A A A A A

Tsvaga
Mateu 2:2
ʋakati: Uripiko Mambo waʋaJuda wakaɀarwa? nokuti takaʋona nyeredzi yake kumabvazuʋa, taʋuya kuzomunamata.


Mateu 2:8
akaʋatuma Betrehema, akati: Endai munatsobvunzisisa ɀomŋana; kana mamuwana, mundiʋudze, kuti neni ʋo ndiʋuye kuzomunamata.


Mateu 2:11
Ʋakapinda mumba, ʋakawana mŋana naMaria mai ʋake; ʋakawira pasi, ʋakamunamata; ʋakasunuŋgura fuma yaʋo, ʋakamupa ɀipo ɀendarama, neɀinonhuwira, nemura.


Mateu 4:9
akati kwaari: Iɀi ɀose ndicakupa, kana ukawira pasi ukandinamata.


Mateu 4:10
Ipapo Jesu akati kwaari: Ibva, Satani, nokuti kwakanyorwa kucinzi: Namata Ishe, Mŋari wako, umushumire iye oga.


Mateu 8:2
Tarira, munhu unamaperembudzi akaʋuya kwaari, akamunamata, akati: Ishe, kana muciɗa, munogona kundinatsa.


Mateu 9:18
Wakati acaʋaʋudza iɀoɀo, mumŋe muɓati akaȿika’po, akamunamata, akati: Mukunda waŋgu wafa ikoɀino, asi ʋuyai muise ruʋoko rwenyu pamsoro pake, ararame.


Mateu 14:33
Ipapo ʋakaŋga ʋari mugwa ʋakamunamata, ʋaciti: Ɀirokwaɀo, ndimi Mŋanakomana waMŋari!


Mateu 15:9
Asi ʋanondinamata pasina, Ʋacidzidzisa dzidziso iri mirairo yaʋanhu.


Mateu 15:25
Ɀino akaʋuya, akamunamata, akati: Ishe, ɗondiɓatsirai henyu.


Mateu 18:26
Ɀino muranda akawira pasi, akamunamata, akati: Ishe, iʋai nomŋoyo murefu neni, ndicazokuripirai ɀose.


Mateu 20:20
Ɀino mai ʋaʋanakomana ʋaZebedi ʋakaʋuya kwaari naʋanakomana ʋaʋo, ʋacimunamata, kuzokumbira cinhu kwaari.


Mateu 25:28
Naiɀoɀo mutorerei tarenta rake, mupe unamatarenta anegumi.


Mateu 28:9
Ɀino tarira, Jesu wakasoŋgana naʋo, akati: Kwaziwai! Ʋakaʋuya, ʋakaɓata tsoka dzake, ʋakamunamata.


Mateu 28:17
Ʋakati ʋacimuʋona, ʋakamunamata, asi ʋamŋe ʋakanyunyuta.


Mako 5:6
Ɀino wakati aciʋona Jesu ari kure, akamhanya, ndokumunamata;


Mako 7:7
Asi ʋanondinamata pasina, Ʋacidzidzisa dzidziso, iri mirairo yaʋanhu.


Mako 15:19
Ʋakamuroʋa musoro norutsaŋga, ʋakamupfira mate, ʋakafugama namabvi, ʋakamunamata.


Ruka 4:7
Ɀino, iwe, kana ukandinamata, ɀose ɀicaʋa ɀako.


Ruka 4:8
Jesu akapindura, akati kwaari: Kwakanyorwa kucinzi: Namata Ishe, Mŋari wako, umushumire iye oga.


Ruka 24:52
Ipapo ʋakamunamata, ʋakadzokera Jerusarema ʋanomufaro mukuru.


John 2:20
Ɀino ʋaJuda ʋakati: Tembere iyi yakaʋakwa namakore anamakumi manna namatanhatu, ɀino iwe uŋgaimutsa namazuʋa matatu here?


John 4:20
Madziɓaɓa eɗu ainamata pagomo iri; imi munoti muJerusarema ndimo munofanira kunamatwa.


John 4:22
Imi munonamata camusiŋgaziʋi; isu tinonamata catinoziʋa, nokuti ruponeso runobva kuʋaJuda.


