A A A A A

Tsvaga
Mateu 6:30
Ɀino kana Mŋari acifukidza saiɀoɀo ʋuswa bgeɓundo, bguri’po nhasi, bgucikandirwa mucoto maŋgwana, haaŋgakufukidziyi nokupfuʋurisa imi ʋokutenda kuɗuku here?


Mateu 8:10
Jesu, wakati acinzwa iɀoɀo, akashamiswa, akati kunaʋakaŋga ʋaciteʋera: Ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Handina‐kumboʋona kutenda kwakaɗai, kunyaŋge napakati paʋaIsraeri.


Mateu 8:26
Akati kwaʋari: Munotyireiko, imi ʋokutenda kushoma? Ɀino akamuka, akaraira mitutu neguŋgwa; kudzikama kukuru kukaʋa’po.


Mateu 9:2
Ɀino ʋakaʋuya kwaari nomunhu wakaŋga akafa mitezo, aʋete panhoʋo; Jesu wakati aciʋona kutenda kwaʋo, akati kumunhu wakaŋga akafa mitezo: Mŋana, tsuŋga mŋoyo, wakaŋganwirwa ɀiʋi ɀako.


Matthew 9:22
Asi Jesu wakatendeʋuka, akamuʋona, akati: Mukunda, tsuŋga mŋoyo, kutenda kwako kwakuponesa. Mukadzi akaponeswa kubva paŋguʋa iyo.


Matthew 11:25
Neŋguʋa iyo Jesu akapindura, akati: Ndinokutendai, Ƃaɓa, Ishe wokuɗeŋga napasi, kuti makaʋanzira ʋakacenjera naʋakaŋgwara ɀinhu iɀoɀi, mukaɀizarurira ʋacece.


Matthew 14:31
Pakarepo Jesu akatambanudza ruʋoko rwake, akamuɓata, akati kwaari: Iwe unokutenda kuɗuku, wanyunyutireiko?


Matthew 15:28
Ɀino Jesu akapindura, akati kwaari: Haiwa, mai, kutenda kwako kukuru, ɀaunoɗa ŋgaɀiitwe. Mŋanasikana wake akapora kubva paŋguʋa iyo.


Matthew 16:8
Ɀino Jesu, aciɀiziʋa, akati kwaʋari: Imi ʋokutenda kuɗuku, munoraŋgana pakati penyu nemhaka yeiko, kuti hamuneɀiŋgwa?


Matthew 17:20
Akati kwaʋari: Nemhaka yokutenda kwenyu kuɗuku, nokuti ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri: Kana munokutenda kwakaita setsaŋga yemastarda, muŋgati kugomo iri: Ibva pano, enda koko! riŋgaenda; hakunecinhu ciŋgakukundai.


Matthew 21:21
Jesu akapindura, akati kwaʋari: Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri: Ƌai maiʋa nokutenda, musiŋganyunyuti, hamuŋgaiti iɀi ɀomuʋonde ɓedzi, asi kana mukati kugomo iri: Simudzwa, ukandirwe muguŋgwa, ɀicaitwa.


Matthew 24:23
Ɀino kana munhu akati kwamuri: Tarirai, Kristu uri pano, kana apo; regai kutenda.


Matthew 24:26
Ɀino, kana ʋakati kwamuri: Tarirai, uri kurenje, regai kuɓuɗa; Tarirai, uri mudzimba dzomukati, regai kutenda.


Ruka 1:20
Tarira, ucanyarara, usiŋgagoni kutaura, kuȿikira zuʋa rinoitwa ɀinhu iɀi, nokuti hauna‐kutenda mashoko aŋgu, acaitika neŋguʋa yawo.


Луки 5:20
Iye akati aciʋona kutenda kwaʋo, akati: Murume, wakaŋganwirwa ɀiʋi ɀako.


Луки 7:9
Jesu wakati acinzwa iɀoɀo, akashamiswa naye, akatendeʋuka, akati kuʋazhinji ʋakaŋga ʋacimuteʋera: Ndinoti kwamuri: Handina‐kumboʋona kutenda kwakaɗai, kunyaŋge napakati paʋaIsraeri.


Луки 7:50
Akati kumukadzi: Kutenda kwako kwakuraramisa; enda hako norugare.


Луки 8:12
Aʋo ʋapanzira ndiʋo ʋakanzwa; ɀino Diaborosi unoʋuya, akabvisa shoko pamŋoyo yaʋo, kuti ʋarege kutenda, ʋakaponeswa.


Луки 8:25
Ɀino akati kwaʋari: Kutenda kwenyu kuripiko? Ʋakatya nokushamiswa, ʋakataurirana, ʋaciti: Ndianiko uyu, ɀaanoraira kunyaŋge nemhepo nemvura, ɀicimuterera?


Луки 8:48
Akati kwaari: Mukunda, kutenda kwako kwakuporesa, enda hako norugare.


Луки 12:28
Ɀino kana Mŋari acipfekedza saiɀoɀo ʋuswa bgenyika, bguri’po nhasi, maŋgwana bgokandirwa mucoto, haaŋgaku pfekedziyi nokupfuʋurisa, imi ʋokutenda kuɗuku here?


Луки 16:11
Naiɀoɀo kana musina‐kuʋa ʋakatendeka pafuma isakarurama, ndianiko ucakutendai nefuma yaɀokwaɗi?


Луки 17:5
Ɀino ʋaapostora ʋakati kunaShe: Tiwedzerei kutenda kweɗu.


Луки 17:6
Ishe akati: Kana maiʋa nokutenda kwakaita setsaŋga yemastarda, maiti kumuʋonde uyu: Dzurwa, usimŋe muguŋgwa! ucakutererai.


Луки 17:19
Ipapo akati kwaari: Simuka, uende; kutenda kwako kwakuponesa.


