A A A A A


جستجو کردن

متی ۱:۲۲
و اين همان پيغامی است كه خداوند قرنها قبل به زبان نبی خود «اشعيا» فرموده بود:


متی ۲:۱۲
اما در راه بازگشت به وطن، از راه اورشليم مراجعت نكردند تا به هيروديس گزارش بدهند، زيرا خداوند در خواب به آنها فرموده بود كه از راه ديگری به وطن باز گردند.


متی ۲:۱۳
پس از رفتن ستاره‌شناسان، فرشتۀ خداوند در خواب بر يوسف ظاهر شد و گفت: «برخيز و كودک و مادرش را برداشته، به مصر فرار كن، و همانجا بمان تا تو را خبر دهم؛ زيرا هيروديس پادشاه می‌خواهد كودک را به قتل برساند.»


متی ۲:۱۹
پس از مرگ هيروديس، در مصر فرشتۀ خداوند در خواب بر يوسف ظاهر شد و به او گفت:


متی ۳:۳
اشعيای نبی صدها سال پيش از آن، در بارۀ خدمت يحيی، پيشگويی كرده و گفته بود: «صدای فريادی در بيابان می‌شنوم كه می‌گويد: برای خداوند راهی آماده كنيد و جاده را برای آمدن او هموار نماييد.»


متی ۴:۷
عيسی جواب داد: «بلی، ولی همان كتاب نيز می‌فرمايد كه خداوند را بی‌جهت آزمايش مكن.»


متی ۴:۱۰
عيسی به او گفت: «دور شو ای شيطان! كتاب‌مقدس می‌فرمايد: فقط خداوند را بپرست و تنها از او اطاعت كن.»


متی ۷:۲۱
«گمان نكنيد هر كه خود را مؤمن نشان دهد، به بهشت خواهد رفت. ممكن است عده‌ای حتی مرا «خداوند» خطاب كنند، اما به حضور خدا راه نيابند. فقط آنانی می‌توانند به حضور خدا برسند كه ارادۀ پدر آسمانی مرا بجا آورند.


متی ۷:۲۲
«در روز قيامت بسياری نزد من آمده، خواهند گفت: خداوندا، خداوندا، ما پيغام تو را به مردم داديم و با ذكر نام تو، ارواح ناپاک را از وجود افراد بيرون كرديم و معجزات بزرگ ديگر انجام داديم.


متی ۸:۱۱
اين را به شما بگويم كه عدۀ زيادی از قومهای غيريهود، مانند اين افسر رومی، از سراسر دنيا آمده، در درگاه خداوند با ابراهيم و اسحاق و يعقوب همنشين خواهند شد؛


متی ۸:۱۲
و بسياری از يهوديان كه می‌بايست به درگاه خداوند راه يابند، بيرون انداخته خواهند شد، در جايی كه تاريكی و گريه و عذاب حكمفرماست.»


متی ۹:۳۵
در آن زمان، عيسی به تمام شهرها و دهات آن منطقه رفته، در عبادتگاه‌های يهود تعليم می‌داد و برقراری ملكوت خداوند را به مردم اعلام می‌كرد؛ او هر جا می‌رفت، امراض مردم را شفا می‌بخشيد.


متی ۱۰:۷
برويد و به ايشان خبر دهيد كه خداوند ملكوت خود را برقرار می‌سازد.


متی ۱۱:۱۲
از وقتی كه يحيی به موعظه كردن و غُسل تعميد دادن شروع كرد تابحال، ملكوت خداوندی رو به گسترش است و مردان زورآور آن را مورد هجوم قرار می‌دهند.


متی ۱۲:۲۸
«ولی اگر من بوسيلۀ روح خدا، ارواح ناپاک را بيرون می‌كنم، پس بدانيد كه ملكوت خداوند در ميان شما آغاز شده است.


متی ۱۳:۱۹
گذرگاه كشتزار كه تخمها بر آن افتاد، دل سخت كسی را نشان می‌دهد كه گر چه مژدۀ ملكوت خداوند را می‌شنود، ولی آن را درک نمی‌كند. در همان حال، شيطان سر می‌رسد و تخمها را از قلب او می‌ربايد.


متی ۱۳:۲۴
عيسی مَثَل ديگری به اين شرح برای ايشان آورد: «آنچه در ملكوت خداوند روی می‌دهد، مانند ماجرای آن شخصی است كه در مزرعۀ خود تخم خوب كاشته بود.


متی ۱۳:۳۳
اين مَثَل را نيز گفت: «می‌توان آنچه را كه در ملكوت خداوند روی می‌دهد، به زنی تشبيه كرد كه نان می‌پزد. او يک پيمانه آرد برمی‌دارد و با خميرمايه مخلوط می‌كند تا خمير وَر بيايد.»


متی ۱۳:۳۸
مزرعه نيز اين دنياست و تخمهای خوب آنانی هستند كه پيرو ملكوت خداوند می‌باشند، و علفهای هرز پيروان شيطانند.


متی ۱۳:۴۱
من فرشتگان خود را خواهم فرستاد تا هر چيزی را كه باعث لغزش می‌شود و هر انسان بدكاری را از ملكوت خداوند جدا كنند،


متی ۱۴:۱۹
سپس به مردم گفت كه بر روی سبزه بنشينند، و نان و ماهی را برداشت، به آسمان نگاه كرد و از خداوند خواست تا آن را بركت دهد. سپس نانها را تكه‌تكه كرد و به شاگردانش داد تا به مردم بدهند.


متی ۱۸:۴
پس، هر كه خود را مانند اين بچۀ كوچک فروتن سازد، در ملكوت خداوند بزرگترين خواهد بود؛


متی ۱۹:۸
عيسی جواب داد: «موسی چنين گفت زيرا می‌دانست شما چقدر سنگدل و بيرحم هستيد. اما اين خواست خداوند در آغاز خلقت نبود.


متی ۱۹:۱۱
عيسی فرمود: «هر انسانی نمی‌تواند از ازدواج بپرهيزد، بلكه فقط كسانی می‌توانند مجرد بمانند كه از خداوند فيض خاصی يافته باشند.


متی ۱۹:۱۴
عيسی فرمود: «بگذاريد كودكان نزد من آيند و مانع ايشان نشويد. زيرا فقط كسانی كه مانند اين كودكان باشند، از بركات ملكوت خداوند برخوردار خواهند شد.»


متی ۱۹:۲۳
آنگاه عيسی به شاگردانش گفت: «اين را بدانيد كه ورود يک ثروتمند به ملكوت خداوند بسيار مشكل است.


متی ۲۱:۹
مردم از جلو و از پشت سر حركت می‌كردند و فرياد می‌زدند: «خوش آمدی، ای پسر داود پادشاه! متبارک باد كسی كه به نام خداوند می‌آيد. خدای بزرگ او را متبارک سازد.»


متی ۲۱:۳۱
بنظر شما كدام پسر دستور پدر را اطاعت كرده است؟» جواب دادند: «البته پسر بزرگتر.» آنگاه عيسی منظورش را از اين حكايت بيان فرمود: «مطمئن باشيد گناهكاران و فاحشه‌ها زودتر از شما وارد ملكوت خداوند خواهند شد،


متی ۲۱:۴۲
آنگاه عيسی از ايشان پرسيد: «آيا شما هيچگاه اين آيه را در كتاب آسمانی نخوانده‌ايد كه: همان سنگی كه بنّاها دور انداختند، سنگ اصلی ساختمان شد. چقدر عالی است كاری كه خداوند كرده است!


متی ۲۱:۴۳
«منظورم اين است كه خداوند بركات ملكوت خود را از شما گرفته، به قومی خواهد داد كه از محصول آن، سهم خداوند را به او بدهند.


متی ۲۲:۳۷
عيسی جواب داد: «خداوند را كه خدای توست، با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش.


متی ۲۲:۴۳
عيسی پرسيد: «پس چرا داود با الهام خدا، مسيح را خداوند می‌خواند؟ زيرا او در كتاب زبور گفته است:


متی ۲۲:۴۴
خدا به خداوند من گفت: به دست راست من بنشين، تا دشمنانت را زير پايهايت بيفكنم.


متی ۲۲:۴۵
چگونه ممكن است داود پسر خود را خداوند خود بخواند؟»


متی ۲۳:۱۳
«وای بحال شما، ای علمای دينی و فريسيان! چقدر رياكاريد! نه می‌گذاريد ديگران به ملكوت خداوند وارد شوند و نه خود وارد می‌شويد. نماز خود را عمداً طولانی می‌كنيد تا مردم شما را ديندار بدانند، ولی دور از چشم ديگران، اموال بيوه‌زنان بيچاره را می‌خوريد. ای دوروها!


متی ۲۴:۴۲
پس آماده باشيد چون نمی‌دانيد خداوند شما چه روزی باز می‌گردد.


متی ۲۴:۴۵
«آيا شما خدمتگزاران دانا و وفادار خداوند هستيد؟ آيا می‌توانيد از اهل خانۀ من مواظبت كنيد و به ايماندارانم هر روز خوراک دهيد؟


متی ۲۴:۴۸
«ولی اگر شما خدمتگزاران بی‌وفايی باشيد و بگوييد: خداوندمان به اين زودی نمی‌آيد،


متی ۲۴:۵۰
آنگاه در لحظه‌ای كه انتظار نداريد، خداوندتان خواهد آمد،


متی ۲۵:۳۷
«نيكوكاران در پاسخ خواهند گفت: خداوندا، كی گرسنه بوديد تا به شما خوراک بدهيم؟ كی تشنه بوديد تا به شما آب بدهيم؟


متی ۲۵:۴۴
«جواب خواهند داد: خداوندا، كی شما گرسنه و تشنه يا غريب و برهنه يا بيمار و زندانی بوديد تا خدمتی به شما بكنيم؟


متی ۲۷:۱۰
و از كوزه‌گرها زمينی خريدند همانطور كه خداوند به من فرموده بود.»


متی ۲۸:۲
ناگهان زمين لرزۀ شديدی رخ داد، زيرا يكی از فرشتگان خداوند از آسمان پايين آمده، بسوی سنگ قبر رفت و آن را به كناری افكند و بر آن نشست.


مرقس ۱:۳
اشعيا نوشت كه اين پيشرو مسيح، در بيابان خشک و سوزان زندگی خواهد كرد و مردم را بسوی زندگی خداپسندانه هدايت خواهد نمود، تا برای آمدن مسيح خداوند آماده باشند.


مرقس ۱:۱۵
او فرمود: «زمان موعود فرا رسيده است. بزودی خداوندْ ملكوت خود را برقرار خواهد ساخت. پس، از گناهان خود دست بكشيد و به اين خبر خوش ايمان بياوريد.»


مرقس ۱۰:۱۴
ولی وقتی عيسی رفتار شاگردان را ديد، ناراحت شد و به ايشان گفت: «بگذاريد بچه‌ها نزد من بيايند؛ ايشان را بيرون نكنيد چون ملكوت خداوند به آنانی تعلق دارد كه مانند اين بچه‌ها باشند.


مرقس ۱۰:۱۵
در حقيقت به شما می‌گويم هر كه نخواهد مانند يک كودک بسوی خدا بيايد، هرگز از بركات ملكوت خداوند برخوردار نخواهد شد.»


مرقس ۱۱:۹
مردم از هر سو او را احاطه كرده بودند و فرياد برمی‌آوردند: «خوش آمدی ای پادشاه! خدا را سپاس باد بخاطر او كه به نام خداوند می‌آيد…


مرقس ۱۲:۱۱
اين كار خداوند است و به نظر همه عجيب می‌آيد.»


مرقس ۱۲:۲۹
عيسی جواب داد: «آنكه می‌گويد: ای قوم اسرائيل گوش كن، تنها خدايی كه وجود دارد خداوند ماست.


مرقس ۱۲:۳۶
در حاليكه داود خودش، وقتی از روح خدا به او الهام شد، چنين گفت: خدا به خداوند من فرمود به دست راست من بنشين تا دشمنانت را زير پايت بيندازم.


مرقس ۱۲:۳۷
داود خودش مسيح را خداوند خود می‌خواند، پس چطور ممكن است مسيح، پسر او باشد؟» مردم از اين گونه سؤالات بسيار لذت می‌بردند و با شور و علاقۀ فراوان به سخنان او گوش می‌دادند.


مرقس ۱۳:۲۰
و اگر خداوند آن روزهای مصيبت‌بار را كوتاه نمی‌كرد، حتی يک انسان نيز بر روی زمين باقی نمی‌ماند. ولی بخاطر برگزيدگانش آن روزها را كوتاه خواهد كرد.


مرقس ۱۶:۱۹
چون عيسای خداوند سخنان خود را به پايان رساند، به آسمان صعود كرد و به دست راست خدا نشست.


مرقس ۱۶:۲۰
شاگردان به همه جا رفته، پيغام انجيل را به همه رساندند. خداوند نيز با ايشان كار می‌كرد و با معجزاتی كه عطا می‌نمود، پيغام ايشان را ثابت می‌كرد.


لوقا ۱:۱۶
بسياری از بنی‌اسرائيل توسط او بسوی خداوند، خدای خود بازگشت خواهند نمود.


لوقا ۱:۱۷
او خدمت خود را با همان روح و قدرت الياس، آن نبی قديم انجام خواهد داد. او پيشاپيش مسيح خواهد آمد تا مردم را برای ظهور او آماده كند، دلهای پدران را به پسران نزديک سازد و به افراد سركش بياموزد كه همچون اجداد خويش خداوند را دوست داشته و مردم خداترسی باشند.»


لوقا ۱:۲۵
«سرانجام خداوند بر من نظر لطف انداخت و كاری كرد كه ديگر در ميان مردم شرمگين نباشم!»


لوقا ۱:۲۸
جبرائيل به مريم ظاهر شد و گفت: «سلام بر تو ای دختری كه مورد لطف پروردگار قرار گرفته‌ای! خداوند با توست!»


لوقا ۱:۳۲
او مردی بزرگ خواهد بود و پسر خدا ناميده خواهد شد و خداوند تخت سلطنت جدش داود را به او واگذار خواهد كرد


لوقا ۱:۳۸
مريم گفت: «من خدمتگزار خداوند هستم و هر چه او بخواهد، با كمال ميل انجام می‌دهم. از خدا می‌خواهم كه هر چه گفتی، همان بشود.» آنگاه فرشته ناپديد شد.


لوقا ۱:۴۳
چه افتخار بزرگی است برای من، كه مادر خداوندم به ديدنم بيايد!


لوقا ۱:۴۶
مريم گفت: «خداوند را با تمام وجود ستايش می‌كنم،


لوقا ۱:۵۸
وقتی كه همسايگان و بستگان او از اين خبر آگاهی يافتند و ديدند كه خداوند چه لطف بزرگی در حق او نموده است، نزد او آمده، در شادی‌اش شريک شدند.


لوقا ۱:۶۶
هر كه اين خبر را می‌شنيد، به فكر فرو می‌رفت و از خود می‌پرسيد: «اين بچه، در آينده چه خواهد شد؟» زيرا همه می‌ديدند كه او مورد توجه خداوند قرار دارد.


لوقا ۱:۶۸
«خداوند، خدای اسرائيل را سپاس باد، زيرا به ياری قوم خود شتافته و ايشان را رهايی بخشيده است.


لوقا ۱:۷۲
«خداوند نسبت به نياكان ما، رحيم و مهربان بوده است. بلی، او عهد و پيمان مقدسی را كه با ابراهيم بست، از ياد نبرده


لوقا ۱:۷۶
«و تو ای فرزند، نبی خدای تعالی ناميده خواهی شد، زيرا پيشاپيش خداوند حركت خواهی كرد تا راه او را آماده نمايی،


لوقا ۲:۹
آن شب، ناگهان فرشته‌ای در ميان ايشان ظاهر شد و نور جلال خداوند در اطرافشان تابيد و ترس همه را فرا گرفت.


لوقا ۲:۱۱
و آن اينست كه همين امروز مسيح، خداوند و نجات‌دهندۀ شما، در شهر داود چشم به جهان گشود.


لوقا ۲:۱۵
چون فرشتگان به آسمان بازگشتند، چوپانان به يكديگر گفتند: «بياييد به بيت‌لحم برويم و اين واقعۀ عجيب را كه خداوند خبرش را به ما داده است، به چشم ببينيم.»


لوقا ۲:۲۲
روزی كه قرار بود والدين عيسی به اورشليم، به خانه خدا بروند و مطابق شريعت موسی، مراسم طهارت خود را بجا آورند، عيسی را نيز به آنجا بردند تا به خداوند وقف كنند؛


لوقا ۲:۲۳
زيرا در شريعت آمده بود كه پسر ارشد هر خانواده بايد وقف خداوند گردد.


لوقا ۲:۲۹
«خداوندا، اكنون ديگر می‌توانم با خيالی آسوده چشم از جهان فرو بندم، زيرا طبق وعده‌ات، او را ديدم! بلی، نجات‌دهنده‌ای را كه به جهان بخشيدی، با چشمان خود ديدم!


لوقا ۳:۴
يحيی همان كسی است كه اشعيا درباره‌اش پيشگويی كرده و گفته بود: «كسی در بيابان صدا می‌زند و می‌گويد كه راهی برای آمدن خداوند بسازيد! راهی راست در صحرا برايش آماده كنيد!


لوقا ۴:۱۲
عيسی در جواب فرمود: «كتاب آسمانی اين را نيز می‌فرمايد كه خداوند خود را آزمايش مكن!»


لوقا ۴:۱۸
«روح خداوند بر من است! خداوند مرا برگزيده تا مژدۀ رحمت او را به بينوايان برسانم. او مرا فرستاده است تا رنجديدگان را تسلی بخشم و رهايی را به اسيران و بينايی را به نابينايان اعلام نمايم و مظلومان را آزاد سازم؛


لوقا ۴:۱۹
و بشارت دهم كه زمان آن فرا رسيده كه خداوند انسان را مورد لطف خود قرار دهد.»


لوقا ۵:۱۷
روزی عيسی در خانه‌ای مشغول تعليم مردم بود. عده‌ای از علمای دين يهود و فريسی‌ها نيز از اورشليم و ساير شهرهای جليل و يهوديه در آنجا حضور داشتند. در همانحال، عيسی با قدرت خداوند، بيماران را شفا می‌بخشيد.


