A A A A A


Tsvaga

Mateu 1:1
Mazita amadziteteguru aJesu Kristu, mŋanakomana waDavidi, mŋanakomana waAbrahama:


Mateu 1:16
Jakobo akaɓereka Josefa, murume waMaria, iye akaɓereka Jesu, unonzi Kristu.


Mateu 1:17
Naiɀoɀo marudzi ose kubva kunaAbrahama kuȿikira kunaDavidi aiʋa marudzi anegumi namanna; kubva kunaDavidi kuȿikira pakutapxa Babironi marudzi anegumi namanna; kubva pakutapxa Babironi kuȿikira kunaJesu Kristu marudzi anegumi namanna.


Mateu 1:18
Kuɓerekwa kwaJesu Kristu kwaiʋa kuɗai: Maria, mai ʋake, wakati anyeŋgwa naJosefa, ʋasati ʋasoŋgana, wakaʋonekwa aʋa nemimba noMŋeya Mutȿene.


Mateu 1:21
Iye ucaɀara mŋanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Jesu; nokuti ndiye ucaponesa ʋanhu ʋake paɀiʋi ɀaʋo.


Mateu 1:25
akasamuziʋa kuȿikira aɀara mŋanakomana wake weɗaŋgwe, ndokumutumidza zita rinonzi Jesu.


Mateu 2:1
Jesu wakati aɓerekwa paBetrehema reJudea, pamazuʋa amambo Herode, tarira, ʋacenjeri ʋakaȿika Jerusarema ʋacibva mabvazuʋa,


Mateu 3:13
Ɀino Jesu wakabva Garirea, akaȿika paJoridani kunaJohane kuzobapatidzwa naye.


Mateu 3:15
Asi Jesu wakapindura, akati kwaari: Cirega hako ɀino, nokuti saiɀoɀo ɀakafanira kuti tizadzise kururama kwose. Ipapo akamurega.


Mateu 3:16
Jesu, wakati abapatidzwa, pakarepo akaɓuɗa mumvura; ɀino, tarira, ɗeŋga rakamuzarurirwa, akaʋona Mŋeya waMŋari aciɓuruka senjiʋa, akaʋuya pamsoro pake.


Mateu 4:1
Ɀino Jesu wakatuŋgamirirwa noMŋeya kurenje, kuzoidzwa naDiaborosi.


Mateu 4:7
Jesu akati kwaari: Kwakanyorwa ʋo: Usaidza Ishe, Mŋari wako.


Mateu 4:10
Ipapo Jesu akati kwaari: Ibva, Satani, nokuti kwakanyorwa kucinzi: Namata Ishe, Mŋari wako, umushumire iye oga.


Mateu 4:12
Jesu wakati anzwa kuti Johane wasuŋgwa, akaenda Garirea.


Mateu 4:17
Kubva paŋguʋa iyeyo Jesu wakataŋga kuparidza, aciti: Tendeʋukai, nokuti ʋushe bgokuɗeŋga bgasweɗera pedyo.


Mateu 4:23
Jesu akapota neGarirea rose, akadzidzisa mumasinagoge aʋo, aciparidza Evaŋgeri yoʋushe, aciporesa hosha dzose namarwere ose aʋanhu.


Mateu 7:28
Jesu wakati apedza mashoko iwaya, ʋanhu ʋazhinji ʋakashamiswa nokudzidzisa kwake;


Mateu 8:4
Jesu akati kwaari: Tarira, usaʋudza munhu; asi enda, uɀiratidze kumuprista, uɓayire cipo cakarairwa naMosesi, ciʋe capupu kwaʋari.


Mateu 8:10
Jesu, wakati acinzwa iɀoɀo, akashamiswa, akati kunaʋakaŋga ʋaciteʋera: Ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Handina‐kumboʋona kutenda kwakaɗai, kunyaŋge napakati paʋaIsraeri.


Mateu 8:13
Ɀino Jesu akati kumukuru wezana: Enda, uitirwe pawakatenda napo. Muranda wake akapora neŋguʋa iyo.


Mateu 8:14
Jesu, wakati acipinda mumba maPetro, akaʋona mai ʋomukadzi wake ʋaʋete, ʋacinzwa fiviri.


Mateu 8:18
Jesu, wakati aciʋona ʋanhu ʋazhinji ʋakamukomba, akaraira kuti ʋayambukire mhiri.


Mateu 8:20
Jesu akati kwaari: Mhuŋgubge dzinemŋena, neshiri dzokuɗeŋga dzinamatendere: asi Mŋanakomana womunhu haana‐paaŋgatsamidza musoro wake.


Mateu 8:22
Asi Jesu wakati kwaari: Nditeʋere; rega ʋakafa ʋaʋige ʋakafa ʋaʋo.


Mateu 8:34
Ɀino guta rose rikaɓuɗa kundosoŋgana naJesu; ʋakati ʋacimuʋona, ʋakakumbira ɀikuru kwaari kuti abve munyika yaʋo.


Mateu 9:2
Ɀino ʋakaʋuya kwaari nomunhu wakaŋga akafa mitezo, aʋete panhoʋo; Jesu wakati aciʋona kutenda kwaʋo, akati kumunhu wakaŋga akafa mitezo: Mŋana, tsuŋga mŋoyo, wakaŋganwirwa ɀiʋi ɀako.


Mateu 9:4
Asi Jesu aciziʋa mifuŋgo yaʋo, akati: Munofuŋgireiko ɀakaipa mumŋoyo yenyu?


Mateu 9:9
Jesu wakati acibva’po, akaʋona munhu, wainzi Mateo, agere panotereswa, akati kwaari: Nditeʋere! Ipapo akasimuka, akamuteʋera.


Mateu 9:10
Ɀino wakati agere pakudya mumba, tarira, ʋateresi ʋazhinji naʋatadzi ʋakaʋuya ʋakagara pakudya naJesu naʋadzidzi ʋake.


Mateu 9:15
Jesu akati kwaʋari: Shamŋari dzecikomba dziŋgacema seiko cikomba ciciri naʋo? Asi mazuʋa acaȿika, acabviswa cikomba kwaʋari; neŋguʋa iyo ʋacaɀinyima ɀokudya.


Mateu 9:19
Ipapo Jesu akasimuka, akamuteʋera naʋadzidzi ʋake.


Mateu 9:22
Asi Jesu wakatendeʋuka, akamuʋona, akati: Mukunda, tsuŋga mŋoyo, kutenda kwako kwakuponesa. Mukadzi akaponeswa kubva paŋguʋa iyo.


Mateu 9:23
Ɀino Jesu wakati aȿika mumba momuɓati, akaʋona ʋaridzi ʋenyere naʋanhu ʋazhinji ʋaciita mhere‐mhere,


Mateu 9:27
Ɀino Jesu wakati acibva’po, mapofu maʋiri akamuteʋera, akaɗanidzira, aciti: Mŋanakomana waDavidi, tinzwirei ŋgoni!


Mateu 9:28
Akati kupinda mumba, mapofu akaʋuya kwaari; Jesu akati kwaari: Munotenda kuti ndinogona kuita iɀoɀo here? Akati kwaari: Hoŋo, Ishe!


Mateu 9:30
Meso aʋo akaȿinudzwa. Jesu akaʋaraira ɀikuru, akati: Cenjerai kuti ɀirege kuzikanwa nomunhu.


Mateu 9:35
Ɀino Jesu wakapota namaguta ose nemisha, acidzidzisa mumasinagoge aʋo, aciparidza Evaŋgeri yoʋushe, nokuporesa kurwara kwose noʋukosha bgose.


Mateu 10:5
Aʋa ʋanegumi naʋaʋiri Jesu wakaʋatuma, akaʋaraira, aciti: Musaenda munzira yaʋahedeni, musapinda muguta raʋaSamaria;


Mateu 11:1
Jesu wakati apedza kuraira ʋadzidzi ʋake ʋanegumi naʋaʋiri, akapfuʋura kundodzidzisa nokuparidza pamaguta aʋo.


Mateu 11:4
Jesu akapindura, akati kwaʋari: Endai, mundoʋudza Johane ɀamunonzwa neɀamunoʋona;


Mateu 11:7
Aʋa ʋakati ʋacienda, Jesu akataŋga kuʋudza ʋanhu ʋazhinji pamsoro paJohane, akati: Makaŋga maɓuɗa kundoʋoneiko kurenje? Rutsaŋga runozunuŋguswa nemhepo here?


Mateu 11:25
Neŋguʋa iyo Jesu akapindura, akati: Ndinokutendai, Ƃaɓa, Ishe wokuɗeŋga napasi, kuti makaʋanzira ʋakacenjera naʋakaŋgwara ɀinhu iɀoɀi, mukaɀizarurira ʋacece.


Mateu 12:1
Neŋguʋa iyo Jesu wakafamba napakati peminda yeɀiyo nomusi wesaɓata; ʋadzidzi ʋake ʋakaŋga ʋanenzara, ʋakataŋga kutanha hura, ʋacidya.


Mateu 12:15
Jesu wakati aciɀiziʋa, akabva’po; ʋanhu ʋazhinji ʋakamuteʋera, akaʋaporesa ʋose,


Mateu 12:25
Ɀino Jesu aciziʋa kufuŋga kwaʋo, akati kwaʋari: Ʋushe bgumŋe nobgumŋe bgunoɀipesanisa, bgunoparadzwa; neguta kana imba inoɀipesanisa, haiŋgamiri.


Mateu 13:1
Nezuʋa iro Jesu wakaɓuɗa mumba, akandogara paguŋgwa.


Mateu 13:34
Ɀinhu ɀose Jesu wakaʋudza ʋanhu ʋazhinji nemifananidzo; haana‐kutaura cinhu kwaʋari asiŋgafananidzi;


Mateu 13:36
Ɀino Jesu wakati aendisa ʋanhu ʋazhinji, akapinda mumba, ʋadzidzi ʋake ʋakaʋuya kwaari, ʋakati: Tiɗudzirei mufananidzo wamashawi omumunda.


Mateu 13:51
[Jesu akati kwaʋari:] Manzwisisa iɀoɀo ɀose here? Ʋakati kwaari: Hoŋo, [Ishe].


Mateu 13:53
Jesu wakati apedza mifananidzo iyo, akabva’po.


Mateu 13:57
Ʋakagumburwa naye. Asi Jesu akati kwaʋari: Muprofita haaŋgashaiwi kukudzwa, asi munyika yake, nomumba make.


Mateu 14:1
Neŋguʋa iyo Herode, muɓati, wakanzwa mukurumbira waJesu,


Mateu 14:12
Ʋadzidzi ʋake ʋakaʋuya ʋakatora mutumbu, ʋakauʋiga; ndokuenda kundoʋudza Jesu.


Mateu 14:13
Jesu wakati aɀinzwa, akabva’po negwa, akaenda kurenje ari oga. Ɀino ʋanhu ʋaciɀinzwa, ʋakabva kumaguta, ʋakamuteʋera netsoka.


Mateu 14:16
Asi Jesu wakati kwaʋari: Haʋafaniri haʋo kuenda; imi muʋapei ɀaʋaŋgadya.


Mateu 14:27
Pakarepo Jesu akataura naʋo, akati: Tsuŋgai mŋoyo ndini, musatya.


Mateu 14:29
Iye akati: Ʋuya! Petro akaɓuruka mugwa, akafamba pamsoro pemvura, akaenda kunaJesu.


Mateu 14:31
Pakarepo Jesu akatambanudza ruʋoko rwake, akamuɓata, akati kwaari: Iwe unokutenda kuɗuku, wanyunyutireiko?


Mateu 15:1
Ɀino ʋaFarise naʋanyori ʋakaʋuya kunaJesu ʋacibva Jerusarema, ʋakati:


Mateu 15:21
Ɀino Jesu wakabva’po, akaenda kumatiʋi enyika yeTire neSidoni.


Mateu 15:28
Ɀino Jesu akapindura, akati kwaari: Haiwa, mai, kutenda kwako kukuru, ɀaunoɗa ŋgaɀiitwe. Mŋanasikana wake akapora kubva paŋguʋa iyo.


Mateu 15:29
Jesu wakati acibva ipapo, akaenda napaguŋgwa reGarirea, akakwira mugomo, akagara’po pasi.


Mateu 15:30
Ɀino ʋanhu ʋazhinji ʋakaʋuya kwaari naʋanokamhina, neɀirema, namapofu, nembeʋeʋe, naʋamŋe ʋazhinji, ʋakaʋaisa pamberi paJesu; akaʋaporesa.


Mateu 15:32
Ɀino Jesu wakaɗanira ʋadzidzi ʋake kwaari, akati: Ndinetsits inaʋanhu ʋazhinji aʋa, nokuti atoʋa mazuʋa matatu aʋakagara neni ʋasinaɀaʋaŋgadya; handiɗi kuʋaendisa ʋanenzara, ɀimŋe ʋaŋgaziya panzira.


Mateu 15:34
Jesu akati kwaʋari: Muneɀiŋgwa ɀiŋganiko? Ʋakati: Ɀinomŋe, nehoʋe ɗuku shomanene.


Mateu 16:6
Jesu akati kwaʋari: Tarirai, mucenjere mbiriso yaʋaFarise naʋaSaduse.


Mateu 16:8
Ɀino Jesu, aciɀiziʋa, akati kwaʋari: Imi ʋokutenda kuɗuku, munoraŋgana pakati penyu nemhaka yeiko, kuti hamuneɀiŋgwa?


Mateu 16:13
Jesu wakati aȿika kumatiʋi enyika yeKesaria Firipo, akabvunza ʋadzidzi ʋake, akati: Ʋanhu ʋanoti Mŋanakomana womunhu ndianiko?


Mateu 16:17
Jesu akapindura, akati kwaari: Wakaropafadzwa iwe, Simoni Bar‐Jona, nokuti nyama neropa haɀinakukuziʋisa iɀoɀo, asi Ƃaɓa ʋaŋgu ʋari kuɗeŋga.


Mateu 16:21
Kubva paŋguʋa iyo Jesu wakataŋga kuratidza ʋadzidzi ʋake, kuti unofanira kuenda Jerusarema, kundotambudzwa ɀizhinji naʋakuru naʋaprista ʋakuru naʋanyori, nokuʋurawa, nokumutswa ɀe nezuʋa retatu.


Mateu 16:24
Ɀino Jesu akati kuʋadzidzi ʋake: Kana munhu aciɗa kuʋuya shure kwaŋgu, ŋgaaɀirambe, asimudze mucinjikwa wake, anditeʋere.


Mateu 17:1
Mazuʋa matanhatu akati apfuʋura, Jesu akatora Petro, naJakobo, naJohane munuŋuna wake, akaenda naʋo mugomo refu ʋari ʋoga.


Mateu 17:4
Ɀino Petro akapindura, akati kunaJesu: Ishe, ɀakanaka ɀatiri pano; kana muciɗa, ndicaʋaka matumba matatu pano, rimŋe renyu, rimŋe raMosesi, rimŋe raEria.


Mateu 17:7
Jesu akasweɗera, akaʋaɓata, akati: Simukai, musatya.


Mateu 17:8
Ʋakati ʋacitarira, haʋana‐kuzoʋona munhu, asi Jesu ɓedzi.


Mateu 17:9
Ɀino ʋakati ʋaciɓuruka mugomo, Jesu akaʋaraira, akati: Musaʋudza munhu ɀamaratidzwa, kuȿikira Mŋanakomana womunhu amuka kuʋakafa.


Mateu 17:17
Jesu akapindura, akati: Haiwa! rudzi rusiŋgatendi, rwakatsauka, ndicagara nemi kuȿikira riniko? Ndicakuitirai mŋoyo murefu kuȿikira riniko? Ʋuyai naye pano kwandiri.


Mateu 17:18
Ɀino Jesu akamuraira, mŋeya wakaipa ukaɓuɗa kwaari, mukomana akapora kubva paŋguʋa iyo.


Mateu 17:19
Ɀino ʋadzidzi ʋakaʋuya kunaJesu ʋari ʋoga, ʋakati: Ko isu takaŋga tisiŋgagoni neiko kuuɓuɗisa?


Mateu 17:22
Ɀino ʋacafamba muGarirea, Jesu akatikwaʋari: Mŋanakomana womunhu ucabva woiswa mumaʋoko aʋanhu;


Mateu 17:25
Akati: Hoŋo. Ɀino wakati acipinda mumba, Jesu akataŋga kutaura kwaari, aciti: Simoni, unofuŋgeiko? Madzimambo enyika anotora muripo nomutero kunaʋananiko? Kuʋanakomana ʋaʋo kana kuʋaeni?


Mateu 17:26
Akati: Kuʋaeni. Jesu akati kwaari: Saka ʋanakomana ʋakasunuŋguka.


Mateu 18:1
Neŋguʋa iyo ʋadzidzi ʋakaʋuya kunaJesu, ʋakati: Ndianiko mukuru paʋushe bgokudeŋga?


Mateu 18:22
Jesu akati kwaari: Handiti kwauri, kuȿikira kanomŋe; asi kuȿikira makumi manomŋe anoʋereŋgwa kanomŋe.


Mateu 19:1
Jesu wakati apedza mashoko iwayo, akabva Garirea, akaenda kunyika yeJudea mhiri kweJoridani.


Mateu 19:14
Asi Jesu wakati kwaʋari: Regai ʋana ʋaɗuku, musaʋadziʋisa kuʋuya kwandiri; nokuti ʋushe bgokuɗeŋga ndobgaʋakaɗai.


Mateu 19:18
Akati kwaari: Ipiko? Jesu akati: Usaʋuraya, usaita ʋupombge, usaɓa, usapupura nhema;


Mateu 19:21
Jesu akati kwaari: Kana uciɗa kukwana, enda uteŋgese ɀose ɀaunaɀo, upe ʋarombo, ugoʋa nefuma kuɗeŋga; ugoʋuya unditeʋere.


Mateu 19:23
Jesu akati kuʋadzidzi ʋake: Ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Ɀinoremera mufumi kupinda muʋushe bgokuɗeŋga.


Mateu 19:26
Jesu ndokuʋatarira, akati kwaʋari: Kuʋanhu iɀi haɀibviri, asi kunaMŋari ɀose ɀinobvira.


Mateu 19:28
Jesu akati kwaʋari: Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri, imi makanditeʋera pakuɓerekwa kutȿa, kana Mŋanakomana womunhu acizogara pacigaro coʋushe cokubginya kwake, imi ʋo mucagara paɀigaro ɀinegumi neɀiʋiri, mucitoŋga marudzi anegumi namaʋiri aʋaIsraeri.


Mateu 20:17
Jesu wakati okwira Jerusarema, akatora ʋadzidzi ʋake ʋanegumi naʋaʋiri ʋari ʋoga, akati kwaʋari panzira:


Mateu 20:22
Asi Jesu akapindura, akati: Hamuziʋi ɀamunokumbira. Muŋgagona kunwira pamukombe pandinozonwira ini, here? Ʋakati kwaari: Tiŋgagona.


Mateu 20:25
Asi Jesu akaʋaɗanira kwaari, akati: Munoziʋa kuti macinda aʋahedeni anoʋaraira, naʋakuru ʋaʋo ʋanoita simba naʋo.


Mateu 20:30
Ɀino tarira, mapofu maʋiri akaŋga agere panzira, akati acinzwa kuti Jesu wopfuʋura, akaɗanidzira, aciti: Ishe, Mŋanakomana waDavidi, tinzwirei ŋgoni!


Mateu 20:32
Ipapo Jesu akamira, akaaɗana, akati: Munoɗa kuti ndikuitireiko?


Mateu 20:34
Jesu akaanzwira tsitsi, akaɓata meso awo; pakarepo akaȿinudzwa, akamuteʋera.


Mateu 21:1
Ʋakati ʋacisweɗera Jerusarema, ʋakaȿika Betefage, pagomo reMiorivi, Jesu akatuma ʋadzidzi ʋaʋiri,


Mateu 21:6
Ʋadzidzi ʋakaenda, ʋakaita seɀaʋakarairwa naJesu,


Mateu 21:11
Ʋanhu ʋazhinji ʋakati: NdiJesu muprofita weNazareta reGarirea.


Mateu 21:12
Ɀino Jesu wakapinda mutembere, akaɓuɗisa ʋose ʋaiteŋgesa naʋaiteŋga mutembere; akawisa matafura aʋaitsinhanhisa mari, neɀigaro ɀaʋaiteŋgesa njiʋa,


Mateu 21:16
ʋakati kwaari: Unonzwa ɀaʋanotaura iʋaʋo here? Jesu akati kwaʋari: Hoŋo, hamuna‐kutoŋgoraʋa here, panoti: mumiromo yaʋacece naʋanomŋa makakwanisa kukudza?


Mateu 21:21
Jesu akapindura, akati kwaʋari: Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri: Ƌai maiʋa nokutenda, musiŋganyunyuti, hamuŋgaiti iɀi ɀomuʋonde ɓedzi, asi kana mukati kugomo iri: Simudzwa, ukandirwe muguŋgwa, ɀicaitwa.


Mateu 21:24
Jesu akapindura, akati kwaʋari: Neni ndicakubvunzai ʋo shoko rimŋe; kana mukandiʋudza iro, neni ndicakuʋudzai ʋo simba randinoita naro ɀinhu iɀi.


Mateu 21:27
Ʋakapindura, ʋakati kunaJesu: Hatiziʋi. Akati kwaʋari: Neni handiŋgakuʋudziyi ʋo simba randinoita naro ɀinhu iɀi.


Mateu 21:31
Ndoupiko kunaiʋaʋo ʋaʋiri wakaita kuɗa kwaɓaɓa ʋake? Ʋakati: Wokutaŋga. Jesu akati kwaʋari: Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri: Ʋateresi neɀifeʋe ʋanokutaŋgirai kupinda muʋushe bgaMŋari.


Mateu 21:42
Jesu akati kwaʋari: Hamuna‐kutoŋgoraʋa here paMagwaro panoti: Ibge rakarashwa naʋaʋaki, Ndiro rakazoʋa musoro wekona; Iɀoɀo ɀakaitwa naShe, Ɀinoshamisa pameso eɗu?


Mateu 22:1
Ɀino Jesu wakapindura, akataura ɀe naʋo nemifananidzo, akati:


Mateu 22:18
Asi Jesu wakaziʋa kuipa kwaʋo, akati: Munondiidzireiko, imi ʋanyeŋgeri?


Mateu 22:29
Jesu akapindura, akati kwaʋari: Marashika, nokusaziʋa Magwaro, kana simba raMŋari.


Mateu 22:41
Ɀino ʋaFarise ʋacakaʋuŋgana, Jesu akaʋabvunza,


Mateu 23:1
Ɀino Jesu wakataura kuʋanhu ʋazhinji naʋadzidzi ʋake,


Mateu 24:1
Ɀino Jesu wakaɓuɗa patembere, akati oenda, ʋadzidzi ʋake ʋakaʋuya kwaari kuzomuratidza dzimba dzetembere.


Mateu 24:4
Jesu akapindura, akati kwaʋari: Cenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu.


Mateu 26:1
Jesu wakati apedza mashoko iwayo ose, akati kuʋadzidzi ʋake:


Mateu 26:4
Ʋakaraŋgana kuti ʋaɓate Jesu namano, ʋagomuʋuraya.


