A A A A A

Tsvaga
Луки 1:30
Ipapo mutumŋa akati kwaari: Usatya Maria, nokuti wanzwirwa nyasha naMŋari.


Луки 2:40
Mŋana akakura, akasimba, akazara nenjere; nenyasha dzaMŋari dzikaʋa pamsoro pake.


Mabasa 4:33
Ʋaapostora ʋaipupurira kumuka kwaJesu nesimba guru; nyasha huru ikaʋa’po pamsoro paʋo ʋose.


Mabasa 6:8
Ɀino Stefano, azere nenyasha nesimba, akaita ɀinoshamisa neɀiratidzo ɀikuru pakati paʋanhu.


Mabasa 7:46
iye akanzwirwa nyasha pamberi paMŋari, akakumbira kuʋakira Mŋari waJakobo pokugara.


Mabasa 11:23
Iye wakati aȿika, akaʋona nyasha dzaMŋari, akafara; akaraira ʋose kuti ʋanamatire Ishe nomŋoyo wakasimba;


Mabasa 13:43
Ɀino ʋe sinagoge ʋakati ʋapararira, ʋaJuda ʋazhinji naʋaproserite ʋainamata Mŋari, ʋakateʋera Pauro naBarnabasi; iʋo ʋakataurirana naʋo, ʋakaʋaraira kuti ʋarambire panyasha dzaMŋari.


Mabasa 14:3
Naiɀoɀo ʋakagara’po ŋguʋa refu, ʋacitaura munaShe ʋasiŋgatyi; iye akapupurira shoko renyasha dzake, akaʋapa simba kuti ɀiratidzo neɀishamiso ɀiitwe namaʋoko aʋo.


Mabasa 14:26
Ʋakabva’po, ʋakaenda Antiokia necikepe, apo paʋakaŋga ʋaiswa panyasha dzaMŋari kuɓate‐ ɓasa raʋakaŋga ʋapedzisa ɀino.


Mabasa 15:11
Asi tinotenda kuti isu ticaponeswa nenyasha dzaShe Jesu nomutoʋo mumŋe naʋo.


Mabasa 15:40
asi Pauro wakasanaŋgura Sirasi; akaenda, akaiswa nehama panyasha dzaShe;


使徒行傳 18:27
Ɀino wakati aciɗa kuyambukira Akaya, hama dzikamusimbisa, ʋakanyorera ʋadzidzi kuti ʋamugamucire. Ɀino wakati aȿika, akaɓatsira ɀikuru iʋo ʋakatenda nenyasha.


使徒行傳 20:24
Asi handinehanya noʋupenyu bgaŋgu, handibguɗi, kuti ndipedze rwendo rwaŋgu neɓasa randakapiwa naShe Jesu, rokupupura kwaɀo Evaŋgeri yenyasha dzaMŋari.


使徒行傳 20:32
Ɀino ndinokuisai kunaShe, neshoko renyasha dzake, iye unesimba roku ku ʋakisai, noku ku pai nhaka pakati paʋakaitwa ʋatȿene ʋose.


1 VaKorinte 1:3
Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare runobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu.


1 VaKorinte 1:4
Ndinogara ndiciʋoŋga Mŋari ŋguʋa dzose nokuɗa kwenyu, pamsoro penyasha dzaMŋari dzamakapiwa munaKristu Jesu;


1 VaKorinte 3:10
Nenyasha dzaMŋari dzandakapiwa, ndakaroŋga nheyo somuʋaki wakacenjera; mumŋe unoʋaka pamsoro padzo. Ɀino mumŋe nomumŋe ŋgaacenjere kuti unoʋaka sei pamsoro padzo.


1 VaKorinte 15:10
Asi nenyasha dzaMŋari ndiri munhu wakaɗai ɀino; nenyasha dzake kwandiri hadzina‐kuʋa pasina; asi ndakaɓata ɀikuru kupfuʋura ʋose; handizini, asi inyasha dzaMŋari dzaiʋa neni.


