A A A A A


Paieška

Mato 9:22
Jėzus, atsigręžęs ir ją pamatęs, tarė: „Nenusimink, dukterie, tavo tikėjimas išgydė tave“. Ir tą pačią akimirką moteris pagijo.


Mato 15:28
Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai“. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.


Morkaus 5:34
O jis tarė jai: „Dukterie, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgijusi iš savo ligos“.


Morkaus 10:52
Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave“. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu.


Luko 7:50
O jis dar tarė moteriai: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami!“


Luko 8:25
O Jėzus paklausė juos: „Kurgi jūsų tikėjimas?!“ Mokiniai išsigandę ir nustebę kalbėjo vienas kitam: „Kas jis toks, kad įsakinėja vėjams ir vandeniui, ir tie jo klauso?!“


Luko 8:48
Tuomet Jėzus jai tarė: „Dukterie, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami!“


Luko 17:19
Ir tarė jam: „Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“.


Luko 18:42
Šis atsakė: „Viešpatie, kad praregėčiau!“ Jėzus tarė: „Regėk! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“.


Luko 22:32
Bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusvyruotų; o tu sutvirtėjęs stiprink brolius!“


Apaštalų Darbai 3:16
Jėzaus vardas — dėlei tikėjimo jo vardu — tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate. Iš Jėzaus kylantis tikėjimas suteikė jam tikrą sveikatą jūsų visų akyse.


Romiečiams 4:5
O tam, kuris nedirba, bet tiki tuo, kuris nuteisina bedievį, teisumu įskaitomas jo tikėjimas.


Romiečiams 4:9
Ar šis palaiminimas skirtas tik apipjaustytiesiems, ar ir neapipjaustytiesiems? Mes sakėme, kad Abraomui tikėjimas buvo įskaitytas teisumu.


Romiečiams 4:14
Jei paveldėtojai tebūtų tie, kurie remiasi Įstatymu, tai tikėjimas taptų tuščias, o pažadas liktų bevertis.


Romiečiams 10:10
Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas — į išganymą.


Romiečiams 10:17
Taigi tikėjimas — iš klausymo, klausymas — kai skelbiamas Kristaus žodis.


1 Korintiečiams 2:5
kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybe.


1 Korintiečiams 13:13
Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė — šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė.


1 Korintiečiams 15:14
O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas.


1 Korintiečiams 15:17
O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias, ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse.


Galatams 3:23
Prieš ateinant tikėjimui, mes buvome įkalinti ir sergimi Įstatymo, kol apsireikš tikėjimas.


Galatams 5:6
Juk Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, o vien tikėjimas, kuris veikia meile.


Efeziečiams 4:5
Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas.


1 Tesalonikiečiams 1:8
Mat iš jūsų pasklidęs Viešpaties žodis ne tik pagarsėjo Makedonijoje bei Achajoje, bet jūsų tikėjimas Dievu pasidarė žinomas visur, ir mums jau nebereikia apie tai kalbėti.


2 Tesalonikiečiams 1:3
Mes turime nuolat dėkoti, broliai, už jus Dievui, ir tai teisinga, nes jūsų tikėjimas klestėte klesti ir jūsų meilė vienas kitam vis didėja.


Hebrajams 11:1
Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematome.


Hebrajams 11:4
Tikėdamas Abelis atnašavo vertesnę auką negu Kainas, ir tikėjimas jį paliudijo esant teisų, nes pats Dievas patvirtino jo dovanas. Dėl tikėjimo jis ir miręs tebekalba.


Laiškas 2:14
Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi darbų?! Ar gali jį išgelbėti tikėjimas?


Laiškas 2:17
Taip pat ir tikėjimas: jei neturi darbų, jis savyje miręs.


Laiškas 2:20
Ar nori žinoti, neišmintingas žmogau, kad tikėjimas be darbų nevaisingas?


Laiškas 2:22
Matai, tikėjimas veikė kartu su jo darbais, ir darbai tikėjimą padarė tobulą.


Laiškas 2:26
Kaip kūnas be dvasios miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas.


1 Petro 1:7
Taip jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištiriamas, bus pripažintas vertas pagyrimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus.


1 Petro 1:21
per jį įtikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę; todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą.


1 Jono 5:4
Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį, ir štai pergalė, nugalinti pasaulį, — mūsų tikėjimas!


Откровение 13:10
Jei kas skirtas nelaisvei, į nelaisvę ir eina. O kam lemta žūti nuo kalavijo, tas ir bus kalaviju nužudytas. Čia ir pasirodo šventųjų ištvermė bei tikėjimas!


Russian Synodal (RUSV) 1876
Public Domain: Синодальная Библия 1876