A A A A A


Vyhľadávanie

Jána 5:45
Nemyslite si, že ja budem na vás žalovať u Otca, iný na vás žaluje: Mojžiš, v ktorého skladáte svoju nádej.


Skutky Apoštolov 2:26
Preto sa teší moje srdce a jazyk mi plesá, ba aj telo mi spokojne spočíva v nádeji.


Skutky Apoštolov 16:19
Keď jej páni videli, že im zanikla nádej na zisk, chytili Pavla a Sílasa, zavliekli ich na námestie pred vrchnosti.


Skutky Apoštolov 23:6
Pavol vedel, že jedna časť sanhedrinu sú saduceji a druhá časť farizeji, preto zvolal pred sanhedrinom: "Bratia, ja som farizej, syn farizejov. Pre našu nádej, zmŕtvychvstanie, ma súdia."


Skutky Apoštolov 24:15
A mám nádej v Bohu, že bude vzkriesenie dobrých a zlých, čo aj oni sami očakávajú.


Skutky Apoštolov 26:7
Našich dvanásť kmeňov dúfa, že to prisľúbenie dosiahne, preto vytrvalo prináša Bohu obety dňom i nocou. Pre túto nádeja ma Židia, kráľ môj, žalujú.


Skutky Apoštolov 27:20
No keď sa už viac dní neukazovalo ani slnko, ani hviezdy a búrka stále zúrila, všetka nádej na záchranu bola pre nás stratená.


Skutky Apoštolov 28:20
Pre toto som sa chcel stretnúť s vami a hovoriť s vami. Lebo pre nádej Izraela nosím tieto reťaze."


Rimanom 4:18
On dúfal proti všetkej nádeji, veril, a stal sa tak otcom mnohých národov, podľa toho, čo bolo povedané: Také bude tvoje potomstvo.


Rimanom 5:2
On nám dal vierou prístup k tejto milosti, v ktorej žijeme a chválime sa nádejou na Božiu slávu.


Rimanom 5:4
trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť nádej.


Rimanom 5:5
A nádej nesklame, lebo Božiu lásku vlial do našich sŕdc Svätý Duch, ktorý nám bol daný.


Rimanom 8:20
Stvorenie bolo podrobené márnosti nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho tomu podrobil v nádeji,


Rimanom 8:24
Lebo v nádeji sme spasení; ale nádej, ktorú možno vidieť, to už nie je nádej: lebo kto dúfa v niečo, čo už vidí?


Rimanom 11:14
ale s tou nádejou, že vzbudím žiarlivosť svojich pokrvných a zachránim z nich aspoň niekoľkých.


Rimanom 12:12
Nech vám nádej dodáva radosti, v súžení buďte stáli, v modlitbe vytrvalí!


Rimanom 15:4
Vlastne všetko, čo bolo napísané v minulosti, bolo napísané nám na poučenie, aby sme si vytrvalosťou a útechou, ktoré máme z Písma, udržali živú nádej.


Rimanom 15:13
Nech Boh nádeje naplní vás, ktorí veríte, všetkou radosťou a pokojom a mocou Svätého Ducha dá vzrásť vašu nádej!


1 Korinťanom 9:10
A nehovorí to skôr pre nás? Veď pre nás je napísané, že ten, čo orie, má orať v nádeji, že dostane z úrody, a ten, čo mláti, v tej istej nádeji.


1 Korinťanom 13:13
Teraz teda zostávajú tieto tri: viera, nádej a láska, ale najväčšia z nich je láska.


1 Korinťanom 15:19
Ak nám Kristus dal nádej iba pre tento život, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.


2 Korinťanom 1:7
A naša nádej vzhľadom na vás je pevná: vieme, že ak máte účasť na našom utrpení, tak budete mať účasť aj na našej úteche.


2 Korinťanom 1:8
Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré sme podstúpili v Malej Ázii. Doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad naše sily, až sme stratili nádej, že to prežijeme.


2 Korinťanom 3:12
Keď máme takúto nádej, môžeme hovoriť celkom otvorene,


2 Korinťanom 4:8
Zo všetkých strán na nás doliehajúc, ale nepodliehame, akoby bez nádeje, ale nie sme zúfalí.


2 Korinťanom 10:15
Nechválime sa nad mieru cudzou prácou a máme nádej, že ako bude rásť vaša viera, bude sa zväčšovať naše postavenie u vás, ale vždy v našej oblasti


Galaťanom 5:5
My však v nádeji očakávame spravodlivosť podľa viery účinkom Ducha.


