A A A A A

Tsvaga
Mateu 12:21
muzita rake vechirudzi vachava netariro.”


1 VaKorinte 15:19
Muna Kristu kana tariro yedu ichingova mune zvoupenyu huno chete, pavanhu vose, ndisu vanhu vanonzwisa urombo zvikuru kwazvo.


1 Timoti 1:1
Ndini Pauro mupositori waKristu Jesu sokutemwa kwazvakaitwa naMwari mununuri wedu uye naKristu Jesu, tariro yedu,


Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008