Луки 18:8
Ndinoti kwamuri: Ucakurumidza kuʋaruramisira. Asi Mŋanakomana womunhu kana aciȿika, ucawana kutenda panyika here?


Луки 18:11
MuFarise akandomira, akanyeŋgetera kuɗai, aciɀireʋa, akati: Ndinokutendai Mŋari, kuti handina‐kufanana naʋamŋe ʋanhu, makororo, ʋasakarurama, mhombge, kana nomuteresi uyo.


Луки 18:42
Jesu akati kwariri: Ciʋona, kutenda kwako kwakuponesa.


Луки 22:32
asi ini ndakakukumbirira iwe, kuti kutenda kwako kurege kupera; iwe kana watendeʋuka, usimbise hama dzako.


Луки 24:25
Ɀino iye akati kwaʋari: Imi ʋokusafuŋga, munemŋoyo inononoka kutenda ɀose ɀakarebga naʋaprofita!


Луки 24:41
Ɀino ʋakati ʋacigere kutenda nokufara kwaʋo, ʋacashamiswa, akati kwaʋari: Muneɀokudya pano here?


Mabasa 3:16
Nokutenda kuzita rake, zita rake rakasimbisa munhu uyu wamunoʋona, nowamunoziʋa; ʋuye, kutenda kunobva kwaari, ndiko kwakamuporesa ɀakanaka kuɗai pamberi penyu mose.


Mabasa 6:5
Shoko iri rikafadza ʋazhinji ʋose, ʋakasanaŋgura Stefano, murume wakaŋga azere nokutenda noMŋeya Mutȿene, naFiripo, naProkoro, naNikanori, naTimoni, naParmenasi, naNikorasi, muproserite weAntiokia.


Mabasa 6:7
Shoko raMŋari rikakura, ʋadzidzi ʋakawanda ɀikuru paJerusarema; naʋaprista ʋazhinji ʋakagamucira kutenda.


Mabasa 11:17
Ɀino kana Mŋari akaʋapa cipo ico caakatipa isu, pakutenda kweɗu kunaShe Jesu Kristu, ini ndaigoʋa ani, waigona kudziʋisa Mŋari?


Mabasa 11:24
nokuti waiʋa murume wakanaka, azere noMŋeya Mutȿene nokutenda; ʋazhinji‐zhinji ʋakawedzerwa kunaShe.


Mabasa 13:8
Asi ŋaŋga iyo Erimasi (nokuti ndiro zita rake, kana ricishandurwa), akaʋadziʋisa, acitȿaka kutsausa muɓati pakutenda.


Mabasa 14:9
Iye wakanzwa Pauro acitaura; ɀino iye wakati acimutarisisa, akaʋona kuti unokutenda kuti uŋgaporeswa,


Mabasa 14:22
ʋacisimbisa mŋeya yaʋadzidzi, ʋaciʋaraira kuti ʋatsuŋgirire pakutenda, ʋaciti, tinofanira kupinda ʋushe bgaMŋari namaɗambudziko mazhinji.


Mabasa 14:27
Ʋakati ʋaȿika, ʋakaʋuŋganidza kereke, ʋakarondedzera ɀose ɀakaŋga ɀaitwa naMŋari naʋo, ʋuye kuti wakaŋga azarurira ʋahedeni mukoʋa wokutenda.


Mabasa 15:9
haanakutsaura pakati peɗu naʋo, ɀaakanatsa mŋoyo yaʋo nokutenda.


Mabasa 16:5
Naiɀoɀo kereke dzakasimbiswa pakutenda, dzikawanda pakuʋereŋgwa kwadzo zuʋa rimŋe nerimŋe.


Діяння Апостолів 18:20
Ɀino ʋakati ʋacikumbira kuti agare naʋo ŋguʋa refu, haana‐kutenda;


Діяння Апостолів 19:2
akati kwaʋari: Makagamucira Mŋeya Mutȿene pakutenda kwenyu here? Ʋakati kwaari: Kwete, hatina‐kutoŋgonzwa kuti Mŋeya Mutȿene uri’po.


Діяння Апостолів 20:21
ndicipupurira kwaɀo ʋaJuda naʋaGiriki, kuti ʋatendeʋukire kunaMŋari, nokutenda kunaShe weɗu Jesu.


Діяння Апостолів 24:24
Ɀino mamŋe mazuʋa akati apfuʋura, Feriksi akaȿika, nomukadzi wake Drusira, waiʋa muJuda, akaɗana Pauro, akamunzwa pamsoro pokutenda kunaKristu Jesu.


Діяння Апостолів 26:18
kuti uȿinudze meso aʋo, ʋabve murima, ʋaende kuciedza, nokubva pasimba raSatani, ʋaende kunaMŋari, kuti ʋagamucire kaŋganwiro yeɀiʋi ɀaʋo, nenhaka pakati paʋakaitwa ʋatȿene, nokutenda kwandiri.


Діяння Апостолів 28:24
Ʋamŋe ʋakatenda ɀakataurwa, asi ʋamŋe haʋana‐kutenda.


1 VaKorinte 2:5
kuti kutenda kwenyu kurege kuʋa muʋucenjeri bgaʋanhu, asi musimba raMŋari.


1 VaKorinte 6:7
Ɀino matoʋa nemhoȿa kwaɀo pakati penyu, ɀamunokwirirana. Munoregereiko kutenda kuitirwa ɀisakarurama? Munoregereiko kutenda kuɓirwa?


1 VaKorinte 12:9
mumŋe, kutenda muMŋeya iwoyu; mumŋe, ɀipo ɀokuporesa muMŋeya iwoyu;


1 VaKorinte 13:2
Kunyaŋge ndine cipo cokuprofita, ndicinzwisisa ɀakaʋanzika ɀose, nokuziʋa kwose; kunyaŋge ndinokutenda kwose, kuti ndibvise makomo, ndisinoruɗo, handizi cinhu.


