A A A A A


Søke

Matteus 5:9
Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn.


Matteus 10:12
Når dere kommer inn i et hus, så hils det med fred.


Matteus 10:13
Om da huset er det verd, skal deres fred komme over det. Men om det ikke er det verd, da skal freden vende tilbake til dere selv.


Matteus 10:34
Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.


Markus 5:34
Han sa da til henne: Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred, og vær helbredet fra din plage!


Markus 9:50
Salt er en god ting. Men hvis saltet mister sin kraft, hva vil dere så salte det med? Ha salt i dere selv og hold fred med hverandre!


Lukas 1:79
for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei.


Lukas 2:14
Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.


Lukas 2:29
Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord,


Lukas 7:50
Men han sa til kvinnen: Din tro har frelst deg. Gå bort i fred!


Lukas 8:48
Han sa til henne: Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred!


Lukas 10:5
Når dere kommer inn i et hus, så si først: Fred være med dette hus!


Lukas 10:6
Og er det et fredens barn der, så skal deres fred hvile over ham, men hvis ikke skal den vende tilbake til dere.


Lukas 11:21
Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, får eiendommen hans være i fred.


Lukas 12:51
Tror dere jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, men strid!


Lukas 14:32
Men kan han ikke det, skikker han sendemenn og tinger om fred mens han ennå er langt borte.


Lukas 19:38
De sa: Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen, og ære i det høyeste.


Lukas 19:42
og sa: Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øyne.


Lukas 24:36
Mens de talte om dette, sto han selv midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere!


Johannes 14:27
Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!


Johannes 16:33
Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden.


Johannes 20:19
Da det var blitt kveld samme dag, den første dagen i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for judeerne. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere!


Johannes 20:21
Jesus sa da igjen til dem: Fred være med dere! Likesom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere.


Johannes 20:26
Åtte dager deretter var disiplene hans igjen inne, og Tomas var med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: Fred være med dere!


Apostlenes Gjerninge 5:38
Og nå sier jeg dere: Hold dere fra disse mennene og la dem være i fred! For er dette råd eller dette verk av mennesker, så vil det gå til grunne.


Apostlenes Gjerninge 7:26
Dagen etter kom han over to som sloss, og han prøvde å få dem til å holde fred, og sa: Menn, dere er jo brødre! Hvorfor gjør dere hverandre urett?


Apostlenes Gjerninge 9:31
Menigheten hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble oppbygget og vandret i Herrens frykt, og vokste ved Den Hellige Ånds hjelp.


Apostlenes Gjerninge 10:36
Det ordet som han sendte til Israels barn, da han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus - han er alles Herre -


Apostlenes Gjerninge 12:20
Han var meget forbitret på folket i Tyrus og Sidon. Men de ble enige om å tre fram for ham. Da de hadde fått Blastus, kongens kammerherre, på sin side, ba de om fred fordi landet deres fikk sine forsyninger fra kongens land.


Apostlenes Gjerninge 15:33
Da de hadde vært der en tid, lot brødrene dem dra tilbake med ønske om fred til dem som hadde sendt dem.


Apostlenes Gjerninge 16:36
Fangevokteren fortalte dette til Paulus: Styresmennene har sendt bud om at dere skal bli satt fri. Kom nå ut og dra bort med fred!


Apostlenes Gjerninge 24:2
Han ble da kalt fram, og Tertullus begynte på anklagen mot ham og sa: Mektigste Feliks! Takket være deg har vi fred og ro, og ved din omsorg nyter dette folket godt av forbedringer


Romerne 1:7
- Til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Roma: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.


Romerne 2:10
Men herlighet og ære og fred skal hver den få som gjør det gode, både jøde først og så greker.


Romerne 3:17
Freds vei kjenner de ikke.


Romerne 5:1
Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.


Romerne 8:6
For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred.


Romerne 10:15
Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap!


Romerne 12:18
Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere!


Romerne 14:17
Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd.


Romerne 14:19
La oss da jage etter det som tjener til fred og til innbyrdes oppbyggelse.


Romerne 15:13
Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.


Romerne 15:33
Fredens Gud være med dere alle! Amen.


Romerne 16:20
Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere!


1 Korintierne 1:3
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!


1 Korintierne 7:15
Men dersom den vantro skiller seg, så la ham gjøre det. En kristen bror eller søster er ikke trellbundet i slike ting, for Gud kalte oss til fred.


1 Korintierne 14:33
For Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud. Som i alle de helliges menigheter


1 Korintierne 16:11
Derfor må ingen forakte ham! Men følg ham på veien i fred, så han kan komme til meg, for jeg venter på ham sammen med brødrene.


