A A A A A


Tsvaga

Mateu 6:16
“Pamunotsanya, musaunyanisa zviso sezvinoita vanyengeri nokuti vanounyanisa zviso zvavo kuti vaonekwe navanhu kuti vari kutsanya. Ndinokuudzai chokwadi kuti vatowana mubayiro wavo wakazara.


Mateu 6:18
kuitira kuti zvirege kuonekwa navanhu kuti muri kutsanya, asi zvizivikanwe chete naBaba venyu avo vasingaonekwi. Uye Baba venyu vanoona pakavandika, vachakupai mubayiro.


Mateu 17:21
Asi rudzi urwu rwomweya runongobviswa chete nokunyengetera nokutsanya.”


Mako 9:29
Akapindura achiti, “Rudzi urwu runongobva chete nokunyengetera nokutsanya.”


Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®