Instagram
English
A A A A A
Søke
Matteus 3:16
Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd stige ned som en due og komme over ham.


Matteus 3:17
Og se, det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag.


Matteus 5:12
Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.


Matteus 5:16
Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen.


Matteus 5:18
For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.


Matteus 5:34
Men jeg sier dere: Dere skal i det hele ikke sverge, verken ved himmelen, for den er Guds trone,


Matteus 5:45
for at dere kan være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.


Matteus 5:48
Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.


Matteus 6:1
Ta dere i vare så dere ikke gir deres almisse for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres Far i himmelen.


Matteus 6:9
Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn.


Matteus 6:10
Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden.


Matteus 6:14
For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres himmelske Far tilgi dere.


Matteus 6:20
Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler.


Matteus 6:26
Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres* Far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de?


Matteus 6:32
For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette.


Matteus 7:11
Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!


Matteus 7:21
Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.


Matteus 8:20
Jesus sier til ham: Revene har huler, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.


Matteus 10:32
Derfor, hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen.


Matteus 10:33
Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.


Matteus 11:23
Og du Kapernaum, som er blitt opphøyet like til himmelen! Like til dødsriket skal du bli nedstøtt. For dersom de kraftige gjerningene som er gjort i deg, var gjort i Sodoma, da var den blitt stående til denne dag.


Matteus 11:25
På den tiden tok Jesus til orde og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige.


Matteus 12:50
For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor.


Matteus 13:32
Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn hagevekstene og blir til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og bygger rede i greinene.


Matteus 14:19
Så bød han folket å sette seg ned i gresset, og han tok de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen*. Og han brøt brødene og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket.


Matteus 15:13
Men han svarte og sa: Hver plante som min himmelske Far ikke har plantet, skal bli rykket opp med rot.


Matteus 16:1
Fariseerne og saddukeerne kom til ham og fristet ham, og ba ham vise dem et tegn fra himmelen.


Matteus 16:2
Men han svarte og sa til dem: Om kvelden sier dere: Det blir godvær, for himmelen er rød.


Matteus 16:3
Og om morgenen: I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde!


Matteus 16:17
Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen.


Matteus 16:19
Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.


Matteus 18:10
Se til at dere ikke forakter én av disse små! For jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn.


Matteus 18:14
Slik er det heller ikke deres* himmelske Fars vilje at en eneste av disse små skal gå fortapt.


Matteus 18:18
Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.


Matteus 18:19
Igjen sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen.


Matteus 18:35
Slik skal også min himmelske Far gjøre mot dere, om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror.


Matteus 19:21
Jesus sa til ham: Vil du være fullkommen, da gå og selg det du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!


Matteus 21:25
Johannes’ dåp, hvor var den fra? fra himmelen eller fra mennesker? Men da tenkte de med seg selv og sa til hverandre: Sier vi: fra himmelen! - da vil han si til oss: Hvorfor trodde dere ham da ikke?


Matteus 22:30
For i oppstandelsen verken tar de til ekte eller blir gitt til ekte, men de er som Guds engler i himmelen.


Matteus 23:9
Og dere skal ikke kalle noen på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen.


Matteus 23:22
Og den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den.


Matteus 24:29
Men straks etter de dagenes trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.


Matteus 24:30
Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.


Matteus 24:31
Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen.


Matteus 24:35
Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.


Matteus 24:36
Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far.


Matteus 26:64
Jesus sier til ham: Du har sagt det! Men jeg sier dere: Fra nå av skal dere se Menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer.


Matteus 28:2
Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den.


Matteus 28:18
Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord!


Markus 1:10
Straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg og Ånden komme ned over ham som en due.


Markus 1:11
Og det lød en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag.


Markus 4:32
Og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store greiner, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.


Markus 6:41
Så tok han de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen*. Så brøt han brødene og ga dem til disiplene for at de skulle gi til folket, og de to fiskene delte han ut til dem alle.


Markus 7:34
Han så opp mot himmelen, sukket, og sa til mannen: Effata! Det betyr: Lukk deg opp!


