A A A A A


جستجو کردن

روميان ۱۲:۱۰
با محبتِ برادرانه سرسپردۀ هم باشید. در احترام گذاشتن به یکدیگر، از هم پیشی بگیرید.


اول قرنتيان ۴:۲۱
کدام‌یک را ترجیح می‌دهید؟ با چوب نزدتان بیایم یا با محبت و روحی ملایم؟


اول قرنتيان ۱۶:۱۴
همۀ کارهای شما با محبت باشد.


دوم قرنتيان ۶:۶
با پاکی، با معرفت، با صبر، با مهربانی، با روح‌القدس، با محبت بی‌ریا،


غلاطيان ۵:۱۳
ای برادران، شما به آزادی فرا خوانده شده‌اید، امّا آزادی خود را فرصتی برای ارضای نَفْس مسازید، بلکه با محبت، یکدیگر را خدمت کنید.


افسسيان ۵:۲
و با محبت رفتار کنید، چنانکه مسیح هم ما را محبت کرد و جان خود را در راه ما همچون قربانی و هدیه‌ای عطرآگین به خدا تقدیم نمود.


اول تسالونيکيان ۵:۱۳
و با محبت، کمال احترام را به سبب کاری که انجام می‌دهند، برایشان قائل باشید. و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی کنید.


Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries