A A A A A

Tsvaga
Mateu 4:10
Ipapo Jesu akati kwaari: Ibva, Satani, nokuti kwakanyorwa kucinzi: Namata Ishe, Mŋari wako, umushumire iye oga.


Mateu 12:26
NaSatani kana aciɓuɗisa Satani, unoɀipesanisa; ʋushe bgake bgucamira seiko?


Mateu 16:23
Asi wakatendeʋuka, akati kunaPetro: Ibva shure kwaŋgu, Satani! Uri cigumbuso kwandiri, nokuti hauraŋgariri ɀinhu ɀaMŋari, asi ɀinhu ɀaʋanhu.


Mako 1:13
akaʋa murenje mazuʋa makumi manna, aciidzwa naSatani; wakaŋga ari kuɀikara, ʋatumŋa ʋakamushumira.


Mako 3:23
Ɀino akaʋaɗanira kwaari, akati kwaʋari nemifananidzo: Satani uŋgaɓuɗisa Satani seiko?


Mako 3:26
Kana Satani aciɀimukira, akaɀipesanisa, haaŋgagoni kumira, asi unopera.


Mako 4:15
Ʋari munzira panokushwa shoko ndiʋo ʋanoti kana ʋanzwa, pakarepo Satani unoʋuya, ndokubvisa shoko rakakushwa mukati maʋo.


Mako 8:33
Asi iye wakatendeʋuka, ndokutarira ʋadzidzi ʋake, akaraira Petro, akati: Ibva shure kwaŋgu, Satani, nokuti hauraŋgariri ɀinhu ɀaMŋari, asi ɀinhu ɀaʋanhu.


Ruka 10:18
Akati kwaʋari: Ndakaʋona Satani aciwa kuɗeŋga semheni.


Ruka 11:18
NaSatani, kana aciɀipesanisa, ʋushe bgake bguŋgamira seiko, ɀamunoti, ndinoɓuɗisa mŋeya yakaipa naBeerzeburi?


Ruka 13:16
Ɀino mukadzi uyu, mŋanasikana waAbrahama, wakaŋga akasuŋgwa naSatani makore anegumi namasere, haazaifanira kusunuŋgurwa nomusi wesaɓata pacisuŋgo ici here?


Ruka 22:3
Ɀino Satani wakapinda kunaJudasi wainzi Iskarioti, mumŋe waʋanegumi naʋaʋiri.


Ruka 22:31
Simoni! Simoni! tarira Satani wakakumbira kuti akuzuŋgurei imi seɀiyo;


John 13:27
Iye wakati agamucira cimeɗu, Satani akapinda maari. Ipapo Jesu akati kwaari: Ɀaunoita, ita ucikurumidza.


Mabasa 5:3
Asi Petro akati: Ananiasi, Satani wazadzireiko mŋoyo wako, kuti ureʋe nhema kuMŋeya Mutȿene, nokuɀikamurira ɀimŋe pamuteŋgo womunda?


Mabasa 26:18
kuti uȿinudze meso aʋo, ʋabve murima, ʋaende kuciedza, nokubva pasimba raSatani, ʋaende kunaMŋari, kuti ʋagamucire kaŋganwiro yeɀiʋi ɀaʋo, nenhaka pakati paʋakaitwa ʋatȿene, nokutenda kwandiri.


VaRoma 16:20
Ɀino Mŋari worugare ucakurumidza kupxanya Satani pasi petsoka dzenyu. Nyasha dzaShe weɗu Jesu ŋgadziʋe nemi.


1 VaKorinte 5:5
kuti munhu wakaɗai aiswe kunaSatani, nyama iparadzwe, kuti mŋeya uponeswe pazuʋa raShe.


1 VaKorinte 7:5
Musanyimana, asi muciita ŋguʋa ɗuku, mambotenderana, kuti muʋe neŋguʋa yokunyeŋgetera, ndokusoŋgana ɀe, kuti Satani arege kukuidzai pakusagona kwenyu kuɀidzora.


2 VaKorinte 2:11
kuti tirege kunyeŋgerwa naSatani; nokuti mano ake tinoaziʋa.


2 VaKorinte 11:14
Na iɀoɀi haɀishamisi; nokuti kunyaŋge naSatani ʋo unoɀishandura, aciɀiita somutumŋa weciedza.


2 VaKorinte 12:7
ɀino, kuti ini ndirege kunyanya kuɀikudza nokuɗa kwoʋukuru kwaɀo bgeɀaka ndi zarurirwa, ndakapiwa munzwa munyama yaŋgu, nhume yaSatani, andiroʋe, kuti ndirege kunyanya kuɀikudza.


1 VaTesaronika 2:18
naiɀoɀo taiɗa kuʋuya kwamuri, ini Pauro, kamŋe ʋuye ɀe rwecipiri, asi Satani wakatidziʋisa.


2 VaTesaronika 2:9
kuʋuya kwake iye kwakaita seɓasa raSatani nesimba rose, neɀiratidzo, neɀinoshamisa ɀenhema,


1 Timoti 1:20
ʋamŋe ʋaʋo ndiHimenio naAreksandro, ʋandakaisa kunaSatani, ʋadzidziswe kuti ʋarege kumhura Mŋari.


1 Timoti 5:15
Nokuti ʋamŋe ʋatotsauka ʋaciteʋera Satani.


Zvakazarurwa 2:9
Ndinoziʋa kutambudzika kwako noʋurombo bgako, (asi uri mufumi), nokutuka kwaiʋo ʋanoti, tiri ʋaJuda, ʋasi iʋo caiʋo, asi isinagoge raSatani,


Zvakazarurwa 2:13
Ndinoziʋa paunogara, ndi’po panecigaro coʋushe caSatani; wakaɓatisisa zita raŋgu, ukasaramba kutenda kwaŋgu, kunyaŋge napamazuʋa aAntipasi, capupu caŋgu, munhu waŋgu wakatendeka, wakaʋurawa pakati penyu, apo panogara Satani.


Zvakazarurwa 2:24
Asi kwamuri, imi makasara paTiatira, ʋose ʋasinedzidziso iyi, ʋasiŋgaziʋi iɀo ɀaʋanoti ɀakadzika ɀaSatani, ndinoti kwamuri: Handiŋgakutakudziyi mumŋe mutoro.


Zvakazarurwa 3:9
Tarira ndinokupa ʋamŋe ʋari ʋesinagoge raSatani, ʋanoti, tiri ʋaJuda, ʋasi iʋo caiʋo, asi ʋanoreʋa nhema; tarira, ndicaʋaʋuyisa kuti ʋanamate pamberi petsoka dzako, ʋuye ʋaziʋe kuti ndakakuɗa.


Zvakazarurwa 12:9
Ɀino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare, inonzi Diaborosi, naSatani, munyeŋgeri wenyika yose; yakakandirwa panyika, naʋatumŋa ʋayo ʋakakandirwa pasi pamŋe cete nayo.


Zvakazarurwa 20:2
Akaɓata shato, nyoka yakare, ndiye Diaborosi naSatani, akamusuŋga makore anegumi ramazana,


Zvakazarurwa 20:7
Ɀino kana makore anegumi ramazana apera, Satani ucasunuŋgurwa mutoroŋgo yake,


Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018