A A A A A

Tsvaga
Mateu 8:13
Jesu akati kumutungamiri wezana, “Chienda zvako ngazviitike sokutenda kwako.” Muranda uya akabva apora panguva iyoyo.


Mateu 9:29
Akabata maziso avo akati, “Ngazviitwe kwamuri sokutenda kwenyu.” Maziso avo akabva azaruka.


Mateu 11:25
Ipapo Jesu akati, “Ndinokutendai Baba, Tenzi wedenga napasi kuti makavanza zvinhu izvi kuna vakachenjera navanonzwisisa mukazvizivisa kuvana vaduku.


Mateu 21:25
Ruombeko rwaJohani rwakabvepi, kudenga here kana kuvanhu?” Vakataurirana vachiti, “Kana tikati rwakabva kudenga, iye achati kwatiri ko makaregerei kutenda kwaari?


Mateu 21:32
Nokuti Johani akakuunzirai gwara roururami asi imi hamuna kutenda maari asi vateresi nepfambi vakatenda maari. Kunyange pamakazviona hamuna kutendeuka muchitenda kwaari.


Mateu 24:10
Vazhinji vachakoromoka pakutenda kwavo. Vachacherana vachivengana.


Mako 11:31
Ipapo vakataurirana pachavo vachiti, “Kana tikati, ‘Rwakabva kudenga;’ achati, ‘Ko makaregerei kutenda kwaari?’


Mako 16:11
Asi pavakanzwa kuti Jesu mupenyu uye kuti aonekwa naye havana kutenda.


Mako 16:14
Pashure Jesu akazviratidza kuna vane gumi nomumwechete vari pakudya. Akavashora pamusana pokusatenda kwavo napamusana poukukutu hwomoyo yavo nokuti havana kutenda vakanga vamuona mushure mokumuka kwake.


Ruka 1:20
“Chinzwa, uchava chimumumu, usingagoni kutaura kusvikira musi wazvichaitika, nokuti hauna kutenda zvandakuudza, izvo zvichazoitika nenguva yazvo.”


Ruka 8:48
Jesu akati kwaari, “Mukunda, kutenda kwako kwakuponesa chienda zvako norugare.”


Ruka 10:21
Panguva imwecheteyo Jesu akafara kwazvo aina Mweya Mutsvene akati, “Ndinokutendai, Baba, Tenzi wedenga napasi kuti makavanza zvinhu izvi kuna vakachenjera navanonzwisisa mukazvizivisa kuvana vaduku. Hongu Baba aya madiro enyu akanakisa.


Ruka 18:11
MuFarisei akamira akanamata nechomumwoyo achiti, ‘Mwari ndinokutendai nokuti handina kuita savamwe vanhu, vapambi, vasina ruenzaniso, nemhombwe kana somuteresi uyu.


Ruka 20:5
Vakambokurukurirana pachavo vachiti, “Kana tikati rwakabva kudenga iye achati ko makaregererei kutenda kwaari.


Ruka 24:25
Jesu ndokuti kwavari, “Oo, inga muri mazirema chaiwo avanhu! Munechinono chaicho kutenda zvose zvakataurwa navaporofita.


John 3:18
Anotenda maari haapihwi mhosva asi asingatendi maari atova nemhosva nokuti haana kutenda muzita roMwanakomana mumwechete oga waMwari.


John 6:29
Jesu akavapindura achiti, “Basa raMwari nderiri rokuti: Imi munofanira kutenda muna iye waakatuma.”


John 11:41
Nokudaro vakabvisa ibwe riya. Jesu akatarisa kudenga akati, “Baba, ndinokutendai nokuti mandinzwa.


Juan 12:37
Kunyange zvazvo akaita zviratidzo zvizhinji pamberi pavo asi havana kutenda maari.


Juan 12:39
Naizvozvo havana kugona kutenda nokuti Isaya anotizve,


Juan 16:30
Zvino tava kuziva kuti munoziva zvose uye kuti hamumiriri kuti munhu atange akubvunzai; nezvo tava kutenda kuti makabva kuna Mwari.”


Juan 16:31
Jesu akavapindura achiti, “Zvino mava kutenda nhai?


Juan 20:31
Izvi zvakanyorwa kuti mudavire kuti Jesu ndiye Mesia Mwanakomana waMwari uyewo kuti nokutenda ikoko muve noupenyu muzita rake.


VaRoma 10:14
Zvino vangadaidze sei kwaari ivo vasina kutenda maari? Uye vachatenda sei maari iye vasina kumbonzwa nezvake? Uye vanganzwe sei ivo vasina muparidzi.


VaRoma 15:13
Dai Mwari wechitarisiro angokuzadzai norufaro rwose norugare mukutenda kwenyu, kuti nesimba raMweya Mutsvene mangofashukira nechitarisiro.