Mateu 26:6
Ɀino Jesu wakati ari paBetania, mumba maSimoni wamaperembudzi,


Mateu 26:10
Asi Jesu, aciɀinzwa, akati kwaʋari: Munotambudzireiko mukadzi uyu? Nokuti wandiitira ɓasa rakanaka.


Mateu 26:17
Nezuʋa rokutaŋga reɀiŋgwa ɀisinembiriso, ʋadzidzi ʋakaʋuya kunaJesu, ʋakati: Munoɗa kuti tikugadzirireipiko pamuŋgadya paseka?


Mateu 26:19
Ʋadzidzi ʋakaita paʋakarairwa napo naJesu, ʋakagadzira paseka.


Mateu 26:26
Ʋakati ʋodya, Jesu akatora ciŋgwa, akaciropafadza, akacimeɗura, ndokupa ʋadzidzi ʋake, aciti kwaʋari: Torai, mudye; ici ndiwo muʋiri waŋgu.


Mateu 26:31
Ɀino Jesu wakati kwaʋari: Imi mose mucagumburwa kwandiri ʋusiku bguno; nokuti kwakanyorwa, kucinzi: Ndicaroʋa mufudzi, namakwai eɓoka acaparadzwa.


Mateu 26:34
Jesu akati kwaari: Ɀirokwaɀo ndinoti kwauri, kuti ʋusiku bguno, joŋgwe risati rarira, ucandiramba katatu.


Mateu 26:36
Ɀino Jesu wakaȿika naʋo panɀimbo inonzi Getsemani, akati kuʋadzidzi: Garai pano, ini ndicaenda kundonyeŋgetera uko.


Mateu 26:49
Pakarepo akaȿika kunaJesu, akati: Kwaziwai, Rabi! Akamuȿeta ɀikuru.


Mateu 26:50
Jesu akati kwaari: Shamŋari, ita ɀawaʋiŋga. Ipapo ʋakaʋuya, ʋakaisa maʋoko kunaJesu, ʋakamuɓata.


Mateu 26:51
Ɀino tarira, mumŋe waʋaiʋa naJesu, akatambanudza ruʋoko rwake, akavomora munondo wake, akatema muranda womuprista mukuru, akagura nzeʋe yake.


Mateu 26:52
Ɀino Jesu akati kwaari: Dzosera munondo wako mumuhara wawo, nokuti ʋose ʋanoɓata munondo, ʋacafa nomunondo.


Mateu 26:55
Neŋguʋa iyo Jesu akati kuʋanhu ʋazhinji: Maɓuɗa neminondo netȿimbo kuzondiɓata sendiri gororo here? Ndaigara mutembere mazuʋa ose, ndicidzidzisa, mukasandiɓata.


Mateu 26:57
Aʋo, ʋakaŋga ʋaɓata Jesu, ʋakamuisa kunaKayafasi, muprista mukuru, apo pakaŋga paʋuŋgana ʋanyori naʋakuru.


Mateu 26:59
Ɀino ʋaprista ʋakuru namakurukota ose ʋakatȿaka ʋucapupu bgenhema kuti ʋapomere Jesu, ʋamuʋuraye;


Mateu 26:63
Asi Jesu wakaramba anyerere. Muprista mukuru akati kwaari: Ndinokupikisa naMŋari mupenyu, kuti utiʋudze kana uri Kristu, Mŋanakomana waMŋari.


Mateu 26:64
Jesu akati kwaari: Ndiɀo ɀawataura; asi ndinoti kwamuri: Kubva ɀino mucaʋona Mŋanakomana womunhu agere kurudyi rwesimba, aciʋuya namakore okuɗeŋga.


Mateu 26:69
Petro wakaŋga agere panze paruʋazhe. Ɀino mushandiri akaʋuya kwaari, akati: Newe ʋo wakaŋga unaJesu weGarirea.


Mateu 26:71
Ɀino wakati aɓuɗa pasuʋo, mumŋe mushandiri akamuʋona, akati kunaʋaiʋa’po: Uyu munhu wakaŋga anaJesu weNazareta.


Mateu 26:75
Ipapo Petro akaraŋgarira shoko rakaŋga rarebga naJesu, rokuti: Joŋgwe risati rarira, ucandiramba katatu. Ipapo akaɓuɗa panze, akandocema ɀikuru.


Mateu 27:1
Aʋa maŋgwana, ʋaprista ʋakuru ʋose naʋakuru ʋaʋanhu ʋakaraŋgana pamsoro paJesu kuti ʋamuʋuraye;


Mateu 27:11
Ɀino Jesu wakamira pamberi pomuɓati, muɓati akamubvunza, akati: Ndiwe mambo waʋaJuda here? Jesu akati kwaari: Ndiɀo ɀamataura.


Mateu 27:17
Naiɀoɀo ʋakati ʋaʋuŋgana, Pirato akati kwaʋari: Munoɗa kuti ndikusunuŋgurirei aniko? Barabasi, kana Jesu, unonzi Kristu?


Mateu 27:20
Ʋaprista ʋakuru naʋakuru ʋakagombedzera ʋanhu ʋazhinji kuti ʋakumbire Barabasi, Jesu aʋurawe.


Mateu 27:22
Pirato akati kwaʋari: Ndicagoiteiko naJesu, unonzi Kristu? Ʋose ʋakati kwaari: Ŋgaaroʋerwe pamucinjikwa.


Mateu 27:26
Ɀino akaʋasunuŋgurira Barabasi, asi Jesu wakamuroʋesa kwaɀo, akamuisa kwaʋari, kuti aroʋerwe pamucinjikwa.


Mateu 27:27
Ɀino ʋarwi ʋomuɓati ʋakaisa Jesu mumba momuɓati, hondo yose ikaʋuŋganira kwaari.


Mateu 27:37
Ʋakaisa pamsoro pomusoro wake rugwaro rwemhoȿa yake, rwokuti: UYU NDIJESU MAMBO WAƲAJUDA.


Mateu 27:46
Neŋguʋa ineŋge yepfumbamŋe, Jesu akaɗana nenzwi guru, aciti: Eri, Eri, rama sabaktani? Ndokuti: Mŋari waŋgu, Mŋari waŋgu, mandisiyireiko?


Mateu 27:50
Ɀino Jesu akaɗanidzira ɀe nenzwi guru, akarega mŋeya wake.


Mateu 27:54
Ɀino mukuru wezana, naʋairinda Jesu naye, ʋakati ʋaciʋona kuɗeŋgenyeka kwenyika, neɀakaitwa, ʋakatya ɀikuru, ʋakati: Ɀirokwaɀo uyu wakaŋga ari Mŋanakomana waMŋari.


Mateu 27:55
Ʋakadzi ʋazhinji ʋakaŋga ʋari’po, ʋakatarira ʋari kure, ʋakaŋga ʋateʋera Jesu, ʋacibva Garirea ʋacimushandira.


Mateu 27:57
Ɀino aʋa maɗeko kukaȿika mumŋe mufumi weArimatea, wainzi Josefa, wakaŋga ari mudzidzi waJesu amene,


Mateu 27:58
akaenda kunaPirato, akakumbira mutumbu waJesu. Pirato akaraira kuti apiwe.


Mateu 28:5
Ɀino mutumŋa akapindura, akati kuʋakadzi: Musatya imi, nokuti ndinoziʋa kuti munotȿaka Jesu, wakaŋga akaroʋerwa pamucinjikwa.


Mateu 28:9
Ɀino tarira, Jesu wakasoŋgana naʋo, akati: Kwaziwai! Ʋakaʋuya, ʋakaɓata tsoka dzake, ʋakamunamata.


Mateu 28:10
Ɀino Jesu akati kwaʋari: Musatya, endai mundoʋudza hama dzaŋgu, kuti ʋaende Garirea, ʋagondiʋona’ko.


Mateu 28:16
Ɀino ʋadzidzi ʋanegumi nomumŋe ʋakaenda Garirea, kugomo raʋakarairwa naJesu.


Mateu 28:18
Ipapo Jesu wakaȿika, akataura kwaʋari, akati: Ndakapiwa simba rose kuɗeŋga napanyika.


Mako 1:1
Kutaŋga kweEvaŋgeri yaJesu Kristu, Mŋanakomana waMŋari.


Mako 1:9
Namazuʋa iwayo Jesu wakabva Nazareta muGarirea, akabapatidzwa naJohane muJordani.


Mako 1:14
Johane wakati asuŋgwa, Jesu akaȿika Garirea, aciparidza Evaŋgeri yaMŋari,


Mako 1:17
Jesu akati kwaʋari: Nditeʋerei, kuti ndikuitei ʋaɓati ʋaʋanhu.


Mako 1:24
aciti: Tinemhaka yeiko nemi, Jesu weNazareta? maʋuya kuzotiparadza kanhi? Ndinokuziʋai kuti ndimi ani; muri Mutȿene waMŋari.


Mako 1:25
Ɀino Jesu akamuraira, akati: Nyarara, uɓuɗe kwaari!


Mako 1:45
Asi iye wakaɓuɗa, akataŋga kuɀiʋudza ʋanhu ʋazhinji, nokuparidzira shoko iro, nokuɗaro Jesu wakaŋga asiŋgagoni kupinda muguta pacena, asi wakaŋga ari kunze panɀimbo murenje; ʋakaʋuya kwaari ʋacibʋa kumatiʋi ose.


Mako 2:5
Jesu wakati aciʋona kutenda kwaʋo, akati kunowakaŋga akafa mitezo: Mŋana, wakaŋganwirwa ɀiʋi ɀako.


Mako 2:8
Pakarepo Jesu aciziʋa mumŋeya make kuti ʋanofuŋga kuɗaro mumŋoyo yaʋo, akati kwaʋari: Munofuŋgireiko ɀinhu iɀi mumŋoyo yenyu?


Mako 2:15
Ɀino wakati agere pakudya mumba make, ʋateresi ʋazhinji naʋatadzi ʋakagara naJesu naʋadzidzi ʋake; nokuti ʋakaŋga ʋari ʋazhinji ʋaimuteʋera.


Mako 2:17
Jesu wakati aciɀinzwa, akati kwaʋari: Ʋasiŋgarwari haʋatȿaki ŋaŋga, asi ʋanorwara; handina‐kuʋuya kuzoɗana ʋakarurama, asi ʋatadzi.


Mako 2:19
Jesu akati kwaʋari: shamŋari dzecikomba dziŋgaɀinyima ɀokudya seiko ciciri kwaʋari? Haʋaŋgaɀinyimi ɀokudya cikomba ciciri kwaʋari.


Mako 3:7
Ɀino Jesu wakaenda naʋadzidzi ʋake kuguŋgwa; ʋanhu ʋazhinji‐zhinji ʋakamuteʋera ʋacibva Garirea; nokuJudea,


Mako 5:6
Ɀino wakati aciʋona Jesu ari kure, akamhanya, ndokumunamata;


Mako 5:7
akaɗanidzira nenzwi guru, akati: Ndinemhaka yeiko nemi Jesu, Mŋanakomana waMŋari Wokumsoro‐soro? Ndinokupikirai naMŋari kuti murege kunditambudza.


Mako 5:15
Ʋakaʋuya kunaJesu, ʋakaʋona wakaŋga anemŋeya yakaipa agere, apfeka, ari munhu kwaye — iye waiʋa neregioni; ʋakatya.


Mako 5:20
Akaenda, akataŋga kuparidza munyika ye Dekapori ɀinhu ɀikuru ɀaakaitirwa naJesu; ʋakashamiswa ʋose.


Mako 5:21
Jesu wakati ayambukira ɀe mhiri negwa, ʋanhu ʋazhinji ʋakaʋuŋganira kwaari; wakaŋga ari paguŋgwa.


Mako 5:27
wakati anzwa ɀaJesu, akaʋuya pakati paʋanhu ʋazhinji ʋaiʋa mashure, akaɓata ŋguʋo yake.


Mako 5:30
Pakarepo Jesu wakati aciziʋa mukati make kuti simba rakaɓuɗa kwaari, akatendeʋuka pakati paʋanhu ʋazhinji, akati: Ndianiko waɓata ŋguʋo dzaŋgu?


Mako 5:36
Jesu wakati acinzwa shoko rataurwa, akati kumukuru wesinagoge: Usatya, tenda ɓedzi.


Mako 6:4
Jesu akati kwaʋari: Muprofita haaŋgashaiwi kukudzwa, asi munyika yake, nokuhama dzake, nomumba make.


Mako 6:30
Ɀino ʋaapostora ʋakaʋuŋganira kunaJesu, ʋakamuʋudza ɀose ɀaʋakaŋga ʋaita, neɀaʋakaŋga ʋadzidzisa.


Mako 8:17
Ɀino Jesu wakati aciɀiziʋa, akati kwaʋari: Munoraŋgana nemhaka yeiko kuti hamuneɀiŋgwa? Hamuziʋi, nokunzwisisa here? Mŋoyo yenyu iciri mikukutu here?


Mako 8:27
Ɀino Jesu naʋadzidzi ʋake ʋakaenda kumisha yeKesaria Firipo; munzira akabvunza ʋadzidzi ʋake akati kwaʋari: Ʋanhu ʋanoti ndini aniko?


Mako 9:2
Mazuʋa matanhatu akati apfuʋura, Jesu akatora Petro, naJakobo, naJohane, akaenda naʋo kurutiʋi mugomo refu ʋari ʋoga; akashanduka pamberi paʋo.


Mako 9:4
Ipapo Eria naMosesi ʋakaʋonekwa naʋo, ʋacitaurirana naJesu.


Mako 9:5
Petro akapindura, akati kunaJesu: Rabi, ɀakanaka ɀatiri pano; ŋgatiʋake matumba matatu, rimŋe renyu, rimŋe raMosesi, rimŋe raEria.


Mako 9:8
Kamŋe, ʋakati ʋaciriŋgariŋga, haʋana‐kuzoʋona munhu, asi Jesu ɓedzi anaʋo.


Mako 9:23
Jesu akati kwaari: Kana iwe ucigona kutenda, ɀose ɀiŋgaitika kunounotenda.


Mako 9:25
Ɀino Jesu wakati aciʋona ʋanhu ʋazhinji ʋacimhanyirana pamŋe cete, akaraira mŋeya wetȿina, akati kwauri: Iwe, mŋeya wembeʋeʋe nematsi, ndinokuraira kuti ubve maari, urege kupinda ɀe maari!


Mako 9:27
Asi Jesu wakaɓata ruʋoko rwake, akamusimudza, iye akasimuka.


Mako 9:39
Jesu akati: Musamudziʋisa, nokuti hakunomunhu uŋgaita ɓasa resimba nezita raŋgu, uŋgakurumidza kutaura ɀakaipa pamsoro paŋgu.


Mako 10:5
Jesu akati kwaʋari: Wakakunyorerai murairo iwoyo nokuɗa kwoʋukukutu bgemŋoyo yenyu.


Mako 10:14
Ɀino Jesu wakati aciɀiʋona, akatsamŋa, akati kwaʋari: Regai ʋana ʋaɗuku ʋaʋuye kwandiri, musaʋadziʋisa, nokuti ʋushe bgaMŋari ndobgaʋakaɗai.


Mako 10:18
Jesu akati kwaari: Unondiidzireiko wakanaka? Hakuna‐wakanaka, asi mumŋe cete, iye Mŋari.


Mako 10:21
Jesu akamutarira akamuɗa, akati kwaari: Unoshaiwa cinhu cimŋe cete; enda, uteŋgese ɀose ɀaunaɀo, upe ʋarombo, uʋe nefuma kuɗeŋga; ugoʋuya, unditeʋere.


Mako 10:23
Ipapo Jesu akariŋga‐riŋga, akati kuʋadzidzi ʋake: Ʋanefuma ʋacaremerwa sei kupinda paʋushe bgaMŋari!


Mako 10:24
Ʋadzidzi ʋakashamiswa namashoko ake. Asi Jesu wakapindura ɀe, akati kwaʋari: Ʋana, ɀinorema sei kunaʋanoʋimba nefuma kupinda paʋushe bgaMŋari!


Mako 10:27
Ɀino Jesu wakati aciʋatarira, akati: Kuʋanhu iɀi haɀibviri, asi kunaMŋari ɀinobʋira.


Mako 10:29
Jesu akati: Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri: Hakunomunhu wakasiya imba, kana ʋanuŋuna, kana hanɀadzi, kana mai, kana ɓaɓa, kana ʋana, kana minda, nokuɗa kwaŋgu nokweEvaŋgeri,


Mako 10:32
Ɀino ʋakaŋga ʋari munzira, ʋacikwira Jerusarema; Jesu wakaŋga aciʋatuŋgamirira; ʋakashamiswa; naʋakaŋga ʋaciteʋera, ʋakatya. Ipapo akatora ɀe ʋanegumi naʋaʋiri, akataŋga kuʋaʋudza iɀo ɀaakaŋga oɗo‐kuitirwa, aciti:


Mako 10:38
Asi Jesu wakati kwaʋari: Hamuziʋi ɀamunokumbira. Muŋgagona kunwira pamukombe pandinonwira ini, nokubapatidzwa norubapatidzo rwandinobapatidzwa narwo here?


Mako 10:39
Ʋakati kwaari: Tiŋgagona. Jesu akati kwaʋari: Mucanwira henyu pamukombe pandinonwira ini, nokubapatidzwa norubapatidzo rwandinobapatidzwa narwo ini;


Mako 10:42
Ipapo Jesu akaʋaɗanira kwaari, akati kwaʋari: Munoziʋa kuti aʋo ʋanonzi macinda aʋahedeni anoʋaraira, naʋakuru ʋaʋo ʋanoita simba naʋo.


Mako 10:47
Iye wakati anzwa, kuti ndiJesu weNazareta, akataŋga kuɗanidzira, aciti: Mŋanakomana waDavidi, ndinzwirei ŋgoni!


Mako 10:49
Ipapo Jesu akamira, akati: Muɗanei. Ʋakaɗana ɓofu, ʋaciti kwariri: Tsuŋga mŋoyo, simuka, unokuɗana.


Mako 10:50
Ipapo akarasha ŋguʋo yake, akasimuka, akaenda kunaJesu.


Mako 10:51
Jesu akamupindura, akati kwaari: Unoɗa kuti ndikuitireiko? Ƃofu rikati kwaari: Raboni, kuti ndiʋone.


Mako 10:52
Jesu akati kwaari: Enda hako, kutenda kwako kwakuponesa. Pakarepo akaʋona, akateʋera Jesu munzira.


Mako 11:6
Ʋakaʋaʋudza seɀaʋakarairwa naJesu; ʋakaʋarega.


Mako 11:7
Ɀino ʋakaʋuya nemhuru yemboŋgoro kunaJesu, ʋakakandira ŋguʋo dzaʋo pamsoro payo; akagara pamsoro payo.


Mako 11:11
Ipapo Jesu wakapinda Jerusarema mutembere; akati ariŋga‐riŋga ɀinhu ɀose, zuʋa ɀarakaŋga raʋira, akaɓuɗa, akaenda Betania naʋanegumi naʋaʋiri.


Mako 11:22
Jesu akapindura, akati kwaʋari: Iʋai nokutenda kunaMŋari.


Mako 11:29
Jesu akati kwaʋari: Neni ndicakubvunzai ʋo shoko rimŋe, mundipindure, neni ndicakuʋudzai ʋo simba randinoita naro ɀinhu iɀoɀi.


Mako 11:33
Ʋakapindura ʋaciti kunaJesu: Hatiziʋi. Jesu akati kwaʋari: Neni handiŋgakuʋudziyi ʋo simba randinoita naro ɀinhu iɀi.


Mako 12:17
Jesu akati kwaʋari: Ipai Kesari ɀaKesari, naMŋari ɀaMŋari. Ʋakashamiswa ɀikuru naye.


Mako 12:24
Jesu akati kwaʋari: Hamuna‐kurashika here, nemhaka yokusaziʋa magwaro nesimba raMŋari?


Mako 12:29
Jesu akapindura, akati: Wokutaŋga ndiwoyu: Inzwai ʋaIsraeri, Ishe Mŋari weɗu, ndiye Ishe mumŋe cete!


Mako 12:34
Ɀino Jesu wakati aciʋona kuti wapindura nokufuŋga, akati kwaari: Hauzi kure noʋushe bgaMŋari. Kukasaʋa nomunhu wakazotsuŋga kumubvunza cinhu.


Mako 12:35
Ɀino Jesu wakati acidzidzisa mutembere, akapindura, akati: Ʋanyori ʋanoreʋa seiko kuti Kristu ndiye mŋanakomana waDavidi?


Mako 13:2
Jesu akati kwaari: Unoʋona dzimba idzi huru? Hakuŋgaregwi ibge pamsoro pebge, risiŋgazowisirwi pasi.


Mako 13:5
Ɀino Jesu akataŋga kuʋaʋudza, akati: Cenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu.


Mako 14:6
Asi Jesu wakati: Muregei. Munomutambudzireiko? Wakandiitira ɓasa rakanaka.


Mako 14:18
Ɀino ʋakati ʋagere pakudya, Jesu akati: Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri: Mumŋe wenyu ucandipandukira, iye unodya neni.


Mako 14:22
Ɀino ʋakati ʋacidya, Jesu akatora ciŋgwa, aka ci ropafadza, akacimeɗura, ndokuʋapa, aciti: Torai, ici ndiwo muʋiri waŋgu.


Mako 14:27
Ɀino Jesu wakati kwaʋari: Imi mose mucagumburwa kwandiri, nokuti kwakanyorwa, kucinzi: Ndicaroʋa mufudzi, namakwai acaparadzwa.


Mako 14:30
Jesu akati kwaari: Ɀirokwaɀo ndinoti kwauri, kuti nhasi, ʋusiku bguno, joŋgwe risati rarira kaʋiri, ucandiramba katatu.


Mako 14:48
Ipapo Jesu akapindura, akati kwaʋari: Maɓuɗa kuzondiɓata neminondo netȿimbo, sendiri gororo here?


Mako 14:53
Ɀino ʋakaisa Jesu kumuprista mukuru; ʋaprista ʋakuru ʋose naʋakuru naʋanyori ʋ kaʋuŋganira kwaari.


Mako 14:55
Ɀino ʋaprista ʋakuru namakurukota ose ʋakatȿaka capupu pamsoro paJesu kuti ʋamuʋuraye, asi haʋana‐kuwana.


Mako 14:60
Ɀino muprista mukuru akasimuka pakati paʋo, akabvunza Jesu, aciti: Haupinduri cinhu here? Cinyi ici caʋanokupomedzera?


Mako 14:62
Jesu akati: Ndini Nemi mucaʋona Mŋanakomana womunhu agere kurudyi rwesimba, aciʋuya namakore okuɗeŋga.


Mako 14:67
akaʋona Petro acidziya mŋoto, akamutarira, akati: Newe ʋo wakaŋga unaJesu weNazareta!


Mako 14:72
Pakarepo joŋgwe rikarira rwecipiri; ipapo Petro akaraŋgarira shoko rakaŋga rarebga kwaari naJesu rokuti: Joŋgwe risati rarira kaʋiri, ucandiramba katatu. Ɀino wakati acifuŋga iɀoɀo, akacema.


Mako 15:1
Pakarepo maŋgwanani ʋaprista ʋakuru ʋakaraŋgana naʋakuru naʋanyori namakurukota ose, ʋakasuŋga Jesu, ʋakaenda naye, ʋakamuisa kunaPirato.


