A A A A A

Tsvaga
Mateu 4:16
Ʋanhu ʋakaŋga ʋagere murima Ʋakaʋona ciedza cikuru; Naʋakaŋga ʋagere panyika yorufu nomumumvuri worufu, Ciedza cakaʋaɓuɗira.


Mateu 10:21
Mukoma ucaisa munuŋuna parufu, naɓaɓa mŋana waʋo; ʋana ʋacamukira ʋaɓereki ʋaʋo nokuʋaʋuraya.


Mateu 15:4
Nokuti Mŋari wakati: Kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako; ʋuye, Unotuka ɓaɓa kana mai, ŋgaafe norufu.


Mateu 16:28
Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri: Ʋamŋe ʋari’po kunaʋamire pano, ʋasiŋgazonzwi rufu, ʋasati ʋaʋona Mŋanakomana womunhu aciʋuya muʋushe bgake.


Mateu 20:18
Tarirai, tinokwira Jerusarema, Mŋanakomana womunhu ucaiswa kuʋaprista ʋakuru naʋanyori, ʋacamutoŋgera rufu.


Mako 7:10
nokuti Mosesi wakati: Kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako, ʋuye, unotuka ɓaɓa namai, ŋgaafe norufu.


Mako 9:1
Ɀino wakati kwaʋari: Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri: Ʋamŋe ʋari’po kunaʋamire pano, ʋasiŋgazoʋoni rufu, ʋasati ʋaʋona ʋushe bgaMŋari bguciʋuya nesimba.


Mako 10:33
Tarirai tinokwira Jerusarema, Mŋanakomana womunhu ucaiswa kuʋaprista ʋakuru naʋanyori; ʋacamutoŋgera rufu, nokumuisa kuʋahedeni.


Mako 13:12
Mukoma ucaisa munuŋuna kurufu, naɓaɓa mŋana waʋo; naʋana ʋacamukira ʋaɓereki ʋaʋo nokuʋaʋurayisa.


Ruka 1:79
Kuvenekera ʋagere murima nomumumvuri worufu; Nokuraramisa tsoka dzeɗu munzira yorugare.


Ruka 2:26
Iye wakaŋga aratidzwa noMŋeya Mutȿene, kuti haaŋgaʋoni rufu, asati aʋona Kristu waShe.


Ruka 9:27
Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri: Ʋamŋe ʋari’po kunaʋamire pano ʋasiŋgazonzwi rufu, ʋasati ʋaʋona ʋushe bgaMŋari.


Ruka 22:33
Akati kwaari: Ishe, ndakaɀigadzirira kuenda nemi mutoroŋgo, kunyaŋge kurufu.


Ruka 23:15
kunyaŋge naHerode ʋo; nokuti wamudzosera kwatiri; tarirai, hakunecinhu cakaitwa naye, cakafanira rufu.


Ruka 23:22
Akati kwaʋari rwecitatu: Uyu wakagotadzeiko? Handina‐kuwana mhoȿa yorufu kwaari. Naiɀoɀo ndicamuroʋa, ndigomusunuŋgura.


Ruka 24:20
ʋuye kuti ʋaprista ʋakuru naʋaɓati ʋeɗu ʋakamuisa kuʋatoŋgi kuti atoŋgerwe rufu, ʋakamuroʋera pamucinjikwa.


John 5:24
Ɀirokwaɀo, ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Unonzwa shoko raŋgu, nokutenda wakandituma, unoʋupenyu bgusiŋgaperi; haaʋuyi mukutoŋgwa, asi wabva murufu, waenda muʋupenyu.


John 8:51
Ɀirokwaɀo, ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Kana munhu akaceŋgeta shoko raŋgu, haaŋgatoŋgoʋoni rufu.


John 8:52
ƲaJuda ʋakati kwaari: Tinoziʋa ɀino kuti unomŋeya wakaipa; Abrahama wakafa, naʋaprofita ʋo; ɀino iwe unoti: Kana munhu akaceŋgeta shoko raŋgu, haaŋgatoŋgoʋoni rufu.


Mabasa 2:24
iye wakamutswa naMŋari, a mu sunuŋgura pa kurwadziwa kworufu; nokuti ɀakaŋga ɀisiŋgabviri kuti aɓatwe narwo.


Mabasa 7:60
Akafugama, akaɗanidzira nenzwi guru, aciti: Ishe, musaʋapa mhoȿa yeciʋi ici. Akati areʋa iɀoɀo, akaʋata rufu.