John 4:23
Asi ŋguʋa inoʋuya, naɀino yatoʋa’po, yokuti ʋanonamata neɀokwaɗi ʋacanamata Ƃaɓa mumŋeya neɀokwaɗi; nokuti Ƃaɓa ʋanotȿaka ʋakaɗaro kuzomunamata.


John 4:24
Mŋari ndiMŋeya; ʋanomunamata, ʋanofanira kumunamata mumŋeya neɀokwaɗi.


John 9:38
Ipapo akati: Ndinotenda, Ishe. Akamunamata.


John 12:20
Ɀino kwaiʋa naʋamŋe ʋaGiriki pakati paʋakaŋga ʋakwira kumutambo kundonamata’ko;


Mabasa 3:12
Ɀino Petro wakati aciʋona iɀoɀo, akapindura ʋanhu, akati: Ʋarume ʋaIsraeri, mashamiswa neiko pamsoro poyuyu? Munotitarisisa neiko, setineŋge tamufambisa nesimba reɗu, kana nokunamata kweɗu Mŋari?


Mabasa 8:27
Akasimuka, akaenda; ɀino kwakaŋga kunomurume weEtiopia, muranda mukuru kwaɀo waKandase, mambokadzi weEtiopia, waiceŋgeta fuma yake yose, wakaŋga aʋuya Jerusarema kuzonamata;


Mabasa 9:14
napano unesimba raakapiwa naʋaprista ʋakuru, kuti asuŋge ʋose ʋanonamata nezita renyu.


Mabasa 10:2
munhu, wainamata nowaitya Mŋari, iye naʋeimba yake yose, waipa ʋanhu ɀipo ɀizhinji, nokunyeŋgetera kunaMŋari misi yose.


Mabasa 10:25
Ɀino Petro wakati acipinda, Kornerio akamuciŋgamidza, akawira pasi petsoka dzake, akamunamata.


Mabasa 13:43
Ɀino ʋe sinagoge ʋakati ʋapararira, ʋaJuda ʋazhinji naʋaproserite ʋainamata Mŋari, ʋakateʋera Pauro naBarnabasi; iʋo ʋakataurirana naʋo, ʋakaʋaraira kuti ʋarambire panyasha dzaMŋari.


Mabasa 13:50
Asi ʋaJuda ʋakakurudzira ʋakadzi ʋainamata Mŋari, ʋaikudzwa, naʋakuru ʋeguta; ʋakamutsira Pauro naBarnabasi ɗambudziko, ʋakaʋadziŋga munyika yaʋo.


Mabasa 16:14
Ɀino mumŋe mukadzi, wainzi Ridia, muteŋgesi we ŋguʋo tȿuku, womusha weTiatira, wainamata Mŋari, aka ti nzwa; Ishe akazarura mŋoyo wake, kuti aterere ɀaitaurwa naPauro.


Mabasa 17:4
Ʋamŋe ʋaʋo ʋakatendiswa, ʋakateʋera Pauro naSirasi, naʋazhinji ʋaʋaGiriki, ʋainamata Mŋari, naʋakadzi ʋaikudzwa ʋazhinji.


Mabasa 17:17
Naiɀoɀo akataurirana musinagoge naʋaJuda, naʋainamata Mŋari, napaɗare zuʋa rimŋe nerimŋe, naʋaakasoŋgana naʋo.


Mabasa 17:22
Ɀino Pauro, amire pakati peAreopago, akati: Imi ʋarume ʋeAtene, paɀinhu ɀose ndinoʋona kuti munonamata ɀikuru.


Mabasa 17:23
Nokuti ndakati ndicipfuʋura, ndicicerekedza ɀamunonamata, ndakawana ʋo artari yakanyorwa: KUNAMŊARI USIŊGAZIKANWI. Ɀino camunonamata musiŋgaciziʋi, ndico candinokuparidzirai.


Mabasa 18:7
Akabva’po, akapinda mumba momumŋe, wainzi Tito Justo, wainamata Mŋari, imba yake yaiʋa pedyo nesinagoge.


Mabasa 22:12
Ɀino mumŋe murume, wainzi Ananiasi, munhu wainamata Mŋari seɀinoreʋa murairo, waipupurirwa ɀakanaka naʋaJuda ʋose ʋakaŋga ʋagere’po,


Mabasa 24:11
nokuti munzwe kuti mazuʋa acigere kupfuʋura gumi namaʋiri, kubvira paŋguʋa yandakakwira Jerusarema kundonamata.