Mako 15:5
Asi Jesu haana‐kuzopindura cinhu, Pirato akashamiswa naɀo.


Mako 15:15
Ɀino Pirato, nokuti wakaŋga aciɗa kufadza ʋanhu ʋazhinji, akaʋasunuŋgurira Barabasi, asi Jesu wakamuroʋesa, akamuisa kwaʋari kuti aroʋerwe pamucinjikwa.


Mako 15:34
Neŋguʋa yepfumbamŋe Jesu akaɗana nenzwi guru, aciti: Eroi, Eroi, rama Sabaktani! Ndokuti, kana ɀicishandurwa: Mŋari waŋgu, Mŋari waŋgu, mandisiyireiko?


Mako 15:37
Ipapo Jesu akaɗana nenzwi guru, akaɓuɗisa mŋeya wake.


Mako 15:43
Josefa weArimatea, mumŋe wamakurukota, munhu wakakudzwa — iye amene wakaŋga acigarira ʋo ʋushe bgaMŋari — wakaʋuya akapinda nokutsuŋga kunaPirato, akakumbira mutumbu waJesu.


Mako 16:6
Rikati kwaʋari: Musavunduka, munotȿaka Jesu weNazareta, wakaŋga aroʋerwa pamucinjikwa; wamuka, haa’po pano; tarirai paʋakaŋga ʋamuisa.


Mako 16:19
Ɀino Ishe Jesu wakati ataura naʋo, akagamucirwa kuɗeŋga, akagara kuruʋoko rworudyi rwaMŋari.


Ruka 1:31
Tarira, ucaʋa nemimba, ucaɀara mŋanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Jesu.


Ruka 2:21
Mazuʋa masere akati apfuʋura, musi wokudziŋgiswa waȿika, ʋakatumidza zita rake Jesu, iro raakaŋga atumidzwa nomutumŋa, asati agamucirwa muɗumbu ramai.


Ruka 2:27
Iye wakaʋuya mutembere noMŋeya; ɀino ʋaɓereki ʋakati ʋaciʋuya nomŋana Jesu, kuti ʋaite naye nomutoʋo womurairo,


Ruka 2:43
Ʋakati ʋapedza mazuʋa, pakudzoka kwaʋo mŋana Jesu akasara Jerusarema, ʋaɓereki ʋake ʋasiŋgaziʋi.


Ruka 2:52
Jesu akaramba acienda mberi pakucenjera, napakukura, napakufadza Mŋari naʋanhu.


Ruka 3:21
Ʋanhu ʋose ʋakati ʋabapatidzwa, naiye Jesu abapatidzwa ʋo, acinyeŋgetera, ɗeŋga rikazarurwa,


Ruka 3:23
Ɀino iye Jesu wakaŋga anamakore aneŋge makumi matatu, ŋguʋa yaakataŋga kudzidzisa, ari, pakufuŋga kwaʋanhu, mŋanakomana waJosefa, mŋanakomana waHeri,


Ruka 3:29
mŋanakomana waJesu, mŋanakomana waEriezeri, mŋanakomana waJorimu, mŋanakomana waMatati, mŋanakomana waRevi,


Ruka 4:1
Ɀino Jesu azere noMŋeya Mutȿene, wakadzoka ɀe acibʋa paJordani, akatuŋgamirirwa noMŋeya murenje


Ruka 4:4
Jesu akamupindura, akati: Kwakanyorwa kuti munhu haaŋgararami neciŋgwa ɓedzi.


Ruka 4:8
Jesu akapindura, akati kwaari: Kwakanyorwa kucinzi: Namata Ishe, Mŋari wako, umushumire iye oga.


Ruka 4:12
Jesu akapindura, akati kwaari: Kwakanzi: Usaidza Ishe, Mŋari wako.


Ruka 4:14
Ɀino Jesu wakadzokera Garirea nesimba roMŋeya; mukurumbira wake ukanzwika nenyika yose yakapoteredza.


Ruka 4:34
Haiwa, tinemhaka yeiko nemi, Jesu weNazareta? Maʋuya kuzotiparadza kanhi? Ndinokuziʋai kuti ndimi ani; muri Mutȿene waMŋari.


Ruka 4:35
Ipapo Jesu akauraira, aciti: Nyarara, uɓuɗe kwaari! Mŋeya wakaipa ukamuwisira pasi pakati paʋo, ukaɓuɗa kwaari, usina‐kutoŋgomukuʋadza.


Ruka 5:8
Ɀino, Simoni Petro wakati aciɀiʋona, akaɀiwisira pasi pamabvi aJesu, akati: Ishe, ibvai kwandiri, nokuti ndiri mutadzi.


Ruka 5:10
Ndiɀo ɀaŋga ɀaita ʋo Jakobo naJohane, ʋanakomana ʋaZebedi, ʋaiʋa shamŋari dzaSimoni. Ipapo Jesu akati kunaSimoni: Usatya, kubva ɀino ucaɓata ʋanhu.


Ruka 5:12
Wakati ari kunerimŋe guta, tarira, kwakaŋga kuno murume wakaŋga anamaperembudzi pamuʋiri wose; iye akati aciʋona Jesu, akaɀiwisira pasi neciso, ndokukumbira kwaari, aciti: Ishe, kana muciɗa, munogona kundinatsa.


Ruka 5:19
Ɀino, ʋakati ʋacishaiwa paʋaŋgamupinza napo, nokuɗa kwaʋazhinji, ʋakakwira pamsoro peimba, ʋakamuɓurusira mukati nenhoʋo yake, napakati pamapfuriro, pamberi paJesu.


Ruka 5:22
Ɀino Jesu, ɀaaiziʋa mifuŋgo yaʋo, akapindura, akati kwaʋari: Munofuŋgeiko mumŋoyo yenyu?


Ruka 5:31
Jesu akapindura, akati kwaʋari: Ʋasiŋgarwari haʋatȿaki ŋaŋga, asi ʋanorwara.


Ruka 5:34
Jesu akati kwaʋari: Muŋgadziʋisa shamŋari dzecikomba kudya, cikomba ciri kwaʋari here?


Ruka 6:3
Jesu akaʋapindura, akati: Ko hamuna‐kuraʋa here ɀakaitwa naDavidi, musi waakaŋga aziya, iye naʋakaŋga ʋanaye;


Ruka 6:9
Ɀino Jesu akati kwaʋari: Ndino ku bvunzai shoko iri: Ɀakatenderwa here kuita ɀakanaka kana ɀakaipa nesaɓata, kuponesa munhu, kana kuʋuraya?


Ruka 6:11
Ɀino ʋakatsamŋa kwaɀo, ʋakaraŋgana ʋose kuti Jesu ʋaŋgamuitei.


Ruka 7:3
Ɀino wakati anzwa ɀaJesu, akatuma ʋakuru ʋaʋaJuda kwaari acikumbira kuti aʋuye kuzoporesa muranda wake.


Ruka 7:4
Iʋo ʋakati ʋaciȿika kunaJesu, ʋakakumbira ɀikuru kwaari, ʋaciti: Iye wakafanira kuti mumuitire iɀoɀo;


Ruka 7:6
Jesu akaenda naʋo. Ɀino aʋa pedyo neimba, mukuru wezana akatuma shamŋari dzake, kuzoti kwaari: Ishe, musaɀitambudza; nokuti handina‐kufanirwa kuti mupinde mumba maŋgu;


Ruka 7:9
Jesu wakati acinzwa iɀoɀo, akashamiswa naye, akatendeʋuka, akati kuʋazhinji ʋakaŋga ʋacimuteʋera: Ndinoti kwamuri: Handina‐kumboʋona kutenda kwakaɗai, kunyaŋge napakati paʋaIsraeri.


Ruka 7:40
Ipapo Jesu akapindura, akati kwaari: Simoni ndineshoko newe. Akati: Reʋai henyu, Mudzidzisi.


Ruka 7:41
Jesu akati: Ʋanhu ʋaʋiri ʋakaŋga ʋanecikwerete kumunhu mumŋe; mumŋe wakaŋga anecikwerete camadenari anamazana mashanu, mumŋe camakumi mashanu.


Ruka 8:28
Ɀino iye wakati aciʋona Jesu, akaɗanidzira, ndokuɀiwisira pamberi pake, akati nenzwi guru: Ndinemhaka yeiko nemi Jesu, Mŋanakomana woWokumsoro‐soro? Ndinokumbira kwamuri kuti musanditambudza.


Ruka 8:30
Jesu akamubvunza, aciti: Zita rako ndianiko? Akati: Regioni. Nokuti mŋeya yakaipa mizhinji yakaŋga yapinda maari.


Ruka 8:35
Ʋakaɓuɗa kundoʋona ɀaitwa; ʋakasika kunaJesu, ʋakandowana munhu, makaŋga maɓuɗa mŋeya yakaipa maari, agere patsoka dzaJesu, apfeka, aʋa munhu kwaye; ʋakatya.


Ruka 8:39
Dzokera kumba kwako, undotaura ɀinhu ɀikuru ɀawaitirwa naMŋari. Akaenda, akandoparidza muguta rose ɀinhu ɀikuru ɀaakaitirwa naJesu.


Ruka 8:40
Ɀino Jesu wakati acidzoka, ʋazhinji ʋakamugamucira; nokuti ʋose ʋakaŋga ʋakamumirira.


Ruka 8:41
Ipapo mumŋe murume, wainzi Jairosi, wakaŋga ari mukuru wesinagoge, wakaʋuya akaɀiwisira patsoka dzaJesu, akakumbira ɀikuru kwaari kuti apinde mumba make.


Ruka 8:45
Jesu akati: Ndianiko wandiɓata? Ɀino ʋose ʋakati ʋaciramba, Petro akati: Tenzi, ʋanhu ʋazhinji ʋanokumanikidzai nokukutsikirirai.


Ruka 8:46
Asi Jesu wakati: Mumŋe wandiɓata, nokuti ndanzwa kuti simba raɓuɗa kwandiri.


Ruka 8:50
Ɀino Jesu wakati aciɀinzwa, akapindura, akati: Usatya, tenda ɓedzi, iye ucaponeswa.


Ruka 9:33
Ɀino ʋakati ʋoparadzana naye, Petro akati kunaJesu: Tenzi, ɀakanaka ɀatiri pano; ŋgatiʋake matumba matatu, rimŋe renyu, rimŋe raMosesi, rimŋe raEria, asiŋgaziʋi ɀaanoreʋa.


Ruka 9:36
Inzwi rakati raenda, Jesu akaʋonekwa ari oga. Ʋakanyarara, ʋakasaʋudza munhu namazuʋa iwayo cinhu cimŋe caʋakaŋga ʋaʋona.


Ruka 9:41
Jesu akapindura, akati: Haiwa! rudzi rusiŋgatendi, rwakatsauka; ndicagara nemi kuȿikira riniko, nokukuitirai mŋoyo murefu? Ʋuya pano nomŋanakomana wako.


Ruka 9:42
Akati acaʋuya, mŋeya wakaipa ukamuwisira pasi, ukamubvundisa ɀikuru. Asi Jesu wakaraira mŋeya wetȿina, akaporesa mŋana, akamudzosera kunaɓaɓa ʋake.


Ruka 9:47
Asi Jesu, ɀaakaŋga aciziʋa kufuŋga kwemŋoyo yaʋo, akatora mŋana muɗuku, akamuisa parutiʋi rwake,


Ruka 9:50
Asi Jesu akati kwaari: Musamudziʋisa; nokuti usiŋgapesani nemi, unemi.


Ruka 9:58
Jesu akati kwaari: Mhuŋgubge dzinemŋena, neshiri dzokuɗeŋga dzinamatendere, asi Mŋanakomana womunhu haana‐paaŋgatsamidza musoro wake.


Ruka 9:62
Asi Jesu akati kwaari: Hakunomunhu uŋgati kana aisa ruʋoko rwake paɓadza, akaceukira shure, uŋgafanirwa noʋushe bgaMŋari.


Ruka 10:29
Asi iye, aciɗa kuɀiruramisa, akati kunaJesu: Wokwaŋgu ndianiko?


Ruka 10:30
Jesu akapindura, akati: Mumŋe munhu wakabva Jerusarema, akaɓurukira Jeriko; akawirwa namakororo, akamupamba ŋguʋo, akamuroʋa, akaenda, ndokumusiya oɗa kufa.


Ruka 10:37
Akati: Ndiye wakamuitira ŋgoni. Jesu akati kwaari: Enda, undoita saiɀoɀo.


Ruka 10:39
Iye wakaŋga anomunuŋuna wainzi Maria, wakagara ʋo pamakumbo aJesu, akanzwa shoko rake.


Ruka 13:12
Jesu akati acimuʋona, akamuɗana, akati kwaari: Mai, wasunuŋgurwa paʋurwere bgako.


Ruka 13:14
Ɀino mukuru wesinagoge akatsamŋa, nokuti Jesu wakaporesa nomusi wesaɓata, akapindura, akati kuʋanhu ʋazhinji: Mazuʋa matanhatu ari’po, anofanira kuɓatwa nawo; ʋuyai naiwayo, muporeswe; asi musaʋuya nomusi wesaɓata.


Ruka 14:3
Ipapo Jesu akapindura, akataura kuʋaɗudziri ʋomurairo nokuʋaFarise, aciti: Kwakatenderwa kuporesa nomusi wesaɓata here, kana kwete?


Ruka 17:13
Ʋakaɗanidzira, ʋaciti: Jesu, Tenzi, tinzwirei ŋgoni!


Ruka 17:17
Ipapo Jesu akapindura, akati: Haʋana‐kuporeswa ʋanegumi here? Ʋapfumbamŋe ʋaripiko?


Ruka 18:16
Ipapo Jesu akaʋaɗanira kwaari, akati: Regai ʋana ʋaɗuku, ʋaʋuye kwandiri, musaʋadziʋisa, nokuti ʋushe bgaMŋari ndobgaʋakaɗai.


Ruka 18:19
Jesu akati kwaari: Unondiidzireiko wakanaka? Hakuna‐wakanaka, asi mumŋe cete, iye Mŋari.


Ruka 18:22
Ɀino Jesu aciɀinzwa, akati kwaari: Unoshaiwa cinhu cimŋe cete; teŋgesa ɀose ɀaunaɀo, upe ʋarombo, uʋe nefuma kuɗeŋga; ugoʋuya, unditeʋere.


Ruka 18:24
Ɀino Jesu, acimuʋona, akati: Ʋanefuma ʋacaremerwa sei kupinda muʋushe bgaMŋari.


Ruka 18:37
Ʋakariʋudza, ʋaciti: NdiJesu weNazareta unopfuʋura.


Ruka 18:38
Ipapo rakaɗanidzira, riciti: Jesu, Mŋanakomana waDavidi, ndinzwirei ŋgoni!


Ruka 18:40
Ɀino Jesu wakamira, akaraira kuti ʋaʋuye naro kwaari; rikati rasweɗera, akaribvunza,


Ruka 18:42
Jesu akati kwariri: Ciʋona, kutenda kwako kwakuponesa.


Ruka 19:3
akatȿaka kuʋona Jesu, kuti ndiye ani; asi wakaŋga asiŋgagoni, nokuti wakaŋga akafupika.


Ruka 19:5
Ɀino Jesu wakati aciȿika’po, akatarira kumsoro, akati kwaari: Zakeo, kurumidza uɓuruke; nokuti nhasi ndinofanira kugara mumba mako.


Ruka 19:9
Jesu akati kwaari: Nhasi ruponeso rwaȿika paimba ino; nokuti naiye ʋo mŋanakomana waAbrahama.


Ruka 19:35
Ʋakaʋuya nayo kunaJesu, ʋakaisa ŋguʋo dzaʋo pamsoro pemhuru, ʋakataȿisa Jesu pamsoro payo.


Ruka 20:8
Ɀino Jesu akati kwaʋari: Neni ʋo handiŋgakuʋudziyi simba randinoita naro ɀinhu iɀi.


Ruka 20:34
Jesu akati kwaʋari: Ʋanakomana ʋenyika ino ʋanowana, ʋuye ʋanowaniswa;


Ruka 22:47
Wakati acataura, tarira, ʋanhu ʋazhinji, naiye wainzi Judasi, mumŋe waʋanegumi naʋaʋiri, akaʋatuŋgamirira; akasweɗera kunaJesu, kuti amuȿete.


Ruka 22:48
Jesu akati kwaari: Judasi, unopandukira Mŋanakomana womunhu nokuȿeta here?


Ruka 22:51
Jesu akapindura, akati: Regai, ɀariŋgana. Akaɓata nzeʋe yake, akamuporesa.


Ruka 22:52
Ɀino Jesu akati kuʋaprista ʋakuru naʋakuru ʋetembere, naʋakuru ʋakaŋga ʋaʋuya kwaari kumuɓata: Maɓuɗa neminondo netȿimbo sokugororo here?


Ruka 22:63
Ʋarume ʋo ʋakaŋga ʋaɓata Jesu, ʋakamuseka, nokumuroʋa.


Ruka 23:8
Ɀino Herode wakafara kwaɀo‐kwaɀo aciʋona Jesu; nokuti waiɗa kumuʋona kare, ɀaakaŋga anzwa ɀake; akafuŋga kuti ucaʋona cimŋe ciratidzo ciŋgaitwa naye.


Ruka 23:20
Ɀino Pirato akataura ɀe naʋo, aciɗa kusunuŋgura Jesu.


Ruka 23:25
akaʋasunuŋgurira uyo waʋakakumbira, wakaŋga asuŋgwa mutoroŋgo nemhaka yeɓope neyokuʋuraya; akaʋapa Jesu ʋaite nokuɗa kwaʋo.


Ruka 23:26
Ʋakati ʋacienda naye, ʋakaɓata mumŋe, wainzi Simoni weKurini, acibva kuruwa, ʋakaisa mucinjikwa pamsoro pake, kuti autakure shure kwaJesu.


Ruka 23:28
Asi Jesu wakatendeʋukira kwaʋari, akati: Ʋakunda ʋeJerusarema, musandicema ini, asi muɀiceme imi naʋana ʋenyu;


Ruka 23:34
Ipapo Jesu akati: Ƃaɓa, muʋakaŋganwire, nokuti haʋaziʋi caʋanoita. Ʋakagoʋana ŋguʋo dzake, ʋacikanda mijenya pamsoro padzo.


Ruka 23:42
Ipapo akati: Jesu mundiraŋgarire, kana moȿika muʋushe bgenyu!


Ruka 23:46
Ɀino Jesu akaɗana nenzwi guru, aciti: Ƃaɓa, ndinoisa mŋeya waŋgu pamaʋoko enyu! Akati areʋa iɀoɀo, akaɓuɗisa mŋeya wake.


Ruka 23:52
iye akaenda kunaPirato, akandokumbira mutumbu waJesu,


Ruka 24:3
ʋakapinda, ʋakashaiwa mutumbu waShe Jesu.


Ruka 24:15
Ɀino ʋakati ʋacataurirana nokubvunzana, Jesu amene akasweɗera, akafamba naʋo.


Ruka 24:19
Akati kwaʋari: Ɀinyiko? Ʋakati kwaari: ⱿaJesu weNazareta, waiʋa muprofita unesimba paɓasa napashoko pamberi paMŋari napaʋanhu ʋose;


John 1:17
Nokuti murairo wakapiwa naMosesi, nyasha neɀokwaɗi ɀakaʋuya naJesu Kristu.


John 1:29
Aʋa maŋgwana wakaʋona Jesu aciʋuya kwaari, akati: Tarirai, Gwaiana raMŋari, rinobvisa ɀiʋi ɀenyika.


John 1:36
akatarisisa Jesu acifamba, akati: Tarirai, Gwaiana raMŋari!


John 1:37
Iʋaʋo ʋadzidzi ʋaʋiri, ʋakamunzwa acitaura, ʋakateʋera Jesu.


John 1:38
Jesu akatendeʋuka akaʋaʋona ʋaciteʋera, akati kwaʋari: Munotȿakeiko? Ʋakati kwaari: Rabi (ndokuti Mudzidzisi, kana ɀicishandurwa), munogarepiko?


John 1:42
Akamuisa kunaJesu. Jesu akamutarira, akati: Ndiwe Simoni, mŋanakomana waJona, ucanzi Kefasi (ɀinoshandurwa, ɗombo).


John 1:43
Aʋa maŋgwana akaɗa kuenda Garirea, akawana Firipo; Jesu akati kwaari: Nditeʋere.


John 1:45
Firipo akawana Natanaeri, akati kwaari: Tamuwana iye, wakanyorwa ɀake naMosesi pamurairo naʋaprofita, iye Jesu weNazareta, mŋanakomana waJosefa.


John 1:47
Jesu akaʋona Natanaeri aciʋuya kwaari, akamuti: Tarirai, muIsraeri waɀokwaɗi, usinokunyeŋgera maari.


John 1:48
Natanaeri akati kwaari: Mandiziʋirepiko? Jesu akapindura, akati kwaari: Firipo asati akuɗana, uri munyasi momuʋonde, ndakakuʋona.


John 1:50
Jesu akapindura, akati kwaari: Unotenda iwe, nokuti ndakati kwauri, ndakakuʋona munyasi momuʋonde here? Ucazoʋona ɀikuru kunaiɀoɀi.


John 2:1
Nezuʋa retatu mutambo wokuwana waiʋa’po paKana yeGarirea; namai ʋaJesu ʋakaŋga ʋari’po.


John 2:2
NaJesu naʋadzidzi ʋake ʋakaŋga ʋaɗanwa ʋo kumutambo wokuwana.


John 2:3
Waini yakati icizoshaikwa, mai ʋaJesu ʋakati kwaari: Haʋacinewaini.


John 2:4
Jesu akati kwaʋari: Ndineiko nemi, mai? Ŋguʋa yaŋgu icigere kuȿika.


John 2:7
Jesu akati kwaʋari: Zadzai makate nemvura. Iʋo ʋakaazadza kuȿikira pamiromo.


John 2:11
Ici ciratidzo cake cokutaŋga Jesu wakaita paKana yeGarirea, akaratidza kubginya kwake; ʋadzidzi ʋake ʋakatenda kwaari.


John 2:13
Paseka yaʋaJuda yakaŋga yaʋa pedyo; ɀino Jesu akakwira Jerusarema.


John 2:19
Jesu akapindura, akati kwaʋari: Putsai tembere iyi, ini ndicaimutsa ɀe namazuʋa matatu.


John 2:22
Ɀino wakati amutswa kuʋakafa, ʋadzidzi ʋake ʋakaraŋgarira, kuti wakaŋga areʋa iɀoɀo; ʋakatenda Rugwaro neshoko rakaŋga rarebga naJesu.


John 2:24
Asi Jesu haana‐kuɀiisa mumaʋoko aʋo, nokuti wakaŋga aciʋaziʋa ʋose.


John 3:3
Jesu akapindura, akati kwaari: Ɀirokwaɀo, ɀirokwaɀo, ndinoti kwauri: Kana munhu asiŋgaɓerekwi kutȿa, haaŋgaʋoni ʋushe bgaMŋari.


John 3:5
Jesu akapindura, akati: Ɀirokwaɀo, ɀirokwaɀo, ndinoti kwauri: Kana munhu asiŋgaɓerekwi nemvura noMŋeya, haaŋgagoni kupinda muʋushe bgaMŋari.