1 VaKorinte 13:13
Ɀino kutenda, netariro, noruɗo, ɀitatu iɀi, ndiɀo ɀinogara; asi cikuru pakati paɀo ndirwo ruɗo.


1 VaKorinte 14:23
Naiɀoɀo, kana kereke yose yaʋuŋgana, ʋose ʋakataura nendimi, ʋasina‐kudzidza kana ʋasina‐kutenda ʋakapinda, haʋati munopeŋga here?


1 VaKorinte 15:2
iyo yamunoponeswa ʋo nayo, kana muciiɓatisa nomutoʋo wandakaiparidza kwamuri, kana musina‐kutenda pasina.


1 VaKorinte 15:14
ʋuye, ɗai Kristu asina‐kumutswa, kuparidza kweɗu kuŋgaɗai kuciʋa pasina, nokutenda kwenyu kuŋgaɗai kuciʋa pasina ʋo.


1 VaKorinte 15:17
kana Kristu asina‐kumutswa, kutenda kwenyu hakunamaturo; muciri muɀiʋi ɀenyu.


1 VaKorinte 16:13
Rindai, mirai nesimba pakutenda, itai saʋarume, musimbiswe.


2 VaKorinte 1:24
Hatiiti simba nokutenda kwenyu, asi tinokuɓatsirai kuti mufare; nokuti mumire nokutenda.


2 VaKorinte 2:3
Ɀino ndakanyora cinhu ici kuti kana ndaȿika, ndirege kucemedzwa naiʋo ʋaifanira kundifadza; ndicikutendai mose, kuti kufara kwaŋgu ndokwenyu mose.


2 VaKorinte 3:4
Kutenda kwakaɗai tinako naKristu, kunaMŋari;


2 VaKorinte 4:13
Ɀino ɀatinomŋeya iwoyu wokutenda, seɀaɀakanyorwa, ɀicinzi: Ndakatenda, saka ndakataura; nesu ʋo tinotenda, saka tinotaura ʋo;


2 VaKorinte 5:7
nokuti tinofamba nokutenda, hatifambi nokuʋona;


2 VaKorinte 7:16
Ndinofara kuti paɀinhu ɀose ndiŋgakutendai.


2 VaKorinte 8:7
Ɀino seɀamakapfuʋurira paɀinhu ɀose, pakutenda, napakutaura, napakuziʋa, napakushiŋgaira kwose, naparuɗo rwenyu kwatiri, tarirai kuti mupfuʋure paɓasa iri renyasha ʋo.


2 VaKorinte 8:22
Takatuma ʋo naʋo hama yeɗu, yatakaidza kazhinji tikaʋona kuti unoshiŋgaira paɀinhu ɀizhinji; asi ɀino unonyanya kushiŋgaira nokuɗa kwokutenda kukuru kwaanako kwamuri.


2 VaKorinte 9:4
kuti ɀimŋe kana ʋamŋe ʋeMakedonia ʋaciʋuya neni, ʋakakuwanai musina‐kuɀigadzira, isu (hatireʋi imi) tirege kunyadziswa pakutenda uku.


2 VaKorinte 10:2
Ndinokumbira kwamuri, kuti kana ndaʋa’po, ndirege kuzotsuŋga, nokutenda kwandinoti ɀino ndicatsuŋga nako kunaʋamŋe ʋanoti tinofamba ne nzira yenyama.


2 VaKorinte 10:15
hatiɀirumbidzi ticipfuʋura ciyero pamsoro peɓasa raʋamŋe; asi tinetariro kuti, kana kutenda kwenyu kucikura, isu ticakuriswa pakati penyu kuȿikira pacitanda ceɗu nokupfuʋurisa;


2 VaKorinte 13:5
Ɀiidzei imi mumene, muʋone kana muri pakutenda; muɀinɀerei imi mumene. Hamuziʋi here imi mumene kuti Jesu Kristu uri mukati menyu? Kana ɀimŋe maʋa ʋakarashwa henyu.


VaGaratiya 1:23
asi ʋakaŋga ʋanzwa ɓedzi, kuti uya, waititambudza kare, ɀino woparidza kutenda kwaaiparadza kare;


VaGaratiya 2:16
ɀatinoziʋa kuti munhu haaruramiswi namaɓasa omurairo, asi nokutenda kunaKristu Jesu, nesu ʋo takatenda kunaKristu Jesu, kuti tiruramiswe nokutenda kunaKristu, tirege kururamiswa namaɓasa omurairo; nokuti hakunenyama icaruramiswa namaɓasa omurairo.


VaGaratiya 2:20
Ndakaroʋerwa pamucinjikwa pamŋe cete naKristu; handiciri ini ndinorarama, asi Kristu unorarama mandiri; kurarama uku, kwandinorarama nako munyama ɀino, ndinorarama nokutenda kuri muMŋanakomana waMŋari, wakandiɗa, akaɀipa nokuɗa kwaŋgu.


VaGaratiya 3:2
Iceci ɓedzi ndinoɗa kunzwa kwamuri: Makapiwa Mŋeya namaɓasa omurairo here, kana nokunzwa kwokutenda?


VaGaratiya 3:5
Naiɀoɀo uyo unokupai Mŋeya, nokuita maɓasa esimba pakati penyu, unoɀiita iɀo namaɓasa omurairo here, kana nokunzwa kwokutenda?


VaGaratiya 3:7
Naiɀoɀo ziʋai kuti ʋokutenda ndiʋo ʋana ʋaAbrahama.


VaGaratiya 3:8
NoRugwaro, ɀarwakaziʋa ɀiri mberi, kuti Mŋari ucaruramisa ʋahedeni nokutenda, rwakaparidza Evaŋgeri kare kunaAbrahama, ruciti: Mauri marudzi ose acaropafadzwa.


