A A A A A

Tsvaga
Mateu 10:13
Kana imba yakafanira, rugare rwenyu ŋgaruʋuye pamsoro payo, asi kana isina‐kufanira, rugare rwenyu ŋgarudzokere kwamuri.


Mateu 10:34
Musafuŋga kuti ndakaʋuya kuisa rugare panyika; handina‐kuʋuya kuisa rugare, asi kurwa.


Mako 5:34
Akati kwaari: Mukunda, kutenda kwako kwakuponesa; enda norugare, upore pakurwara kwako.


Mako 9:50
Munyu wakanaka; asi kana munyu usicaʋaʋi, muŋgauruŋga neiko? Iʋai nomunyu mukati menyu, mugare norugare pakati penyu.


Ruka 1:79
Kuvenekera ʋagere murima nomumumvuri worufu; Nokuraramisa tsoka dzeɗu munzira yorugare.


Ruka 2:14
Mŋari ŋgaarumbidzwe kumsoro‐soro, Norugare ŋgaruʋe naʋanhu ʋaanofarira.


Ruka 2:29
Ɀino, Tenzi, muranda wenyu ŋgaaende hake Norugare seɀamakareʋa;


Ruka 7:50
Akati kumukadzi: Kutenda kwako kwakuraramisa; enda hako norugare.


Ruka 8:48
Akati kwaari: Mukunda, kutenda kwako kwakuporesa, enda hako norugare.


Ruka 10:5
Paimba ipi neipi yamunopinda, mutaŋge kuti: Rugare ŋgaruʋe neimba ino.


Ruka 10:6
Kana munhu worugare aneŋge ari’po, rugare rwenyu rucazorora pamsoro pake; kana kusina, rucadzokera kwamuri.


Ruka 12:51
Munofuŋga kuti ndakaʋuya kuzopa rugare panyika here? Ndinoti kwamuri: Kwete, asi kupesanisa.


Ruka 14:32
Kana asiŋga goni, unotuma nhume, iye aciri kure, kundokumbira mashoko orugare.


Ruka 19:38
ʋaciti: Mambo ŋgaakudzwe, iye unoʋuya muzita raShe! Rugare ŋgaruʋe kuɗeŋga, nokubginya kumsoro‐soro!


Ruka 19:42
aciti: Ƌai waiziʋa iwe zuʋa rino ɀinhu ɀiŋgakupa rugare, asi ɀino ɀakaʋanzirwa meso ako!


Ruka 24:36
Ʋakati ʋacataura iɀoɀo, akamira pakati paʋo amene, akati kwaʋari: Rugare ŋgaruʋe nemi!


John 14:27
Ndinokusiyirai rugare; ndinokupai rugare rwaŋgu; handikupiyi sokupa kwenyika. Mŋoyo yenyu irege kumanikidzwa, irege kutya.


John 16:33
Ndakareʋa iɀoɀi kwamuri, kuti muʋe norugare mandiri. Panyika munotambudzika; asi tsuŋgai mŋoyo, ini ndakakunda nyika.


John 20:19
Ɀino aʋa maɗeko pazuʋa iro rokutaŋga reviki, mikoʋa yapfigwa paʋakaŋga ʋari ʋadzidzi nokutya ʋaJuda, Jesu akaʋuya, akamira pakati paʋo, akati kwaʋari: Rugare kwamuri!


John 20:21
Jesu akati ɀe kwaʋari: Rugare kwamuri! Ƃaɓa seɀaʋakandituma, neni ndinokutumai ʋo.


John 20:26
Ɀino mazuʋa masere akati apfuʋura ɀe, ʋadzidzi ʋakaŋga ʋari’mo mukati, naTomasi anaʋo. Jesu akaʋuya, mikoʋa yapfigwa, akamira pakati paʋo, akati: Rugare kwamuri!


Mabasa 9:31
Ɀino kereke yakaŋga inorugare paJudea rose, neGarirea, neSamaria, ikasimbiswa; ikawedzerwa, icifamba icitya Ishe, icinyaradzwa noMŋeya Mutȿene.


Mabasa 10:36
Ndiro shoko, raakatuma kuʋana ʋaIsraeri, aciparidza mashoko akanaka orugare naJesu Kristu (ndiye Ishe waʋose).