John 3:10
Jesu akapindura, akati kwaari: Iwe uri mudzidzisi waʋaIsraeri, haunzwisisi ɀinhu iɀoɀi here?


John 3:22
Shure kwaiɀoɀo Jesu wakaȿika munyika yeJudea, naʋadzidzi ʋake, akagara’ko naʋo acibapatidza.


John 4:1
Ɀino Ishe wakati aziʋa kuti ʋaFarise ʋakaŋga ʋanzwa kuti Jesu wakaita nokubapatidza ʋadzidzi kupfuʋura Johane,


John 4:2
(kunyaŋge Jesu wakaŋga asiŋgabapatidzi amene, asi ʋadzidzi ʋake),


John 4:6
Tsime raJakobo rakaŋga riri’po. Ɀino Jesu aneta nokufamba, ndokuŋgogara ɀake patsime. Yaiʋa ŋguʋa ineŋge yecitanhatu.


John 4:7
Ɀino mumŋe mukadzi weSamaria akaȿika’po kuzocera mvura. Jesu akati kwaari: Ndipeiʋo, ndinwe.


John 4:10
Jesu akapindura, akati kwaari: Ƌai waiziʋa cipo caMŋari, ʋuye kuti ndiani unoti kwauri, ndipei ʋo ndinwe, uŋgaɗai waikumbira kwaari, akakupa mvura mhenyu.


John 4:13
Jesu akapindura, akati kwaari: Mumŋe nomumŋe, unonwa mvura iyi, ucaʋa nenyota ɀe.


John 4:16
Jesu akati kwaari: Enda, undoɗana murume wako, ugoʋuya pano.


John 4:17
Mukadzi akapindura, akati kwaari: Handinomurume. Jesu akati kwaari: Wareʋa ɀakanaka, ɀawati: Handinomurume.


John 4:21
Jesu akati kwaari: Mai, nditende kuti ŋguʋa inoʋuya, yamusiŋgazonamati Ƃaɓa pagomo iri, kana paJerusarema.


John 4:26
Jesu akati kwaari: Ini, ndinotaura newe, ndini iye.


John 4:34
Jesu akati kwaʋari: Ɀokudya ɀaŋgu ndiɀo, kuti ndiite kuɗa kwowakandituma, nokupedza ɓasa rake.


John 4:44
Nokuti Jesu amene wakapupura, kuti muprofita haakudzwi munyika yake.


John 4:46
Ɀino Jesu wakaȿika ɀe paKana yeGarirea, paakaŋga ashandura mvura ikaita waini. Ipapo pakaŋga panomumŋe mutariri washe, mŋanakomana wake wakaŋga acirwara paKapernaume.


John 4:47
Iye wakati acinzwa kuti Jesu wabva Judea, waȿika Garirea, akaenda kwaari, akamunyeŋgetera kuti aɓuruke kundoporesa mŋanakomana wake; nokuti wakaŋga wotandadza.


John 4:48
Ɀino Jesu akati kwaari: Kana musiŋgaʋoni ɀiratidzo neɀishamiso, hamuŋgatoŋgotendi.


John 4:50
Jesu akati kwaari: Enda hako, mŋanakomana wako mupenyu. Munhu uyu akatenda shoko rakarebga naJesu kwaari, akaenda.


John 4:53
Ɀino ɓaɓa ʋakaziʋa kuti ndiyo ŋguʋa Jesu yaakati kwaari: Mŋanakomana wako mupenyu. Iye akatenda nemhuri yake yose.


John 4:54
Ici ndico ciratidzo cecipiri cakaitwa naJesu, abva Judea, aȿika Garirea.


John 5:1
Shure kwaiɀoɀo, mutambo waʋaJuda waiʋa’po; Jesu akakwira Jerusarema.


John 5:6
Jesu wakati aʋona munhu uyo aʋete pasi, ɀaaiziʋa kuti wakaŋga akaɗaro ŋguʋa huru, akati kwaari: Unoɗa kuporeswa here?


John 5:8
Jesu akati kwaari: Simuka, tora nhoʋo dzako, ufambe.


John 5:13
Ɀino wakaŋga aporeswa, haana‐kuziʋa kuti ndiani; nokuti Jesu wakaŋga abva, ɀakwaiʋa naʋanhu ʋazhinji panɀimbo iyo.


John 5:14
Shure kwaiɀoɀo Jesu akamuwana mutembere, akati kwaari: Tarira, waporeswa; usatadza ɀe, kuti urege kuɓatwa necinhu cakaipa cinokunda cici.


John 5:15
Ɀino munhu uyo akandoʋudza ʋaJuda, kuti ndiJesu wakamuporesa.


John 5:16
Saka ʋaJuda ʋakatambudza Jesu, nokuti wakaɀiita iɀoɀo nesaɓata.


John 5:19
Ɀino Jesu akapindura, akati kwaʋari: Ɀirokwaɀo, ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Mŋanakomana haagoni kuita cinhu oga, kana asiŋgaʋoni Ƃaɓa ʋaciciita; nokuti ɀose ɀaʋanoita iʋo, Mŋanakomana unoɀiita saiɀoɀo ʋo.


John 6:1
Shure kwaiɀoɀo Jesu wakenda mhiri kweguŋgwa reGarirea, ndiro reTiberiasi.


John 6:3
Jesu akakwira mugomo, akagara’mo naʋadzidzi ʋake.


John 6:5
Ɀino Jesu wakati acitarira, akaʋona ʋanhu ʋazhinji‐zhinji ʋaciʋuya kwaari, akati kunaFiripo: Tiŋgateŋgepiko ɀiŋgwa, kuti ʋanhu aʋa ʋadye?


John 6:10
Jesu akati: Garisai ʋanhu pasi. Ɀino kwakaŋga kunoʋuswa bguzhinji ipapo. Naiɀoɀo ʋarume ʋakagara pasi, kuwanda kwaʋo kuneŋge ɀuru ɀishanu.


John 6:11
Ɀino Jesu akatora ɀiŋgwa; akaʋoŋga, akaɀipa ʋakaŋga ʋagere pasi; nehoʋe ʋo saiɀoɀo paʋaiɗa napo.


John 6:15
Ɀino Jesu, ɀaakaziʋa kuti ʋoɗokuʋuya kumuɓata nesimba kuzomuita mambo, akabva ɀe, akaenda mugomo ari oga.


John 6:17
ʋakapinda mugwa, ʋakataŋga kuyambuka guŋgwa kuenda Kapernaume. Ɀino kwakaŋga kwaȿiɓa, asi Jesu wakaŋga asati aȿika kwaʋari.


John 6:19
Ɀino ʋakati ʋakwaȿa ɀikuru mastadia aneŋge makumi maʋiri namashanu, kana makumi matatu, ʋakaʋona Jesu acifamba pamsoro peguŋgwa, acisweɗera pedyo negwa; ʋakatya.


John 6:22
Aʋa maŋgwana ʋanhu ʋazhinji, ʋakaŋga ʋamire mhiri kweguŋgwa, ʋakaʋona kuti pakaŋga pasinerimŋe igwa ɗuku ipapo, asi iro rimŋe makaŋga mapinda ʋadzidzi ʋake, mariri, ʋuye kuti Jesu haana‐kupinda mugwa naʋadzidzi ʋake, asi kuti ʋadzidzi ʋake ʋakaŋga ʋaenda ʋoga.


John 6:24
Ɀino ʋanhu ʋazhinji ʋakati ʋaʋona, kuti Jesu haa’po, naʋadzidzi ʋake, ʋakapinda ʋamene mumagwa maɗuku, ʋakaȿika Kapernaume, ʋacitȿaka Jesu.


John 6:26
Jesu akaʋapindura, akati: Ɀirokwaɀo, ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Hamunditȿaki nokuti makaʋona ɀiratidzo, asi nokuti makadya ɀiŋgwa mukaguta.


John 6:29
Jesu akapindura, akati kwaʋari: Ƃasa raMŋari ndiro, kuti mutende kunaiye waakatuma.


John 6:32
Ɀino Jesu akati kwaʋari: Ɀirokwaɀo, ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Wakaŋga asi iye Mosesi, wakakupai ciŋgwa cakabva kuɗeŋga, asi ndiƂaɓa ʋaŋgu ʋanokupai ciŋgwa caɀokwaɗi, cinobva kuɗeŋga.


John 6:35
Jesu akati kwaʋari: Ndini ciŋgwa coʋupenyu; unoʋuya kwandiri, haaŋgatoŋgoʋi nenzara, nounotenda kwandiri haaŋgatoŋgoʋi nenyota.


John 6:42
Ʋakati: Uyu haazi Jesu, Mŋanakomana waJosefa, watinoziʋa ɓaɓa namai ʋake here? Ɀino uŋgagoti seiko: Ndakaɓuruka kuɗeŋga?


John 6:43
Jesu akapindura, akati kwaʋari: Musaŋuŋuna pakati penyu.


John 6:53
Jesu akati kwaʋari: Ɀirokwaɀo, ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Kana musiŋgadyi nyama yoMŋanakomana womunhu, nokunwa ropa rake, hamunoʋupenyu mamuri.


John 6:61
Asi Jesu, ɀaakaŋga aciziʋa mumŋoyo make kuti ʋadzidzi ʋake ʋanoŋuŋuna neshoko irero, akati kwaʋari: Iri shoko rinokugumbusai kanhi?


John 6:64
Asi ʋamŋe ʋenyu ʋari’ko ʋasiŋgatendi; nokuti Jesu wakaŋga aciziʋa kubva pakutaŋga, kuti ʋaisatenda ndiʋanani, ʋuye kuti ndiani waizomupandukira.


John 6:67
Jesu akati kunaʋanegumi naʋaʋiri: Nemi munoɗa kubva ʋo here?


John 6:70
Jesu akapindura, akati: Handina‐kukusanaŋgurai, imi ʋanegumi naʋaʋiri here? Asi mumŋe wenyu ndo wa Diaborosi.


John 7:1
Shure kwaiɀoɀo Jesu wakafamba muGarirea; nokuti wakaŋga asiŋgaɗi kufamba muJudea, nokuti ʋaJuda ʋakaŋga ʋaciɗa kumuʋuraya.


John 7:6
Ipapo Jesu akati kwaʋari: Ŋguʋa yaŋgu icigere kuȿika; asi ŋguʋa yenyu inogara yakagadzirwa.


John 7:14
Ɀino kwakati paʋa pakati pomutambo, Jesu akakwira kutembere, akataŋga kudzidzisa.


John 7:16
Jesu akapindura, akati: Kudzidzisa kwaŋgu hakuzi kwaŋgu, asi ndokwowakandituma.


John 7:21
Jesu akapindura, akati kwaʋari: Ndakaita ɓasa rimŋe, mukashamiswa mose.


John 7:28
Ɀino Jesu akaɗanidzira mutembere, akadzidzisa, aciti: Munondiziʋa, munoziʋa napandakabva; handina‐kuʋuya ini ndimene, asi wakandituma ndiye waɀokwaɗi, wamusiŋgaziʋi imi.


John 7:33
Ipapo Jesu akati kwaʋari: Ndiciri nemi ŋguʋa ɗuku, ndigoenda kunowakandituma.


John 7:37
Ɀino nezuʋa rokupedzisira, zuʋa guru romutambo, Jesu wakamira, akaɗanidzira, akati: Aninani, kana anenyota, ŋgaaʋuye kwandiri, anwe.


John 7:39
Asi iɀi wakareʋa ɀoMŋeya, waizopiwa aʋo ʋaitenda kwaari, nokuti Mŋeya wakaŋga usati waʋa’po, nokuti Jesu wakaŋga asati akudzwa.


John 8:1
Jesu akaenda kugomo reMiorivi.


John 8:6
Ʋakareʋa iɀoɀo, ʋacimuidza, kuti ʋawane caʋaŋgamupomera mhoȿa naco. Asi Jesu wakakotama, akanyora pasi nomunwe.


John 8:9
Ɀino iʋo ʋakati ʋaciɀinzwa, hana dzaʋo dzikaʋaroʋa, ʋakaɓuɗa mumŋe‐mumŋe, kutaŋga ʋakuru kuȿikira kunowokupedzisira; Jesu akasara ari oga, nomukadzi wakaŋga amire pakati paʋo.


John 8:10
Jesu akakotoroka; ɀino asiŋgaʋoni munhu, asi mukadzi oga, akati kwaari: Mai, ʋaya ʋakupomera mhoȿa ʋaripiko? Hakuna‐wakutoŋga here?


John 8:11
Iye akati: Hakuna, Ishe! Jesu akati kwaari: Neni ʋo handikupi mhoȿa. Enda hako, usatadza ɀe.]


John 8:12
Ɀino Jesu wakataura ɀe naʋo, akati: Ndini ciedza cenyika; unonditeʋera haaŋgatoŋgofambi murima, asi ucaʋa neciedza coʋupenyu.


John 8:14
Jesu akapindura, akati kwaʋari: Kunyaŋge ndiciɀipupurira, kupupura kwaŋgu ndokwaɀokwaɗi; nokuti ndinoziʋa kwandakabva, nokwandinoenda; asi imi hamuziʋi kwandakabva, nokwandinoenda.


John 8:19
Ɀino ʋakati kwaari: Ƃaɓa ʋako ʋaripiko? Jesu akapindura, akati: Hamundiziʋi ini, kunyaŋge naƂaɓa ʋaŋgu ʋo; ɗai maindiziʋa ini, maiziʋa ʋo naƂaɓa ʋaŋgu.


John 8:25
Ɀino ʋakati kwaari: Iwe ndiwe aniko? Jesu akati kwaʋari: Iɀo ɀandinoŋgoramba ndicikuʋudzai kubva pakutaŋga.


John 8:28
Naiɀoɀo Jesu akati: Kana masimudza Mŋanakomana womunhu, ipapo mucaziʋa kuti ndini iye, ʋuye kuti ini handiiti cinhu ndimene, asi ndinoreʋa iɀoɀo ɀandakadzidziswa naƂaɓa.


John 8:31
Ɀino Jesu wakati kuʋaJuda aʋo, ʋakaŋga ʋamutenda: Kana imi mucigara mushoko raŋgu, muri ʋadzidzi ʋaŋgu ɀirokwaɀo.


John 8:34
Jesu akapindura, akati: Ɀirokwaɀo, ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Mumŋe nomumŋe unoita ɀiʋi, ndiye muranda weɀiʋi.


John 8:39
Ʋakapindura, ʋakati kwaari: Ƃaɓa ʋeɗu ndiAbrahama. Jesu akati kwaʋari: Ƌai maiʋa ʋana ʋaAbrahama, maiita maɓasa aAbrahama.


John 8:42
Jesu akati kwaʋari: Ƌai Mŋari aiʋa Ƃaɓa ʋenyu, maindiɗa ini; nokuti Ndakaɓuɗa, ndikabva kunaMŋari. Nokuti handina‐kuɀiʋuyira ini ndimene, asi ndiye wakandituma.


John 8:49
Jesu akapindura, akati: Handinomŋeya wakaipa, asi ndinokudza Ƃaɓa ʋaŋgu, ɀino imi mondiɀidza.


John 8:54
Jesu akapindura, akati: Kana ini ndiciɀikudza, kuɀikudza kwaŋgu hakunamaturo; unondikudza ndiʋo Ƃaɓa, aʋo ʋamunoti ndiMŋari wenyu.


John 8:58
Jesu akati kwaʋari: Ɀirokwaɀo, ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Abrahama asati aʋa’po, ini ndaiʋa’po.


John 8:59
Ipapo ʋakanoŋga mabge kuti ʋamutake nawo; asi Jesu wakaɀiʋanza, akaɓuɗa mutembere.


John 9:3
Jesu akapindura, akati: Uyu haana‐kutadza, kunyaŋge naʋaɓereki ʋake; asi iɀi ɀakaitwa kuti maɓasa aMŋari aʋoneswe maari.


John 9:11
Akapindura, akati: Munhu unonzi Jesu wakakanya ɗope, akazodza meso aŋgu, akati kwandiri: Enda Siroami, undoshamba; naiɀoɀo ndakaenda, ndikashamba, ndikaʋona.


John 9:14
Ɀino raiʋa saɓata zuʋa iro Jesu raakakanya ɗope naro, akaȿinudza meso ake.


John 9:35
Jesu akanzwa kuti ʋamudziŋgira kunze; akati amuwana, akati kwaari: Iwe unotenda kuMŋanakomana waMŋari here?


John 9:37
Jesu akati kwaari: Wamuʋona, ʋuye, ndiye unotaura newe.


John 9:39
Jesu akati: Kutoŋga ndiko kwandaʋuyira panyika ino, kuti ʋasiŋgaʋoni, ʋaʋone; naʋanoʋona ʋaʋe mapofu.


John 9:41
Jesu akati kwaʋari: Ƌai maiʋa mapofu, hamuzaiʋa neɀiʋi, asi ɀino munoti: Tinoʋona; ɀiʋi ɀenyu ɀinoramba ɀiri’po.


John 10:6
Jesu akareʋa mufananidzo uyu kwaʋari, asi haʋana‐kunzwisisa, kuti ɀaakaʋataurira ndeɀei.


John 10:7
Ɀino Jesu akati kwaʋari ɀe: Ɀirokwaɀo, ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Ndini mukoʋa wamakwai.


John 10:23
Jesu akafamba mutembere paɓiraʋira raSoromoni.


John 10:25
Jesu akaʋapindura, akati: Ndakakuʋudzai, mukasatenda. Maɓasa andinoita nezita raƂaɓa, ndiwo anondipupurireni.


John 10:32
Jesu akaʋapindura, akati: Ndakakuratidzai maɓasa mazhinji akanaka akabva kunaƂaɓa; munonditakira ɓasa ripiko kunaiwayo?


John 10:34
Jesu akaʋapindura, akati: Haɀina‐kunyorwa here mumurairo wenyu, ɀicinzi: Ndakati: Muri ʋamŋari?


John 11:4
Jesu wakati aɀinzwa, akati: Kurwara uku hakuzi kwokufa, asi kuti Mŋari akudzwe, noMŋanakomana waMŋari akudzwe ʋo naɀo.


John 11:5
Jesu wakaŋga aciɗa Marta, nomunuŋuna wake, naRazaro.


John 11:9
Jesu akapindura, akati: Ŋguʋa hadzizi gumi nembiri pazuʋa here? Kana munhu acifamba masikati, haagumburwi, nokuti unoʋona ciedza cenyika ino.


John 11:13
Jesu wakaŋga areʋa kufa kwake, asi iʋo ʋakaŋga ʋaciti, unoreʋa kuʋata hope.


John 11:14
Ipapo Jesu akaʋaʋudza pacena: Razaro wafa.


John 11:17
Ɀino Jesu wakati aciȿika, akamuwana atoʋa mubgiro mazuʋa manna.


John 11:20
Ɀino Marta wakati acinzwa kuti Jesu woʋuya, akaenda kundomuciŋgamidza; asi Maria wakagara mumba.


John 11:21
Marta akati kunaJesu: Ishe, ɗai maiʋa pano, hanɀadzi yaŋgu iŋgaɗai isina‐kufa.


John 11:23
Jesu akati kwaari: Hanɀadzi yako icamuka ɀe.


John 11:25
Jesu akati kwaari: Ndini kumuka noʋupenyu; unotenda kwandiri, kunyaŋge akafa, ucararama.


John 11:30
(Ɀino Jesu wakaŋga asati aȿika pamusha, asi wakaŋga aciri paya paakaciŋgamidzwa naMarta.)


John 11:32
Ɀino Maria wakati aciȿika kunaJesu, acimuʋona, akawira pasi patsoka dzake, akati kwaari; Ishe, ɗai maiʋa pano, hanɀadzi yaŋgu iŋgaɗai isina‐kufa.


John 11:33
Ɀino Jesu wakati acimuʋona acicema, naʋaJuda ʋakaŋga ʋaʋuya naye, ʋacicema ʋo, akafa neshuŋgu mumŋeya, akatambudzika,


John 11:35
Jesu akacema misodzi.


John 11:38
Ipapo Jesu akafa ɀe neshuŋgu mukati make, akaȿika pabgiro. Iro raiʋa ɓako, nebge rakaŋga riri pamsoro paro.


John 11:39
Jesu akati: Bvisai ibge! Marta, hanɀadzi yowakafa, akati kwaari: Ishe, wotonhuwa ɀino, nokuti waʋa namazuʋa manna okufa kwake.


John 11:40
Jesu akati kwaari: Handina‐kukuʋudza here, kuti kana ukatenda, ucaʋona kubginya kwaMŋari?


John 11:41
Ipapo ʋakabvisa ibge. Ɀino Jesu akatarira kuɗeŋga, akati: Ƃaɓa, ndinokuʋoŋgai, nokuti mandinzwa.


John 11:44
Wakaŋga afa akaɓuɗa, akapombga makumbo namaʋoko nemiceka yobgiro, neciso cake cakapombga nomuceka. Jesu akati kwaʋari: Mumusunuŋgurei, aende.


John 11:46
Asi ʋamŋe ʋaʋo ʋakaenda kuʋaFarise, ʋakandoʋaʋudza ɀakaŋga ɀaitwa naJesu.


John 11:51
Haana‐kureʋa iɀoɀo pacake, asi, ɀaakaŋga ari muprista mukuru gore iro, wakaprofita kuti Jesu waifanira kufira rudzi;


John 11:54
Naiɀoɀo Jesu haana‐kuzofamba pacena pakati paʋaJuda, asi wakabva’po, akaenda kunyika iri pedyo nerenje, kuguta rainzi Efraimi; akagara’ko naʋadzidzi ʋake.


John 11:56
Ɀino ʋakatȿaka Jesu, ʋakataurirana ʋamire mutembere, ʋaciti: Munoti kuɗiniko? Munoti haaŋgaʋuyi kumutambo here?


John 12:1
Ɀino mazuʋa matanhatu paseka icigere kuȿika, Jesu wakaȿika Betania, paiʋa naRazaro, wakaɗeya kumutswa naJesu kuʋakafa.


John 12:3
Ɀino Maria akatora paundi yamafuta enardo, anomuteŋgo mukuru, akazodza tsoka dzaJesu, akapisika tsoka dzake nevudzi rake; imba ikazadzwa nokunhuwira kwamafuta.


John 12:7
Asi Jesu wakati: Muregei, aɀiceŋgetere zuʋa rokuʋigwa kwaŋgu.


John 12:9
Ɀino ʋanhu ʋazhinji‐zhinji ʋokuʋaJuda ʋakanzwa kuti uri’po; ʋakaʋuya, asi haʋana‐ kuʋuya nokuɗa kwaJesu ɓedzi, asi kuti ʋaʋone ʋo Razaro, waakaŋga amutsa kuʋakafa.


John 12:11
nokuti nokuɗa kwake ʋaJuda ʋazhinji ʋakaŋga ʋacibva kwaʋari, ʋacitenda kunaJesu.


John 12:12
Ɀino aʋa maŋgwana ʋanhu ʋazhinji‐zhinji, ʋakaŋga ʋaʋuya kumutambo, ʋakati ʋanzwa kuti Jesu woʋuya Jerusarema,


John 12:14
Jesu akati awana mŋana wemboŋgoro, akagara pamsoro payo, seɀaɀakanyorwa, ɀicinzi:


John 12:16
Ʋadzidzi ʋake haʋana‐kunzwisisa iɀoɀi pakutaŋga; asi Jesu wakati akudzwa, ʋakazoraŋgarira, kuti iɀoɀo ɀakaŋga ɀanyorwa pamsoro pake, ʋuye kuti ʋakaŋga ʋamuitira iɀoɀo.


