A A A A A


Vyhľadávanie

Matúša 1:1
Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.


Matúša 1:16
Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Mesiáš (Kristus).


Matúša 1:18
Ježiš Kristus sa narodil takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom a prv, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého.


Matúša 1:21
Porodí syna a dáš mu meno Ježiš: lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov."


Matúša 1:25
Nepoznal ju, kým neporodila syna. A dal mu meno Ježiš.


Matúša 2:1
Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, tu prišli mágovia od východ do Jeruzalema


Matúša 3:13
Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu k Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť.


Matúša 3:15
Ale Ježiš mu povedal: "Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." Potom mu už neodporoval.


Matúša 3:16
Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa otvorili nebesá a on videl Božieho Ducha, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na neho.


Matúša 4:1
Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.


Matúša 4:7
Ježiš mu povedal: "Je tiež napísané: Nesmieš pokúšať Pána, svojho Boha."


Matúša 4:10
Vtedy mu Ježiš povedal: "Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu dávať božskú úctu."


Matúša 4:12
Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.


Matúša 4:17
Odvtedy začal Ježiš kázať a hlásať: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo."


Matúša 4:18
Keď Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.


Matúša 4:23
Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh medzi ľudom.


Matúša 5:1
Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci.


Matúša 7:28
Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením,


Matúša 8:1
Keď Ježiš zišiel z vrchu, išli za ním veľké zástupy.


Matúša 8:3
Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: "Chcem, buď čistý!" A hneď bol očistený od malomocenstva.


Matúša 8:4
Potom mu Ježiš povedal: "Počuj, nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš, im na svedectvo."


Matúša 8:10
Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: "Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.


Matúša 8:13
A stotníkovi Ježiš povedal: "Choď a nech sa ti stane, ako si uveril." A chlapec ozdravel v tú hodinu.


Matúša 8:14
Potom Ježiš prišiel do Petrovho domu a videl, že jeho testiná leží v horúčke.


Matúša 8:18
Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh.


Matúša 8:20
Ježiš mu odvetil: "Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť."


Matúša 8:22
Ale Ježiš mu odpovedal: "Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych."


Matúša 8:34
Tu celé mesto vyšlo naproti Ježišovi a keď ho uzreli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.


Matúša 9:2
Tu priniesli k nemu ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy."


Matúša 9:4
Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: "Prečo myslíte zle vo svojich srdciach?


Matúša 9:9
Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, videl človeka menom Matúš sedieť na mýtnici a povedal mu: "Nasleduj ma!" A on vstal a nasledoval ho.


Matúša 9:15
Ježiš im povedal: "Vari môžu ženíchovi priatelia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom sa budú postiť.


Matúša 9:19
Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi.


Matúša 9:22
Ježiš sa obrátil a keď ju videl, povedal: "Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila." A žena v tú hodinu vyzdravela.


Matúša 9:23
Keď Ježiš prišiel do domu toho popredného muža a videl trubačov a zástup vykrikujúcich ľudí,


Matúša 9:27
Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepí a kričali: "Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!"


Matúša 9:28
Keď vošiel do domu, slepí prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: "Veríte, že to môžem urobiť?" Oni mu odpovedali: "Áno, Pane."


Matúša 9:30
A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: "Nech sa to nik nedozvie!"


Matúša 9:35
Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh.


Matúša 10:5
Týchto dvanástich vyslal Ježiš a prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samaritánskych miest nevchádzajte;


Matúša 11:1
Keď Ježiš dal všetky tieto pokyny svojim dvanástim učeníkom, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.


Matúša 11:2
Keď sa Ján v žalári dopočul o Ježišových skutkoch, poslal k nemu zo svojich učeníkov


Matúša 11:4
Ježiš im odpovedal: "Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte:


Matúša 11:7
Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: "Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu vetrom klátenú?


Matúša 11:25
V tom čase Ježiš povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred učenými a múdrymi a zjavil si ich poníženým.


Matúša 12:1
V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť.


Matúša 12:10
Tam bol človek s uschnutou rukou. Aby mohli obžalovať Ježiša, pýtali sa ho: "Dovolené je uzdravovať v sobotu?"


Matúša 12:15
Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí ho nasledovali a on ich uzdravil všetkých,


Matúša 12:25
Ježiš poznal ich myšlienky a povedal im: "Každé kráľovstvo vnútorne proti sebe rozdelené spustne a nijaké mesto alebo rodina vnútorne proti sebe rozdelené neobstoja.


Matúša 13:1
V ten deň Ježiš vyšiel z domu a posadil sa na morskom brehu.


Matúša 13:34
Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič,


Matúša 13:53
Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.


Matúša 13:57
A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: "Proroka si všade uctia, len nie v jeho otcovskom meste a v jeho dome."


Matúša 14:1
V tom čase vladár Herodes počul o Ježišovi


Matúša 14:12
Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.


Matúša 14:13
Keď to Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dozvedeli a pešo išli z miest za ním.


Matúša 14:16
Ale Ježiš im povedal: "Nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť!"


Matúša 14:25
Nadránom sa k nim priblížil Ježiš, kráčajúc po mori.


Matúša 14:27
Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: "Nebojte sa! To som ja, nemajte strach!"


Matúša 14:29
On povedal: "Poď!" Peter vystúpil z lode, vykročil na vodu a šiel k Ježišovi.


Matúša 14:31
Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?"


Matúša 15:1
Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho:


Matúša 15:16
Ježiš odvetil: "Ešte aj vy ste takí nechápaví?


Matúša 15:21
Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu.


Matúša 15:28
Vtedy jej Ježiš povedal: "Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš." A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.


Matúša 15:29
Keď odtiaľ Ježiš odišiel, prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol.


Matúša 15:32
Ježiš si zavolal svojich učeníkov a povedal: "Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sú pri mne a nemajú čo jesť. Nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste."


Matúša 15:34
Ježiš sa ich spýtal: "Koľko máte chlebov?" Oni odpovedali: "Sedem a zopár rybiek."


Matúša 16:6
Ježiš im povedal: "Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!"


Matúša 16:8
Ale Ježiš to vedel a povedal: "Maloverní, prečo premýšľate, že nemáte chlieb?


Matúša 16:13
Keď Ježiš prišiel do kraja Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: "Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?"


Matúša 16:17
Ježiš mu povedal: "Šťastný si Šimon, syn Jonášov, lebo si sa to nedozvedel od tela a krvi, ale zjavil ti to môj Otec, ktorý je na nebesiach.


Matúša 16:21
Od toho dňa začal Ježiš svojim učeníkom hovoriť, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.


Matúša 16:24
Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: "Ak niekto chce ísť za mnou, nech prestane myslieť na seba samého, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.


Matúša 17:1
O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.


Matúša 17:4
Vtedy Peter povedal Ježišovi: "Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi."


Matúša 17:7
Ale Ježiš sa priblížil k nim, dotkol sa ich a povedal: "Vstaňte a nebojte sa!"


Matúša 17:8
A keď sa pozreli hore, nevideli nikoho, len samého Ježiša.


Matúša 17:9
Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: "Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych."


Matúša 17:17
Ježiš povedal: "Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne!"


Matúša 17:18
Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý.


Matúša 17:19
Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: "Prečo sme ho nemohli vyhnať my?"


Matúša 17:22
Keď boli znova spolu v Galilei, Ježiš im povedal: "Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.


Matúša 17:25
Ale on povedal: "Platí." Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: "Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú králi zeme poplatky a dane? Od svojich synov alebo od cudzích?"


Matúša 17:26
On odpovedal: "Od cudzích." Ježiš mu povedal: "Synovia sú teda oslobodení.


Matúša 18:1
V tom čase pristúpili k Ježišovi jeho učeníci a pýtali sa: "Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve?"


Matúša 18:22
Ježiš mu odpovedal: "Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.


Matúša 19:1
Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galiley a prešiel do judského kraja za Jordánom.


Matúša 19:14
Ježiš im povedal: "Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo."


Matúša 19:18
On sa ho opýtal: "Ktoré?" Ježiš odpovedal: "Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť!


Matúša 19:21
Povedal mu Ježiš: "Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!"


Matúša 19:23
Nato Ježiš povedal svojim učeníkom: "Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.


Matúša 19:26
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: "Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné."


Matúša 19:28
Ježiš im odpovedal: "Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na svoj slávny trón, aj vy, čo ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť izraelských kmeňov.


Matúša 20:17
Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril:


Matúša 20:22
Ježiš odpovedal: "Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?" Odpovedali mu: "Môžeme."


Matúša 20:25
Ježiš ich zavolal k sebe a povedal im: "Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc.


Matúša 20:30
Tu pri ceste sedeli dvaja slepí. Ako počuli, že tadiaľ ide Ježiš, vykríkli: "Pane, zmiluj sa nad nami, Syn Dávidov!"


Matúša 20:32
Ježiš zastal, zavolal ich a povedal: "Čo chcete, aby som vám urobil?"


Matúša 20:34
Ježiš bol hlboko pohnutý a dotkol sa ich očí. Hneď videli a nasledovali ho.


Matúša 21:1
Keď sa priblížili do Jeruzalema a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal dvoch učeníkov


Matúša 21:6
Učeníci išli a urobili, ako im Ježiš rozkázal.


Matúša 21:7
Priviedli oslicu a oslíka, pokládli na ne svoje plášte a Ježiš si sadol navrch.


Matúša 21:11
A zástupy hovorili: "To je prorok Ježiš z galilejského Nazareta."


Matúša 21:12
Ježiš vošiel do Chrámu a vyhnal všetkých predavačov a kupujúcich v okruhu Chrámu. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice


Matúša 21:16
a povedali mu: "Počuješ, čo títo hovoria?" Ježiš im odvetil: "Pravdaže. Nikdy ste nečítali: Z úst nemluvniat a dojčiat pripravil si si chválu?"


Matúša 21:21
Ježiš im na to povedal: "Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo s figovníkom, ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: "Zdvihni sa a hoď sa do mora," stane sa to.


Matúša 21:24
Ježiš im povedal: "Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím.


Matúša 21:27
Odpovedali teda Ježišovi: "Nevieme." A on im odvetil: "Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím."


Matúša 21:31
Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?" Odpovedali: "Ten prvý." Ježiš im povedal: "Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.


Matúša 21:42
Ježiš im povedal: "Nikdy ste nečítali v Písme: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Je to dielo Pánovo, v našich očiach obdivuhodné?


Matúša 22:1
Ježiš im znovu hovoril v podobenstvách:


Matúša 22:18
Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: "Čo ma pokúšate, pokrytci!


Matúša 22:29
Ježiš im povedal: "Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc.


Matúša 22:41
Keď boli farizeji zhromaždení, Ježiš sa ich opýtal:


Matúša 23:1
Vtedy Ježiš hovoril zástupom a svojim učeníkom:


Matúša 24:1
Keď Ježiš vyšiel z Chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby.