Mabasa 12:20
Ɀino akatsamŋira ɀikuru ʋanhu ʋeTire neSidoni; iʋo ndokuʋuya kwaari ʋose pamŋe cete, ʋakaita ʋushamŋari naBrasto, mutariri weimba yamambo, ʋakakumbira rugare, nokuti nyika yaʋo yaipiwa ɀokudya ne nyika yamambo.


Mabasa 16:36
Murindi wetoroŋgo akaʋudza Pauro mashoko iwayo, aciti: Ʋatoŋgi ʋatuma shoko kuti musunuŋgurwe; naiɀoɀo ɓuɗai henyu ɀino, muende norugare.


Mabasa 24:2
Iye akati aɗanwa, Terturo akataŋga kumupomera mhoȿa aciti: Ɀatinoʋona rugare rukuru nemi, norudzi urwu ɀarunoruramisirwa mhoȿa nokuɓata kwenyu kwakanaka;


VaRoma 1:7
kunaʋose ʋari muRoma, ʋaɗikanwa ʋaMŋari, ʋakaɗanwa kuti ʋaʋe ʋatȿene: Nyasha ŋgadziʋe nemi norugare, ɀinobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, nokunaShe Jesu Kristu.


VaRoma 2:10
asi kubginya, nokukudzwa, norugare kunomumŋe nomumŋe unoita ɀakanaka, kumuJuda pakutaŋga, nomuGiriki ʋo.


VaRoma 3:17
Nenzira yorugare haʋana‐kuiziʋa.


VaRoma 5:1
Naiɀoɀo ɀatinoruramiswa nokutenda ŋgatiʋe norugare kunaMŋari naShe weɗu, Jesu Kristu;


VaRoma 8:6
Nokuti kufuŋga kwenyama ndirwo rufu; asi kufuŋga kwomŋeya ndibgo ʋupenyu norugare;


VaRoma 12:18
Kana ɀicibvira, pamunogona napo, iʋai norugare naʋanhu ʋose.


VaRoma 14:17
Nokuti ʋushe bgaMŋari haɀizi ɀokudya kana ɀokunwa, asi kururama, norugare, nomufaro muMŋeya Mutȿene.


VaRoma 14:19
Naiɀoɀo ŋgatitȿake iɀo ɀinoʋuyisa rugare neɀatiŋgasimbisana naɀo.


VaRoma 15:13
Ɀino Mŋari wetariro ŋgaakuzadzei nomufaro wose norugare pakutenda kwenyu, kuti muʋe netariro yakawandisa, nesimba roMŋeya Mutȿene.


VaRoma 15:33
Ɀino Mŋari worugare ŋgaaʋe nemi mose. Ameni.


VaRoma 16:20
Ɀino Mŋari worugare ucakurumidza kupxanya Satani pasi petsoka dzenyu. Nyasha dzaShe weɗu Jesu ŋgadziʋe nemi.


1 VaKorinte 1:3
Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare runobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu.


1 VaKorinte 7:15
Ɀino kana usiŋgatendi acienda, ŋgaaende hake. Hama, kana iri murume kana mukadzi, haisuŋgwi neɀakaɗaro; asi Mŋari wakakuɗanai kuti muʋe norugare.


1 VaKorinte 14:33
nokuti Mŋari haazi Mŋari wenyoŋganiso, asi worugare, sapakereke dzose dzaʋatȿene.


1 VaKorinte 16:11
Naiɀoɀo ŋgakurege kuʋa nomunhu unomuɀidza. Asi mumuperekedzei norugare, kuti aʋuye kwandiri; nokuti ndakamutarira pamŋe cete nehama.


2 VaKorinte 1:2
Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare runobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu.


2 VaKorinte 13:11
Pakupedzisira, hama dzaŋgu, farai, mukwaniswe, munyaradzwe, iʋai nomŋoyo mumŋe, garai norugare; Mŋari woruɗo norugare ucaʋa nemi.


VaGaratiya 1:3
Nyasha norugare ŋgaɀiʋe nemi, ɀinobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu,


VaGaratiya 5:22
Ɀino ciɓereko coMŋeya ndirwo ruɗo, nomufaro, norugare, nomŋoyo murefu, nomŋoyo munyoro, nokunaka, nokutendeka,


VaGaratiya 6:16
Ʋose ʋanofamba nomurairo uyu, rugare ŋgaruʋe pamsoro paʋo, nenyasha, napamsoro paʋaIsraeri ʋaMŋari.


VaEfeso 1:2
Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare runobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu.


