A A A A A

Tsvaga
Ruka 2:30
Nokuti meso aŋgu aʋona ruponeso rwenyu,


Ruka 3:6
Nyama yose icaʋona ruponeso rwaMŋari.


Ruka 19:9
Jesu akati kwaari: Nhasi ruponeso rwaȿika paimba ino; nokuti naiye ʋo mŋanakomana waAbrahama.


John 4:22
Imi munonamata camusiŋgaziʋi; isu tinonamata catinoziʋa, nokuti ruponeso runobva kuʋaJuda.


Mabasa 13:26
Ʋarume, hama, ʋana ʋorudzi rwaAbrahama, naʋari pakati penyu ʋanotya Mŋari, shoko roruponeso urwu rakatitumirwa isu.


Mabasa 13:47
Nokuti Ishe wakatiraira saiɀoɀo, aciti: Ndakakuisa kuti uʋe ciedza caʋahedeni, Kuti uʋe ruponeso kuȿikira kumugumo wenyika.


Mabasa 28:28
Ɀino ziʋai imi, kuti ruponeso urwu rwakatumirwa ʋahedeni; iʋo ʋacanzwa ʋo.


VaRoma 11:11
Ɀino ndinoti: Ʋakagumbuswa kuti ʋawe here? Haiȿa! Asi nokuwa kwaʋo ruponeso rwakaȿika kuʋahedeni, kuti ʋamutsirwe goɗo.


VaEfeso 6:17
Torai ŋgowani yoruponeso, nomunondo woMŋeya, iro Shoko raMŋari;


1 VaTesaronika 5:8
Asi isu, ɀatiri ʋamasikati, ŋgatiȿinuke, takapfeka cidzitiro cecifuʋa cokutenda noruɗo; neŋgowani iʋe tariro yoruponeso.


1 VaTesaronika 5:9
Nokuti Mŋari haana‐kutiisira kutsamŋa, asi kuti tiwane ruponeso naShe weɗu Jesu Kristu;


1 Petro 1:5
imi munorindwa nesimba raMŋari nokutenda, kuti mupiwe ruponeso, rwakagara rwakagadzirwa, kuti ruratidzwe neŋguʋa yokupedzisira.


1 Petro 1:9
mucipiwa cinoʋaʋarirwa nokutenda kwenyu, ndirwo ruponeso rwemŋeya yenyu.


1 Petro 1:10
Ruponeso urwu rwakabvunzisiswa nokunɀerwa kwaɀo naʋaprofita, ʋakaprofita ɀenyasha dzamaizoitirwa imi,


2 Petro 3:15
muciti, mŋoyo murefu waShe weɗu ruponeso; saPauro, hama yeɗu inoɗikanwa, akakunyorerai ʋo nokucenjera kwaakapiwa;


Zvakazarurwa 7:10
ʋakaɗanidzira nenzwi guru, ʋaciti: Ruponeso ŋgaruʋe kunaMŋari unogara pacigaro coʋushe, nokuGwaiana.


Zvakazarurwa 12:10
Ndikanzwa inzwi guru kuɗeŋga, riciti: Ɀino ruponeso rwaȿika, nesimba, noʋushe bgaMŋari weɗu, noʋumambo bgaKristu wake; nokuti mupomeri wehama dzeɗu wakakandirwa pasi, wakaʋapomera pamberi paMŋari weɗu masikati noʋusiku.


Zvakazarurwa 19:1
Shure kwaiɀoɀo ndakanzwa inzwi guru seraʋazhinji‐zhinji kuɗeŋga, riciti: Hareruya! Ruponeso, nokubginya, nesimba ndeɀaMŋari weɗu;


Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018