لوقا ۶:۴۶
«چگونه مرا «خداوند» می‌خوانيد، اما دستوراتم را اطاعت نمی‌كنيد؟


لوقا ۷:۱۳
وقتی عيسای خداوند، آن مادر داغديده را ديد، دلش بحال او سوخت و فرمود: «گريه نكن!»


لوقا ۷:۱۶
تمام كسانی كه اين معجزه را ديدند، با ترس و احترام، خدا را شكر كرده، می‌گفتند: «نبی بزرگی در ميان ما ظهور كرده است! خداوند به ياری ما آمده است!»


لوقا ۹:۶۱
شخصی نيز به عيسی گفت: «خداوندا، من حاضرم تو را پيروی كنم. اما بگذار اول بروم و از خانواده‌ام اجازه بگيرم!»


لوقا ۱۰:۱
آنگاه، عيسای خداوند هفتاد نفر ديگر را تعيين كرد و ايشان را دو به دو به شهرها و نقاطی كه خود عازم آن بود، فرستاد،


لوقا ۱۰:۱۷
پس از مدتی هفتاد شاگرد برگشتند و با خوشحالی به عيسی خبر داده، گفتند: «خداوندا، حتی ارواح پليد نيز به نام تو، از ما اطاعت می‌كنند!»


لوقا ۱۰:۲۷
جواب داد: «نوشته شده كه خداوند، خدای خود را با تمام دل، با تمام جان، با تمام قوت و با تمام فكرت دوست بدار. همسايه‌ات را نيز دوست بدار، همانقدر كه خود را دوست می‌داری!»


لوقا ۱۰:۴۱
عيسای خداوند به او فرمود: «مرتا، تو برای همه چيز خود را ناراحت و مضطرب می‌كنی،


لوقا ۱۱:۱
روزی عيسی مشغول دعا بود. وقتی دعايش تمام شد، يكی از شاگردان به او گفت: «خداوندا، همانطور كه يحيی طرز دعا كردن را به شاگردان خود آموخت، تو نيز به ما بياموز.»


لوقا ۱۲:۴۱
پطرس از عيسی پرسيد: «خداوندا، آيا اين را فقط برای ما می‌گويی يا برای همه؟»


لوقا ۱۲:۴۲
عيسای خداوند در جواب فرمود: «اين را به هر خدمتكار امين و آگاهی می‌گويم كه اربابش او را بر ساير خدمتكاران می‌گمارد تا در غياب خود، خوراک و آذوقه را بموقع به ايشان بدهد.


لوقا ۱۳:۱۳
در همان حال كه اين را می‌گفت، دستهای خود را بر او گذاشت. بلافاصله آن زن شفا يافت و راست ايستاد و شروع به ستايش خداوند نمود!


لوقا ۱۳:۱۵
اما عيسای خداوند در جواب او فرمود: «ای رياكار! مگر تو خود روز شنبه كار نمی‌كنی؟ مگر روز شنبه، گاو يا الاغت را از آخور باز نمی‌كنی تا برای آب دادن بيرون ببری؟


لوقا ۱۳:۲۳
روزی، شخصی از او پرسيد: «خداوندا، آيا تعداد نجات‌يافتگان كم خواهد بود؟» عيسی فرمود:


لوقا ۱۳:۲۵
زمانی خواهد رسيد كه صاحب خانه در را خواهد بست. آنگاه شما بيرون ايستاده، در خواهيد زد و التماس خواهيد كرد كه: خداوندا، خداوندا، در را به روی ما باز كن! اما او جواب خواهد داد كه: من شما را نمی‌شناسم!


لوقا ۱۳:۳۵
پس اكنون خانه‌ات ويران خواهد ماند و ديگر هرگز مرا نخواهی ديد تا زمانی كه بگويی: مبارک باد قدم كسی كه به نام خداوند می‌آيد.»


لوقا ۱۷:۵
روزی رسولان به عيسای خداوند گفتند: «ايمان ما را زياد كن.»


لوقا ۱۷:۳۷
شاگردان از عيسی پرسيدند: «خداوندا، به كجا برده خواهند شد؟» عيسی فرمود: «جايی كه لاشه باشد، لاشخورها در آنجا جمع خواهند شد!»


لوقا ۱۸:۶
آنگاه عيسای خداوند فرمود: «ببينيد اين قاضی بی‌انصاف چه می‌گويد!


لوقا ۱۹:۸
اما زَكّی در حضور عيسای خداوند ايستاد و گفت: «سَروَر من، اينک نصف دارايی خود را به فقرا خواهم بخشيد، و اگر از كسی ماليات اضافی گرفته باشم، چهار برابر آن را پس خواهم داد!»


لوقا ۱۹:۳۱
اگر كسی پرسيد كه چه می‌كنيد، فقط بگوييد: خداوند آن را لازم دارد!»


لوقا ۱۹:۳۴
جواب دادند: «خداوند آن را لازم دارد!»


لوقا ۱۹:۳۸
و می‌گفتند: «مبارک باد پادشاهی كه به نام خداوند می‌آيد! آرامش در آسمان و جلال بر خدا باد!»


لوقا ۲۰:۴۲
در حاليكه خود داود، در كتاب زبور نوشته است كه خدا به خداوند من، مسيح، گفت: بدست راست من بنشين تا دشمنانت را زير پايهايت بيفكنم.


لوقا ۲۰:۴۴
چگونه ممكن است كه مسيح، هم پسر داود باشد و هم خداوند او؟»


لوقا ۲۲:۳۳
شمعون گفت: «خداوندا، من حاضرم با تو به زندان بروم، حتی با تو بميرم!»


لوقا ۲۴:۳
پس وارد قبر شدند. اما جسد عيسای خداوند آنجا نبود!


لوقا ۲۴:۳۴
و می‌گفتند: «خداوند حقيقتاً زنده شده است! پطرس نيز او را ديده است!»


يوحنا ۱:۲۳
يحيی گفت: «چنانكه اشعيای نبی پيشگويی كرده، من صدای ندا كننده‌ای هستم كه در بيابان فرياد می‌زند: ای مردم، خود را برای آمدن خداوند آماده سازيد.»


يوحنا ۳:۳۳
كسانی كه به او ايمان می‌آورند، پی می‌برند كه خدا سرچشمه‌‌ء راستی است، چون اين شخص كه از طرف خداست كلام خدا را می‌گويد، زيرا روح خداوند به فراوانی در اوست.


يوحنا ۴:۱
وقتی خداوند ما، عيسی مسيح فهميد كه فريسی‌ها شنيده‌اند او بيشتر از يحيی مردم را غسل تعميد می‌دهد و شاگرد پيدا می‌كند، از يهوديه به جليل بازگشت. (درواقع شاگردان عيسی مردم را غسل می‌دادند، نه خود او.)


يوحنا ۶:۲۳
چند قايق ديگر از «طبريه» به محلی كه خداوند نانها را بركت داد و مردم خوردند، رسيدند.


يوحنا ۹:۳۸
گفت: «بلی ای خداوند، ايمان آوردم.» و عيسی را پرستش كرد.


يوحنا ۱۲:۳۸
و اين عين همان است كه «اشعيای نبی» پيشگويی كرده بود كه: «ای خداوند، چه كسی سخن ما را باور می‌كند؟ چه كسی معجزات بزرگ خدا را به عنوان دليل و برهان قبول می‌كند؟»


يوحنا ۱۳:۱۳
شما مرا استاد و خداوند می‌خوانيد، و درست می‌گوييد چون همينطور نيز هست.


يوحنا ۱۳:۱۴
حال، اگر من كه خداوند و استاد شما هستم، پاهای شما را شستم، شما نيز بايد پاهای يكديگر را بشوييد.


يوحنا ۱۳:۲۵
پس، آن شاگرد به عيسی نزديكتر شد و پرسيد: «خداوندا، آن شخص كيست؟»


يوحنا ۱۴:۸
فيليپ گفت: «خداوندا، پدر را به ما نشان دهيد كه همين برای ما كافی است.»


يوحنا ۲۰:۲
پس با عجله نزد پطرس و آن شاگردی كه عيسی او را دوست می‌داشت آمد و گفت: «جسد خداوند را از قبر برده‌اند و معلوم نيست كجا گذاشته‌اند.»


يوحنا ۲۰:۱۳
فرشته‌ها از مريم پرسيدند: «چرا گريه می‌كنی؟» جواب داد: «جسد خداوند مرا برده‌اند و نمی‌دانم كجا گذاشته‌اند.»


يوحنا ۲۰:۱۸
مريم شاگردان را پيدا كرد و به ايشان گفت: «خداوند زنده شده است! من خودم او را ديدم!» و پيغام او را به ايشان داد.


يوحنا ۲۰:۲۰
و زخم دستها و پهلوی خود را به ايشان نشان داد تا او را بشناسند. وقتی خداوند خود را ديدند، بی‌اندازه شاد شدند.


يوحنا ۲۰:۲۵
پس، وقتی به او گفتند كه خداوند را ديده‌اند، جواب داد: «من كه باور نمی‌كنم. تا خودم زخم ميخهای صليب را در دستهای او نبينم و انگشتانم را در آنها نگذارم و به پهلوی زخمی‌اش دست نزنم، باور نمی‌كنم كه او زنده شده است.»


يوحنا ۲۰:۲۸
توما گفت: «ای خداوند من، ای خدای من.»


يوحنا ۲۱:۷
آنگاه شاگردی كه عيسی او را دوست می‌داشت به پطرس گفت: «اين خداوند است! پطرس هم كه تا كمر برهنه بود، فوراً لباسش را به خود پيچيد و داخل آب پريد و شناكنان خود را به ساحل رساند.


يوحنا ۲۱:۱۲
عيسی فرمود: «بياييد صبحانه بخوريد.» ولی هيچيک جرأت نكرد از او بپرسد كه آيا او خود عيسای خداوند است يا نه، چون همه مطمئن بودند كه خود اوست.


يوحنا ۲۱:۱۶
عيسی بار ديگر پرسيد: «شمعون، پسر يونا، آيا واقعاً مرا دوست داری؟» پطرس جواب داد: «بلی خداوندا، خودتان می‌دانيد كه من شما را دوست دارم.» عيسی فرمود: «پس، از گوسفندان من مراقبت كن.»


يوحنا ۲۱:۱۷
يک بار ديگر عيسی از او پرسيد: «شمعون، پسر يونا، آيا مرا دوست داری؟» اين بار پطرس از طرز سؤال عيسی كه سه بار پرسيده بود كه او را دوست دارد، ناراحت شد و گفت: «خداوندا، شما از قلب من باخبريد. خودتان می‌دانيد كه شما را دوست دارم.» عيسی به او فرمود: «پس به بره‌های كوچک من خوراک بده.


اعمال رسولان ۱:۶
هنگامی كه عيسی با شاگردان بود آنان از او پرسيدند: «خداوندا، آيا در همين زمان است كه حكومت از دست رفتۀ اسرائيل را باز برقرار خواهی كرد؟»


اعمال رسولان ۱:۲۱
«پس، حال، بايد يک نفر ديگر را انتخاب كنيم تا جای او را بگيرد و با ما شاهد زنده شدن عيسی باشد. البته بايد كسی را انتخاب كنيم كه از شروع همكاری ما با خداوند، هميشه با ما بوده است، يعنی از روزی كه يحيی او را تعميد داد تا روزی كه در مقابل چشمان ما به آسمان بالا رفت.»


اعمال رسولان ۱:۲۴
آنگاه دعا كردند تا شخصی را كه خدا می‌خواهد، انتخاب كنند، و گفتند: «خداوندا، تو از قلب همه باخبری. به ما نشان بده كداميک از اين دو نفر را انتخاب كرده‌ای تا رسول تو و جانشين يهودای خائن باشد كه به سزای عمل خود رسيد.»


اعمال رسولان ۲:۲۰
پيش از آن روز بزرگ و پرشكوه خداوند، خورشيد تاريک شده، ماه به رنگ خون در خواهد آمد.


اعمال رسولان ۲:۲۱
اما هر كه خداوند را به كمک بطلبد، خداوند او را نجات خواهد داد.


اعمال رسولان ۲:۲۵
«زيرا داود نبی می‌فرمايد: می‌دانم كه خداوند هميشه با من است. خدا مرا كمک می‌كند. قدرت پرتوان خدا پشتيبان من است.


اعمال رسولان ۲:۳۴
«پس می‌بينيد كه داود سخنانی را كه از او نقل كردم، دربارۀ خودش نگفت چون داود هرگز به آسمان نرفت، بلكه می‌گويد: خدا به خداوند من مسيح گفت: در دست راست من بنشين


اعمال رسولان ۲:۳۶
«از اين جهت، من امروز به وضوح و روشنی به همۀ شما هموطنانم می‌گويم كه همين عيسی كه شما بر روی صليب كشتيد، خدا او را خداوند و مسيح تعيين فرموده است!»


اعمال رسولان ۲:۳۹
زيرا مسيح به شما كه از سوی خداوند، خدای ما دعوت شده‌ايد، و نيز به فرزندان شما و همچنين به كسانی كه در سرزمينهای دور هستند، وعده داده كه روح‌القدس را عطا فرمايد.»


اعمال رسولان ۲:۴۲
و در تعليمی كه رسولان می‌دادند و در آئين شام خداوند و دعا، با ساير ايمانداران مرتب شركت می‌كردند.


اعمال رسولان ۲:۴۶
و هر روز مرتب در خانۀ خدا باهم عبادت می‌كردند، در خانه‌ها برای شام خداوند جمع می‌شدند، و با خوشحالی و شكرگزاری هر چه داشتند با هم می‌خوردند،


اعمال رسولان ۳:۱۹
پس، توبه كنيد، از گناهانتان دست بكشيد و بسوی خدا بازگرديد تا گناهانتان پاک شود و دوران آسودگی و خرمّی از جانب خداوند فرا برسد.


اعمال رسولان ۳:۲۱
چون همانطور كه از زمان قديم پيشگويی شده است، مسيح بايد در آسمان بماند تا همه چيز از آلودگی گناه پاک شود و به حال اول بازگردد. برای نمونه، موسی سالها پيش فرمود: «خداوند، خدای شما پيامبری مثل من از ميان شما و برای شما می‌فرستد. هر چه او می‌گويد با دقت گوش كنيد؛


اعمال رسولان ۴:۲۴
آنگاه تمام ايمانداران با هم دعا كرده، گفتند: «ای خداوند، ای خالق آسمان و زمين و دريا و هر آنچه در آنهاست،


اعمال رسولان ۴:۲۵
مدتها پيش بوسيلۀ روح‌القدس از زبان جد ما و خدمتگزار خود داود نبی فرمودی: چرا مردم خدانشناس بضد خداوند شورش بپا می‌كنند و قومهای نادان عليه خدای بزرگ و توانا توطئه می‌چينند؟ پادشاهان دنيا با يكديگر همدست می‌شوند تا با خدا و با مسيح او بجنگند.


اعمال رسولان ۴:۲۹
و حال، ای خداوند، به تهديدهای ايشان گوش كن و به ما خدمتگزاران خود جرأت بده تا پيام تو را به مردم برسانيم.


اعمال رسولان ۴:۳۳
رسولان دربارۀ زنده شدن عيسای خداوند با قدرت موعظه می‌كردند و فيض عظيم خدا بر همۀ ايشان بود.


اعمال رسولان ۵:۱۲
از آن پس مردم جرأت نمی‌كردند به رسولان نزديک شوند، ولی احترام زيادی برای ايشان قائل بودند و مردان و زنان ايماندار دسته‌دسته به خداوند روی می‌آوردند. در ضمن، رسولان بطور مرتب برای دعا در خانۀ خدا، در قسمتی به نام «ايوان سليمان» جمع می‌شدند. ايشان در ميان مردم معجزات زياد و حيرت‌آوری می‌كردند،


اعمال رسولان ۵:۱۹
ولی همان شب فرشتۀ خداوند آمده، درهای زندان را باز كرد و آنان را بيرون آورد و به ايشان گفت:


اعمال رسولان ۷:۷
و خداوند فرمود: من آن قومی را كه ايشان را اسير سازد، مجازات خواهم نمود و بعد قوم خود را به اين سرزمين باز خواهم آورد تا مرا عبادت كنند.


اعمال رسولان ۷:۳۱
موسی با ديدن اين منظره، تعجب كرد و دويد تا آن را از نزديک ببيند. اما ناگهان صدای خداوند به گوش او رسيد كه می‌گفت:


اعمال رسولان ۷:۳۳
خداوند به او فرمود: كفشهايت را از پای درآور، زيرا زمينی كه بر آن ايستاده‌ای مقدس است.


اعمال رسولان ۷:۴۲
از اينرو خدا از آنان بيزار شد و ايشان را بحال خود گذاشت تا آفتاب، ماه و ستارگان را عبادت كنند! در كتاب عاموس نبی، خداوند می‌فرمايد: ای قوم اسرائيل، در آن چهل سالی كه در بيابان سرگردان بوديد، آيا برای من قربانی كرديد؟


اعمال رسولان ۷:۴۶
«خدا نسبت به داود عنايت خاصی داشت. داود نيز از خداوند درخواست كرد تا اين افتخار نصيب او شود كه برای خدای يعقوب عبادتگاه ثابتی بنا كند.


اعمال رسولان ۷:۵۹
در همان حالی كه استيفان را سنگسار می‌كردند، او چنين دعا كرد: «ای عيسای خداوند، روح مرا بپذير!»


اعمال رسولان ۷:۶۰
سپس روی زانوها افتاد و با صدای بلند گفت: «خداوندا، اين گناه را به حساب آنان نگذار!» بعد از اين دعا، جان سپرد.


اعمال رسولان ۸:۱۶
زيرا ايشان فقط به نام عيسای خداوند تعميد گرفته بودند و هنوز روح‌القدس بر هيچيک از ايشان نازل نشده بود.


اعمال رسولان ۸:۲۵
پطرس و يوحنا آنچه خدا در زندگی آنان كرده بود، برای ايمانداران سامره تعريف كردند و كلام خداوند را به آنان تعليم دادند. آنگاه به اورشليم بازگشتند. سر راهشان به چند روستا نيز سر زدند و پيغام خدا را به اهالی آنجا نيز بشارت دادند.


