A A A A A

Tsvaga
Ruka 2:52
Zvino Jesu akakura muungwaru, nomumhu wake, nomukudiwa naMwari navanhu.


Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008