VaRoma 1:25
Aʋo ʋakatsinhanha ɀokwaɗi yaMŋari nenhema, ʋakanamata nokushumira cisikwa kupfura Musiki, iye unokudzwa nokusiŋgaperi. Ameni.


VaRoma 9:4
ndiʋo ʋaIsraeri; kuʋa ʋana, nokubginya, nesuŋgano, nokupiwa murairo, nokunamata Mŋari, neɀipikirwa, ndeɀaʋo;


VaRoma 12:1
Naiɀoɀo ndinokumbira ɀikuru kwamuri, hama dzaŋgu, netsitsi dzaMŋari, kuti muise miʋiri yenyu, ciʋe ciɓayiro cipenyu, citȿene, cinofadza Mŋari, ndiko kunamata kwenyu kwomŋoyo.


1 VaKorinte 5:10
ha nditi nemhombge dzose dzenyika ino, kana ʋanoruciʋa, kana makororo, kana ʋanonamata ɀifananidzo, nokuti kana ɀakaɗaro maifanira kubva panyika.


1 VaKorinte 5:11
Asi ɀino ndinokunyorerai, kuti murege kufambidzana nomunhu unoidzwa hama, kana ari mhombge, kana unoruciʋa, kana unonamata ɀifananidzo, kana mutuki, kana unosinwa ɗoro, kana gororo; musadya nowakaɗai.


1 VaKorinte 6:9
Ko hamuziʋi kuti ʋasakarurama haʋaŋgagari nhaka yoʋushe bgaMŋari here? Musarashika; nokuti mhombge, kana ʋanonamata ɀifananidzo, kana ʋanofeʋa, kana ʋakapata, kana ʋanoita ɀakaipa naʋarume,


1 VaKorinte 10:7
Imi regai kunamata ɀifananidzo, saʋamŋe ʋaʋo; seɀaɀakanyorwa, ɀicinzi: Ʋanhu ʋakagara pasi pakudya nokunwa, ʋakamuka kuti ʋatambe.


1 VaKorinte 10:14
Naiɀoɀo, ʋaɗikanwa ʋaŋgu, tizai kunamata ɀifananidzo.


1 VaKorinte 14:25
ɀakaʋanzika ɀomŋoyo wake ɀinoratidzwa; naiɀoɀo ucawira pasi neciso cake, acinamata Ishe, nokupupura kuti Mŋari uri pakati penyu ɀirokwaɀo.


VaGaratiya 1:13
Nokuti makanzwa ɀomufambire waŋgu kare pakunamata kwaʋaJuda, kuti ndaitambudza kereke yaMŋari ɀikuru kwaɀo, ndikaiparadza;


VaGaratiya 1:14
pakunamata kwaʋaJuda ndaipfuʋura ʋazhinji ʋezero raŋgu parudzi rwaŋgu, ndicinyanya kushiŋgairira tsika dzamadziɓaɓa aŋgu.


VaGaratiya 5:20
nokunamata ɀifananidzo, noʋuroyi, nokuʋeŋgana, negakaʋa, negoɗo, nokutsamŋa, nokupesana, nokuparadzana, nedzidziso dzakatsauka,


VaEfeso 5:5
Nokuti munoziʋa kwaɀo, kuti hakunemhombge, kana munhu unetȿina, kana unociʋa, ndiye unonamata ɀifananidzo, uŋgadya nhaka muʋushe bgaKristu naMŋari.


VaEfeso 6:20
yandiri nhume yayo yakasuŋgwa namatare; kuti ndiɀitaure ndisiŋgatyi, seɀandinofanira kutaura.


VaFiripi 3:3
nokuti isu tiri ʋokudziŋgiswa, tinonamata noMŋeya waMŋari, tinoɀirumbidza munaKristu Jesu, tisiŋgaʋimbi nenyama,


VaKorose 2:18
Munhu ŋgaarege kuʋa’po unokutorerai muɓairo wenyu namaʋune, nokuɀininipisa nokunamata ʋatumŋa, aciʋimba neɀaakaʋona, aciɀikudza pasina nokufuŋga kwenyama,


VaKorose 2:23
Ɀinhu ɀakaɗai ɀakaita seɀinoʋucenjeri, pakunamata Mŋari nokuɗa kwaʋo, nokuɀininipisa, nokutambudza muʋiri; asi haɀinesimba rokukunda kuciʋa kwenyama.