John 12:21
iʋo ʋakaʋuya kunaFiripo weBetsaida reGarirea, ʋakakumbira kwaari, ʋaciti: Ishe, tinoɗa kuʋona Jesu.


John 12:22
Firipo akaenda, akandoʋudza Andreasi; Andreasi akaenda naFiripo, ʋakandoʋudza Jesu.


John 12:23
Jesu akaʋapindura, akati: Ŋguʋa yaȿika, kuti Mŋanakomana womunhu akudzwe.


John 12:30
Jesu akapindura, akati: Inzwi iri harina‐kuʋuya nokuɗa kwaŋgu, asi nokuɗa kwenyu.


John 12:35
Ipapo Jesu akati kwaʋari: Ciedza cici’po pakati penyu ciŋguʋa ciɗuku. Fambai mucineciedza, kuti murege kukundwa nerima; unofamba murima haaziʋi kwaanoenda.


John 12:36
Mucineciedza, tendai kuciedza, mugoitwa ʋana ʋeciedza. Jesu wakareʋa iɀoɀi, akabva, akaɀiʋanza kwaʋari.


John 12:44
Ɀino Jesu akaɗana, akati: Unotenda kwandiri, haatendi kwandiri, asi kunowakandituma.


John 13:1
Ɀino mutambo wepaseka usati waȿika, Jesu wakaziʋa kuti ŋguʋa yake yaȿika, kuti abve munyika ino, aende kunaƂaɓa, ɀaakaŋga aiɗa ʋanhu ʋake ʋaiʋa munyika, wakaʋaɗa kuȿikira pakuguma.


John 13:3
Jesu aciziʋa kuti Ƃaɓa ʋakamupa ɀinhu ɀose mumaʋoko ake, ʋuye kuti wakabva kunaMŋari, ʋuye kuti unoenda kunaMŋari;


John 13:7
Jesu akapindura, akati kwaari: Candinoita hauciziʋi ɀino; asi ucaɀinzwisisa pashure.


John 13:8
Petro akati kwaari: Hamuŋgatoŋgoshambidzi tsoka dzaŋgu nokusiŋgaperi. Jesu akamupindura, akati: Kana ndisiŋgakushambidzi, haunomugoʋe neni.


John 13:10
Jesu akati kwaari: Wakashambidzwa muʋiri wose, unofanira kwoga kuti ashambidzwe tsoka dzake, ɀino wanaka kwaɀo; imi makanaka, asi hamuzi mose.


John 13:21
Ɀino Jesu wakati areʋa kuɗaro, akamanikidzwa mumŋeya, akapupura, akati: Ɀirokwaɀo, ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri, mumŋe wenyu ucandipandukira.


John 13:23
Ɀino mumŋe waʋadzidzi ʋake wakaŋga akasendamira pacifuʋa caJesu, waiɗikanwa naJesu.


John 13:25
Iye akaʋata pacifuʋa caJesu, akati kwaari: Ishe, ndianiko?


John 13:26
Ipapo Jesu akapindura, akati: Ndiye wandicapa cimeɗu, kana ndaciseʋa. Ɀino wakati aseʋa cimeɗu, akacitora, akapa Judasi, mŋanakomana waSimoni Iskarioti.


John 13:27
Iye wakati agamucira cimeɗu, Satani akapinda maari. Ipapo Jesu akati kwaari: Ɀaunoita, ita ucikurumidza.


John 13:29
Ʋamŋe ʋakaŋga ʋaciti, Judasi ɀaaigara ane cikwama, kuti Jesu wakati kwaari: Teŋga ɀatinoɗa pamutambo; kana kuti ape ʋarombo cinhu.


John 13:31
Ɀino wakati aɓuɗa, Jesu akati: Ɀino Mŋanakomana womunhu wakudzwa, naMŋari wakudzwa maari;


John 13:36
Simoni Petro akati kwaari: Ishe, munoendepiko? Jesu akapindura, akati: kwandinoenda, hauŋganditeʋeri ɀino; asi ucanditeʋera pashure.


John 13:38
Jesu akapindura, akati: Ucandifira here? Ɀirokwaɀo, ɀirokwaɀo, ndinoti kwauri: Joŋgwe hariŋgariri, usati wandiramba katatu.


John 14:6
Jesu akati kwaari: Ndini nzira, neɀokwaɗi, noʋupenyu; hapanomunhu unoʋuya kunaƂaɓa, asi nokwandiri.


John 14:9
Jesu akati kwaari: Ndakaʋa nemi ŋguʋa refu yakaɗai, ko hauzati wandiziʋa here, Firipo? Wandiʋona ini, waʋona Ƃaɓa; ɀino unoreʋa seiko, uciti: Tiratidzei Ƃaɓa?


John 14:23
Jesu akapindura, akati kwaari: Kana munhu acindiɗa, ucaceŋgeta shoko raŋgu; naƂaɓa ʋaŋgu ʋacamuɗa, ticaʋuya kwaari, tikaita ʋugaro bgeɗu maari.


John 16:19
Jesu akaziʋa kuti ʋanoɗa kumubvunza, akati kwaʋari: Munobvunzana here pamsoro pecinhu ici candareʋa, ndiciti: Casara ciŋguʋa ciɗuku, hamucazondiʋoni; ʋuye ɀe, ciŋguʋa ciɗuku, mucandiʋona?


John 16:31
Jesu akaʋapindura, akati: Motenda ɀino here?


John 17:1
Jesu wakataura iɀoɀi, akatarira kuɗeŋga, akati: Ƃaɓa, ŋguʋa yaȿika; kudzai Mŋanakomana wenyu, kuti Mŋanakomana akukudzei imi,


John 17:3
Ʋupenyu bgusiŋgaperi ndibgo, kuti ʋakuziʋei imi, Mŋari uri woga waɀokwaɗi, naJesu Kristu, wamakatuma.


John 18:1
Jesu wakati areʋa iɀoɀo, akaɓuɗa naʋadzidzi ʋake, akaenda mhiri kworukoʋa runonzi Kedroni, paiʋa nomunda, akapinda mauri, iye naʋadzidzi ʋake.


John 18:2
Ɀino Judasi, wakamupandukira, wakaŋga aciziʋa ʋo nɀimbo iyo; nokuti Jesu kazhinji waiʋuŋgana’po naʋadzidzi ʋake.


John 18:4
Ɀino Jesu, ɀaakaŋga aciziʋa ɀose ɀaifanira kumuwira, akaɓuɗa, akati kwaʋari: Munotȿaka aniko?


John 18:5
Ʋakamupindura, ʋakati: Jesu weNazareta. Jesu akati kwaʋari: Ndini. NaJudasi, wakamupandukira, wakaŋga amire ʋo naʋo.


John 18:7
Ɀino akaʋabvunza ɀe, aciti: Munotȿaka aniko? Ʋakati: Jesu weNazareta.


John 18:8
Jesu akapindura, akati: Ndakuʋudzai, kuti ndini. Kana mucinditȿaka ini, regai aʋa ʋaende;


John 18:11
Ɀino Jesu akati kunaPetro: Isa munondo wako mumuhara; mukombe wandakapiwa naƂaɓa, handiŋgaunwi here?


John 18:12
Ɀino ɓoka raʋarwi, nomukuru wecuru cezana, naʋatariri ʋaʋaJuda ʋakaɓata Jesu, ʋakamusuŋga,


John 18:15
Ɀino Simoni Petro wakaŋga aciteʋera Jesu, nomumŋe mudzidzi ʋo. Mudzidzi uyu waizikanwa nomuprista mukuru, akapinda naJesu muruʋazhe rwomuprista mukuru.


John 18:19
Ɀino muprista mukuru akabvunza Jesu ɀaʋadzidzi ʋake, neɀokudzidzisa kwake.


John 18:20
Jesu akamupindura, akati: Ndaitaura pacena kunyika; ndaidzidzisa ŋguʋa dzose mumasinagoge nomutembere, panoʋuŋgana ʋaJuda ʋose; handina‐kureʋa cinhu pakaʋanda.


John 18:22
Wakati areʋa iɀoɀo, mumŋe waʋatariri, wakaŋga amire’po, akaroʋa Jesu noruʋoko, aciti: Unopindura muprista mukuru uciɗaro nhai?


John 18:23
Jesu akamupindura, akati: Kana ndareʋa ɀakaipa, pupura kuti ɀakaipa ndeɀipi; kana ndareʋa ɀakanaka, wagondiroʋereiko?


John 18:28
Ɀino ʋakabva kunaKayafasi, ʋakaenda naJesu kuimba yomuɓati; aiʋa maŋgwanani. Asi iʋo haʋana‐kupinda mumba momuɓati, kuti ʋarege kuȿiɓiswa, kuti ʋagodya paseka.


John 18:32
kuti shoko raJesu raakareʋa riitike, aciɗudzira kufa kwaaifanira kufa nako.


John 18:33
Ɀino Pirato akapinda ɀe mumba momuɓati, akaɗana Jesu, akati kwaari: Ndiwe mambo waʋaJuda here?


John 18:34
Jesu akapindura, akati: Unoɀireʋa iɀi pacako here, kana waɀiʋudzwa naʋamŋe pamsoro paŋgu?


John 18:36
Jesu akapindura, akati: Ʋushe bgaŋgu habguzi bgenyika ino; ɗai ʋushe bgaŋgu bgaiʋa bgenyika ino, ʋaranda ʋaŋgu ʋaŋgaɗai ʋairwa, kuti ndirege kuiswa kuʋaJuda; asi ɀino ʋushe bgaŋgu habguzi bgapano.


John 18:37
Ipapo Pirato akati kwaari: Iwe uri mambo su? Jesu akapindura, akati: Unoreʋa iwe kuti ndiri mambo. Ndakaɓerekerwa iɀo, ndakaʋuyira iɀoɀo panyika, kuti ndipupure ɀokwaɗi. Mumŋe nomumŋe weɀokwaɗi unonzwa inzwi raŋgu.


John 19:1
Ɀino Pirato wakatora Jesu, akamuroʋesa.


John 19:5
Jesu akaɓuɗa, akadzika korona yeminzwa, aneŋguʋo tȿuku. Pirato akati kwaʋari: Tarirai munhu!


John 19:9
Akapinda ɀe mumba momuɓati, akati kunaJesu: Uri wepiko? Asi Jesu haana‐kumupindura.


John 19:11
Jesu akamupindura, akati: Hauŋgatoŋgoʋi nesimba pamsoro paŋgu, kana usina‐kuripiwa ricibʋa kumsoro; naiɀoɀo wakandiisa kwauri, uneɀiʋi ɀinokunda ɀako.


John 19:13
Ɀino Pirato wakati anzwa mashoko iwayo, akaɓuɗisa Jesu, akagara pacigaro cokutoŋga, panɀimbo yainzi Pakaroŋgwa naMabge, asi neciHeberu Gabata.


John 19:16
Ipapo akamuisa kwaʋari, kuti aroʋerwe pamucinjikwa. Ɀino ʋakaenda naJesu;


John 19:18
paʋakamuroʋera pamucinjikwa, naʋamŋe ʋaʋiri naye, mumŋe kunorumŋe rutiʋi, mumŋe kunorumŋe rutiʋi, Jesu pakati.


John 19:19
Pirato akanyora ʋo rugwaro, akaruisa pamucinjikwa; kwakaŋga kwakanyorwa, kucinzi: JESU WENAZARETA, MAMBO WAƲAJUDA.


John 19:20
Ɀino ʋaJuda ʋazhinji ʋakaraʋa rugwaro urwo; nokuti nɀimbo iyo pakaŋga pakaroʋerwa Jesu pamucinjikwa, yaiʋa pedyo neguta; rwakaŋga rwakanyorwa neciHeberu, neciRoma, neciGiriki.


John 19:23
Ɀino ʋarwi ʋakati ʋaroʋera Jesu pamucinjikwa, ʋakatora ŋguʋo dzake, ʋakaita migoʋe minna, murwi mumŋe nomumŋe mugoʋe wake; neŋguʋo yapasi ʋo. Ɀino ŋguʋo iyi yakaŋga isina‐pakasonwa, asi yakaŋga yakarukwa yose kubva kumsoro kwayo.


John 19:25
Ɀino pamucinjikwa waJesu pakaŋga pamire mai ʋake, nomunuŋuna wamai ʋake, Maria, mukadzi waKropasi, naMaria Magdarene.


John 19:26
Ɀino Jesu wakati aciʋona mai ʋake, nomudzidzi waaiɗa, amire’po, akati kunamai ʋake: Mai, tarirai, mŋanakomana wenyu.


John 19:28
Shure kwaiɀoɀo, Jesu wakati aciziʋa kuti ɀose ɀapera, kuti Rugwaro ruitike, akati: Ndinenyota.


John 19:30
Ɀino Jesu wakati agamucira vinega, akati: Ɀapera! akakotamisa musoro wake, akapa Mŋari mŋeya wake.


John 19:33
asi ʋakati ʋaciȿika kunaJesu, ʋaciʋona kuti watofa hake, haʋana‐kuvuna makumbo ake,


John 19:38
Shure kwaiɀoɀo Josefa weArimatia, waiʋa mudzidzi waJesu, asi cinyararire nokutya ʋaJuda, wakakumbira kunaPirato kuti abvise mutumbu waJesu; Pirato akamutendera. Ipapo akaʋuya, akabvisa mutumbu wake


John 19:40
Ipapo ʋakatora mutumbu waJesu, ʋakauputira nemiceka pamŋe cete neɀinonhuwira, seɀinoita ʋaJuda pakuʋiga kwaʋo.


John 19:42
Ɀino ʋakaisa Jesu ipapo, ɀawakaŋga uri musi wo Kugadzirira kwaʋaJuda, (nokuti bgiro bgakaŋga bguri pedyo).


John 20:2
Akamhanya, akaenda kunaSimoni Petro nokunomumŋe mudzidzi, waiɗikanwa naJesu, akati kwaʋari: Ʋabvisa Ishe mubgiro, hatiziʋi paʋakamuisa.


John 20:12
Akaʋona ʋatumŋa ʋaʋiri, ʋane ŋguʋo cena, ʋagere, mumŋe kumusoro, mumŋe kumakumbo, ipapo pakaŋga paiswa mutumbu waJesu.


John 20:14
Ɀino wakati acireʋa iɀoɀo, akatendeʋukira shure, akaʋona Jesu amire; asi haana‐kuziʋa kuti ndiJesu.


John 20:15
Jesu akati kwaari: Mai, munocemeiko? Munotȿaka aniko? Iye aciti ndiye murimi womunda, akati kwaari: Ishe, kana muri imi mamubvisa, ndiʋudzei pamamuisa, ndindomutora.


John 20:16
Jesu akati kwaari: Maria! Iye akatendeʋuka, akati kwaari neciHeberu: Raboni; ndokuti: Mudzidzisi.


John 20:17
Jesu akati kwaari: Usandiɓata, nokuti ndicigere kukwira kunaƂaɓa ʋaŋgu; asi enda kuhama dzaŋgu, uti kwaʋari: Ndinokwira kunaƂaɓa ʋaŋgu naƂaɓa ʋenyu, kunaMŋari waŋgu naMŋari wenyu.


John 20:19
Ɀino aʋa maɗeko pazuʋa iro rokutaŋga reviki, mikoʋa yapfigwa paʋakaŋga ʋari ʋadzidzi nokutya ʋaJuda, Jesu akaʋuya, akamira pakati paʋo, akati kwaʋari: Rugare kwamuri!


John 20:21
Jesu akati ɀe kwaʋari: Rugare kwamuri! Ƃaɓa seɀaʋakandituma, neni ndinokutumai ʋo.


John 20:24
Ɀino Tomasi, wainzi Didimo, mumŋe waʋanegumi naʋaʋiri, wakaŋga asi’po paʋari, pakuʋuya kwaJesu.


John 20:26
Ɀino mazuʋa masere akati apfuʋura ɀe, ʋadzidzi ʋakaŋga ʋari’mo mukati, naTomasi anaʋo. Jesu akaʋuya, mikoʋa yapfigwa, akamira pakati paʋo, akati: Rugare kwamuri!


John 20:29
Jesu akati kwaari: Watenda, nokuti wandiʋona? Ʋacaropafadzwa ʋanotenda, kunyaŋge ʋasina‐kuʋona.


John 20:30
Ɀino Jesu wakaita ɀimŋe ɀiratidzo ɀizhinji pamberi paʋadzidzi ʋake, ɀisina‐kunyorwa mubuku iyi;


John 20:31
asi iɀi ɀakanyorwa, kuti mutende kuti Jesu ndiye Kristu, Mŋanakomana waMŋari; ʋuye kuti, mucitenda, muʋe noʋupenyu muzita rake.


John 21:1
Shure kwaiɀoɀo Jesu wakaɀiratidza ɀe kuʋadzidzi ʋake paguŋgwa reTiberiasi; akaɀiratidza kuɗai:


John 21:4
Ɀino kwakati kwoedza, Jesu akamira pamhenderekedzo, asi ʋadzidzi ʋakaŋga ʋasiŋgaziʋi kuti ndiJesu.


John 21:5
Ɀino Jesu akati kwaʋari: Ʋana, muneciseʋo here? Ʋakamupindura, ʋaciti: Kwete.


John 21:7
Ɀino mudzidzi uya, waiɗikanwa naJesu, akati kunaPetro: NdiShe. Ipapo Simoni Petro wakati acinzwa kuti ndiShe, akasuŋga ŋguʋo yake, nokuti wakaŋga asina, akaɀiwisira muguŋgwa.


John 21:10
Jesu akati kwaʋari: Ʋuyai nedzimŋe hoʋe dzamakaɓata ɀino.


John 21:12
Jesu akati kwaʋari: Ʋuyai, muȿuȿure. Kwakaŋga kusinomumŋe waʋadzidzi ʋake wakatsuŋga kumubvunza, kuti: Ndimi aniko? Ʋaciziʋa kuti ndiyeShe.


John 21:13
Ɀino Jesu akaenda, akatora ciŋgwa, akaʋapa, nehoʋe ʋo saiɀoɀo.


John 21:14
Urwu rwaiʋa rwecitatu, Jesu rwaakaɀiratidza kuʋadzidzi ʋake amuka kuʋakafa.


John 21:15
Ɀino ʋakati ʋaȿuȿura, Jesu akati kunaSimoni Petro: Simoni, mŋanakomana waJona, unoruɗo neni kupfuʋura aʋa here? Akati kwaari: Hoŋo, Ishe; munoziʋa kuti ndinokuɗai. Jesu akati kwaari: Fudza makwaiana aŋgu.


John 21:16
Akati kwaari ɀe rwecipiri: Simoni, mŋanakomana waJona, unoruɗo neni here? Akati kwaari: Hoŋo, Ishe; munoziʋa kuti ndinokuɗai. Jesu akati kwaari: Ceŋgeta makwai aŋgu.


John 21:17
Akati kwaari rwecitatu: Simoni, mŋanakomana waJona: Unondiɗa here? Petro akarwadziwa mŋoyo, nokuti wakati kwaari rwecitatu: Unondiɗa here? Akati kwaari: Ishe, munoziʋa ɀose; munoziʋa kuti ndinokuɗai. Jesu akati kwaari: Fudza makwai aŋgu.


John 21:20
Petro akatendeʋuka, akaʋona uya mudzidzi, waiɗikanwa naJesu, aciteʋera; ndiye ʋo wakasendamira pacifuʋa cake pacirayiro, aciti: Ishe, ndianiko ucakupandukirai?


John 21:21
Ɀino Petro wakati acimuʋona, akati kunaJesu: Ishe, ko uyu ucaitweiko?


John 21:22
Jesu akati kwaari: Kana ndikaɗa kuti agare kuȿikira ndiciʋuya, uneiko naɀo iwe? Unditeʋere iwe.


John 21:23
Ɀino shoko iro rakapararira pakati pehama, kuti mudzidzi uyu haaŋgazofi. Asi Jesu haana‐kureʋa kwaari, kuti haaŋgazofi, asi kuti: Kana ndikaɗa kuti agare kuȿikira ndiciʋuya, uneiko naɀo iwe?


John 21:25
Ɀimŋe ɀizhinji ɀiri’ko, ɀakaitwa ʋo naJesu; kana ɀainyorwa cimŋe necimŋe, ndinoti kunyaŋge nenyika yose haiŋgariŋgani buku dziŋganyorwa.


Mabasa 1:1
Teofiro, ndakanyora rugwaro rwokutaŋga rweɀose ɀakataŋga kuitwa nokudzidziswa naJesu,


Mabasa 1:11
iʋo ʋakati: Imi ʋarume ʋeGarirea, makamirireiko makatarira kuɗeŋga? Uyu Jesu, wakabʋa kwamuri, akakwidzwa kuɗeŋga, ucaʋuya saiɀoɀo, seɀamamuʋona acienda kuɗeŋga.


Mabasa 1:14
Aʋa ʋose ʋakatsuŋgirira nomŋoyo mumŋe pakunyeŋgetera, ʋanaʋakadzi, naMaria, mai ʋaJesu, naʋanuŋuna ʋake.


Mabasa 1:16
Ʋarume, hama, rugwaro rwakafanira kuitika, rwakaprofitwa noMŋeya Mutȿene nomuromo waDavidi, pamsoro paJudasi, wakaŋga ari muperekedzi waʋaya ʋakaɓata Jesu.


Mabasa 1:21
Ɀino pakati paʋarume ʋaiʋuŋgana nesu ŋguʋa yose, Ishe Jesu yaakapinda nokuɓuɗa nayo pakati peɗu,


Mabasa 2:22
Ʋarume ʋaIsraeri, ɗonzwai mashoko awa: Jesu weNazareta, murume wakaratidzwa naMŋari kwamuri namaɓasa esimba, neɀishamiso, neɀiratidzo ɀakaitwa naMŋari pakati penyu naye, seɀamunoziʋa imi mumene;


Mabasa 2:32
Uyu Jesu wakamutswa naMŋari, isu tiri ɀapupu ɀake tose.


Mabasa 2:36
Ɀino imba yose yaʋaIsraeri ŋgaiziʋe kwaɀo, kuti uyu Jesu wamakaroʋera pamucinjikwa, Mŋari wakamuita Ishe naKristu.


Mabasa 2:38
Petro akati kwaʋari: Tendeʋukai, mumŋe nomumŋe wenyu abapatidzwe nezita raJesu, kuti mukaŋganwirwe ɀiʋi, mupiwe cipiwa coMŋeya Mutȿene.


Mabasa 3:6
Asi Petro akati: Sirveri nendarama handina; asi candinaco ndinokupa: Nezita raJesu weNazareta, cifamba.


Mabasa 3:13
Mŋari waAbrahama, nowaIsaka, nowaJakobo, Mŋari wamadziɓaɓa eɗu, ndiye wakakudza Muranda wake Jesu, wamakaisa kuʋatoŋgi mukamuramba pamberi paPirato, iye atoŋga kuti asunuŋgurwe.


