A A A A A


खोज

१ कोरिन्थी ४:३
मलाई तिमीहरूले वा अरू अदालतले दोषी ठहराए पनि त्‍यसको चिन्‍ता छैन न ता म आफ्‍नै न्याय-निसाफ गर्छु।


१ कोरिन्थी ११:३२
संसारका मानिसहरूसँगै नाश नहौं भनेर हामीलाई प्रभुले न्याय गर्नुहुन्छ र ताडना दिनुहुन्‍छ।


Arabic Bible SVD 1865
Public Domain Version: Smith and Van Dike SVD 1865