A A A A A


Tsvaga

Ruka 15:7
Naizvozvowo ndinokuudzai kuti pachava nomufaro mukuru kudenga wokufarira mutadzi mumwechete anopinduka kupfuura kufarirwa kunoitwa makumi mapfumbamwe ana vapfumbamwe avanhu vakarurama vasina chavangadire kupinduka.


Mabasa 21:17
Patakasvika kuJerusaremu vehama vakatigamuchira nomufaro.


VaRoma 15:32
Izvi kunenge kuri kuti, nokuda kwaMwari, ndizouya kwamuri nomufaro ndimboti zororei pakati penyu.


2 VaKorinte 8:2
nokuti vakayedzwa zvinorwadza kwazvo asi mufaro wavo wakafashukira vakava vanamupanegombe kunyange zvavo vakanga vava varombo vokupedzisira.


VaFiripi 1:4
pose pandinokunamatirai mose, ndichikunamatirai nomufaro


VaFiripi 2:29
Nezvo mugamuchirei nomufaro muna Tenzi. Remekedzai vanhu vakadai


VaHebheru 10:34
Pamusana pokuti imi maiva netsitsi navasungwa uye maigamuchira nomufaro kupambwa kwezvinhu zvenyu nokuti imi pachenyu munoziva kuti mune chamuinacho chiri nani chinogara nokusingaperi.


VaHebheru 12:2
takatarisa kuna Jesu muvambi akaita kuti chitendero chedu chive chakakwana. Iye, pamusana pemufaro waakanga anzi achawana, akatirira muchinjikwa achiona kunyadziswa sechinhu pasina, iye zvino agere kurudyi rwechigaro choumambo chaMwari.


Zvakazarurwa 18:20
Imi matenga nemi vatsvene nemi vapositori nemi vaporofita ritii, ‘Tsvatu waro.’ Itii nomufaro kwariri, ‘Tsvatu waro.’ Nokuti Mwari akaripa chirango pamusoro pezvarakakuitirai.”


Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008