1 VaKorinte 16:23
Nyasha dzaShe Jesu ŋgadziʋe nemi.


2 VaKorinte 1:2
Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare runobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu.


2 VaKorinte 1:11
nemi ʋo muciɓatsirana pakutikumbirira kwenyu, kuti ʋanhu ʋazhinji ʋaʋoŋge pamsoro peɗu nokuɗa kwecipo ceɗu cenyasha catakapiwa nokunyeŋgetera kwaʋazhinji.


2 VaKorinte 1:12
Nokuti kuɀirumbidza kweɗu ndikoku: Kupupura kwehana yeɗu, kuti takafamba panyika, ɀikuru kwamuri, noʋutȿene neɀokwaɗi yaMŋari, tisiŋgafambi noʋucenjeri bgenyama, asi nenyasha dzaMŋari.


2 VaKorinte 4:15
Nokuti ɀinhu ɀose ɀinoitwa nokuɗa kwenyu, kuti nyasha ɀadzakawanzwa naʋazhinji, dziwanze kuʋoŋga, kuti Mŋari akudzwe.


2 VaKorinte 6:1
Ɀino ɀatinoɓatsirana naye, tinokumbira ɀikuru kuti murege kugamucira nyasha dzaMŋari pasina.


2 VaKorinte 8:1
Ɀino tinokuziʋisai, hama dzaŋgu, nyasha dzaMŋari dzakapiwa pakereke dzeMakedonia;


2 VaKorinte 8:4
ʋakakumbira nokunyeŋgetera kukuru kwatiri kuti tiʋatendere kuita ɓasa iri renyasha nokusoŋgana pakushumira ʋatȿene;


2 VaKorinte 8:6
Naiɀoɀo takakumbira ɀikuru kunaTito, kuti seɀaakaŋga ataŋga, apedzise ɓasa iri renyasha pakati penyu ʋo.


2 VaKorinte 8:7
Ɀino seɀamakapfuʋurira paɀinhu ɀose, pakutenda, napakutaura, napakuziʋa, napakushiŋgaira kwose, naparuɗo rwenyu kwatiri, tarirai kuti mupfuʋure paɓasa iri renyasha ʋo.


2 VaKorinte 8:9
Nokuti munoziʋa nyasha dzaShe weɗu, Jesu Kristu, kuti kunyaŋge akaŋga akafuma, wakaʋa murombo nokuɗa kwenyu, kuti imi noʋurombo bgake muʋe ʋafumi.


2 VaKorinte 8:19
ɀisati ɀiri iɀoɀo ɓeɗzi, asi iye wakasanaŋgurwa ʋo nekereke kuti atiperekedze paɓasa iri renyasha, rinoitwa nesu, kuti iye Mŋari akudzwe, ʋuye kuɗa kwomŋoyo weɗu kuratidzwe;


2 VaKorinte 9:8
Mŋari unogona kukuwanzirai nyasha dzose kuti ŋguʋa dzose muʋe nokuriŋgana kwose paɀose, kuti muwanze maɓasa ose akanaka;


2 VaKorinte 9:14
Naiʋo ʋamene ʋanokushuʋai, ʋacikukumbirirai, nokuɗa kwenyasha huru‐huru dzaMŋari pamsoro penyu.


2 VaKorinte 12:9
Iye akati kwandiri: Nyasha dzaŋgu dzinokuriŋgana; nokuti simba raŋgu rinozadziswa paʋutera bgako. Naiɀoɀo ɀirinani kuti ndiɀirumbidze nomufaro mukuru noʋutera bgaŋgu, kuti simba raKristu rigare pamsoro paŋgu.