Matúša 24:4
Ježiš im odpovedal: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol.


Matúša 26:1
Keď Ježiš skončil všetky tieto reči, povedal svojim učeníkom:


Matúša 26:4
a uzniesli sa, že Ježiša podvodne chytia a zabijú.


Matúša 26:6
Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného,


Matúša 26:10
Ježiš to spozoroval a povedal im: "Prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok;


Matúša 26:17
V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov (veľkonočných sviatkov), prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: "Kde ti máme pripraviť paschálnu večeru?"


Matúša 26:19
Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili Paschu.


Matúša 26:26
Pri večeria Ježiš vzal chlieb, povedal modlitbu poďakovania, lámal ho a dával učeníkom hovoriac: "Vezmite a jedzte: toto je moje telo."


Matúša 26:31
Vtedy im Ježiš povedal: "Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané: Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne.


Matúša 26:34
Ježiš mu odvetil: "Veru, hovorím ti: Tejto noci skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš."


Matúša 26:36
Tu Ježiš prišiel s nimi do záhrady, ktorá sa volala Getsemani, a povedal učeníkom: "Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa."


Matúša 26:49
A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: "Buď pozdravený, Rabbi!" A pobozkal ho.


Matúša 26:50
Ježiš mu povedal: "Priateľu, urob to, načo si prišiel!" Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho.


Matúša 26:51
Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.


Matúša 26:52
Ježiš mu povedal: "Vlož svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú.


Matúša 26:55
Vtedy Ježiš povedal zástupom: "Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával a učil v Chráme, a nezajali ste ma."


Matúša 26:57
Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší.


Matúša 26:59
Veľkňazi a celý sanhedrin hľadali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť.


Matúša 26:63
Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal: "Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Kristus, Boží Syn."


Matúša 26:64
Ježiš mu odvetil: "Sám si to povedal. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Všemohúceho a prichádzať na nebeských oblakoch."


Matúša 26:69
Peter sedel vonku na nádvorí. Prišla k nemu slúžka a povedala: "Aj ty si bol s Ježišom Galilejským!"


Matúša 26:71
Keď vyšiel k bráne, videla ho iná a povedala tým, čo tam boli: "Tento bol s Ježišom Nazaretským!"


Matúša 26:75
Tu sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu Ježiš povedal: "Skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš." Vyšiel von a horko sa rozplakal.


Matúša 27:1
Keď sa rozodnilo, všetci veľkňazi a starší ľudu sa zišli na poradu proti Ježišovi, ako ho zabiť.


Matúša 27:3
Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, ľútosťou pohnutý vrátil tridsať strieborných veľkňazom a starším


Matúša 27:11
Ježiš stál pred miestodržiteľom a miestodržiteľ sa ho pýtal: "Si židovský kráľ?" Ježiš odpovedal: "Ty to hovoríš."


Matúša 27:17
Pilát teda povedal zhromaždeným: "Koho chcete, aby som vám prepustil: Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Kristus?"


Matúša 27:20
No veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby žiadali Barabáša a Ježiša zahubili.


Matúša 27:22
Pilát im povedal: "Čo mám teda robiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus?" Všetci kričali: "Ukrižuj ho!"


Matúša 27:26
Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.


Matúša 27:27
Miestodržiteľovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu.


Matúša 27:37
Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: "Toto je Ježiš, židovský kráľ."


Matúša 27:46
Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: "Eli, Eli, lema sabachtani?", čo znamená: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?"


Matúša 27:50
Ježiš však znova vykríkol mocným hlasom a vydýchol dušu.


Matúša 27:54
Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: "On je naozaj Boží Syn."


Matúša 27:55
Boli tam mnohé ženy a zobďaleč sa pozerali, ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu.


Matúša 27:57
Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatey menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom.


Matúša 27:58
Zašiel k Pilátovi a poprosil ho o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali.


Matúša 28:5
Anjel sa prihovoril ženám: "Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, Ukrižovaného.


Matúša 28:9
A naraz Ježiš im šiel v ústrety a oslovil ich: "Buďte pozdravené!" Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu.


Matúša 28:10
Tu im Ježiš povedal: "Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley, tam ma uvidia."


Matúša 28:16
Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš prikázal ísť.


Matúša 28:18
Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.


Marka 1:1
Začiatok evanjelia, Dobrej zvesti Ježiša Krista, Božieho Syna.


Marka 1:9
A stalo sa, že v tých dňoch prišiel Ježiš z Nazareta v Galilei, a Ján ho pokrstil v Jordáne.


Marka 1:12
A hneď nato Boží Duch viedol Ježiša na púšť.


Marka 1:14
Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a kázal Božie evanjelium.


Marka 1:16
Ježiš šiel popri Galilejskom mori, keď videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora, boli totiž rybármi.


Marka 1:17
Ježiš im povedal: "Poďte za mnou, a ja vás urobím rybármi ľudí."


Marka 1:24
"Čo chceš s nami, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý."


Marka 1:25
Ježiš mu prísne rozkázal: "Mlč a vyjdi z neho!"


Marka 1:40
Tu prišiel k Ježišovi malomocný a na kolenách ho prosil: "Ak len chceš, môžeš ma očistiť."


Marka 1:41
Ježiš, pohnutý súcitom, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: "Chcem, buď čistý!"


Marka 1:43
Ježiš ho ihneď poslal preč s týmto vážnym upozornením:


Marka 1:45
Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do nijakého mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.


Marka 2:5
Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy."


Marka 2:8
Ježiš hneď poznal svojím duchom, že tak v sebe rozmýšľajú a povedal im: "Prečo si to myslíte vo svojich srdciach?


Marka 2:15
Keď potom Ježiš sedel za stolom v jeho dome, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho, čo ho nasledovali.


Marka 2:17
Ježiš to začul a povedal im: "Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých ľudí, ale hriešnikov."


Marka 2:19
Ježiš im povedal: "Vari sa môžu ženíchovi priatelia postiť, kým je s nimi ženích? Zakiaľ majú ženícha so sebou, nemôžu sa postiť.


Marka 3:2
Striehli na Ježiša, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať.


Marka 3:7
Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Veľké množstvo ľudí išlo za ním z Galiley a z Judey,


Marka 4:1
Ježiš znovu začal učiť na morskom brehu a veľmi početný zástup sa zhromaždil okolo neho. Preto nastúpil na loď a sadol si, na mori. Celý zástup bol na brehu pri mori.


Marka 5:6
Keď zbadal Ježiša, zďaleka pribehol a hodil sa pred ním na tvár.


Marka 5:7
A skríkol silným hlasom: "Čo ťa do mňa, Ježiš, Syn najvyššieho Boha? Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!"


Marka 5:8
Ježiš mu totiž už povedal: "Nečistý duch, vyjdi z tohto človeka!"


Marka 5:9
A Ježiš sa ho spýtal: "Ako sa voláš?" Odpovedal mu: "Moje meno je Légia, lebo nás je mnoho."


Marka 5:15
Keď došli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý Légiou, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, preľakli sa.


Marka 5:18
Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, čo bol posadnutý, aby smel zostať s ním.


Marka 5:19
Ježiš mu to nedovolil, ale povedal mu: "Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval."


Marka 5:20
Ten odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali.


Marka 5:21
Keď sa Ježiš znovu preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a on bol na brehu mora.


Marka 5:24
Ježiš odišiel s ním, sprevádzaný veľkým zástupom, ktorý sa na neho tlačil.


Marka 5:27
Keď sa dozvedela o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa jeho šiat.


Marka 5:30
Ježiš si hneď uvedomil, že z neho vyšla sila, obrátil sa k zástupu a pýtal sa: "Kto sa dotkol mojich šiat?"


Marka 5:36
A keď Ježiš začul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: "Neboj sa, len ver!"


Marka 5:40
Oni ho vysmiali. Ježiš všetkých poslal von, vzal so sebou otca a matku dieťaťa a tých, čo boli s ním, a vstúpil ta, kde dieťa ležalo,


Marka 6:4
Ježiš im povedal: "Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome."


Marka 6:30
Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a čo učili.


Marka 7:24
Nato Ježiš zanechal to miesto a odišiel na územie Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o tom vedel, ale nemohol zostať utajený.


Marka 7:36
Ježiš im prikázal, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím viac im prikazoval, tým väčšmi ho rozhlasovali


Marka 8:17
Ježiš to vedel a povedal im: "Prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte zatvorené mysle?


Marka 8:22
Prišli do Betsaidy. Tu priviedli k Ježišovi slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol.


Marka 8:27
Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cezarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: "Za koho ma pokladajú ľudia?"


Marka 8:33
Ježiš sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal slovami: "Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre veci Božie, len pre veci ľudské!"


Marka 9:2
O šesť dní Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba, Jána a vyviedol ich samých na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil.


Marka 9:4
Zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom.


Marka 9:5
Vtedy Peter povedal Ježišovi: "Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tu tri stany: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi."


Marka 9:8
Keď sa nato rozhliadli okolo, nevideli pri sebe nikoho, iba samého Ježiša.


Marka 9:15
Všetok ľud, len čo zazrel Ježiša, užasol. Bežali k nemu a pozdravovali ho.


Marka 9:19
Ježiš odpovedal: "Ó, neveriace pokolenie, dokiaľ mám byť s vami? Dokiaľ vás mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne!"


Marka 9:20
Priviedli ho k nemu. Len čo duch zbadal Ježiša, mocne zalomcoval chlapcom, ten sa zrútil na zem, zvíjal sa a išla mu pena.


Marka 9:21
Ježiš sa opýtal jeho otca: "Odkedy sa mu to stáva?" On odpovedal: "Od detstva.


Marka 9:23
Ježiš mu povedal: "Pokiaľ ide o to — ak môžeš — všetko je možné tomu, kto verí."


Marka 9:25
Keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu: "Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy do neho nevchádzaj!"


Marka 9:27
Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a on vstal.


Marka 9:30
Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou, ale Ježiš nechcel, aby o tom niekto vedel.


Marka 9:39
Ale Ježiš im povedal: "Nebráňte mu: lebo nik, kto robí zázraky vzývajúc moje meno, nemôže hneď nato o mne hovoriť zle.


Marka 10:5
Ježiš im povedal: "Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal tento predpis.


Marka 10:14
Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: "Nechajte malé deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.


Marka 10:18
Ježiš mu povedal: "Prečo ma voláš dobrý? Nik nie je dobrý, jedine Boh.


Marka 10:21
Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: "Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!"


Marka 10:23
Ježiš sa rozhľadel po svojich učeníkoch a povedal im: "Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!"


Marka 10:24
Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: "Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva!


Marka 10:27
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: "U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha. Lebo Bohu je všetko možné."