VaGaratiya 3:9
Naiɀoɀo ʋokutenda ʋanoropafadzwa pamŋe cete naAbrahama, wakatenda.


VaGaratiya 3:12
Ɀino murairo haubvi pakutenda; asi uyo wakaita ɀinhu iɀoɀi ucararama naɀo.


VaGaratiya 3:14
Kuti kuropafadzwa kwaAbrahama kuȿike kuʋahedeni munaJesu Kristu; kuti tipiwe nokutenda cipikirwa coMŋeya.


VaGaratiya 3:22
Asi Rugwaro rwakapfigira ɀose pasi peɀiʋi, kuti cipikirwa cinobva pakutenda munaJesu Kristu cipiwe ʋanotenda.


VaGaratiya 3:23
Asi kutenda kusati kwaȿika, taiceŋgetwa pasi pomurairo, takapfigirwa nokuɗa kwokutenda kwaizoratidzwa.


VaGaratiya 3:24
Saiɀoɀo murairo wakaŋga uri muperekedzi weɗu, kutiisa kunaKristu kuti tiruramiswe nokutenda.


VaGaratiya 3:25
Ɀino kutenda ɀakwakaȿika, haticiri pasi pomuperekedzi.


VaGaratiya 3:26
Nokuti imi mose muri ʋana ʋaMŋari nokutenda munaKristu Jesu;


VaGaratiya 5:5
Nokuti isu noMŋeya tinomirira nokutenda tariro yokururamiswa.


VaGaratiya 5:6
Nokuti munaKristu Jesu kudziŋgiswa kana kusadziŋgiswa haɀiɓatsiri cinhu; asi kutenda kunoɓata noruɗo.


VaGaratiya 6:10
Ɀino ɀatineŋguʋa, ŋgatiitire ʋose ɀakanaka, ɀikuru kunaʋeimba yokutenda.


VaEfeso 1:15
Saka neni ʋo, ndakati ndanzwa kutenda munaShe Jesu kuri pakati penyu, noruɗo kuʋatȿene ʋose,


VaEfeso 2:8
nokuti makaponeswa nenyasha, nokutenda; iɀo ɀisiŋgabvi kwamuri, asi cipo caMŋari;


VaEfeso 3:12
maari tinokutsuŋga kweɗu nokupinda kweɗu tisiŋgatyi, nokutenda kwake.


VaEfeso 3:17
kuti Kristu agare pamŋoyo yenyu nokutenda; kuti imi, munemidzi yenyu nenheyo dzenyu muruɗo;


VaEfeso 4:5
Ishe mumŋe, nokutenda kumŋe, norubapatidzo rumŋe,


VaEfeso 4:13
kudzimana isu tose tiȿike paʋumŋe bgokutenda nokuziʋa Mŋanakomana waMŋari, napamunhu wakura, napaciyero coʋukuru bgokuzara kwaKristu;


VaEfeso 6:16
pamsoro paiɀoɀi makatora nhoʋo huru yokutenda, yamuŋgagona kudzima nayo miseʋe yose yomŋoto yowakaipa.


VaEfeso 6:23
Rugare ŋgaruʋe nehama, noruɗo pamŋe cete nokutenda, ɀinobva kunaMŋari, Ƃaɓa, naShe Jesu Kristu.


VaFiripi 1:25
Ɀino ndicitenda cinhu ici, ndinoziʋa kuti ndicagara, ndicaramba ndigere nemi mose, kuti mupfuʋurire mberi, mufare pakutenda;


VaFiripi 1:27
Asi fambai ɓedzi ɀakafanira Evaŋgeri yaKristu; kuti kunyaŋge ndikaʋuya ndikakuʋonai, kunyaŋge ndisi’po, ndinzwe pamsoro penyu kuti mumire nesimba nomŋeya mumŋe, nomŋoyo mumŋe, mucirwira kutenda kweEvaŋgeri;


VaFiripi 1:29
Nokuti nokuɗa kwaKristu imi makatenderwa kuti murege kutenda kwaari ɓedzi, asi kuti mutambudzike ʋo nokuɗa kwake;


VaFiripi 2:17
Kunyaŋge ndikaɗururwa pamsoro peciɓayiro nokushumira kwokutenda kwenyu, ndinofara nokufarisisa nemi mose.


VaFiripi 3:9
ndiwanikwe maari, ndisina‐kururama kwaŋgu kuri kwomurairo, asi kuri kwokutenda kunaKristu, ndiko kururama kunobva kunaMŋari nenzira yokutenda;


VaFiripi 4:11
Handireʋi iɀoɀi nokuti ndinoshaiwa; nokuti ini ndakadzidza kutenda neɀose ɀandinaɀo.


VaKorose 1:4
ɀatakanzwa ɀokutenda kwenyu munaKristu Jesu, noruɗo rwamunarwo kuʋatȿene ʋose,


VaKorose 1:23
kana muciŋgorambira pakutenda, makateyiwa, mumire makasimba, musiŋgabviswi patariro yeEvaŋgeri yamakanzwa, yakaparidzirwa ɀisikwa ɀose pasi pokuɗeŋga; iyo Eʋaŋgeri yandakaitwa mushumiri wayo, ini Pauro.


VaKorose 2:5
Nokuti kunyaŋge ndisi’po panyama, ndiri’po nemi pamŋeya, ndinofara ndiciʋona kunzwana kwenyu, nokusimba kwokutenda kwenyu munaKristu.


VaKorose 2:7
munemidzi yenyu nokuʋakwa kwenyu maari, makasimbiswa pakutenda, seɀamakadzidziswa, mucinyanya kuʋoŋga.


VaKorose 2:12
makaʋigwa pamŋe cete naye pakubapatidzwa, pamakamutswa ʋo pamŋe cete naye nokutenda kwenyu simba raMŋari wakamumutsa kuʋakafa.