2 VaKorinte 13:14
Nyasha dzaShe Jesu Kristu, noruɗo rwaMŋari, nokuyanana kwoMŋeya Mutȿene, ŋgaɀiʋe nemi mose.


VaGaratiya 1:3
Nyasha norugare ŋgaɀiʋe nemi, ɀinobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu,


VaGaratiya 1:6
Ndinoshamiswa kuti munokurumidza mukaɗai kushandukira uyo wakakuɗanai munyasha dzaKristu, kuti mutsaukire kuneimŋe evaŋgeri;


VaGaratiya 1:15
Ɀino Mŋari, iye wakandisanaŋgura kubva paɗumbu ramai ʋaŋgu, akandiɗana nenyasha dzake, wakati afadzwa naɀo,


VaGaratiya 2:9
ʋakati ʋaʋona nyasha dzandakaŋga ndapiwa, Jakobo, naKefasi, naJohane — aʋo ʋainzi mbiru — ʋakatiɓata isu tose naBarnabasi namaʋoko orudyi okuyanana, kuti isu tiende kuʋahedeni, iʋo kunaʋakadziŋgiswa;


VaGaratiya 2:21
Handikonesi nyasha dzaMŋari; nokuti kana kururamiswa kucibva kumurairo, Kristu wakafa pasina.


VaGaratiya 5:4
Makaparadzaniswa naKristu, iyemi munoɗa kururamiswa nomurairo; maɓuɗiswa panyasha.


VaGaratiya 6:16
Ʋose ʋanofamba nomurairo uyu, rugare ŋgaruʋe pamsoro paʋo, nenyasha, napamsoro paʋaIsraeri ʋaMŋari.


VaGaratiya 6:18
Nyasha dzaShe weɗu Jesu Kristu, ŋgadziʋe nomŋeya wenyu, hama dzaŋgu. Ameni.


VaEfeso 1:2
Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare runobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu.


VaEfeso 1:6
kuti kunaka kukuru kwenyasha dzake dzaakaŋgotipa hake muMuɗikanwa wake, kurumbidzwe;


VaEfeso 1:7
uyo watinedzikinuro maari neropa rake, iko kukaŋganwirwa kwokuɗarika kweɗu, nokuwanda kwenyasha dzake;


VaEfeso 2:4
Ɀino Mŋari unenyasha zhinji‐zhinji, nokuɗa kworuɗo rwake rukuru, rwaakatiɗa narwo,


VaEfeso 2:5
kunyaŋge takaŋga takafa mukuɗarika kweɗu, wakatiraramisa pamŋe cete naKristu (makaponeswa nenyasha);


VaEfeso 2:7
kuti neŋguʋa dzinoʋuya aratidze fuma huru‐huru yenyasha dzake paʋunyoro bgake kwatiri munaKristu Jesu;


VaEfeso 2:8
nokuti makaponeswa nenyasha, nokutenda; iɀo ɀisiŋgabvi kwamuri, asi cipo caMŋari;


VaEfeso 3:2
kana makanzwa henyu kugoʋerwa kwenyasha dzaMŋari dzandakapiwa pamsoro penyu;


VaEfeso 3:7
yandakaitwa mushumiri wayo necipo cenyasha dzaMŋari, candakapiwa nokuɓata kwesimba rake.


VaEfeso 3:8
Ini, muɗuku kwaɀo kuʋatȿene ʋose, ndakapiwa nyasha idzi, kuti ndiparidzire ʋahedeni fuma isiŋganɀerwi yaKristu,


VaEfeso 4:7
Asi mumŋe nomumŋe weɗu wakapiwa nyasha neciyero cecipo caKristu.


VaEfeso 4:29
Mumuromo menyu murege kuɓuɗa shoko rakaʋora, asi rakanaka, riŋgasimbisa pakafanira, riʋigire nyasha aʋo ʋanonzwa.


VaEfeso 6:24
Nyasha ŋgadziʋe naʋose ʋanoɗa Ishe weɗu, Jesu Kristu, noruɗo rusiŋgaʋori


VaFiripi 1:2
Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare runobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu.


