A A A A A


Vyhľadávanie

Matúša 1:20
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je zo Svätého Ducha.


Matúša 5:18
Veru, hovorím vám: dokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nestane.


Matúša 5:34
No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte: ani na nebo, lebo je Božím trónom,


Matúša 6:29
a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jedna z nich.


Matúša 7:1
Nesúďte, aby ste neboli súdení.


Matúša 10:26
Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa nevyzvedelo.


Matúša 10:28
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.


Matúša 10:31
Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.


Matúša 12:4
Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nebolo dovolené jesť ani jemu, ani jeho sprievodu, iba samotným kňazom?


Matúša 12:7
Keby ste vedeli, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu, neboli by ste odsúdili nevinných.


Matúša 13:5
Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, rýchlo vzišli, lebo neboli hlboko v zemi;


Matúša 14:27
Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: "Nebojte sa! To som ja, nemajte strach!"


Matúša 16:2
On im povedal: "Keď sa zvečerí, hovorievate: ‚Bude pekne, lebo nebo sa červenie‘


Matúša 16:3
a ráno: ‚Dnes bude búrka, lebo nebo je tmavočervené‘. Viete vysvetliť vzhľad oblohy, ale nie ste schopní posúdiť znamenia čias.


Matúša 17:7
Ale Ježiš sa priblížil k nim, dotkol sa ich a povedal: "Vstaňte a nebojte sa!"


Matúša 19:8
Odpovedal im: "Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky, ale od počiatku to nebolo tak.


Matúša 22:8
Potom povedal svojim sluhom: ‚Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní.


Matúša 22:11
Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu.


Matúša 23:22
A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na ňom sídli.


Matúša 23:30
a hovoríte: ‚Keby sme boli žili za čias našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov.‘


Matúša 23:33
Hadi, plemeno vreteníc, ako môžete uniknúť, aby ste neboli odsúdení do pekla!


Matúša 24:21
lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už nikdy nebude.


Matúša 24:22
Keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil; ale kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené.


Matúša 24:35
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.


Matúša 28:5
Anjel sa prihovoril ženám: "Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, Ukrižovaného.


Matúša 28:10
Tu im Ježiš povedal: "Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley, tam ma uvidia."


Marka 1:10
Vo chvíli, keď vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho.


Marka 2:2
zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesto ani pred dverami. A zakiaľ im on hlásal posolstvo,


Marka 4:5
Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme, a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi.


Marka 5:36
A keď Ježiš začul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: "Neboj sa, len ver!"


Marka 6:50
všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im ihneď prihovoril: "Vzmužte sa! To som ja, nebojte sa!"


Marka 10:49
Ježiš zastal a povedal: "Zavolajte ho!" Zavolali slepca a vraveli mu: "Neboj sa! Vstaň, volá ťa!"


Marka 11:13
Zďaleka videl figovník s lístím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, iba lístie; nebol totiž čas fíg.


Marka 13:19
lebo tie dni budú takým súžením, akého nebolo od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz a už ani nebude.


Marka 13:31
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.


Marka 14:21
Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil."


Lukáša 1:13
Ale anjel mu povedal: "Neboj sa, Zachariáš, lebo tvoja modlitba bola vyslyšaná, tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.


Lukáša 1:30
Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.


Lukáša 2:7
I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesto v hostinci.


Lukáša 3:21
Stalo sa, že keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a keď sa modlil, otvorilo sa nebo,


Lukáša 4:25
Veru vravím vám: Istotne bolo veľa vdov v Izraeli za čias Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine,


Lukáša 4:26
a ani k jednej nebol poslaný Eliáš, iba k vdove do Sarepty v Sidonskom kraji.


Lukáša 4:27
A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea a ani jeden nebol očistený, iba Sýrčan Naaman."


Lukáša 5:10
Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: "Neboj sa, odteraz už budeš loviť ľudí."


Lukáša 7:6
Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: "Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu.


Lukáša 8:12
Na kraji cesty sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení.


Lukáša 8:50
Ale keď to Ježiš začul, povedal mu: "Neboj sa, len ver a bude zachránená!"


Lukáša 11:35
Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou.


Lukáša 12:4
Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť.


Lukáša 12:7
Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!


Lukáša 12:32
Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám Kráľovstvo.


Lukáša 13:16
A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohto puta v sobotný deň?"