VaEfeso 2:14
Nokuti ndiye rugare rweɗu, iye wakaita ɀinhu ɀiʋiri kuti ciʋe cinhu cimŋe, akaputsa ruȿiŋgo rwapakati rwaiparadzanisa;


VaEfeso 2:15
ɀaakaparadza munyama yake kuʋeŋgana, iwo murairo weɀakarairwa paɀireʋo; kuti asike aʋa ʋaʋiri ʋaʋe munhu mutȿa maari, aite rugare saiɀoɀo;


VaEfeso 2:17
akaȿika, akaparidza rugare kwamuri, imi maiʋa kure, norugare kunaiʋo ʋaiʋa pedyo;


VaEfeso 4:3
mucishiŋgaira kuceŋgeta ʋumŋe bgoMŋeya mucisuŋgo corugare.


VaEfeso 6:15
makasuŋga patsoka dzenyu kugadzirwa kweEvaŋgeri yorugare;


VaEfeso 6:23
Rugare ŋgaruʋe nehama, noruɗo pamŋe cete nokutenda, ɀinobva kunaMŋari, Ƃaɓa, naShe Jesu Kristu.


VaFiripi 1:2
Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare runobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu.


VaFiripi 4:7
Ɀino rugare rwaMŋari runopfuʋura kunzwisisa kwose, rucarinda mŋoyo yenyu nemifuŋgo yenyu munaKristu Jesu.


VaFiripi 4:9
Ɀinhu iɀo ɀamakadzidza, neɀamakapiwa, neɀamakanzwa, neɀamakaʋona kwandiri, itai iɀoɀo; Mŋari worugare ŋgaaʋe nemi.


VaKorose 1:2
kuʋatȿene nehama dzakatendeka munaKristu ʋari paKorose: Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare ɀinobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu.


VaKorose 1:20
kuti naye ayananise ɀinhu ɀose kwaari, amboita rugare neropa romucinjikwa wake; naiye, kunyaŋge ɀiri panyika, kunyaŋge ɀiri kuɗeŋga.


VaKorose 3:15
norugare rwaKristu ŋgaruteme ɀireʋo mumŋoyo yenyu, ndirwo rwamakaɗanirwa ʋo mumuʋiri mumŋe; iʋai nokuʋoŋga.


1 VaTesaronika 1:1
Pauro, naSirvano, naTimotio, kukereke yaʋaTesaronika, iri munaMŋari, Ƃaɓa, naShe Jesu Kristu: Nyasha ŋgadziʋe nemi norugare.


1 VaTesaronika 4:11
shiŋgairirai kuʋa norugare, mumŋe nomumŋe aɓate ɀake, muciɓate‐ɓasa namaʋoko enyu, seɀatakakurairai;


1 VaTesaronika 5:3
Kana ʋaciti, Rugare, nokugarika — ipapo kuparadzwa kucakurumidza kuʋawira, sokurwadzwa kwomukadzi unemimba; haʋaŋgatoŋgopukunyuki.


1 VaTesaronika 5:13
muʋakudze ɀikuru noruɗo, nokuɗa kweɓasa raʋo. Iʋai norugare pakati penyu.


1 VaTesaronika 5:23
Mŋari worugare amene ŋgaakuitei ʋatȿene kwaɀo; Mŋeya wenyu, nomŋoyo, nomuʋiri, ɀiceŋgetwe kwaɀo, ɀisina‐ɀaɀiŋgapomerwa pakuʋuya kwaShe weɗu Jesu Kristu.


2 VaTesaronika 1:2
Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare runobva kunaMŋari, Ƃaɓa, naShe Jesu Kristu


2 VaTesaronika 3:16
Ɀino, Ishe worugare amene ŋgaakupei rugare misi yose nemitoʋo yose. Ishe ŋgaaʋe nemi mose.


1 Timoti 1:2
kunaTimotio, mŋana waŋgu caiye pakutenda: Nyasha, neŋgoni, norugare, ɀinobva kunaMŋari Ƃaɓa, naKristu Jesu, Ishe weɗu, ŋgaɀiʋe newe.


1 Timoti 2:2
madzimambo, naʋose ʋari ʋakuru, kuti tigare norugare nokunyarara pakunamata Mŋari kwose, nomugarire unokudzwa.


2 Timoti 1:2
kunaTimotio, mŋana waŋgu unoɗikanwa: Nyasha, neŋgoni, norugare, ɀinobva kunaMŋar Ƃaɓa, naKristu Jesu, Ishe weɗu, ŋgaɀiʋe newe.


2 Timoti 2:22
Asi tiza kuciʋa kwoʋujaya, uʋiŋge kururama, nokutenda, noruɗo, norugare, pamŋe cete naʋanoɗana kunaShe nomŋoyo wakacena.


Tito 1:4
kunaTito, mŋana waŋgu caiye pakutenda kweɗu tose: Nyasha norugare, ɀinobva kunaMŋari Ƃaɓa, naKristu Jesu, Muponesi weɗu, ŋgaɀiʋe newe.


Firimoni 1:3
Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare ɀinobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu.


VaHebheru 7:2
Abrahama akamupa ʋo cegumi ceɀose; iye pakutaŋga ari mambo wokururama, kana ɀicishandurwa, ʋuye ɀe, mambo weSaremi, ndokuti, mambo worugare;


VaHebheru 11:31
Nokutenda Rakabi cifeʋe, haana‐kufa pamŋe cete naʋasinakuterera, nokuti wakaŋga agamucira ʋashori norugare.


VaHebheru 12:11
Ɀino kuraŋga kwose, kana kucaitwa, kwakaita sokusiŋgafadzi, kunocemedza; asi pashure kunoɓerekera iʋo, ʋakadzidziswa nako, ɀiɓereko ɀorugare, ndiɀo ɀiɓereko ɀokururama.


VaHebheru 12:14
Tȿakai rugare naʋanhu ʋose, noʋutȿene, nokuti kunze kwabgo hakunomunhu ucaʋona Ishe;


VaHebheru 13:1
Ruɗo pakati pehama ŋgarugare.


VaHebheru 13:20
Ɀino Mŋari worugare, wakadzosa kuʋakafa mufudzi mukuru wamakwai, iye Ishe weɗu Jesu Kristu, neropa resuŋgano isiŋgaperi,


James 3:17
Asi kucenjera, kunobva kumsoro, ɀikuru kwakacena, ʋuye kunorugare, kunyoro, kunoterera, kuzere neŋgoni neɀiɓereko ɀakanaka, kusiŋgatsauri kusiŋganyeŋgeri.


James 3:18
Ciɓereko cokururama cinodɀarwa parugare naʋanoita rugare.


1 Petro 1:2
ʋakasanaŋgurwa nokuziʋa ɀiri mberi kwaMŋari Ƃaɓa, muʋutȿene bgoMŋeya, kuti ʋaterere, ʋasaswe neropa raJesu Kristu: Nyasha norugare ŋgaɀiwanzwe kwamuri.


1 Petro 3:11
Ŋgaanɀenge ɀakaipa, aite ɀakanaka; Ŋgaatȿake rugare, aruteʋere.


1 Petro 5:14
Kwazisanai nokuȿeta kworuɗo. Rugare ŋgaruʋe nemi mose muri munaKristu.


2 Petro 1:2
nyasha ŋgadziʋe nemi norugare ŋgaruwanzwe pakuziʋa Mŋari naJesu, Ishe weɗu;


2 Petro 3:14
Saka ʋaɗikanwa, ɀamunotarira ɀinhu iɀi, shiŋgairai kuti muwanikwe naye munorugare, musinoruʋara, musinemhoȿa;


2 Johani 1:3
Nyasha, neŋgoni, norugare ɀicaʋa nesu, ɀinobva kunaMŋari Ƃaɓa, nokunaJesu Kristu, Mŋanakomana waƂaɓa, muɀokwaɗi noruɗo.


3 Johani 1:15
Rugare ŋgaruʋe newe. Hama dzinokukwazisa. Ndi kwazisire hama, mumŋe nomumŋe nezita rake.


Judha 1:2
Ŋgoni, norugare, noruɗo ŋgaɀiwanzwe kwamuri.


Zvakazarurwa 1:4
Johane kukereke nomŋe dziri paAsia: Nyasha ngadziʋe nemi, norugare, ɀinobva kunaiye uri’po, wakaŋga ari’po, noucazoʋa’po; nokunemŋeya minomŋe iri pamberi pecigaro cake coʋushe;


Zvakazarurwa 6:4
Ipapo rimŋe biza rakaɓuɗa riri dɀuku; wakaŋga akaritaȿa akapiwa simba kuti abvise rugare panyika, kuti ʋaʋurayane; akapiwa munondo mukuru.


Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018