Markus 8:11
Da kom fariseerne ut og ga seg i ordstrid med ham. For å sette ham på prøve, krevde de et tegn fra himmelen av ham.


Markus 10:21
Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham: Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!


Markus 11:25
Og når dere står og ber, så tilgi om dere har noe imot noen, for at også deres Far i himmelen skal tilgi dere deres overtredelser.


Markus 11:26
Men om dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi dere overtredelsene deres.


Markus 11:30
Johannes’ dåp, var den fra himmelen eller fra mennesker? Svar meg!


Markus 11:31
De tenkte da ved seg selv og sa: Hvis vi sier: Fra himmelen, - så vil han si: Hvorfor trodde dere ham da ikke?


Markus 12:25
For når de står opp fra de døde, verken tar de til ekte eller blir gitt til ekte, men de er som englene i himmelen.


Markus 13:25
Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal rokkes.


Markus 13:27
Da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende.


Markus 13:31
Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.


Markus 13:32
Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen.


Markus 14:62
Og Jesus sa: Jeg er. Dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.


Markus 16:19
Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, tatt opp til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd.


Lukas 2:13
Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa:


Lukas 2:15
Og det skjedde, da englene var fart opp fra dem til himmelen, da sa gjeterne til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss.


Lukas 3:21
Men det skjedde, da alt folket lot seg døpe, og Jesus var blitt døpt og ba, da åpnet himmelen seg.


Lukas 3:22
Og Den Hellige Ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse, som en due, og det lød en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag.


Lukas 4:25
Sannelig sier jeg dere: Det var mange enker i Israel i Elias dager, den gang himmelen var lukket i tre år og seks måneder, da det ble stor hungersnød over hele landet.


Lukas 6:23
Gled dere på den dagen og spring av fryd! For se, stor er den lønn dere har i himmelen. For på samme vis gjorde deres fedre med profetene.


Lukas 8:5
En såmann gikk ut for å så sitt såkorn. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp.


Lukas 9:16
Og han tok de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen* over dem. Og han brøt dem og ga til disiplene for at de skulle dele ut til folket.


Lukas 9:54
Da disiplene hans, Jakob og Johannes, så det, sa de: Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde?


Lukas 9:58
Jesus sa til ham: Revene har huler, himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.


Lukas 10:15
Og du, Kapernaum, som er blitt opphøyet til himmelen! Til dødsriket skal du bli nedstøtt.


Lukas 10:18
Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.


Lukas 10:20
Men gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige! Gled dere heller over at navnene deres er innskrevet i himmelen!


Lukas 10:21
I samme stund frydet han seg i Den Hellige Ånd og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åpenbart det for umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var til velbehag for deg.


Lukas 11:2
Han sa da til dem: Når dere ber, skal dere si: Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden.


Lukas 11:13
Hvis da dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da den himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham.


Lukas 11:16
Andre igjen fristet ham og krevde et tegn fra himmelen av ham.


Lukas 12:33
Selg det dere eier, og gi det som almisser! Gjør dere pengepunger som ikke eldes, skaff dere en uforgjengelig skatt i himmelen, der hvor ingen tyv kommer til, og møll ikke tærer.


Lukas 12:56
Hyklere! Jordens og himmelens utseende vet dere å tyde. Hvorfor kan dere da ikke tyde denne tiden?


Lukas 13:19
Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene.


Lukas 15:7
Jeg sier dere: Slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse.


Lukas 15:18
Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg.


Lukas 15:21
Da sa sønnen til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles sønnen din.


Lukas 16:17
Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort.


Lukas 17:24
For likesom lynet, når det glimter, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal Menneskesønnen være på sin dag.


Lukas 17:29
Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle.


Lukas 18:13
Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig!


Lukas 18:22
Da Jesus hørte det, sa han til ham: Ett mangler du ennå: Selg alt det du eier, og del ut til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.


Lukas 19:38
De sa: Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen, og ære i det høyeste.


Lukas 20:4
Johannes’ dåp, var den fra himmelen eller fra mennesker?