1 VaTesaronika 1:3
ticiramba ticiraŋgarira ɓasa renyu rinobva pakutenda, nokutamburira ʋamŋe kunobva paruɗo, nokutsuŋgirira kunobva patariro munaShe weɗu, Jesu Kristu, pamberi paMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu;


1 VaTesaronika 1:8
Nokuti shoko raShe, rakabva kwamuri, rakanzwika, kusati kuri kuMakedonia neAkaya ɓedzi, asi kutenda kwenyu kunaMŋari kwakaȿika kwose; naiɀoɀo hatifaniri kutaura cinhu.


1 VaTesaronika 3:2
tikatuma Timotio, hama yeɗu, mushumiri waMŋari paEvaŋgeri yaKristu, kuti akusimbisei, nokukutsuŋgisai mŋoyo pakutenda kwenyu;


1 VaTesaronika 3:5
Saka ini ʋo, ɀandakaŋga ndisicagoni kutsuŋga, ndaka mu tuma kuti ndiziʋe kutenda kwenyu, ndiciti ɀimŋe muidzi wakakuidzai, iɀo ɀatakaɓata ɀikaʋa pasina.


1 VaTesaronika 3:6
Asi ɀino Timotio wakati aȿika kwatiri acaŋgobva kwamuri, akatiʋudza mashoko akanaka okutenda kwenyu noruɗo rwenyu, ʋuye kuti munoŋgositifuŋga nomuraŋgariro wakanaka, muciɗa ɀikuru kutiʋona isu, sesu ʋo ticiɗa kukuʋonai imi;


1 VaTesaronika 3:7
saka, hama dzangu, takanyaradzwa pamsoro penyu pakutambudzika kweɗu kwose nenhamo nokutenda kwenyu;


1 VaTesaronika 3:10
ticiŋgokumbira ɀikuru ʋusiku namasikati kuti tiʋone ciso cenyu, kuti tizadzise ɀakatairira pakutenda kwenyu?


1 VaTesaronika 5:8
Asi isu, ɀatiri ʋamasikati, ŋgatiȿinuke, takapfeka cidzitiro cecifuʋa cokutenda noruɗo; neŋgowani iʋe tariro yoruponeso.


2 VaTesaronika 1:3
Tinofanira kuʋoŋga Mŋari ŋguʋa dzose pamsoro penyu, hama dzaŋgu, seɀaɀakafanira, nokuti kutenda kwenyu kunokura kwaɀo, noruɗo rwenyu mose, mumŋe nomumŋe kunaʋamŋe, runowanda;


2 VaTesaronika 1:4
nokuɗaro isu timene tinoɀirumbidza mamuri pakereke dzaMŋari pamsoro pokutsuŋgirira kwenyu, nokutenda kwenyu mukutambudzika kwenyu kwose nenhamo dzose dzamunadzo.


2 VaTesaronika 1:11
Naiɀoɀo tinokunyeŋgetererai ʋo ŋguʋa dzose, kuti Mŋari weɗu ati, makafanirwa nokuɗanwa kwenyu, akwanise nesimba rake kuɗa kwenyu kwose kuita ɀakanaka namaɓasa ose okutenda;


2 VaTesaronika 2:12
kuti ʋose ʋasina‐kutenda ɀokwaɗi, asi ʋakafarira ɀisakarurama, ʋatoŋgwe.


2 VaTesaronika 2:13
Asi isu tinofanira kuʋoŋga Mŋari ŋguʋa dzose pamsoro penyu, hama dzaŋgu, ʋaɗikanwa ʋaShe, nokuti Mŋari wakakusanaŋgurai kubva pakutaŋga, kuti muponeswe muʋutȿene bgoMŋeya nokutenda ɀokwaɗi.


2 VaTesaronika 3:4
Tinokutendai munaShe, kuti munoita, ʋuye mucaramba muciita, iɀo ɀatinokurairai.


1 Timoti 1:2
kunaTimotio, mŋana waŋgu caiye pakutenda: Nyasha, neŋgoni, norugare, ɀinobva kunaMŋari Ƃaɓa, naKristu Jesu, Ishe weɗu, ŋgaɀiʋe newe.


1 Timoti 1:4
kana kuraŋgarira ŋgano namazita amadziteteguru asiŋgaperi, ɀinoŋgomutsa nharo, ɀisiŋga tendisi ɀakarairwa naMŋari, ɀiri mukutenda.


1 Timoti 1:5
Asi cinoʋaʋarirwa nomurairo ndirwo ruɗo runobva pamŋoyo wakacena, napahana yakanaka, napakutenda kusiŋganyeŋgeri;


1 Timoti 1:14
asi nyasha dzaShe weɗu dzakawanda ɀikuru nokutenda, noruɗo ruri munaKristu Jesu.


1 Timoti 1:19
wakaɓata kutenda nehana yakarurama; iyo yakarashwa naʋamŋe, ʋakarashikirwa nokutenda;


1 Timoti 2:7
ico candakaitirwa muparidzi nomuapostora (ndinoreʋa ɀirokwaɀo, handireʋi nhema), nomudzidzisi waʋahedeni pakutenda neɀokwaɗi.


1 Timoti 2:15
asi ucaponeswa nokuɓereka ʋana, kana ʋacirambira mukutenda noruɗo, noʋutȿene pamŋe cete nokuɀidzora.


1 Timoti 3:9
ʋanoceŋgeta ɀakaʋanzika ɀokutenda muhana yakanaka.


1 Timoti 3:13
nokuti aʋo ʋakashumira ɀakanaka, ʋanoɀiwanira zita rinokudzwa, nokutsuŋga kukuru pakutenda kwaʋo munaKristu Jesu.