Mabasa 3:20
atume Kristu, iye Jesu, wakagadzwa kare nokuɗa kwenyu;


Mabasa 4:2
ʋafa neshuŋgu, nokuti ʋakaŋga ʋacidzidzisa ʋanhu, ʋaciparidza kumuka kwaʋakafa munaJesu.


Mabasa 4:10
muziʋe imi mose, naʋanhu ʋose ʋaIsraeri, kuti nezita raJesu Kristu weNazareta, wamakaroʋera pamucinjikwa, iye wakamutswa naMŋari kuʋakafa, nezita iri munhu uyu umire pano pamberi penyu apora.


Mabasa 4:13
Ɀino ʋakati ʋaciʋona kusatya kwaPetro naJohane, ʋacinzwisisa kuti ʋaiʋa ʋanhu ʋasina‐kudzidza, ʋasiŋgaziʋi cinhu, ʋakashamiswa; ʋakaʋaziʋa kuti ʋaiʋa naJesu.


Mabasa 4:18
Ʋakaʋaɗana, ʋakaʋaraira kuti ʋarege cose kutaura kana kudzidzisa nezita raJesu.


Mabasa 4:27
Nokuti ɀirokwaɀo Herode, naPontio Pirato, naʋahedeni, naʋanhu ʋaIsraeri ʋakaʋuŋganira muguta iri, kuzorwa naJesu Muranda wenyu mutȿene, wamakazodza;


Mabasa 4:30
mutambanudze ruʋoko rwenyu kuzoporesa; neɀiratidzo neɀishamiso ɀiitwe nezita raJesu, Muranda wenyu mutȿene.


Mabasa 4:33
Ʋaapostora ʋaipupurira kumuka kwaJesu nesimba guru; nyasha huru ikaʋa’po pamsoro paʋo ʋose.


Mabasa 5:30
Mŋari wamadziɓaɓa eɗu wakamutsa Jesu, iye wamakaʋuraya mucimuturika pamuti.


Mabasa 5:40
Ʋakamunzwa; ipapo ʋakati ʋaɗana ʋaapostora, ʋakaʋaroʋa, ʋakaʋaraira kuti ʋarege kutaura nezita raJesu; ʋakaʋaregedza.


Mabasa 5:42
Haʋana‐kurega kudzidzisa, nokuparidza mazuʋa ose ɀaKristu Jesu, mutembere kana kudzimba dzaʋo.


Mabasa 6:14
Nokuti takamunzwa aciti: Uyu Jesu weNazareta ucaparadza nɀimbo iyi nokushandura tsika dzatakapiwa naMosesi.


Mabasa 7:55
Asi iye azere noMŋeya Mutȿene, akatarisisa kuɗeŋga, akaʋona kubginya kwaMŋari, naJesu amire kuruʋoko rworudyi rwaMŋari,


Mabasa 7:59
Ʋakataka Stefano, aciɗana aciti: Ishe Jesu, gamucirai mŋeya waŋgu.


Mabasa 8:12
Ɀino ʋakati ʋatenda Firipo, waiparidza mashoko oʋushe bgaMŋari nezita raJesu Kristu, ʋakabapatidzwa ʋarume naʋakadzi.


Mabasa 8:16
nokuti wakaŋga asina‐kuɓurukira pamsoro pomumŋe waʋo; ʋakaŋga ʋaŋgobapatidzwa muzita raShe Jesu ɓedzi.


Mabasa 8:35
Ipapo Firipo akashamisa muromo wake, akataŋga parugwaro urwu, akamuparidzira Jesu.


Mabasa 8:37
[Firipo akati: Kana ucitenda nomŋoyo wako wose, ɀiŋgaitwa. Akapindura, akati: Ndinotenda kuti Jesu ndiye Mŋanakomana waMŋari.]


Mabasa 9:5
Iye akati: Ndimi aniko, Ishe? Akati: Ndini Jesu waunotambudza; [ɀinokuremera kupfura ɀiɓayiso.


Mabasa 9:17
Ipapo Ananiasi akaenda akapinda mumba, akaisa maʋoko ake pamsoro pake, akati: Sauro, hama, Ishe Jesu, wakaɀiratidza kwauri munzira yawakaʋuya nayo, wakandituma, kuti uʋone ɀe, uzadzwe noMŋeya Mutȿene.


Mabasa 9:20
Pakarepo akaparidza Jesu mumasinagoge, kuti ndiye Mŋanakomana waMŋari.


Mabasa 9:22
Asi Sauro wakaramba acisimbiswa, akakunda ʋaJuda ʋakaŋga ʋagere Damasko, aciratidza kuti Jesu ndiye Kristu.


Mabasa 9:27
Ɀino Barnabasi akamutora, akaenda naye kuʋaapostora, ndokuʋarondedzera kuti wakaʋona Ishe munzira, ʋuye kuti wakataura naye, ʋuye kuti wakaparidza nezita raJesu paDamasko asiŋgatyi.


Mabasa 9:34
Petro akati kwaari: Eneasi, Jesu Kristu unokuporesa; simuka, uɀiwarire nhoʋo dzako! Akasimuka pakarepo.


Mabasa 10:36
Ndiro shoko, raakatuma kuʋana ʋaIsraeri, aciparidza mashoko akanaka orugare naJesu Kristu (ndiye Ishe waʋose).


Mabasa 10:38
raJesu weNazareta, kuti Mŋari wakamuzodza noMŋeya Mutȿene nesimba; iye waipote‐nyika, aciita ɀakanaka, aciporesa ʋose ʋakamanikidzwa naDiaborosi; nokuti Mŋari waiʋa naye.


Mabasa 10:48
Ɀino akaraira kuti ʋabapatidzwe muzita raJesu Kristu. Ipapo ʋakakumbira kwaari, kuti ambogara mamŋe mazuʋa.


Mabasa 11:17
Ɀino kana Mŋari akaʋapa cipo ico caakatipa isu, pakutenda kweɗu kunaShe Jesu Kristu, ini ndaigoʋa ani, waigona kudziʋisa Mŋari?


Mabasa 11:20
Ɀino pakati paʋo paiʋa naʋamŋe ʋarume ʋeKupro neKurini; iʋo ʋakati ʋaȿika Antiokia, ʋakataura kuʋaGiriki ʋo, ʋaciparidza Ishe Jesu.


Mabasa 13:6
Ʋakati ʋagura ciwi cose kuȿikira paPafosi, ʋakawana imŋe ŋaŋga, waiʋa muprofita wenhema, muJuda, zita rake rainzi Bari‐Jesu.


Mabasa 13:23
Parudzi rwaiyeyo, Mŋari akamutsira ʋaIsraeri Muponesi Jesu, seɀaakaŋga a ʋa pikira;


Mabasa 13:33
Kuti Mŋari wakaciita kuʋana ʋeɗu, acimutsa Jesu; seɀakanyorwa ʋo paPisarema recipiri, panoti: Ndiwe Mŋanakomana waŋgu, nhasi ndakakuɓereka.


Mabasa 15:11
Asi tinotenda kuti isu ticaponeswa nenyasha dzaShe Jesu nomutoʋo mumŋe naʋo.


Mabasa 15:26
ʋanhu ʋakaɀidza ʋupenyu bgaʋo nokuɗa kwezita raShe weɗu, Jesu Kristu.


Mabasa 16:7
Ɀino ʋakati ʋaȿika pakatarisana neMisia, ʋakaidza kuenda Bitinia, asi Mŋeya waJesu haana‐kuʋatendera.


Mabasa 16:18
Akaita iɀoɀo mazuʋa mazhinji. Ɀino Pauro akafa neshuŋgu, akatendeʋuka, akati kumŋeya: Ndinokuraira muzita raJesu Kristu kuti uɓuɗe kwaari. Ukaɓuɗa neŋguʋa iyeyo.


Mabasa 16:31
Ʋakati: Tenda kunaShe Jesu, ugoponeswa, iwe nemhuri yako.


Mabasa 17:3
aciʋazarurira nokuʋaziʋisa, kuti Kristu waifanira kutambudzika nokumuka kuʋakafa, ʋuye kuti Jesu uyu, wandinokuparidzirai, ndiye Kristu.


Mabasa 17:7
Jasoni akaʋagamucira; aʋa ʋose ʋanoita ɀinopesana neɀireʋo ɀaKesari, ʋaciti, mumŋe mambo uri’ko, unonzi Jesu.


Mabasa 17:18
Ɀino ʋamŋe ʋakacenjera ʋaʋaEpikuro naʋaStoiko, ʋakaita nharo naye; ʋamŋe ʋakati: Ko uyu mutauri weɀisinamaturo unoɗa kureʋeiko? Ʋamŋe ɀe ʋakati: Uneŋge muparidzi waʋamŋari ʋasiŋgazikanwi; nokuti wakaʋaparidzira Jesu nokumuka kwaʋakafa.


Mabasa 18:5
Ɀino Sirasi naTimotio ʋakati ʋacizoɓuruka ʋacibʋa Makedonia, Pauro akamanikidzwa neshoko, acipupurira ʋaJuda kwaɀo kuti Jesu ndiye Kristu.


Mabasa 18:25
Uyu wakaŋga adzidziswa nzira yaShe, akashiŋgaira nomŋeya, acitaura nokunatso‐dzidzisa ɀaJesu, aciziʋa rubapatidzo rwaJohane ɓedzi.


Mabasa 18:28
Nokuti wakakunda ʋaJuda nesimba pacena, aciratidza naMagwaro, kuti Jesu ndiye Kristu.


Mabasa 19:4
Ɀino Pauro akati: Johane wakabapatidza norubapatidzo rwokutendeʋuka, aciʋudza ʋanhu kuti ʋatende kunaiye unozoʋuya shure kwake, iye Jesu.


Mabasa 19:5
Ʋakati ʋaɀinzwa iɀoɀo, ʋakabapatidzwa muzita raShe Jesu.


Mabasa 19:13
Ɀino ʋamŋe ʋaJuda, ʋaʋuki, ʋaipota‐pota, ʋakaidza kuɗana zita raShe Jesu pamsoro paʋaiʋa nemŋeya yakaipa, ʋaciti: Ndinokupikirai naJesu unoparidzwa naPauro.


Mabasa 19:15
Mŋeya wakaipa ukapindura, ukati kwaʋari: Jesu ndinomuziʋa, naPauro ndinomuziʋa, asi imi ndimi ʋananiko?


Mabasa 19:17
Iɀoɀo ɀikazikanwa naʋose, ʋaJuda naʋaGiriki, ʋakaŋga ʋagere Efeso ʋakatya ʋose, zita raShe Jesu rikakudzwa.


Mabasa 20:21
ndicipupurira kwaɀo ʋaJuda naʋaGiriki, kuti ʋatendeʋukire kunaMŋari, nokutenda kunaShe weɗu Jesu.


Mabasa 20:24
Asi handinehanya noʋupenyu bgaŋgu, handibguɗi, kuti ndipedze rwendo rwaŋgu neɓasa randakapiwa naShe Jesu, rokupupura kwaɀo Evaŋgeri yenyasha dzaMŋari.


Mabasa 20:35
Paɀinhu ɀose ndakakuratidzai, kuti muciɓata muciɗai, munofanira kuɓatsira ʋasinesimba, nokuraŋgarira mashoko aShe Jesu, seɀaakataura amene aciti: Kupa kunomufaro caiwo kupfuʋura kugamucira.


Mabasa 21:13
Ipapo Pauro akapindura, akati: Munoiteiko, mucicema nokuputsa mŋoyo waŋgu? Nokuti ini handina‐kuɀigadzirira kusuŋgwa ɓedzi, asi kunyaŋge kufira zita raShe Jesu paJerusarema.


Mabasa 22:8
Ndikapindura, ndikati: Ndimi aniko Ishe? Akati kwandiri: Ndini Jesu weNazareta, waunotambudza.


Mabasa 24:24
Ɀino mamŋe mazuʋa akati apfuʋura, Feriksi akaȿika, nomukadzi wake Drusira, waiʋa muJuda, akaɗana Pauro, akamunzwa pamsoro pokutenda kunaKristu Jesu.


Mabasa 25:19
asi ʋakaŋga ʋanamamŋe mashoko okupira kwaʋo, noomumŋe Jesu wakaŋga afa, wainzi naPauro mupenyu.


Mabasa 26:9
Ɀino neni nnaiti ndinofanira kuita ɀinhu ɀizhinji ɀinopesana nezita raJesu weNazareta.


Mabasa 26:15
Ndikati: Ndimi aniko, Ishe? Ishe akati: Ndini Jesu, waunotambudza.


Mabasa 28:23
Ɀino ʋakati ʋamutarira zuʋa, ʋakaʋuya kwaari ʋari ʋazhinji, kwaakaŋga agere, akaʋaɗudzira, aciʋapupurira kwaɀo ʋushe bgaMŋari, akaʋagombedzera pamsoro paJesu, nomurairo waMosesi naʋaprofita, kubva maŋgwanani kuȿikira maɗekwana.


Mabasa 28:31
aciparidza ʋushe bgaMŋari, acidzidzisa ɀaShe Jesu Kristu, asiŋgatoŋgotyi, asiŋgadziʋiswi nomunhu.


VaRoma 1:1
Pauro, muranda waKristu Jesu, wakaɗanwa kuti aʋe muapostora, wakatsaurirwa Evaŋgeri yaMŋari,


VaRoma 1:4
wakaratidzwa nesimba paMŋeya woʋutȿene, kuti ndiye Mŋanakomana waMŋari, nokumuka kwake kuʋakafa; ndiye Jesu Kristu, Ishe weɗu,


VaRoma 1:6
nemi ʋo muri pakati paʋo, makaɗanwa kuti muʋe ʋaJesu Kristu;


VaRoma 1:7
kunaʋose ʋari muRoma, ʋaɗikanwa ʋaMŋari, ʋakaɗanwa kuti ʋaʋe ʋatȿene: Nyasha ŋgadziʋe nemi norugare, ɀinobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, nokunaShe Jesu Kristu.


VaRoma 1:8
Pakutaŋga, ndinoʋoŋga Mŋari waŋgu munaJesu Kristu, pamsoro penyu mose, nokuti kutenda kwenyu kunoparidzirwa panyika yose.


VaRoma 2:16
nezuʋa iro, Mŋari raanozotoŋga naro ɀakaʋanzika ɀaʋanhu, naJesu Kristu, seɀinoreʋa Evaŋgeri yaŋgu.


VaRoma 3:22
ndiko kururama kwaMŋari kunoʋuya nokutenda kunaJesu Kristu kunaʋose ʋanotenda; nokuti haʋasiyani,


VaRoma 3:24
Ʋanoŋgoruramiswa nenyasha dzake nokudzikinura kuri munaKristu Jesu;


VaRoma 3:26
kuti kururama kwake kuratidzwe neŋguʋa ino, kuti arurame iye amene, ʋuye aruramise uyo unotenda kunaJesu.


VaRoma 4:24
asi nokuɗa kweɗu ʋo; nesu ticanzarwo, iyesu, tinotenda kunowakamutsa Jesu, Ishe weɗu, kuʋakafa,


VaRoma 5:1
Naiɀoɀo ɀatinoruramiswa nokutenda ŋgatiʋe norugare kunaMŋari naShe weɗu, Jesu Kristu;


VaRoma 5:11
ɀisati ɀiri iɀo ɓedzi, asi tinofara ɀikuru ʋo munaMŋari naShe weɗu Jesu Kristu, watakapiwa ɀino naye iko kuyananiswa.


VaRoma 5:15
Asi cipo cokuŋgopiwa hacifanani nokuɗarika. Nokuti kana ʋazhinji ʋakafa nokuɗarika kwomumŋe, ɀikuru nyasha dzaMŋari necipo cakaʋuya nenyasha dzomunhu mumŋe, Jesu Kristu, ɀakawandira ʋazhinji.


VaRoma 5:17
Nokuti kana nokuɗarika kwomumŋe rufu rwakaɓata ʋushe nomunhu uyu mumŋe; ɀikuru aʋo, ʋakapiwa kuwanda kwenyasha nokwecipo cokururama, ʋacaɓata ʋushe paʋupenyu nomumŋe, iye Jesu Kristu.


VaRoma 5:21
kuti ɀiʋi seɀaɀakaɓata ʋushe parufu, saiɀoɀo nyasha dziɓate ʋushe nokururama, ɀiise kuʋupenyu bgusiŋgaperi naJesu Kristu Ishe weɗu.


VaRoma 6:3
Ko hamuziʋi here kuti isu takabapatidzwa munaKristu Jesu, takabapatidzwa murufu rwake?


VaRoma 6:11
Saiɀoɀo nemi ʋo muɀiti makafa kuɀiʋi, asi kuti muri ʋapenyu kunaMŋari, munaKristu Jesu.


VaRoma 6:23
Nokuti muɓairo weɀiʋi ndirwo rufu; asi cipo cokuŋgopiwa caMŋari ndibgo ʋupenyu bgusiŋgaperi munaKristu Jesu, Ishe weɗu.


VaRoma 7:25
Mŋari ŋgaaʋoŋgwe, naJesu Kristu, Ishe weɗu. Naiɀoɀo nomuraŋgariro ndinoɓatira Mŋari, asi nenyama murairo weɀiʋi.


VaRoma 8:1
Naiɀoɀo hakucina‐kupiwa mhoȿa kunaʋari munaKristu Jesu.


VaRoma 8:2
Nokuti murairo woMŋeya woʋupenyu munaKristu Jesu wakandisunuŋgura pamurairo weɀiʋi noworufu.


VaRoma 8:11
Ɀino kana Mŋeya waiyeyo wakamutsa Jesu kuʋakafa acigara mukati menyu, iye wakamutsa Kristu Jesu kuʋakafa, ucaponesa miʋiri yenyu inofa noMŋeya wake, unogara mukati menyu.


VaRoma 8:34
ndianiko uca ʋa pa mhoȿa? Kristu Jesu ndiye wakafa, ɀikuru ndiye wakamutswa kuʋakafa, uri kurudyi rwaMŋari, unotinyeŋgeterera ʋo.


VaRoma 8:39
kana kwakakwirira, kana kwakadzika, kana cinhu cimŋe cakasikwa, haɀiŋgagoni kutiparadzanisa noruɗo rwaMŋari, ruri munaKristu Jesu, Ishe weɗu.


VaRoma 10:9
kuti, kana ucipupura nomuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe, nokutenda mumŋoyo mako, kuti Mŋari wakamumutsa kuʋakafa, ucaponeswa;


VaRoma 13:14
Asi pfekai Ishe Jesu Kristu, musatȿaka kufadza nyama pakuciʋa kwayo.


VaRoma 14:14
Ndinoziʋa, nokuziʋisisa kwaɀo munaShe Jesu, kuti hakunecinhu cinetȿina cimeme; asi uyo unoti, cinetȿina, kwaari cinetȿina.


VaRoma 15:5
Ɀino Mŋari wokutsuŋgirira nowokunyaradza ŋgaakupei mŋoyo mumŋe pakati penyu, seɀinoɗa Kristu Jesu;


VaRoma 15:6
kuti mukudze Mŋari, Ƃaɓa ʋaShe weɗu Jesu Kristu, nomŋoyo mumŋe ʋuye nomuromo mumŋe.


VaRoma 15:16
kuti ndiʋe muranda waKristu Jesu kuʋahedeni, ndiciita ɓasa roʋuprista paEvaŋgeri yaMŋari, kuti ciɓayiro caʋahedeni cifadze Mŋari, cakaitwa citȿene noMŋeya Mutȿene.


VaRoma 15:17
Naiɀoɀo ndiŋgaɀirumbidza munaKristu Jesu paɀinhu ɀaMŋari.


VaRoma 15:30
Ɀino ndinokumbira ɀikuru, hama dzaŋgu, naShe weɗu, Jesu Kristu, ʋuye noruɗo rwoMŋeya, kuti murwe pamŋe cete neni pakunyeŋgetera kwenyu kunaMŋari pamsoro paŋgu;


VaRoma 16:3
Ndi kwazisirei Priska naAkwira, ʋanoɓata neni munaKristu Jesu,


VaRoma 16:20
Ɀino Mŋari worugare ucakurumidza kupxanya Satani pasi petsoka dzenyu. Nyasha dzaShe weɗu Jesu ŋgadziʋe nemi.


VaRoma 16:25
Ɀino iye, unogona kukusimbisai, seɀinoreʋa Evaŋgeri yaŋgu, nokuparidzwa kwaJesu Kristu, nokuzarurwa kweɀakaʋanzika, ɀisina‐kurebga ŋguʋa dzisiŋgaperi,


VaRoma 16:27
iye Mŋari wakacenjera oga, ŋgaaʋe nokubginya naJesu Kristu nokusiŋgaperi. Ameni.


1 VaKorinte 1:1
Pauro, wakaɗanwa nokuɗa kwaMŋari, kuti aʋe muapostora waKristu Jesu, naSostene, hama yeɗu,


1 VaKorinte 1:2
kukereke yaMŋari iri paKorinte, kunaʋakaitwa ʋatȿene munaKristu Jesu, ʋakaɗanwa kuti ʋaʋe ʋatȿene pamŋe cete naʋose ʋanoɗana pose‐pose zita raJesu Kristu, Ishe weɗu, waʋo noweɗu:


1 VaKorinte 1:3
Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare runobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu.


1 VaKorinte 1:4
Ndinogara ndiciʋoŋga Mŋari ŋguʋa dzose nokuɗa kwenyu, pamsoro penyasha dzaMŋari dzamakapiwa munaKristu Jesu;


1 VaKorinte 1:7
kuti hamushaiwi cipo cimŋe; mucimirira kuratidzwa kwaShe weɗu, Jesu Kristu;


1 VaKorinte 1:8
ucakusimbisai kuȿikira pakuguma, muʋe ʋasiŋgapomerwi pazuʋa raShe Jesu Kristu.


1 VaKorinte 1:9
Mŋari ndiye wakatendeka, wamakaɗanwa naye kuyanana noMŋanakomana wake, Jesu Kristu, Ishe weɗu.


1 VaKorinte 1:10
Ɀino ndinokumbira ɀikuru kwamuri, hama dzaŋgu, nezita raShe weɗu, Jesu Kristu, kuti imi mose mutaure cinhu cimŋe, kuti pakati penyu kurege kuʋa nokupesana; asi kuti musoŋganiswe ɀakanaka pamuraŋgariro mumŋe nokufuŋga kumŋe.


1 VaKorinte 1:30
Asi naye muri munaKristu Jesu, iye wakatiitirwa isu ʋucenjeri bgunobva kunaMŋari, nokururama, noʋutȿene, norudzikinuro.


1 VaKorinte 2:2
Nokuti ndakati, handiŋgaziʋi cinhu pakati penyu, asi Jesu Kristu, iye wakaroʋerwa pamucinjikwa.


1 VaKorinte 3:11
Nokuti hakunomumŋe uŋgaroŋga dzimŋe nheyo, asi idzo dzakaroŋgwa kare, ndiye Jesu Kristu.


1 VaKorinte 4:15
Nokuti kunyaŋge maiʋa naʋadzidzisi ʋaneɀuru ɀinegumi munaKristu, ha muna‐ madziɓaɓa mazhinji; nokuti munaJesu Kristu ini ndakakuɓerekai neEvaŋgeri.


1 VaKorinte 4:17
Nemhaka iyi ndakatuma Timotio kwamuri, mŋana waŋgu unoɗikanwa, wakatendeka munaShe; iye ucakuyeʋudzai mitoʋo yaŋgu iri munaKristu Jesu, seɀandinodzidzisa kwose pakereke dzose.