Marka 10:29
Ježiš odvetil: "Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia,


Marka 10:32
Boli na ceste, vystupovali do Jeruzalema a Ježiš šiel pred nimi. Učeníci sa čudovali a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo ho očakáva:


Marka 10:38
Na to im Ježiš odpovedal: "Neviete, čo si prosíte. Môžete piť kalich, ktorý ja budem piť? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým ja budem pokrstený?"


Marka 10:39
Oni mu odpovedali: "Môžeme." Ježiš im povedal: "Kalich, ktorý ja mám piť, budete piť, aj krstom, ktorým ja mám byť pokrstený, budete pokrstení.


Marka 10:42
Ježiš si ich zavolal k sebe a povedal im: "Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, tvrdo panujú nad poddanými a ich veľmoži dávajú im cítiť svoju moc.


Marka 10:47
Keď ten počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: "Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!"


Marka 10:49
Ježiš zastal a povedal: "Zavolajte ho!" Zavolali slepca a vraveli mu: "Neboj sa! Vstaň, volá ťa!"


Marka 10:50
On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi.


Marka 10:51
Ježiš mu povedal: "Čo chceš, aby som ti urobil?" Slepec mu odpovedal: "Rabbuni! Aby som videl."


Marka 10:52
Ježiš mu povedal: "Choď, tvoja viera ťa uzdravila." A hneď videl a šiel za ním.


Marka 11:6
Odpovedali im, ako kázal Ježiš, a nechali ich.


Marka 11:7
Oslíka priviedli k Ježišovi, pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol.


Marka 11:21
Peter sa rozpamätal a povedal Ježišovi: "Rabbi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol."


Marka 11:22
Ježiš im na to povedal: "Majte vieru v Boha!


Marka 11:27
Znova prišli do Jeruzalema. Ako Ježiš chodil po Chráme, prišli k nemu veľkňazi, znalci Zákona a starší


Marka 11:29
Ježiš im povedal: "Ja sa vás opýtam iba jednu otázku, odpovedzte mi, potom vám ja odpoviem, akou právomocou toto robím.


Marka 11:33
Odpovedali teda Ježišovi: "Nevieme." Ježiš im odvetil: "Teda ani ja vám nepoviem, akou právomocou to robím."


Marka 12:17
Vtedy im Ježiš odpovedal: "Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu." A veľmi sa mu čudovali.


Marka 12:24
Ježiš im povedal: "Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc.


Marka 12:29
Ježiš odpovedal: "Prvé je toto: Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán.


Marka 12:34
Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: "Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva." A už sa ho nikto neodvážil vypytovať.


Marka 12:35
Keď potom Ježiš učil v Chráme, povedal: "Ako môžu znalci Zákona hovoriť, že Kristus je Dávidov syn?


Marka 12:38
Keď Ježiš vyučoval, hovoril: "Varujte sa znalcov Zákona, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach,


Marka 12:41
Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a prizeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho.


Marka 13:2
Ježiš mu povedal: "Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane kameň na kameni. Všetko bude zborené."


Marka 13:5
Ježiš im začal hovoriť: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezaviedol do omylu.


Marka 14:6
Ale Ježiš povedal: "Nechajte ju! Prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok.


Marka 14:18
A keď boli pri stole a jedli, Ježiš povedal: "Veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí, ten, čo je so mnou."


Marka 14:27
Vtedy im Ježiš povedal: "Všetci odpadnete, lebo je napísané: Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu.


Marka 14:30
Ježiš mu odvetil: "Veru, hovorím ti: Ty ma dnes, tejto noci, skôr ako kohút dva razy zaspieva, tri razy zaprieš."


Marka 14:48
Ježiš im povedal: "Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali.


Marka 14:53
Ježiša priviedli k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci veľkňazi, starší a znalci Zákona.


Marka 14:55
Veľkňazi a celá veľrada hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli.


Marka 14:60
Tu vstal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša: "Nič neodpovieš na to, čo títo svedčia proti tebe?"


Marka 14:62
Ježiš odvetil: "Áno som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi!"


Marka 14:67
Len čo zbadala Petra, ako sa zohrieva, pozrela sa naňho a povedala: "Aj ty si bol s tým Nazaretčanom, Ježišom."


Marka 14:72
Vtom kohút zaspieval druhý raz. Vtedy sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu Ježiš povedal: "Skôr ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš." A horko sa rozplakal.


Marka 15:1
Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími, znalcami Zákona, teda celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi.


Marka 15:5
Ale Ježiš už nič neodpovedal, takže Pilát sa čudoval.


Marka 15:15
Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.


Marka 15:16
Vojaci odviedli Ježiša do paláca, čiže do vládnej budovy, a zvolali k nemu celú kohortu.


Marka 15:22
Tak priviedli Ježiša na miesto Golgota, čo v preklade znamená miesto Lebky.


Marka 15:34
O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: "Eloi, Eloi, lema sabachtani!", čo v preklade znamená: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?"


Marka 15:37
Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol.


Marka 15:43
prišiel Jozef z Arimatey, významný člen rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo vošiel k Pilátovi a žiadal si Ježišovo telo.


Marka 15:46
On kúpil plátno a Ježiša sňal, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu, vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil skalu.


Marka 16:6
On sa im prihovoril: "Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Pozrite, miesto, kde ho uložili.


Marka 16:19
Keď im to Pán Ježiš porozprával, bol vzatý do neba a zasadol po pravici Boha.


Lukáša 1:31
Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.


Lukáša 2:21
Po ôsmich dňoch, keď prišiel čas jeho obriezky, dali mu meno Ježiš, meno, ktoré anjel označil ešte pred jeho počatím.


Lukáša 2:27
Vedený Duchom prišiel do Chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili na ňom predpisy Zákona,


Lukáša 2:43
Keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali.


Lukáša 2:52
Ježiš rástol v múdrosti, vo vzraste a milosti pred Bohom a pred ľuďmi.


Lukáša 3:21
Stalo sa, že keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a keď sa modlil, otvorilo sa nebo,


Lukáša 3:23
Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov a bol — ako sa myslelo — syn Jozefa, ktorý bol synom Héliho,


Lukáša 4:1
Ježiš, plný Svätého Ducha, vrátil sa od Jordánu a Duch ho vodil po púšti


Lukáša 4:4
Ježiš mu odpovedal: "Napísané je: Nielen z chleba žije človek."


Lukáša 4:8
Ježiš mu odpovedal: "Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš vzdávať božskú úctu!"


Lukáša 4:12
Ale Ježiš mu odpovedal: "Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!"


Lukáša 4:14
Ježiš sa vrátil do Galiley vyzbrojený silou Ducha a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji.


Lukáša 4:34
"Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý."


Lukáša 4:35
Ježiš mu pohrozil: "Mlč a vyjdi z neho!" Zlý duch ho hodil doprostred, vyšiel z neho a neublížil mu.


Lukáša 5:8
Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: "Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny."


Lukáša 5:10
Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: "Neboj sa, odteraz už budeš loviť ľudí."


Lukáša 5:12
Stalo sa, že keď bol v jednom meste, bol tam človek plný malomocenstva. Len čo zbadal Ježiša, vrhol sa tvárou k zemi a prosil ho: "Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť."


Lukáša 5:19
Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na plochú strechu, vybrali tehly a na lôžku ho spustili priamo pred Ježiša.


Lukáša 5:22
Ale Ježiš poznal ich rozmýšľanie a povedal im: "Prečo tieto myšlienky vo vašich srdciach?


Lukáša 5:31
Ježiš im odpovedal: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.


Lukáša 5:34
Ježiš im povedal: "Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi?


Lukáša 6:3
Ježiš im odpovedal: "Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina?


Lukáša 6:6
Stalo sa v inú sobotu, že Ježiš vošiel do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku.


Lukáša 6:9
Ježiš im povedal: "Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre alebo robiť zle, zachrániť život alebo zničiť?"


Lukáša 6:11
Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom.


Lukáša 7:3
Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a otroka zachránil.


Lukáša 7:4
Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: "Zaslúži si, aby si mu to urobil,


Lukáša 7:6
Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: "Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu.


Lukáša 7:9
Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa k zástupu, čo ho sprevádzal, a povedal: "Hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli."


Lukáša 7:15
Mŕtvy sa posadil, začal hovoriť. Ježiš ho vrátil jeho matke.


Lukáša 7:40
Ježiš mu vravel: "Šimon, mám ti niečo povedať." On odpovedal: "Hovor, Učiteľ!"


Lukáša 8:28
Keď zbadal Ježiša, skríkol, padol mu k nohám a zvolal mocným hlasom: "Čo ťa do mňa, Ježiš, Syn najvyššieho Boha? Prosím ťa, nemuč ma!"


Lukáša 8:29
Ježiš totiž nečistému duchu rozkázal, aby vyšiel z toho človeka. Lebo mnohokrát sa ho duch zmocnil; vtedy ho strážili sputnaného reťazami a okovami, ale on svoje putá roztrhal a zlý duch ho hnal na púšť.


Lukáša 8:30
Ježiš sa ho spýtal: "Ako sa voláš?" On odpovedal: "Légia", lebo doň vošlo mnoho zlých duchov.


Lukáša 8:35
Ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a našli človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, ako sedí oblečený a pri zdravom rozume pri Ježišových nohách, a schytila ich hrôza.


Lukáša 8:39
"Vráť sa domov a rozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh!" On išiel a po celom meste rozhlasoval, aké veľké veci mu urobil Ježiš.


Lukáša 8:40
Keď sa Ježiš vrátil, privítal ho zástup, lebo všetci naňho čakali.


Lukáša 8:41
Tu prišiel muž menom Jairus, ktorý bol predstaveným synagógy. Vrhol sa Ježišovi k nohám a prosil ho, aby išiel do jeho domu,


Lukáša 8:45
Ježiš sa spýtal: "Kto sa ma to dotkol?" Keď to všetci popierali, ozval sa Peter: "Učiteľ, veď ťa tlačia zástupy a tisnú ťa!"


Lukáša 8:46
Ale Ježiš povedal: "Niekto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila."


Lukáša 8:50
Ale keď to Ježiš začul, povedal mu: "Neboj sa, len ver a bude zachránená!"


Lukáša 9:33
Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: "Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi." Nevedel, čo hovorí.


Lukáša 9:36
A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.


Lukáša 9:41
Ježiš povedal: "Neveriace a skazené pokolenie, dokedy mám byť ešte s vami a trpieť vás? Priveď sem svojho syna!"


Lukáša 9:42
Ako prichádzal, zlý duch ho zhodil na zem a veľmi ním lomcoval. Ježiš nečistému duchu pohrozil, chlapca uzdravil a vrátil ho jeho otcovi.


Lukáša 9:47
Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba


Lukáša 9:50
Ježiš mu povedal: "Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás."


Lukáša 9:58
Ježiš mu odvetil: "Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť."


Lukáša 9:60
Ale Ježiš mu povedal: "Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!"