اعمال رسولان ۸:۲۶
پس از اين واقعه، فرشتۀ خداوند به فيليپ گفت: «برخيز و رو به جنوب به راهی برو كه از اورشليم به بيابان غزه می‌رود.»


اعمال رسولان ۸:۳۹
وقتی از آب بيرون آمدند، روح خداوند فيليپ را برداشت و برد و خزانه‌دار حبشی ديگر او را نديد، ولی راه خود را با خوشحالی پيش گرفت و رفت.


اعمال رسولان ۹:۱۰
در دمشق، شخصی مسيحی به نام حنانيا زندگی می‌كرد. خداوند در رؤيا به او فرمود: «حنانيا!» حنانيا جواب داد: «بلی، ای خداوند!»


اعمال رسولان ۹:۱۱
خداوند فرمود: «برخيز و به كوچۀ راست، به خانۀ يهودا برو و سراغ پولس طرسوسی را بگير. الان او مشغول دعاست.


اعمال رسولان ۹:۱۳
حنانيا عرض كرد: «خداوندا، ولی من شنيده‌ام كه اين شخص به ايمانداران اورشليم بسيار آزار رسانده است!


اعمال رسولان ۹:۱۵
اما خداوند فرمود: «برو و آنچه می‌گويم، انجام بده چون او را انتخاب كرده‌ام تا پيام مرا به قوم‌ها و پادشاهان و همچنين بنی‌اسرائيل برساند.


اعمال رسولان ۹:۱۷
پس حنانيا رفته، پولس را يافت و دست خود را بر سر او گذاشت و گفت: «برادر پولس، خداوند يعنی همان عيسی كه در راه به تو ظاهر شد، مرا فرستاده است كه برای تو دعا كنم تا از روح‌القدس پر شوی و چشمانت نيز دوباره بينا شود.»


اعمال رسولان ۹:۲۷
تا اينكه برنابا او را نزد رسولان آورد و برای ايشان تعريف كرد كه چگونه پولس در راه دمشق خداوند را ديده و خداوند به او چه فرموده و اينكه چگونه در دمشق با قدرت به نام عيسی وعظ كرده است.


اعمال رسولان ۹:۲۸
آنگاه او را در جمع خود راه دادند و پولس ازآن پس هميشه با ايمانداران بود، و به نام خداوند با جرأت موعظه می‌كرد.


اعمال رسولان ۹:۳۵
آنگاه تمام اهالی لده و شارون با ديدن اين معجزه به خداوند ايمان آوردند.


اعمال رسولان ۹:۴۲
اين خبر به سرعت در شهر پيچيد و بسياری به خداوند ايمان آوردند.


اعمال رسولان ۱۰:۱۴
پطرس گفت: «خداوندا، من هرگز چنين كاری نخواهم كرد! در تمام عمرم هرگز گوشت حرام نخورده‌ام!»


اعمال رسولان ۱۰:۳۳
«پس بی‌درنگ به دنبال شما فرستادم و شما نيز لطف كرده، زود آمديد. اينک منتظريم كه بدانيم خداوند چه فرموده است تا به ما بگوييد.»


اعمال رسولان ۱۰:۳۶
شما يقيناً از آن بشارت و مژده‌ای كه خدا به قوم اسرائيل داده آگاه می‌باشيد، يعنی اين مژده كه انسان می‌تواند بوسيلۀ عيسی مسيح كه خداوند همه است، بسوی خدا بازگردد. اين پيغام و اين وقايع، با تعميد يحيی آغاز شد، و از جليل به تمام يهوديه رسيد.


اعمال رسولان ۱۱:۸
«گفتم: ای خداوند، من هرگز چنين كاری نخواهم كرد چون در عمرم به چيزی حرام و ناپاک لب نزده‌ام!


اعمال رسولان ۱۱:۱۶
آنگاه به ياد سخنان خداوند افتادم كه فرمود: يحيی با آب غسل تعميد می‌داد؛ ولی شما با روح‌القدس تعميد خواهيد يافت.


اعمال رسولان ۱۱:۲۰
ولی چند نفر از ايمانداران اهل قبرس و قيروان وقتی به انطاكيه رسيدند، با يونانی‌ها نيز دربارۀ عيسای خداوند سخن گفتند.


اعمال رسولان ۱۱:۲۱
خداوند كوشش اين چند نفر را به ثمر رساند، بطوری كه بسياری از اين غيريهوديان ايمان آوردند و بسوی خداوند بازگشت كردند.


اعمال رسولان ۱۱:۲۳
وقتی برنابا به آنجا رسيد و ديد كه خدا چه كارهای شگفت‌آوری انجام می‌دهد، بسيار شاد شد و ايمانداران را تشويق كرد كه به هر قيمتی كه شده، از خداوند دور نشوند.


اعمال رسولان ۱۱:۲۴
برنابا شخصی مهربان و پر از روح‌القدس بود و ايمانی قوی داشت. در نتيجه، مردم دسته‌دسته به خداوند ايمان می‌آوردند.


اعمال رسولان ۱۲:۷
ناگهان محيط زندان نورانی شد و فرشتۀ خداوند آمد وكنار پطرس ايستاد! سپس به پهلوی پطرس زد و او را بيدار كرد وگفت: «زود برخيز!» همان لحظه زنجيرها از مچ دستهايش باز شد و بر زمين فرو ريخت!


اعمال رسولان ۱۲:۱۱
پطرس كه تازه متوجۀ ماجرا شده بود، به خود گفت: «پس حقيقت دارد كه خداوند فرشتۀ خود را فرستاده، مرا از چنگ هيروديس و يهوديان رهايی داده است!»


اعمال رسولان ۱۲:۱۷
پطرس اشاره كرد كه آرام باشند و تعريف كرد كه چه اتفاقی افتاده و چطور خداوند او را از زندان بيرون آورده است. پيش از رفتن نيز از ايشان خواست تا يعقوب و ساير برادران را آگاه سازند. بعد به جای امن‌تری رفت.


اعمال رسولان ۱۲:۲۳
همان لحظه فرشتۀ خداوند هيروديس را چنان زد كه بدنش پر از كرم شد و مرد، زيرا بجای اينكه خدا را تمجيد كند، گذاشت مردم او را پرستش كنند.


اعمال رسولان ۱۳:۸
ولی آن جادوگر كه نام يونانی او اَليما بود، مزاحم می‌شد و نمی‌گذاشت فرماندار به پيغام برنابا و پولس گوش دهد و سعی می‌كرد نگذارد به خداوند ايمان بياورد.


اعمال رسولان ۱۳:۴۷
و اين درست همان است كه خداوند به ما فرمود: من تو را تعيين كردم تا برای اقوام غيريهود نور باشی و ايشان را از چهار گوشۀ دنيا بسوی من راهنمايی كنی.»


اعمال رسولان ۱۴:۳
باوجود اين، پولس و برنابا مدت زيادی آنجا ماندند و با دليری پيغام خدا را به مردم اعلام نمودند. خداوند نيز به ايشان قدرت داد تا معجزاتی بزرگ و حيرت‌آور انجام دهند تا ثابت شود كه پيغامشان از سوی خداست.


اعمال رسولان ۱۴:۲۳
سپس در هر كليسا، مسيحيان باتجربه را بعنوان كشيش تعيين كردند. آنگاه روزه گرفته، برای ايشان دعا كردند و آنان را بدست خداوندی كه به او ايمان داشتند سپردند.


اعمال رسولان ۱۵:۱۱
مگر ايمان نداريد كه با هديۀ رايگان عيسای خداوند، همه يكسان نجات پيدا می‌كنند؟»


اعمال رسولان ۱۵:۱۶
خداوند می‌فرمايد: از اين پس باز می‌گردم و سلطنت افتادۀ داود را برپا می دارم و خرابی‌های آن را بنا می‌كنم


اعمال رسولان ۱۵:۱۸
اين است آنچه خداوند می‌گويد، خداوندی كه نقشه‌های ازلی خود را اكنون فاش می‌كند.


اعمال رسولان ۱۵:۲۶
نمايندگان ما، يهودا و سيلاس كه بخاطر خداوند ما عيسی مسيح هر دو از جان خود گذشته‌اند، به شما خواهند گفت كه نظر ما در بارۀ مشكل شما چيست.


اعمال رسولان ۱۶:۱۰
پس چون اين رؤيا را ديد، مطمئن شديم كه خداوند ما را خوانده است تا پيغام انجيل را در مقدونيه نيز اعلام كنيم. از اينرو بی‌درنگ عازم آنجا شديم.


اعمال رسولان ۱۶:۱۴
يكی از اين زنان ليديه نام داشت. او فروشندۀ پارچه‌های ارغوانی و اهل طياتيرا و زنی خداپرست بود. همانطور كه او به ما گوش می‌داد، خداوند دل او را باز كرد بطوری كه هر چه پولس می‌گفت می‌پذيرفت.


اعمال رسولان ۱۶:۱۵
او با تمام اعضای خانواده‌اش غسل تعميد گرفت و خواهش كرد كه مهمان او باشيم و گفت: «اگر قبول داريد كه من به خداوند ايمان واقعی دارم، پس بياييد مهمان من باشيد.» آنقدر اصرار نمود تا سرانجام قبول كرديم.


اعمال رسولان ۱۶:۳۱
جواب دادند: «به عيسای خداوند ايمان‌آور تا تو و تمام افراد خانواده‌ات نجات يابيد.»


اعمال رسولان ۱۶:۳۲
آنگاه پيام خداوند را به او و اهل خانه‌اش رساندند.


اعمال رسولان ۱۸:۹
يک شب خداوند در رؤيا به پولس فرمود: «از هيچكس نترس! با دليری موعظه كن و از اين كار دست نكش!


اعمال رسولان ۱۸:۲۳
پس از مدتی از آنجا به غلاطيه و فريجيه رفت و از مسيحيان ديدن كرد و ايشان را در ايمان به خداوند تقويت نمود.


اعمال رسولان ۱۹:۵
وقتی اين را شنيدند، به نام عيسای خداوند غسل تعميد گرفتند.


اعمال رسولان ۱۹:۱۰
دو سال به اين ترتيب گذشت تا اينكه تمام ساكنان ايالت آسيا پيغام خداوند را شنيدند، هم يهوديان و هم يونانيان.


اعمال رسولان ۱۹:۱۱
خداوند به پولس قدرت داد تا معجزات شگفت‌آوری به انجام رساند،


اعمال رسولان ۱۹:۱۳
يک بار گروهی از يهوديان دوره‌گرد كه شهر به شهر می‌گشتند و برای اخراج ارواح ناپاک ورد می‌خواندند، خواستند امتحان كنند كه اگر اسم عيسای خداوند را بر زبان آورند، می‌توانند ارواح پليد را از وجود ديوانگان بيرون كنند يا نه. وردی هم كه می‌خواندند اين بود: «ای روح ناپاک، به همان عيسی كه پولس درباره‌اش موعظه می‌كند، تو را قسم می‌دهيم كه از وجود اين ديوانه بيرون بيايی!»


اعمال رسولان ۱۹:۱۷
اين خبر در سراسر افسس پيچيد و به گوش هر يهودی و يونانی رسيد، بطوری كه همه ترسيدند و از آن پس به نام عيسای خداوند احترام می‌گذاشتند.


اعمال رسولان ۲۰:۱۹
باكمال فروتنی و اشک و آه به خداوند خدمت كرده و هميشه با خطر مرگ روبرو بوده‌ام، چون يهوديان برای كشتن من توطئه می‌چيدند.


اعمال رسولان ۲۰:۲۱
به يهوديان و غير يهوديان نيز اعلام می‌كردم كه لازم است از گناه دست بكشند و از راه ايمان به خداوند ما عيسی مسيح، بسوی خدا بازگردند.


اعمال رسولان ۲۰:۲۲
«اكنون به دستور روح خداوند می‌خواهم به اورشليم بروم و نمی‌دانم بر من چه خواهد گذشت،


اعمال رسولان ۲۰:۲۴
ولی زندگی وقتی برايم ارزش دارد كه آن را در راه خدمتی كه عيسای خداوند به من سپرده است صرف كنم و آن را به كمال رسانم، يعنی پيغام خوش انجيل را به ديگران برسانم و بگويم كه خدا مهربان است و همه را دوست دارد.


اعمال رسولان ۲۰:۳۵
از لحاظ كار سخت و كمک به فقرا نيز پيوسته برای شما نمونه بودم، چون كلمات عيسای خداوند را بخاطر داشتم كه فرمود: دادن بهتر از گرفتن است.»


اعمال رسولان ۲۱:۱۳
ولی پولس گفت: «چرا گريه می‌كنيد؟ شما دل مرا می‌شكنيد! من حاضرم نه فقط در اورشليم زندانی شوم، بلكه بخاطر عيسای خداوند جانم را نيز بدهم.»


اعمال رسولان ۲۲:۱۰
«گفتم: خداوندا، حالا چه كنم؟ «خداوند فرمود: برخيز، به دمشق برو. در آنجا به تو گفته خواهد شد كه خدا چه نقشه‌ای برای بقيۀ زندگی‌ات دارد.


اعمال رسولان ۲۲:۱۶
حالا چرا معطلی؟ به نام خداوند غسل تعميد بگير تا از گناهانت پاک شوی.


اعمال رسولان ۲۲:۱۹
«گفتم: خداوندا، ولی آنها حتماً می‌دانند كه من مسيحيان را در هر عبادتگاه می‌زدم و زندانی می‌كردم.


اعمال رسولان ۲۳:۱۱
آن شب خداوند در كنار پولس ايستاد و به او فرمود: «پولس ناراحت نباش! همانطور كه اينجا با مردم دربارۀ من سخن گفتی، در روم نيز سخن خواهی گفت.»


اعمال رسولان ۲۶:۱۵
«پرسيدم: آقا شما كيستيد؟ «خداوند فرمود: من عيسی هستم، همان كه تو او را اينقدر آزار می‌دهی.


اعمال رسولان ۲۸:۳۱
و با شهامت دربارۀ ملكوت خدا و عيسی مسيح خداوند با ايشان صحبت می‌كرد بدون آنكه كسی مانع او شود.


روميان ۱:۳
اين مژده دربارۀ فرزند خدا، يعنی خداوند ما عيسی مسيح می‌باشد كه همچون انسان از نسل داود نبی به دنيا آمد؛


روميان ۱:۶
برادران عزيز كه در شهر روم هستيد و اين نامه را می‌خوانيد، شما نيز جزو كسانی هستيد كه مورد مهر و محبت خدا می‌باشند، زيرا شما هم بوسيلۀ عيسی مسيح دعوت شده‌ايد تا قوم مقدس خدا و از آن او باشيد. پس، از پدرمان خدا و خداوندمان عيسی مسيح، طالب رحمت وآرامش برای شما می‌باشم.


روميان ۴:۴
اما آيا اعمال نيک ابراهيم در نجات او هيچگونه تأثيری نداشت؟ نه! به اين دليل كه نجات و رستگاری، هديۀ خداوند است. اگر كسی می‌توانست نجات و آمرزش گناهان خود را با انجام كارهای خوب بدست آورد، نجات هديه نمی‌بود. اما نجات هديۀ خداوند است و به كسانی عطا می‌شود كه برای بدست آوردن آن، به اعمال نيک خود تكيه نمی‌كنند. بلی، خدا در صورتی گناهكاران را بی‌گناه به حساب می‌آورد كه به عيسی مسيح ايمان بياورند.


روميان ۴:۸
چه سعادتی كه خداوند ديگر گناهی عليه او بحساب نياورد!»


روميان ۴:۲۴
بلكه برای اين نوشته شد كه ما اطمينان بيابيم كه خدا ما را نيز از همان راه به حضور خود می‌پذيرد، يعنی از راه ايمان به وعدۀ خدا، خدايی كه خداوند ما عيسی را پس از مرگ زنده كرد.


روميان ۵:۱
پس چون بوسيلۀ ايمان به عيسی مسيح در نظر خدا پاک و بی‌گناه محسوب شده‌ايم، از رابطۀ مسالمت‌آميزی با خدا بهره‌مند هستيم. اين رابطه زمانی ايجاد شد كه خداوند ما عيسی مسيح جانش را روی صليب در راه ما فدا كرد.


روميان ۵:۱۱
حال، چقدر از رابطۀ عالی و جديدی كه با خدا داريم، شاديم! اينها همه از بركت وجود خداوند ما عيسی مسيح است كه در راه گناهكاران، جان خود را فدا كرد تا ما را دوستان خدا سازد.


روميان ۵:۲۱
قبلاً گناه بر انسان حكومت می‌كرد و باعث مرگ می‌شد، اما اكنون لطف و مهربانی خدا حكومت می‌كند تا نه تنها ما را در نظر او شايسته سازد، بلكه بوسيلۀ خداوند ما عيسی مسيح، ما را به زندگی جاويد برساند.


روميان ۶:۱۳
اجازه ندهيد هيچ عضوی از بدن شما وسيله‌ای باشد برای گناه كردن، بلكه خود را كاملاً به خدا بسپاريد و سراسر وجود خود را به او تقديم كنيد؛ زيرا شما از مرگ به زندگی بازگشته‌ايد و بايد وسيله‌ای مفيد در دست خداوند باشيد تا هدفهای نيكوی او را تحقق بخشيد.


روميان ۶:۲۳
زيرا هر كه گناه كند، تنها دستمزدی كه خواهد يافت، مرگ است؛ اما هر كه به خداوند ما عيسی مسيح ايمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاويد است.


روميان ۷:۲۳
اما چيزی در عمق وجودم، در طبيعت نفسانی من هست كه با فكرم در جنگ و جدال می‌باشد و در اين مبارزه پيروز می‌شود و مرا بردۀ گناه می‌سازد، گناهی كه هنوز در درون من وجود دارد. در فكرم اراده می‌كنم كه خدمتگزار از جان گذشتۀ خدا باشم، اما می‌بينم كه هنوز اسير گناه هستم. پس می‌بينيد كه من در چه حال زاری هستم: طبيعت جديد من به من امر می‌كند كه اعمالم پاک و خوب باشد، اما آن طبيعت كهنه كه هنوز در من است، بسوی گناه كشيده می‌شود. وای كه در چه تنگنای وحشتناكی گرفتار شده‌ام! چه كسی می‌تواند مرا از چنگ اين طبيعت مرگبار آزاد كند؟ خدا را شكر، اين كار را خداوند، عيسی مسيح انجام می‌دهد.