Efezanom 1:18
Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste poznali, akú nádej vám otvára jeho povolanie, aké poklady slávy skrýva jeho dedičstvo medzi svätými


Efezanom 2:12
V tom čase ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách prisľúbenia, nemali ste ani nádej, ani Boha na tomto svete.


Efezanom 4:4
Je len jedno Telo a len jeden Duch, ako je len jedna nádej, ako ste aj boli povolaní.


Filipanom 2:19
Mám nádej v Pánu Ježišovi, že k vám čoskoro pošlem Timoteja, aby som mal aj ja pokojnú myseľ, keď sa dozviem, čo je s vami.


Filipanom 3:3
Veď obrezaní sme my, čo prinášame obetu v Božom Duchu a chválime sa v Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela,


Filipanom 3:4
hoci ja by som mohol vkladať nádej aj do tela. Ak si niekto iný myslí, že môže mať nádej v tele, tým skôr ja:


Filipanom 3:11
s nádejou, že dosiahnem vzkriesenie z mŕtvych.


Kolosanom 1:5
pre nádej, ktorú máte uloženú v nebesiach. O tej nádeji ste počuli v Slove pravdy, v evanjeliu.


Kolosanom 1:23
Treba len, aby ste zostali vo viere, upevnení na mocných základoch, a nedali sa odkloniť od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu pod nebom a ktorého som sa ja, Pavol, stal sluhom.


Kolosanom 1:27
im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi, a to je: Kristus je vo vás, nádej slávy.


1 Solúnčanom 1:3
Pred naším Bohom a Otcom si spomíname, aká je vaša viera činorodá, láska obetavá a nádej vytrvalá vďaka nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi.


1 Solúnčanom 2:19
Veď kto je našou nádejou, radosťou a korunou, na ktorú sme hrdí pred naším Pánom Ježišom pri jeho príchode, ak nie aj vy?


1 Solúnčanom 4:13
Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to s mŕtvymi, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej.


1 Solúnčanom 5:8
My však, čo patríme dňu, buďme triezvi! Oblečme si pancier viery a lásky, aj prilbu nádeje na spásu.


2 Solúnčanom 2:16
Nech sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej,


1 Timotejovi 1:1
Pavol, apoštol Krista Ježiša, podľa príkazu Boha, nášho Spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje,


1 Timotejovi 3:14
Toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe,


1 Timotejovi 4:10
Preto sa namáhame a zápasíme, lebo sme vložili nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.


1 Timotejovi 6:17
Bohatým tohto sveta prikazuj, nech nie sú namyslení a nech nevkladajú svoju nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko, aby sme to užívali.


Títovi 1:2
v nádeji na večný život, ktorý pred večnými vekmi prisľúbil pravdovravný Boh


Títovi 2:13
a tak očakávali blahoslavenú nádej a zjavenie sa slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa, Krista Ježiša,


Títovi 3:7
aby sme, ospravodlivení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života.


Hebrejom 3:6
Ale Kristus ako Syn je nad jeho domom; a jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej.


Hebrejom 3:14
Veď sme sa stali účastníkmi Kristovými, pravda, ak nádej, ktorú sme mali na počiatku, zachováme pevnú až do konca,


Hebrejom 6:11
Ale túžime, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť až do konca, aby sa tak mohla vaša nádej plne uskutočniť,


Hebrejom 6:18
Sú teda dve veci, prísľub a prísaha, ktoré nemožno meniť a v ktorých Boh nemôže klamať. Tak my, čo sme našli útočište v ňom, sme mocne povzbudení, aby sme sa silne chopili nádeje, ktorá nám je ponúknutá.


Hebrejom 7:19
veď Zákon nič nepriviedol k dokonalosti — a zavádza sa lepšia nádej, ktorou sa blížime k Bohu.


Hebrejom 10:23
Pevne sa držme vyznania nádeje, lebo ten, kto nám ten prísľub dal, je verný.


1 Petrov 1:3
Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej,


1 Petrov 1:13
Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú vám prinesie zjavenie Ježiša Krista.


1 Petrov 1:21
Skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha.


1 Petrov 3:15
ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach. Buďte pripravení vždy obhájiť svoju nádej pred tými, ktorí vás o to žiadajú.


1 Jánov 3:3
Každý, kto vložil svoju nádej do neho, očisťuje sa, aby bol čistý, ako je čistý on.


Slovakian Bible Botekov 2015
No Data