Lukas 20:5
Da samrådde de seg med hverandre og sa: Dersom vi nå sier: Fra himmelen! - da vil han si til oss: Hvorfor trodde dere ham da ikke?


Lukas 21:11
Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. Fryktelige ting skal skje, og det skal vise seg veldige tegn fra himmelen.


Lukas 21:33
Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.


Lukas 22:43
Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham.


Lukas 24:51
Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble tatt opp til himmelen.


Johannes 1:32
Johannes vitnet og sa: Jeg har sett Ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham.


Johannes 1:51
Og han sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen.


Johannes 3:12
Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske?


Johannes 3:13
Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen.


Johannes 3:27
Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noe, om det ikke blir gitt ham fra himmelen.


Johannes 3:31
Han som kommer ovenfra, er over alle. Den som er av jorden, er jordisk og taler av jorden. Han som kommer fra himmelen, er over alle.


Johannes 6:31
Våre fedre åt manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen ga han dem å ete.


Johannes 6:32
Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Men min Far gir dere det sanne brød fra himmelen.


Johannes 6:33
For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.


Johannes 6:38
For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg.


Johannes 6:41
Jødene knurret da over ham fordi han sa: Jeg er brødet som er kommet ned fra himmelen.


Johannes 6:42
Og de sa: Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Kjenner vi ikke både hans far og hans mor? Hvordan kan han da si: Jeg er kommet ned fra himmelen?


Johannes 6:50
Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at en skal ete av det og ikke dø.


Johannes 6:51
Jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet. Og det brødet som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.


Johannes 6:58
Dette er brødet som er kommet ned fra himmelen - ikke slik som fedrene åt, og døde. Den som eter dette brødet, skal leve i evighet.


Johannes 11:41
De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg.


Johannes 12:28
Far, herliggjør ditt navn! Da kom det en røst fra himmelen: Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det!


Johannes 17:1
Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn for at din Sønn kan herliggjøre deg,


Apostlenes Gjerninge 1:2
inntil den dagen da han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved Den Hellige Ånd hadde gitt sine befalinger til de apostlene han hadde utvalgt.


Apostlenes Gjerninge 1:10
Mens de sto der og stirret opp mot himmelen idet han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem,


Apostlenes Gjerninge 1:11
og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!


Apostlenes Gjerninge 2:2
Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt.


Apostlenes Gjerninge 2:5
Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen.


Apostlenes Gjerninge 2:19
Jeg skal gjøre under oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røkskyer.


Apostlenes Gjerninge 2:34
For David for ikke opp til himmelen, men han sier: Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd,


Apostlenes Gjerninge 3:21
ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.


Apostlenes Gjerninge 4:12
Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.


Apostlenes Gjerninge 4:24
Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa: Herre, du som har gjort himmelen og jorden og havet og alt som er i dem,


Apostlenes Gjerninge 7:42
Men Gud vendte seg bort og overga dem til å dyrke himmelens hær, som det står skrevet i profetenes bok: Israels hus! Ga dere meg vel slaktoffer og andre offer i førti år i ørkenen?


Apostlenes Gjerninge 7:49
Himmelen er min trone, og jorden en skammel for mine føtter. Hva slags hus kan dere da bygge for meg, sier Herren, eller hvor er stedet hvor jeg kan hvile?


Apostlenes Gjerninge 7:55
Men han var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd.


Apostlenes Gjerninge 7:56
Og han sa: Se, jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd!


Apostlenes Gjerninge 9:3
Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham.


Apostlenes Gjerninge 10:11
Han ser himmelen åpnet, og noe som kommer dalende ned. Det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter de fire hjørnene.


Apostlenes Gjerninge 10:12
På den var det alle slags firføtte dyr og jordens kryp og himmelens fugler.


Apostlenes Gjerninge 10:16
Dette hendte tre ganger, og så ble duken straks tatt opp til himmelen igjen.


Apostlenes Gjerninge 11:5
Jeg var i byen Jaffa. Mens jeg var i bønn, kom jeg i henrykkelse og fikk se et syn: Det dalte ned noe, likesom en stor duk, som ble senket ned fra himmelen etter de fire hjørnene. Og den kom like bort til meg.