روميان ۸:۳۹
در اوج آسمان و در عمق اقيانوسها، هيچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا كه در مرگ فداكارانۀ خداوند ما عيسی مسيح آشكار شده، محروم سازد.


روميان ۹:۲۸
زيرا «خداوند بسرعت و از روی انصاف، به اعمال مردم جهان رسيدگی كرده، ايشان را مجازات خواهد نمود.»


روميان ۹:۲۹
همين نبی در جای ديگری از كتاب خود می‌گويد كه اگر خداوند قادر متعال بر يهوديان ترحم نمی‌كرد، تمام ايشان هلاک می‌شدند، همانگونه كه مردم شهرهای سدوم و عموره همگی هلاک شدند.


روميان ۱۰:۹
درواقع، اگر انسان با زبان خود نزد ديگران اقرار كند كه عيسی مسيح خداوند اوست و در قلب خود نيز ايمان داشته باشد كه خدا او را پس از مرگ زنده كرد، نجات خواهد يافت.


روميان ۱۰:۱۲
در اين زمينه، يهود و غيريهود يكسانند، زيرا همه دارای يک خداوند هستند، خداوندی كه گنجينه‌های عظيم خود را در اختيار همۀ آنانی می‌گذارد كه طالب و تشنۀ او هستند.


روميان ۱۰:۱۳
پس خداوند هركس را كه به او پناه ببرد، نجات خواهد داد.


روميان ۱۰:۱۴
اما چگونه مردم به خداوند پناه آورند، درحاليكه به او ايمان ندارند؛ و چگونه ايمان بياورند، در حاليكه راجع به او چيزی نشنيده‌اند؟ و چگونه بشنوند، اگر كسی مژدۀ انجيل را به ايشان اعلام نكند؟


روميان ۱۰:۱۶
اما تمام كسانی كه اين مژده را می‌شنوند، آن را قبول نمی‌كنند. اشعيای نبی نيز می‌فرمايد: «خداوندا، چه كسی سخنان مرا باور كرد؟»


روميان ۱۱:۳۴
كيست كه بتواند فكر خداوند را درک كند؟ چه كسی آنقدر داناست كه بتواند مشورتی به خدا بدهد و يا او را راهنمايی كند؟


روميان ۱۲:۱۱
در خدمت به خداوند تنبلی و سستی به خود راه ندهيد، بلكه با شور و شوق روحانی او را خدمت كنيد.


روميان ۱۲:۱۹
برادران عزيز، هرگز از كسی انتقام نگيريد؛ انتقام خود را به خداوند واگذار كنيد، چون در كتاب آسمانی نوشته شده كه مجازات انسانها از آن اوست.


روميان ۱۳:۱۱
مسئلۀ ديگری كه ما را به انجام اعمال نيک ترغيب می‌كند، اينست كه وقت بسرعت می‌گذرد و عمر ما به پايان می‌رسد. پس بيدار شويد زيرا اكنون وقت بازگشت خداوند نزديكتر است از آن زمانی كه ايمان آورديم.


روميان ۱۴:۶
آنانی كه در روزهای مخصوصی خدا را عبادت می‌كنند، كار خوبی می‌كنند چون به اين وسيله به خدا احترام می‌گذارند. آنانی هم كه فرقی بين روزها قائل نمی‌شوند، كار خوبی می‌كنند چون كارشان برای خشنودی خداوند است. همين امر درمورد خوردن يا نخوردن گوشت قربانی بتها نيز صادق است. چه، كسانی كه می‌خورند و چه، كسانی كه نمی‌خورند، قصدشان خشنود ساختن خداوند است و برای كاری كه می‌كنند، خدا را سپاس می‌گويند.


روميان ۱۴:۸
چه در زندگی و چه در مرگ، ما از خداوند پيروی می‌كنيم و متعلق به او هستيم.


روميان ۱۴:۹
مسيح نيز به همين منظور مرد و زنده شد تا بتواند هم در طول زندگی و هم در زمان مرگمان، خداوند و صاحب اختيار ما باشد.


روميان ۱۴:۱۱
زيرا خداوند در كتاب آسمانی فرموده است: «به حيات خود قسم كه تمام مردم در مقابل من زانو زده، به زبان خود مرا ستايش خواهند كرد.»


روميان ۱۴:۱۴
من خود، به سبب اختياری كه عيسای خداوند به من داده است، يقين دارم كه خوردن گوشت قربانی بتها بخودی خود اشكالی ندارد. اما اگر كسی اين كار را نادرست و گناه می‌پندارد، نبايد چنين گوشتی را بخورد، زيرا در اينصورت مرتكب گناه شده است.


روميان ۱۵:۱
حتی اگر فكر می‌كنيم انجام چنين كارها از نظر خدا اشتباه نيست، باز بايد رعايت حال كسانی را بكنيم كه ممكن است كار ما را اشتباه تصور كنند. ما نبايد فقط به فكر خشنودی خودمان باشيم، بلكه وظيفه داريم اين زحمت را به خود بدهيم كه شک‌ها و نگرانيهای ديگران را نيز در نظر بگيريم. پس بهتر است به فكر خشنودی ديگران هم باشيم و فقط به خود نينديشيم. سعی كنيم كارهايمان تأثير خوبی بر ديگران بگذارد تا ايمانشان به خداوند تقويت گردد.


روميان ۱۵:۶
در آن صورت، همۀ ما خواهيم توانست يكدل و يک زبان خدا را كه پدر خداوند ما عيسی مسيح است، پرستش و تمجيد كنيم.


روميان ۱۵:۱۱
همچنين می‌گويد: «ای قومها، خداوند را ستايش كنيد! همه او را ستايش كنند!»


روميان ۱۵:۲۹
و اطمينان دارم كه وقتی بيايم، خداوند بركات بسياری به من عطا خواهد كرد تا به شما برسانم.


روميان ۱۶:۱
يک بانوی مسيحی به نام «فيبی» از شهر «كنخريا» بزودی به ديدن شما خواهد آمد. او از خادمان جدی و بسيار فعال كليسای كنخريا است. او را با احترامی كه شايستۀ مقدسين است، در خداوند بپذيريد و به هر وسيله‌ای كه می‌توانيد به او كمک كنيد، زيرا او به بسياری، از جمله خود من، در زمان نياز كمک كرده است.


روميان ۱۶:۹
همچنين به همكار ما در خدمت خداوند «اوربانوس» ودوستم «اِستاخيس.»


روميان ۱۶:۱۲
به خدمتگزاران خداوند، بانوان گرامی «تريفينا» و «تريفوسا» و نيز «پِرسيس» عزيز كه برای خداوند زحمت بسيار كشيده‌اند، سلام برسانيد.


روميان ۱۶:۱۸
چنين معلمان، خداوند ما عيسی مسيح را خدمت نمی‌كنند، و فقط در پی نفع خودشان هستند. ايشان خوب سخنرانی می‌كنند و مردم ساده دل نيز اغلب فريب ايشان را می‌خورند.


روميان ۱۶:۲۰
خدای صلح و آرامش بزودی شيطان را زير پايهای شما خواهد ساييد! فيض و لطف خداوند ما عيسی مسيح با شما باد!


روميان ۱۶:۲۴
فيض و لطف خداوند ما عيسی مسيح با همۀ شما باشد. آمين.


روميان ۱۶:۲۵
شما را به خدا می‌سپارم، به خدايی كه قادر است طبق فرمايش انجيل و بشارت من، شما را در ايمانتان به خداوند، قوی و ثابت قدم نگاه دارد. اين انجيل، همان نقشۀ خداست برای نجات شما غيريهوديان، كه در زمانهای گذشته، بصورت رازی مخفی بود اما اكنون طبق پيشگويی انبياء و به فرمان خدای ابدی، اين پيغام در همه جا اعلام می‌شود تا مردم در سراسر جهان به مسيح ايمان بياورند و از او اطاعت كنند. بر آن خدايی كه دانای يكتاست، بوسيلۀ عيسی مسيح تا ابد جلال باد! آمين.


اول قرنتيان ۱:۲
به شما كليسای خدا در «قرنتس» كه توسط خدا دعوت شده‌ايد تا قوم مقدس او باشيد. او شما را و نيز همۀ مسيحيان را كه در هر جا به نام عيسی مسيح كه خداوند ما و خداوند ايشان است دعا می‌كنند، توسط عيسی مسيح مقدس ساخته است.


اول قرنتيان ۱:۳
از درگاه پدرمان خدا، و خداوندمان عيسی مسيح، طالب رحمت و آرامش برای شما هستم.


اول قرنتيان ۱:۷
كه شما توانستيد از همۀ عطايای روحانی بهره‌مند گرديد و اكنون نيز آماده و چشم‌براه بازگشت خداوند ما عيسی مسيح می‌باشيد.


اول قرنتيان ۱:۹
ما يقين می‌دانيم كه خدا اين كار را برای ما بعمل خواهد آورد، زيرا او در انجام وعده‌های خود امين و وفادار است. او همان خدايی است كه شما را دعوت نموده تا با فرزندش عيسی مسيح، خداوند ما، دوستی و اتحاد روحانی داشته باشيد.


اول قرنتيان ۱:۱۰
اما ای برادران عزيز، به نام خداوند ما عيسی مسيح به شما التماس می‌كنم كه از بحث و جدل دست برداشته، بكوشيد با يكديگر يكدل و يكزبان باشيد تا در ميان شما جدايی و شكاف پيش نيايد. خواهش می‌كنم كه در فكر و هدف متحد باشيد.


اول قرنتيان ۱:۳۱
كتاب آسمانی نيز همين را می‌فرمايد: «اگر كسی می‌خواهد به چيزی افتخار كند، به كاری كه خداوند انجام داده است، افتخار كند.»


اول قرنتيان ۲:۸
حتی بزرگان اين دنيا نيز آن را درک نكردند، زيرا اگر درک می‌كردند، «خداوند جلال» را به صليب نمی‌كشيدند.


اول قرنتيان ۳:۲۰
همچنين در كتاب آسمانی آمده است كه خداوند بخوبی آگاه است كه هوش‌وحكمت انسان، چقدر احمقانه و باطل‌می‌باشد.


اول قرنتيان ۴:۴
گرچه وجدانم راحت است، اما اين را نيز دليل كافی نمی‌دانم. فقط خداوند بايد مرا بيازمايد و نظر بدهد.


اول قرنتيان ۴:۵
پس شما هم با عجله در اين باره قضاوت نكنيد كه چه كسی خدمتگزار خوبی است و چه كسی بد. وقتی خداوند باز گردد، همه چيز را روشن خواهد ساخت و همه به وضوح خواهند ديد كه هر يک از ما در عمق وجودمان، چگونه شخصی بوده‌ايم و با چه نيتی خدا را خدمت كرده‌ايم. در آن زمان، خدا هركس را همانقدر كه سزاوار است، تحسين خواهد نمود.


اول قرنتيان ۵:۳
اگر چه من در آنجا با شما نيستم، اما راجع به اين موضوع خيلی فكر كرده‌ام. به همين دليل، درست مانند اينكه خودم آنجا باشم، از همين جا، به نام خداوند عيسی مسيح تصميم گرفته‌ام كه چه بايد كرد. نخست، اعضای كليسا را گرد آوريد، زيرا وقتی با هم هستيد، قدرت خداوندمان عيسی با شماست و من نيز روحاً با شما خواهم بود.


اول قرنتيان ۵:۵
سپس، اين مرد را از كليسا اخراج كنيد و بدست شيطان بسپاريد تا به سزای عمل خود برسد، تا شايد به هنگام بازگشت خداوند ما عيسی، لااقل روح او نجات يابد.


اول قرنتيان ۶:۱۱
بعضی از شما در گذشته، چنين زندگی گناه‌آلودی داشتيد، اما اكنون گناهانتان شسته شده، و شما وقف خدا و مورد پسند او شده‌ايد، و اين در اثر كار خداوند ما عيسی و قدرت روح‌القدس ميسر شده است.


اول قرنتيان ۶:۱۳
بعنوان مثال، موضوع خوردن را در نظر بگيريد. خدا به ما اشتها برای خوراک، و شكم برای هضم آن داده است. اما اين دليل نمی‌شود كه هر مقدار دلمان می‌خواهد، بخوريم. به خورد و خوراک، زياد اهميت ندهيد، زيرا خدا يک روز، هم شكم را نابود خواهد كرد و هم خوراک را. اما زنا به هر شكل كه باشد، خطايی است بزرگ، زيرا بدنهای ما برای چنين كاری ساخته نشده است، بلكه از آن خداوند است. او می‌خواهد كه بدنهای ما را از وجود خويش مملو سازد.


اول قرنتيان ۶:۱۴
خدا با همان قدرتی كه خداوند ما عيسی مسيح را پس از مرگ زنده كرد، بدنهای ما را نيز بعد از مرگ دوباره زنده خواهد كرد.


اول قرنتيان ۶:۱۷
اما اگر خود را به خداوند تقديم كنيد، با او يكی خواهيد شد.


اول قرنتيان ۷:۱۰
در اينجا، برای آنانی كه ازدواج كرده‌اند، ديگر نه يک توصيه، بلكه يک دستور دارم، دستوری كه از جانب من نيست بلكه خود خداوند آن را فرموده است؛ و آن اينست كه زن نبايد از شوهرش جدا شود.


اول قرنتيان ۷:۱۲
اكنون می‌خواهم نكاتی را بعنوان توصيه بيان كنم كه گرچه مستقيماً از جانب خداوند نيستند، اما به نظر من بسيار مفيد می‌باشند. اگر يک مرد مسيحی، همسری غيرمسيحی دارد، و آن زن حاضر است با او زندگی كند، او نبايد زن خود را طلاق دهد.


اول قرنتيان ۷:۲۲
اگر به هنگام دعوت خداوند، برده باشيد، اين را بدانيد كه مسيح شما را آزاد كرده است، آزاد از قدرت گناه! و اگر به هنگام دعوت خداوند، برده نيستيد، بدانيد كه اكنون بردۀ مسيح هستيد.


اول قرنتيان ۷:۲۵
پرسيده بوديد دخترانی كه هنوز ازدواج نكرده‌اند، چه كنند؟ آيا اجازه دارند ازدواج كنند؟ من برای آنان حكم خاصی از جانب خداوند ندارم. اما از آنجا كه خداوند از سر لطف، به من حكمتی عطا كرده كه قابل اعتماد است، نظر خود را در اين باره بيان می‌دارم:


اول قرنتيان ۷:۲۹
نكتۀ مهمی كه بايد بياد داشته باشيم، اين است كه زمان بسيار كوتاهی برای ما باقی مانده و فرصت برای كار خداوند بسيار كم است. به همين دليل، كسانی كه زن دارند، بايد تا آنجا كه ممكن است، برای كار خداوند آزاد باشند.


اول قرنتيان ۷:۳۰
غم يا شادی يا ثروت، نبايد كسی را از خدمت به خداوند باز دارد.


اول قرنتيان ۷:۳۲
من می‌خواهم كه شما در همه چيز فارغ از اضطراب و نگرانی باشيد. مردی كه ازدواج نكرده است، می‌تواند تمام وقت خود را صرف خدمت خداوند كند و تمام فكرش اين باشد كه او را خشنود سازد.


اول قرنتيان ۷:۳۳
اما مردی كه ازدواج كرده است، نمی‌تواند براحتی خداوند را خدمت كند، زيرا مجبور است در فكر ماديات نيز باشد و بكوشد همسرش را راضی نگاه دارد.


اول قرنتيان ۷:۳۴
در واقع عشق و علاقۀ او، بين خدا و همسرش تقسيم می‌شود. دختری هم كه ازدواج می‌كند، همينطور می‌باشد. او نيز با اين مسايل روبرو است. اما دختری كه ازدواج نكرده، مشتاقانه در فكر اينست كه جسماً و روحاً خداوند را خشنود كند. اما زن شوهردار بايد در فكر كارهايی مانند خانه‌داری باشد و خواستهای شوهرش را در نظر بگيرد.


اول قرنتيان ۷:۳۵
من اين مطالب را برای كمک به شما می‌گويم، و منظورم اين نيست كه شما را از ازدواج باز دارم و يا محدوديتی برايتان ايجاد كنم. آرزوی من اينست كه هر چه می‌كنيد، باعث شود خداوند را بهتر خدمت نماييد و تا حد امكان توجه شما از خدمت او كمتر منحرف شود.


اول قرنتيان ۸:۶
اما ما می‌دانيم كه فقط يک خدا وجود دارد، يعنی پدر آسمانی ما كه تمام چيزها را آفريده و ما را نيز بوجود آورده تا از آن او باشيم. همچنين می‌دانيم كه فقط يک سرور و خداوند وجود دارد، يعنی عيسی مسيح، كه همه چيز بوسيلۀ او آفريده شده و حيات ما از اوست.


اول قرنتيان ۹:۱
من رسول و فرستادۀ خدا هستم و فقط در مقابل خدا مسئولم. من كسی هستم كه خداوندمان عيسی مسيح را با چشمان خود ديده‌ام. زندگی دگرگون شدۀ شما نيز نتيجۀ خدمت من به اوست.


اول قرنتيان ۹:۵
اگر زن داشتم و او نيز مسيحی می‌بود، آيا حق نداشتم او را در اين سفرها به همراه بياورم، يعنی همان كاری كه ساير رسولان و برادران خداوندمان عيسی و پطرس می‌كنند؟


اول قرنتيان ۹:۱۴
به همين ترتيب، خداوند فرموده است هر كه پيام انجيل را اعلام می‌كند، هزينۀ زندگی‌اش بايد توسط مسيحيان تأمين شود.


اول قرنتيان ۱۰:۹
صبر و تحمل خداوند را نيز امتحان نكنيم، زيرا عده‌ای از آنان چنين كردند و از نيش مارهای سمی مردند.