Lukáša 9:62
Ale Ježiš mu povedal: "Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo."


Lukáša 10:26
Ježiš mu povedal: "Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?"


Lukáša 10:28
Ježiš mu povedal: "Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!"


Lukáša 10:29
Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: "A kto je môj blížny?"


Lukáša 10:30
Ježiš odpovedal: "Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli.


Lukáša 10:37
On odpovedal: "Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo." A Ježiš mu povedal: "Choď a rob aj ty podobne!"


Lukáša 10:38
Keď boli na cestách, Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta.


Lukáša 11:1
Ježiš sa raz na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: "Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov."


Lukáša 13:12
Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: "Žena, si oslobodená od svojej choroby"


Lukáša 13:14
Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: "Je šesť dní, keď treba pracovať, v tieto dni prichádzajte a dajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!"


Lukáša 14:3
Ježiš sa obrátil k znalcom Zákona a farizejom a opýtal sa ich: "Slobodno v sobotu uzdravovať, či nie?"


Lukáša 14:16
Ježiš odpovedal: "Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých ľudí.


Lukáša 17:13
a hlasno kričali: "Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!"


Lukáša 17:16
Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A to bol Samaritán.


Lukáša 17:17
Ježiš na to povedal: "Neočistilo sa ich desať? A tí deviati kde sú?


Lukáša 18:16
Ale Ježiš si tie deti zavolal a povedal: "Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo!


Lukáša 18:19
Ježiš mu povedal: "Prečo ma voláš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh.


Lukáša 18:22
Keď to Ježiš počul, povedal mu: "Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma."


Lukáša 18:24
Keď ho Ježiš videl, povedal: "Ako ťažko je tým, čo majú bohatstvá, vojsť do Božieho kráľovstva!


Lukáša 18:37
Povedali mu: "Ježiš Nazaretský ide tadiaľto."


Lukáša 18:38
Tu vykríkol: "Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!"


Lukáša 18:40
Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu. Keď sa priblížil, opýtal sa ho:


Lukáša 18:42
Ježiš mu povedal: "Viď znovu! Tvoja viera ťa uzdravila."


Lukáša 19:3
zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy.


Lukáša 19:5
Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: "Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes mám byť v tvojom dome!"


Lukáša 19:8
Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: "Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne." Ježiš mu povedal:


Lukáša 19:28
Keď to Ježiš povedal, vystupoval do Jeruzalema, kráčal pred všetkými.


Lukáša 19:35
Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša.


Lukáša 20:8
Ježiš im povedal: "Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím."


Lukáša 20:34
Ježiš im odpovedal: "Synovia tohto sveta sa ženia a vydávajú.


Lukáša 22:8
Ježiš poslal Petra a Jána so slovami: "Choďte nám pripraviť paschu, aby sme ju mohli jesť."


Lukáša 22:34
Ale Ježiš povedal: "Hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš."


Lukáša 22:47
Kým ešte hovoril, objavil sa zástup a pred nimi šiel jeden z Dvanástich menom Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho pobozkal.


Lukáša 22:48
Ale Ježiš mu povedal: "Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?"


Lukáša 22:51
Ale Ježiš povedal: "Prestaňte! Dosť!" I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho.


Lukáša 22:52
Potom Ježiš povedal tým, čo prišli za ním, veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším: "Ako na zločinca ste vytiahli s mečmi a kyjmi!


Lukáša 22:63
Chlapi, ktorí Ježiša strážili, posmievali sa mu a bili ho.


Lukáša 23:8
Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak.


Lukáša 23:20
Pilát k nim znovu prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť.


Lukáša 23:25
prepustil toho, ktorého si žiadali, ktorý bol uväznený pre vzburu a vraždu, zatiaľ čo Ježiša vydal ich vôli.


Lukáša 23:26
Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom.


Lukáša 23:28
Ježiš sa k nim obrátil a povedal: "Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi.


Lukáša 23:34
Ježiš povedal: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia." Potom si vojaci rozdelili jeho šaty, hádzali o ne lós.


Lukáša 23:42
Potom povedal: "Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš ako kráľ."


Lukáša 23:46
a Ježiš zvolal mocným hlasom: "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha." Po tých slovách vydýchol.


Lukáša 23:52
zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo.


Lukáša 23:55
Ženy, ktoré prišli s Ježišom z Galiley, išli za Jozefom, pozreli si hrob, aj to, ako uložili jeho telo.


Lukáša 24:3
vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli.


Lukáša 24:15
Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a šiel s nimi.


Lukáša 24:19
On im povedal: "A čo?" Vraveli mu: "S Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným skutkami i rečou pred Bohom a pred všetkým ľudom;


Jána 1:17
Lebo Zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.


Jána 1:29
Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: "Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.


Jána 1:36
Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: "Toto je Boží Baránok."


Jána 1:37
Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom.


Ioan 1:38
Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: "Čo hľadáte?" Oni mu povedali: "Rabbi — čo v preklade znamená učiteľ — , kde bývaš?"


Ioan 1:40
Jeden z tých dvoch, čo počuli tie slová od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra.


Ioan 1:42
Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: "Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas," čo v preklade znamená Peter, Skala.


Ioan 1:43
Nasledujúci deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: "Nasleduj ma!"


Ioan 1:45
Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: "Našli sme toho, o kom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta."


Ioan 1:47
Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: "Toto je pravý Izraelec, v ktorom niet klamu."


Ioan 1:48
Natanael sa ho opýtal: "Odkiaľ ma poznáš?" Ježiš mu odpovedal: "Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom."


Ioan 1:50
Ježiš mu odpovedal: "Veríš preto, že som ti povedal: "Videl som ťa pod figovníkom?" Uvidíš väčšie veci ako toto.


Ioan 2:1
Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka.


Ioan 2:2
Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.


Ioan 2:3
Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú víno."


Ioan 2:4
Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina."


Ioan 2:7
Ježiš im povedal: "Naplňte nádoby vodou!" Naplnili ich až po okraj.


Ioan 2:11
Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho.


Ioan 2:13
Blízko bola židovská Pascha a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.


Ioan 2:19
Ježiš im odpovedal: "Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím."


Ioan 2:22
Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal.


Ioan 2:24
Ale sám Ježiš sa im nezveril, on poznal všetkých ľudí


Ioan 3:2
On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: "Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, ako ty robíš, ak nie je s ním Boh."


Ioan 3:3
Ježiš mu odpovedal:"Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo."


Ioan 3:5
Ježiš mu odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.


Ioan 3:10
Ježiš mu odvetil: "Ty si učiteľ Izraela, a toto nevieš?


Ioan 3:22
Potom išiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil.


Ioan 4:1
Keď sa Ježiš dozvedel, že farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján,


Ioan 4:2
hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci,


Ioan 4:6
Tam bola Jakubova studňa. Ježiš, unavený z cesty, sadol si k studni. Bolo okolo poludnia.


Ioan 4:7
Tu prišla po vodu žena zo Samárie. Ježiš jej povedal: "Daj sa mi napiť!"


Ioan 4:10
Ježiš jej odvetil: "Keby si poznala dar od Boha a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu."


Ioan 4:13
Ježiš jej odvetil: "Každý, kto pije túto vodu, bude znovu smädný.


Ioan 4:17
Žena odpovedala: "Nemám muža." Ježiš jej povedal: "Správne si povedala: ‚Nemám muža,‘


Ioan 4:21
Ježiš jej povedal: "Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme.


Ioan 4:26
Ježiš jej povedal: "Ja som to, ktorý sa rozprávam s tebou."


Ioan 4:34
Ježiš im povedal: "Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, kto ma poslal, a dokončiť jeho dielo.


Ioan 4:44
Ježiš sám na sebe vydal svedectvo, že prorok nemá úctu vo svojej vlasti.


Ioan 4:47
Keď počul, že Ježiš prišiel z Judey do Galiley, vybral sa k nemu a prosil ho, aby šiel uzdraviť jeho syna, ktorý už zomieral.


Ioan 4:48
Ježiš mu povedal: "Ak nevidíte znamenia a zázraky, neveríte."


Ioan 4:50
Ježiš mu povedal: "Choď, tvoj syn žije!" A ten človek uveril Ježišovmu slovu a šiel.


Ioan 4:53
Tu otec spoznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal: "Tvoj syn žije." A uveril on i celý jeho dom.


Ioan 4:54
Toto nové znamenie, druhé, Ježiš urobil, keď sa vrátil z Judey do Galiley.


Ioan 5:1
Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema.


Ioan 5:6
Keď ho tam videl Ježiš ležať a dozvedel sa, že je už dlho chorý, spýtal sa ho: "Chceš byť zdravý?"


Ioan 5:8
Ježiš mu povedal: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď!"


Ioan 5:13
Ale uzdravený nevedel, kto to bol, lebo Ježiš sa vzdialil zo zástupu, čo sa zišiel na tom mieste.


Ioan 5:14
Neskôr ho Ježiš našiel v Chráme a povedal mu: "Pozri, ozdravel si, nepáchaj už hriechy, aby ťa nepostihlo niečo horšie."


Ioan 5:15
A ten človek šiel povedať Židom, že to Ježiš ho uzdravil.


Ioan 5:16
Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil také veci v sobotu.


Ioan 5:17
Ježiš im povedal: "Môj Otec pracuje aj teraz, aj ja pracujem."


Ioan 5:19
Ježiš im odpovedal a hovoril: "Veru, veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí aj Syn.


Ioan 6:1
Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiadského mora.


Ioan 6:3
Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi.


Ioan 6:5
Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: "Kde nakúpime chlieb, aby sa títo najedli?"


Ioan 6:10
Ježiš povedal: "Usaďte ľudí!" Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc.


Ioan 6:11
Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj ryby, koľko chceli.


Ioan 6:15
Ale keď Ježiš poznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znovu utiekol na vrch, celkom sám.


Ioan 6:17
nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel.


Ioan 6:19
Veslovali dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi. Naľakali sa.


Ioan 6:22
Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loď, a vedeli, že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že učeníci sa odplavili sami.


Ioan 6:24
No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na lode, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša.


Ioan 6:26
Ježiš im odpovedal: "Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.


Ioan 6:29
Ježiš im odpovedal: "Boží skutok je veriť v toho, ktorého Boh poslal."


Ioan 6:32
Ježiš im odpovedal: "Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba.


Ioan 6:35
Ježiš im povedal: "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať a kto verí vo mňa, nikdy nebude smädiť.


Ioan 6:42
a hovorili: "Vari to nie je Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda môže hovoriť: Zostúpil som z neba?"


Ioan 6:43
Ježiš im odpovedal: "Nešomrite medzi sebou!


Ioan 6:53
Vtedy im Ježiš povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.


Ioan 6:61
Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a povedal im: "Toto vás pohoršuje?


Ioan 6:64
Ale sú niektorí medzi vami, čo neveria." Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí.