Lukáša 16:11
Ak ste teda neboli verní v nespravodlivom bohatstve, kto vám zverí pravé bohatstvo?


Lukáša 16:12
A ak ste neboli verní v tom, čo patrí iným, kto vám dá, čo je vaše vlastné?


Lukáša 16:17
Ľahšie sa pominie nebo a zem, ako by zo Zákona vypadla jediná čiarka.


Lukáša 18:4
Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí nehanbím,


Lukáša 21:33
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.


Lukáša 23:40
Ale druhý ho zahriakol: "Ani ty sa nebojíš Boha, hoci musíš niesť ten istý trest?


Jána 1:8
On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.


Jána 1:51
Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať nad Synom človeka."


Jána 3:24
Ján vtedy ešte nebol uvrhnutý do väzenia.


Jána 3:27
Ján odpovedal: "Človek si nemôže prisvojiť nič, ak mu to nebolo dané z neba.


Jána 4:15
Žena mu povedala: "Pane, daj mi takú vodu, aby som už nebola smädná a nemusela som sem chodiť čerpať!"


Jána 6:20
Ale on im povedal: "To som ja, nebojte sa!"


Jána 7:39
To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.


Jána 9:32
Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia.


Jána 9:33
Keby on nebol od Boha, nemohol by nič také urobiť."


Jána 11:15
A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu!"


Jána 11:21
Marta povedala Ježišovi: "Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel.


Jána 11:32
Keď Mária prišla ta, kde bol Ježiš, a zazrela ho, vrhla sa mu k nohám a povedala mu: "Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol býval zomrel."


Jána 12:15
Neboj sa, Dcéra sionská. Pozri, tvoj kráľ prichádza sediaci na oslíkovi, na mláďati oslice.


Jána 14:2
V dome môjho Otca je mnoho miesta na bývanie. Keby to nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto?


Jána 15:22
Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech.


Jána 15:24
Keby som medzi nimi nebol konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a nenávidia nás, aj mňa, aj môjho Otca.


Jána 18:30
Odpovedali mu: "Keby tento človek nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali."


Jána 18:36
Ježiš povedal: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji ľudia by bojovali, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto."


Jána 19:11
Ježiš mu odpovedal: "Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe."


Jána 19:41
Na mieste, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v tej záhrade bol nový hrob, v ktorom ešte nikto nebol uložený.


Jána 20:7
aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste.


Jána 20:24
Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš.


Jána 21:8
Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou.


Skutky Apoštolov 2:5
V Jeruzaleme boli usadení Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom.


Skutky Apoštolov 2:31
Videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie.


Skutky Apoštolov 4:12
A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení."


Skutky Apoštolov 4:24
Keď ich vypočuli, jednomyseľne pozdvihli hlas k Bohu a hovorili: "Pane, ty si stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich.


Skutky Apoštolov 4:34
Tak medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utŕžili, prinášali


Skutky Apoštolov 6:10
ale neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu, ktorým hovoril.


Skutky Apoštolov 7:49
Nebo je mojím trónom a zem podnožou mojich nôh. Aký dom mi postavíte, hovorí Pán, kde je miesto môjho odpočinku?


Skutky Apoštolov 7:52
Bol niekedy prorok, ktorého by vaši otcovia neboli prenasledovali? Oni zabili tých, čo predpovedali príchod Spravodlivého, a vy ste sa stali teraz jeho zradcami a vrahmi,


Skutky Apoštolov 7:55
Štefan, plný Svätého Ducha, sa uprene zahľadel na nebo, videl Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha


Skutky Apoštolov 7:56
a povedal: "Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha."


Skutky Apoštolov 10:11
Videl otvorené nebo a zostupovať akúsi nádobu ako veľké prestieradlo, spúšťané za štyri rohy na zem.


Skutky Apoštolov 14:15
"Ľudia, čo to robíte? Aj my sme smrteľní ľudia ako vy. Hlásame vám Dobrú zvesť, aby ste opustili všetky tieto prázdne modly a obrátili sa k živému Bohu, ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich.


Skutky Apoštolov 18:9
Pán povedal Pavlovi v noci vo videní: "Neboj sa, len hovor a nemlč,


Acts 26:32
Agrippa povedal Festovi: "Tento človek mohol byť prepustený, keby sa nebol odvolal na cisára."