VaFiripi 1:7
seɀaɀakanaka kwandiri kuti ndifuŋge saiɀoɀo pamsoro penyu mose, ɀandinokuraŋgarirai mumŋoyo maŋgu, nokuti pakusuŋgwa kwaŋgu napakutaʋirira nokusimbisa Evaŋgeri, imi makagoʋerwa nyasha pamŋe cete neni.


VaFiripi 4:23
Nyasha dzaShe Jesu Kristu ŋgadziʋe nomŋeya wenyu.


VaKorose 1:2
kuʋatȿene nehama dzakatendeka munaKristu ʋari paKorose: Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare ɀinobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu.


VaKorose 1:6
iyo yakaȿika kwamuri, seɀa yakaȿika panyika yose ʋo; iciɓereka ɀiɓereko, icikura, seɀa inoita kwamuri ʋo, kubvira pazuʋa ramakanzwa nokuziʋa kwaɀo nyasha dzaMŋari muɀokwaɗi;


VaKorose 3:16
Shoko raKristu ŋgarigare mukati menyu riwande; nokucenjera kwose mudzidzisane, nokurairana namapisarema, nenziyo, neɀiimbo ɀomŋeya, muimbire Mŋari nenyasha mumŋoyo menyu;


VaKorose 4:6
Kutaura kwenyu ŋgakuʋe nenyasha ŋguʋa dzose, kwakaruŋgwa nomunyu, kuti muziʋe kupindura mumŋe nomumŋe seɀamunofanira kuita.


VaKorose 4:18
Ndiko kukwazisa kwaŋgu, ini Pauro, noruʋoko rwaŋgu. Raŋgarirai kusuŋgwa kwaŋgu. Nyasha ŋgadziʋe nemi.


1 VaTesaronika 1:1
Pauro, naSirvano, naTimotio, kukereke yaʋaTesaronika, iri munaMŋari, Ƃaɓa, naShe Jesu Kristu: Nyasha ŋgadziʋe nemi norugare.


1 VaTesaronika 5:28
Nyasha dzaShe weɗu Jesu ŋgadziʋe nemi.


2 VaTesaronika 1:2
Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare runobva kunaMŋari, Ƃaɓa, naShe Jesu Kristu


2 VaTesaronika 1:12
kuti zita raShe weɗu Jesu rirumbidzwe mamuri, nemi maari, seɀadzakaita nyasha dzaMŋari weɗu nedzaShe Jesu Kristu.


2 VaTesaronika 2:16
Ɀino, Ishe weɗu Jesu Kristu amene, naMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, ʋakatiɗa, ʋakatipa nenyasha dzaʋo kuʋaraidzwa kusiŋgaperi netariro yakanaka,


2 VaTesaronika 3:18
Nyasha dzaShe weɗu Jesu Kristu ŋgadziʋe nemi mose.


1 Timoti 1:2
kunaTimotio, mŋana waŋgu caiye pakutenda: Nyasha, neŋgoni, norugare, ɀinobva kunaMŋari Ƃaɓa, naKristu Jesu, Ishe weɗu, ŋgaɀiʋe newe.


1 Timoti 1:14
asi nyasha dzaShe weɗu dzakawanda ɀikuru nokutenda, noruɗo ruri munaKristu Jesu.


1 Timoti 6:21
iyo yakapupurwa naʋamŋe, ʋakazorashika pakutenda. Nyasha ngadziʋe nemi.


2 Timoti 1:2
kunaTimotio, mŋana waŋgu unoɗikanwa: Nyasha, neŋgoni, norugare, ɀinobva kunaMŋar Ƃaɓa, naKristu Jesu, Ishe weɗu, ŋgaɀiʋe newe.