1 Timoti 4:1
Ɀino Mŋeya unoreʋa pacena, kuti paŋguʋa dzinoʋuya ʋamŋe ʋacatsauka pakutenda, ʋaciterera mŋeya inonyeŋgera nedzidziso dzemŋeya yakaipa,


1 Timoti 4:6
Kana uciyeʋudzira hama ɀinhu iɀi, ucaʋa mushumiri wakanaka waKristu Jesu, wakarerwa namashoko okutenda needzidziso yakanaka, yawakateʋera nomŋoyo wose.


1 Timoti 4:12
Munhu ŋgaarege kuʋa’po unoɀidza ʋuɗuku bgako, asi uitire ʋanotenda makwara, pashoko napamufambire, naparuɗo, napakutenda, napakucena kwomŋoyo.


1 Timoti 5:8
Asi kana munhu asiŋgaceŋgeti ʋokwake, ɀikuru ʋeimba yake, warasha kutenda, wakaipa kukunda usiŋgatendi.


1 Timoti 5:12
dzaʋa nemhoȿa, nokuti dzaramba kutenda kwokutaŋga;


1 Timoti 6:6
Ɀino kunamata Mŋari pamŋe cete nokutenda neɀatinaɀo ndiɀo ɀinofumisa kwaɀo;


1 Timoti 6:10
Nokuti kuɗa mari ndiwo mudzi weɀakaipa ɀose; ʋamŋe ʋakati ʋaciiɗa ɀikuru ʋakatsauswa pakutenda, ʋakaɀiɓaya neshuŋgu zhinji.


1 Timoti 6:11
Asi iwe, munhu waMŋari, tiza ɀinhu iɀi; uteʋere kururama nokunamata Mŋari, nokutenda, noruɗo, nokutsuŋgirira, noʋunyoro.


1 Timoti 6:12
Urwe kurwa kwakanaka kwokutenda, uɓatisise ʋupenyu bgusiŋgaperi, bgawakaɗanirwa kwabguri, ukapupura kupupura kwakanaka pamberi peɀapupu ɀizhinji.


1 Timoti 6:21
iyo yakapupurwa naʋamŋe, ʋakazorashika pakutenda. Nyasha ngadziʋe nemi.


2 Timoti 1:5
ndiciyeʋudzwa kutenda kusiŋganyeŋgeri kuri mauri, kwaimbogara munambuya ʋako, ʋaRoisi, nomunamai ʋako, ʋaJuniki, kwandinoziʋa kwaɀo kuti kunogara ʋo mauri.


2 Timoti 1:13
Ƃatisisa ɀawakaratidzwa ɀamashoko akarurama, iɀo ɀawakanzwa kwandiri mukutenda noruɗo ruri munaKristu Jesu.


2 Timoti 2:18
iʋo ʋakarashika paɀokwaɗi, ʋaciti, kumuka kwaʋakafa kwatopfuʋura, ʋacikaŋganisa kutenda kwaʋamŋe.


2 Timoti 2:22
Asi tiza kuciʋa kwoʋujaya, uʋiŋge kururama, nokutenda, noruɗo, norugare, pamŋe cete naʋanoɗana kunaShe nomŋoyo wakacena.


2 Thimothewu 3:8
Jane naJambre seɀaʋakadziʋisa Mosesi, saiɀoɀo iʋo ʋanodziʋisa ɀokwaɗi, ʋari ʋanhu ʋanendaŋgariro dzakaʋodzwa, ʋakarashika pakutenda.


2 Thimothewu 3:10
Asi iwe wakateʋera kudzidzisa kwaŋgu, nomufambire, nokufuŋga, nokutenda, nomŋoyo murefu, noruɗo, nokutsuŋgirira,


2 Thimothewu 3:15
kuti kubvira paʋucece bgako wakaziʋa Manyoro Matȿene anogona kukupa ʋucenjeri bgunoisa kukuponeswa nokutenda kuri munaKristu Jesu.


2 Thimothewu 4:7
Ndarwa kurwa kwakanaka, ndapedza rwendo rwaŋgu, ndakaceŋgeta kutenda;


VaHebheru 3:14
Nokuti taʋa ʋagoʋerani pamŋe cete naKristu, kana ticiɓatisisa kuʋamba kwokutenda kweɗu kuȿikira pakuguma;


VaHebheru 4:2
Nokuti nesu ʋo takaparidzirwa Evaŋgeri, saiʋo; asi shoko raʋakanzwa, harina‐kuʋaɓatsira, nokuti harina‐kuveŋganiswa nokutenda kwaiʋo ʋakanzwa.


VaHebheru 6:1
Naiɀoɀo ŋgatisiye shoko rokutaŋga kwaKristu, tipfuʋurire mberi pakukwaniswa, tisiŋgaisi ɀe nheyo dzokutendeʋuka pamaɓasa akafa, nedzokutenda kunaMŋari,


VaHebheru 6:12
Kuti murege kuʋa noʋusimbe, asi muʋe ʋateʋeri ʋaiʋo ʋanodya nhaka yeɀipikirwa nenzira yokutenda nokutsuŋgirira.


VaHebheru 10:22
ŋgatisweɗere nomŋoyo waɀokwaɗi, nokutenda kwakasimba, mŋoyo yeɗu yasaswa kuti inatswe pahana yakaipa, nemiʋiri yeɗu yakashambidzwa nemvura yakanaka.


VaHebheru 10:38
Asi wakarurama waŋgu ucaponeswa nokutenda; Ɀino kana akadzokera shure, mŋoyo waŋgu hauŋgafari naye.


VaHebheru 10:39
Ɀino isu hatizi iʋo ʋokudzokera shure, kuti tiparadzwe; asi tiri ʋokutenda kuti tiponeswe mŋeya.