VaKorose 3:5
Naiɀoɀo ʋurayai mitezo yenyu iri panyika, inoti: Ʋupombge, netȿina, nokushumba, nokuɗa ɀakaipa, nokuciʋa, ndiko kunamata ɀifananidzo.


1 Timoti 2:2
madzimambo, naʋose ʋari ʋakuru, kuti tigare norugare nokunyarara pakunamata Mŋari kwose, nomugarire unokudzwa.


1 Timoti 2:10
asi ŋgaʋashoŋge maɓasa akanaka, seɀinofanira ʋakadzi ʋanoti tinonamata Mŋari.


1 Timoti 3:16
Hakuna‐uŋgaramba kuti cakaʋanzika cokunamata cikuru kwaɀo, cokuti: Iye wakaratidzwa panyama, wakaruramiswa pamŋeya, wakaʋonekwa naʋatumŋa, wakaparidzwa pakati paʋahedeni, wakatendwa panyika, wakakwidzwa mukubginya.


1 Timoti 4:7
Asi urambe ŋgano dzisinehanya naMŋari nedzecembere. Uɀiroʋedze kunamata Mŋari.


1 Timoti 4:8
Nokuti kuroʋedza muʋiri kunoɓatsira ɀishoma haɀo, asi kunamata Mŋari kunoɓatsira paɀinhu ɀose, ɀakunecipikirwa coʋupenyu bgaɀino nobgunoʋuya.


1 Timoti 5:4
Asi kana cirikadzi inaʋana kana ʋazukuru, ŋgaʋataŋge iʋo kudzidza kunamata Mŋari paimba yaʋo, ʋadzosere ɀakafanira kuʋaɓereki ʋaʋo, nokuti ndiɀo ɀinofadza Mŋari.


1 Timoti 6:3
Kana kunomunhu unodzidzisa imŋe dzidziso, asiŋgabvumiri mashoko akarurama, mashoko aShe weɗu, Jesu Kristu, nedzidziso inonzwana nokunamata Mŋari,


1 Timoti 6:5
nokukakaʋadzana kusiŋgaperi kwaʋanhu ʋanomuraŋgariro wakaʋodzwa, ʋakatorerwa ɀokwaɗi, ʋaciti kunamata Mŋari ndiɀo ɀinofumisa.


1 Timoti 6:6
Ɀino kunamata Mŋari pamŋe cete nokutenda neɀatinaɀo ndiɀo ɀinofumisa kwaɀo;


1 Timoti 6:11
Asi iwe, munhu waMŋari, tiza ɀinhu iɀi; uteʋere kururama nokunamata Mŋari, nokutenda, noruɗo, nokutsuŋgirira, noʋunyoro.


2 Timoti 2:16
Nɀeŋga kutaura kusinehanya naMŋari; nokuti ʋacaramba ʋaciŋgonyanya pakusanamata Mŋari,


2 Timoti 3:5
ʋanomufananidzo ɓedzi wokunamata Mŋari, asi ʋakarasha simba rako; ufuratire ʋanhu iʋaʋa ʋo.


2 Timoti 3:12
Ɀino, naʋose ʋanoɗa kunamata Mŋari munaKristu Jesu ʋacatambudzwa.


Tito 1:1
Pauro, muranda waMŋari, nomuapostora waJesu Kristu, nokuɗa kwokutenda kwaʋakasanaŋgurwa ʋaMŋari, nokwokuziʋisa ɀokwaɗi iri pakunamata Mŋari,


Tito 2:12
dzicitidzidzisa isu kuti tirambe kusanamata Mŋari nokuciʋa ɀenyika, tirarame nokuŋgwara, nokururama, nokunamata Mŋari paŋguʋa ino,


VaHebheru 10:2
ɗai ɀakaŋga ɀakaɗaro, ɀiŋgaɗai ɀisina‐kupera kuɓayirwa here? Nokuti ʋanonamata, kana ʋakaŋga ʋanatswa kamŋe cete, ʋaŋgaɗai ʋasina‐kuzoyeʋudzwa ɀiʋi ɀaʋo.