Ioan 6:67
Ježiš povedal Dvanástim: "Aj vy chcete odísť?"


Ioan 6:70
Ježiš im odpovedal: "Či som si vás nevyvolil ja, a to Dvanástich? A jeden z vás je diabol."


Ioan 7:1
Potom Ježiš chodil po Galilei, nechcel chodiť po Judei, lebo Židia ho chceli zabiť.


Ioan 7:6
Ježiš im povedal: "Môj čas ešte nenadišiel, ale váš čas je stále tu.


Ioan 7:14
Keď sa už polovica sviatku minula, vystúpil Ježiš do Chrámu a vyučoval.


Ioan 7:16
Ježiš im odpovedal: "Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.


Ioan 7:21
Ježiš im vravel: "Jeden skutok som urobil a všetci sa čudujete.


Ioan 7:28
Ježiš učil v Chráme a zvolal: "Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A predsa som neprišiel sám od seba. Ale skutočne ma poslal ten, ktorý ma poslal. Toho vy nepoznáte.


Ioan 7:33
Vtedy Ježiš povedal: "Ešte chvíľku som s vami, potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal.


Ioan 7:37
V posledný, veľký deň sviatku Ježiš vstal a zvolal: "Ak je niekto smädný, nech príde ku mne


Ioan 7:39
To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.


Ioan 7:50
Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal:


Ioan 8:1
Ježiš odišiel na Olivovú horu.


Ioan 8:6
Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi.


Ioan 8:10
Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: "Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil?"


Ioan 8:11
Ona odpovedala: "Nik, Pane." Nato jej Ježiš povedal: "Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!"


Ioan 8:12
Ježiš im znovu povedal: "Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života."


Ioan 8:14
Ježiš im odpovedal: "Hoci sám vydávam svedectvo o sebe, moje svedectvo je pravdivé, lebo viem, odkiaľ prichádzam a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichádzam a kam idem.


Ioan 8:19
Opýtali sa ho: "Kde je tvoj Otec?" Ježiš im odpovedal: "Ani mňa nepoznáte, ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca."


Ioan 8:21
Ježiš im znovu povedal: "Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete."


Ioan 8:25
Pýtali sa ho teda: "Kto si ty?" Ježiš im odpovedal: "Ten, čo vám od počiatku hovorím.


Ioan 8:28
Ježiš im teda povedal: "Keď vyzdvihnete Syna človeka, vtedy poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale že hovorím tak, ako ma naučil Otec.


Ioan 8:31
Potom Ježiš povedal tým Židom, ktorí uverili: "Ak ostanete verní môjmu slovu, budete naozaj mojimi učeníkmi,


Ioan 8:34
Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otroka.


Ioan 8:39
Odpovedali mu: "Naším otcom je Abrahám." Ježiš im povedal: "Ak ste Abrahámove deti, robte Abrahámove skutky!


Ioan 8:42
Ježiš im odvetil: "Keby bol vaším Otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal.


Ioan 8:49
Ježiš odpovedal: "Ja nie som posadnutý zlým duchom, ale ctím si Otca. A vy mi upierate česť.


Ioan 8:54
Ježiš odpovedal: "Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: ‚On je náš Boh‘


Ioan 8:58
Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som."


Ioan 8:59
Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z Chrámu.


Ioan 9:3
Ježiš odpovedal: "Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky.


Ioan 9:11
On odpovedal: "Človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil blato, potrel mi oči a povedal mi: ‚Choď do Siloe a umy sa!‘ Šiel som teda, umyl som sa a vidím."


Ioan 9:14
V ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota.


Ioan 9:35
Ježiš sa dozvedel, že ho vyhodili. Keď ho stretol, povedal mu: "Veríš v Syna človeka?"


Ioan 9:37
Ježiš mu povedal: "Už si ho videl. Je to ten, čo sa rozpráva s tebou."


Ioan 9:39
Vtedy povedal Ježiš: "Prišiel som na tento svet súdiť: aby tí, čo nevidia, videli a aby tí, ktorí vidia, oslepli."


Ioan 9:41
Ježiš im odpovedal: "Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: ‚Vidíme.‘ A tak váš hriech zostáva.


Ioan 10:6
Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im chcel povedať.


Ioan 10:7
Ježiš im znovu povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam.


Ioan 10:23
Ježiš chodil po Chráme v Šalamúnovom stĺporadí.


Ioan 10:25
Ježiš im odpovedal: "Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho Otca,


Ioan 10:32
Ježiš im povedal: "Ukázal som vám veľa dobrých skutkov, pochádzajúcich od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?"


Ioan 10:34
Ježiš im vravel: "A nie je napísané vo vašom Zákone: Ja som povedal: Ste bohmi?


Ioan 11:4
Keď to Ježiš počul, povedal: "Táto choroba nevedie k smrti, je na Božiu slávu: aby ňou bol oslávený Boží Syn."


Ioan 11:5
Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára.


Ioan 11:9
Ježiš odpovedal: "Nemá deň dvanásť hodín? Kto chodí vo dne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohto sveta.


Ioan 11:13
Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o spánku.


Ioan 11:14
Vtedy im Ježiš povedal otvorene: "Lazár zomrel.


Ioan 11:17
Keď ta Ježiš prišiel, našiel Lazára už štyri dni v hrobe.


Ioan 11:20
Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala sedieť doma.


Ioan 11:21
Marta povedala Ježišovi: "Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel.


Ioan 11:23
Ježiš jej povedal: "Tvoj brat vstane."


Ioan 11:25
Ježiš jej povedal: "Ja som vzkriesenie a živote. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.


Ioan 11:30
Ježiš ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu Marta vyšla naproti.


Ioan 11:32
Keď Mária prišla ta, kde bol Ježiš, a zazrela ho, vrhla sa mu k nohám a povedala mu: "Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol býval zomrel."


Ioan 11:33
Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel sa v duchu a vzrušený


Ioan 11:35
a Ježiš zaplakal.


Ioan 11:38
Ježiš sa znovu zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom.


Ioan 11:39
Ježiš povedal: "Odvaľte kameň!" Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: "Pane, už páchne, veď je tam už štvrtý deň."


Ioan 11:40
Ježiš jej vravel: "Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?"


Ioan 11:41
Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: "Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul.


Ioan 11:44
Mŕtvy vyšiel, nohy a ruky ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: "Rozviažte ho a nechajte odísť!"


Ioan 11:45
Mnohí zo Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil Ježiš, uverili v neho.


Ioan 11:46
No niektorí z nich odišli k farizejom a rozprávali im, čo Ježiš urobil.


Ioan 11:51
Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ


Ioan 11:54
Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam sa zdržiaval s učeníkmi.


Ioan 11:56
Hľadali Ježiša a ako stáli v Chráme, navzájom si hovorili: "Čo myslíte? Príde na sviatok?"


Ioan 12:1
Šesť dní pred Paschou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych.


Ioan 12:3
Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja.


Ioan 12:7
Ježiš povedal: "Nechaj ju, urobila to na deň môjho pohrebu!


Ioan 12:9
Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych.


Ioan 12:11
lebo preňho mnohí Židia odchádzali od nich a uverili v Ježiša.


Ioan 12:12
Na druhý deň sa veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema.


Ioan 12:14
Ježiš si našiel oslíka a sadol si naň, ako je napísané:


Ioan 12:16
Jeho učeníci tomu najprv nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že to bolo o ňom napísané a že mu to urobili.


Ioan 12:21
Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chceme vidieť Ježiša."


Ioan 12:22
Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi.


Ioan 12:23
Ježiš im odpovedal: "Nadišla hodina, keď má byť oslávený Syn človeka.


Ioan 12:30
Ježiš povedal: "Tento hlas nezaznel kvôli mne, ale kvôli vám.


Ioan 12:35
Ježiš im povedal: "Ešte chvíľku je svetlo medzi vami. Choďte, kým máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto chodí potme, nevie, kam ide.


Ioan 12:36
Kým máte svetlo, verte vo svetlo, aby ste sa stali synmi svetla." Toto Ježiš povedal, potom odišiel a skryl sa pred nimi.


Ioan 12:44
Ježiš hlasne zvolal: "Kto verí vo mňa, neverí vo mňa, ale v toho, ktorý ma poslal.


Ioan 13:1
Pred sviatkom Paschy Ježiš vedel, že nadišla hodina odísť z tohto sveta k Otcovia. Milujúc svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.


Ioan 13:3
Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu sa vracia,


Ioan 13:7
Ježiš mu odpovedal: "Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš."


Ioan 13:8
Peter mu povedal: "Nikdy mi nebudeš umývať nohy!" Ježiš mu odpovedal: "Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou."


Ioan 13:10
Ježiš mu nato: "Kto sa okúpal, nepotrebuje sa umývať: je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci."


Ioan 13:21
Keď to Ježiš povedal, vzrušil sa v duchu a takto dosvedčil: "Veru, veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí."


Ioan 13:23
Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol pri stole celkom naproti Ježišovi.


Ioan 13:25
Ten sa ihneď naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: "Pane, kto je to?"


Ioan 13:26
Ježiš odpovedal: "Ten, komu podám namočenú smidku." Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského.


Ioan 13:27
Po tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: "Čo robíš, rob rýchlo!"


Ioan 13:29
Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: "Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatok," alebo aby dal niečo chudobným.


Ioan 13:31
Keď vyšiel von, Ježiš povedal: "Teraz je oslávený Syn človeka a v ňom je oslávený Boh.


Ioan 13:36
Šimon Peter sa ho opýtal: "Pane, kam ideš?" Ježiš mu odpovedal: "Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr."


Ioan 13:38
Ježiš odpovedal: "Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Ani kohút nezaspieva, a trikrát ma zaprieš.


Ioan 14:6
Ježiš mu povedal: "Ja som Cesta, Pravda a Život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.


Ioan 14:9
Ježiš mu povedal: "Filip, toľký čas som s vami, a nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš povedať: "Ukáž nám Otca!"?


Ioan 14:23
Ježiš mu odpovedal: "Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo; potom aj môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.


Ioan 16:19
Ježiš vedel, že sa ho chcú opýtať a povedal im: "Rozprávate sa medzi sebou o tom, že som povedal: ‚Ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma‘?


Ioan 16:31
Ježiš im odpovedal: "Teraz veríte?


Ioan 17:1
Toto povedal Ježiš a potom pohliadnuc k nebu hovoril: "Otče, prišla hodina: osláv svojho Syna, aby Syn mohol osláviť teba.


Ioan 17:3
Toto je večný život: poznať teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal: Ježiša Krista.


Ioan 18:1
Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada, do ktorej vošiel on i jeho učeníci.


Ioan 18:2
O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi.


Ioan 18:4
Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo naňho prísť, popodišiel a opýtal sa ich: "Koho hľadáte?"


