A A A A A


Søke

Matteus 1:21
Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»


Matteus 27:42
«Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge; nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham!


Markus 15:31
På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og sa til hverandre: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse!


Lukas 1:47
og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.


Lukas 1:69
Han har oppreist for oss et horn til frelse i sin tjener Davids hus,


Lukas 1:71
å frelse oss fra våre fiender og fra hånden til alle dem som hater oss.


Lukas 1:77
og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt,


Lukas 2:11
I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.


Lukas 2:30
For mine øyne har sett din frelse,


Lukas 3:6
Og alle mennesker skal se Guds frelse.


Lukas 9:55
Men han snudde seg og talte strengt til dem. {{ «Dere vet ikke hva slags ånd dere er av», sa han. «For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» }}


Lukas 19:9
Da sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn.


Луки 23:35
Folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. «Andre har han frelst», sa de, «la ham nå frelse seg selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte!»


Apostlenes Gjerninge 2:40
Også med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem: «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.»


Apostlenes Gjerninge 2:47
De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.


Apostlenes Gjerninge 4:12
Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»


Apostlenes Gjerninge 5:31
Ham har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd som fyrste og frelser, slik at han kan gi Israel omvendelse og tilgivelse for syndene.


Apostlenes Gjerninge 11:14
Han skal tale til deg med ord som blir til frelse for deg og hele ditt hus.’


Apostlenes Gjerninge 13:23
Av hans etterkommere lot Gud en frelser for Israel stå fram, slik han hadde lovet, og det er Jesus.


Apostlenes Gjerninge 13:26
Brødre, dere som er av Abrahams ætt, og dere andre blant oss som frykter Gud! Det er til oss ordet om denne frelsen er blitt sendt.


Apostlenes Gjerninge 13:47
For dette er Herrens befaling til oss: Jeg har satt deg til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse helt til jordens ende. »


Apostlenes Gjerninge 16:17
Hun fulgte etter Paulus og oss mens hun ropte og skrek: «Disse folkene er tjenere for Gud, Den høyeste, og de forkynner dere veien til frelse.»


Apostlenes Gjerninge 28:28
Derfor skal dere vite at denne Guds frelse er sendt til hedningene, og de skal høre.»


Romerne 1:16
For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.


Romerne 11:11
Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem.


Romerne 11:14
i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem.


Romerne 11:28
På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld.


Romerne 13:11
Dessuten vet dere hvilken tid det nå er: Timen er kommet da dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro.


1 Korintierne 1:21
For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner.


1 Korintierne 9:22
For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen.


2 Korintierne 1:6
Lider vi nød, er det for at dere skal få trøst og frelse. Blir vi trøstet, er det for at dere skal få den trøst som gjør at dere holder ut de samme lidelser som vi må tåle.


2 Korintierne 6:2
For han sier: Jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag. Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!


2 Korintierne 7:10
En slik sorg fører til omvendelse og frelse, og det angrer ingen. Men sorg som er av denne verden, fører til død.


Efeserne 1:10
Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham.


Efeserne 1:13
I ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seglet: Den hellige ånd som var lovet oss,


Efeserne 3:9
og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt.


Efeserne 5:23
For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sin kropp.


Efeserne 6:17
Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.


Filippenserne 1:28
og ikke på noen måte lar dere skremme av motstanderne. Dette er et tegn fra Gud, et tegn som varsler fortapelse for dem, men frelse for dere.


Filippenserne 2:12
Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt.


Filippenserne 3:20
Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus.


1 Tessalonikerne 5:8
Men vi som hører dagen til, skal være edru, kledd med tro og kjærlighet som brynje og med håpet om frelse som hjelm.


1 Tessalonikerne 5:9
For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus.


1 Timoteus 1:1
Paulus, Kristi Jesu apostel etter befaling fra Gud, vår frelser, og fra Kristus Jesus, vårt håp,


1 Timoteus 1:4
eller være opptatt av myter og endeløse slektstavler. For slikt fører bare til spekulasjoner og tjener ikke Guds frelsesplan, der det dreier seg om tro.


1 Timoteus 1:15
Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.


1 Timoteus 2:3
Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over,


1 Timoteus 4:10
det er derfor vi strir og kjemper. For vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er frelser for alle mennesker, særlig for de troende.


1 Timoteus 4:16
Gi akt på deg selv og på læren. Fortsett med det! For gjør du det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.


2 Timoteus 1:10
og som nå er blitt åpenbart ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet.


2 Timoteus 2:10
Derfor utholder jeg alt for de utvalgtes skyld, for at også de skal nå fram til frelsen i Kristus Jesus og få evig herlighet.


2 Timoteus 3:15
Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus.


2 Timoteus 4:18
Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet! Amen.


Titus 1:3
og da tiden var inne, åpenbarte han sitt ord i det budskapet som er betrodd meg etter befaling fra Gud, vår frelser.


Titus 1:4
Jeg hilser Titus, mitt ektefødte barn i vår felles tro: Nåde og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår frelser!


Titus 2:10
De skal ikke stikke noe til seg, men alltid vise ekte troskap, så de i ett og alt kan være til pryd for Guds, vår frelsers lære.


Titus 2:11
For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker.


Titus 2:13
mens vi venter på vårt salige håp: at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet.


Titus 3:4
Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene:


Titus 3:6
som han så rikelig har øst ut over oss ved Jesus Kristus, vår frelser,


Hebreerne 1:14
Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen?


Hebreerne 2:3
hvordan skal da vi slippe unna hvis vi ikke bryr oss om en frelse som er så mye større? Den ble først forkynt av Herren og siden stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham.


Hebreerne 2:10
Gud ville føre mange barn til herlighet. For ham og ved ham er alle ting. Da måtte han la frelsens opphavsmann nå fullendelsen gjennom lidelser.


Hebreerne 5:7
Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop, med høye skrik og tårer, til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig.


Hebreerne 5:9
Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham,


Hebreerne 6:9
Men når det gjelder dere, mine kjære, er vi overbevist om at det står bedre til, og at dere er på frelsens vei, selv om vi taler som vi gjør.


Hebreerne 7:25
Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem.


Hebreerne 9:28
slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.


1 Peters 1:5
dere som i Guds kraft blir bevart ved tro så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende.


1 Peters 1:9
for dere når troens mål: frelse for deres sjeler.


1 Peters 1:10
Denne frelsen var det profetene søkte etter og ville utforske da de profeterte om den nåden dere skulle få.


1 Peters 2:2
og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så dere ved den kan vokse til frelse.


1 Peters 3:21
Dette er et bilde på dåpen, som nå frelser også dere. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for skitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse —


2 Peters 1:1
Simeon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, hilser dem som har fått den samme dyrebare tro som vi gjennom rettferdigheten fra vår Gud og frelser Jesus Kristus.


2 Peters 1:11
Da skal inngangen til vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike stå vidåpen for dere.


2 Peters 2:20
For når noen er kommet fri fra det urene i verden og har lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og de så igjen blir fanget av det urene og ligger under for det, da står det verre til med dem enn før.


2 Peters 3:2
det de hellige profetene har sagt, og om det budet deres egne apostler har fra Herren og Frelseren.


2 Peters 3:15
Og Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt ham.


2 Peters 3:18
Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham være ære, nå og til evighetens dag! Amen.


1 Johannes 4:14
Og vi har sett og vi vitner om at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser.


Judas 1:3
Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om frelsen vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som de hellige én gang for alle har fått overlevert.


Judas 1:25
han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter! Amen.


Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)