VaHebheru 11:21
Nokutenda Jakobo pakufa kwake wakaropafadza mŋanakomana mumŋe nomumŋe waJosefa; akanamata akasendamira pamsoro pomuɗonɀo wake.


James 1:26
Kana munhu aciti ndinonamata Mŋari, asiŋgadzori rurimi rwake, asi acinyeŋgera mŋoyo wake, kutenda kwaiyeyo munhu hakunamaturo.


James 1:27
Kunamata, kwakarurama, kusinemhoȿa pamberi paMŋari weɗu naƂaɓa, ndiko kufambira nherera necirikadzi pakutambudzika kwaʋo, no kuɀiceŋgeta, kuti arege kuȿiɓiswa nenyika.


1 Petro 4:3
Nokuti ŋguʋa yakapfuʋura yakariŋgana kuita kuɗa kwaʋahedeni, nokufamba noʋutere, nokuciʋa, nokunwa waini, nokutamba kwakaipa, namaɓira, nokunamata ɀifananidzo ɀisakafanira;


2 Petro 1:3
nokuti nesimba roʋuMŋari bgake takapiwa ɀose ɀinoɗikanwa paʋupenyu napakunamata Mŋari, nenzira yokumuziʋa iye wakatiɗana nokubginya kwake nokunaka;


2 Petro 1:6
napakuziʋa, kuɀidzora; napakuɀidzora, kutsuŋgirira; napakutsuŋgirira, kunamata Mŋari;


2 Petro 1:7
napakunamata Mŋari, kuɗa ʋatendi, napakuɗa ʋatendi, ruɗo.


2 Petro 2:9
Ishe unoziʋa kusunuŋgura pamiidzo ʋanonamata Mŋari, nokuceŋgeta ʋasakarurama ʋaʋe pakurobga kuȿikira pazuʋa rokutoŋgwa;


2 Petro 3:11
Iɀi ɀose ɀaɀicaparadzwa saiɀoɀo, imi munofanira kuʋa ʋanhu ʋakaɗiniko pamufambire wenyu mutȿene nokunamata Mŋari,


Одкровення 4:10
Ʋakuru ʋanamakumi maʋiri naʋanna ʋowira pasi pamberi paiye ugere pacigaro coʋushe, ʋacimunamata iye, uri mupenyu nokusiŋgaperi‐peri, ʋacikandira korona dzaʋo pamberi pecigaro coʋushe, ʋaciti:


Одкровення 5:14
Ipapo ɀisikwa ɀipenyu ɀinna ɀakati: Ameni. Ʋakuru ʋanamakumi maʋiri naʋanna ʋo ʋakawira pasi, ʋakanamata.


Одкровення 7:11
Ipapo ʋatumŋa ʋose ʋakamira, ʋakakomba cigaro coʋushe, naƲakuru, neɀisikwa ɀipenyu ɀinna, ʋakawira pasi neciso pamberi pecigaro coʋushe, ʋakanamata Mŋari,


Одкровення 9:20
Ʋamŋe ʋanhu ʋasina‐kuʋurawa namaɗambudziko awa, haʋana‐kutendeʋuka pamaɓasa amaʋoko aʋo, kuti ʋarege kunamata mŋeya yakaipa, neɀifananidzo ɀendarama, neɀesirveri, neɀendarira, neɀamabge, neɀemiti, ɀisiŋgagoni kuʋona, kana kunzwa, kana kufamba;


Одкровення 11:1
Ɀino ndakapiwa rutsaŋga rwakaita somuɗonɀo; ɀikanzi: Simuka, uyere tembere yaMŋari, neartari, naʋanonamata mairi.


Одкровення 11:16
Ipapo Ʋakuru ʋanamakumi maʋiri naʋanna ʋanogara paɀigaro ɀaʋo ɀoʋushe pamberi paMŋari, ʋakawira pasi neɀiso ɀaʋo, ʋakanamata Mŋari,


Одкровення 13:4
Ʋakanamata shato, nokuti yakapa cikara masimba; ʋakanamata cikara, ʋaciti: Ndianiko wakafanana necikara? Ndianiko unogona kurwa naco?