Ioan 18:5
Odpovedali mu: "Ježiša Nazaretského." Povedal im: "Ja som." S nimi bol aj zradca Judáš.


Ioan 18:6
Keď im Ježiš povedal: "Ja som," cúvli a popadali na zem.


Ioan 18:7
Znova sa ich teda spýtal: "Koho hľadáte?" Oni povedali: "Ježiša Nazaretského."


Ioan 18:8
Ježiš odpovedal: "Povedal som vám, že ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť!",


Ioan 18:11
Ježiš povedal Petrovi: "Vlož meč do pošvy! Azda nemám piť kalich, ktorý mi dal Otec?"


Ioan 18:12
Vojenský oddiel, veliteľ a židovskí strážnici Ježiša chytili a poviazali ho.


Ioan 18:15
Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora,


Ioan 18:19
Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie.


Ioan 18:20
Ježiš mu odpovedal: "Ja som verejne hovoril svetu. Učil som vždy v synagóge a v Chráme, kde sa schádzajú všetci Židia, a nič som nehovoril tajne.


Ioan 18:22
Ako to povedal, jeden z prítomných strážnikov dal Ježišovi zaucho a povedal: "Tak odpovedáš veľkňazovi?"


Ioan 18:23
Ježiš mu odpovedal: "Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?"


Ioan 18:28
Od Kajfáša viedli Ježiša do pretória. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili, aby mohli jesť Paschu.


Ioan 18:32
To aby sa splnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou zomrie.


Ioan 18:33
Pilát vošiel opäť do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: "Si ty židovský kráľ?"


Ioan 18:34
Ježiš odpovedal: "Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?"


Ioan 18:36
Ježiš povedal: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji ľudia by bojovali, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto."


Ioan 18:37
Pilát mu povedal: "Tak predsa si kráľ?" Ježiš odpovedal: "Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas."


Ioan 19:1
Vtedy Pilát vzal Ježiša a dal ho zbičovať.


Ioan 19:5
Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: "Ajhľa, človek!"


Ioan 19:9
Znovu vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: "Odkiaľ si?" Ale Ježiš mu nedal odpoveď.


Ioan 19:11
Ježiš mu odpovedal: "Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe."


Ioan 19:13
Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Dlažba, po hebrejsky Gabbata.


Ioan 19:16
Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. Ukrižovanie Oni teda prevzali Ježiša.


Ioan 19:18
Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch, z jednej i z druhej strany, Ježiša v prostriedku.


Ioan 19:19
Pilát vyhotovil aj nápis a dal ho pripevniť na kríž. Bolo tam napísané: "Ježiš Nazaretský, židovský kráľ."


Ioan 19:20
Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky.


Ioan 19:23
Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev, tuniku. Ale tunika bola nezošívaná, odhora vcelku utkaná.


Ioan 19:25
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka a sestra jeho matky, Mária, Kleofášova žena, a Mária Magdaléna.


Ioan 19:26
Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Žena, hľa, tvoj syn!"


Ioan 19:28
Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal: Žíznim.


Ioan 19:30
Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: "Je dokonané." Naklonil hlavu a odovzdal ducha.


Ioan 19:33
No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali,


Ioan 19:38
Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. Pilát dovolil. Prišiel teda a sňal jeho telo.


Ioan 19:40
Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať.


Ioan 19:42
Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko.


Ioan 20:2
Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k tomu inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš rád, a povedala im: "Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili."


Ioan 20:7
aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste.


Ioan 20:9
Ešte totiž nechápal Písmo, podľa ktorého Ježiš mal vstať z mŕtvych.


Ioan 20:12
a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.


Ioan 20:14
Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša, no nevedela, že je to Ježiš.


Ioan 20:15
Ježiš sa jej opýtal: "Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?" Ona si myslela, že je to záhradník, a povedala mu: "Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kam si ho položil, a ja si ho vezmem."


Ioan 20:16
Ježiš ju oslovil: "Mária!" Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: "Rabbuni", čo znamená Učiteľ.


Ioan 20:17
Ježiš jej povedal: "Nechaj ma! Ešte som nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a k vášmu Bohu."


Ioan 20:19
Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi (zhromaždení) za zamknutými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: "Pokoj vám!"


Ioan 20:21
Ježiš im znovu povedal: "Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás."


Ioan 20:24
Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš.


Ioan 20:26
O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zamknuté, stal si doprostred a povedal: "Pokoj vám!"


Ioan 20:29
Ježiš mu povedal: "Uveril si, pretože si ma videl. Blažení tí, čo nevideli a uverili."


Ioan 20:30
Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe.


Ioan 20:31
Ale tieto sú zapísané, aby ste uverili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, aby ste vierou mali život v jeho mene.


Ioan 21:1
Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto:


Ioan 21:4
Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš.


Ioan 21:5
Ježiš im povedal: "Deti, máte niečo na jedenie?" Odpovedali mu: "Nemáme."


Ioan 21:7
Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: "To je Pán." Len čo Šimon Peter počul, že to je Pán, pripásal si šaty, bol totiž nahý, a skočil do mora.


Ioan 21:10
Ježiš im povedal: "Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!"


Ioan 21:12
Ježiš im povedal: "Poďte jesť!" Nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: "Kto si?", lebo vedeli, že je to Pán.


Ioan 21:13
Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dal im, podobne aj rybu.


Ioan 21:14
To sa Ježiš zjavil učeníkom už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.


Ioan 21:15
Keď poraňajkovali, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?" Odpovedal mu: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje baránky."


Ioan 21:16
Povedal mu znovu druhýkrát: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma?" On mu odpovedal: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!"


Ioan 21:17
Pýtal sa ho tretí raz: "Šimon, syn Jánov, máš ma rád?" Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: "Miluješ ma?", a povedal mu: "Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!


Ioan 21:20
Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: "Pane, kto ťa zradí?"


Ioan 21:21
Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: "Pane, a čo bude s týmto?"


Ioan 21:22
Ježiš mu odpovedal: "Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo ťa do toho? Ty poď za mnou!"


Ioan 21:23
A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš nepovedal Petrovi: "Neumrie." ale: "Ak chcem, aby zostal, kým neprídem (čo ťa do toho)?"


Ioan 21:25
Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna napísať, myslím, že ani celý svet by nestačil na knihy, ktoré by sa mali napísať.


1 Korinťanom 1:1
Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša, a brat Sostenes


1 Korinťanom 1:2
Božej cirkvi v Korinte, tým, ktorí boli posvätení v Ježišovi Kristovi, povolaní, aby boli svätí so všetkými, ktorí na každom mieste u nich a u nás vzývajú meno nášho Pána, Ježiša Krista.


1 Korinťanom 1:3
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.


1 Korinťanom 1:4
Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi.


1 Korinťanom 1:7
takže vám nechýba nijaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán, Ježiš Kristus.


1 Korinťanom 1:8
On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v Deň nášho Pána, Ježiša Krista.


1 Korinťanom 1:9
Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva so svojím Synom, Ježišom Kristom, naším Pánom.


1 Korinťanom 1:10
Prosím vás, bratia, v mene nášho Pána, Ježiša Krista, hovorte všetci to isté. Nech nie sú medzi vami roztržky, ba buďte úzko spojení v tom istom duchu a v tom istom zmýšľaní.


1 Korinťanom 1:30
Skrze neho ste v Kristovi Ježišovi; on je naša múdrosť, prichádzajúca od Boha, on je naša spravodlivosť, posvätenie a vykúpenie,


1 Korinťanom 3:11
Lebo iný základ nikto nemôže položiť ako ten, čo je už položený, a ním je Ježiš Kristus.


1 Korinťanom 4:15
Keby ste mali desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium ja som vás zrodil.


1 Korinťanom 4:17
Preto som k vám poslal Timoteja, svojho milovaného syna a verného v Pánovi. On vám pripomenie moje pravidlá života v Kristovi Ježišovi, ako učím všade po všetkých cirkvách.


1 Korinťanom 5:4
Treba v mene nášho Pána Ježiša, vy a môj duch, keď sa zhromaždíme mocou nášho Pána Ježiša,


1 Korinťanom 6:11
Takí ste boli niektorí z vás. Ale umyli ste sa, ale boli ste posvätení, boli ste ospravodlivení v mene Pána Ježiša Krista, skrze Ducha nášho Boha.


1 Korinťanom 8:6
pre nás je jediný Boh, Otec, od ktorého je všetko, a my sme pre neho a jediný Pán, Ježiš Kristus, skrze ktorého všetko je, aj my sme skrze neho.


1 Korinťanom 9:1
Či ja nie som slobodný? Či nie som apoštol? Vari som nevidel Ježiša, nášho Pána? A vy nie ste moje dielo v Pánovi?


1 Korinťanom 11:23
Ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb,


1 Korinťanom 12:3
Preto vám vyhlasujem, že nik, vedený Božím Duchom, nemôže povedať: "Prekliaty Ježiš" a nik nemôže povedať: "Ježiš je Pán", ak nie v Duchu Svätom.


1 Korinťanom 15:31
Každý deň som vystavený smrti, to je taká pravda, ako je pravda, že vy ste moja sláva, bratia, v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.


1 Korinťanom 15:57
Ale vzdajme vďaky Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána, Ježiša Krista!


1 Korinťanom 16:23
Milosť Pána Ježiša nech je s vami!


1 Korinťanom 16:24
Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi.


2 Korinťanom 1:1
Pavol, apoštol Ježiša Krista z vôle Boha, a brat Timotej Božej cirkvi v Korinte aj všetkým veriacim v celom Achájsku:


2 Korinťanom 1:2
milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.


2 Korinťanom 1:3
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy!


2 Korinťanom 1:14
čo teraz chápete o nás iba čiastočne, totiž, že sme vašou chválou, tak ako vy budete našou v Deň nášho Pána Ježiša.


2 Korinťanom 1:19
Veď Boží Syn Ježiš Kristus, ktorého sme u vás hlásali, Silváne, Timotej a ja, nebol "áno" aj "nie", v ňom bolo iba "áno".


2 Korinťanom 4:5
Veď nehlásame seba, ale Ježiša Krista, Pána. My sme len vaši služobníci pre Ježiša.


2 Korinťanom 4:6
Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnôt zažiari svetlo, je ten, ktorý zažiaril aj v našich srdciach, aby nám dal poznať Božiu slávu v tvári Ježiša Krista.


2 Korinťanom 4:10
Stále a všade nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa aj Ježišov život prejavoval na našom tele.


2 Korinťanom 4:11
Hoci žijeme, ustavične sme vystavení smrti pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život prejavil na našom smrteľnom tele.


2 Korinťanom 4:14
Veď vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví nás k sebe s vami.


2 Korinťanom 8:9
Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.


2 Korinťanom 11:4
Ak vám prvý, čo príde, hlása iného Ježiša, ako sme my hlásali, alebo ak ide o prijatie iného ducha, ako ste vy dostali, alebo o iné evanjelium, ako ste prijali, vy to znášate veľmi dobre.