Acts 27:12
Prístav inak nebol vhodný na prezimovanie, preto väčšina rozhodla vyplávať odtiaľ a dostať sa podľa možnosti do krétskeho prístavu Fénix, ktorý je obrátený na juhozápad až severozápad, a tam prezimovať.


Acts 27:15
zmocnil sa lode, takže ju nebolo možné držať proti vetru, nechali sme ju teda vetru, ktorý nás unášal.


Acts 27:24
a povedal mi: "Neboj sa, Pavol, ty sa musíš dostaviť pred cisára a Boh ti láskavo daroval všetkých, čo sa s tebou plavia."


1 Korinťanom 1:17
Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať Dobrú zvesť; a to nie v múdrych rečiach, aby nebol pozbavený svojej sily Kristov kríž.


1 Korinťanom 1:21
Ľudia so všetkou svojou múdrosťou neboli schopní poznať Boha v jeho múdrosti. Preto sa Boh rozhodol spasiť tých, čo veria, týmto posolstvom spásy, ktoré sa iným zdá bláznovstvom.


1 Korinťanom 2:8
Nik z kniežat tohto sveta ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána Slávy.


1 Korinťanom 3:2
Mlieko som vám dal piť, nie pevný pokrm, lebo by ste ho neboli zniesli. Ani teraz ho ešte neznesiete,


1 Korinťanom 4:7
Veď kto ti dáva vyniknúť? Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, prečo sa chváliš, akoby si nebol dostal?


1 Korinťanom 7:37
Ale kto sa pevne v srdci rozhodol a nebol donútený, ale bol pánom svojej vôle a v srdci si zaumienil zachovať svoju pannu, dobre robí.


1 Korinťanom 8:9
Ale dajte si pozor, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým.


1 Korinťanom 9:27
ale krotím svoje telo a cvičím ho ako otroka, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol vylúčený.


1 Korinťanom 10:13
Nijaké pokušenie, ktoré na vás doľahlo, nebolo nad ľudské sily. Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale aj so skúškou dá vám možnosť, aby ste mohli vydržať.


1 Korinťanom 11:8
Veď muž nebol vzatý zo ženy, ale žena z muža;


1 Korinťanom 11:9
ani nebol muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža.


1 Korinťanom 11:31
Keby sme súdili sami seba, neboli by sme súdení.


1 Korinťanom 11:32
Ale keď nás Pán súdi, napráva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom.


1 Korinťanom 12:25
aby nebola v tele roztržka, ale aby sa údy rovnako starali jeden o druhý.


1 Korinťanom 13:2
Keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, ale nemal by som lásku, ničím by som nebol.


1 Korinťanom 15:10
Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou.


1 Korinťanom 15:13
Ak niet vzkriesenia mŕtvych, ani Kristus nebol vzkriesený.


1 Korinťanom 15:14
Ale ak Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše ohlasovanie a márna je vaša viera.


1 Korinťanom 15:17
A keď Kristus nebol vzkriesený, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch.


1 Korinťanom 15:46
Ale nebolo najprv duchovné, lež najprv psychické, až potom duchovné.


2 Korinťanom 1:19
Veď Boží Syn Ježiš Kristus, ktorého sme u vás hlásali, Silváne, Timotej a ja, nebol "áno" aj "nie", v ňom bolo iba "áno".


2 Korinťanom 3:14
Ale mysle im zatvrdli. Až do dnešného dňa pri čítaní Starej zmluvy zostáva ten istý závoj. A nikdy nebol odhalený, lebo iba Kristus ho odstraňuje.


2 Korinťanom 9:3
Predsa však posielam bratov, aby nebolo len prázdnou rečou, keď sa v tomto vami chválime, aby ste boli pripravení, ako som povedal.


2 Korinťanom 10:3
Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela,


2 Korinťanom 10:14
Lebo sa nevystatujeme, ako keby sme neboli prišli až k vám, ale my sme prví prišli až k vám s Kristovým evanjeliom.


2 Korinťanom 11:9
Aj keď som bol u vás a mal som nedostatok, nikomu som nebol na ťarchu, lebo čo mi chýbalo, doplnili bratia, ktorí prišli z Macedónska. Chránil som sa, aj v budúcnosti sa budem chrániť, aby som vám v ničom nebol na ťarchu.


2 Korinťanom 11:29
Veď kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja? Kto je zvádzaný na hriech, aby to aj mňa nepálilo?