Mabasa 13:28
Kunyaŋge ʋasina‐kuwana mhoȿa yorufu kwaari, ʋakakumbira kunaPirato kuti aʋurawe.


Mabasa 13:36
Nokuti Davidi wakati aita kuɗa kwaMŋari parudzi rwake, akaʋata rufu, akaʋigwa kunamadziɓaɓa ake, akaʋona kuʋora.


Mabasa 23:29
ndikawana kuti wakwirirwa pamsoro pamashoko omurairo waʋo, asi asinemhoȿa yecinhu ciŋgafanira rufu kana kusuŋgwa.


Mabasa 25:11
Ɀino kana ndineŋge ndisakarurama, ndaita cinhu cinofanira rufu, handirambi kufa; asi kana pasinecinhu ceɀokwaɗi paɀinhu ɀaʋanondipomera, hakunomunhu uŋgandiisa kwaʋari. Ndinoɀiisa kunaKesari.


Mabasa 25:15
ndiciri paJerusarema, ʋaprista ʋakuru naʋakuru ʋaʋaJuda ʋakamumhaŋarira, ʋacikumbira kuti atoŋgerwe rufu.


Mabasa 25:25
Asi ini ndakawana kuti haana‐kuita cinhu cakafanira rufu, ʋuye ɀaakakumbira kuiswa kunamambo mukuru, ndakati, ndicamutuma.


Mabasa 26:31
ʋakaɓuɗa ʋakataurirana, ʋakati: Munhu uyu haaiti cinhu cakafanira rufu kana kusuŋgwa.


Mabasa 28:18
iʋo, ʋakati ʋandibvunzisisa, ʋakaɗa kundisunuŋgura, nokuti pakaŋga pasinemhoȿa yorufu kwandiri.


VaRoma 1:32
Aʋo, kunyaŋge ʋaciziʋa haʋo cireʋo caMŋari, kuti ʋanoita ɀakaɗai ʋakafanirwa norufu, haʋaiti iɀo ɓedzi, asi ʋanotenderana naʋanoɀiita.


VaRoma 4:25
iye wakaiswa kurufu nokuɗa kwokuɗarika kweɗu, akamutswa nokuɗa kwokururamiswa kweɗu.


VaRoma 5:12
Saka, ɀiʋi seɀaɀakapinda munyika nomunhu mumŋe, norufu rukapinda neɀiʋi; saiɀoɀo rufu rwakaȿika kuʋanhu ʋose, nokuti ʋose ʋakatadza;


VaRoma 5:14
Asi rufu rwakaɓata ʋushe kubva kunaAdama kuȿikira kunaMosesi, kunyaŋge napakati ʋo paʋasina‐kutadza nokuɗarika kwaAdama, waiʋa mufananidzo wowakaŋga acizoʋuya.


VaRoma 5:17
Nokuti kana nokuɗarika kwomumŋe rufu rwakaɓata ʋushe nomunhu uyu mumŋe; ɀikuru aʋo, ʋakapiwa kuwanda kwenyasha nokwecipo cokururama, ʋacaɓata ʋushe paʋupenyu nomumŋe, iye Jesu Kristu.


VaRoma 5:21
kuti ɀiʋi seɀaɀakaɓata ʋushe parufu, saiɀoɀo nyasha dziɓate ʋushe nokururama, ɀiise kuʋupenyu bgusiŋgaperi naJesu Kristu Ishe weɗu.


VaRoma 6:3
Ko hamuziʋi here kuti isu takabapatidzwa munaKristu Jesu, takabapatidzwa murufu rwake?


VaRoma 6:4
Naiɀoɀo pakubapatidzwa takaʋigwa pamŋe cete naye murufu; kuti saiye Kristu akamutswa kuʋakafa nokubginya kwaƂaɓa, saiɀoɀo nesu ʋo tifambe noʋupenyu bgutȿa.


VaRoma 6:5
Nokuti kana takaʋa ʋamŋe naye pakufanana naye parufu rwake, ticaɗaro ʋo pakumuka kwake;


VaRoma 6:9
ticiziʋa kuti Kristu, amutswa kuʋakafa, haacazofi; rufu harucaʋi nesimba pamsoro pake.