2 Korinťanom 11:31
Boh a Otec Pána Ježiša, ktorý je zvelebený naveky, vie, že neklamem.


2 Korinťanom 13:5
Skúmajte sami seba, či máte vieru. Sami sa skúmajte! Nepoznáte, že Ježiš Kristus je vo vás? Ibaže by sa dôkaz obrátil proti vám.


2 Korinťanom 13:13
Milosť nášho Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými!


Galaťanom 1:1
Pavol, ustanovený za apoštola nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych,


Galaťanom 1:3
milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista,


Galaťanom 1:12
lebo som ho nedostal ani sa nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista.


Galaťanom 2:4
Ale pre falošných bratov, votrelcov, čo sa vlúdili špehovať našu slobodu, ktorú máme v Ježišovi Kristovi, aby nás zotročili,


Galaťanom 2:16
a vieme, že človek nie je ospravodlivený skutkami podľa Zákona, ale len vierou v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravodlivení vierou v Krista, a nie skutkami podľa Zákona, lebo skutkami podľa Zákona nijaký človek nebude ospravodlivený.


Galaťanom 3:1
Ó, nerozumní Galaťania, kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný!


Galaťanom 3:14
aby v Kristovi Ježišovi prešlo Abrahámovo požehnanie na pohanov a my sme dostali prisľúbeného Ducha skrze vieru.


Galaťanom 3:22
Ale Písmo uzavrelo všetko pod hriech, aby veriaci dostali prisľúbenie z viery v Ježiša Krista.


Galaťanom 3:26
Lebo ste všetci Božími synmi skrze vieru, v Kristovi Ježišovi.


Galaťanom 3:28
Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža ani ženy, lebo vy všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.


Galaťanom 4:14
Bola to pre vás skúška, keď ste ma videli v takom telesnom stave. A predsa ste ma s pohŕdaním neodmietli, ba naopak, prijali ste ma ako Božieho anjela, ako Ježiša Krista.


Galaťanom 5:6
Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.


Galaťanom 5:24
Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.


Galaťanom 6:14
Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.


Galaťanom 6:17
A odteraz nech ma už nik neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky!


Galaťanom 6:18
Bratia, milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom! Amen.


Efezanom 1:1
Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým, ktorí sú v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi.


Efezanom 1:2
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.


Efezanom 1:3
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.


Efezanom 1:5
Už vopred nás určil za synov skrze Ježiša Krista pre seba podľa rozhodnutia svojej vôle,


Efezanom 1:15
Preto, keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o vašej láske ku všetkým svätým,


Efezanom 1:17
Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.


Efezanom 2:6
a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi, v Kristovi Ježišovi.


Efezanom 2:7
Tým chcel ukázať budúcim vekom nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi.


Efezanom 2:10
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi, aby sme sa venovali dobrým skutkom, ktoré Boh vopred pripravil, aby sme ich konali.


Efezanom 2:13
Ale teraz v Kristovi Ježišovi, vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali ste sa blízkymi skrze Kristovu krv.


Efezanom 2:20
Lebo stavba, ktorou ste, má za základ apoštolov a prorokov a základným kameňom je sám Kristus Ježiš.


Efezanom 3:1
Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša za vás, pohanov…


Efezanom 3:6
že skrze evanjelium pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi.


Efezanom 3:11
podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.


Efezanom 3:21
tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.


Efezanom 4:21
ak ste vôbec o ňom počuli rozprávať a ako kresťania boli vyučení v pravde, ktorá je v Ježišovi,


Efezanom 5:20
Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.


Efezanom 6:23
Pokoj bratom a láska i viera od Boha Otca i od Pána Ježiša Krista.


Efezanom 6:24
Milosť so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista, v neporušenom živote.


Filipanom 1:1
Pavol a Timotej, sluhovia Krista Ježiša, všetkým veriacim v Krista Ježiša, čo sú vo Filipách, aj ich episkopom a diakonom.


Filipanom 1:2
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista!


Filipanom 1:6
Som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.


Filipanom 1:8
Boh mi je svedkom, že po vás všetkých túžim v srdci Ježiša Krista.


Filipanom 1:11
plní ovocia spravodlivosti, ktoré prinášame skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.


Filipanom 1:19
lebo viem, že mi to bude slúžiť na spásu vďaka vašej modlitbe a pomoci Ducha Ježiša Krista.


Filipanom 1:26
aby ste mohli byť na mňa hrdí v Kristovi Ježišovi, keď k vám zasa prídem.


Filipanom 2:5
Majte to isté zmýšľanie medzi sebou, aké mal Kristus Ježiš:


Filipanom 2:10
aby na meno Ježiš pokľaklo všetko na nebi, na zemi i v podsvetí


Filipanom 2:11
a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, že Ježiš Kristus je PÁN.


Filipanom 2:19
Mám nádej v Pánu Ježišovi, že k vám čoskoro pošlem Timoteja, aby som mal aj ja pokojnú myseľ, keď sa dozviem, čo je s vami.


Filipanom 2:21
všetci hľadajú vlastné záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista.


Filipanom 3:3
Veď obrezaní sme my, čo prinášame obetu v Božom Duchu a chválime sa v Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela,


Filipanom 3:12
Nie že by som dosiahol cieľ alebo že by som bol už dokonalý, ale bežím, aby som sa ho zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa.


Filipanom 3:14
Bežím k cieľu, za cenou hore, ku ktorej nás Boh povolal v Kristovi Ježišovi.


Filipanom 3:20
Ale naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.


Filipanom 4:7
Potom Boží pokoj, ktorý prevyšuje všetko chápanie, vezme pod svoju ochranu vaše srdcia i vaše myšlienky v Kristovi Ježišovi.


Filipanom 4:19
Môj Boh zasa splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.


Filipanom 4:21
Pozdravte v Kristovi Ježišovi každého svätého. Pozdravujú vás bratia, ktorí sú so mnou.


Filipanom 4:23
Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.


Kolosanom 1:1
Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej,


Kolosanom 1:3
Vďaky vzdávame Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, vždy, keď sa za vás modlíme,


Kolosanom 1:4
odkedy sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, ktorú máte ku všetkým svätým,


Kolosanom 2:6
Ako ste teda prijali Ježiša Krista ako Pána, žite v ňom:


Kolosanom 3:17
A všetko, čo hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi!


Kolosanom 4:11
Ďalej vás pozdravuje Ježiš zvaný Spravodlivý. Oni sú z tých, ktorí sú z obriezky, moji jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve. Boli mi na potechu.


Kolosanom 4:12
Pozdravuje vás váš krajan Epafras. Tento sluha Ježiša Krista ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí a vo všetkom plnili Božiu vôľu.


1 Solúnčanom 1:1
Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi, ktorá je v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj!


1 Solúnčanom 1:3
Pred naším Bohom a Otcom si spomíname, aká je vaša viera činorodá, láska obetavá a nádej vytrvalá vďaka nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi.


1 Solúnčanom 1:10
a očakávali z neba jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu.


1 Solúnčanom 2:14
Veď vy, bratia, napodobňujete Božie cirkvi, ktoré sú v Judei v Kristovi Ježišovi, lebo aj vy ste od svojich súkmeňovcov vytrpeli to isté, čo oni od Židov.


1 Solúnčanom 2:15
Títo ľudia zabili Pána Ježiša aj prorokov a nás prenasledovali. Bohu sa nepáčia, ku všetkým ľuďom sú nepriateľskí


1 Solúnčanom 2:19
Veď kto je našou nádejou, radosťou a korunou, na ktorú sme hrdí pred naším Pánom Ježišom pri jeho príchode, ak nie aj vy?


1 Solúnčanom 3:11
Nech sám Boh, náš Otec, a náš Pán Ježiš upravia našu cestu k vám.


1 Solúnčanom 3:13
Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom, naším Otcom, pri príchode nášho Pána Ježiša so všetkými jeho svätými.


1 Solúnčanom 4:1
Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi: vy ste dostali naše poučenie, ako máte žiť, aby ste sa páčili Bohu, a takto už žijete; urobte v tom ďalší pokrok!


1 Solúnčanom 4:2
Veď viete, aké príkazy sme vám dali skrze Pána Ježiša.


1 Solúnčanom 4:14
Lebo ak my veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním.


1 Solúnčanom 5:9
Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista,


1 Solúnčanom 5:18
V každej okolnosti vzdávajte vďaky. Lebo to je Božia vôľa pre vás v Kristovi Ježišovi.


1 Solúnčanom 5:23
Sám Boh pokoja nech vás celkom posvätí, aby sa celá vaša bytosť, duch, duša i telo zachovali bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.


1 Solúnčanom 5:28
Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.


2 Solúnčanom 1:1
Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu, našom Otcovi, a v Pánu Ježišovi Kristovi.


2 Solúnčanom 1:2
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.


2 Solúnčanom 1:7
a vám, sužovaným, odpočinkom s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci,


2 Solúnčanom 1:8
v ohnivom plameni, aby potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, ktorí neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša.


2 Solúnčanom 1:12
aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.


2 Solúnčanom 2:1
Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia,


2 Solúnčanom 2:14
K tomu vás povolal naším evanjeliom, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.


2 Solúnčanom 2:16
Nech sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej,


2 Solúnčanom 3:6
Bratia, prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré ste prijali od nás.


2 Solúnčanom 3:12
Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali a tak jedli chlieb, na ktorý si sami zarobia.


2 Solúnčanom 3:18
Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.


1 Timotejovi 1:1
Pavol, apoštol Krista Ježiša, podľa príkazu Boha, nášho Spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje,


1 Timotejovi 1:2
Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere: milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána.


1 Timotejovi 1:12
Ďakujem tomu, ktorý mi dal silu, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal za dosť verného a povolal ma do svojej služby,


1 Timotejovi 1:14
Milosť nášho Pána sa tým hojnejšie prejavila s vierou a láskou, ktorá je v Kristovi Ježišovi.


1 Timotejovi 1:15
Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov a ja som prvý z nich.


1 Timotejovi 1:16
Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Kristus Ježiš všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.


1 Timotejovi 2:5
Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš,


1 Timotejovi 3:13
Lebo tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere v Krista Ježiša.


1 Timotejovi 4:6
Ak toto budeš predkladať bratom, budeš dobrým sluhom Krista Ježiša, živeným slovami viery a dobrého učenia, ktorého si sa vždy verne pridržiaval.


1 Timotejovi 5:21
Zaprisahám ťa pred Bohom a Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi, aby si toto zachovával bez predpojatosti a nerobil nič z náklonnosti ku niekomu.