1 VaKorinte 5:4
nemi, makaʋuŋgana pamŋe cete nomŋeya waŋgu nezita raShe Jesu Kristu, nesimba raShe weɗu Jesu,


1 VaKorinte 6:11
Ʋamŋe ʋenyu ʋakaŋga ʋakaɗaro; asi makashambidzwa, asi makaitwa ʋatȿene, asi makaruramiswa nezita raShe Jesu Kristu, noMŋeya waMŋari weɗu.


1 VaKorinte 8:6
asi isu tinoŋgoʋa naMŋari mumŋe ɓedzi, ndiʋo Ƃaɓa; ɀinhu ɀose ɀinobva kwaari, nesu tiri’po nokuɗa kwake; ʋuye Ishe mumŋe, Jesu Kristu; ɀinhu ɀose ɀiri’po naye, nesu tiri’po naye.


1 VaKorinte 9:1
Handizi wakasunuŋguka here? Handizi muapostora here? Handina‐kuʋona Jesu, Ishe weɗu here? Imi hamuzi ɓasa raŋgu munaShe here?


1 VaKorinte 11:23
Nokuti ini ndakagamucira kunaShe ico candakakupai ʋo, kuti Ishe Jesu noʋusiku bgaakapandukirwa, wakatora ciŋgwa;


1 VaKorinte 12:3
Saka ndinokuziʋisai kuti hakunomunhu unotaura noMŋeya waMŋari, uŋgati: Jesu ŋgaatukwe! Ʋuye, hakunomunhu uŋgati: Jesu ndiye Ishe, asi noMŋeya Mutȿene.


1 VaKorinte 15:31
Ndinopika, hama dzaŋgu, nokuɀirumbidza kwandinako pamsoro penyu munaKristu Jesu, Ishe weɗu, kuti ndinofa zuʋa rimŋe nerimŋe.


1 VaKorinte 15:57
Ɀino Mŋari ŋgaaʋoŋgwe, uyo unotipa kukunda naShe weɗu, Jesu Kristu.


1 VaKorinte 16:23
Nyasha dzaShe Jesu ŋgadziʋe nemi.


1 VaKorinte 16:24
Ruɗo rwaŋgu ŋgaruʋe nemi mose munaKristu Jesu.


2 VaKorinte 1:1
Pauro, muapostora waKristu Jesu, nokuɗa kwaMŋari, naTimotio, hama yeɗu kukereke yaMŋari iri paKorinte, pamŋe cete naʋatȿene ʋose ʋari paAkaya yose:


2 VaKorinte 1:2
Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare runobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu.


2 VaKorinte 1:3
Mŋari ŋgaaʋoŋgwe, iʋo Ƃaɓa ʋaShe weɗu Jesu Kristu, Ƃaɓa ʋeŋgoni, Mŋari wokunyaradza kwose;


2 VaKorinte 1:14
seɀamakatitenda ʋo paneɀimŋe, kuti isu tiri kurumbidzwa kwenyu, semi ʋo mucaʋa kurumbidzwa kweɗu nezuʋa raShe Jesu.


2 VaKorinte 1:19
Nokuti Mŋanakomana waMŋari, Jesu Kristu, uyo wakaparidzwa pakati penyu nesu — neni naSirvano naTimotio — wakaŋga asiri hoŋo nakwete, asi wakaŋga ari hoŋo maari.


2 VaKorinte 4:5
Nokuti hatiɀiparidzi isu, asi Kristu Jesu kuti ndiye Ishe; nesu kuti tiri ʋaranda ʋenyu nokuɗa kwaJesu


2 VaKorinte 4:6
Nokuti Mŋari, wakareʋa kuti ciedza ciɓuɗe parima, ndiye wakavenekera mumŋoyo yeɗu, kuti atipe ciedza cokuziʋa kubginya kwaMŋari kunoʋonekwa paciso caJesu Kristu.


2 VaKorinte 4:10
tinoramba ticitakura ŋguʋa dzose mumuʋiri weɗu kufa kwaJesu, kuti noʋupenyu ʋo bgaJesu bguratidzwe mumuʋiri weɗu.


2 VaKorinte 4:11
Nokuti isu ʋapenyu tinogara ticiŋgoiswa pakufa nokuɗa kwaJesu, kuti noʋupenyu ʋo bgaJesu bguratidzwe munyama yeɗu inofa.


2 VaKorinte 4:14
ticiziʋa kuti iye wakamutsa Ishe Jesu, ucatimutsa ʋo isu pamŋe cete naJesu; agotiisa pamberi pake pamŋe cete nemi.


2 VaKorinte 8:9
Nokuti munoziʋa nyasha dzaShe weɗu, Jesu Kristu, kuti kunyaŋge akaŋga akafuma, wakaʋa murombo nokuɗa kwenyu, kuti imi noʋurombo bgake muʋe ʋafumi.


2 VaKorinte 11:4
Nokuti kana mumŋe aciʋuya unoparidza mumŋe Jesu, watisina‐kumboparidza isu, kana ɀimŋe mucigamucira mumŋe mŋeya, wamusina‐kumbogamucira, kana imŋe evaŋgeri, yamusina‐kumbotenda, ɀino mo mu itira mŋoyo murefu kwaɀo.


2 VaKorinte 11:31
Mŋari, Ƃaɓa ʋaShe Jesu, unokudzwa nokusiŋgaperi, unoziʋa kuti handireʋi nhema.


2 VaKorinte 13:5
Ɀiidzei imi mumene, muʋone kana muri pakutenda; muɀinɀerei imi mumene. Hamuziʋi here imi mumene kuti Jesu Kristu uri mukati menyu? Kana ɀimŋe maʋa ʋakarashwa henyu.


2 VaKorinte 13:14
Nyasha dzaShe Jesu Kristu, noruɗo rwaMŋari, nokuyanana kwoMŋeya Mutȿene, ŋgaɀiʋe nemi mose.


VaGaratiya 1:1
Pauro, muapostora, (usina kubʋa kuʋanhu, kana kutumŋa nomunhu, asi naJesu Kristu, naMŋari Ƃaɓa, wakamumutsa kuʋakafa),


VaGaratiya 1:3
Nyasha norugare ŋgaɀiʋe nemi, ɀinobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu,


VaGaratiya 1:12
Nokuti handina‐kuipiwa kana kuidzidziswa nomunhu, asi ndakairatidzwa naJesu Kristu.


VaGaratiya 2:4
nokuɗa kwehama dzenhema, ʋakaŋga ʋapinzwa nokunyaŋga, ʋakaŋga ʋapinda pakaʋanda kuti ʋashore kusunuŋguka kweɗu kwatinako munaKristu Jesu, kuti ʋatisuŋge;


VaGaratiya 2:16
ɀatinoziʋa kuti munhu haaruramiswi namaɓasa omurairo, asi nokutenda kunaKristu Jesu, nesu ʋo takatenda kunaKristu Jesu, kuti tiruramiswe nokutenda kunaKristu, tirege kururamiswa namaɓasa omurairo; nokuti hakunenyama icaruramiswa namaɓasa omurairo.


VaGaratiya 3:1
Imi ʋaGaratia ʋokusafuŋga, ndianiko wakakurunzirai, iyemi, makaratidzwa Jesu Kristu pacena pamberi pameso enyu akaroʋerwa pamucinjikwa?


VaGaratiya 3:14
Kuti kuropafadzwa kwaAbrahama kuȿike kuʋahedeni munaJesu Kristu; kuti tipiwe nokutenda cipikirwa coMŋeya.


VaGaratiya 3:22
Asi Rugwaro rwakapfigira ɀose pasi peɀiʋi, kuti cipikirwa cinobva pakutenda munaJesu Kristu cipiwe ʋanotenda.


VaGaratiya 3:26
Nokuti imi mose muri ʋana ʋaMŋari nokutenda munaKristu Jesu;


VaGaratiya 3:28
Hakucina‐muJuda kana muGiriki, hakucina‐wakasuŋgwa kana wakasunuŋguka, hakucina‐munhurume kana munhukadzi; nokuti imi mose muri ʋamŋe munaKristu Jesu.


VaGaratiya 4:14
necinhu ico panyama yaŋgu, cakaŋga ciri muidzo kwamuri, hamuna‐kuciɀidza, kana kucisema; asi makandigamucira somutumŋa waMŋari, saiye Kristu Jesu.


VaGaratiya 5:6
Nokuti munaKristu Jesu kudziŋgiswa kana kusadziŋgiswa haɀiɓatsiri cinhu; asi kutenda kunoɓata noruɗo.


VaGaratiya 5:24
Asi aʋo ʋari ʋaKristu Jesu ʋakaroʋera pamucinjikwa nyama, pamŋe cete nokuɗa kwayo, nokuciʋa kwayo.


VaGaratiya 6:14
Asi kana ndirini, ŋgandirege kutoŋgoɀirumbidza napaɗuku, asi ɓedzi mumucinjikwa waShe weɗu, Jesu Kristu; naye nyika yakaroʋerwa pamucinjikwa kwandiri, neni ndakaroʋerwa kunyika.


VaGaratiya 6:17
Kubvira ɀino ŋgakurege kuʋa nomunhu unonditambudza; nokuti ndinamaʋaŋga aJesu pamuʋiri waŋgu.


VaGaratiya 6:18
Nyasha dzaShe weɗu Jesu Kristu, ŋgadziʋe nomŋeya wenyu, hama dzaŋgu. Ameni.


VaEfeso 1:1
Pauro, muapostora waKristu Jesu, nokuɗa kwaMŋari, kuʋatȿene ʋari [paEfeso], nokunaʋanotenda munaKristu Jesu:


VaEfeso 1:2
Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare runobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu.


VaEfeso 1:3
Ŋgaaʋoŋgwe Mŋari naƂaɓa ʋaShe weɗu Jesu Kristu, wakatiropafadza nokuropafadza kwose kwoMŋeya, kuɗeŋga munaKristu,


VaEfeso 1:5
akatitemera kare, kuti naJesu Kristu tiitwe ʋanakomana ʋake, seɀaakafadzwa pakuɗa kwake,


VaEfeso 1:15
Saka neni ʋo, ndakati ndanzwa kutenda munaShe Jesu kuri pakati penyu, noruɗo kuʋatȿene ʋose,


VaEfeso 1:17
kuti Mŋari waShe weɗu Jesu Kristu, Ƃaɓa ʋokubginya kukuru, akupei mŋeya wokucenjera nowokuzarurirwa pakumuziʋa;


VaEfeso 2:6
akatimutsa pamŋe cete naye, akatigarisa kuɗeŋga pamŋe cete naye munaKristu Jesu;


VaEfeso 2:7
kuti neŋguʋa dzinoʋuya aratidze fuma huru‐huru yenyasha dzake paʋunyoro bgake kwatiri munaKristu Jesu;


VaEfeso 2:10
Nokuti tiri ɓasa rake, takasikwa kuti munaKristu Jesu tiite maɓasa akanaka, akagadzirwa kare naMŋari kuti tifambe maari.


VaEfeso 2:13
Asi ɀino munaKristu Jesu imi, makaŋga muri kure kare, makasweɗedzwa muropa raKristu.


VaEfeso 2:20
Makaʋakwa pamsoro penheyo dzaʋaapostora naʋaprofita, Kristu Jesu amene ari ibge rapakona.


VaEfeso 3:1
Nemhaka iyi, ini Pauro, ndiri musuŋgwa waKristu Jesu nokuɗa kwenyu, imi ʋahedeni, —


VaEfeso 3:6
ɀokuti: Ʋahedeni ʋadyi ʋenhaka pamŋe cete nesu, nemitezo yomuʋiri pamŋe cete nesu, ʋakagoʋerwa ʋo pamŋe cete nesu cipikirwa munaKristu Jesu neEvaŋgeri;


VaEfeso 3:11
secireʋo cokutaŋga‐taŋga caakatema munaKristu Jesu, Ishe weɗu;


VaEfeso 3:21
ŋgaaʋe nokubginya mukereke munaKristu Jesu, kuȿikira kumarudzi ose nokusiŋgaperi‐peri, Ameni.


VaEfeso 4:21
kana ari iye hake wamakanzwa, nokudzidziswa maari, seiri ɀokwaɗi munaJesu:


VaEfeso 5:20
muciʋoŋga Mŋari, Ƃaɓa, ŋguʋa dzose pamsoro peɀinhu ɀose, muzita raShe weɗu, Jesu Kristu;


VaEfeso 6:23
Rugare ŋgaruʋe nehama, noruɗo pamŋe cete nokutenda, ɀinobva kunaMŋari, Ƃaɓa, naShe Jesu Kristu.


VaEfeso 6:24
Nyasha ŋgadziʋe naʋose ʋanoɗa Ishe weɗu, Jesu Kristu, noruɗo rusiŋgaʋori


VaFiripi 1:1
Pauro naTimotio, ʋaranda ʋaKristu Jesu, kuʋatȿene ʋose munaKristu Jesu, ʋari paFiripi, naʋatariri naʋaranda ʋekereke:


VaFiripi 1:2
Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare runobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu.


VaFiripi 1:6
ndiciziʋa cinhu ici, kuti iye wakataŋga ɓasa rakanaka mukati menyu, ucaripedzisa kuȿikira pazuʋa raKristu Jesu;


VaFiripi 1:8
Nokuti Mŋari capupu caŋgu kuti ndinokushuʋai mose ɀikuru netsitsi dzaKristu Jesu.


VaFiripi 1:11
muzere neciɓereko cokururama, cinoʋuya naJesu Kristu, kuti Mŋari aʋe nokubginya nokurumbidzwa.


VaFiripi 1:19
Nokuti ndinoziʋa kuti nokuɗa kwokukumbira kwenyu nokusimbiswa kwoMŋeya waJesu Kristu, iɀoɀi ɀicaʋa kuponeswa kwaŋgu,


VaFiripi 1:26
kuti muɀirumbidze ɀikuru munaKristu Jesu pamsoro paŋgu nokuɗa kwokudzokera kwaŋgu kwamuri.


VaFiripi 2:5
Iʋai nomŋoyo uyo, wakaŋga uri munaKristu Jesu ʋo;


VaFiripi 2:10
kuti muzita raJesu mabvi ose afugame, aʋari kuɗeŋga naʋari panyika, naʋari pasi penyika,


VaFiripi 2:11
kuti ndimi dzose dzibvumire dziti, Jesu Kristu ndiyeShe, kuti Mŋari, Ƃaɓa, arumbidzwe.


VaFiripi 2:19
MunaShe Jesu ndinoti ndicakurumidza kutuma Timotio kwamuri, kuti neni ndifare kana ndanzwa ɀenyu.


VaFiripi 2:21
Nokuti ʋose ʋanoɀitȿakira ɀaʋo, ɀisati ɀiri ɀaKristu Jesu.


VaFiripi 3:3
nokuti isu tiri ʋokudziŋgiswa, tinonamata noMŋeya waMŋari, tinoɀirumbidza munaKristu Jesu, tisiŋgaʋimbi nenyama,


VaFiripi 3:8
Hoŋo, ɀirokwaɀo, ndinototi ɀinhu ɀose kurashikirwa hako nokuɗa kwokunaka kwokuziʋa Kristu Jesu, Ishe waŋgu, wandakarashikirwa neɀinhu ɀose nokuɗa kwake, ndikaɀiidza marara, kuti ndiwane Kristu;


VaFiripi 3:12
Handiti ndato ci wana, kana ndatokwaniswa, asi ndinoshiŋgairira’ ko, kuti ɀimŋe ndi ci ɓate, ico Kristu Jesu caakambondiɓatira.


VaFiripi 3:14
ndinoshiŋgairira kunharidzano, kuti ndipiwe muɓairo wokuɗana kwaMŋari kunobva kuɗeŋga, munaKristu Jesu.


VaFiripi 3:20
Nokuti nyika yeɗu iri kuɗeŋga, uko kwatakatarira kuʋuya kwoMuponesi Ishe Jesu Kristu;


VaFiripi 4:7
Ɀino rugare rwaMŋari runopfuʋura kunzwisisa kwose, rucarinda mŋoyo yenyu nemifuŋgo yenyu munaKristu Jesu.


VaFiripi 4:19
Ɀino Mŋari waŋgu ucazadzisa kushaiwa kwenyu kwose pafuma yake, mukubginya, munaKristu Jesu.


VaFiripi 4:21
Ndi kwazisirei mutȿene mumŋe nomumŋe munaKristu Jesu. Hama dzineni dzinokukwazisai.


VaFiripi 4:23
Nyasha dzaShe Jesu Kristu ŋgadziʋe nomŋeya wenyu.


VaKorose 1:1
Pauro, muapostora waKristu Jesu nokuɗa kwaMŋari, naTimotio, hama yeɗu,


VaKorose 1:3
Tinoʋoŋga Mŋari, Ƃaɓa ʋaShe weɗu Jesu Kristu, ŋguʋa dzose kana ticikunyeŋgetererai,


VaKorose 1:4
ɀatakanzwa ɀokutenda kwenyu munaKristu Jesu, noruɗo rwamunarwo kuʋatȿene ʋose,


VaKorose 2:6
Naiɀoɀo seɀamakagamucira Kristu Jesu, Ishe, fambai maari,


VaKorose 3:17
ʋuye ɀose ɀamunoita, kana ɀiri ɀeshoko kana ɓasa, itai ɀose nezita raShe Jesu, muciʋoŋga Mŋari Ƃaɓa naye.


VaKorose 4:11
naJesu, unonzi Justo, ʋari ʋokudziŋgiswa; ndiʋaʋa ɓedzi ʋanoɓata neni paʋushe bgaMŋari, iʋo ʋakandinyaradza.


VaKorose 4:12
Epafrasi, mumŋe wokwenyu, muranda waKristu Jesu, unokukwazisai, acirwa ŋguʋa dzose pakunyeŋgetera nokuɗa kwenyu, kuti mumire makakwana, muciziʋa kwaɀo kuɗa kwose kwaMŋari.


1 VaTesaronika 1:1
Pauro, naSirvano, naTimotio, kukereke yaʋaTesaronika, iri munaMŋari, Ƃaɓa, naShe Jesu Kristu: Nyasha ŋgadziʋe nemi norugare.


1 VaTesaronika 1:3
ticiramba ticiraŋgarira ɓasa renyu rinobva pakutenda, nokutamburira ʋamŋe kunobva paruɗo, nokutsuŋgirira kunobva patariro munaShe weɗu, Jesu Kristu, pamberi paMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu;


1 VaTesaronika 1:10
nokumirira Mŋanakomana wake pakubva kwake kuɗeŋga, iye waakamutsa kuʋakafa, ndiye Jesu unotisunuŋgura pakutsamŋa kunoʋuya.


1 VaTesaronika 2:14
Nokuti imi, hama dzaŋgu, makaʋa ʋateʋeri ʋekereke dzaMŋari dziri muJudea munaKristu Jesu; nokuti nemi ʋo makatambudzwa saiɀoɀo noʋokwenyu, seɀa ʋakatambudzwa iʋo naʋaJuda.


1 VaTesaronika 2:15
Ndiʋo ʋakaʋuraya Ishe Jesu naʋaprofita, ʋakatidziŋga isu, ʋasiŋgafadzi Mŋari, ʋacirwa naʋanhu ʋose;


1 VaTesaronika 2:19
Nokuti tariro yeɗu ndeipiko, kana mufaro, kana korona yokuɀirumbidza nayo? Hamuzimi here, pamberi paShe weɗu Jesu pakuʋuya kwake?


1 VaTesaronika 3:11
Ɀino iye Mŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe weɗu Jesu, ŋgaaruramisire nzira yeɗu kwamuri;


1 VaTesaronika 3:13
asimbise mŋoyo yenyu kuti iʋe isina‐caiŋgapomerwa paʋutȿene pamberi paMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, pakuʋuya kwaShe weɗu Jesu pamŋe cete naʋatȿene ʋake ʋose.


1 VaTesaronika 4:1
Naiɀoɀo pakupedzisira, hama dzaŋgu, tinokumbira kwamuri, nokukurairai munaShe Jesu, kuti, seɀamakadzidza kwatiri mutoʋo wamunofanira kufamba nokufadza Mŋari nawo, seɀamunofamba ʋo, kuti muwanze nokuwanzisisa panaiɀoɀo.


1 VaTesaronika 4:2
Nokuti munoziʋa mirairo yatakakupai naShe Jesu.


1 VaTesaronika 4:14
Nokuti kana ticitenda kuti Jesu wakafa, akamuka ɀe, saiɀoɀo ʋo aʋo ʋakaʋata munaJesu, Mŋari ucaʋaʋuyisa pamŋe cete naye.


1 VaTesaronika 5:9
Nokuti Mŋari haana‐kutiisira kutsamŋa, asi kuti tiwane ruponeso naShe weɗu Jesu Kristu;


1 VaTesaronika 5:18
Ʋoŋgai paɀinhu ɀose; nokuti ndiko kuɗa kwaMŋari kwamuri munaKristu Jesu.


1 VaTesaronika 5:23
Mŋari worugare amene ŋgaakuitei ʋatȿene kwaɀo; Mŋeya wenyu, nomŋoyo, nomuʋiri, ɀiceŋgetwe kwaɀo, ɀisina‐ɀaɀiŋgapomerwa pakuʋuya kwaShe weɗu Jesu Kristu.


1 VaTesaronika 5:28
Nyasha dzaShe weɗu Jesu ŋgadziʋe nemi.


2 VaTesaronika 1:1
Pauro, naSirvano, naTimotio, kukereke yaʋaTesaronika munaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu:


2 VaTesaronika 1:2
Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare runobva kunaMŋari, Ƃaɓa, naShe Jesu Kristu


2 VaTesaronika 1:7
nemi munotambudzwa, kuti mupiwe kuzorora pamŋe cete nesu pakuʋonekwa kwaShe Jesu, kana acibva kuɗeŋga naʋatumŋa ʋesimba rake,


2 VaTesaronika 1:8
mumŋoto unopfuta, acitsiʋa aʋo ʋasiŋgaziʋi Mŋari, naʋasiŋgatereri Evaŋgeri yaShe weɗu, Jesu;


2 VaTesaronika 1:12
kuti zita raShe weɗu Jesu rirumbidzwe mamuri, nemi maari, seɀadzakaita nyasha dzaMŋari weɗu nedzaShe Jesu Kristu.


2 VaTesaronika 2:1
Ɀino tinokumbira kwamuri, hama dzaŋgu, pamsoro pokuʋuya kwaShe weɗu Jesu Kristu, nokuʋuŋgana kweɗu kwaari;


2 VaTesaronika 2:8
Ipapo iye usakarurama ucaʋonekwa, iye ucaʋurawa naShe Jesu nomŋeya womuromo wake, aciparadza nokuʋonekwa kwokuʋuya kwake;


2 VaTesaronika 2:14
Iɀo ɀaakakuɗanirai neEvaŋgeri yeɗu, kuti muwane kubginya kwaShe weɗu Jesu Kristu.


2 VaTesaronika 2:16
Ɀino, Ishe weɗu Jesu Kristu amene, naMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, ʋakatiɗa, ʋakatipa nenyasha dzaʋo kuʋaraidzwa kusiŋgaperi netariro yakanaka,


2 VaTesaronika 3:6
Ɀino, hama dzaŋgu, tinokurairai nezita raShe weɗu Jesu Kristu, kuti mubve pahama imŋe neimŋe isiŋgafambi netsika dzakafanira, isiŋgatereri mirairo yamakapiwa nesu;


2 VaTesaronika 3:12
Ʋanhu ʋakaɗaro tinoʋaraira nokukumbira kwaʋari munaShe Jesu Kristu, kuti ʋaɓate nokunyarara, ʋadye ɀokudya ɀaʋo ɀimene.