VaRoma 6:16
Hamuziʋi here, kuti uyo wamunoɀipa kwaari kuti muʋe ʋaranda ʋake kumuterera, kuti muri ʋaranda ʋaiye wamunoterera; kana ʋeɀiʋi ɀinoisa kurufu, kana ʋokuterera kunoisa kukururama?


VaRoma 6:21
Ɀino maiʋa neɀiɓereko ɀeiko paŋguʋa iyo paɀinhu iɀo ɀamunonyadziswa naɀo ɀino? Nokuti kuguma kwaɀo ndirwo rufu.


VaRoma 6:23
Nokuti muɓairo weɀiʋi ndirwo rufu; asi cipo cokuŋgopiwa caMŋari ndibgo ʋupenyu bgusiŋgaperi munaKristu Jesu, Ishe weɗu.


VaRoma 7:5
Nokuti paŋguʋa iyo ticiri munyama, kuciʋa kweɀiʋi, kwakamutswa nomurairo, kwakaɓata mumitezo yeɗu kuti kuɓereke ɀiɓereko ɀinoisa kurufu.


VaRoma 7:10
nomutemo iwo waifanira kuisa kuʋupenyu, ndakauwana uci isa kurufu;


VaRoma 7:13
Ko ɀino ɀakanaka ɀakazoʋa rufu kwandiri here? Haiȿa! Asi ndiɀo ɀiʋi, kuti ɀiratidzwe kuti ɀiʋi, ɀakandiitira rufu neɀakanaka; kuti nomutemo ɀiʋi ɀiʋe ɀakaipa kwaɀo‐kwaɀo.


VaRoma 7:24
Ndiri munhu uri pakutambudzika! Ndianiko ucandisunuŋgura pamuʋiri worufu urwu?


VaRoma 8:2
Nokuti murairo woMŋeya woʋupenyu munaKristu Jesu wakandisunuŋgura pamurairo weɀiʋi noworufu.


VaRoma 8:6
Nokuti kufuŋga kwenyama ndirwo rufu; asi kufuŋga kwomŋeya ndibgo ʋupenyu norugare;


VaRoma 8:38
Nokuti ndinoziʋa kwaɀo kuti kunyaŋge rufu, kana ʋupenyu, kana ʋatumŋa, kana ʋakuru, kana ɀaɀino, kana ɀinoʋuya, kana masimba,


1 VaKorinte 3:22
kana Pauro, kana Aporo, kana Kefasi, kana nyika, kana ʋupenyu, kana rufu, kana ɀaɀino, kana ɀinoʋuya; ɀose ndeɀenyu;


1 VaKorinte 4:9
Nokuti ndinoti Mŋari wakatigadza isu ʋaapostora pakupedzisira, sa ʋanhu ʋakatoŋgerwa rufu; nokuti takaitwa cinhu cinoshamisa nyika, naʋatumŋa, naʋanhu.


1 VaKorinte 11:26
Nokuti ŋguʋa dzose, kana mucidya ciŋgwa ici, kana kunwa mukombe uyu, munoparidza rufu rwaShe, kuȿikira aciʋuya.


1 VaKorinte 15:21
Nokuti rufu ɀarwakaʋuya nomunhu, kumuka kwaʋakafa kwakaʋuya nomunhu ʋo.


1 VaKorinte 15:26
Muʋeŋgi wokupedzisira, ucaparadzwa, ndirworufu.


1 VaKorinte 15:54
Ɀino kana ici cinoʋora cafuka kusaʋora, necici cinofa cafuka kusafa, ipapo shoko rakanyorwa ricaitika, rinoti: Rufu rwakamedzwa nokukunda.


1 VaKorinte 15:55
Iwe rufu, kukunda kwako kuripiko? Iwe rufu, rumborera rwako ruripiko?


1 VaKorinte 15:56
Rumborera rworufu ndiɀo ɀiʋi; nesimba reɀiʋi ndiwo murairo.


2 VaKorinte 1:9
asi pamŋoyo peɗu isu takaŋga tatoɀitoŋgera rufu, kuti tirege kuʋimba nesimba reɗu, asi naMŋari unomutaa ʋakafa;


2 VaKorinte 1:10
iye wakatisunuŋgura parufu rukuru rwakaɗai, ʋuye ucatisunuŋgura ɀe; iye watinotenda kuti ucaramba acitisunuŋgura;


2 VaKorinte 2:16
Kunaʋamŋe tiri bgema bgorufu bgunoisa kurufu; kunaʋamŋe bgema bgoʋupenyu bgunoisa kuʋupenyu. Ɀino ndianiko uŋgakwanisa ɀinhu ɀakaɗai?