Apostlenes Gjerninge 11:6
Jeg stirret på den og så nøye etter. Da fikk jeg se de firføtte dyrene som er på jorden, og villdyrene og krypdyrene - jordens dyr og himmelens fugler.


Apostlenes Gjerninge 11:9
En røst fra himmelen svarte meg da annen gang: Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent.


Apostlenes Gjerninge 11:10
Dette skjedde tre ganger, og så ble alt dratt opp til himmelen igjen.


Apostlenes Gjerninge 14:15
Hva er det dere gjør, menn? Også vi er mennesker under de samme kår som dere. Og vi forkynner dere evangeliet, at dere skal vende dere bort fra disse falske gudene til den levende Gud, han som gjorde himmelen og jorden og havet og alt som er i dem.


Apostlenes Gjerninge 14:17
Men han lot seg ikke uten vitnesbyrd. Han gjorde godt. Fra himmelen sendte han dere regn og fruktbare årstider, og han mettet deres hjerter med føde og glede.


Apostlenes Gjerninge 17:24
Gud, han som skapte verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender.


Apostlenes Gjerninge 19:35
Byskriveren fikk folkemengden til å være rolig, og sa: Menn fra Efesus! Hvem er det vel blant mennesker som ikke vet at efesernes by er tempelvokter for den store Artemis og hennes bilde, som er falt ned fra himmelen?


Apostlenes Gjerninge 22:6
Men da jeg var på veien og nærmet meg Damaskus, da strålte plutselig ved middagstider et sterkt lys fra himmelen om meg.


Apostlenes Gjerninge 26:13
Men midt på dagen så jeg på veien, konge, et lys fra himmelen, klarere enn solen, stråle om meg og om dem som reiste sammen med meg.


Apostlenes Gjerninge 26:19
Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske synet.


Romerne 1:18
For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet.


Romerne 10:6
Men rettferdigheten av tro sier: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal fare opp til himmelen? - det vil si, for å hente Kristus ned.


1 Korintierne 8:5
For om det er såkalte guder, enten det nå er i himmelen eller på jorden - slik sett er det jo mange guder og mange herrer -


1 Korintierne 15:40
Og det finnes himmelske legemer og jordiske legemer. De himmelske legemene har én glans, de jordiske en annen.


1 Korintierne 15:47
Det første mennesket var av jorden, jordisk. Det andre mennesket er av himmelen.


1 Korintierne 15:48
Som den jordiske var, slik er også de jordiske. Og som den himmelske er, slik skal også de himmelske være.


1 Korintierne 15:49
Og likesom vi har båret bildet av den jordiske, så skal vi også bære bildet av den himmelske.


2 Korintierne 5:1
Vi vet jo at om det teltet vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen.


2 Korintierne 5:2
Og mens vi er her, sukker vi, fordi vi lengter etter å bli overkledd med vår bolig fra himmelen.


2 Korintierne 12:2
Jeg kjenner et menneske i Kristus - om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det - en som for fjorten år siden ble rykket like inn i den tredje himmel.


Galaterne 1:8
Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!


Efeserne 1:3
Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.


Efeserne 1:10
om et frelseshushold i tidenes fylde: å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden.


Efeserne 1:20
Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen,


Efeserne 2:6
Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus,


Efeserne 3:10
Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen.


Efeserne 3:15
han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden.


Efeserne 6:9
Og dere herrer: Gjør likedan mot dem, så dere lar være å bruke trusler. Dere vet jo at både de og dere selv har den samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk.


Efeserne 6:12
For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.


Filippenserne 2:10
for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden,


Filippenserne 3:20
Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.


Kolossenserne 1:5
på grunn av det håpet som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håpet har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet.


Kolossenserne 1:16
For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham.


Kolossenserne 1:23
om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, det er blitt forkynt for hver skapning under himmelen, og for det er jeg, Paulus, blitt tjener.


1 Tessalonikerne 4:16
For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp.


2 Tessalonikerne 1:7
men dere som lider trengsel, skal han gi ro sammen med oss. Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler.