VaHebheru 11:1
Ɀino kutenda ndirwo rusimbiso rwe ɀinhu ɀa ti notarira, neciratidzo ce ɀinhu ɀa ti siŋgaʋoni.


VaHebheru 11:3
Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakanatso‐roŋgedzwa nenzwi raMŋari, naiɀoɀo ɀinhu, ɀinoʋonekwa, hazina‐kuitwa neɀinhu ɀinoʋonekwa.


VaHebheru 11:4
Nokutenda Aberi wakaɓayira Mŋari ciɓayiro cakanaka kunecaKaini; akapupurirwa naco kuti wakaŋga akarurama, Mŋari acipupurira ɀipo ɀake; naiko kutenda iye, kunyaŋge afa hake, ucaŋgotaura naɀino.


VaHebheru 11:5
Nokutenda Enoki wakatorwa, kuti arege kuʋona rufu; akasaʋonekwa, nokuti Mŋari wakaŋga amutora; nokuti asati atorwa wakapupurirwa kuti wakaŋga acifadza Mŋari.


VaHebheru 11:6
Kana kusina‐kutenda haɀibviri kumufadza; nokuti unoʋuya kunaMŋari, unofanira kutenda kuti iye uri’po, ʋuye kuti unopa ʋanomutȿaka muɓairo waʋo.


VaHebheru 11:7
Nokutenda Noa wakati anyeʋerwa pamsoro peɀinhu ɀicigere kuʋonekwa, akagadzira areka nokutya Mŋari, kuti aponese mhuri yake; akapa nyika mhoȿa naɀo, akagara nhaka yokururama kunoʋuya nokutenda.


VaHebheru 11:8
Nokutenda Abrahama, wakati aɗanwa, akaterera, akaɓuɗa, akaenda kunɀimbo yaakanzi ucaipiwa iʋe nhaka yake; akaɓuɗa akaenda, asiŋgaziʋi kwaanoenda.


VaHebheru 11:9
Nokutenda wakandogara somutorwa munyika yecipikirwa, sapa nyika yaʋamŋe, akagara mumatente naIsaka naJakobo, ʋadyi ʋenhaka yecipikirwa cimŋe pamŋe cete naye;


VaHebheru 11:11
Nokutenda naiye Sara wakapiwa simba rokutora mimba, kunyaŋge akaŋga acembera, nokuti wakati iye wakamupikira wakatendeka.


VaHebheru 11:17
Nokutenda Abrahama, aciidzwa, wakaɓayira Isaka; iye wakaŋga agamucira kwaɀo ɀipikirwa, wakaŋga aciɓayira mŋana wake wakaɓerekwa mumŋe woga;


VaHebheru 11:20
Nokutenda Isaka wakaropafadza Jakobo naEsau pamsoro peɀinozoitwa.


VaHebheru 11:21
Nokutenda Jakobo pakufa kwake wakaropafadza mŋanakomana mumŋe nomumŋe waJosefa; akanamata akasendamira pamsoro pomuɗonɀo wake.


VaHebheru 11:22
Nokutenda Josefa, ofa, wakataura ɀokuɓuɗa kwaʋana ʋaIsraeri, akaʋaraira pamsoro pamafupa ake.


VaHebheru 11:23
Nokutenda Mosesi pakuɓerekwa kwake wakaʋanzwa naʋaɓereki ʋake mŋedzi mitatu, nokuti ʋakaʋona kuti wakaŋga ari mŋana wakanaka; haʋana‐kutya murairo wamambo.


VaHebheru 11:24
Nokutenda Mosesi, akura, wakaramba kunzi mŋanakomana womukunda waFarao,


VaHebheru 11:27
Nokutenda wakabva Egipita, asiŋgatyi kutsamŋa kwamambo; nokuti wakatsuŋgirira somunhu unoʋona iye usiŋgaʋonekwi.


VaHebheru 11:28
Nokutenda wakaʋamba paseka nokusasa ropa, kuti muʋurayi wamataŋgwe aʋarege iʋo.


VaHebheru 11:29
Nokutenda ʋakayambuka Guŋgwa Dɀuku, sapanyika yakawoma; ʋaEgipita ʋaciidza iɀoɀo, ʋakaɓitirirwa.


VaHebheru 11:30
Nokutenda maȿiŋgo eJeriko akawira pasi, apoteredzwa mazuʋa manomŋe.


VaHebheru 11:31
Nokutenda Rakabi cifeʋe, haana‐kufa pamŋe cete naʋasinakuterera, nokuti wakaŋga agamucira ʋashori norugare.


VaHebheru 11:33
aʋo ʋakakunda ʋushe nokutenda kwaʋo ʋakaita ɀakarurama, ʋakapiwa ɀipikirwa, ʋakadziʋira miromo yeshumba.


VaHebheru 11:39
Aʋa ʋose ʋakaŋga ʋapupurirwa nokutenda kwaʋo, asi haʋana‐kupiwa ɀipikirwa,


VaHebheru 12:2
ticitarira kunaJesu, muʋambi nomukwanisi wokutenda kweɗu, iye wakatsuŋga pamucinjikwa nokuɗa kwomufaro wakaiswa pamberi pake, akashoʋora kunyadziswa kwawo, akandogara kurudyi rwecigaro coʋushe caMŋari.


VaHebheru 13:7
Raŋgarirai ʋatuŋgamiriri ʋenyu ʋaikuparidzirai shoko raMŋari; cerekedzai kuguma kwokufamba kwaʋo, mugoteʋera kutenda kwaʋo.


James 1:3
muciziʋa kuti kuidzwa kwokutenda kwenyu kunoɓereka kutsuŋgirira.


James 1:6
Asi ŋgaakumbire nokutenda, asiŋganyunyuti napaɗuku; nokuti munhu unonyunyuta wakaita sefuŋgu reguŋgwa rinosundwa nemhepo ricimutswa‐mutswa.