Одкровення 13:8
Ʋose ʋanogara panyika ʋacacinamata, iʋo ʋasinakunyorerwa zita raʋo mubuku yeGwaiana rakaɓayiwa kubva pakusikwa kwenyika.


Одкровення 14:7
Akati nenzwi guru: Ityai Mŋari, mumurumbidzei; nokuti ŋguʋa yake yokutoŋga yaȿika; namatai iye, wakasika ɗeŋga, nenyika, neguŋgwa, namatsime emvura.


Одкровення 14:9
Ipapo mumŋe mutumŋa wecitatu wakateʋera, akati nenzwi guru: Kana munhu akanamata cikara nomufananidzo waco, nokugamucira ciratidzo pahuma yake kana paruʋoko rwake,


Одкровення 14:11
Ʋutsi bgokutambudzika kwaʋo bgunokwira nokusiŋgaperi‐peri; haʋanezororo masikati noʋusiku, iʋo ʋanonamata cikara nomufananidzo waco, nounogamucira ciratidzo cezita raco.


Одкровення 15:4
Ndianiko uŋgarega kutya nokukudza zita renyu, Ishe? Nokuti imi moga muri mutȿene; nokuti marudzi ose acaʋuya, acinamata pamberi penyu; nokuti kururama kwenyu kwakaratidzwa.


Одкровення 16:2
Wokutaŋga akaenda, akaɗurura ndiro yake panyika; ronda rakaipa rinorwadza rikaʋa’po paʋanhu ʋakaŋga ʋaneciratidzo cecikara, ʋakanamata mufananidzo waco.


Одкровення 19:4
Ɀino Ʋakuru ʋanamakumi maʋiri naʋanna neɀisikwa ɀipenyu ɀinna ʋakawira pasi ʋakanamata Mŋari wakaŋga agere pacigaro coʋushe, ʋakati: Ameni, Hareruya!


Одкровення 19:10
Ipapo ndakawira pasi pamberi petsoka dzake, kuti ndimunamate. Akati kwandiri: Rega kuɗaro, nokuti ndiri muranda pamŋe cete newe nehama dzako dzinoɓata kupupura kwaJesu; namata Mŋari, nokuti kupupura kwaJesu ndiwo mŋeya wokuprofita.


Одкровення 19:20
Ipapo cikara cakaɓatwa pamŋe cete nomuprofita wenhema, wakaita ɀiratidzo pamberi paco, ɀaakanyeŋgera naɀo ʋaya ʋakapiwa ciratidzo cecikara, naʋainamata mufananidzo waco. Aʋa ʋaʋiri ʋakakandirwa ʋari ʋapenyu mugomba romŋoto unopfuta nesurferi.


Одкровення 20:4
Ipapo ndakaʋona ɀigaro ɀoʋushe, ʋakagara pamsoro paɀo, ʋakapiwa simba rokutoŋga; ndikaʋona mŋeya yaʋakaŋga ʋagurwa misoro nokuɗa kwokupupura kwaJesu, nokweshoko raMŋari, naʋose ʋasina‐kunamata cikara kana mufananidzo waco, ʋasina‐kupiwa ciratidzo pahuma dzaʋo naparuʋoko rwaʋo; ʋakararama ʋakaɓata ʋushe pamŋe cete naKristu makore anegumi ramazana.


Одкровення 21:8
Asi kana ʋari ʋanotya, naʋasiŋgatendi naʋanyaŋgadzi, naʋaʋurayi, nemhombge, naʋaroyi, naʋanonamata ɀifananidzo, naʋose ʋanoreʋa nhema, mugoʋe waʋo uri mudziʋa rinopfuta nomŋoto nesurferi; ndirwo rufu rwecipiri.


Одкровення 22:9
Akati kwandiri: Rega kuɗaro; ndiri muranda pamŋe cete newe, nehama dzako, ʋaprofita, naʋanoceŋgeta mashoko ebuku iyi; namata Mŋari.


Одкровення 22:15
Kunze ndiko kunembga, naʋaroyi, nemhombge, naʋaʋurayi, naʋanonamata ɀifananidzo, naʋose ʋanoɗa nhema ʋacidziita.


Ukrainian Bible 1962
Public Domain: 1962