A A A A A


Søke

Matteus 1:21
Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.


Matteus 18:11
For Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt.


Matteus 27:42
Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse! Han er Israels konge, la ham nå stige ned fra korset, så skal vi tro på ham!


Matteus 27:49
Men de andre sa: Vent, la oss se om Elia kommer for å frelse ham!


Markus 15:31
På samme måte spottet også yppersteprestene ham seg imellom, sammen med de skriftlærde, og de sa: Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse.


Lukas 1:47
og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser,


Lukas 1:69
Han oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus,


Lukas 1:71
en frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss,


Lukas 1:77
for å lære hans folk frelse å kjenne ved at deres synder blir forlatt,


Lukas 2:11
I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids by.


Lukas 2:30
for mine øyne har sett din frelse,


Lukas 3:6
Og alt kjød skal se Guds frelse.


Lukas 9:56
For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og de dro til en annen by.


Lukas 19:9
Jesus sa til ham: I dag er frelse blitt dette huset til del, siden også han er en Abrahams sønn.


Lukas 19:10
For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.


Lukas 23:35
Folket sto og så på. Men rådsherrene spottet ham og sa: Andre har han frelst. La ham nå frelse seg selv dersom han er Messias, Guds utvalgte.


Johannes 4:22
Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.


Johannes 4:42
Og de sa til kvinnen: Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. For nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser.


Johannes 12:47
Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.


Apostlenes Gjerninge 2:40
Også med mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa: La dere frelse fra denne vrange slekt!


Apostlenes Gjerninge 4:12
Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.


Apostlenes Gjerninge 5:31
Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse.


Apostlenes Gjerninge 7:25
Han tenkte da at hans brødre skulle forstå at Gud ville gi dem frelse ved hans hånd, men de forsto det ikke.


Apostlenes Gjerninge 13:23
Etter sitt løfte førte Gud av hans ætt fram en frelser for Israel, Jesus,


Apostlenes Gjerninge 13:26
Brødre, barn av Abrahams ætt og de blant dere som frykter Gud: Det var til oss ordet om denne frelsen ble sendt.


Apostlenes Gjerninge 13:47
For dette er Herrens bud til oss: Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender.


Apostlenes Gjerninge 16:17
Hun fulgte etter Paulus og oss, og ropte: Disse menneskene er Den Høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei!


Apostlenes Gjerninge 27:34
Derfor ber jeg dere å ta føde til dere, for det hører med til deres frelse. For det skal ikke falle et hår av hodet på noen iblant dere.


Apostlenes Gjerninge 28:28
Så skal dere da vite at denne Guds frelse er blitt sendt til hedningene, og de skal høre.


Romerne 1:16
For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker.


Romerne 10:10
Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.


Romerne 11:11
Jeg sier da: Har de snublet for at de skulle falle? Langt derifra! Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet.


Romerne 13:11
Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen.


1 Korintierne 1:21
For da verden ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap.


1 Korintierne 7:16
For hva vet du, hustru, om du kan frelse din mann? Eller hva vet du, mann, om du kan frelse din hustru?


1 Korintierne 9:22
For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For dem alle er jeg blitt alt, for i alle fall å frelse noen.


Efeserne 1:10
om et frelseshushold i tidenes fylde: å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden.


Efeserne 1:13
I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt,


Efeserne 5:23
For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode - han som er sitt legemes frelser.


Efeserne 6:17
Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.


Filippenserne 1:19
Jeg vet jo at dette skal bli til frelse for meg, ved at dere ber for meg og ved at Jesu Kristi Ånd hjelper meg.


Filippenserne 1:28
og på ingen måte lar dere skremme av motstanderne. For dem er det et varsel om fortapelse, men for dere er det et varsel om frelse, og det fra Gud,


Filippenserne 2:12
Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven - ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere.


Filippenserne 3:20
Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.


1 Tessalonikerne 5:8
Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje med håpet om frelse som hjelm!


1 Tessalonikerne 5:9
For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,


2 Tessalonikerne 2:13
Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, - for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten.