اول قرنتيان ۱۰:۱۶
پياله‌ای كه به هنگام شام خداوند از آن می‌نوشيم و برای آن دعای بركت می‌كنيم، آيا به اين معنی نيست كه هركس از آن می‌نوشد، در بركات خون مسيح شريک می‌شود؟ و نانی كه قسمت كرده، با هم می‌خوريم، آيا نشان نمی‌دهد كه ما با هم در بركات بدن مسيح شريكيم؟


اول قرنتيان ۱۰:۲۱
شما نمی‌توانيد هم از پيالۀ سفرۀ خداوند بنوشيد و هم از پيالۀ سفرۀ شيطان؛ هم از نان سفرۀ خداوند بخوريد و هم از نان سفرۀ شيطان.


اول قرنتيان ۱۰:۲۲
می‌خواهيد چه كنيد؟ آيا می‌خواهيد آتش خشم و غضب خداوند را بضد خود شعله‌ور سازيد؟ يا می‌خواهيد نشان دهيد كه از او نيرومندتريد؟


اول قرنتيان ۱۰:۲۶
زيرا همانطور كه كتاب آسمانی می‌گويد: «جهان و هر چه در آنست، از آن خداوند است.»


اول قرنتيان ۱۱:۱۷
می‌خواهم شما را برای رفتار ناپسندتان سرزنش كنم. زيرا شنيده‌ام كه وقتی برای شركت در شام خداوند گرد می‌آييد، ضرری كه به شما وارد می‌آيد، بيش از نفع آن است.


اول قرنتيان ۱۱:۲۰
وقتی برای خوردن دور هم جمع می‌شويد، آنچه می‌خوريد در واقع شام خداوند نيست،


اول قرنتيان ۱۱:۲۳
اين است آنچه خود خداوندمان عيسی مسيح دربارۀ اين شام فرموده است و من هم قبلاً آن را به شما تعليم داده‌ام: خداوند ما عيسی، در شبی كه يهودا به او خيانت كرد، نان را بدست گرفت،


اول قرنتيان ۱۱:۲۶
به اين ترتيب، هربار كه اين نان را می‌خوريد و از اين پياله می‌نوشيد، در واقع اين حقيقت را اعلام می‌كنيد كه مسيح برای نجات شما، جان خود را فدا كرده است. پس تا زمان بازگشت خداوند، اين آيين را نگاه داريد.


اول قرنتيان ۱۱:۲۷
بنابراين، اگر كسی بطور ناشايست از اين نان بخورد و از اين پياله بنوشد، به بدن و خون خداوندمان عيسی مسيح بی‌احترامی كرده و نسبت به آنها مرتكب گناه شده است.


اول قرنتيان ۱۱:۳۲
اما حتی اگر خداوند ما را محكوم و تنبيه كند، به اين منظور است كه در آينده با ساير مردم دنيا مورد محاكمه و داوری قرار نگيريم.


اول قرنتيان ۱۱:۳۳
پس ای برادران عزيز، هنگامی كه برای شام خداوندمان عيسی مسيح جمع می‌شويد، صبر كنيد تا ديگران هم بيايند.


اول قرنتيان ۱۲:۲
يقيناً به ياد داريد كه پيش از ايمان آوردن به خداوند، در ميان بتهايی كه قادر به سخن گفتن نبودند، سرگردان بوديد و از يک بت به بت ديگر پناه می‌برديد.


اول قرنتيان ۱۲:۳
اما اكنون به كسانی برمی‌خوريد كه ادعا می‌كنند از جانب روح خدا برايتان پيغامی دارند. چگونه می‌توان دانست كه آيا ايشان واقعاً از جانب خدا الهام يافته‌اند، يا اينكه فريبكارند؟ راهش اينست: كسی كه تحت قدرت روح خدا سخن می‌گويد، هرگز نمی‌تواند عيسی را لعنت كند. هيچكس نيز نمی‌تواند با تمام وجود عيسی را خداوند بخواند، جز اينكه روح‌القدس اين حقيقت را بر او آشكار ساخته باشد.


اول قرنتيان ۱۲:۵
با اينكه می‌توان خدا را از راه‌های مختلف خدمت كرد، اما همه همان خداوند را خدمت می‌كنيم.


اول قرنتيان ۱۴:۲۱
كتاب آسمانی می‌فرمايد كه خداوند از سرزمينهای ديگر افرادی را خواهد فرستاد تا پيغام او را به زبانهای بيگانه به قوم او اعلام كنند، اما با اينحال ايشان نخواهند شنيد.


اول قرنتيان ۱۴:۳۱
به اين ترتيب، تمام كسانی كه پيغامی از سوی خداوند دريافت كرده‌اند، خواهند توانست يكی پس از ديگری پيغام خدا را اعلام كنند تا همه تعليم بگيرند و تشويق و تقويت شوند.


اول قرنتيان ۱۴:۳۷
اگر ادعا می‌كنيد كه عطای نبوت و يا ساير عطايای روح‌القدس را داريد، پس بايد اولين كسانی باشيد كه دريابيد آنچه می‌گويم، احكام خود خداوند است.


اول قرنتيان ۱۵:۳۱
به افتخاری كه به رشد روحانی شما در خداوند ما عيسی مسيح دارم، سوگند كه من هر روز با مرگ روبرو می‌شوم.


اول قرنتيان ۱۵:۵۷
خدا را شكر برای تمام اينها! اوست كه ما را بوسيلۀ خداوندمان عيسی مسيح پيروز می‌گرداند.


اول قرنتيان ۱۵:۵۸
بنابراين، ای عزيزان، از آنجا كه پيروزی ما در آينده حتمی است، پس در ايمان قوی و ثابت قدم بمانيد و همواره مشغول خدمت به خداوند باشيد، چون می‌دانيد كه خدمتتان به خداوند بی‌نتيجه نيست، و در قيامت هركس پاداش اعمال خود را خواهد يافت.


اول قرنتيان ۱۶:۷
زيرا اين بار نمی‌خواهم فقط بر سر راه، شما را ملاقات كنم، بلكه به خواست خداوند در نظر دارم مدتی نزد شما بمانم.


اول قرنتيان ۱۶:۱۰
هرگاه «تيموتائوس» نزد شما آيد، از او به گرمی پذيرايی كنيد، زيرا او نيز مانند من مشغول خدمت به خداوند است.


اول قرنتيان ۱۶:۱۳
هشيار باشيد كه چيزی به ايمانتان صدمه نزند. به خداوند وفادار بمانيد. قوی و شجاع باشيد.


اول قرنتيان ۱۶:۲۲
اگر كسی خداوند را دوست ندارد، لعنت بر او باد! ای خداوند مسيح، بيا!


اول قرنتيان ۱۶:۲۳
فيض خداوند ما عيسی مسيح، با شما باشد.


دوم قرنتيان ۱:۲
از درگاه پدرمان خدا، و خداوندمان عيسی مسيح، برای شما خواهان رحمت و آرامش می‌باشم.


دوم قرنتيان ۱:۳
چقدر بايد خدا را شكر كنيم، خدايی كه پدر خداوند ما عيسی مسيح است، خدايی كه سرچشمۀ لطف و مهربانی است و در زحمات، ما را تسلی و قوت قلب می‌بخشد. بلی، او ما را تسلی می‌دهد تا ما نيز همين تسلی را به كسانی دهيم كه در زحمتند و به همدردی و تشويق ما نياز دارند.


دوم قرنتيان ۱:۱۲
آنچه باعث افتخار ماست، اينست كه می‌توانيم با نهايت صداقت بگوييم كه در رفتارمان با مردم و مخصوصاً با شما، هميشه صادق و بی‌ريا بوده‌ايم، و چشم اميدمان فقط به ياری خداوند بوده است، نه به توانايی‌های خودمان.


دوم قرنتيان ۱:۱۳
نامه‌هايی كه به شما نوشتيم، همه روشن و واضح بوده‌اند و هيچگاه مطلبی سربسته نگفته‌ايم. اما در حال حاضر شما ما را بخوبی نمی‌شناسيد، ولی اميدوارم كه روزی ما را بطور كامل بشناسيد و به ما افتخار كنيد، همچنانكه تا حدی چنين كرده‌ايد. آنگاه ما نيز در روز بازگشت خداوندمان عيسی، به شما افتخار خواهيم كرد.


دوم قرنتيان ۲:۱۲
از اين سخن بگذريم. من در ضمن سفر، به شهر «تروآس» رسيدم و خداوند فرصتهای بسيار خوبی فراهم آورد تا پيغام انجيل را به مردم اعلام كنم.


دوم قرنتيان ۳:۱۶
اما هرگاه كسی از گناهان خود توبه كند و بسوی خداوند باز گردد، آنگاه آن نقاب از چشمانش برداشته می‌شود.


دوم قرنتيان ۳:۱۷
خداوند روح حيات‌بخش است، و هر جا كه روح خداست، در آنجا آزادی است، آزادی از تلاش و تقلا برای رسيدن به رستگاری از راه انجام تشريفات مذهبی.


دوم قرنتيان ۳:۱۸
اما ما مسيحيان نقابی بر صورت خود نداريم و همچون آينه‌ای روشن و شفاف، جلال خداوند را منعكس می‌كنيم؛ و در اثر كاری كه خداوند يعنی روح‌القدس در وجودمان انجام می‌دهد، با جلالی روزافزون، بتدريج شبيه او می‌شويم.


دوم قرنتيان ۴:۵
پيغام و وعظ ما نيز هيچگاه در تعريف از خودمان نبوده است، بلكه در موعظه‌هايمان فقط به عيسی مسيح اشاره كرده‌ايم و او را بعنوان خداوند معرفی نموده‌ايم. تنها چيزی كه دربارۀ خودمان می‌گوييم اينست كه ما بخاطر فداكاری كه مسيح بر روی صليب كرد، خدمتگزاران شما هستيم.


دوم قرنتيان ۴:۱۱
بلی، بخاطر خدمت به خداوند، جان ما همواره در خطر مرگ قرار دارد؛ اما اين خود فرصتی است تا زنده بودن و قدرت مسيح را در بدنهای فانی خود نشان دهيم.


دوم قرنتيان ۴:۱۴
می‌دانيم همان خدا كه خداوند ما عيسی را پس از مرگ زنده كرد، ما را نيز مانند عيسی مسيح، زنده خواهد كرد تا به همراه شما به حضور او ببرد.


دوم قرنتيان ۴:۱۵
پس تمام زحماتی كه متحمل می‌شويم، همه به نفع شماست. بعلاوه، هر چه تعداد كسانی كه در اثر تلاش و خدمات ما به مسيح ايمان می‌آورند، بيشتر گردد، عدۀ بيشتری نيز خدا را بخاطر لطف و مهربانی‌اش سپاس خواهند گفت و خداوند نيز بيشتر جلال خواهد يافت.


دوم قرنتيان ۴:۱۶
از اينروست كه ما هرگز از خدمت به خدا دلسرد نمی‌شويم. با اينكه نيروی جسمی ما بتدريج از بين می‌رود، اما نيروی باطنی ما روزبروز در خداوند فزونی می‌يابد.


دوم قرنتيان ۵:۸
بنابراين، از مرگ ترسی نداريم، بلكه از آن استقبال می‌كنيم، چون می‌دانيم كه پس از مرگ نزد خداوند رفته، در خانۀ آسمانی‌مان بسر خواهيم برد.


دوم قرنتيان ۵:۱۱
بنابراين، چون چنين ترس و احترامی نسبت به خداوند در دل ما هست، می‌كوشيم تا مردم را بسوی نجات هدايت كنيم. خدا از دل ما باخبر است و می‌داند كه آنچه می‌گوييم، عين حقيقت است. اميدوارم شما هم به اين موضوع پی برده باشيد.


دوم قرنتيان ۶:۳
ما می‌كوشيم بگونه‌ای زندگی و رفتار كنيم كه باعث رنجش كسی نگرديم و مانع كسانی نشويم كه می‌خواهند به خدا ايمان آورند، مبادا ايرادی در خدمت ما بيابند و خداوند را مقصر بدانند.


دوم قرنتيان ۶:۸
چه به ما احترام نمايند و چه بی‌احترامی، چه از ما تعريف كنند و چه انتقاد، همواره نسبت به خداوند وفادار می‌مانيم. مردم ما را دروغگو می‌پندارند، حال آنكه جز حقيقت سخنی نمی‌گوييم.


دوم قرنتيان ۶:۱۰
دلشكسته‌ايم، اما در عين حال از شادی خداوند لبريزيم. فقيريم، ولی بسياری را با گنجهای روحانی، ثروتمند می‌سازيم. صاحب چيزی نيستيم، اما همه چيز داريم.


دوم قرنتيان ۷:۱۱
ببينيد اين غمی كه از سوی خداوند بود، برای شما چه نتايج خوبی ببار آورد؛ باعث شد كه از حالت بی‌تفاوتی بيرون آمده، بطور جدی تصميم بگيريد كه خود را از قيد گناهی كه درباره‌اش نوشته بودم، رهايی دهيد. آنچنان از آن رويداد وحشت كرديد كه آرزو داشتيد به كمكتان بشتابم؛ و چه خوب كه خودتان مشكل را از ميان برداشتيد و آن شخص را كه گناه كرده بود، مجازات نموديد. آنچه لازم بود، كرديد تا آن لكه را از دامن خود پاک كنيد.


دوم قرنتيان ۸:۵
كاری كه آنان انجام دادند، بيش از انتظار ما بود. ايشان در ابتدا قول دادند كه خواست خداوند را بجا آورند، و سپس اعلام آمادگی كردند كه هر خدمتی از آنان بخواهيم، انجام دهند.


دوم قرنتيان ۸:۹
زيرا خود می‌دانيد كه خداوند ما عيسی مسيح چقدر بخشنده و مهربان است؛ او با اينكه در آن مقام آسمانی‌اش ثروتمند بود، برای كمک به شما به اين جهان آمد و فقير شد، تا با فقر خود شما را ثروتمند سازد.


دوم قرنتيان ۸:۱۸
همراه تيطوس، برادر ديگری را نيز می‌فرستم كه همۀ كليساها او را بخاطر خدماتش به خداوند و موعظۀ پيغام انجيل، می‌شناسند و احترام می‌گذارند.


دوم قرنتيان ۸:۱۹
كليساها نه فقط او را احترام می‌كنند، بلكه او را بعنوان همسفر ما تعيين كرده‌اند تا با هم، اين هدايا را به اورشليم ببريم. اين خدمت باعث جلال خداوند خواهد شد و نيز ميزان علاقۀ ما را برای كمک به مؤمنين نيازمند، نشان می‌دهد.


دوم قرنتيان ۱۰:۱۷
چنانكه كتاب مقدس می‌فرمايد: «اگر كسی می‌خواهد به چيزی افتخار كند، به آنچه خداوند كرده است فخر نمايد، نه به آنچه خودش انجام داده است.»


دوم قرنتيان ۱۰:۱۸
زيرا مهم آن نيست كه شخص از خود و از كارهايی كه انجام داده است تعريف و تمجيد كند، بلكه مهم آنست كه خداوند او را تحسين نمايد.


دوم قرنتيان ۱۱:۱۷
البته خودستايی شايستۀ خدمتگزار خداوند نيست؛ اما برای اينكه بتوانم خود را با آنانی كه دائما نزد شما از خود تعريف و تمجيد می‌كنند، مقايسه نمايم، من نيز راه احمقانۀ ايشان را در پيش می‌گيرم.


دوم قرنتيان ۱۱:۳۱
خدا كه پدر خداوند ما عيسی مسيح است و تا ابد شايستۀ تمجيد و ستايش می‌باشد، می‌داند كه راست می‌گويم.


دوم قرنتيان ۱۲:۱
گرچه خيلی زننده است كه اينطور از خود تعريف نمايم، اما بگذاريد چنين كنم. بگذاريد از رؤياهايی كه ديده‌ام و مكاشفه‌هايی كه خداوند به من عطا فرموده است، تعريف كنم.


دوم قرنتيان ۱۲:۸
سه بار به خداوند التماس كردم كه مرا از آن رهايی دهد.


دوم قرنتيان ۱۳:۱۰
اين مطالب را به اين اميد می‌نويسم كه وقتی نزدتان آمدم، نيازی نباشد كه شما را سرزنش و تنبيه نمايم. زيرا می‌خواهم از اختياری كه خداوند به من داده است، برای تقويت و رشد روحانی شما استفاده كنم، نه برای تنبيه شما.


دوم قرنتيان ۱۳:۱۴
فيض خداوند ما عيسی مسيح با همۀ شما باشد! محبت خدا و رفاقت روح‌القدس نصيب شما گردد.


غلاطيان ۱:۱
از طرف من، پولس رسول، و تمام برادرانی كه در اينجا با من می‌باشند، به كليساهای ايالت غلاطيه. از درگاه خدای پدر، و خداوندمان عيسی مسيح، طالب رحمت و آرامش برای شما هستم. اگر من خود را رسول می‌خوانم، منظورم آن نيست كه يک گروه مذهبی يا هيئتی مرا بعنوان رسول بكار گمارده‌اند. رسالت و مأموريت من از جانب عيسی مسيح و خدای پدر است، خدايی كه او را پس از مرگ زنده كرد.


غلاطيان ۱:۱۹
اما از ساير رسولان، فقط يعقوب، برادر خداوند ما عيسی مسيح را ديدم.


غلاطيان ۴:۲۷
از اينروست كه «اشعيای» نبی از جانب خداوند فرمود: «شاد باش ای زن نازا كه هرگز نزاييده‌ای! فرياد شادی برآور، ای تو كه هرگز درد زايمان را نچشيده‌ای! زيرا من به تو فرزندانی خواهم بخشيد، كه تعدادشان بيشتر از شمار فرزندان زن شوهردار خواهد بود!»


غلاطيان ۵:۱۰
مطمئنم خداوند شما را در خصوص اين مطلب با من هم عقيده سازد. اما خدا اين شخص خرابكار را، هر كه می‌خواهد باشد، به سزای اعمالش خواهد رساند.