2 Timoti 1:9
wakatiponesa, akatiɗana nokuɗana kutȿene, ɀisiŋgabvi pamaɓasa eɗu, asi nokufuŋga kwake, nenyasha dzaakatiitira munaKristu Jesu ŋguʋa dzisati dzaʋa’po,


2 Timoti 2:1
Naiɀoɀo iwe, mŋana waŋgu, iʋa nesimba munyasha dziri munaKristu Jesu.


2 Timoti 4:22
Ishe ŋgaaʋe nomŋeya wako. Nyasha ŋgadziʋe nemi.


Tito 1:4
kunaTito, mŋana waŋgu caiye pakutenda kweɗu tose: Nyasha norugare, ɀinobva kunaMŋari Ƃaɓa, naKristu Jesu, Muponesi weɗu, ŋgaɀiʋe newe.


Tito 2:11
Nokuti nyasha dzaMŋari dzakaʋonekwa, dzinoʋigira ʋanhu ʋose kuponeswa,


Tito 3:5
wakatiponesa, asiŋgaɀiiti nokuɗa kwamaɓasa akarurama, atakaŋga taita isu, asi nokuɗa kwenyasha dzake, nenzira yokushambidzwa kwokuɓerekwa kutȿa, nokuʋandudzwa noMŋeya Mutȿene,


Tito 3:7
kuti isu, taruramiswa nenyasha dzake, tiitwe ʋadyi ʋenhaka nokuɗa kwetariro yoʋupenyu bgusiŋgaperi.


Tito 3:15
Ʋose ʋari kwandiri ʋanokukwazisa. Ndi kwazisire aʋo ʋanotiɗa pakutenda. Nyasha ŋgadziʋe nemi mose.


Firimoni 1:3
Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare ɀinobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu.


Firimoni 1:25
Nyasha dzaShe Jesu Kristu ŋgadziʋe nomŋeya wenyu.


VaHebheru 2:9
Asi tinomuʋona, iye Jesu, wakaitwa muɗuku ɀishoma kuʋatumŋa, akashoŋgedzwa korona yokubginya nokukudzwa nokuɗa kwokutambudzika kworufu, kuti nenyasha dzaMŋari anzwe rufu nokuɗa kwaʋose.


VaHebheru 4:16
Naiɀoɀo, ŋgatisweɗerei tisiŋgatyi kucigaro coʋushe cenyasha, kuti tinzwirwe ŋgoni, tiwane nyasha, tiɓatsirwe neŋguʋa yakafanira.


VaHebheru 10:29
hamufuŋgi here kuti munhu, wakatsika Mŋanakomana waMŋari pasi petsoka dzake, akati ropa resuŋgano raakaitwa mutȿene naro harinamaturo ɀaro, akaɀidza Mŋeya wenyasha, kuti iye haaŋganzi wakafanirwa nokurobga kunopfuʋura uku kwaɀo here?


VaHebheru 12:15
mucenjere kuti kurege kuʋa nomunhu unodzokera shure panyasha dzaMŋari; kuti mudzi wokuʋaʋa urege kumuka, ukutambudzei, ʋazhinji ʋagoȿiɓiswa nawo;


VaHebheru 13:9
Musatorwa nedzidziso dzimŋe dzisiŋgazikanwi; nokuti ɀakanaka kuti mŋoyo usimbiswe nenyasha; urege kusimbiswa neɀokudya ɀisinakuɓatsira ʋakafamba maɀiri.


VaHebheru 13:25
Nyasha ŋgadziʋe nemi mose. Ameni.


James 4:6
Asi unopa nyasha dzakapfuʋura. Saka Rugwaro runoti: Mŋari unodziʋisa ʋanoɀikudza, asi unopa nyasha ʋanoɀininipisa.


1 Petro 1:2
ʋakasanaŋgurwa nokuziʋa ɀiri mberi kwaMŋari Ƃaɓa, muʋutȿene bgoMŋeya, kuti ʋaterere, ʋasaswe neropa raJesu Kristu: Nyasha norugare ŋgaɀiwanzwe kwamuri.


1 Petro 1:10
Ruponeso urwu rwakabvunzisiswa nokunɀerwa kwaɀo naʋaprofita, ʋakaprofita ɀenyasha dzamaizoitirwa imi,


1 Petro 1:13
Saka ɀisuŋgei ɀiʋuno ɀendaŋgariro dzenyu, muȿinure, mutarire nomŋoyo wose kunyasha dzamucazopiwa pakuʋonekwa kwaJesu Kristu;


1 Petro 2:19
Nokuti ndidzo nyasha kana munhu acitsuŋgirira pakutambudzika nokuɗa kwehana kunaMŋari, acitambudzika asinemhoȿa.


1 Petro 2:20
Nokuti kunerumbidzo yeiko, kana mucitsuŋgirira matadza, mukarobga? Asi kana mukatsuŋgirira kana muciita ɀakanaka mukatambudzika, iɀoɀo inyasha kunaMŋari.


1 Petro 3:7
Saiɀoɀo imi ʋarume, garai naʋakadzi ʋenyu nokuziʋa, mucikudza mukadzi muciti ndiye mudziyo unesimba ɗuku kwamuri, ɀaʋari ʋadyi ʋenhaka dzenyasha dzoʋupenyu pamŋe cete nemi; kuti minyeŋgetero yenyu irege kudziʋiswa.


1 Petro 4:10
Mumŋe nomumŋe seɀaakapiwa cipo cenyasha, shumiranai naco saʋatariri ʋakanaka ʋenyasha zhinji dzaMŋari.


1 Petro 5:5
Saiɀoɀo imi ʋaɗuku, muɀiise pasi paʋakuru, nemi mose pfekai kuɀininipisa mumŋe kunomumŋe, nokuti Mŋari unodziʋisa ʋanoɀikudza, asi unopa nyasha ʋanoɀininipisa.


1 Petro 5:10
Ɀino Mŋari wenyasha dzose, iye wakakuɗanirai kukubginya kwake kusiŋgaperi munaKristu, kana mambotambudzika kaŋguʋa kaɗuku, ucakukwanisai, nokukumisai, nokukusimbisai, nokukuteyai.


1 Petro 5:12
Ndakakunyorerai mashoko mashomanene naSirvano, hama yakatendeka pakufuŋga kwaŋgu, ndiciraira, nokupupura kuti idzi ndidzo nyasha dzaɀokwaɗi dzaMŋari; mirai madziri.


2 Petro 1:2
nyasha ŋgadziʋe nemi norugare ŋgaruwanzwe pakuziʋa Mŋari naJesu, Ishe weɗu;


2 Petro 3:18
Asi kurai panyasha napakuziʋa Ishe weɗu, Muponesi Jesu Kristu. Ŋgaaʋe nokubginya ɀino, nokusiŋgaperi. Ameni.


2 Johani 1:3
Nyasha, neŋgoni, norugare ɀicaʋa nesu, ɀinobva kunaMŋari Ƃaɓa, nokunaJesu Kristu, Mŋanakomana waƂaɓa, muɀokwaɗi noruɗo.


Judha 1:4
Nokuti kunaʋamŋe ʋarume ʋakapinda pakaʋanda, ʋakagara ʋaisirwa kare kutoŋgwa uku, ʋanhu ʋasiŋgaɗi Mŋari, ʋanoshandura nyasha dzaMŋari weɗu ʋacidziita ʋutere, ʋaciramba Tenzi uyu mumŋe cete, Ishe weɗu Jesu Kristu.


Zvakazarurwa 1:4
Johane kukereke nomŋe dziri paAsia: Nyasha ngadziʋe nemi, norugare, ɀinobva kunaiye uri’po, wakaŋga ari’po, noucazoʋa’po; nokunemŋeya minomŋe iri pamberi pecigaro cake coʋushe;


Zvakazarurwa 22:21
Nyasha dzaShe Jesu ŋgadziʋe naʋose. Ameni.


Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018