele, či už životom, alebo smrťou.


Filipanom 2:8
Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži.


Kolosanom 1:22
teraz zmieril so sebou skrze jeho smrť v jeho ľudskom tele, aby vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhony.


2 Timotejovi 1:10
No známou sa stala teraz zjavením sa nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zničil smrť a prostredníctvom evanjelia nechal zažiariť život a nesmrteľnosť.


Hebrejom 2:9
ale vidíme, že ten, ktorý bol nakrátko postavený len o niečo nižšie ako anjeli, Ježiš, bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých ľudí.


Hebrejom 2:14
A pretože deti majú účasť na tom istom tele a na tej istej krvi, aj on podobne mal účasť s nimi, aby smrťou zlomil moc toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla,


Hebrejom 2:15
a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou.


Hebrejom 7:23
Navyše, tamtí sa stali kňazmi vo veľkom počte, lebo im smrť bránila zostať nadlho,


Hebrejom 9:15
Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby smrťou podstúpenou na vykúpenie z previnení prvej zmluvy tí, čo sú povolaní, dostali prisľúbené večné dedičstvo.


Hebrejom 9:16
Lebo kde je závet, musí sa dokázať smrť závetcu.


Hebrejom 9:17
Veď závet nadobúda účinnosť smrťou, neplatí, kým žije ten, kto závet urobil.


Hebrejom 11:5
Vierou bol Henoch prenesený a neuzrel smrť; nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením si získal svedectvo, že sa páčil Bohu.


Hebrejom 11:12
Preto z jedného človeka, a to poznačeného smrťou, vzišlo ich také množstvo, ako je hviezd na nebi a piesku na brehu mora, nespočítateľné.


Jakubov 1:15
Potom žiadostivosť počne a porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť.


Zjavenie 2:11
Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť nemôže ublížiť.


Zjavenie 2:23
Jej deti zahubím smrťou, a tak všetky cirkvi poznajú, že ja skúmam ľadviny i srdcia a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov.


Zjavenie 6:8
A hľa, mŕtvolne bledý kôň a ten, čo sedel na ňom, volal na Smrť; Hádes šiel za ním. Dali mu moc nad štvrtinou zeme, právo zabíjať mečom, hladom, morom a divou zverou zeme.


Zjavenie 9:6
V tých dňoch ľudia budú hľadať smrť, a nenájdu ju, budú si žiadať zomrieť, a smrť od nich utečie.


Zjavenie 12:11
Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva, lebo nemilovali svoje životy až na smrť.


Zjavenie 13:10
Okovy pre toho, kto má byť spútaný; smrť mečom pre toho, kto má zahynúť mečom. V tom je vytrvalosť a viera svätých.


Zjavenie 18:8
Preto v jediný deň ju zasiahnu jej rany: smrť, smútok i hlad; bude spálená ohňom. Lebo mocný je Pán Boh, ktorý ju odsúdil."


Zjavenie 20:6
Šťastný a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moc, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.


Zjavenie 20:13
More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj smrť a Hádes vydali mŕtvych, ktorí boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov.


Zjavenie 20:14
Smrť a Hádes boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je druhá smrť.


Zjavenie 21:4
Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrť ani žiaľ, ani plač, ani bolesť už nebude, lebo prvé sa pominulo."


Zjavenie 21:8
Ale zbabelci, neverci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči a modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou: to je druhá smrť."


Slovakian Bible Botekov 2015
No Data