غلاطيان ۶:۱۴
اما خدا نكند كه من به اينگونه مسايل افتخار كنم. تنها افتخار من، همانا صليب خداوند ما عيسی مسيح است. بلی، بسبب همين صليب، تمام دلبستگی‌هايی كه در اين دنيا داشتم، مصلوب شد و از بين رفت و من نيز نسبت به گرايشهای دنيا مصلوب شدم و مردم.


غلاطيان ۶:۱۷
ديگر از اين پس دربارۀ اين موضوعات با من بحث نكنيد! تحمل زخمهايی كه دشمنان عيسای خداوند در بدن من ايجاد كرده‌اند، كافی است. همين زخمها نشان می‌دهد كه من خدمتگزار او هستم.


غلاطيان ۶:۱۸
برادران عزيزم، فيض خداوند ما عيسی مسيح با روح همۀ شما باد. آمين.


افسسيان ۱:۱
از طرف من، پولس، كه به خواست خدا رسول عيسی مسيح می‌باشم، به شما مسيحيان عزيز شهر افسس كه هميشه به خداوند ما عيسی مسيح وفاداريد.


افسسيان ۱:۲
از درگاه پدرمان خدا، و خداوندمان عيسی مسيح، طالب رحمت و آرامش برای شما هستم.


افسسيان ۱:۳
چقدر بايد خدا را شكر كنيم، خدايی كه پدر خداوند ما عيسی مسيح است، و همۀ بركات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به اين دليل كه ما از آن مسيح هستيم.


افسسيان ۱:۱۵
به همين دليل، از زمانی كه از ايمان استوار شما به عيسای خداوند و از محبتی كه نسبت به همۀ برادران خود داريد، آگاه شدم،


افسسيان ۱:۱۶
دائماً برای وجود شما خدا را سپاس می‌گويم. همچنين، برای شما دعا می‌كنم و از خدا كه پدر پرجلال خداوندمان عيسی مسيح است، درخواست می‌كنم كه به شما حكمت عطا نمايد تا بطور روشن و كامل درک كنيد كه عيسی كيست و چه فداكاريهايی در حق شما انجام داده است.


افسسيان ۴:۱
من كه بسبب خدمت خداوند اينجا در زندان بسر می‌برم، از شما التماس می‌كنم طوری زندگی و رفتار كنيد كه شايستۀ مقامتان باشد، مقامی كه خدا به شما عطا كرده است.


افسسيان ۴:۵
برای ما فقط يک خداوند، يک ايمان و يک تعميد وجود دارد.


افسسيان ۴:۱۷
بنابراين، از جانب خداوند به شما می‌گويم كه ديگر مانند كسانی كه هنوز نجات نيافته‌اند، زندگی نكنيد، چون ايشان كور و گمراه هستند و دل سنگشان پر از ظلمت است. ايشان از حيات خدا دورند، زيرا فكر و دل خود را به روی خدا بسته‌اند؛ در نتيجه نمی‌توانند راه‌های خدا را تشخيص دهند.


افسسيان ۵:۸
درست است كه زمانی قلب شما نيز سياه و پر از ظلمت بود؛ اما حالا پر از نور خداوند است. پس رفتارتان بايد اين تغيير را نشان دهد؛


افسسيان ۵:۱۰
بكوشيد تا دريابيد چه چيزهايی خداوند را خشنود می‌سازد.


افسسيان ۵:۱۹
با يكديگر دربارۀ خداوند گفتگو كنيد و سرودهای پرستشی و مزامير برای يكديگر بخوانيد. با هم سرودهای روحانی بخوانيد و در دل خود برای خداوند آهنگ بسازيد و بسراييد،


افسسيان ۵:۲۰
و همواره برای همه چيز، خدای پدر را به نام خداوند ما عيسی مسيح شكر كنيد.


افسسيان ۶:۱
ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت كنيد كه اين كار درستی است، زيرا خداوند اختيار زندگی شما را به دست ايشان سپرده است.


افسسيان ۶:۴
در اينجا سخنی نيز با شما پدر و مادرها دارم: فرزندانتان را بيش از حد سرزنش نكنيد، مبادا دلگير و عصبی شوند. ايشان را آنطور كه خداوند می‌پسندد، با محبت تربيت كنيد، و از كلام خدا ايشان را پند و نصيحت دهيد.


افسسيان ۶:۷
با عشق و علاقه كار كنيد، درست مانند آنكه برای خداوند كار می كنيد، نه برای انسان.


افسسيان ۶:۸
فراموش نكنيد كه چه غلام باشيد چه آزاد، برای هر عمل نيكو كه انجام می‌دهيد، از خداوند پاداش خواهيد گرفت.


افسسيان ۶:۱۰
در خاتمه از شما می‌خواهم كه از قدرت عظيم خداوند در درون خود، نيرو بگيريد و زورآور شويد!


افسسيان ۶:۱۹
برای من نيز دعا كنيد تا وقتی با دليری با ديگران دربارۀ خداوند سخن گويم و شرح می‌دهم كه چگونه غيريهوديان نيز می‌توانند نجات پيدا كنند، خدا كلمات مناسب را به من بدهد.


افسسيان ۶:۲۱
«تيخيكوس» برادر عزيز ما و خدمتگزار وفادار خداوند، از احوال من و از آنچه می‌كنم، شما را آگاه خواهد ساخت.


افسسيان ۶:۲۳
دعا می‌كنم كه خدای پدر و خداوند ما عيسی مسيح، به شما برادران عزيز آرامش و محبت و ايمان عطا كند.


افسسيان ۶:۲۴
فيض مسيح نصيب تمام كسانی باشد كه با خلوص نيت، خداوند ما عيسی مسيح را دوست می‌دارند.


فيليپيان ۱:۲
از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عيسی مسيح، طالب فيض و آرامش برای شما هستم.


فيليپيان ۱:۱۰
تا بتوانيد فرق ميان خوب و بد، و درست و نادرست را تشخيص دهيد. دعا می‌كنم كه زندگی‌تان چنان پاک گردد كه هيچكس نتواند تا زمان بازگشت خداوند ما مسيح، عيبی در شما بيابد.


فيليپيان ۱:۱۱
همچنين دعا می‌كنم كه همواره به اعمال نيكو بپردازيد، اعمالی كه باعث ستايش و جلال خداوند می‌گردند و نشان می‌دهند كه شما فرزند خدا هستيد.


فيليپيان ۲:۱۱
و برای جلال خدای پدر، همه به زبان خود اعتراف كنند كه عيسی مسيح، خداوند است.


فيليپيان ۲:۲۴
و اميدوارم به لطف خداوند، خودم هم بزودی نزد شما بيايم.


فيليپيان ۲:۲۹
پس او را همچون برادری در خداوند به گرمی بپذيريد و از زحمات او قدردانی نماييد،


فيليپيان ۳:۱
عزيزان من، در هر وضعی كه هستيد، در خداوند شاد باشيد. من هرگز از تكرار اين مطالب خسته نخواهم شد؛ و در ضمن به نفع شماست كه آنها را بارها بشنويد.


فيليپيان ۳:۸
بلی، همه چيز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عيسی مسيح، بی‌ارزش است. بنابراين، همه را كنار گذاشته‌ام، چون برای من پشيزی ارزش ندارند، با اين هدف كه مسيح را داشته باشم،


فيليپيان ۳:۲۰
اما سر منزل اصلی ما آسمان است، كه نجات‌دهندۀ ما، عيسی مسيح خداوند نيز در آنجاست؛ و ما چشم به راه او هستيم تا از آنجا بازگردد.


فيليپيان ۴:۱
ای برادران عزيز، من شما را بسيار دوست می‌دارم و مشتاقانه در انتظار ديدار شما هستم، چون شما شادی من و پاداش زحماتم هستيد. ای عزيزان من، به خداوند وفادار بمانيد.


فيليپيان ۴:۲
در ضمن از آن دو بانوی گرامی، «افوديه» و «سينتيخی» التماس می‌كنم كه به كمک خداوند، مجادله و اختلاف نظر را كنار بگذارند و با يكديگر صلح كنند.


فيليپيان ۴:۴
در خداوند دائماً شاد باشيد، و باز می‌گويم شاد باشيد!


فيليپيان ۴:۵
در هر كاری ازخودگذشتگی نشان بدهيد و ملاحظۀ ديگران را بكنيد. بخاطر داشته باشيد كه خداوند بزودی باز می‌گردد.


فيليپيان ۴:۶
برای هيچ چيز غصه نخوريد؛ درعوض برای همه چيز دعا كنيد و هر چه لازم داريد به خداوند بگوييد و فراموش نكنيد كه برای جواب دعاها، از او تشكر نماييد.


فيليپيان ۴:۲۳
فيض خداوند ما عيسی مسيح با روح شما باد.


کولوسيان ۱:۱
از طرف من، پولس، كه خدا برای خدمت به عيسی مسيح برگزيده، و از طرف برادر ما تيموتائوس، به برادران وفادار مسيحی ما كه در شهر كولسی می‌باشند. از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عيسی مسيح، طالب رحمت و آرامش برای شما هستيم.


کولوسيان ۱:۳
هرگاه برای شما دعا می‌كنيم، ابتدا خدا را كه پدر خداوند ما عيسی مسيح است، برای وجود شما شكر می‌كنيم،


کولوسيان ۱:۴
زيرا شنيده‌ايم كه چه ايمان استواری به خداوند داريد و چه محبت عميقی به ايمانداران او نشان می‌دهيد.


کولوسيان ۱:۱۰
تا به اين ترتيب زندگی شما همواره مورد پسند خداوند و باعث جلال او باشد و هميشه به انجام اعمال نيک مشغول باشيد و هر روز خدا را بهتر بشناسيد.


کولوسيان ۳:۱۶
كلام و تعاليم مسيح را به ياد آوريد و بگذاريد سخنان او زندگی‌تان را بارور سازد و شما را حكمت آموزد. كلام او را به يكديگر تعليم دهيد. مزامير و سرودهای روحانی بسراييد و با قلبی مملو از شكرگزاری آنها را برای خداوند بخوانيد.


کولوسيان ۳:۱۷
گفتار و كردار شما، شايستۀ نام عيسای خداوند باشد؛ و توسط او به حضور خدای پدر بياييد تا تشكرات خود را به او تقديم كنيد.


کولوسيان ۳:۱۸
ای زنان، از شوهران خود اطاعت كنيد، زيرا اين خواست خداوند است.


کولوسيان ۳:۲۰
ای فرزندان، مطيع پدر و مادر خود باشيد، زيرا اين خداوند را خشنود می‌سازد.


کولوسيان ۳:۲۴
فراموش نكنيد كه شما پاداشتان را از مسيح خداوند دريافت خواهيد كرد، يعنی همان ميراثی را كه برای شما نگاه داشته است، زيرا شما در واقع غلام مسيح هستيد.


کولوسيان ۴:۱۷
به «ارخيپوس» نيز بگوييد: «در انجام خدمتی كه خداوند به تو سپرده است، كوشا باش!»


اول تسالونيکيان ۱:۱
از طرف پولس، سيلاس و تيموتائوس، به مسيحيان شهر تسالونيكی كه از آنِ خدای پدر و عيسی مسيح خداوند می‌باشيد. از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عيسی مسيح، طالب رحمت و آرامش برای شما هستيم.


اول تسالونيکيان ۱:۳
و در حضور پدرمان خدا، اعمال پر مهر و ايمان استوار و اميد راسخی را كه به بازگشت خداوند ما عيسی مسيح داريد، به ياد می‌آوريم.


اول تسالونيکيان ۱:۶
در نتيجه، شما از ما و از خداوند پيروی كرديد، و با وجود زحمات شديدی كه به سبب پيغام ما متوجۀ شما شده بود، با شادی كه از روح‌القدس است، پيغام ما را پذيرفتيد.


اول تسالونيکيان ۱:۸
اكنون كلام خداوند بوسيلۀ شما در همه جا پخش شده و به گوش مردم سرزمينهای ديگر نيز رسيده است. هر جا قدم می‌گذاريم، سخن از ايمان حيرت‌انگيز شما به خداست؛ لذا نيازی نيست كه ما ديگر چيزی در اين خصوص بگوييم،


اول تسالونيکيان ۲:۱۵
ايشان انبيای پيشين و حتی عيسای خداوند را كشتند؛ اكنون نيز بی‌رحمانه ما را آزار می‌دهند. آنان هم با خدا مخالفند، هم با انسان؛


اول تسالونيکيان ۳:۷
بنابراين ای برادران، با وجود تمام مشكلات و زحماتی كه متحمل می‌شويم، خاطرمان با شنيدن اين خبرها آسوده شد، زيرا اطلاع يافتيم كه نسبت به خداوند وفادار مانده‌ايد.


اول تسالونيکيان ۳:۸
تا زمانی كه شما در ايمان به خداوند استوار باشيد، تحمل مشكلات برای ما آسان خواهد بود.


اول تسالونيکيان ۳:۱۱
باشد كه پدرمان خدا و خداوندمان عيسی مسيح، بار ديگر ما را به نزد شما بفرستد.


اول تسالونيکيان ۳:۱۲
خداوند محبت شما را چنان فزونی بخشد كه بتوانيد يكديگر و ديگران را بشدت محبت كنيد، همانگونه كه ما شما را محبت می‌نماييم؛


اول تسالونيکيان ۳:۱۳
تا به اين ترتيب، پدرمان خدا دل شما را قوی و بی‌گناه و پاک سازد، تا در آن روز كه خداوند ما عيسی مسيح با مقدسين خود باز می‌گردد، در حضور خدا، مقدس و بی‌عيب بايستيد.


اول تسالونيکيان ۴:۱
برادران عزيز، اجازه بدهيد نكتۀ ديگری نيز اضافه كنم: شما بخوبی می‌دانيد كه چگونه در زندگی خود، خدا را خشنود سازيد، زيرا احكامی را كه از جانب عيسای خداوند به شما داده‌ايم، می‌دانيد. اما به نام عيسای خداوند از شما تقاضا می‌كنم كه در اين خصوص كوشش بيشتری بنماييد.


اول تسالونيکيان ۴:۱۵
اين را من از جانب خداوند می‌گويم: ما كه هنگام بازگشت مسيح خداوند زنده باشيم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهيم رفت.


اول تسالونيکيان ۴:۱۶
زيرا صدای فرمان الهی و آوای تكان دهندۀ رئيس فرشتگان و نوای شيپور خدا شنيده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمين خواهد آمد. آنگاه پيش از همه، مسيحيانی كه مرده‌اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات كنند.


اول تسالونيکيان ۴:۱۷
سپس، ما كه هنوز زنده‌ايم و روی زمين باقی هستيم، همراه ايشان در ابرها ربوده خواهيم شد تا همگی، خداوند را در هوا ملاقات كنيم و تا ابد با او باشيم.


اول تسالونيکيان ۵:۲
زيرا شما بخوبی می‌دانيد كه هيچكس زمان بازگشت او را نمی‌داند. «روز خداوند»، همچون دزد شب، بی‌خبر سر می‌رسد.


اول تسالونيکيان ۵:۴
اما برادران عزيز، شما در تاريكی گناه و بی‌خبری نيستيد كه وقتی «روز خداوند» سر رسد، غافلگير شويد، مانند كسی كه دزد به او حمله كرده باشد.


اول تسالونيکيان ۵:۹
از ياد نبريم كه خدا ما را برنگزيده تا زير غضب خود قرار دهد، بلكه ما را انتخاب نموده تا بوسيلۀ خداوند ما عيسی مسيح نجات دهد.


اول تسالونيکيان ۵:۲۳
دعا می‌كنم كه خود خدای آرامش، شما را تماماً مقدس سازد. باشد كه روح و جان و بدن شما تا روز بازگشت خداوند ما عيسی مسيح بی‌عيب و استوار بماند.


اول تسالونيکيان ۵:۲۷
در نام خداوند از شما می‌خواهم كه اين نامه را برای همۀ مؤمنين بخوانيد.


اول تسالونيکيان ۵:۲۸
فيض خداوند ما عيسی مسيح با همۀ شما باشد.


دوم تسالونيکيان ۱:۱
از طرف پولس، سيلاس و تيموتائوس، به مسيحيان شهر تسالونيكی كه در پناه پدر ما خدا و خداوند ما عيسی مسيح محفوظ هستند.


دوم تسالونيکيان ۱:۲
از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عيسی مسيح، طالب رحمت و آرامش برای شما می‌باشيم.


دوم تسالونيکيان ۱:۷
بنابراين، به شما كه رنج و آزار می‌بينيد، اعلام می‌دارم كه وقتی عيسای خداوند به ناگاه در ميان شعله‌های آتش و با فرشتگان نيرومند خود از آسمان ظاهر شود، خدا به ما و به شما آسودگی خواهد بخشيد؛


دوم تسالونيکيان ۱:۹
ايشان به مجازات جاودانی خواهند رسيد، و تا ابد از حضور خداوند دور خواهند ماند و هرگز شكوه و عظمت قدرت او را نخواهند ديد.


دوم تسالونيکيان ۱:۱۲
آنگاه مردم با مشاهده اعمال شما، نام خداوند ما عيسی مسيح را ستايش و تمجيد خواهند كرد؛ شما نيز بسبب تعلق به او، عزت و حرمت خواهيد يافت. لطف و فيض خدای ما و خداوند ما عيسی مسيح همۀ اين امتيازات را برای شما فراهم آورده است.


دوم تسالونيکيان ۲:۱
اما سخنی نيز دربارۀ بازگشت خداوند ما عيسی مسيح و جمع شدن ما به نزد او بگويم: گويا برخی می‌گويند كه روز بازگشت خداوند فرا رسيده است؛ برادران عزيز، خواهش می‌كنم از شنيدن اينگونه خبرهای نادرست، آرامش خود را از دست ندهيد. حتی اگر بگويند كه در اين زمينه رؤيايی ديده‌اند، يا پيغام خاصی از خدا گرفته‌اند، و يا از من نامه‌ای دريافت كرده‌اند، مطلقاً باور نكنيد.


دوم تسالونيکيان ۲:۸
آنگاه آن مرد خبيث ظهور خواهد كرد. اما خداوند ما عيسی به هنگام بازگشت خود، او را با نَفَس دهان خويش هلاک كرده، با حضور خود نابود خواهد ساخت.