2 Korintierne 1:2
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.


2 Korintierne 12:10
Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!


2 Korintierne 13:11
For øvrig, brødre: Gled dere! Bli fullkomne! La dere formane! Ha det samme sinn! Hold fred med hverandre, og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere.


Galaterne 1:3
Nåde være med dere og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus,


Galaterne 5:22
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet,


Galaterne 6:16
Og så mange som går fram etter denne rettesnor - fred og miskunn være over dem og over Guds Israel!


Efeserne 1:2
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!


Efeserne 2:14
For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød


Efeserne 2:15
avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred,


Efeserne 2:17
Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved.


Efeserne 4:3
og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd.


Efeserne 6:15
Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.


Efeserne 6:23
Fred være med brødrene, og kjærlighet med tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus!


Filippenserne 1:2
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!


Filippenserne 4:7
Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.


Filippenserne 4:9
Det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det! Og fredens Gud skal være med dere.


Kolossenserne 1:2
til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far!


Kolossenserne 1:20
og ved ham forlike alle ting med seg selv da han gjorde fred ved blodet på hans kors, - ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene.


Kolossenserne 2:23
Slikt har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legemet. Men det er ingen ære verd, og tjener bare til tilfredsstillelse for kjødet.


Kolossenserne 3:15
La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige!


1 Tessalonikerne 1:1
Paulus, Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud, vår Far, og i Herren Jesus Kristus: Nåde og fred være med dere!


1 Tessalonikerne 5:3
Når de sier: Fred og ingen fare! - da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna.


1 Tessalonikerne 5:13
og at dere i kjærlighet akter dem meget høyt på grunn av den gjerning de gjør. Hold fred med hverandre!


1 Tessalonikerne 5:23
Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!


2 Tessalonikerne 1:2
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.


2 Tessalonikerne 3:16
Må han selv, fredens Herre, gi dere fred, alltid og på alle måter! Herren være med dere alle!


1 Timoteus 1:2
til Timoteus, min ekte sønn i troen: Nåde, miskunn og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre!


2 Timoteus 1:2
- til Timoteus, min kjære sønn: Nåde, miskunn og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre!


2 Timoteus 2:22
Fly fra ungdommens lyster! Og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!


Titus 1:4
Til Titus, min ekte sønn i vår felles tro: Nåde og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår frelser!


Filemon 1:3
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!


Hebreerne 7:2
Det er han som Abraham ga tiende av alt. Han er - når en tyder navnet - for det første rettferdighets konge. Dernest er han også Salems konge, det vil si: freds konge.


Hebreerne 11:31
Ved tro unngikk horkvinnen Rahab å gå til grunne sammen med de vantro, fordi hun tok imot speiderne med fred.


Hebreerne 12:14
Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren.


Hebreerne 13:20
Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde,


Jakobs 2:16
og en av dere sier til dem: Gå bort i fred, varm dere og spis dere mette! - men ikke gir dem det legemet trenger, hva gagner da det?


Jakobs 3:17
Men den visdom som kommer ovenfra, er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler ikke.


Jakobs 3:18
Og rettferds frukt blir sådd i fred hos dem som stifter fred.


Jakobs 4:1
Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden blant dere? Er det ikke fra lystene, som fører krig i lemmene deres?


Jakobs 4:2
Dere begjærer, men har ikke. Dere slår i hjel og misunner, og kan ikke få. Dere ligger i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber.


1 Peters 1:2
utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og til bestenkning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred være med dere i rikt mål!


1 Peters 3:11
Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den.


1 Peters 5:14
Hils hverandre med kjærlighets kyss! Fred være med alle dere som er i Kristus.


2 Peters 1:2
Nåde og fred bli dere til del i rikt mål gjennom kunnskapen om Gud og Jesus, vår Herre.


2 Peters 3:14
Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham, i fred,


2 Johannes 1:3
Nåde, miskunn og fred fra Gud Fader, og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, skal være med oss, i sannhet og kjærlighet.


3 Johannes 1:15
Fred være med deg! Vennene hilser deg. Hils vennene, hver enkelt av dem ved navn.


Judas 1:2
Miskunn og fred og kjærlighet bli dere rikelig til del!


Apenbaring 1:4
Johannes, til de sju menighetene i Asia: Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju ånder som er for hans trone,


Apenbaring 6:4
Og en annen hest dro ut, som var rød. Han som satt på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden, så de skulle slakte hverandre. Og det ble gitt ham et stort sverd.


Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.