2 Timoteus 4:18
Herren skal fri meg fra all ond gjerning, og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være æren i all evighet! Amen.


Hebreerne 3:1
Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall: Gi akt på Jesus, den apostel og yppersteprest som vi bekjenner.


Hebreerne 6:4
For de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og har fått del i Den Hellige Ånd,


Hebreerne 8:5
De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbilde og en skygge av den himmelske, slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet: Se til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet!


Hebreerne 9:23
Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved slikt, men selve de himmelske ting må bli renset ved bedre offer enn disse.


Hebreerne 9:24
For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld.


Hebreerne 11:12
Derfor kom det også fra én - og det fra en utlevd - en slekt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden ved havets bredd, som ikke kan telles.


Hebreerne 11:16
Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, ved å bli kalt deres Gud. For han har gjort en by ferdig til dem.


Hebreerne 12:22
Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren


Hebreerne 12:25
Se til at dere ikke avviser ham som taler! For unnslapp ikke de som avviste ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi unnslippe om vi vender oss fra ham som taler fra himmelen.


Hebreerne 12:26
Hans røst rystet den gang jorden. Men nå har han lovt, og sagt: Enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmelen.


Jakobs 5:12
Men fremfor alt, brødre: Sverg ikke, verken ved himmelen eller ved jorden, og heller ikke noen annen ed. La deres ja være ja og deres nei være nei, for at dere ikke skal falle under dommen.


Jakobs 5:18
Og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde.


1 Peters 1:12
Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet ved Den Hellige Ånd, han som ble sendt fra himmelen - dette som englene trakter etter å skue inn i.


1 Peters 3:22
han som er fart opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt.


2 Peters 1:18
Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjell.


2 Peters 3:10
Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp.


2 Peters 3:12
mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann.


Apenbaring 3:12
Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by - det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud - og mitt eget navn, det nye.


Apenbaring 4:1
Deretter så jeg - og se, en dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten som jeg hadde hørt tale til meg som en basun, sa: Kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette.


Apenbaring 4:2
Straks ble jeg rykket bort i Ånden. Og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen.


Apenbaring 5:3
Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den.


Apenbaring 5:13
Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, og Lammet, tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet!


Apenbaring 6:13
Og himmelens stjerner falt ned på jorden, som et fikentre kaster ned sine umodne fiken når det ristes av sterk vind.


Apenbaring 6:14
Og himmelen vek bort, likesom en bokrull som rulles sammen. Og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted.


Apenbaring 8:1
Da Lammet åpnet det sjuende seglet, ble det stillhet i himmelen omkring en halv time.


Apenbaring 8:10
Den tredje engelen blåste i basunen, og en stor stjerne falt ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene.


Apenbaring 8:13
Og jeg så, og jeg hørte en ørn som fløy under det høyeste av himmelen og sa med høy røst: Ve, ve, ve over dem som bor på jorden, for de andre basunrøstene av de tre englene som ennå skal blåse!


Apenbaring 9:1
Den femte engelen blåste i basun. Jeg så da en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden. Nøkkelen til avgrunnens brønn ble gitt til den.


Apenbaring 10:1
Og jeg så en annen mektig engel stige ned fra himmelen. Han var kledd i en sky, og regnbuen var over hodet hans. Hans ansikt var som solen, og føttene hans som ildsøyler.


Apenbaring 10:4
Og da de sju tordnene hadde talt, ville jeg til å skrive. Men jeg hørte en røst fra himmelen som sa: Sett segl for det som de sju tordnene talte, og skriv det ikke!


Apenbaring 10:5
Og engelen som jeg så, som sto på havet og på jorden, løftet sin høyre hånd mot himmelen,


Apenbaring 10:6
og han sverget ved ham som lever i all evighet, han som skapte himmelen og det som er i den, og jorden og det som er på den, og havet og det som er i det: Nå er tiden omme!


Apenbaring 10:8
Og den røsten som jeg hadde hørt fra himmelen, talte nå igjen til meg: Gå og ta den lille åpne boken av engelens hånd, han som står på havet og på jorden.


