A A A A A


Søke

Matteus 5:9
Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.


Matteus 10:12
Når dere kommer inn i huset, skal dere hilse det med fred.


Matteus 10:13
Og er huset det verdig, skal freden komme over det, men dersom huset ikke er det verdig, skal freden vende tilbake til dere selv.


Matteus 10:34
Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.


Johannes 14:27
Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.


Johannes 16:33
Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!»


Johannes 20:19
Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!»


Johannes 20:21
Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.»


Johannes 20:26
Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.»


Apostlenes Gjerninge 9:31
Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.


Apostlenes Gjerninge 10:36
Dere kjenner det ordet han sendte til Israels folk: det gode budskapet om fred ved Jesus Kristus, han som er Herre over alle.


Apostlenes Gjerninge 12:20
Herodes hadde lenge ligget i bitter strid med innbyggerne i Tyros og Sidon. Nå ble folket der enige om å vende seg til ham. Da de hadde fått Blastos, kammerherren hos kongen, på sin side, ba de om fred, for landet deres var avhengig av forsyninger fra landområdet til kongen.


Apostlenes Gjerninge 15:33
De ble der en tid, og med ønske om fred lot søsknene dem reise tilbake til dem som hadde sendt dem.


Apostlenes Gjerninge 16:36
Fangevokteren meldte fra om dette til Paulus og sa: «Dommerne sender beskjed om at dere skal løslates. Kom nå ut og dra bort med fred!»


Romerne 1:7
Jeg hilser alle dere i Roma, dere Guds elskede som er kalt til å være hellige: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!


Romerne 2:10
Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker.


Romerne 3:17
Fredens vei kjenner de ikke.


Romerne 5:1
Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.


Romerne 8:6
For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred.


Romerne 12:18
Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere.


Romerne 14:17
For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd.


Romerne 14:19
Så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet.


Romerne 15:13
Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft.


Romerne 15:33
Fredens Gud være med dere alle! Amen.


Romerne 16:20
Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Jesu nåde være med dere!


1 Korintierne 1:3
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!


1 Korintierne 7:15
Men hvis den ikke-troende vil skilles, så la ham gjøre det. I slike tilfeller er ikke den troende broren eller søsteren bundet. Gud har kalt dere til fred.


1 Korintierne 14:33
for Gud vil ikke uorden, men fred. Som i alle de helliges menigheter


1 Korintierne 16:11
Derfor skal ingen se ned på ham. Hjelp ham videre på reisen og la ham fare med fred, så han kan komme tilbake. For jeg og våre søsken venter på ham.


2 Korintierne 1:2
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!


2 Korintierne 13:11
For øvrig, søsken, gled dere! Ta imot både rettledning og oppmuntring! Vis enighet, hold fred, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med dere.


Galaterne 1:3
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus,


Galaterne 5:22
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet,


Galaterne 6:16
Alle som følger denne rettesnoren — fred og barmhjertighet være med dem og med Guds Israel!


Efeserne 1:2
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!


Efeserne 2:14
For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp


Efeserne 2:15
har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg.


Efeserne 2:17
Han kom og forkynte det gode budskapet om fred både for dere som var langt borte, og for dem som var nær.


Efeserne 4:3
Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen:


Efeserne 6:15
stå klar med fredens evangelium som sko på føttene.


Efeserne 6:23
Fred være med våre søsken, og kjærlighet og tro fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!


Filippenserne 1:2
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!


Филиппийцам 4:7
Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.


Филиппийцам 4:9
Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør alt dette! Så skal fredens Gud være med dere.


1 Tessalonikerne 1:1
Paulus, Silvanus og Timoteus hilser menigheten i Tessalonika, i Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Nåde og fred være med dere!


1 Tessalonikerne 2:4
Nei, Gud selv har prøvet oss og betrodd oss evangeliet. Derfor taler vi som vi gjør, ikke for å gjøre mennesker tilfreds, men Gud, han som prøver våre hjerter.


1 Tessalonikerne 5:3
Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna.


1 Tessalonikerne 5:13
Dere skal vise dem den største kjærlighet og respekt på grunn av den gjerningen de gjør. Lev i fred med hverandre!


1 Tessalonikerne 5:23
Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer.


2 Tessalonikerne 1:2
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!


2 Tessalonikerne 3:16
Må fredens Herre selv gi dere fred, alltid og på alle måter. Herren være med dere alle!


1 Timoteus 1:2
hilser Timoteus, mitt ektefødte barn i troen: Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre!


1 Timoteus 2:2
Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.


1 Timoteus 6:4
er hovmodig og skjønner ingenting. Han er bare syk etter diskusjon og ordkrig, og dette skaper misunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker


2 Timoteus 1:2
hilser Timoteus, mitt kjære barn: Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre!


2 Timoteus 2:22
Legg ungdommens begjær bak deg og jag etter rettferd, troskap, kjærlighet og fred, sammen med andre som kaller på Herren av et rent hjerte.


Titus 1:4
Jeg hilser Titus, mitt ektefødte barn i vår felles tro: Nåde og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår frelser!


Filemon 1:3
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!


Hebreerne 7:2
og Abraham ga ham tiende av alt. Han er for det første Melkisedek, navnet betyr «rettferdighetens konge», og dernest er han konge i Salem, det vil si fredens konge.


Hebreerne 11:31
I tro ble Rahab, hun som var prostituert, reddet fra å omkomme sammen med de ulydige; for med fred hadde hun tatt imot dem som kom for å speide ut landet.


Hebreerne 12:11
All irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på. Men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den.


Hebreerne 12:14
Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.


Hebreerne 13:20
Fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte den store hyrden for sauene, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde,


Jakobs 2:16
og en av dere sier til dem: «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette» — hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger?


Jakobs 3:17
Men visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest er den fredselskende, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri.


Jakobs 3:18
Og rettferdigheten er en frukt som blir sådd i fred og vokser fram for dem som skaper fred.


Jakobs 4:2
Dere begjærer, men får ikke. Dere myrder og misunner, men oppnår ikke noe. Dere lever i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber.


1 Peters 1:2
de som er utvalgt slik Gud, vår Far, på forhånd hadde bestemt, og ved Ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål!


1 Peters 3:11
Han må vende seg bort fra det onde og gjøre det gode, søke fred og jage etter den.


1 Peters 5:14
Hils hverandre med kjærlighetens kyss! Fred være med dere, alle som er i Kristus!


2 Peters 1:2
Nåde og fred være med dere i stadig rikere mål ved at dere kjenner Gud og Jesus, vår Herre!


2 Peters 3:14
Mens dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte.


2 Johannes 1:3
Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår Far, og fra Jesus Kristus, hans Sønn, være med oss — i sannhet og kjærlighet.


3 Johannes 1:15
Fred være med deg! Vennene her sender deg sin hilsen. Hils selv vennene, hver enkelt av dem.


Judas 1:2
Barmhjertighet, fred og kjærlighet være med dere i rikt mål!


Apenbaring 1:4
Johannes hilser de sju menighetene i Asia: Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju åndene som står foran hans trone,


Apenbaring 6:4
Og det kom fram en annen hest som var flammende rød. Han som satt på den, fikk makt til å ta freden bort fra jorden, så folk skulle slakte hverandre ned. Og det ble gitt ham et stort sverd.


Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)