دوم تسالونيکيان ۲:۱۴
به همين منظور، او مژدۀ نجات را بوسيلۀ ما به شما رساند و از طريق ما، شما را دعوت كرد تا در جلال خداوند ما عيسی مسيح شريک گرديد.


دوم تسالونيکيان ۲:۱۶
خود خداوند ما عيسی مسيح و پدر ما خدا، كه ما را محبت نمود و از روی لطف بی‌پايان خويش، تسلی و اميد جاودانی به ما بخشيد،


دوم تسالونيکيان ۳:۱
ای برادران، در خاتمه خواهش می‌كنم برای ما دعا كنيد. نخست دعا كنيد كه پيغام خداوند، در هر جا كه اعلام می‌شود، بدون مانع بسرعت پخش شود و باعث نجات مردم گردد، همانطور كه سبب نجات شما نيز شد.


دوم تسالونيکيان ۳:۳
اما خداوند وفادار است و شما را تقويت خواهد نمود و در برابر هر نوع حملۀ شيطان، از شما محافظت خواهد كرد.


دوم تسالونيکيان ۳:۴
خداوند ما را مطمئن ساخته كه هر چه به شما آموخته‌ايم، انجام می‌دهيد و خواهيد داد.


دوم تسالونيکيان ۳:۵
خداوند ياری فرمايد تا محبت خدا و صبر مسيح را عميقتر درک كنيد.


دوم تسالونيکيان ۳:۶
و اكنون برادران عزيز، به حكمی كه به نام خداوند ما عيسی مسيح و با قدرت او صادر می‌كنيم، توجه كنيد: از هر مسيحی تنبل كه اوقات خود را به بيكاری می‌گذراند، و نمی‌خواهد مطابق الگويی كه ارائه داديم كار كند، دوری نماييد.


دوم تسالونيکيان ۳:۱۲
به نام عيسی مسيح خداوند به اين قبيل اشخاص نصيحت می‌كنيم و دستور می‌دهيم كه به زندگی خود نظم و آرامش ببخشند و به كار و كوشش بپردازند تا نانی بدست آورند.


دوم تسالونيکيان ۳:۱۶
خود خداوند كه سرچشمۀ آرامش است، به شما در هر وضعی كه هستيد، پيوسته آرامش عطا فرمايد. خداوند با همۀ شما باشد.


دوم تسالونيکيان ۳:۱۸
فيض خداوند ما عيسی مسيح بر همۀ شما باشد.


اول تيموتيوس ۱:۱
از طرف من، پولس، رسول و فرستادۀ عيسی مسيح كه طبق حكم نجات دهندۀ ما خدا و خداوند و اميدمان عيسی مسيح، برای اين خدمت تعيين شده‌ام،


اول تيموتيوس ۱:۲
به فرزند حقيقی‌ام در ايمان، تيموتائوس. از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عيسی مسيح، طالب فيض و رحمت و آرامش برای تو هستم.


اول تيموتيوس ۱:۱۲
بنابراين، خداوندمان عيسی مسيح را شكر می‌گويم كه قدرت انجام اين خدمت را به من داد، و مرا لايق شمرد و به اين خدمت گمارد.


اول تيموتيوس ۱:۱۴
وه كه خداوند ما چه مهربان و پر محبت است! او نشان داد كه چگونه به او ايمان بياورم و از محبت مسيح عيسی لبريز شوم.


اول تيموتيوس ۱:۱۸
و حال، پسرم، «تيموتائوس»، حكمی كه به تو می‌دهم اينست: برای خداوند خوب بجنگ، همانگونه كه خداوند قبلاً توسط نبوتها و پيغامها اين را در مورد تو فرموده بود.


اول تيموتيوس ۲:۲
همچنين، برای رهبران و مقامات مملكت به پيشگاه خداوند دعا كن تا بتوانيم در صلح و آرامش بسر بريم و زندگی خداپسندانه و پاک و شايسته‌ای داشته باشيم.


اول تيموتيوس ۶:۳
عده‌ای ممكن است اين تعليمات را نپذيرند. اما اينها تعليم درست و كامل خداوند ما عيسی مسيح بوده و اصول زندگی خداپسندانه می‌باشد. پس هر كه بگونه‌ای ديگر تعليم دهد، در غرور و نادانی گرفتار است. چنين شخصی با مفهوم سخنان مسيح بازی می‌كند و بحثهايی را پيش می‌كشد كه نتيجه‌اش حسادت، خشم، ناسزا، توهين و بدگمانی است.


اول تيموتيوس ۶:۱۴
كه تمامی اوامر خدا را انجام دهی، تا كسی نتواند از حال تا بازگشت خداوند ما عيسی مسيح، عيبی در تو بيابد؛


اول تيموتيوس ۶:۲۱
بعضی از اين قبيل افراد، در اثر همين بحث‌ها، ايمانشان را از دست داده‌اند. فيض خداوند با تو باد.


دوم تيموتيوس ۱:۲
به فرزند عزيزم تيموتائوس. از درگاه خدای پدر و خداوندمان عيسی مسيح، طالب فيض و رحمت و آرامش برای تو می‌باشم.


دوم تيموتيوس ۱:۵
هيچگاه از ياد نمی‌برم چه ايمان خالصی به خداوند داشتی، درست مانند مادرت «اِفنيک» و مادر بزرگت «لوئيز»؛ و اطمينان دارم كه حالا نيز ايمانت به همان اندازه مستحكم است.


دوم تيموتيوس ۱:۱۶
خداوند «اُنيسيفوروس» و خانوادۀ او را مورد لطف و رحمت خود قرار دهد، زيرا بارها به ديدن من آمد و باعث دلگرمی و شادی من گرديد. او هيچگاه از زندانی بودن من عار نداشت،


دوم تيموتيوس ۱:۱۸
خداوند در روز بازگشت مسيح بر او رحمت فرمايد. تو خودت بخوبی آگاهی كه اين مرد در «اَفَسُس» نيز چقدر به من خدمت كرد.


دوم تيموتيوس ۲:۵
ورزشكاری كه می‌خواهد برندۀ جايزه شود، بايد تمام مقررات مسابقه را رعايت كند؛ تو نيز برای موفقيت در خدمتت، بايد از تمام دستورات خداوند اطاعت كنی.


دوم تيموتيوس ۲:۷
دربارۀ اين سه مثالی كه آوردم، خوب فكر كن. خداوند به تو كمک كند تا بدانی به چه ترتيب از آنها سرمشق بگيری.


دوم تيموتيوس ۲:۱۲
اگر فكر می‌كنيم كه در اين دنيا، خدمت كردن به او بسيار دشوار است، خوب است به ياد آوريم كه روزی فرا خواهد رسيد كه در كنار او خواهيم نشست و با او سلطنت خواهيم نمود. اما اگر در زير بار زحمات دلسرد شويم و از خدمت خداوند دست بكشيم و از مسيح روگردان شويم، او نيز از ما روگردان خواهد شد.


دوم تيموتيوس ۲:۱۴
اين حقايق را به اعضای كليسای خود يادآوری نما، و به نام خداوند به ايشان حكم كن كه بر سر موضوع‌های جزئی بحث و مجادله نكنند، چون اينگونه بحث‌ها بی‌ثمر و حتی مضرند.


دوم تيموتيوس ۲:۱۹
اما حقايق الهی پا برجا می‌ماند و هيچ چيز نمی‌تواند آن را تكان دهد؛ همچون سنگ زير بنايی است كه بر روی آن، اين دو جمله نوشته شده است: «خداوند كسانی را كه واقعاً به او تعلق دارند می‌شناسد» و «آنانی كه خود را از آنِ مسيح می‌دانند، بايد از اعمال نادرست كناره جويند.»


دوم تيموتيوس ۲:۲۲
از افكار و اميال شهوت‌آلود كه جوانان را اغلب اسير می‌سازد، بگريز و در پی اموری باش كه تو را به كارهای خوب تشويق می‌كند؛ ايمان و محبت را دنبال نما و با كسانی كه خداوند را دوست دارند و قلبشان پاک است، معاشرت كن.


دوم تيموتيوس ۲:۲۵
و با مخالفين و گمراهان با فروتنی و ادب گفتگو نمايد؛ شايد به اين ترتيب به ياری خداوند، آنها از عقايد نادرست خود بازگردند و به حقيقت ايمان آورند.


دوم تيموتيوس ۳:۱۱
و زحمات و رنجهايی كه در راه اعلام پيغام انجيل كشيدم آگاهی؛ و به ياد داری كه در «انطاكيه»، «قونيه» و «لستره» با چه مصائبی مواجه شدم. اما خداوند مرا از همۀ اين خطرات نجات داد.


دوم تيموتيوس ۴:۵
اما تو در همۀ شرايط استوار بايست، و از زحمت ديدن در راه خداوند نترس. مردم را بسوی مسيح هدايت كن و وظايف خود را بی‌كم و كاست انجام بده.


دوم تيموتيوس ۴:۷
من برای خداوندم با دل و جان مبارزه كرده‌ام و نسبت به او وفادار مانده‌ام. اكنون ديگر مسابقه به پايان رسيده و وقت آنست كه استراحت كنم.


دوم تيموتيوس ۴:۸
حال، تاجی در آسمان انتظار مرا می‌كشد، تاجی كه خداوند ما مسيح، آن داور عادل، در روز بازگشت خود به من عطا خواهد فرمود؛ اما نه فقط به من، بلكه به تمام كسانی كه با زندگی‌شان نشان می‌دهند كه مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند.


دوم تيموتيوس ۴:۱۴
«اسكندر» مسگر به من بسيار بدی كرد؛ خداوند خودش او را تنبيه كند.


دوم تيموتيوس ۴:۱۷
اما خداوند خودش مرا ياری نمود و فرصت داد تا با دليری پيغام نجات‌بخش انجيل را به گوش همۀ ملل دنيا برسانم. او مرا نجات داد و نگذاشت مرا جلو شيران بيفكنند.


دوم تيموتيوس ۴:۱۸
بلی، خداوند مرا از هر اتفاق بدی حفظ خواهد كرد و سلامت به ملكوت آسمانی خود خواهد رساند. جلال تا ابد از آن خداوند باد. آمين.


دوم تيموتيوس ۴:۲۲
عيسی مسيح خداوند با روح تو باد. فيض خداوند با شما باد.


تايتوس ۳:۷
تا به لطف عيسی مسيح، در پيشگاه خداوند بی‌گناه بحساب بياييم. اكنون می‌توانيم در بركات زندگی جاويد شريک شده، با اشتياق در انتظار روزی باشيم كه بطور كامل از اين زندگی برخوردار خواهيم شد.


تايتوس ۳:۱۵
همۀ دوستان من به تو سلام می‌رسانند. تو نيز به دوستان مسيحی ما در آنجا سلام برسان. فيض خداوند با همۀ شما باد.


فيلمان ۱:۳
از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عيسی مسيح، طالب رحمت و آرامش برای شما می‌باشيم.


فيلمان ۱:۵
زيرا از ديگران می‌شنوم كه چه ايمان استواری به عيسای خداوند و چه محبتی نسبت به برادران مسيحی خود داری.


فيلمان ۱:۶
دعا می‌كنم كه ايمان و اعتمادی را كه به خداوند داری، با ديگران در ميان بگذاری، تا ايشان نيز تحت‌تأثير قرار گيرند و ببينند كه چه نيكويی‌ها و مواهبی از عيسی مسيح نصيب تو شده است.


فيلمان ۱:۲۵
فيض خداوند ما عيسی مسيح با روح شما باد.


عبرانيان ۱:۱۰
خدا همچنين او را «خداوند» ناميده است. از اين جهت در كتاب آسمانی آمده است: «خداوندا، تو در ابتدا زمين را آفريدی، و آسمانها ساختۀ دستهای توست.


عبرانيان ۲:۳
چگونه امكان دارد كه ما از مجازات بگريزيم، اگر نسبت به چنين نجات عظيمی بی‌اعتنا باشيم؟ زيرا اين مژده را ابتدا عيسای خداوند اعلام نمود، و بعد كسانی كه آن را از دهان او شنيدند، آن را برای ما تائيد كردند.


عبرانيان ۳:۶
اما مسيح كه فرزند امين خداست، مسئوليت كامل خانۀ خدا را به عهده دارد؛ و خانۀ خدا ما ايمانداران هستيم و خدا در وجود ما زندگی می‌كند؛ به شرطی كه شهامت و شادی و اعتمادی را كه در خداوند داريم، تا به آخر محكم نگاه داريم.


عبرانيان ۷:۲۱
در مورد ساير كاهنان، خدا هرگز قسم به ميان نياورد. اما در مورد مسيح، آمده است كه «خداوند قسم خورده و تغيير اراده نخواهد داد، كه تو تا ابد كاهن هستی.»


عبرانيان ۸:۲
محل خدمت او، پرستشگاه مقدس آسمان يعنی جايگاه واقعی پرستش است كه سازنده آن خداوند است، نه انسان.


عبرانيان ۸:۱۱
در آن زمان، ديگر كسی به همسايه خود نخواهد گفت، خداوند را بشناس! زيرا همه، از كوچک و بزرگ، مرا خواهند شناخت.


عبرانيان ۹:۲۷
و درست همانگونه كه به حكم خداوند، انسان يک بار می‌ميرد و بعد از آن نوبت داوری می‌رسد،


عبرانيان ۱۰:۳۲
هيچگاه از ياد نبريد آن روزها را كه نور مسيح به تازگی دلتان را روشن ساخته بود؛ زيرا در آن زمان گر چه زحمات و رنجهای بسياری بر شما وارد آمد، اما شما همه را تحمل كرديد و به خداوند وفادار مانديد.


عبرانيان ۱۰:۳۵
پس به هر قيمتی كه شده، ايمانتان را به خداوند از دست ندهيد، زيرا پاداش عظيمی در انتظار شماست!


عبرانيان ۱۲:۵
گويا بكلی از ياد برده‌ايد كه كلام خدا برای تشويق شما فرزندان خدا، چه می‌گويد. كلام خدا می‌فرمايد: «پسرم، هرگاه خداوند تو را تنبيه كند، دلگير نشو، و هرگاه اشتباهات تو را خاطرنشان سازد، دلسرد نشو.


عبرانيان ۱۲:۱۴
بكوشيد تا با همۀ مردم در صلح و صفا بسر بريد، و دلی پاک و زندگی مقدسی داشته باشيد، زيرا تا پاک و مقدس نباشيد، خداوند را نخواهيد ديد.


عبرانيان ۱۲:۱۸
بلی، دقت كنيد زيرا شما با مسائلی سروكار داريد كه بسيار بالاتر از مسائلی است كه قوم اسرائيل با آن مواجه بودند. هنگامی كه خداوند در كوه سينا، احكام خود را به قوم اسرائيل عطا می‌كرد، ايشان با شعله‌های آتش، تاريكی و ظلمت كامل، طوفان هولناک،


عبرانيان ۱۳:۶
بنابراين، با اطمينان كامل و با جرأت تمام، می‌توانيم بگوييم: «خداوند گره‌گشا و ياور من است. پس، از انسان خاكی ترسی ندارم؛ او چه می‌تواند به من بكند؟»


عبرانيان ۱۳:۲۰
و حال دعا می‌كنم به حضور خدايی كه منشاء آرامش است، به حضور خدايی كه خداوند ما عيسی را كه شبان اعظم گوسفندان است پس از مرگ زنده كرد و با خون او، پيمان ابدی را تأييد نمود؛


يعقوب ۱:۱
در يعقوب، خدمتگزار خدا و عيسی مسيح خداوند، به مسيحيان يهودی‌نژاد كه در سراسر جهان پراكنده‌اند، سلام و درود می‌فرستد.


يعقوب ۱:۱۲
خوشابه حال كسی كه آزمايشهای سخت زندگی را متحمل می‌شود، زيرا وقتی از اين آزمايشها سربلند بيرون آمد، خداوند تاج حيات را به او عطا خواهد فرمود، تاجی كه به تمام دوستداران خود وعده داده است.


يعقوب ۱:۲۷
در نظر خدای پدر، مسيحی پاک و بی‌عيب كسی است كه به كمک يتيمان و بيوه‌زنان می‌شتابد، و نسبت به خداوند وفادار می‌ماند و خود را از آلودگيهای دنيا دور نگاه می‌دارد.


يعقوب ۲:۱
برادران عزيز، چگونه می‌توانيد ادعا كنيد كه از آنِ عيسی مسيح، خداوند پرجلال هستيد، درحاليكه از ثروتمندان طرفداری می‌كنيد و فقرا را پست می‌شماريد؟


يعقوب ۲:۸
چقدر خوب می‌شد همواره اين حكم خداوندمان را اطاعت می‌كرديد كه می‌فرمايد: «همسايه خود را دوست بدار، به همان اندازه كه خود را دوست می‌داری.»


يعقوب ۲:۹
اما وقتی از ثروتمندان طرفداری می‌كنيد، اين حكم خداوندمان را زيرپا می‌گذاريد و به اين ترتيب، مرتكب گناه می‌شويد.


يعقوب ۴:۵
تصور می‌كنيد كه كتاب آسمانی بيهوده می‌گويد كه روح خدا كه خداوند او را در وجود ما ساكن كرده است، آنقدر به ما علاقه دارد كه نمی‌تواند تحمل كند كه دل ما جای ديگری باشد؟


يعقوب ۵:۷
و اما شما ای برادران عزيز كه برای بازگشت خداوند عيسی مسيح روزشماری می‌كنيد، صبر داشته باشيد و مانند كشاورزی باشيد كه تا پاييز برای برداشت محصول پرارزش خود صبر می‌كند.


يعقوب ۵:۸
پس شما نيز صبر داشته باشيد و يقين بداريد كه خداوند بزودی باز خواهد گشت.


يعقوب ۵:۹
ای برادران، وقتی در مشكلات گرفتار می‌شويد، ديگران را مقصر ندانيد و از ايشان شكايت نكنيد تا خداوند نيز شما را محكوم نكند؛ زيرا او بزودی داوری عادلانۀ خود را آغاز خواهد كرد.


يعقوب ۵:۱۰
صبر و بردباری را از انبيای خداوند بياموزيد.