1 Timoteus 1:1
Paulus, Kristi Jesu apostel etter befaling av Gud, vår frelser, og Kristus Jesus, vårt håp -


1 Timoteus 1:4
og ikke gi seg av med eventyr og endeløse ættetavler. Slikt fører heller til unyttig strid enn til å tjene Guds frelseshushold i troen.


1 Timoteus 1:15
Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.


1 Timoteus 2:3
Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser,


1 Timoteus 4:10
Derfor er det vi arbeider og kjemper. For vi har satt vårt håp til den levende Gud, han som er alle menneskers frelser, mest deres som tror.


1 Timoteus 4:16
Gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det! For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.


2 Timoteus 1:10
Nå er denne nåden blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet,


2 Timoteus 2:10
Derfor utholder jeg alt for de utvalgtes skyld, for at også de skal få frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.


2 Timoteus 3:15
og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.


2 Timoteus 4:18
Herren skal fri meg fra all ond gjerning, og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være æren i all evighet! Amen.


Titus 1:3
Og nå, til fastsatt tid, har han åpenbart sitt ord i den forkynnelsen som er betrodd meg etter befaling fra Gud, vår frelser.


Titus 1:4
Til Titus, min ekte sønn i vår felles tro: Nåde og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår frelser!


Titus 2:10
De må ikke stikke noe til seg, men vise all god troskap, så de i alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære.


Titus 2:11
For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker.


Titus 2:13
mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,


Titus 3:4
Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart,


Titus 3:6
som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser,


Hebreerne 1:14
Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?


Hebreerne 2:3
hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Denne frelsen, som først ble forkynt av Herren, ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham.


Hebreerne 2:10
Da han førte mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham, som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.


Hebreerne 5:7
Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt.


Hebreerne 5:9
Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham,


Hebreerne 6:9
Men når det gjelder dere, våre kjære, så er vi overbevist om det som bedre er, og som hører til frelse, selv om vi taler slik.


Hebreerne 7:25
Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem.


Hebreerne 9:28
så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å ta bort manges synder, annen gang vise seg, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham.


Hebreerne 10:39
Men vi er ikke blant dem som unndrar seg og går fortapt, vi er av dem som tror til sjelens frelse.


Hebreerne 11:7
Ved tro bygde Noah, i hellig frykt, en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Ved den fordømte han verden, og ble arving til rettferdigheten av tro.


Jakobs 1:21
Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler.


Jakobs 2:14
Mine brødre! Hva gagner det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?


Jakobs 4:12
Én er lovgiveren og dommeren, han som har makt både til å frelse og til å ødelegge. Men du, hvem er du som dømmer din neste?


Jakobs 5:20
så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarne vei, han frelser en sjel fra døden, og skjuler en mengde av synder.


1 Peters 1:5
dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid.


1 Peters 1:9
når dere vinner fram til endemålet for deres tro: sjelenes frelse.


1 Peters 1:10
Om denne frelsen var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få,


1 Peters 2:2
Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melken, for at dere ved den kan vokse til frelse


1 Peters 3:21
det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse,


2 Peters 1:1
Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel - til dem som har fått den samme dyrebare troen som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet:


2 Peters 1:11
for på denne måten skal det rikelig bli gitt dere inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike.


2 Peters 2:20
For dersom noen ved kunnskap om vår Herre og frelser Jesus Kristus har unnflydd verdens urenhet, og så igjen blir fanget inn av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre for dem enn det første.


2 Петра 3:2
så dere minnes de ordene som de hellige profeter før har talt, og det bud deres apostler har brakt fra Herren og Frelseren.


2 Петра 3:15
og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt.


2 Петра 3:18
Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen.


Judas 1:3
Dere kjære! Mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den troen som én gang for alle er blitt overgitt til de hellige.


Judas 1:23
andre skal dere frelse ved å rive dem ut av ilden. Andre igjen skal dere miskunne dere over i frykt, idet dere til og med hater kappen som er smittet av kjødet.


Judas 1:25
den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nå og i all evighet. Amen.


Apenbaring 7:10
Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet.


Apenbaring 12:10
Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud, og makten hans Salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.


Apenbaring 19:1
Deretter hørte jeg likesom en mektig lyd av en stor skare i himmelen, som sa: Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud!


Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.