James 1:26
Kana munhu aciti ndinonamata Mŋari, asiŋgadzori rurimi rwake, asi acinyeŋgera mŋoyo wake, kutenda kwaiyeyo munhu hakunamaturo.


James 2:1
Hama dzaŋgu, kutenda kwenyu kunaShe weɗu Jesu Kristu, iye wokubginya, ŋgakurege kuʋa nokutenda ɀinoʋonekwa ɀomunhu.


James 2:5
Inzwai, hama dzaŋgu dzinoɗikanwa: Ko Mŋari haana‐kusanaŋgura ʋarombo ʋenyika here kuti ʋaʋe ʋafumi pakutenda, naʋadyi ʋenhaka yoʋushe bgaakapikira ʋanomuɗa?


James 2:14
Ɀinoɓatsirei hama dzaŋgu, kana munhu aciti: Ndinokutenda, asi asinamaɓasa? Ko kutenda uko kuŋgamuponesa here?


James 2:17
Saiɀoɀo, ʋo, nokutenda kana kusinamaɓasa, kwakafa hako.


James 2:18
Asi mumŋe uŋgati: Iwe unokutenda, neni ndinamaɓasa; ndiratidze kutenda kwako kusinamaɓasa, neni ndigokuratidza namaɓasa aŋgu kutenda kwaŋgu.


James 2:20
Ɀino iwe munhu woʋupenzi, unoɗa kuziʋa here kuti kutenda kusinamaɓasa kwakafa?


James 2:22
Unoʋona kuti kutenda kwake kwakaɓata pamŋe cete namaɓasa ake, ʋuye kuti kutenda kwake kwakakwaniswa namaɓasa;


James 2:24
Munoʋona kuti munhu unoruramiswa namaɓasa, haaruramiswi nokutenda ɓedzi.


James 2:26
Nokuti somuʋiri usinomŋeya wakafa, saiɀoɀo kutenda kusinamaɓasa kwakafa ʋo.


James 5:15
Kunyeŋgetera kwokutenda kucaponesa unorwara, Ishe ucamumutsa; kana akaita ɀiʋi, ucaɀikaŋganwirwa.


1 Petro 1:5
imi munorindwa nesimba raMŋari nokutenda, kuti mupiwe ruponeso, rwakagara rwakagadzirwa, kuti ruratidzwe neŋguʋa yokupedzisira.


1 Petro 1:7
kuti kuidzwa kwokutenda kwenyu kunokosha ɀikuru kupfuʋura ndarama inopera hayo, kunyaŋge inoidzwa nomŋoto, kuwanikwe kuciɓereka kurumbidzwa, nokubginya, nokukudzwa pakuʋonekwa kwaJesu Kristu;


1 Petro 1:9
mucipiwa cinoʋaʋarirwa nokutenda kwenyu, ndirwo ruponeso rwemŋeya yenyu.


1 Petro 1:21
imi, munotenda naye kunaMŋari, wakamumutsa kuʋakafa, akamupa kubginya; kuti kutenda kwenyu netariro yenyu ɀiʋe kunaMŋari.


1 Petro 5:9
Mumudziʋisei, makamira nesimba pakutenda, muciziʋa kuti kutambudzika ikoko kunoitirwa hama dzose dziri panyika.


2 Petro 1:1
Simeoni Petro, muranda nomuapostora waJesu Kristu, kunaʋakagoʋerwa kutenda kumŋe nokweɗu, kunokosha, nokururama kwaMŋari weɗu noMuponesi Jesu Kristu;


2 Petro 1:5
Ɀino nemhaka iyi mucishiŋgaira kwaɀo wedzerai kunaka pakutenda kwenyu, napakunaka wedzerai kuziʋa;


1 Johane 5:4
Nokuti cinhu cipi necipi, cinoɓerekwa naMŋari cinokunda nyika; kukunda kwakakunda nyika, ndiko kutenda kweɗu.


1 Johane 5:10
Uyo, unotenda kuMŋanakomana waMŋari, kupupura unako mukati make; usiŋgatendi Mŋari, wakamuita mureʋi wenhema; nokuti haana‐kutenda kupupura kwakapupurirwa naMŋari pamsoro poMŋanakomana wake.


Judha 1:3
Ʋaɗikanwa, ndakati ndicishiŋgaira ɀikuru kukunyorerai pamsoro pokuponeswa kweɗu tose, ndakaʋona kuti ndinofanira kukunyorerai, ndicikurairai kuti murwire kwaɀo kutenda kwakaɗeya kupiwa ʋatȿene kamŋe.


Judha 1:20
Asi imi ʋaɗikanwa, muɀiʋake pakutenda kwenyu kutȿene‐tȿene, munyeŋgetere muMŋeya Mutȿene,


Zvakazarurwa 2:13
Ndinoziʋa paunogara, ndi’po panecigaro coʋushe caSatani; wakaɓatisisa zita raŋgu, ukasaramba kutenda kwaŋgu, kunyaŋge napamazuʋa aAntipasi, capupu caŋgu, munhu waŋgu wakatendeka, wakaʋurawa pakati penyu, apo panogara Satani.


Zvakazarurwa 2:19
Ndinoziʋa maɓasa ako, noruɗo, nokutenda, nokushumira, nokutsuŋgirira kwako, ʋuye kuti maɓasa ako okupedzisira anopfuʋura okutaŋga.


Zvakazarurwa 13:10
Kana munhu acitapa, ucatapxa; kana munhu aciʋuraya nomunondo unofanira kuʋurawa nomunondo. Ndipo panokutsuŋgirira nokutenda kwaʋatȿene.


Zvakazarurwa 14:12
Ndipo panokutsuŋgirira kwaʋatȿene, ʋanoceŋgeta mirairo yaMŋari nokutenda kwaJesu.


Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018