A A A A A


Tsvaga

VaRoma 1:4
wakaratidzwa nesimba paMweya wovutsvene, kuti ndiye Mwanakomana waMwari, nokumuka kwake kuvakafa; ndiye Jesu Kristu, Ishe wedu,


VaRoma 1:6
nemivo muri pakati pavo, makadamwa kuti muve vaJesu Kristu;


VaRoma 1:7
kunavose vari muRoma, vadikamwa vaMwari, vakadamwa kuti vave vatsvene: Nyasha ngadzive nemwi norugare, zvinobva kunaMwari, baba vedu, nokunaShe Jesu Kristu.


VaRoma 1:8
Pakutanga, ndinovonga Mwari wangu munaJesu Kristu, pamusoro penyu mose, nokuti kutenda kwenyu kunoparidzirwa panyika yose.


VaRoma 2:16
nezuva iro, Mwari raanozotonga naro zvakavanzika zvavanhu, naJesu Kristu, sezvinoreva evhangeri yangu.


VaRoma 3:22
ndiko kururama kwaMwari kunovuya nokutenda kunaJesu Kristu kunavose vanotenda; nokuti havasiyani,


VaRoma 5:1
Naizvozvo zvitinoruramiswa nokutenda ngative norugare kunaMwari naShe wedu, Jesu Kristu;


VaRoma 5:11
zvisati zviri izvo bedzi, asi tinofara zvikuruvo munaMwari naShe wedu Jesu Kristu, watakapiwa zvino naye iko kuyananiswa.


VaRoma 5:15
Asi chipo chokungopiwa hachifanani nokudarika. Nokuti kana vazhinji vakafa nokudarika komumwe, zvikuru nyasha dzaMwari nechipo chakavuya nenyasha dzomunhu mumwe, Jesu Kristu, zvakawandira vazhinji.


VaRoma 5:17
Nokuti kana nokudarika komumwe rufu rwakabata vushe nomunhu uyu mumwe; zvikuru avo, vakapiwa kuwanda kwenyasha nokwechipo chokururama, vachabata vushe pavupenyu nomumwe, iye Jesu Kristu.


VaRoma 5:21
kuti zvivi sezvazvakabata vushe parufu, saizvozvo nyasha dzibate vushe nokururama, zviise kuvupenyu bwusingaperi naJesu Kristu Ishe wedu.


VaRoma 7:25
Mwari ngaavongwe, naJesu Kristu, Ishe wedu. Naizvozvo nomurangariro ndinobatira Mwari, asi nenyama murairo wezvivi.


VaRoma 13:14
Asi pfekai Ishe Jesu Kristu, musatsvaka kufadza nyama pakuchiva kwayo.


VaRoma 15:6
kuti mukudze Mwari, baba vaShe wedu Jesu Kristu, nomoyo mumwe uye nomuromo mumwe.


VaRoma 15:8
Nokuti ndinoti: Jesu Kristu wakaitwa mushumiri wokudzingiswa kuratidza chokwadi chaMwari, kuti asimbise zvakapikirwa madzibaba.


VaRoma 15:30
Zvino ndinokumbira zvikuru, hama dzangu, naShe wedu, Jesu Kristu, uye norudo rwoMweya, kuti murwe pamwe chete neni pakunyengetera kwenyu kunaMwari pamusoro pangu;


VaRoma 16:18
Nokuti vakadaro havabatiri Ishe wedu Jesu Kristu, asi dumbu ravo; vanonyengera moyo yavasina mano namashoko avo akanaka, nokubata kumeso.


VaRoma 16:20
Zvino Mwari worugare uchakurumidza kupwanya Satani pasi petsoka dzenyu. Nyasha dzaShe wedu Jesu Kristu ngadzive nemi.


VaRoma 16:24
Nyasha dzaShe wedu Jesu Kristu, ngadzive nemwi mose. Ameni.


VaRoma 16:25
Zvino iye, unogona kukusimbisai, sezvinoreva evhangeri yangu, nokuparidzwa kwaJesu Kristu, nokuzarurwa kwezvakavanzika, zvisina kurebwa nguva dzisingaperi.


VaRoma 16:27
iye Mwari wakachenjera oga, ngaave nokubwinya naJesu Kristu nokusingaperi. Ameni.


Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009