2 Korinťanom 12:11
Stal som sa bláznom! Vy ste ma k tomu prinútili. Veď vy ste ma mali odporúčať. Nebol som o nič menší ako tamtí "arciapoštoli", aj keď nie som ničím.


2 Korinťanom 12:13
Lebo o čo ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cirkvami, ak nie len o to, že som vám nebol na ťarchu? Odpustite mi túto krivdu!


2 Korinťanom 12:16
Dobre, ja som vám vraj osobne na ťarchu nebol. Ale som chytrák a dostal som vás úskokom.


2 Korinťanom 12:20
Lebo sa bojím, aby som vás pri svojom príchode nenašiel azda takých, akých nechcem, a vy aby ste nenašli mňa, akého nechcete. Aby azda neboli medzi vami spory, žiarlivosť, hnevy, rozbroje, utŕhania, klebety, vystatovanie, nepokoje.


Galaťanom 1:10
Chcem si teraz nakloniť ľudí, alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som sluhom Kristovým.


Galaťanom 2:6
Ani nebolo prekážky od tých, ktorí niečo znamenali — aké postavenie mali, nie je dôležité; Boh nenadŕža osobám — k môjmu evanjeliu tí, čo niečo znamenali, nič ďalšie nepridali.


Efezanom 3:5
Toto tajomstvo nebolo známe ľuďom minulých čias, ako bolo zjavené teraz v Duchu jeho svätým apoštolom a prorokom:


Kolosanom 1:23
Treba len, aby ste zostali vo viere, upevnení na mocných základoch, a nedali sa odkloniť od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu pod nebom a ktorého som sa ja, Pavol, stal sluhom.


1 Solúnčanom 2:1
Veď sami viete, bratia, že náš príchod k vám nebol bez úžitku.


1 Solúnčanom 2:3
Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z omylu ani z nekalých pohnútok, ani nebolo falošné.


1 Solúnčanom 2:9
Veď sa pamätáte, bratia, na našu prácu a námahu. Vo dne, v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie evanjelium.


2 Solúnčanom 3:8
ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne, v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu.


1 Timotejovi 1:9
vediac, že Zákon nebol určený pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých, nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre znesväcujúcich a profanizujúcich, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov,


1 Timotejovi 6:1
Všetci, čo sú pod otrockým jarmom, nech pokladajú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby Božie meno a učenie neboli vystavené rúhaniu.


Títovi 3:14
Nech sa aj naši učia vynikať v dobrých skutkoch pre naliehavé potreby, aby neboli neužitoční.


Filemonovi 1:14
Ale nechcel som nič urobiť bez tvojho súhlasu, aby tvoj dobrý skutok nebol akoby vynútený, ale dobrovoľný.


Hebrejom 2:8
a všetko si mu položil pod nohy. Tým, že mu všetko podriadil, nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz ešte nevidíme, že mu je všetko podriadené,


Hebrejom 4:8
Lebo keby Jozue bol voviedol Izraelcov do tohto odpočinku, Boh by nebol potom hovoril o inom dni.


Hebrejom 7:11
Keby sa teda dokonalosť bola dosiahla prostredníctvom levitského kňazstva — na ňom totiž spočíva Zákon daný ľudu — načo by bol musel povstať ešte iný kňaz podľa radu Melchizedechovho, ktorý by nebol nazvaný "podľa radu Áronovho"?


Hebrejom 8:4
Keby bol teda Ježiš na zemi, ani by nebol kňazom, pretože sú tu takí, čo prinášajú dary podľa Zákona.


Hebrejom 8:7
Veď keby tá prvá bola bývala dokonalá, nebol by sa hľadal spôsob, ako ju nahradiť druhou.


Hebrejom 9:11
Keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov, prešiel cez väčší a dokonalejší stan, ktorý nebol urobený ľudskou rukou, to jest nenáležal do tohto stvoreného sveta,


Hebrejom 9:18
Preto ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi.


Hebrejom 11:7
Vierou prijal Noe Boží pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť, a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny; vierou odsúdil sveta a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá sa dosiahne vierou.


Hebrejom 11:38
Oni, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšťach a po horách, po jaskyniach a roklinách zeme.


Hebrejom 12:26
Jeho hlas vtedy otriasol zemou, teraz však sľubuje: Ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom.


Jakubov 2:21
Či nebol náš otec Abrahám ospravodlivený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka?