1 VaKorinte 10:16
Mukombe wokutenda watinokomborera hakusi kunwidzana ropa raKristu here. Ko chingwa chatinomedura hakusi kudyidzana muviri waKristu here?


1 VaKorinte 14:16
nokuti ukatenda nemweya ko munhu asina kuzvidzidza angati, “Ameni” sei kumunamato wako wokutenda iye asingazivi zvauri kutaura?


1 VaKorinte 14:17
Unogona kutenda zvakanakisisa zvako asi mumwe wako asina chaanobatsirwa nacho.


2 VaKorinte 1:24
Hatisi kukuudzai zvamunofanira kutenda asi tinoshanda pamwechete kuti muve norufaro nokuda kokuti mumire makasimba muchitendero chenyu.


2 VaKorinte 4:15
Zvose izvi kuitira imi, kuti nyasha nokupararira kwadzinoita kuvanhu vakawanda kutendawo kuwande, kuti Mwari agorumbidzwa nazvo.


VaEfeso 1:16
handizorori kutenda Mwari pamusana penyu ndichikuyeukai muminamato yangu ndichiti,


VaEfeso 5:4
Ngaparege kuva nezvinhu zvisingakodzeri nezvetsvina zvose kana tunyaya tusina maturo kana kushaya hunhu asi chinofanira kuvapo kutenda.


VaFiripi 3:9
kuti ndiwanikwewo muna Kristu ndisina ururami hwangu pachangu hunobva mukuchengeta mutemo asi hunobva mukutenda kwangu muna Kristu, ururami hunobva kuna Mwari nechikonzero chechitendero ichocho.


VaFiripi 4:6
Musazvidye mwoyo nechii chose zvacho; asi muna zvose, isai zvichemo zvenyu kuna Mwari nokunamata, nokuteterera nokutenda.


VaKorose 3:17
Chiri chose chamunoita, kungave kutaura kana kuita, zviitei muzita raTenzi Jesu, muchitsvitsirwa naye kutenda kwenyu kuna Baba.


1 VaTesaronika 3:10
siku nesikati tichibva tanyatsonamatawo kuti tizoonana uso nouso tichizokupai zvimwe zvamusina mukutenda kwenyu.


2 VaTesaronika 1:3
Tinosungirwa kutenda Mwari nguva dzose pamusana penyu, hama dzangu, sechinhu chinokodzera kuitwa nokuti chitendero chenyu chiri kuramba chichingokura kwazvo uye kudanana kwenyu kuri kukura.


2 VaTesaronika 1:4
Naizvozvo isu pachedu tinodada nemi mumasangano aMwari nokuda kwokutsungirira kwenyu pakutenda mukutambudzwa kwenyu kose nenhamo dzamunotakurana nadzo.


2 VaTesaronika 2:12
kuti vose vapihwe mhosva vasina kutenda chokwadi vachifarira zvisina kururama.


2 VaTesaronika 2:13
Isu tinosungirwa kutenda Mwari pamusana penyu, hama dzangu vadiwa vaTenzi nokuti Mwari akakusarudzai kubvira pakutanga kuti muponeswe nokuitwa vatsvene naMweya nokutenda muchokwadi.


1 Timoti 1:14
Nyasha dzaTenzi dzakawodzvorerwa pandiri nokutenda norudo rwatinarwo muna Kristu Jesu.


1 Timoti 2:1
Nokudaro pokutanga ndinokurudzira kuti mikumbiro neminamato nezvichemo nokutenda zviitirwe vanhu vose vanoti:


1 Timoti 4:3
vanoti vanhu ngavarege kuroorana varege kudya zvimwe zvokudya zvakasikwa naMwari zvinofanira kugamuchirwa nokutenda navanhu vanodavira vachiziva chokwadi.


VaHebheru 10:38
asi mururami wangu achararama nokutenda asi akadzokera shure handimufariri.”


1 Johani 3:23
Mutemo wake ndouya wokuti: Tinofanira kutenda muzita roMwanakomana wake Jesu Kristu uye kudanana sokutiudza kwaakaita.


1 Johani 5:10
Munhu anotenda muna Mwanakomana waMwari ano uchapupu ihwohwo maari, uyowo asingatendi muna Mwari anomuita munyepi nokuti anenge asina kutenda muuchapupu hwaakaita kuMwanakomana wake.


Zvakazarurwa 4:9
Zvisikwa zviya zvipenyu pazvaipa mbiri norukudzo nokutenda kuna akanga agare pachigaro choumambo, iye anoramba aripo narini narini,


Zvakazarurwa 11:17
vachiti, “Tinokutendai Tenzi Mwari Samasimbaose. Imi muripo, makanga muripo kuti makatora ukuru hwenyu mukatangisa kutonga.


Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008