Apenbaring 11:6
De har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i de dagene de er profeter. Og de har makt over vannene, til å gjøre dem til blod, og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.


Apenbaring 11:12
Og de hørte en høy røst fra himmelen som sa til dem: Stig opp hit! Og de steg opp til himmelen i skyen, mens deres fiender så dem.


Apenbaring 11:13
I samme stund kom det et stort jordskjelv. Tiendedelen av byen falt i grus, og sju tusen mennesker ble drept i jordskjelvet. Resten av folket ble forferdet og ga himmelens Gud ære.


Apenbaring 11:15
Og den sjuende engelen blåste i basunen. Og høye røster ble hørt i himmelen, som sa: Kongedømmet over verden tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet.


Apenbaring 11:19
Guds tempel i himmelen ble åpnet og hans paktsark ble sett i hans tempel. Og det kom lyn og røster, tordendrønn og jordskjelv og store hagl.


Apenbaring 12:1
Et stort tegn ble sett i himmelen: En kvinne, kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner.


Apenbaring 12:3
Og et annet tegn ble sett i himmelen - og se: En stor ildrød drage som hadde sju hoder og ti horn, og på sine hoder sju kroner.


Apenbaring 12:4
Med sin hale dro den med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født.


Apenbaring 12:7
Det ble en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen. Og dragen stred, og dens engler.


Apenbaring 12:8
Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen.


Apenbaring 12:10
Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud, og makten hans Salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.


Apenbaring 13:6
Det åpnet sin munn til spott mot Gud - til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himmelen.


Apenbaring 13:13
Og det gjør store tegn. Til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne.


Apenbaring 14:2
Fra himmelen hørte jeg en røst som lyden av mange vann og som lyden av sterk torden. Røsten jeg hørte, var som av harpespillere som spilte på sine harper.


Apenbaring 14:6
Jeg så en annen engel, som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.


Apenbaring 14:7
Og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!


Apenbaring 14:13
Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Skriv: Salige er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt besvær, for deres gjerninger følger dem.


Apenbaring 14:17
En annen engel kom ut av templet i himmelen og hadde en skarp sigd, han også.


Apenbaring 15:1
Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt: Sju engler med sju plager, de siste, for med dem er Guds vrede fullbyrdet.


Apenbaring 15:5
Etter dette så jeg at templet, vitnesbyrdets telt i himmelen, ble åpnet,


Apenbaring 16:11
De spottet himmelens Gud for sine piner og for sine byller, men de omvendte seg ikke fra sine gjerninger.


Apenbaring 16:17
Den sjuende engelen tømte sin skål ut i luften. Og en veldig røst kom fra tronen i templet i himmelen, og sa: Det er skjedd!


Apenbaring 16:21
Og fra himmelen falt hagl så svært som hundre pund ned på menneskene. Men de spottet Gud for haglets plage, for plagen var meget stor.


Apenbaring 18:1
Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet.


Apenbaring 18:4
Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager!


Apenbaring 18:5
For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.


Apenbaring 18:20
Fryd deg over den, du himmel, og dere hellige, og dere apostler og profeter, fordi Gud har holdt dom over den for dere!


Apenbaring 19:1
Deretter hørte jeg likesom en mektig lyd av en stor skare i himmelen, som sa: Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud!


Apenbaring 19:11
Og jeg så himmelen åpnet - og se: En hvit hest. Og han som sitter på den, heter Trofast og Sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet.


Apenbaring 19:14
Hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent.


Apenbaring 19:17
Og jeg så en engel som sto i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelen: Kom hit og samle dere til Guds store måltid!


Apenbaring 20:1
Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd.


Apenbaring 20:9
Og de dro opp over den vide jord og omringet de helliges leir og den elskede byen. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem.


Apenbaring 20:11
Jeg så en stor, hvit trone, og ham som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem.


Apenbaring 21:1
Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer.


Apenbaring 21:2
Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.


Apenbaring 21:10
Og han førte meg i ånden opp på et stort, høyt fjell. Og han viste meg den hellige by Jerusalem, som kom ned fra himmelen, fra Gud.


Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.