Jakubov 2:25
A nebola podobne zo skutkov ospravodlivená aj neviestka Rachab, keď prijala poslove a poslala ich inou cestou?


Jakubov 5:9
Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Pozrite, Sudca stojí predo dvermi.


Jakubov 5:12
Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše áno nech je áno a nie nech je nie, aby ste neprepadli odsúdeniu.


Jakubov 5:18
A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod.


1 Petrov 1:12
Bolo im zjavné, že toto posolstvo nebolo pre nich, ale majú ho odovzdať vám, a tak teraz vám ho zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svätom, zoslanom z neba, na ktorého túžia hľadieť anjeli.


1 Petrov 2:10
Kedysi ste ani neboli ľudom, a teraz ste Boží ľud, vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.


1 Petrov 2:22
On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach;


1 Petrov 3:6
ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste sa stali jej deťmi, ak robíte dobre a nebojíte sa nijakého zastrašovania.


2 Petrov 1:21
Proroctvo predsa nikdy nebolo vyslovené preto, že to chcel nejaký človek, ale pod vedením Svätého Ducha hovorili ľudia poslaní od Boha.


2 Petrov 2:10
a to predovšetkým tých, ktorí z nečistej žiadostivosti idú za telom a pohŕdajú Pánovou zvrchovanosťou. Prichádzajúci trest Bezočiví opovážlivci sa neboja rúhať Slávam,


2 Petrov 2:21
Pre nich by bolo lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako ju poznali, a odvrátili sa od svätého prikázania, ktoré im bolo zverené.


2 Petrov 3:7
A to isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a zachováva ich pre oheň; zachováva ich pre deň súdu a záhuby bezbožných ľudí.


2 Petrov 3:13
Očakávame nové nebo a novú zem podľa jeho prísľubu, tam bude prebývať spravodlivosť.


1 Jánov 2:19
Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Ale malo sa ukázať, že všetci neboli z nás.


Zjavenie 1:17
Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal mi: "Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný


Zjavenie 2:10
Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Hľa, diabol uvrhne niekoľkých z vás do väzenia, aby vás skúšal, a budete mať desať dní súženia. Zostaň verný až do smrti a dám ti veniec života.


Zjavenie 4:11
"Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo ty si stvoril vesmír; z tvojej vôle — nebol a bol stvorený."


Zjavenie 6:14
Nebo sa stiahlo, ako keď sa zvinie zvitok, a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta.


Zjavenie 10:6
a zaprisahal sa na Žijúceho na veky vekov, ktorý stvoril nebo a čo je v ňom, zem a čo je na nej, i more a čo je v ňom: "Už nie je čas!


Zjavenie 11:6
Majú moc zatvoriť nebo, aby v dňoch ich prorokovania nepršalo, majú moc premeniť vodu na krv a biť zem všetkými ranami tak často, ako budú chcieť.


Zjavenie 14:7
Volal mocným hlasom: "Bojte sa Boha a vzdávajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu; klaňajte sa tomu, kto stvoril nebo i zem, more i pramene vôd."


Zjavenie 16:15
Hľa, prichádzam ako zlodej. Blažený človek, ktorý bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a nebolo vidno jeho hanbu.


Zjavenie 16:18
A nastali blesky, hlasy, hromy a silné zemetrasenie, aké nebolo odvtedy, čo je človek na zemi, také veľké bolo zemetrasenie, také veľké.


Zjavenie 18:4
A počul som iný hlas, ktorý volal z neba: "Vyjdite z nej, ľud môj, aby ste neboli účastní na jej hriechoch a nedostalo sa vám z jej rán,


Zjavenie 18:5
lebo jej hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jej neprávosti.


Zjavenie 18:20
Plesaj nad ním, nebo a svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh vyniesol rozsudok nad ním za vás."


Zjavenie 19:11
Potom som videl otvorené nebo, a hľa, biely kôň a ten, čo na ňom sedel, volal sa "Verný" a "Pravdivý", spravodlivo súdi i bojuje.


Zjavenie 20:11
Potom som videl veľký biely trón a toho, čo na ňom sedel. Nebo a zem utiekli pred jeho tvárou a už pre ne nebolo miesto.


Zjavenie 20:15
A kto nebol zapísaný v knihe života, toho vrhli do ohnivého jazera.


Zjavenie 21:1
Potom som videl nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli, ani more už nebolo.


Slovakian Bible Botekov 2015
No Data