1 Timotejovi 6:3
Kto učí inak a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia, ktoré zodpovedá nábožnosti,


1 Timotejovi 6:13
Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý pred Ponciom Pilátom vydal krásne svedectvo:


1 Timotejovi 6:14
zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia nášho Pána Ježiša Krista,


2 Timotejovi 1:1
Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, aby hlásal prisľúbený život v Kristovi Ježišovi,


2 Timotejovi 1:2
milovanému synovi Timotejovi: milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána.


2 Timotejovi 1:9
On nás zachránil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale podľa svojho vlastného predsavzatia a svojej milosti, ktorú sme dostali pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi.


2 Timotejovi 1:10
No známou sa stala teraz zjavením sa nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zničil smrť a prostredníctvom evanjelia nechal zažiariť život a nesmrteľnosť.


2 Timotejovi 1:13
Maj za vzor zdravé slová, ktoré si počul odo mňa vo viere a láske Krista Ježiša.


2 Timotejovi 2:1
Ty teda, syn môj, posilni sa milosťou Krista Ježiša.


2 Timotejovi 2:3
Vezmi so mnou aj ty svoju časť utrpenia ako dobrý vojak Krista Ježiša.


2 Timotejovi 2:8
Mysli na Ježiša Krista z Dávidovho rodu, vzkrieseného z mŕtvych podľa môjho evanjelia,


2 Timotejovi 2:10
Preto znášam všetko pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je v Kristovi Ježišovi, a večnú slávu.


2 Timotejovi 3:12
A všetci, čo chcú žiť nábožne ako kresťania — v Kristovi Ježišovi — , budú prenasledovaní.


2 Timotejovi 3:15
Od útleho detstva poznáš sväté Písma. Tie ti môžu dať múdrosť, ktorá vedie k spáse skrze vieru v Krista Ježiša.


2 Timotejovi 4:1
Zaprisahám ťa pred Bohom a pred Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, v mene jeho zjavenia sa a jeho kráľovstva:


Títovi 1:1
Pavol, sluha Boha a apoštol Ježiša Krista, aby priviedol Božích vyvolených k viere a k poznaniu pravdy, ktorá smeruje k nábožnosti,


Títovi 1:4
Títovi, môjmu skutočnému synovi v našej spoločnej viere: milosť a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Spasiteľa.


Títovi 2:13
a tak očakávali blahoslavenú nádej a zjavenie sa slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa, Krista Ježiša,


Títovi 3:6
ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,


Filemonovi 1:1
Pavol, väzeň Krista Ježiša, Timotejov brat, milovanému Filemónovi, nášmu spolupracovníkovi,


Filemonovi 1:3
milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a Pána Ježiša Krista.


Filemonovi 1:5
keď počujem o tvojej láske a viere, ktorú máš k Pánu Ježišovi a ku všetkým svätým.


Filemonovi 1:9
radšej prosím pre tvoju lásku ja, Pavol, už starec a teraz aj väzeň pre Krista Ježiša:


Filemonovi 1:23
Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi,


Filemonovi 1:25
Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom!


Hebrejom 2:9
ale vidíme, že ten, ktorý bol nakrátko postavený len o niečo nižšie ako anjeli, Ježiš, bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých ľudí.


Hebrejom 3:1
Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania viery.


Hebrejom 4:14
Keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania viery.


Hebrejom 6:20
kam pre nás vošiel ako predchodca Ježiš, ktorý sa stal naveky veľkňazom podľa radu Melchizedechovho.


Hebrejom 7:22
A preto sa Ježiš stal ručiteľom lepšej zmluvy.


Hebrejom 8:4
Keby bol teda Ježiš na zemi, ani by nebol kňazom, pretože sú tu takí, čo prinášajú dary podľa Zákona.


Hebrejom 10:10
A práve touto vôľou sme boli posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy.


Hebrejom 10:19
Bratia, keď máme smelú dôveru, že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu krv,


Hebrejom 12:2
s očami upretými na Ježiša, pôvodcu našej viery, ktorý ju vedie k dokonalosti. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol jeho potupou a odvtedy sedí po pravici Božieho trónu.


Hebrejom 12:24
a k Ježišovi, prostredníkovi Novej zmluvy, a k očisťujúcej krvi, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.


Hebrejom 13:8
Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!


Hebrejom 13:12
Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud svojou krvou, trpel za bránou.


Hebrejom 13:20
Nech Boh pokoja, ktorý vyviedol z mŕtvych toho, ktorý sa krvou večnej zmluvy stal veľkým Pastierom oviec, nášho Pána Ježiša,


Hebrejom 13:21
vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.


Jakubov 1:1
Jakub, sluha Boha a Pána Ježiša Krista, dvanástim kmeňom v diaspóre pozdrav.


Jakubov 2:1
Bratia moji, vieru v nášho Pána Ježiša Krista osláveného nesmiete spájať s nadŕžaním osobám.


1 Petrov 1:1
Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, cudzincom v diaspóre: v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitýnii,


1 Petrov 1:2
ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby poslúchali Ježiša Krista a boli pokropení jeho krvou. Milosť vám a pokoj v hojnosti!


1 Petrov 1:3
Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej,


1 Petrov 1:7
aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť, keď sa zjaví Ježiš Kristus.


1 Petrov 1:13
Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú vám prinesie zjavenie Ježiša Krista.


1 Petrov 2:5
a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.


1 Petrov 3:21
To je predobraz krstu, ktorý vás teraz zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale je to záväzok dobrého svedomia voči Bohu skrze zmŕtvychvstanie Ježiša Krista,


1 Petrov 4:11
Keď niekto hovorí, nech je to ako Božie slová; keď niekto vykonáva niektorú službu, nech to robí mocou, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a moc na veky vekov. Amen.


1 Petrov 5:10
A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní.


2 Petrov 1:1
Šimon Peter, sluha a apoštol Ježiša Krista, tým, čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my skrze spravodlivosť nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista:


2 Petrov 1:2
milosť vám a pokoj v hojnosti skrze poznanie Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, nášho Pána.


2 Petrov 1:8
Ak všetky tieto čnosti máte a ak sa rozmnožujú, nenechajú vás v nečinnosti a neplodnosti pri poznávaní nášho Pána Ježiša Krista.


2 Petrov 1:11
Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.


2 Petrov 1:14
Viem, že čoskoro opustím svoj stánok, ako mi to zjavil náš Pán Ježiš Kristus.


2 Petrov 1:16
Veď sme nesledovali vymyslené bájky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby.


2 Petrov 2:20
Ak teda tí, čo poznaním nášho Pána Ježiša Krista unikli skazenosti sveta, znovu sa do nej zapletú a dajú sa premôcť, ich konečný stav je horší, ako bol prvý.


2 Petrov 3:18
Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva teraz a až do dňa večnosti. Amen.


1 Jánov 1:3
Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. A naše spoločenstvo je spoločenstvom s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom.


1 Jánov 1:7
Ale ak kráčame vo svetle, ako je on sám vo svetle, vtedy máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.


1 Jánov 2:1
Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca obhajcu: Ježiša Krista, Spravodlivého.


1 Jánov 2:22
Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus? To je Antikrist! Popiera Otca i Syna.


1 Jánov 3:6
Ktokoľvek ostáva spojený s Ježišom, nehreší. Ktokoľvek hreší, nevidel ho, ani ho nepoznal.


1 Jánov 3:23
A toto je jeho prikázanie: veriť menu jeho Syna Ježiša Krista a milovať sa navzájom, ako nám dal o tom prikázanie.


1 Jánov 4:2
Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha.


1 Jánov 4:3
Každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch Antikrista, o ktorom ste počuli hovoriť, že príde; už teraz je na svete.


1 Jánov 4:15
Kto vyznáva, že Ježiš je Boží Syn, Boh prebýva v ňom a on v Bohu.


1 Jánov 5:1
Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha a každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil.


1 Jánov 5:5
Kto je víťazom nad svetom, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?


1 Jánov 5:6
On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv: Ježiš Kristus. Nielen s vodou, ale s vodou a s krvou. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda.


1 Jánov 5:20
Vieme, že Boží Syn prišiel a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. My sme v Pravom, v jeho Synovi, Ježišovi Kristovi. On je ten pravý Boh a Večný život.


2 Jánov 1:3
milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista, Otcovho Syna, v pravde a v láske nech je s nami.


2 Jánov 1:7
Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je ten zvodca a antikrist.


Júdov 1:1
Júda, sluha Ježiša Krista, brat Jakuba, povolaným, Bohom Otcom milovaným a zachovaným pre Ježiša Krista:


Júdov 1:4
Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, už dávno zapísaní na odsúdenie, bezbožní, čo zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú nášho jediného Vládcu a Pána Ježiša Krista.


Júdov 1:17
Ale vy, milovaní, pamätajte na slová, ktoré vám vopred povedali apoštoli nášho Pána Ježiša Krista.


Júdov 1:21
zachovajte sa v Božej láske, pripravení prijať milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život.


Júdov 1:25
jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva, veleba, vláda a moc pred všetkými vekmi, teraz i po všetky veky. Amen.


Zjavenie 1:1
Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa má zakrátko stať. On poslal svojho anjela oznámiť to svojmu sluhovi Jánovi,


Zjavenie 1:2
ktorý potvrdil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista: všetky jeho videnia.


Zjavenie 1:5
i Ježiš Kristus, verný svedok, Prvorodený z mŕtvych a Knieža nad kráľmi zeme. On nás miluje a zmyl z nás naše hriechy svojou krvou.


Zjavenie 1:9
Ja, Ján, v Ježišovi váš brat a váš spoluúčastník na súžení, kráľovstve a vytrvalosti. Bol som na ostrove Patmos pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi.


Zjavenie 12:17
Drak sa rozhneval na Ženu a odišiel bojovať proti jej ďalším deťom, proti tým, čo zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo.


Zjavenie 14:12
V tom je základ vytrvalosti svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša.


Zjavenie 17:6
A videl som, že tá žena bola spitá krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju videl, veľmi som sa zadivil.


Zjavenie 19:10
Vtedy som sa mu vrhol k nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: "Pozor, nie! Ja som iba sluha ako ty a tvoji bratia, ktorí vydávajú svedectvo o Ježišovi! Bohu sa klaňaj!" Lebo tí, čo vydávajú Ježišovo svedectvo, majú prorockého ducha.


Zjavenie 20:4
Ďalej som videl tróny, sadli si na ne a dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali Šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruku. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.


Zjavenie 22:16
Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám zvestoval toto o zhromaždeniach. Ja som Koreň z rodu Dávidovho, jasná ranná Hviezda.


Zjavenie 22:20
Ten, čo dosvedčuje tieto zjavenia, hovorí: "Áno, prídem čoskoro." Amen. Príď, Pane Ježišu!


Zjavenie 22:21
Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými! Amen.


Slovakian Bible Botekov 2015
No Data