2 VaKorinte 3:7
Ɀino kana kushumira, kwakaʋuyisa rufu, kwakaŋga kwakatemŋa namaretere pamabge, kwakaʋuya nokubginya, kwakaŋga kwakaɗaro kuti ʋana ʋaIsraeri ʋakakoniwa kutarisisa ciso caMosesi nokuɗa kwokubginya kweciso cake — kwakaŋga kucipfuʋura hako —


2 VaKorinte 7:10
Nokuti kucema seɀinoɗa Mŋari kunoʋuyisa kutendeʋuka, kunoisa kukuponeswa kusiŋgaɀidyi mŋoyo; asi kucema kwenyika kunoʋuyisa rufu.


2 VaKorinte 11:23
Iʋo ʋashumiri ʋaKristu here? (Ndinotaura somunhu unopeŋga), ɀikuru ini; pamaɓasa ndinoʋapfuʋura, pakusuŋgwa patoroŋgo ndinoʋapfuʋura, pakurobga ɀikuru‐kuru, parufu kazhinji.


VaFiripi 2:8
akati awanikwa nomufananidzo womunhu, akaɀininipisa, akaterera kuȿikira parufu, irwo rufu rwomucinjikwa.


2 Timoti 1:10
asi kwakaratidzwa ɀino nokuʋonekwa kwoMuponesi weɗu, Kristu Jesu, iye wakaparadza rufu, akaɓuɗisa pacena ʋupenyu nokusaʋora nenzira yeEvaŋgeri,


VaHebheru 2:9
Asi tinomuʋona, iye Jesu, wakaitwa muɗuku ɀishoma kuʋatumŋa, akashoŋgedzwa korona yokubginya nokukudzwa nokuɗa kwokutambudzika kworufu, kuti nenyasha dzaMŋari anzwe rufu nokuɗa kwaʋose.


VaHebheru 2:14
Naiɀoɀo, ʋana ɀaʋakagoʋerwa ropa nenyama, naiye ʋo wakagoʋana naʋo panaiɀoɀi; kuti nokufa kwake iye aparadze uyo unesimba rorufu, iye Diaborosi;


VaHebheru 2:15
agosunuŋgura aʋo ʋaiʋa ʋaranda paʋupenyu bgaʋo bgose nokuɗa kwokutya rufu.


VaHebheru 5:7
Iye, pamazuʋa enyama yake, wakaʋuya kunaiye wakaŋga acigona kumurwira parufu, neminyeŋgetero nemikumbiro, acicema nokucema kukuru nemisodzi, akanzwika nokuɗa kwokutya kwake Mŋari;


VaHebheru 7:23
Iʋo ʋaiʋa ʋaprista ʋazhinji, nokuti ʋakadziʋiswa norufu kugara nokusiŋgaperi;


VaHebheru 9:15
Nemhaka iyo, iye ndiMureʋereri wesuŋgano itȿa, kuti, rufu ɀarwakaȿika kuzodzikinura aʋo ʋakaɗarika pasuŋgano yokutaŋga, ʋakaɗanwa ʋagopiwa cipikirwa cenhaka isiŋgaperi.


VaHebheru 9:16
Nokuti apo panetestamente, panofanira kuʋa’po ʋo rufu rwaiye wakaiita.


VaHebheru 11:5
Nokutenda Enoki wakatorwa, kuti arege kuʋona rufu; akasaʋonekwa, nokuti Mŋari wakaŋga amutora; nokuti asati atorwa wakapupurirwa kuti wakaŋga acifadza Mŋari.


James 1:15
Ɀino kuciʋa, kana kwarema, kunoɀara ɀiʋi; neɀiʋi, kana ɀakura, ɀinoɓereka rufu.


James 5:20
ŋgaaziʋe kuti unodzora mutadzi panzira yokutsauka kwake, ucaponesa mŋeya parufu nokufukidza ɀiʋi ɀizhinji.


1 Johani 3:14
Tinoziʋa kuti takabva murufu, tapinda muʋupenyu, nokuti tinoɗa hama. Uyo, usiŋgaɗi, unogara murufu.


1 Johani 5:16
Kana munhu aciʋona hama yake iciita cinhu cisati ciri corufu, ucakumbira, Mŋari agomupa ʋupenyu bgunopiwa ʋasiŋgaiti ciʋi corufu. Ciri’po ciʋi corufu; handiti akumbire pamsoro pecici.