2 VaTesaronika 3:18
Nyasha dzaShe weɗu Jesu Kristu ŋgadziʋe nemi mose.


1 Timoti 1:1
Pauro, muapostora waKristu Jesu nokuraira kwaMŋari, Muponesi weɗu, naKristu Jesu, tariro yeɗu;


1 Timoti 1:2
kunaTimotio, mŋana waŋgu caiye pakutenda: Nyasha, neŋgoni, norugare, ɀinobva kunaMŋari Ƃaɓa, naKristu Jesu, Ishe weɗu, ŋgaɀiʋe newe.


1 Timoti 1:12
Ndinomuʋoŋga iye Kristu Jesu, Ishe weɗu, wakandipa simba, nokuti wakati ndakatendeka, akandiisa paɓasa rake;


1 Timoti 1:14
asi nyasha dzaShe weɗu dzakawanda ɀikuru nokutenda, noruɗo ruri munaKristu Jesu.


1 Timoti 1:15
Ishoko raɀokwaɗi, rinofanira kutendwa kwaɀo, kuti Kristu Jesu wakaʋuya panyika kuzoponesa ʋatadzi; aʋo, ini ndiri mukuru waʋo;


1 Timoti 1:16
asi naiɀoɀo ndakaitirwa ŋgoni, kuti Jesu Kristu aratidze mŋoyo wake wose murefu mandiri, ini mukuru waʋatadzi, kuti ndiʋe ciratidzo kunaʋanozotenda kwaari, ɀinoʋaisa kuʋupenyu bgusiŋgaperi.


1 Timoti 2:5
Nokuti kunoŋgoʋa naMŋari mumŋe cete, noMureʋeri mumŋe cete ʋo, pakati paMŋari naʋanhu, ndiye munhu Kristu Jesu,


1 Timoti 3:13
nokuti aʋo ʋakashumira ɀakanaka, ʋanoɀiwanira zita rinokudzwa, nokutsuŋga kukuru pakutenda kwaʋo munaKristu Jesu.


1 Timoti 4:6
Kana uciyeʋudzira hama ɀinhu iɀi, ucaʋa mushumiri wakanaka waKristu Jesu, wakarerwa namashoko okutenda needzidziso yakanaka, yawakateʋera nomŋoyo wose.


1 Timoti 5:21
Ndinokuraira kwaɀo pamberi paMŋari, naKristu Jesu, naʋatumŋa ʋakasanaŋgurwa, kuti uceŋgete ɀinhu iɀi usiŋgatoŋgi usati wambonzwa kwaɀo, kana kuita cinhu ucitsaura ʋanhu.


1 Timoti 6:3
Kana kunomunhu unodzidzisa imŋe dzidziso, asiŋgabvumiri mashoko akarurama, mashoko aShe weɗu, Jesu Kristu, nedzidziso inonzwana nokunamata Mŋari,


1 Timoti 6:13
Ndinokuraira pamberi paMŋari, unopa ɀinhu ɀose ʋupenyu bgaɀo, napamberi paKristu Jesu, wakapupura kupupura kwakanaka pamberi paPontio Pirato;


1 Timoti 6:14
kuti uceŋgete murairo, usinoruʋara, usina‐cauŋgapomerwa, kuȿikira pakuʋonekwa kwaShe weɗu, Jesu Kristu;


2 Timoti 1:1
Pauro, muapostora waKristu Jesu, nokuɗa kwaMŋari, nokuɗa kwecipikirwa coʋupenyu bguri munaKristu Jesu,


2 Timoti 1:2
kunaTimotio, mŋana waŋgu unoɗikanwa: Nyasha, neŋgoni, norugare, ɀinobva kunaMŋar Ƃaɓa, naKristu Jesu, Ishe weɗu, ŋgaɀiʋe newe.


2 Timoti 1:9
wakatiponesa, akatiɗana nokuɗana kutȿene, ɀisiŋgabvi pamaɓasa eɗu, asi nokufuŋga kwake, nenyasha dzaakatiitira munaKristu Jesu ŋguʋa dzisati dzaʋa’po,


2 Timoti 1:10
asi kwakaratidzwa ɀino nokuʋonekwa kwoMuponesi weɗu, Kristu Jesu, iye wakaparadza rufu, akaɓuɗisa pacena ʋupenyu nokusaʋora nenzira yeEvaŋgeri,


2 Timoti 1:13
Ƃatisisa ɀawakaratidzwa ɀamashoko akarurama, iɀo ɀawakanzwa kwandiri mukutenda noruɗo ruri munaKristu Jesu.


2 Timoti 2:1
Naiɀoɀo iwe, mŋana waŋgu, iʋa nesimba munyasha dziri munaKristu Jesu.


2 Timoti 2:3
Utambudzike pamŋe cete neni, somurwi wakanaka waKristu Jesu.


2 Timoti 2:8
Raŋgarira Jesu Kristu wakamuka kuʋakafa, worudzi rwaDavidi, seɀa ndinoparidza paEvaŋgeri yaŋgu;


2 Timoti 2:10
Saka ndinotsuŋgirira paɀinhu ɀose nokuɗa kwaʋakasanaŋgurwa, kuti naiʋo ʋawane kuponeswa kuri munaKristu Jesu, pamŋe cete nokubginya kusiŋgaperi.


2 Timoti 3:12
Ɀino, naʋose ʋanoɗa kunamata Mŋari munaKristu Jesu ʋacatambudzwa.


2 Timoti 3:15
kuti kubvira paʋucece bgako wakaziʋa Manyoro Matȿene anogona kukupa ʋucenjeri bgunoisa kukuponeswa nokutenda kuri munaKristu Jesu.


2 Timoti 4:1
Ndinokupupurira kwaɀo pamberi paMŋari, naKristu Jesu, iye ucatoŋga ʋapenyu naʋakafa pakuʋonekwa kwake noʋushe bgake;


Tito 1:1
Pauro, muranda waMŋari, nomuapostora waJesu Kristu, nokuɗa kwokutenda kwaʋakasanaŋgurwa ʋaMŋari, nokwokuziʋisa ɀokwaɗi iri pakunamata Mŋari,


Tito 1:4
kunaTito, mŋana waŋgu caiye pakutenda kweɗu tose: Nyasha norugare, ɀinobva kunaMŋari Ƃaɓa, naKristu Jesu, Muponesi weɗu, ŋgaɀiʋe newe.


Tito 2:13
takatarira tariro inofadza, nokuʋonekwa kwokubginya kwaMŋari mukuru, noMuponesi weɗu, Kristu Jesu,


Tito 3:6
waakaɗurura aciwanza pamsoro peɗu, naJesu Kristu Muponesi weɗu,


Firimoni 1:1
Pauro, musuŋgwa waKristu Jesu, naTimotio, hama yeɗu, kunaFiremoni, muɗikanwa weɗu nounoɓata nesu,


Firimoni 1:3
Nyasha ŋgadziʋe nemi, norugare ɀinobva kunaMŋari, Ƃaɓa ʋeɗu, naShe Jesu Kristu.


Firimoni 1:5
ɀandinonzwa ɀoruɗo rwako nokutenda kwaunako kunaShe Jesu nokuʋatȿene ʋose;


Firimoni 1:9
kunyaŋge ɀakaɗaro, nokuɗa kworuɗo ndinoita ɀokukumbira ɀikuru, ɀandakaɗai haŋgu, ini Pauro, mutana, ʋuye ɀino musuŋgwa waKristu Jesu.


Firimoni 1:25
Nyasha dzaShe Jesu Kristu ŋgadziʋe nomŋeya wenyu.


VaHebheru 2:9
Asi tinomuʋona, iye Jesu, wakaitwa muɗuku ɀishoma kuʋatumŋa, akashoŋgedzwa korona yokubginya nokukudzwa nokuɗa kwokutambudzika kworufu, kuti nenyasha dzaMŋari anzwe rufu nokuɗa kwaʋose.


VaHebheru 3:1
Naiɀoɀo, hama tȿene, ʋagoʋerani neni pakuɗanwa kunobva kuɗeŋga, fuŋgai ɀakanaka Muapostora noMuprista mukuru wokupupura kweɗu, iye Jesu,


VaHebheru 4:14
Naiɀoɀo, ɀatinomuprista mukuru kwaɀo, wakapinda napakati pokuɗeŋga, iye Jesu, Mŋanakomana waMŋari, ŋgatiɓatisise kupupura kweɗu.


VaHebheru 6:20
pakapinda mutuŋgamiriri nokuɗa kweɗu, iye Jesu wakaitwa muprista mukuru nokusiŋgaperi, unorudzi naMerkisedeki.


VaHebheru 7:22
Saiɀoɀo Jesu wakaitwa ruɓatso rwesuŋgano inopfuʋura nokunaka.


VaHebheru 10:10
Nokuɗa ikoku takaitwa ʋatȿene neciɓayiro comuʋiri waJesu Kristu, cakaɓayirwa kamŋe cete.


VaHebheru 10:19
Naiɀoɀo, hama dzaŋgu, ɀatiŋgatsuŋga kupinda panɀimbo tȿene neropa raJesu,


VaHebheru 12:2
ticitarira kunaJesu, muʋambi nomukwanisi wokutenda kweɗu, iye wakatsuŋga pamucinjikwa nokuɗa kwomufaro wakaiswa pamberi pake, akashoʋora kunyadziswa kwawo, akandogara kurudyi rwecigaro coʋushe caMŋari.


VaHebheru 12:24
nokunaJesu, Mureʋereri wesuŋgano itȿa, nokuropa rakasaswa, rinotaura ɀakanaka kupfuʋura Aberi.


VaHebheru 13:8
Jesu Kristu unogara akaɗaro zuro, nanhasi, nokusiŋgaperi.


VaHebheru 13:12
Saka naiye Jesu ʋo wakatambudzika kunze kwesuʋo, kuti aite ʋanhu ʋaʋe ʋatȿene neropa rake.


VaHebheru 13:20
Ɀino Mŋari worugare, wakadzosa kuʋakafa mufudzi mukuru wamakwai, iye Ishe weɗu Jesu Kristu, neropa resuŋgano isiŋgaperi,


VaHebheru 13:21
ŋgaakukwanisei paɀinhu ɀose ɀakanaka, kuti muite kuɗa kwake, iye aciita mukati meɗu iɀo ɀinofadza pamberi pake, naJesu Kristu — ŋgaaʋe nokubginya nokusiŋgaperi‐peri. Ameni.


James 1:1
Jakobo, muranda waMŋari nowaShe Jesu Kristu, kumarudzi anegumi namaʋiri akapararira: Farai!


James 2:1
Hama dzaŋgu, kutenda kwenyu kunaShe weɗu Jesu Kristu, iye wokubginya, ŋgakurege kuʋa nokutenda ɀinoʋonekwa ɀomunhu.


1 Petro 1:1
Petro, muapostora waJesu Kristu, kunaʋakasanaŋgurwa ʋari ʋaeni, ʋakapararira paPonto, neGaratia, neKapadokia, neAsia, neBitinia,


1 Petro 1:2
ʋakasanaŋgurwa nokuziʋa ɀiri mberi kwaMŋari Ƃaɓa, muʋutȿene bgoMŋeya, kuti ʋaterere, ʋasaswe neropa raJesu Kristu: Nyasha norugare ŋgaɀiwanzwe kwamuri.


1 Petro 1:3
Mŋari, Ƃaɓa ʋaShe weɗu, Jesu Kristu, ŋgaatendwe, wakatiɓereka ɀe neŋgoni dzake huru, kuti tiʋe netariro mhenyu, inoʋuya nokumuka kwaJesu Kristu kuʋakafa,


1 Petro 1:7
kuti kuidzwa kwokutenda kwenyu kunokosha ɀikuru kupfuʋura ndarama inopera hayo, kunyaŋge inoidzwa nomŋoto, kuwanikwe kuciɓereka kurumbidzwa, nokubginya, nokukudzwa pakuʋonekwa kwaJesu Kristu;


1 Petro 1:13
Saka ɀisuŋgei ɀiʋuno ɀendaŋgariro dzenyu, muȿinure, mutarire nomŋoyo wose kunyasha dzamucazopiwa pakuʋonekwa kwaJesu Kristu;


1 Petro 2:5
Nemi ʋo, samabge mapenyu, muʋakwe muʋe imba yoMŋeya, muʋe ʋuprista ʋutȿene, kuti muɓayire ɀiɓayiro ɀoMŋeya, ɀinofadza Mŋari nokuɗa kwaJesu Kristu.


1 Petro 3:21
Naiwo mufananidzo worubapatidzo, runokuponesai ɀino, rusiŋgareʋi kubviswa kwetȿina yenyama, asi kutȿaka hana yakanaka kunaMŋari nokumuka kwaJesu Kristu;


1 Petro 4:11
Kana munhu acitaura, ŋgaataure saaneŋge ari mashoko aMŋari; kana munhu acishumira, ŋgaɀiitwe senesimba raanopiwa naMŋari; kuti Mŋari akudzwe paɀose naJesu Kristu, iye unokubginya nesimba nokusiŋgaperi‐peri. Ameni.


2 Petro 1:1
Simeoni Petro, muranda nomuapostora waJesu Kristu, kunaʋakagoʋerwa kutenda kumŋe nokweɗu, kunokosha, nokururama kwaMŋari weɗu noMuponesi Jesu Kristu;


2 Petro 1:2
nyasha ŋgadziʋe nemi norugare ŋgaruwanzwe pakuziʋa Mŋari naJesu, Ishe weɗu;


2 Petro 1:8
Nokuti kana muneɀinhu iɀi, ɀiciramba ɀiciwanzwa, ɀicakuitai ʋanhu ʋasinoʋusimbe naʋasiŋgashaiwi ɀiɓereko pakuziʋa Ishe weɗu, Jesu Kristu.


2 Petro 1:11
nokuti muciɀiita mucazarurirwa ɀakanaka kuti mupinde muʋushe bgusiŋgaper bgaShe weɗu, noMuponesi Jesu Kristu.


2 Petro 1:14
ndiciziʋa kuti kubviswa kwetabernakeri yaŋgu kwaʋa pedyo, seɀandakaratidzwa naShe weɗu Jesu Kristu.


2 Petro 1:16
Nokuti hatina‐kuteʋera ŋgano dzokufuŋgwa nenjere, ŋguʋa yatakakuziʋisai simba nokuʋuya kwaShe weɗu Jesu Kristu, asi takaŋga tiri ʋanhu ʋakaʋona ʋumambo bgake.


2 Petro 2:20
Nokuti iʋo, kana nenzira yokuziʋa Ishe, Muponesi Jesu Kristu, ʋambotiza haʋo ɀinoȿiɓisa ɀenyika, kana ʋakaɓatwa nokukundwa ɀe naɀo, kuguma kwaʋo kwaipa kupfuʋura kutaŋga kwaʋo.


2 Petro 3:18
Asi kurai panyasha napakuziʋa Ishe weɗu, Muponesi Jesu Kristu. Ŋgaaʋe nokubginya ɀino, nokusiŋgaperi. Ameni.


1 Johani 1:3
Iɀo ɀatakaʋona, neɀatakanzwa, ndiɀo ɀatinokuparidzirai ʋo, kuti nemi ʋo muyanane nesu; kuyanana kweɗu tinako naƂaɓa, noMŋanakomana wake Jesu Kristu.


1 Johani 1:7
asi kana ticifamba muciedza, saiye ari paciedza, tinoyanana isu; neropa raJesu Kristu, Mŋanakomana wake, rinotinatsa paɀiʋi ɀose.


1 Johani 2:1
Ʋana ʋangu ʋaɗuku, ndinokunyorerai ɀinhu iɀi, kuti, murege kutadza. Kana munhu acitadza, tinoMureʋereri kunaƂaɓa, iye Jesu Kristu wakarurama;


1 Johani 2:22
Ndianiko mureʋi wenhema, kana asati ari iye unoramba kuti Jesu ndiye Kristu? Ndiye antikristu, unoramba Ƃaɓa noMŋanakomana.


1 Johani 3:23
Ndiwo murairo wake, kuti titende kuzita roMŋanakomana wake, Jesu Kristu, ʋuye tiɗane, seɀaakatiraira.


1 Johani 4:2
Ndiɀo ɀamunoziʋa naɀo Mŋeya waMŋari: Mŋeya mumŋe nomumŋe unopupura kuti Jesu Kristu wakaʋuya munyama, ndowaMŋari.


1 Johani 4:3
Mŋeya mumŋe nomumŋe usiŋgapupuri Jesu, hauzi waMŋari; iwo ndowaantikristu, wamakanzwa kuti unoʋuya; naɀino watoʋa panyika.


1 Johani 4:15
Aninani unopupura kuti Jesu ndiye Mŋanakomana waMŋari, Mŋari unogara maari, naiye munaMŋari.


1 Johani 5:1
Mumŋe nomumŋe, unotenda kuti Jesu ndiye Kristu, iye wakaɓerekwa naMŋari; mumŋe nomumŋe, unoɗa iye wakaɓereka, unoɗa ʋo wakaɓerekwa naye.


1 Johani 5:5
Ndianiko unokunda nyika? Haazi iye unotenda kuti Jesu ndiye Mŋanakomana waMŋari here?


1 Johani 5:6
Ndiye wakaʋuya nemvura neropa, iye Jesu Kristu; haana‐kuʋuya nemvura ɓedzi, asi nemvura neropa.


1 Johani 5:20
Tinoziʋa kuti Mŋanakomana waMŋari wakaʋuya, akatipa kuziʋa, kuti tiziʋe iye waɀokwaɗi; nesu tiri munaiye waɀokwaɗi, muMŋanakomana wake, Jesu Kristu. Ndiye Mŋari waɀokwaɗi, noʋupenyu bgusiŋgaperi.


2 Johani 1:3
Nyasha, neŋgoni, norugare ɀicaʋa nesu, ɀinobva kunaMŋari Ƃaɓa, nokunaJesu Kristu, Mŋanakomana waƂaɓa, muɀokwaɗi noruɗo.


2 Johani 1:7
Nokuti ʋanyeŋgeri ʋazhinji ʋakaɓuɗira munyika, ʋasiŋgapupuri kuti Jesu Kristu wakaʋuya panyama. Ndiye munyeŋgeri naantikristu.


Judha 1:1
Judasi, muranda waJesu Kristu, munuŋuna waJakobo, kunaʋakaɗanwa, ʋakaɗikanwa munaMŋari Ƃaɓa, ʋakaceŋgetererwa Jesu Kristu:


Judha 1:4
Nokuti kunaʋamŋe ʋarume ʋakapinda pakaʋanda, ʋakagara ʋaisirwa kare kutoŋgwa uku, ʋanhu ʋasiŋgaɗi Mŋari, ʋanoshandura nyasha dzaMŋari weɗu ʋacidziita ʋutere, ʋaciramba Tenzi uyu mumŋe cete, Ishe weɗu Jesu Kristu.


Judha 1:17
Asi imi ʋaɗikanwa, raŋgarirai mashoko akaɗeya kutaurwa naʋaapostora ʋaShe weɗu, Jesu Kristu;


Judha 1:21
muɀiceŋgete muruɗo rwaMŋari, mucitarira ŋgoni dzaShe weɗu, Jesu Kristu, muʋe noʋupenyu bgusiŋgaperi.


Judha 1:25
kunaMŋari iye mumŋe, Muponesi weɗu, naJesu Kristu, Ishe weɗu, ŋgakuʋe kubginya, noʋumambo, nesimba, noʋushe, ŋguʋa isati yaʋa’po, naɀino, nokusiŋgaperi. Ameni.


Zvakazarurwa 1:1
Ɀakazarurwa ɀaJesu Kristu, ɀaakapiwa naMŋari, kuti aratidze ʋaranda ʋake ɀinhu iɀo ɀinofanira kukurumidza kuitwa; akaɀituma nomutumŋa wake, ndokuziʋisa muranda wake Johane;


Zvakazarurwa 1:2
wakapupurira shoko raMŋari, neɀokupupura kwaJesu Kristu, acireʋa ɀose ɀaakaʋona.


Zvakazarurwa 1:5
nokunaJesu Kristu, capupu cakatendeka, ɗaŋgwe kuʋakafa, muɓati wamadzishe enyika. Kunaiye unotiɗa, akatisunuŋgura paɀiʋi ɀeɗu neropa rake,


Zvakazarurwa 1:9
Ini Johane, hama yenyu, mugoʋerani pamŋe cete nemi pakutambudzika, noʋushe, nokutsuŋgirira munaJesu, ndakaŋga ndiri paciwi cinonzi Patmosi, nokuɗa kweshoko raMŋari, nokwokupupura kwaJesu.


Zvakazarurwa 12:17
Ɀino shato yakatsamŋira mukadzi, ikaenda kundorwa naʋamŋe ʋana ʋake, ʋanoceŋgeta mirairo yaMŋari, naʋanoɓata kupupura kwaJesu.


Zvakazarurwa 14:12
Ndipo panokutsuŋgirira kwaʋatȿene, ʋanoceŋgeta mirairo yaMŋari nokutenda kwaJesu.


Zvakazarurwa 17:6
Ipapo ndakaʋona mukadzi akaɓatwa neropa raʋatȿene, ʋuye neropa reɀapupu ɀaJesu; ndikati ndicimuʋona ndikashamiswa nokushamiswa kukuru.


Zvakazarurwa 19:10
Ipapo ndakawira pasi pamberi petsoka dzake, kuti ndimunamate. Akati kwandiri: Rega kuɗaro, nokuti ndiri muranda pamŋe cete newe nehama dzako dzinoɓata kupupura kwaJesu; namata Mŋari, nokuti kupupura kwaJesu ndiwo mŋeya wokuprofita.


Zvakazarurwa 20:4
Ipapo ndakaʋona ɀigaro ɀoʋushe, ʋakagara pamsoro paɀo, ʋakapiwa simba rokutoŋga; ndikaʋona mŋeya yaʋakaŋga ʋagurwa misoro nokuɗa kwokupupura kwaJesu, nokweshoko raMŋari, naʋose ʋasina‐kunamata cikara kana mufananidzo waco, ʋasina‐kupiwa ciratidzo pahuma dzaʋo naparuʋoko rwaʋo; ʋakararama ʋakaɓata ʋushe pamŋe cete naKristu makore anegumi ramazana.


Zvakazarurwa 22:16
Ini Jesu, ndakatuma mutumŋa waŋgu, kuti akupupurirei iɀoɀi pakereke. Ndini mudzi worudzi rwaDavidi, nyamasase inopenya.


Zvakazarurwa 22:20
Iye unopupura iɀoɀi unoti: Hoŋo, ndinokurumidza kuʋuya. Ameni, ʋuyai Ishe Jesu.


Zvakazarurwa 22:21
Nyasha dzaShe Jesu ŋgadziʋe naʋose. Ameni.


Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018