يعقوب ۵:۱۱
همه آنانی كه در زندگی صبر و تحمل داشتند، خوشبخت شدند. «ايوب» يک نمونه از افرادی است كه با وجود مشكلات و مصائب فراوان، صبر و ايمان خود را از دست نداد و خداوند نيز در آخر او را كامياب ساخت، زيرا خداوند بسيار رحيم و مهربان است.


يعقوب ۵:۱۳
اگر در ميان شما كسی گرفتار درد و رنج باشد، بايد دعا كند. آنانی كه دليلی برای شكرگزاری دارند، بايد برای خداوند سرودهای شكرگزاری بخوانند.


يعقوب ۵:۱۴
اگر كسی بيمار باشد، بايد از كشيشان كليسا بخواهد كه بيايند و برايش دعا كنند و بر پيشانی‌اش روغن بمالند و از خداوند برای او طلب شفا نمايند.


يعقوب ۵:۱۵
اگر دعای ايشان با ايمان همراه باشد، بيمار شفا خواهد يافت؛ زيرا خداوند او را شفا خواهد بخشيد، و اگر بيماری او در اثر گناه بوده باشد، گناه او نيز آمرزيده خواهد شد.


اول پترس ۱:۳
سپاس بر خدا باد، بر خدا كه پدر خداوند ما عيسی مسيح است. او به سبب لطف بی‌پايان و عظيم خود، ما را از سر نو مولود ساخت و عضو خانوادۀ خود گرداند. از اينرو، ما اكنون به اميد حيات جاويد زنده‌ايم، زيرا مسيح نيز پس از مرگ، حيات يافت.


اول پترس ۱:۱۵
به همين جهت، در تمام رفتار و كردار خود، پاک و مقدس باشيد، زيرا خداوند نيز پاک و مقدس است، همان خداوندی كه شما را خوانده تا فرزند او باشيد.


اول پترس ۲:۲
شما كه مهر و محبت خداوند را در زندگی خود چشيده‌ايد، مانند يک كودک نوزاد، مشتاق شير روحانی خالص باشيد، تا با خوردن آن، در نجاتی كه بدست آورده‌ايد، رشد نماييد.


اول پترس ۲:۱۳
بخاطر خداوند، از مقامات كشور اطاعت نماييد، خواه از رهبر مملكت، و خواه از مأمورين دولت كه از سوی رهبر منصوب شده‌اند تا خلافكاران را مجازات كنند و درستكاران را پاداش دهند.


اول پترس ۳:۱۲
زيرا خداوند نسبت به نيكوكاران نظر لطف دارد و به دعای ايشان گوش می‌دهد، اما از بدكاران روگردان است.


اول پترس ۳:۱۴
اما حتی اگر شما مورد جور و ستم واقع می‌شويد، خوشابه حال شما، زيرا خداوند به شما اجر خواهد داد. پس نگران نباشيد،


اول پترس ۳:۱۵
بلكه با خاطری آسوده، خود را به خداوندتان مسيح بسپاريد؛ و اگر كسی علت اين اعتماد و ايمان را جويا شد، حاضر باشيد تا با كمال ادب و احترام به او توضيح دهيد.


اول پترس ۴:۱۰
خداوند به هر يک از شما عطای خاصی بخشيده است؛ اين عطايا را برای كمک به هم بكار گيريد و به اين وسيله، يكديگررا از بركات و مواهب پرتنوع خدا بهره‌مند سازيد.


اول پترس ۴:۱۷
زيرا زمان داوری فرا رسيده است، و ابتدا فرزندان خدا داوری خواهند شد. پس اگر ما كه فرزندان خدا هستيم، مورد داوری قرار خواهيم گرفت، چه سرنوشت هولناكی در انتظار كسانی است كه به انجيل خداوند ايمان نياورده‌اند؟


اول پترس ۵:۲
خواهش من اينست كه گله‌ای را كه خدا به شما سپرده است، خوراک دهيد. با ميل و رغبت از ايشان مراقبت نماييد، نه از روی اجبار و نه بخاطر چشم داشت، بلكه بخاطر اينكه می‌خواهيد خداوند را خدمت كرده باشيد.


اول پترس ۵:۵
و شما ای جوانان، مطيع افراد سالخورده باشيد. به همين ترتيب، همگی شما با روحی فروتن يكديگر را خدمت نماييد، زيرا خداوند فروتنان را مورد عنايت خاص خود قرار می‌دهد، اما مخالف متكبران و مغروران می‌باشد.


اول پترس ۵:۷
بگذاريد خداوند بار تمام غصه‌ها و نگرانيهای شما را به دوش گيرد، زيرا او در تمام اوقات به فكر شما می‌باشد.


اول پترس ۵:۹
پس در برابر حملات او، به خداوند تكيه كنيد و استوار بايستيد؛ بدانيد كه اين زحمات فقط به سراغ شما نيامده، بلكه مسيحيان در تمام دنيا با چنين مصائبی مواجه می‌باشند.


دوم پترس ۱:۱
از طرف من، شمعون پطرس، خدمتگزار و رسول عيسی مسيح، به همۀ شما كه با ما ايمانی يكسان داريد. دعا می‌كنم كه رحمت و آرامش در اثر شناخت خدا و خداوندمان عيسی، به فراوانی به شما عطا شود. ايمانی كه به آن اشاره كردم، ايمانی است كه از جانب خدا و نجات‌دهندۀ ما عيسی مسيح عطا می‌گردد و نعمتی گرانبهاست؛ و خدا بخاطر مهربانی و نيكويی مطلق خود، اين ايمان را به هر يک از ما عنايت می‌فرمايد.


دوم پترس ۱:۸
اگر اجازه دهيد اين خصلت‌های خوب در شما رشد كنند و فزونی يابند، از لحاظ روحانی نيرومند شده، برای خداوندمان عيسی مسيح مفيد و پرثمر خواهيد شد.


دوم پترس ۱:۹
اما كسی كه اجازه نمی‌دهد اين خصوصيات در او ريشه بدوانند، در حقيقت كور يا لااقل كوته‌بين است و فراموش كرده است كه خدا او را از زندگی گناه‌آلود سابقش نجات داده تا بتواند برای خداوند زندگی كند.


دوم پترس ۱:۱۱
و خدا نيز دروازه‌های آسمان را به روی شما خواهد گشود تا وارد ملكوت جاودانی خداوند و نجات‌دهندۀ‌مان عيسی مسيح گرديد.


دوم پترس ۱:۱۴
زيرا می‌دانم كه بزودی دارفانی را وداع خواهم گفت؛ خداوندمان عيسی مسيح نيز مرا از اين موضوع آگاه ساخته است.


دوم پترس ۱:۱۶
زمانی كه ما دربارۀ قوت و بازگشت خداوندمان عيسی مسيح با شما سخن گفتيم، داستانهای ساختگی برايتان تعريف نكرديم، زيرا من با چشمان خود، عظمت و جلال او را ديدم.


دوم پترس ۲:۲۰
هرگاه كسی با شناخت خداوند و نجات دهنده‌مان عيسی مسيح، از ناپاكی‌های اين دنيا رهايی يابد، ولی بعد از آن، بار ديگر اسير آن آلودگيها گردد، وضعش بدتر از سابق می‌شود.


دوم پترس ۳:۱
برادران عزيز، اين دومين نامه‌ای است كه به شما می‌نويسم. در هر دو نامه كوشيده‌ام مطالبی را كه از پيش می‌دانستيد، يادآوری نمايم تا فكر پاكتان را روشن سازم، يعنی همان مطالبی را كه از انبيای مقدس و از ما رسولان مسيح آموخته‌ايد، زيرا ما سخنان خداوند و نجات‌دهندۀ‌مان را به گوش شما رسانديم.


دوم پترس ۳:۱۰
بهرحال بدانيد كه روز خداوند حتماً خواهد آمد، آن هم مثل دزدی كه همه را غافلگير می‌كند. در آن روز، آسمانها با صدايی هولناک از بين خواهند رفت، و اجرام آسمانی در آتش نابود شده، زمين و هر چه در آن است، خواهد سوخت.


دوم پترس ۳:۱۸
در قدرت روحانی رشد كنيد و در شناخت خداوند و نجات دهنده‌مان عيسی مسيح ترقی نماييد، كه هر چه جلال و شكوه و عزت هست، تا ابد برازندۀ اوست. آمين.


اول يوحنا ۳:۲۱
اما عزيزان من، اگر وجدان ما راحت و آسوده باشد، می‌توانيم با اطمينان خاطر و اعتماد كامل به حضور خداوند بياييم؛


دوم يوحنا ۱:۸
بنابراين، از ايشان برحذر باشيد تا مانند آنان نشويد، مبادا اجر آسمانی خود را از دست بدهيد كه همه ما برای بدست آوردن آن، اينقدر تلاش كرده‌ايم. پس بكوشيد تا پاداش خود را تمام و كمال از خداوند دريافت داريد.


سوم يوحنا ۱:۷
زيرا ايشان برای خدمت به خداوند سفر می‌كنند و پيغام انجيل را به كسانی كه هنوز به مسيح ايمان نياورده‌اند اعلام می‌نمايند، بدون آنكه كمكی از آنان دريافت دارند.


سوم يوحنا ۱:۸
پس بر ما مسيحيان واجب است كه به چنين افراد كمک كنيم تا ما نيز در خدمت خداوند، با ايشان شريک گرديم.


يهودا ۱:۳
ای عزيزان، در نظر داشتم دربارۀ نجاتی كه خداوند به ما عطا فرموده، مطالبی برايتان بنويسم. اما اكنون لازم می‌بينم، مطلب ديگری بجای آن بنويسم تا شما را ترغيب نمايم از آن حقيقتی كه خدا يكبار برای هميشه به مقدسين خود عطا كرد، با جديت تمام دفاع كنيد.


يهودا ۱:۴
زيرا عده‌ای خدانشناس با نيرنگ وارد كليسا شده‌اند و تعليم می‌دهند كه ما پس از مسيحی شدن، می‌توانيم هر چه دلمان می‌خواهد انجام دهيم بدون آنكه از مجازات الهی بترسيم. عاقبت هولناک اين معلمين دروغين و گمراه از مدتها پيش تعيين شده است، زيرا با سرور و خداوند يگانۀ ما عيسی مسيح، سر به مخالفت برداشته‌اند.


يهودا ۱:۵
گرچه اين حقايق را بخوبی می‌دانيد، اما می‌خواهم برخی نكات را بار ديگر يادآوری نمايم. همانگونه كه می‌دانيد، خداوند پس از آنكه قوم اسرائيل را از سرزمين مصر رهايی بخشيد، تمام كسانی را كه بی‌ايمان شده بودند و از خدا سرپيچی می‌كردند، هلاک ساخت.


يهودا ۱:۹
در حاليكه «ميكائيل»، رئيس فرشتگان، وقتی با شيطان برسر جسد موسی بحث می‌كرد، به خود اجازه نداد به او تهمت بزند و اهانت كند؛ بلكه فقط گفت: «خداوند تو را توبيخ فرمايد!»


يهودا ۱:۱۴
«خنوخ» كه هفت نسل بعد از حضرت آدم زندگی می‌كرد، از وضع اين افراد آگاه بود و فرمود: «بنگريد، خداوند با هزاران هزار از مقدسين خود می‌آيد،


يهودا ۱:۱۷
ای عزيزان، سخنان رسولان خداوند ما عيسی مسيح را به ياد آوريد.


يهودا ۱:۲۱
به محبتی كه خدا در حق شما كرده، وفادار بمانيد و با صبر منتظر آن زندگی جاودان باشيد كه خداوند ما عيسی مسيح، از روی رحمت خود به شما عنايت خواهد فرمود.


يهودا ۱:۲۴
تمام جلال و عزت، برازندۀ خدای يگانه‌ای است كه بوسيلۀ خداوند ما عيسی مسيح ما را نجات می‌دهد. بلی، شكوه و عظمت و تمام قدرت و اقتدار از ازل تا به ابد از آن خداوند باد كه قادر است شما را از لغزش و سقوط محفوظ دارد و بی‌عيب و بی‌گناه، با شادی عظيم در پيشگاه باشكوه خود حاضر سازد. آمين.


مکاشفه ۱:۸
خدا می‌فرمايد: «من الف و يا هستم. من ابتدا و انتها هستم.» اين را خداوندی می‌فرمايد كه صاحب تمام قدرتهاست، و هست و بود و باز خواهد آمد.


مکاشفه ۱:۹
من، يوحنا، كه اين نامه را برای شما می‌نويسم، مانند شما در راه خداوند رنج می‌كشم. اما او به ما صبر و تحمل عطا فرموده و ما را در ملكوت خود سهيم نموده است. من بعلت اعلام پيغام انجيل و بشارت در بارۀ مسيح، به جزيرۀ پطموس تبعيد شدم.


مکاشفه ۱:۱۰
روز خداوند بود و من در حال عبادت بودم كه روح خدا مرا فرو گرفت. ناگهان از پشت سر خود، صدايی بلند همچون صدای شيپور شنيدم،


مکاشفه ۴:۸
هر يک از اين موجودات زنده، شش بال داشت، و ميان بالهايش پر از چشم بود. ايشان شبانه روز، بدون وقفه نام خدا را ذكر نموده، می‌گفتند: «قدوس، قدوس، قدوس است خداوند خدای قادر مطلق كه بود و هست و می‌آيد!»


مکاشفه ۴:۱۱
اين سرود را خواندند: «خداوندا، جلال و حرمت و قدرت، برازندۀ توست؛ زيرا تو آفرينندۀ تمام موجودات هستی و همه چيز به ارادۀ تو بوجود آمد.»


مکاشفه ۶:۱۰
ايشان با صدايی بلند به خداوند می‌گفتند: «ای خداوند پاک و حق، تا به كی بر ساكنان زمين داوری نمی‌كنی و انتقام خون ما را از آنان نمی‌گيری؟»


مکاشفه ۱۱:۸
اجساد آنان نيز سه روز و نيم در خيابانهای «شهر بزرگ» به نمايش گذاشته خواهد شد. اين شهر از نظر ظلم و فساد شبيه سدوم و مصر است و جايی است كه خداوند ايشان نيز بر روی صليب كشته شد. در اين مدت، به كسی اجازه داده نمی‌شود جنازۀ ايشان را دفن كند، و مردم از قومهای مختلف آنها را تماشا خواهند كرد.


مکاشفه ۱۱:۱۵
درست در همين هنگام كه فرشتۀ هفتم شيپور خود را به صدا درآورد، از آسمان صداهای بلندی به گوش رسيد كه می‌گفت: «سلطنت جهان از آنِ خداوند ما و مسيح او شد و او تا ابد سلطان است.»


مکاشفه ۱۱:۱۷
و گفتند: «ای خداوند، خدای توانا و بی‌همتا كه هستی و بودی، تو را سپاس می‌گوييم كه قدرت عظيم خود را به دست گرفته و سلطنت را شروع كرده‌ای.


مکاشفه ۱۴:۱۵
فرشتۀ ديگری از درگاه خداوند آمد و به كسی كه بر ابر نشسته بود، با صدای بلند گفت: «داس را به كار بينداز و درو كن، چون وقت درو است و محصول زمين رسيده است.»


مکاشفه ۱۴:۱۷
پس از آن، فرشتۀ ديگری از درگاه خداوند در آسمان، سر رسيد. او نيز داس تيزی در دست داشت.


مکاشفه ۱۵:۳
و سرود «موسی» خدمتگزار خدا و سرود «برّه» را می‌خواندند، و می‌گفتند: «بزرگ و با شكوه است كارهای تو، ای خدای بی‌همتا! حق و عدل است راههای تو، ای پادشاه قومها! ای خداوند، كيست كه از تو نترسد؟ كيست كه نام تو را حرمت ندارد؟ زيرا تنها تو پاكی. همۀ قومها خواهند آمد و در پيشگاه تو پرستش خواهند كرد، زيرا كارهای خوب تو را می‌بينند.»


مکاشفه ۱۶:۷
آنگاه صدايی از قربانگاه شنيدم كه می‌گفت: «بله، ای خداوند، ای خدای توانا، تو از روی حق و عدل داوری و مجازات می‌كنی.»


مکاشفه ۱۶:۱۴
اين روح‌های ناپاک كه می‌توانند معجزه نيز بكنند، به سراغ تمام فرمانروايان جهان رفتند تا در آن روز عظيم داوری خدا، آنها را به ضد خداوند وارد جنگ كنند.


مکاشفه ۱۸:۵
زيرا گناهانش تا فلک بر روی هم انباشته شده است. از اينرو، خداوند آماده است تا او را به مجازات جنايتهايش برساند.


مکاشفه ۱۸:۸
پس در عرض يک روز، مرگ و عزا و قحطی دامنگير او خواهد شد و او در آتش خواهد سوخت. چون خداوند توانا اين شهر را به مكافات خواهد رساند.»


مکاشفه ۱۹:۶
سپس، آوای خوش آهنگ ديگری را شنيدم، آوايی همچون سرود گروهی عظيم كه طنين آن چون امواج خروشان درياها و غرش پياپی رعدها بود، و می‌گفت: «هللويا، خدا را شكر! زيرا خداوند توانای ما سلطنت می‌كند.


مکاشفه ۱۹:۹
آنگاه فرشته به من گفت: «بنويس: خوشابه حال كسانی كه به جشن عروسی بره دعوت شده‌اند. اين را خداوند می‌فرمايد.»


مکاشفه ۲۲:۵
در آنجا ديگر شب نخواهد بود. احتياجی هم به چراغ و خورشيد نخواهد بود، چون خداوند بزرگ نور ايشان خواهد بود و ايشان تا ابد سلطنت خواهند كرد.


مکاشفه ۲۲:۱۹
و اگر از اين پيشگويی‌ها مطلبی كم كند، خداوند او را از درخت حيات و شهر مقدس كه آن را شرح دادم، بی‌نصيب خواهد ساخت.


مکاشفه ۲۲:۲۰
كسی كه اين چيزها را گفته است، می‌فرمايد: «بله، من بزودی می‌آيم!» «آمين! ای عيسای خداوند، بيا!»


مکاشفه ۲۲:۲۱
فيض خداوند ما عيسی مسيح بر همۀ شما باد! آمين!


Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®