1 Johani 5:17
kusarurama kwose ciʋi; ɀino ciʋi ciri’po cisati ciri corufu.


Zvakazarurwa 1:18
naiye Mupenyu; ndakaŋga ndafa, tarira, ndiri mupenyu nokusiŋgaperi‐peri; ndinekiyi dzorufu neHadesi.


Zvakazarurwa 2:10
usatya iɀo ɀaucatambudzika naɀo. Tarira, Diaborosi woɗo‐kuisa ʋamŋe ʋenyu mutoroŋgo, kuti muidzwe; mucatambudzika mazuʋa anegumi. Uʋe wakatendeka kuȿikira parufu, ndigokupa korona yoʋupenyu.


Zvakazarurwa 2:11
Unenzeʋe, ŋgaanzwe ɀinoreʋa Mŋeya kukereke; unokunda, haaŋgakuʋadzwi norufu rwecipiri.


Zvakazarurwa 2:23
Naʋana ʋake ndicaʋaʋuraya norufu; nekereke dzose dzicaziʋa kuti ndini ndinonɀera itȿo nemŋoyo; ndicapa mumŋe nomumŋe wenyu paakaɓata napo.


Zvakazarurwa 6:8
Ndikatarira, ndikaʋona biza rakacenuruka; wakaŋga akaritaȿa, zita rake Rufu; ʋuye Hadesi rakamuteʋera. Iʋo ʋakapiwa simba pamsoro pececinna cenyika, kuti ʋaʋuraye nomunondo, nenzara, norufu, neɀikara ɀenyika.


Zvakazarurwa 9:6
Namazuʋa iwayo ʋanhu ʋacatȿaka rufu, asi haʋaŋgatoŋgoruwani, ʋacaʋiŋga kufa, asi rufu rucaʋatiza.


Zvakazarurwa 12:11
Iʋo ʋakamukunda neropa reGwaiana, ʋuye neshoko rokupupura kwaʋo; haʋana‐kuɗa ʋupenyu bgaʋo kuȿikira parufu.


Zvakazarurwa 13:3
Mumŋe musoro waco wakaŋga wakaita sowakakuʋadzwa kuȿikira parufu; asi ʋaŋga, raifanira kuʋuraya, rakaŋga rapora; nyika yose ikashamiswa ikateʋera cikara.


Zvakazarurwa 18:8
Saka maɗambudziko aro acaȿika nezuʋa rimŋe, rufu, nokucema, nenzara; ricapiswa kwaɀo nomŋoto, nokuti Ishe Mŋari unoritoŋga, unesimba.


Zvakazarurwa 20:6
Munhu unomugoʋe pakumuka kwokutaŋga wakaropafadzwa, mutȿene; rufu rwecipiri harunesimba pamsoro paiʋaʋa; asi ʋacaʋa ʋaprista ʋaMŋari naʋaKristu, ʋacaɓata ʋushe pamŋe cete naye makore anegumi ramazana.


Zvakazarurwa 20:13
Guŋgwa rikaɓuɗisa ʋakafa ʋakaŋga ʋari mariri; norufu neHadesi ɀikaɓuɗisa ʋakafa ʋakaŋga ʋari maɀiri; mumŋe nomumŋe akatoŋgwa seɀaakaɓata.


Zvakazarurwa 20:14
Ipapo rufu neHadesi ɀakakandirwa mudziʋa romŋoto. Ndirwo rufu rwecipiri, ndiro dziʋa romŋoto.


Zvakazarurwa 21:4
Ucapisika misodzi yose pameso aʋo; rufu harucaʋi’ po, kana kucema, kana kurira, kana kutambudzika haɀiŋgaʋi’ po; nokuti ɀokutaŋga ɀapfuʋura.


Zvakazarurwa 21:8
Asi kana ʋari ʋanotya, naʋasiŋgatendi naʋanyaŋgadzi, naʋaʋurayi, nemhombge, naʋaroyi, naʋanonamata ɀifananidzo, naʋose ʋanoreʋa nhema, mugoʋe waʋo uri mudziʋa rinopfuta nomŋoto nesurferi; ndirwo rufu rwecipiri.


Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018