A A A A A


Tsvaga

Mateu 9:35
Ɀino Jesu wakapota namaguta ose nemisha, acidzidzisa mumasinagoge aʋo, aciparidza Evaŋgeri yoʋushe, nokuporesa kurwara kwose noʋukosha bgose.


Mateu 10:1
Ɀino wakaɗanira kwaari ʋadzidzi ʋake ʋanegumi naʋaʋiri, akaʋapa simba pamsoro pemŋeya yetȿina, kuti ʋaiɓuɗise, nokuporesa kurwara kwose noʋukosha bgose.


Mateu 12:10
Ɀino tarira, kwakaŋga kunomunhu wakaŋga anoruʋoko rwakawonyana. Ʋakamubvunza, ʋaciti: Ɀakatenderwa kuporesa nesaɓata here? kuti ʋamupomere mhoȿa.


Ruka 5:17
Nerimŋe ramazuʋa iwayo wakaŋga acidzidzisa; ʋaFarise naʋadzidzisi ʋomurairo ʋakaŋga ʋagere’po, ʋaibva kumisha yose yeGarirea neJudea neJerusarema; simba raShe rokuporesa rakaŋga rinaye.


Luqa 8:48
Akati kwaari: Mukunda, kutenda kwako kwakuporesa, enda hako norugare.


Luqa 9:1
Ɀino wakaʋuŋganidza ʋanegumi naʋaʋiri, akaʋapa simba necikuriri pamsoro pemŋeya yakaipa yose, nokuporesa kurwara.


Luqa 9:2
Akaʋatuma kuparidza ʋushe bgaMŋari nokuporesa.


Luqa 9:6
Ipapo ʋakabva, ʋakapota nemisha, ʋakaparidza Evaŋgeri, nokuporesa panɀimbo dzose.


Luqa 14:3
Ipapo Jesu akapindura, akataura kuʋaɗudziri ʋomurairo nokuʋaFarise, aciti: Kwakatenderwa kuporesa nomusi wesaɓata here, kana kwete?


Mabasa 9:34
Petro akati kwaari: Eneasi, Jesu Kristu unokuporesa; simuka, uɀiwarire nhoʋo dzako! Akasimuka pakarepo.


1 VaKorinte 12:9
mumŋe, kutenda muMŋeya iwoyu; mumŋe, ɀipo ɀokuporesa muMŋeya iwoyu;


1 VaKorinte 12:28
Mŋari wakaisa ʋamŋe pakereke, pakutaŋga ʋaapostora, rwecipiri ʋaprofita, rwecitatu ʋadzidzisi, teʋere ʋaiti ʋa maɓasa esimba, teʋere ɀipo ɀokuporesa, naʋaɓatsiri, naʋaɓati, namarudzi mazhinji endimi.


1 VaKorinte 12:30
Ʋose ʋaneɀipo ɀokuporesa here? Ʋose ʋanotaura nendimi here? Ʋose ʋanoɗudzira here?


Zvakazarurwa 22:2
pakati penzira yaro. Kumatiʋi maʋiri orwizi kwakaŋga kunomuti woʋupenyu, unoɓereka ɀiɓereko ɀamarudzi anegumi namaʋiri, uciita ɀiɓereko ɀaro mŋedzi mumŋe nomumŋe; namashizha omuti aiʋa mushoŋga wokuporesa ndudzi.


Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018